De gröna rötterna

När man gräver i den ideologiska tankesfären inom dagens miljörörelse så hittar man vissa idéer som kommer tillbaka gång på gång, och som man kan hitta föregångare till i historien. Ann Löfving-Henriksson har läst en intressant bok om detta:

Miljörörelsens dunkla rötter och osynliga drivkrafter

Gibson

Den aktivistiska miljörörelsen dök utan förvarning upp i media under 60/70t. Var ”Moder Jord” och naturens lagar plötsligt mer hotade än någonsin eller vad handlade det om? I vilken mylla hade denna ”gräsrotsrörelse” fått sin näring? Förslagen har varit många och det har varit svårt att finna en hållbar bild. Jacob Nordangård avslöjade i sin avhandling ORDO AB CHAO nya samband och viktiga figurer. Om miljörörelsen kan man där läsa: ”Miljöorganisationerna och andra påtryckargrupper har i liten utsträckning initierat problemen utan till stora delar gett uttryck för farhågor som tidigare väckts av de överordnade aktörerna och tankesmedjorna. I de fall där framgång har uppnåtts är det inte miljöorganisationerna som påbörjat processen. De har istället bjudits in, tilldelats en roll och försetts med resurser”. I avhandlingen lyfte han dessutom fram en för mig tidigare okänd bok med en intressant titel, Donald Gibsons Environmentalism – Ideology and Power. Alltså ytterligare en källa att gräva fram nya pusselbitar ur.

D. Gibsons syn på hur denna ”gräsrotsrörelse” vuxit fram och är värd att fundera över. Han leder in läsaren i en inte alltför smickrande värld.

Gibson börjar i den grekiska idévärlden med Prometeusmyten, som hyllar mänsklighetens lust att lära och förmåga att förändra och förbättra världen. Han menar att dagens miljörörelse inte bygger på dessa djupt mänskliga egenskaper, den bygger istället på hat och fruktan. Den värnar inte om naturens bästa, på djupet ligger en politisk agenda vars mål är att hindra större delen av mänskligheten att förändra och förbättra sin tillvaro dvs nekas att vara mänskliga. Om miljörörelsen verkligen hade haft för avsikt att värna och skydda en hotad natur skulle den söka insikt i aktuella frågor genom att vara öppen för diskussion av all tillgänglig fakta, men det är ju knappast så vi lärt känna den.

Boken hävdar att miljörörelsen styrs av det Anglo-Amerikanska etablissemanget dvs västvärldens mäktigaste mäktiga. I deras värld är vi alla andra för många speciellt i de mindre utvecklade länderna. Om dessa områden finge nå västsvärdens standard skulle det hota ”den bestående ordningen”, dvs deras makt. En sådan utveckling måste enligt denna elit förhindras. Deras odemokratiska ambitioner bygger med andra ord på fruktan. Rötterna till denna ideologi sträcker sig ner i 1700/1800-t.

Rötterna

Gibson för läsaren till Tysklands naturromantiska, bruna mylla med dess holistiska idéer om ”allas” och alltings lika värde. ”Allas lika värde” var dock vid närmare betraktande en sanning med modifikation. ”Alla” var endast de som hörde hemma i nationen.

En av ekologins fäder Ernst Haeckel omfamnade dessa idéer. Han varnade dessutom för att de nyupptäckta ”ekosystemen” var bräckliga system, som lätt kom i obalans genom människans framfart. Naturligtvis var han fientligt inställd mot industrialiseringen och den ökande materialismen, som riskerade att förändra hela den bestående ordningen.

I England var det främst de jordägande aristokraterna som opponerade sig mot utvecklingen. Den växande befolkningen kunde inte försörjas och jordägarna hade sin Malthus att luta sig mot. All lämplig jordbruksmark var redan inmutad och krav på en ökad produktion eller omfördelning av resurserna skulle inkräkta på landlordernas, elitens ”naturliga ordning”. En ökning av livsmedelsproduktionen var enligt Malthus´ uppfattning starkt begränsad, han såg inte människans kreativitet och utveckling som en möjlig lösning. Problemet var befolkningsökningen, men vad fanns det för lösning? Exemplet med smittkoppsvaccinationen är belysande. Malthus var emot tanken på att hela befolkningen skulle vaccineras mot smittkoppor, han ansåg att sjukdomen kunde hjälpa till att hålla befolkningsökningen nere. Malthus omsorg gällde inte alla tomma magar utan ”den bestående ordningen” och bevaranderörelsen i England utgjordes av de stora jordägarna och deras stödtrupper.

