Att brevväxla med Eva Hamilton

Gästinlägg av Sigvard Eriksson följer nedan
Den 21:a maj hade vi ett gästinlägg av Sigvard Eriksson. Det var ett brev till Eva Hamilton med anledning av den ensidiga framställningen av klimatfrågan i SVT, och med  Korrespondenternas program om Vietnam (länk) som ett aktuellt exempel. Kritiken gällde det pricipiellt felaktiga i  ensidigheten, och det var därför naturligt att adressera det till den högste ansvariga. Eva Hamilton var emellertid så ovillig att yttra sig om enstaka program, att brevet stannade redan hos VD-Assistent Gunilla Asp, som efter några turer vidarbefordrade det till producenten för Vietnamprogrammet: Sam Kapadia. Sigvard Eriksson påpekade förgäves att hans kritik gällde den systematiska snedvridningen i SVTs klimatrapporteringen, vilket försvann i denna hantering.
Den 3:e juni svarade Sam Kapadia på kritiken mot Vienamprogrammet. Jag citerar den centrala delen av detta svar:  ”Korrespondenternas program vilar på vetenskaplig grund och vi citerar de officiella, relevanta mätningarna. Uppgifterna om havsnivåhöjning, försaltning, höjd medeltemperatur kommer från FN:s internationella klimatpanel IPCC och från Vietnams egen forskning, Vietnam Ministry of Natural Resources and Environmen. Deras mätserier visar  att medeltemperaturen sen 90-talet ökat med 0.4-0.8 grader och att havsnivån höjts med 11 cm sen 1980 (20 cm om man räknar 50 år bakåt). Försaltningen sker när saltvattnet tränger längre och längre in i floddeltan.
Faktaunderlaget i vår research ger inte vid hand att det finns andra rimliga förklaringsmodeller till det som Vietnam nu upplever.
Att polarisarna smälter i snabbare takt än beräknat är ett faktum sen några år tillbaka. När IPCC i september håller sin globala konferens i Stockholm väntas just den oväntat snabba avsmältningen av polerna blir ett av de största ämnena. I september 2012 observerades exempelvis den största öppna vattenytan  i Arktis sedan de första satellitmätningarna 1979.”
Vi kan alltså konstater att en ansvarig SVT-tjänsteman, som anser sig kunna utesluta alternativa vetenskapliga förklaringar, föreställer sig att smältande isberg i Arktis höjer havsnivån. Vi får hoppas att han inte dricker nästa grogg, eller i varje fall väntar så länge att alla isbitar hunnit smälta, så att han kan observera om vätskenivån i glaset har höjts. Här återges nu Sigvard Erikssons svar på Sam Kapadias brev.
Norrtälje 2013-06-09
Hej Sam Kapadia
Tack för ditt svar på mitt brev till Eva Hamilton. Jag har förstått att ditt svar enbart tar sikte på min kritik av Korrespondenternas ”Vietnamreportage”. Detta  reportage tog jag upp endast som en illustration till min mer generella kritik mot SVT´s ensidigt alarmistiska rapportering i klimatfrågan. Jag ser därför  fram mot att också höra av  SVT´s företagsledning med svar på den generella kritiken, och mina frågor om SVT´s policy för klimatrapportering.
Med all respekt för dina och Bjerströms ambitioner att skildra ett utsatt och fattigt folks levnadsvillkor vill jag genmäla följande:
Du säger att er research  inte ger vid handen att det finns några andra förklaringsmodeller än AGW som orsak till vad som nu sker i Vietnam, d v s dränkta byar, förlorade landarealer och 2-3 m höga (djupa) flodöversvämningar. Jag kan inte hålla med om detta. Att skildra det fattiga vietnamesiska folkets levnadsvillkor är en sak. Att svepande tillskriva den omdebatterade AGW-teorin hela skulden för det som sker är en helt annan sak. Er slutsats utgår från förutfattade meningar och får reportaget att framstå som ren propaganda för en given ståndpunkt i debatten om klimatförändringarnas omfattning och orsaker. Jag ger här några exempel på sakskäl att pröva andra förklaringsmodeller än västvärldens fossilförbränning, d v s AGW.
