Anders Wijkman och Vår Tids Ödesfråga

Syftet med Miljömålsberedningen är enligt SOU att nå en bred politisk samsyn med långsiktiga beslut på de svåraste områdena inom miljöpolitiken. Vem skulle kunna vara lämplig att sitta som ordförande där? Knappast någon med en egen stark agenda utan vetenskaplig förankring. Men vem har politikerna utsett till beredningens ordförande om inte Anders Wijkman, Wijkman som också är ordföranden i Romklubben. Det är hög tid att titta närmare på vad han och klubben står för idag.

Det är sedan länge väl känt att Romklubben propagerat för överstatlig styrning, vilket i sin tur kräver begränsning av nationernas självbestämmande och få har nog missat att Alexander King i sin bok ”The first Global Revolution” (1991) skrev att jordens verkliga fiende är mänskligheten. Vid den tiden var King klubbens president.

På klubbens hemsida av i dag ( clubofrome.org ) får man veta att deras klassiker ”Tillväxtens gränser” ska nytryckas och dessutom presenteras Wijkmans och Rockströms bok ”Bankrupting Nature” med deras huvudbudskap presenterat i 12 punkter. Det femte budet inleds med ”Climate denial poses a serious challenge”, vilket anses bero på vested interests och ideologiska och kulturella barriärer. För att motverka dessa, enligt dem, förnekelsens förkämpar måste nya vägar för att kommunisera med allmänheten prövas. Ett förslag är att mobilisera beteendevetenskaperna som komplement till vetenskapliga fakta och data. Sedan krävs naturligtvis strategier för planetär styrning.

Det är alltså denne man, Romklubbens ordförande och djupt insyltad i den politiskt styrda klimathotsfrågan, som är ordförande i vårt lands miljömålsberedning. Föga förvånande vill han att Sveriges klimatmål ytterligare ska skärpas. En föreslagen ny myndighet och en ny klimatlag skulle naturligtvis underlätta för möjligheten att skapa strategiska lagar som både kan leda till att vi underordnar oss ”planetär styrning” och lagar som skulle kunna tillintetgöra oliktänkande, som stöder sig på klimatvetenskap utanför Romklubbens, UNFCCCs och miljörörelsens värld .

I den världen finns det många röster att lyssna på, inte minst verkligheten själv som t.ex. i nedanstående graf. Där lever IPCCs klimatmodeller sitt liv medan data från verkligheten talar ett alltmer främmande språk:

195667_5_ (2)

Miljörörelsen har övertygat media och politikerkåren om att en global uppvärmning är vår tids ödesfråga. Med mer än 2 graders ökning av den globala medeltemperaturen kan det enligt hotbilden gå riktigt illa. Vilken vetenskap de grundar hotet på är oklart.

På senare tid har åtminstone 27 studier publicerats i frågan. Ekonomiprofessor Richard Tol har gått igenom dem och i höstas offentliggjorde han resultatet av sin metastudie. (Economic impacts of climate change WPS No 75-2015, University of sussex). Tol pekar på osäkerheten kring ingångsdata, men skriver att Climate Change troligen kommer att ha en begränsad påverkan på ekonomi och välfärd under 2000-talet. Från början är påverkan troligen positiv men i längden dominerar den negativa. Men, skriver han, bäst tillgängliga underlag visar att uppvärmningens effekter inte avviker signifikant från noll förrän vid 3.5 graders uppvärmning.

Och, det är inte nog med detta. Ross McKitrick, här mest känd för att ha varit med och återuppväckt den medeltida värmeperioden, har analyserat de politiska konsekvenserna av 2000-talets hiatus. I sin rapport Climate Policy Implications of the Hiatus in Global Warming (2014) skriver han:

“Over the whole of the post-1900 interval, the warming trend is just under

0.075 °C/decade, or about 0.75 °C per century. At this rate it would take

about 267 years to get to the 2 °C target level of warming that many world

leaders say needs to be avoided.”

Håller trenden i sig har vi med andra ord sisådär 267 år på oss för att nå 2-gradersmålet och hur lång tid det tar innan mänskligheten når 3,5 graders uppvärmning, det är skrivet i stjärnorna.

McKitrick påpekar också det ytterst intressanta att de ekonomiska modellerna har anpassats efter klimatmodellerna. Det innebär att om klimatmodellerna överdriver effekten av koldioxidutsläppen (se grafen ovan), kommer de ekonomiska modellerna att överdriva de sociala kostnaderna.

Med dessa kunskaper i bagaget är det svårt att utse användningen av de fossila bränslena till vår tids ödesfråga. Tol skriver dessutom, det kanske självklara, att det gör mer skada än nytta att minska den ekonomiska tillväxten för att reducera uppvärmningen.