I USA hade naturvårdsintressena tidigt delats upp i conservationism, ”Wise Use” och preservationism, ”Leave it Alone”. Preservationisterna fick anhängare i samhällets allra översta skikt. De dyrkade den vilda, orörda naturen. Rörelsen innehåller spiritistiska inslag där ”Gud-mannen och naturen” upplevdes som en enhet. Genom att kunna tillgodogöra sig naturens andliga värden ansåg de sig stå över den stora massan. Den stora massan som bredde ut sig mer och mer uppfattades som ett hot bla mot vildmarken. John Muir och Sierra Club är tidiga representanter för denna rörelse. Muir inspirerade de inflytelserika familjerna Osborn och Harriman. Henry Fairfield Osborn var en hängiven rashygienist och familjen Harriman var den huvudsakliga finansiären till den starka rashygieniska rörelsen i USA under tidigt 1900t.

Tidigt 1900-t

Elitens fruktan för förändring av det bestående var som synes gemensamma inslag i den tidiga ”ekologiska” bevaranderörelsen. Hotet kom framför allt från inhemsk befolkningsökning men även från risken för framväxande maktcentra grundade på ökad industrialisering i ännu inte utvecklade områden på jorden.

Den aktivisitiska miljörörelsens centrala tema idag är att arbeta för en ny världsordning. Den har många olika namn men kanske omställning till Global environmentalism bäst fångar vad de handlar om. Många av de grundläggande tankarna lades fast av Osborns redan under 30-t. De uppdaterade och breddade Malthus idé om begränsade resurser till 30-talets samhälle. Det fanns för många konsumenter och som dessutom konsumerade för mycket vilket medförde överanvändning av naturresurserna, NeoMalthusianism. Men med rätt Global styrning skulle en global katastrofal utveckling kunna hejdas.

Efterkrigstiden

Efter kriget blev de ledande rösterna än mer Malthusiana angående befolknings frågan och än mera extrema i sin kritik av industrisamhället.

Nätverket kring dessa Malthusiana förespråkare för Global styrning fördjupades och vidgades och efter andra världskriget kommer även Rockfellers in i bilden. Olika ”Foundations”, tankesmedjor och institut möjliggjorde för denna maktelit att lägga ut och hålla kursen. 1948 bildades Conservation Foundation med stöd bl a av Rockefeller. Snart därefter grundades Aspen institutet vars arbete och betydelse Jacob Nordangård grävt fram ut historiens dimma och några decennier senare hade stödet till miljörörelsen vuxit explosionsartat.

1948 publicerades två epokgörande böcker. Fairfield Osborn och William Vogt uttrycker där sina NeoMalthusianska tankar. De förespråkade en världsomfattande plan för att ”skydda naturen” från konsekvenserna av industrisamhället. Titeln på F. Osborns bok var talande nog Our plundered planet medan Vogt valde Road for Survival. Vogt talar om ”high minded leadership ” med vilket han enligt Gibson menar ledare som kan motarbeta och hejda framsteg för en stor del av världens befolkning. Vogt betraktade stora delar av mänskligheten som parasiter och de globala ansträngningarna måste vara att begränsa dessa. Genom att endast se problem och inte sätta tro och hopp till mänsklig kreativitet och utveckling var Vogt en äkta Malthusian. Dessa böcker utgjorde enligt Gibson bryggan mellan tidigare preservationism och den miljörörelse som uppenbarade sig under 60-t.

Kring -60 bildades en rad miljöorganisation med stöd av nätverket. Det mest kända exemplet är kanske WWF men även Jordens vänner och många, många andra hör hit. Centralfigurer i nätverket dök upp både här och där, inte minst i dessa miljöorganisationer och i FN-sammanhang. Maurice Strong är en av de mera kända, men i kulisserna styr ”The Old Boys Network”.

Osborn samarbetade också med de verkliga högdjuren, de båda prinsarna Bernhard och Philip. De blev frontfigurer i WWF´s arbete för att rädda utrotningshotade arter. Man kan fråga sig vad de ansåg vara mest utrotningshotat: det Anglo-Amerikanska etablissemanget eller pandan? Inte var det i varje fall det virus som prins Philip syftade på i ett av sina berömda uttalanden:

If I were reincarnated I would wish to be returned to earth
as a killer virus to lower human population levels
.”
Prince Philip, Duke of Edinburgh,
patron of the World Wildlife Fund

1964 och framåt

I början av -60t hade den nykläckta miljörörelsen ännu inte fått inflytande i de allra högsta politiska höjderna. Enligt Gibson var Kennedy till skillnad från denna rörelse utvecklingsoptimist, han menade att länder generellt hade rätt att leda och styra över sin ekonomi och befolkning och dessutom insåg han att i och med att folk fick det bättre skulle befolkningsökningen minska. Han avvisade även A-A-etablissemangets vurm för frihandeln och menade att tillgång till billig energi var nödvändig för utvecklingen.