1/ En havsnivåhöjning om 11 cm på 33 år (sedan 1980) motsvarar ca 3 mm/år. Aktuella rapporter anger en höjning om ca 1,6-1,8 mm/år. Det är uppenbart att dessa 11 cm, eller även 20 cm på 50 år, omöjligen kan ha orsakat hela byars försvinnande i havet. Den huvudsakliga orsaken måste därför vara en helt annan, se pkt 2. Nils-Axel Mörner som är en internationellt erkänd forskare har observerat att det inte förekommit någon nämnvärd havsnivåhöjning vid t ex ön Tuvalo, som ansetts vara särskilt sårbar i detta sammanhang. Kanske hade Mörner kunnat bidra med en kritisk analys av orsakerna till landförlusten? Varför knyter ni inte någon forskare inom relevanta kunskapsområden till er inför ett reportage som detta?
2/ På VietnamNewsToday.com står följande att läsa: “The overexploitation of undergroundwater has been a large cause of land sinking, Le Van Trung, director of the Geomatics Centre of the National University, HCM City, said.” I vissa områden sjunker landet 10-15 mm/år och landsjunkningen är accelererande. På något ställe har man mätt upp en landsjunkning om 38 cm. Se också talkvietnam.com 
3/ Du åberopar isavsmältningen i det Arktiska havet med en ökning av öppen vattenyta som en orsak till havsnivåhöjning. Ett elementärt faktum är att en ökning av öppen vattenyta p g a smältande isberg i Arktis, som du åberopar, inte orskar någon nämnvärd havsnivåhöjning. Det är endast avsmältning av landisen och ökning av vattentemperaturen som får denna verkan.
4/ Så vitt jag förstår  kan inte en viss, mycket blygsam, förhöjning av jordens medeltemperatur under 1900-talet betvivlas. Samtidigt är det också säkerställt att denna ökning avstannat de senaste ca 17 åren, trots att CO2-halten ökat. De s k växthusgasernas inverkan på jordens medeltemperatur är omtvistad bland forskare. Olika meningar råder om vad som orsakat den blygsamma temperaturhöjningen, d v s om det är p g a mänsklig aktivitet, eller om det finns andra naturliga förklaringar, t ex föränderlig solaktivitet. De flesta anser att människan har ett finger med i spelet, men hur tungt detta väger får anses vara en ännu så länge öppen fråga.
Enligt min mening är Bjerströms introduktion till programmet starkt tendensiöst i den mest alarmistiska riktning när hon spekulerar i en av AGW förorsakad klimatförändring och t o m om människans överlevnad. Avsiktligt eller inte, så uppstår här för TV-publiken en  koppling mellan de svåra levnadsvillkoren i Vietnam och den i högsta grad omtvistade AGW-teorin. SVT ikläder sig därigenom en propagandistisk roll till förmån för det f n politiskt korrekta. Det objektiva sanningsökandet lyser däremot med sin frånvaro.
Det är för mig obegripligt att SVT inte anser sig böra inhämta vetenskapligt underlag från annat håll än IPCC. Detta särskilt som det ju inte kan vara obekant för SVT att både IPCC´s resultat och arbetssätt är starkt ifrågasatta.  Se t ex den kanadensiska journalisten Donna Laframboise´s bok The delinquent teenager who was mistaken for the world´s top climate expert.
Jag vidhåller således att ”Vietnamreportaget” var undermåligt, starkt tendensiöst och ovärdigt ett public serviceföretag som SVT.
Med vänlig hälsning,
Sigvard Eriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stickan no1

  Grundproblemet är att svensk utrikespolitik alltid stödjer FN beslut och att beslut i FN därmed alltid är rätt och sanning. Och i utrikespolitiken står Sverige enigt inklusive sk oberoende media.
  Att då kritisera ett FN organ som IPCC är som att svära i kyrkan.
  Det går helt enkelt inte. Tydligen går tanken inte ens att tänka hos (S)-(V)- T
  Skulle vara kul att höra  Inga-Britt Ahlenius kommentera IPCC, dessa arbete och dess ledare. Hon borde ha viss inblick.

 2. Lasse Forss

  I Allt om Vetenskap kunde jag i höstas läsa att det satts nytt lägstarekord för isutbredningen, nämligen 3,369 miljoner kvkm. Och, som det stod i artikeln, detta hade skett trots att det inte varit några stormar, till skillnad mot 2007 när nytt lägstarekord sattes med 4,255 miljoner kvadratkilometer, då det stormat någonting fruktansvärt. Jag har samlat på mig isstatistik och jag kunde ganska enkelt se att den största tredagarssmältningen 2012 var mer än dubbelt så stor som de föregående åren och 2,25 gånger 2007 års högsta tredagarsavsmältning. Jag påpekade alltså att artikeln var en ren bluff. Lasse Zernell, chefredaktören, hänvisade till att artikeln kom från Nature så jag kunde vända mig dit och klaga.
  Natures förhoppning om att kunna ljuga även på den här punkten är ju löjeväckande. En kraftig storm gömmer man inte undan, och det visades satellitbilder på hur isen sköts ihop. Dessutom fanns det forskare och andra som kunde vittna om den kraftiga stormen.
  Det är ju minst sagt anmärkningsvärt att man använder ett ”dagsresultat” för att påvisa AGW-teorin. Det visar sig att återfrysningen blev närmast rekordartad. Redan den 19/11 passerades 10 miljoner kvkm vilket endast skett två gånger under föregående 10 år.
  Rekordet 2013 blev 15,515 milj. kvkm jämfört med alla tiders rekord 2012 på 15,822 miljoner kvkm. Att jämföra med föregående nioårssnitt på  14,237 miljoner kvkm.
  Nog är det väl märkligt att AGW-teorin bevisas via ett isminima, som varat någon månad, medan rekordutbredningen de senaste åren  inte har någon som helst betydelse. 
  Nog är det tragiskt när yrkesskickligheten för att inte säga yrkeshedern saknas. Det gäller särskilt journalistkåren. 

 3. Slabadang

  Lasse Fors!!
  Journalist : Jodå visst kontrollerar jag fakta .. det vill säga de fakta jag VILL kontrollera .. ha ha ha ha !

 4. bom

  Så det gick som väntat – brevväxlingen med Hamilton blev inte av! Hon tog inte sitt ansvar den här gången heller. Däremot tog det hus i helvete när Bagarmossens djursjukhus försökte i onödan tvångsoperera hennes av vildsvin skadade tax. Beskrivning av denna incident hittade jag via bloglistan på Jangdals blog.

 5. Slabadang

  Håll koll på bollen!
  Eva Ha,milton passar vidare ner till Kapadia som ljuger dig rätt upp i fejset om hur han kokat ihop hela produktionen. Ansvaret vilar alltså på ”ansvarig utgivare”. Det tokroliga är ju bara att den ”ansvarige” inte har en susning om vad journlaisterna på respektive redaktion kokat ihop och det är journalisten som person som är den som medvetet kan bryta mot uppdragets mening oc syfte. Det är aktivist journalisterna fullständigt medvetena om. Det ecisterar inget ansvar för hur de fuskar tveakar döljer och missleder. Ingen kollar dem och blir det en ofarlig liten prick så är det han/ hon chefen som inte har en susning om vad som kokats ihop som får ta smällen.
  Därför kommer uppdragets ansvar omformuleras och det personliga ansvaret för ärlighet och uppriktighet kommer få större betydelse som portalmoral för uppdragets genomförande. Du skall dessutom direkt  kunna få sparken om du medvetet bryter mot det förtroende licensbetalarna givit dig. Vi kommer få grnaskningsprocesser i två dimensioner en mot programinslaget och en mot dem som bär ansvaret för produktionen vilket vill säga samtliga inblandade.
  Vår gamle SR Vd händar om och om igen att ”saklighet opartiskhet och oberoende” utgör ”begränsningar av ”yttrandefriheten”.