Kennedy höll emot preservationisterna och deras vision om Global Styrning. Det blev istället LB Johnson, som släppte lös den nya ”bevaranderörelsen” 1964 strax efter det att han blivit president. Både LBJ och senare president Bush d.ä. talade om New World Order fast i lite gåtfulla ordalag.

”Free trade” är ett intressant kapitel. Kennedy var motståndare medan FNs miljökonferens i Rio förespråkade ”ett öppet internationellt ekonomiskt system”. Ett argument emot frihandeln är att om man har finansiella resurser så är det bara att för sig, ta över och oskadliggöra hotande medtävlare. Naturligtvis var det intressant för A-A etablissemanget.

Den gröna revolutionen styrdes alltså enligt Gibson av det Anglo-Amerikanska etablissemanget, de som kontrollerade väsentliga delar av såväl västs finans- och industrivärld som dess media. Gibson beskriver denna rörelse som “a very uggly thing”.

Möjligheten att i en ny ekologisk världsordning kunna hindra en hotfull utveckling av nya maktcentra genom påtvingad energianorexi gjorde energiförsörjningen till en av de mest väsentliga miljöfrågorna. Ser man på miljörörelsen ur Gibsons perspektiv får dess inställning till en global världsordning, den postmoderna vetenskapen, kärnkraften, de fossila bränslena med klimatfrågan miljöfrågornas miljöfråga, frihandeln, de sköra ekosystemen och hatet mot ”industrisamhället” sin förklaring.

Det borde vara hög tid för alla gröna entusiaster att ta sig en rejäl funderare över Rörelsens djupa rötter och dolda drivkrafter.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jannemannen

  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article16946187.ab
  Aftonbladet i dag, mer av slemmig journalistik..  Tror inte E Franchell är moderat 🙂

 2. Jörgen Mattsson

  Håller inte med om att det alltid är suspekt att vilja bevara hotade djurarter och biotoper.

 3. Jan

  RE: Jannemannen
  Skulle jag i klartext skriva vad jag anser om Franchells ”journalistiska” ambitioner skulle det kraftigt bryta mot kommentarsreglerna och tas bort.

 4. Lars W

  Stort tack till Ann L-H för denna viktiga och synnerligen värdefulla sammanfattning! Vad jag förstår är det rädslan som är drivkraften i dessa fascistoida rörelser. I min optik är det endast kunskap parad med insikt som kan verka som motkraft till dessa stollerier. Fram för bättre skolor med kunnigare lärare! 

 5. Tack, där fick jag ytterligare några namn och årtal att lägga till min tabell över klimathotets kronologi. Uppdaterar den när jag får tid.
  http://www.frihetsportalen.se/2013/05/vaxthuseffekten-kronologi/

 6. Lasse

  Partiledaredebatt i riksdagen idag.
  Åsa Romson fick sig en utskällning av Reinfeldt: ”Jag blir upprörd när Kina förs fram som ett föredöme när det gäller miljöpolitik”

 7. OT!
  DN bjuder upp till dans!  (kanske)
  https://dngranskar.dn.se/

 8. Astrid Å

  Stort tack Ann L-H, säger jag också, för denna sammanfattning och instämmer verkligen i din sista mening. 
   

 9. Detta är inte en okänd historia för idéhistoriker, men som den presenteras här blir det tydligare än någonsin: Vänstern som håller miljörörelsen som sin angelägenhet är egentligen bara marionetter — eller snarare nyttiga idioter — för starkt konservativa krafter. Det är också miljörörelsens akilleshäl, för den debattör som förstår att utnyttja den insikten.

 10. Sören F

  Intressant, sitter faktiskt med en lite annan historieversion framför mig, på ungefär samma område som Gibsons: Nature’s End. History and the Environment. 2009. Sverker Sörlin & Paul Warde (eds.), för att jag hade blivit intresserad av dess klimatkapitel. Får se om jag får tid att kolla igenom hela och jämföra.

 11. Sören F: När Sverker Sörlin är inblandad kan man inte förvänta sig någon uppriktig och nyanserad historieskrivning om miljörörelsens rötter och utveckling. Han är en högst medioker idéhistoriker (hans böcker ”Världens ordning” och ”Mörkret i människan” är verkligen så nedlusad av faktafel som de kritiserades för att vara, har jag själv kunnat konstatera) och samtidigt mycket mån om att tycka och uttrycka allt man ”ska” stå för i den postmodernistiska universitetskultur han är indoktrinerad i.