 6. bom

  Astrids miljö och samhällsblogg skildrade vedermödorna med den Hamiltonska taxen:
   
  ad : 13/06/11 11:54 / 589 inlägg
   
  < föregående | Se alla inlägg | nästa >
  Pengarna eller livet!  (Djur och djurskydd) Publicerat torsdag 23 maj 2013 20:45

  Taxen Tassa jagar fortfarande på sina vanliga jaktmarker och inte i sällare sådana. Det senare höll på bli fallet men inte p.g.a. grisen som skadat henne utan om Länsstyrelsen i Stockholm fått som den ville.
  Tassa, som ägs av Karl-Johan von Heland och SVT-vd:n Eva Hamilton kördes till Bagarmossens djursjukhus.
  – Antingen skulle hon avlivas eller opereras för 32 000 kronor, säger Karl-Johan von Heland som ville ha ett andra utlåtande.

 7. Slabadang

  Det kostar 7000£ om, dagen att anlita klimatmaffians ledare!
  Vad får du för pengarna?
  http://bishophill.squarespace.com/blog/2013/6/10/yeo-reported-to-police.html
  För en vindkraftsbedragare måste det vara kaffepengar att pröjsa av mutkolven med! Pröjsa en miljon till mutkolven för några dagars jobb för att kunna ta skattebetalarna i röven på några hundra millar är en LYYYYYYYSANDE affär! Snacka om ”Leverage”!!

 8. Slabadang

  OT!
   
  Nu !!!! Nu har Rossi hittat alexanderhugget för hur han skall få ut sina e-cats på marknaden!
  http://www.e-catworld.com/2013/06/free-to-a-good-home-1-mw-e-cat-plant/
  Det blir tio av tio möjligs poäng för detta marknadsetanleringsinitiativ. Helt rätt!!

 9. Christer Löfström

  Att skriva till makten och få svar kräver envishet.
  Kämpar i dagarna med Siemens som sprider felaktigheter kring kostnader för offshore wind.
   
  Industrins roll i ”klimathotet” har inte minskat sedan min första kontrovers med den för 15 år sedan. Det är större uppförsbacke mot anständig energipolitik i EU än väntat.
  Fortfarande drivs energipolitik och industripolitik med ”klimathotet” 
   
  Att läsa oh förundras över.
  http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO_RedrawingEnergyClimateMap.pdf

 10. ThomasJ

  Utengemärkt bra Sigvard E. att Du ’pushar’ invånarna i publika servicens glaspyramid – även om där uppenarligen finns ytterligare ett ’pansarglas’ kvar till den absoluta toppen… 😀 Plenty txs!
   
  Slabadangs ”Eva Ha,milton passar vidare..” ger prov på hans, enl. egen utsago ’falukorvfingrar’, (m:et och kommatecknet ligger ju sida vid sida på the keyboard), och gav mig anledning till en  😀  då det framkomna ’Eva Ha,…’ kunde/gjordes/ läsas som: ’Eva Ha-ha-milton’ vilket korrekt & totalt beskriver den absoluta toppen i publika propagandans glaspyramid… Bättre än du trodde, eh, Slabadang…?   🙄
   
  Mvh/TJ
   

 11. Snyggt jobbat Sigvard!

 12. ThomasJ

  Förvisso OT, dock inte helt så och från Oz med lite intressanta YouTubare:
   
  http://www.youtube.com/user/ClimateScam?feature=em-uploademail
   
  Mvh/TJ

 13. Pelle L

  Ja det är märkligt att de, förutom att göra ett så uselt researchjobb, kan ha sådan brist på självinsikt.
   
  Jag minns när Svegfors vägrade att inse att journalisternas 80-procentiga vänster-grönsympatier skulle påverka deras arbete. Han var visserligen VD för Sveriges Radio, inte TV.
   
  Hur kan man ha en sådan korkad syn på människan när man jobbar med kommunikation mellan just människor?
   
  Vid 5:10 i inslaget nedan:
  http://www.youtube.com/watch?v=wVWHlK0Pu4c

 14. Jag har också mailat Eva Hamilton men det var om ett vetenskapens värld program.

  Gissningsvis slängdes de in i kategorin ”Hatmail från klimatförnekare” trots att jag var vänlig och artig.

  Något svar fick jag i alla fall inte.

   

 15. Stickan no1

  ”IEA-rapport: 5 grader varmare om inget görs”
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5560508
  ”Just nu sitter tusentals regeringstjänstemän i Bonn i Tyskland som ett led i FN-förhandlingarna inför ett internationellt bindande klimatavtal år 2015. Målet är att stoppa den globala uppvärmningen vid 2 grader för att inte klimatet ska löpa amok, men energirådet IEAs prognoser pekar snarare mot en temperaturökning på mellan 3,6 till 5,3 grader om inget görs snart.”
  Nu växlar AGW sidan upp inför höstens IPCC rapport.
  Från IAE rapporten som länkas i ovan länk
  ”Policies that have been implemented, or are now being pursued, suggest that the long-term
  average temperature increase is more likely to be between 3.6 °C and 5.3 °C (compared
  with pre-industrial levels), with most of the increase occurring this century.”
  Nu har de tappat alla hämningar och referenser till vetenskapen. De måste ha panik.
   
   
   

 16. ces

  Varför inte förse SVTs styrelse med kopior av brevet till Eva Hamilton liksom svaret på underhuggarens svar.
   

 17. Sören F

  Snedvridning ja, men uttryck som ”politisk korrekt”, som kopplas till högerextrema, är ineffektivt och ”ensidigt” inte så träffande. Kunskap är ensidig i vissa avseenden, när man tordats falsifiera något. Svt har tagit till sig den smulan vetenskaplighet och går och känner sig förmer än t ex kunskapsrelativister, men – tänka ensidigt är stort, tänka Rätt är större – frestas man tillägga. Stora misstaget som Bjerström, och alltså nu också Kapadia hoppar på är att lita på FNs diverse klimatorgan mer än t ex FNs UNEP inom kustskydd, vars rapport om Liberia Bjerström missade helt.

 18. Grekerna har packat ihop regimtv nu…av besparingsskäl…det behöver regeringen här inte bespara oss 🙂

 19. Borde inte någon anmäla programmet till Granskningsnämnden eftersom det uppenbarligen bryter mot kraven på saklighet.

 20. Ingemar Nordin

  Hans H, Grekland går före! 🙂

 21. Göran Johansson 23:08
  Någon med anknytning till denna blogg har gjort en sådan anmälan och om jag har
  förstått rätt så har granskningsnämnden (som vanligt) beslutat att inte ta upp
  den till prövning, alternativt: avvisat anmälan.

 22. Sören G

  Konsensus kan aldrig vara ett argument inom naturvetenskapen. Det kan alltid komma nya rön som kullkastar tidigare uppfattningar. Det var väl Einstein som sa ungefär: ”1000 forskare kan ha fel och en forskare kan ha rätt”.

 23. Sören F

  Så nu är Erika Bjerström GN-anmäld för (minimum) både Liberia- och Vietnamreportaget.

 24. Helge

  En del menar att Greklands TV läggs ner för att de började ta sitt Public Service ansvar…

 25. Om vi ser att olika granskningsorgan inte ser ut att arbeta i allmänhetens intresse utan ”kysser uppåt och sparkar neråt” då får man ta uppgiften på sig själv och försöka utröna varför. Om man håller i mente att just nu i dessa dagar sitter Stefan Löfven i Watford och mäts upp och ner i den ”granskningsnämnden” vi känner som Bilderberggruppen. Löfvens ledsagare/förkläde är Jacob Wallenberg, stor inom bl a media.
  Varför i hela friden skulle maktens marionetter granska sig själva? De tror ju att vanliga människor inte kan tänka lateralt.
  Lars Bern sitter vid samma bord som Eva Hamilton i något ämbete, kanske han kan förklara vad deras långsiktiga planer är som kräver att de måste försöka dra vanligt folk vid näsan? Lars Bern är en spännande aktiv figur; bl a skulle han kunna förse vetenskapsvärlden med bättre mätinstrument, och upplysa Sverige om ifall allmänheten kommer att drabbas av allt mer påträngande övervakning:
  http://www.ratsit.se/5562212281-Megacon_AB
  Eva Hamilton har mycket att göra och kan inte förväntas ha tid att svara på brev:
  http://www.ratsit.se/19540429-Eva_Gerd_Alice_Cecilia_Hamilton_Gustavsberg/F6HyBHdWw5RI_zB55ryvW5EylcUilDEBimSDUXs5lc4
  Om någon har långtråkigt och vill göra som Jacob Nordangård, men i mindre skala, så kan man börja granska Sveriges egna lilla navelsträng till Bilderberggruppen, och hur Sverige är uppbyggt på samma odemokratiska vis.
  Man tappar matlusten, milt sagt.