 12. Slabadang

  Den goda viljans parasiter och manipulatörer med onda målsättningar!
   
  Jag har ofta delat in klimathotarna i offer och förövare och dessl ”medlöpare”. Att lura den goda viljans fotsoldater att bli delaktiga i en cynisk ”kamp” mot fotsoldaternas eget intresse är det genomgående tricket. Att dölja den verkliga agendan och de bakomliggande värderingarna blir ett måste. Sak du kämpa för ”rättvisa” … japp då får du avrätta några opponenter med nackskott också. ” Vill du ha ”folkmakt”? japp du måste du lämna över all makt till oss!
   
  Det blir allt vanligare att man sätter upp helt fejkade ”folkrörelser” och dessa ”folkrörelser” eller ”oberoende och ”ideella föreningar” ges sedan makt och inflytande vilket Nordangård beskriver så tydligt i sin avhandling och vi har en uppsjö av fejkade rörelser i Sverige.
   
  Miljörörelsen är fullsketen med stålar från miljardärer och med skattepengar vår folkvalda öser över dessa fejkade organisationer med sina fejkade fasader och fejkade argument.
  En alternativ strategi för manipulatörer och parasiter är att kapa redan befintliga organisationer och SNF utgör eett bra exempel medan WWF hade sin agenda klar redan från början där bara ena sidan av myntet skulle synas. Politiseringen är det mögel parasiterna sprider i demokratin och det växer överallt. Ideologi går allt oftare före funktion och rationalitet.
   
  Demokratin är en bräcklig sak som i sin öppenhet och tolerans även blir tolerant mot de som vill utnyttja den, bekämpa den och mnaipulera den i egna syften. Janne Josefsson stötte sig med dessa krafter då han kritiskt granskade Rädda Barnen och Majblomman.
   
  Rädda Barnen är kapad av ideologiska intressen och Majblomman har varit sossarnas sedan länge. Konstigt nog och tråkigt nog har Stadsmissionen och Röda Korset varit utsatta för krtisk granskning, är det någon som tror att det är en tillfällighet varfrö just dessa organiosationer blivit kritiskt granskade men inte de kapade eller fejkade?
   
  De fejkade organisationerna har sitt ideologiska stöd hos media som vet att de är fejkade. Röda Korset och Stadsmissionen är två numer allt mer sällsynta verkligt alltruistiskt drivna organisationer byggd pp medmänsklighet och solidaritet genom att hjälpa folk i nöd.
   
  Precis som med vilka fakta/källor journalister väljer att kritiskt granska så väljer de också vilka organisationer som skall granskas och journalister VET vilka organisationer som är fejkade och vilka som är äkta. När en hel kår är till 81% rödgrön har de även makten över sina kollegor och ett bevis är reaktionerna på Josefssons granskning av RB och MB från hans kollegor och vilka hans kollegor släppte fram att kommentera granskningen. ”Thank you so fucking very much” twittrade Ali Esbati efter Josefsson granskning.. Det blev ingen fråga om rätt och fel utan VEM som gjorde rätt eller fel där varje typ av kritisk granskning av dessa fejlkade/kapadde organisationer som styrs av de ideologiska intressen Esbati företräder. Dert är alltså ”Okey” att ljuhga och överdriva för den ”goda sakens ” skull och inga som helst pricipiella rätt och fel att förhålla sig till.
   
  Det är många partyn inom de fejkade organisationerna som skulle komma till ett abrupt slut om genskningen fortsatte. Det vet hela journalistmasffian så väl om och tittar åt andra hållet när isbjörnar kalvande glaciärer och totalt verklighetsfrånvända argument nu presenterads av ”miljörörelsen” som till 99% är helt fejkad från bas till topp.
   
  Vi ser ett tydligt och allt större hot mot demokratin torna upp sig. media är genomkorrupt och har tappat sin moraliska kompass 0ch äger ingen principiell hållning gentemot rätt eller fel utan det är VEM som begår brott utifrån den PK korrekta mallen som får åka i spalterna medan grövre brott av de pk-korrekta rödgröna rörelserna ges frisedel. för betydligt grövre överträdelser och till och med politiskt utfört våld accepteras,,, så länge det skyddar den rödgröna kårens intressen. 
   
  Till slut så kommer allmänheten få tillgång till makten och SD är den första kil in i det moralist föruttnade manipulatörernas makt över debatt och dogmer, nätet är ett annat och vi kommer få se nya ÄKTA folkrörelser växa fram på nytt det är bara plattformarna och forumen som saknas. Etablissemangets samlade aktioner mot SD visar hur det fula gristrynet sticker fram när deras makt och priviligiegier hotas och de drar sig inte för någonting när det gäller att sitta kvar vid grytorna och intill problemformuleringsmonopolet..
   