 26. NB! Via ratsitlänken till E Hamilton; hennes personuppgifter är ointressanta! Gå istället till fliken det står ”Engagemang” på!

 27. Björn

  Ett mycket sakligt och diplomatiskt svar till SVT av Sigvard Eriksson. Det SVT håller på med skapar en förtroendeklyfta över hela verksamheten. Vi betalar en tvångsavgift varje månad till SVT, men kan inte längre lita på deras saklighet. Jag vill hellre lägga mina pengar på någon annan som kan leverera saklig och trovärdig information med djupgående analyser.

 28. Ingemar Nordin

  ”Sex av tio väljer bort tv-kanalernas nyhetsprogram. Fyra av tio läser ingen morgontidning, varken på papper eller på nätet. Det framgår av mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet som presenterades på onsdagen.”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5562345

  Är någon förvånad?

 29. MrsM

  Vill gärna få dela en imponerande prestation i bilder, off topic, som liten motvikt mot tidigare kommentar som var litet humörsänkande; visst är detta imponerande:
  Bildserie
  http://rt.com/in-vision/russian-knights-air-show/
   

 30. Pelle L

  Ingemar Nordin    2013/06/12 kl. 16:32   Nej så särskilt förvånad är jag inte.  Att titta på t.ex. AB’s eller Expressens nyhetssidor är ju en totalt ointressant resa mellan melodifestival, let’s dance, fotbolls-VM och lite princess-skvaller.   Vi är nog många som gör den resan nu, och upptäcker att vi inte förlorar något omistligt.Och det finns faktiskt så mycket gratis-/reklamtidningar att det räcker att slå in soporna med.  Men media, eller i varje fall SR verka bli mer och mer schizofrent.  Om den grekiska nedsläckningen av Radio och TV säger SR:s ”mediereporter” att ”Stänga oberoende medier borde vara förbjudet”. Samtidigt hävdar Alexandra Pascalidou i direktsändning att nedsläckningen beror på ”felaktig” rapportering om ”det nazistiska partiet Gyllene Gryning”.   Lyssna på de sista sekunderna i detta ljudklipp i denna länk:http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5562493  Hur oberoende var den statliga radion egentligen?

 31. Pelle L

   
   
   
   
  Hallå, finns det någon som kan ge en liten vägledning (låter tuffare med a crash course)
  i hur man formaterar ett inlägg så det blir läsbart.
   
  Dvs inte som ovanstående 23:37.
   
  Jag får inte till det när jag börjar med att kopiera en länk, i det här fallet till
  Ingemar Nordin 2013/06/12 kl. 16:32
   
  Hur gör ni andra  🙁
   
   
   
   

 32. Pelle L 2013/06/12 kl. 23:57 Pelle, har också sett det du påpekar, men personligen tycker jag utseendet kommer i andra hand och andemeningen i första, i alla fall när jag läser era andras kommentarer – jag tycker ni har så mycket att lära ut, även om det bara är en annan synvinkel, att det estetiska intrycket blir som att skapa ett ”lyxproblem” 🙂 Men det kanske beror på att jag har en lagom stor skärm, vet inte hur andra med sina skärmar upplever att texten är mer komprimerad? Vissa vill ha mer ”luft” i texten normalt sett, men bloggens nya utseende har för somliga medfört att det blir för mycket ”vitt”?
  Du får vänta in fler svar på själva tekniska sakfrågan Pelle, jag har i alla fall inga problem att läsa dina kommentarer med stor behållning 🙂