  Tack för en mycket viktig artikel Ann L-H. Att fler av de sympatisörer som nefinner sig på en halv armlängdsavstånd till miljörörelsen får del av denna information är av vikt så de kan se vad de samtidiogt stödjer.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 13. Björn

  Ann L-H, en tänkvärd analys! Däremot tror jag inte att den gröna rörelsen kan komma till självinsikt och förändras inifrån. Det behövs en intellektuell motkraft utifrån för att bryta den gröna dogmatismen. Ditt bidrag här är ett biflöde till denna motkraft.

 14. Slabadang

  OT I USA har varje grönt jobb kostat 70 miljoner!
  Ha ha ha ha ha kan en ekonomi bli mindre ”hållbarare” än så?
  http://wattsupwiththat.com/2013/06/11/doe-green-energy-loans-11-45-million-per-job-and-a-rounding-errors-worth-of-averted-carbon-emissions/#more-87967

 15. Ingemar Nordin

  Slabadang och Björn,

  Jag tror att en del ideella, men nu kapade, organisationer kan räddas. I en organisation som Naturskyddsföreningen t.ex. så vet vi att det finns en rad lokalorganisationer som inte alls är nöjda med den centrala ledningen i Stockholm. Med ett upprop till medlemmarna där så borde det vara möjligt att byta ut ledningen och ändra inriktningen.

  En organisation måste hela tiden balansera mellan önskan att samla in medel och att verkligen leva upp till sin ideella målsättning. Både WWF och Greenpeace är elitistiska organisationer, pengainsamlande maskiner, vars enda intresse är att upprätthålla och föröka den egna byråkratin. De har inte det minsta intresse av att låta styra sig av ”medlemmarna”.

 16. Ann L-H!
  Du är bra på research, analys och sammanställning.
  är kommer boken?
  🙂

 17. Ann…mkt. bra….det är en orm född av Blut und Boden

 18. Ann L-H

  Ingvar Engelbrecht 2013/06/12 kl. 12:42
  Tack. Möjligen ett resultat av ett liv som gy.lärare. Ena timman ”specialist” på aktuell genetik andra timman njurens funktion och ytterligare en annan byggsektorns miljöarbete eller vår energiförsörjning osv osv. Allvetare utan egna specialiteter … och ofta med mycket kunniga och intellektuellt nyfikna elever. Den kategori elever som inte charmades av kunskapen som sådan krävde än mer research och pedagogisk finess för att vara med på noterna. 
   

 19. Ann L-H 2013/06/12 kl. 13:58 De skäl du anger är säkert bidragande och är en djefligt bra grund. Sen tillkommer nåt annat för att det skall bli nåt. Och frågan kvarstår.När kommer boken?På skoj skall jag bidra med en titel.”Hur jag genomskådade klimatsvindeln”:-)

 20. OR

  Tack Ann L-H
  Gröna rörelser tenderar att bli bruna när det blir höst. Det verkar helt naturligt. Göran Dahl redovisar något av detsamma i sin bok Radikalare än Hitler. Men hur går det till? och tror du att det är en inneboende ondska som alltid kommer fram, oberoende av omgivningen? Klimatalarmismen har splittrat miljörörelsen och fjärmat den från måttliga, rimliga och angelägna mål; Var det meningen?
   
  Jag länkade till den här filmen på youtube för ett tag sen. Den modererades då, men nu kanske den hör till. En 2-timmars film på youtube som är mycket professionellt gjord säger iallafall mig att den inte är vad den ger sig ut för att vara, en rörelse. Snarare ett hopkok av någon som Bezmenov (som Slabadang så ofta har länkat till). Fri energi ur atmosfären, vittnesmål om utomjordingar,  storkapitalet och bankerna som   snor all världens folk på frukten av deras arbete. Saklighet och känslor i en enda röra, och framförallt underminering av vår tro på pengars värde. I vems intresse är det här gjort? Jag ser inga självklara svar. Det kanske räcker med att ställa frågan så länge.  
   
    

 21. Thomas P

  Ni väntar jag med spänning på samma skildring av förnekarrörelsen kopplingar till tobaks-, olje-, kol och kemiindustrin. Till objektivisterna, Lyndon LaRouche, högerkrista, regimerna kring persiska viken etc.

 22. Thomas P,
  Tänker du skriva en självbiografi?

 23. Thomas P
  Är det organisatörerna av Dohamötet du tänker på? 
   
  När tänker du svara på de frågor som ställts till dig?

 24. QSL

  Johan Nordangård fick sin C-uppsats (!) om biobränslen uppmärksammad i corren i april 2007. En C-uppsats?! Där hävdar han att vi måste ändra livsstil i västvärlden på grund av det sätt vi producerar och lever i största allmänhet.

 25. Thomas P2013/06/12 kl. 19:11
   
  Ojdå … det börjar som en riktigt riktigt dålig dag för Thomas Palm. Redan första riktade ordet, ”förnekarrörelsen”, gör att allt därefter saknar kontakt med verkligheten … 

 26. Ann L-H

  Ingvar Engelbrecht 2013/06/12 kl. 16:47 ”Hur jag genomskådade klimatsvindeln” – något i  den stilen borde naturligtvis finnas men från en mängd olika infallsvinklar. Tänk om intresserade kommentatorer här på bloggen kunde skriva några personliga sidor var om detta och det samlades till en liten behändig ”Läsebok för politiker och alla andra” för att låna titeln från en känd alarmist.
    

 27. Ann L-H

  Thomas P 2013/06/12 kl. 19:11 – Det har jag väntat länge på att Du som är så insatt skulle berätta för oss andra.

 28. Ann L-H 2013/06/12 kl. 22:50 Jamen det var ju inte nån dålig ide. Skall kolla upp vad som fick mig att enggagera mig. Tror det startade 2008 eller 2009 för min del:-)

 29. QSL 2013/06/12 kl. 19:59 Jag håller nog med Jacob Nordangård om att det är dags att se sanningen i vitögat; den livsstil 40-talisterna fick privilegiet att uppleva var en engångföreteelse. Kanske som kompensation för att ha fötts under en tid då hela planeten genomgick ett trauma. Man vet att foster präglas av det ”medium/sociala atmosfär” modern lever i; det är en gammal kontrollmetod att ”shocking the medium” är effektivt om man söker styra kommande generationer.  Vi som har 40-50 år kvar att leva får kanske börja lära hur man gör om hela kontinenter får black-outs, och hur man skaffar mat själv, och talar med alla sorters människor. En av realiteterna i de politiska spelen är att ibland kollapsas civilisationer medvetet för att hindra befolkningar att uppnå reellt självstyre. Vi har ena foten i ett illusoriskt självstyre nu, men samtidigt är vi nästan självlysande i mörker pga all fejkmat som processas ut och sälj med glammiga förpackningar så om man tror man kan försvinna ”off the grid” ute på torpet så nja. Visst är det bättre att inget veta. Men jag tycker nog att verkligheten är bara skrämmande om man ingenting begriper.
  Ann! Intressant synopsis! Du har hum om genetik nämner du också, DNA och RNA och andra krumelurer. Hur är det egentligen kunskap om detta insamlas? Brydde du dig i dina dagar som lärare att beröra den metafysiska aspekten av människan eller ingick inte det i pensum? Jag är nyfiken, för jag har etiska problem med att acceptera att människan beskrivs som en ”maskin”. Jorden beskrivs också som en ”maskin”. Enligt andra källor är alla himlakroppar i solsystemet förutom jorden, månen, och solen, underordnade s k ”celestial mechanics”, men de tre förstnämnda har en särställning och beviset ser vi under våra fötter, själva livet som växer generöst och välordnat, men likafullt påverkat av jordens egna ”rna”, en slags ”dark matter” som flukturerar och vid vissa meridianpunkter integreras med jordens ”dna”, och där kan man uppleva ögonblick av ”spontan upplysning”, eller ”time rifts”. Man kan också som människa systematiskt arbeta mot upplysning, men det kräver att man törs [löpa risken att] bli psykotisk, och har folk runt sig som kan lotsa rätt medan man lär sig hantera kaos-krafterna. Har man otur blir man kemiskt lobotomerad av sjukvården, så det är inte så vanligt längre att någon på riktigt söker verklig upplysning, som Leonardo da Vinci och de gnostiker som var före hebreerna. Men några finns, utspridda på planeten.
  Vad ville jag ha sagt, kanske att det går att stångas mot makten genom direkta konfrontationer och protester, eller så kan man utvecklas förbi dem. Då betyder de nada. 🙂
   

 30. Pelle L

  Ann L-H och Ingvar Engelbrecht
   
  Intressant vinkling!
   
  Jag minns mycket väl vad som fick mig att börja fundera över klimatlarmen och hur verkliga/påhittade de var.
  Det är för mig intimt förknippat med en person, som jag högaktade, som praktiskt taget gick under efter att ha sett An Inconvenient Truth.
  Det är ett otäckt minne, naturligt vis speciellt för honom, som fick hela sin världsbild raserad.
   
  Min syn på klimathotandet är att de, som står bakom, har gjort många människor mycket illa.
  Det märks nu, och kommer att märkas länge än, på de stackars ungdomarna som har växt upp och växer upp i klimathotets skugga.
   

 31. Pelle L

  Och angående datum: 2008, med crescendo i augusti.

 32. Håkan Sjögren

  Lars W 2013/06/12 kl 09:09 : Staffan Linden slog nog huvudet på spiken, då han i en teckning låter en företrädare för Skolöverstyrelsen uttala att ”Bristen på kunskap i den moderna skolan beror på att det moderna samhället kräver större brist på kunskaper.” Hur skolar man ”nyttiga idioter” jo genom att undanhålla dem solida kunskaper. Skolans utveckling under en följd av år är ett exempel på detta. Mvh, Håkan.

 33. ThomasJ

  Tack Ann för ett alldeles utengemärkt läs- & lärvärt inlägg!  😀 
   
  För min del är frågan om hur långt/länge ska dessa eco-fascister/-talibaner – deFacto oavsett politisk tillhörighet, nästan iaf  😉  – FÅ fortsätta sina samhällsletala ’verksamheter’ den viktigaste att få svar på. Hur mycket djefligare måste det bli innan de verkligt goda krafterna, som ju ändock finns – Du är ju ett lysande exempel -, mobiliserar ett avgörande/effektivt ’motanfall’? Eller är det, som jag fruktar, så att det hela helt enkelt måste gå fullständigt åt hum-hum innan verkligheternas verkligheter når tillbörlig respekt och acceptans?
   
  Som framkommit i div. nyheter under senasre tid, så har antidepressiva medikament ökat rejält i användning och mest bland barn/yngre, how come? Läste en liten ynkas notis i SvD för ett par månader sedan, att ~ 29% av 9 – 12 åringar led av akuta sömnproblem (måste medicineras) och orsaken var, att de var övertygade att hela jorden kommer att gå under inom 24 timmar på grund av talibanernas propageranden om ’klimathotet’…
   
  Go figure!
   
  Mvh/TJ

 34. Anders L.

  Ooooo! Ännu en Konspirationsteor! Och nu en vänster-höger kombination. Boom boom! Det SER UT som om det är vänstern som driver miljörörelsen, men EGENTLIGEN är det ärkekonservativa hökar som drar i de mystiska trådar som sammanflätar världens alla miljönätverk. Kommunisterna på SvT styrs egentligen av TeaParty-aktivister i USA. Vem hade anat det? Inte jag i alla fall.
  Och EGENTLIGEN finns det ju inga miljöproblem! Fåglarna bara INBILLADE sig att deras skal blev tunnare av DDT. Sjöarna i västsverige bara INBILLADE sig att pH-värdet sjönk. Fiskynglen i Östersjön bara INBILLAR sig att de blir missbildade av PCB och andra klorföreningar. 
  Det är precis som Karlsson på taket. Karlsson: – Jag var inte sjuk. Det var bara inbillning. Lillebror: – Va, inbillade du dig bara att du var sjuk?  Karlsson: – Nej, jag inbillade DIG att jag var sjuk. 
  Skönt då att det finns skeptiker som kan vara klarsynta och intellektuellt överlägsna och verkligen förstå hur allt hänger ihop. Guskelov säger jag bara. 

 35. Thomas P

  Anders, speciellt festligt är det hur illa berörd Ingemar blir av benämningen ”förnekare”. Då gnälls det om möjliga negativa associationer till ordet, men själv kan han skriva långa drapor som bara syftar till att smutskasta miljörörelsen genom att associera den med extremistiska politiska grupper.

 36. Ingemar Nordin

  Thomas P,

  Om man gör en historisk studie, som Gibson gjort, så är det väl inte så konstigt att man hittar liknande historiska rörelser med liknande idéer som en del av dagens miljörörelse har? Men du hittar givetvis olikheter också. Att en del tyska romantiker också var t.ex. judehatare betyder ju inte att dagens miljöpartister är det. Eller att många superrika människor är/var rädda för en befolkningsexplosion och ville ha en världsregering betyder inte att de var kommunister. Att tyska romantiker, superrika affärsmän och socialister efter 1990 har en hel del gemensamt kan vara förvånande. Men det är bara historiska fakta.

  Eller menar du att Gibson bara hittat på?

 37. Ann L-H

  Anders L. 2013/06/16 kl. 14:16
  I min värld verkar Gibsons analys högst trolig. Jag har i många, många år försökt förstå mig på miljörörelsens rikt förgrenade rotsystem. För mig blev Jacob Nordangårds avhandling en ny guldgruva i sammanhanget. Gibsons bok gjorde att man ytterligare kunde följa vissa rottrådar långt, långt ner i myllan. Du gör Dig lustig över denna möjliga del av rotsystemet.
  Det vore ytterligt intressant om du gav oss här på bloggen din beskrivning av detta rotsystem. Än har ingen lyckats kartlägga hela systemet så din bild skulle kunna ge ytterligare en värdefull pusselbit. Har du funnit några direkta felaktigheter i Gibsons analys vore det värdefullt om du dessutom ville delge oss dem.
  Tack på förhand.   

 38. Anders l
  ”Det är precis som Karlsson på taket. Karlsson: – Jag var inte sjuk. Det var bara inbillning. Lillebror: – Va, inbillade du dig bara att du var sjuk?  Karlsson: – Nej, jag inbillade DIG att jag var sjuk”
  Fantastiskt bra liknelse för den aktivetenskapen bakom befolkningsexposionen, global nedkylning och global uppvärmning.

 39. Thomas P
  Miljörörelsens tankegods delas faktiskt av en lång radextremister och galningar. Om man skall räkna upp några kan nämnas Charles Manson, Fidel Castro, UNA-bombaren och Usama bin Laden.
   
  Nu blir du förstås ledsen för att man påtalar detta men någon gång borde du bli så vuxen att du ser sanningen i vitögat.

 40. Anders L,

   

  Skönt då att det finns skeptiker som kan vara klarsynta och intellektuellt överlägsna och verkligen förstå hur allt hänger ihop. Guskelov säger jag bara.

   

  Du vill vara ironisk men din mening är faktiskt mycket tänkvärd. Detta kan illustreras med några citat från en ledarartikel av Peter Wolodarski i dagens DN:

   

  Demokratin bygger på öppenhet och maktbalans. Den som avslöjar hemlig massavlyssning och andra dubiösa metoder gör folkstyret en stor tjänst.

  .

  Det känsliga är omfattningen av avlyssningen och bristen på demokratisk insyn. Bilden växer fram av en stat som tar sig friheten att se allt som den bedömer relevant utan att balanseras av någon nämnvärd kontrollmakt. Samtliga medborgare förvandlas till potentiella brottsmisstänkta.

   

  Jag tycker att liknande problem kan befaras i samband med miljöorganisationer och politiska miljöaktivister med stort inflytande på staten. Demokratin måste skyddas mot förskjutningar i maktbalansen. Bristen på demokratisk insyn måste motverkas. Vi måste se faran med en obalans utan nämnvärd kontrollmakt där medborgare förvandlas till potentiellt brottsmisstänkta genom påstådd påverkan på miljö och klimat.

 41. Anders L.

  Ann L-H,
  Jag är helt övertygad om att det vare sig finns något ”rotsystem” överhuvudtaget eller någon dold agenda som med framgång drivs av någon särskild grupp. (Därmed inte sagt att det inte finns grupper som försöker driva olika agendor.) Vi människor är ju fenomenala på att upptäcka mönster, vare sig de existerar eller ej. Vi ser stjärnbilder i de slumpmässiga mönstren av stjärnor på himlavalvet. Vi ser olika mänskliga ”raser”, fastän vi vet att det i själva verket i biologisk mening inte existerar några raser. Vi hittar på riktningar i konst och litteratur även om man rent objektivt inte skulle kunna skilja den ena ”ismen” från den andra. Osv. När vi inte förstår vad som sker så försöker vi hitta ”förklaringar” till det. Där är jag klart skeptisk – jag är konspirationsskeptiker.
   
  Per Björnbom.
  Att miljörörelsen skulle vara en fara för demokratin kan jag inte alls hålla med om. Då är ”avregleringsrörelsen” som har dominerat svensk politik de senaste decennierna ett betydligt mycket större hot mot demokratin, eftersom själva kärnan i avregleringen ju är att flytta makt från de demokratiskt valda organen till ”marknadskrafterna”.
  Och när det gäller statens övervakning av medborgarna så utgör NSA och CIA nog ett ytterst marginellt hot mot svenska medborgare i allmänhet. Däremot är det fullständigt horribelt att svenska staten kräver att alla medborgares sjukjournaler skall ligga på nätet framöver. Där har vi ett extremt övergrepp mot medborgarnas integritet – men den diskussionen är helt tabubelagd i Sverige. Som vanligt silar vi myggen och sväljer kamelerna med hull och hår.
   
   
   

 42. Ann L-H

  Anders L. 2013/06/16 kl. 14:16 – Det var ju ett bekvämt men inte särskilt förtroendeingivande sätt att komma undan.