Ödesfrågan handlar med andra ord inte om miljörörelsens klimathot utan tvärtom den handlar om den klimat- och energipolitik, som ytterst styrs av FN´s klimatkonvention och som förespråkas av Romklubben och dess ordförande.

När UNFCCC undertecknades av majoriteten av jordens politiska ledare hade de inte någon traditionell vetenskap att luta sig mot. Mer eller mindre i blindo skrev de på, troligen utan att ha en aning om vad det kunde leda till. Men, då påbörjades den politiskt styrda process som lett till att vi i ”väst” (Annex I) har tagit på oss rollen att gå före och visa den övriga världen vägen till det fossilfria samhället samtidigt som vi ska vara alla goda gåvors givare.

Den fattiga världen utanför ”väst”, (Annex II) fick i samband med Stockholmskonferensen (1972) löfte om utvecklingshjälp. Efter Rio 1992 började klimatkonventionen att påverka politiken. Några u-länder tog saken i egna händer, bugade artigt för UNFCCC och gick sin egen väg. De använde och använder de för dem mest fördelaktiga energikällorna, framför allt kol, och åtskilliga hundratals miljoner har nu lyfts upp ur sin fattigdom. Och den processen har bara börjat!

naked-copenhagen-chart

Det talas numera mycket om utvecklingen i dessa länder, tillväxtländerna, dvs Kina och Indien och deras ”Like-Minded Countries” medan utvecklingen av övriga Annex II länder får ytterst liten uppmärksamhet. Hur ska de kunna utvecklas? Kan de följa tillväxtländernas exempel?

I förarbetet till COP-21 skrev UNFCCC att utvecklingsstödet endast gäller “environmentally sound technology and know-how for the implementation of the Convention”. Budskapet till u-länderna är med andra ord, glöm de fossila bränslena om ni vill ha någon hjälp från oss. Och mycket riktigt, varken Världsbanken eller Den Europeiska Investeringsbanken stöder byggande av fossilkraftverk i Asien och Afrika där en miljard lever utan tillgång till el och där 3-4 miljoner årligen dör av de föroreningar, som bildas vid matlagning över öppen eld. Denna skam klassas av många som världens största miljöproblem.

1992 var det försiktighetsprincipen, okunskap och sannolikt även ett starkt politiskt grupptryck som fick världens ledare att skriva under klimatkonventionen. Nu vet vi bättre. De fossila bränslena är av godo och en eventuell skadlig global uppvärmning ligger långt bort i en oviss framtid. Vi vet också att omställningen till ett fossilfritt samhälle, leder till avveckling och att UNFCCC hindrar Annex II–ländernas utveckling.

Vår klimat- och energipolitik har under en tid styrts av den miljörörelse som är i händerna på UNFCCC. Med Anders Wijkman som ordförande i miljömålsberedningen har politikerna ytterligare banat väg för det verkliga Hotet, planetär styrning och ett fossilfritt samhälle. Det är obegripligt att A. Wijkman fått politikernas förtroende att leda arbetet med våra framtida miljömål.

greening

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Ann, ”Sätta bocken som trädgårdsmästare” är ett uttryck som slår mig när jag läser ditt utmärkta inlägg.

 2. ces

  Japan har beslutat att bygga 10 nya kolkraftverk inom 10 år och börjat ifrågasätta klimatmålen, Sydkorea överger en del av sina mål och flyttar visa klimatfrågor från Miljödepartementet till Näringsdepartementet,
  Sverige satsar på multipolitikern Anders Wujkman.

 3. Lasse

  Ann
  Det är många som nappat på denna fråga och som ser det som sin uppgift att måla framtiden i svart.
  Jag läste en blogg med en meteorolog som tyckte det var förvånande att kvällstidningarna inte tog upp februaris spik i temperaturen på löpsedlarna.
  På en direkt fråga om denna spik är ett tecken på CO2 uppvärmning så blev dock svaret nej.
  Samme man ville se ett mål omvandlat till havsytehöjning på 2 m -då skulle det bli fart på debatten.
  Även där blev han utmanad.

  Det är synd om dem som enbart ser elände runt hörnet!

 4. Peter F

  Quote by Club of Rome: ”In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill….All these dangers are caused by human intervention….and thus the “real enemy, then, is humanity itself….believe humanity requires a common motivation, namely a common adversary in order to realize world government. It does not matter if this common enemy is “a real one or….one invented for the purpose.”

  Citatsamling med citat från bägge sidor http://www.c3headlines.com/global-warming-quotes-climate-change-quotes.html

 5. LBt

  ”…or about 0.75 °C per century. At this rate it would take about 267 years to get to the 2 °C target level of warming that many world leaders say needs to be avoided.”

  Håller trenden i sig har vi med andra ord sisådär 267 år på oss för att nå 2-gradersmålet ..”

  Tar man 1900-talet som utgångspunkt i sina värderingar har redan 115 år gått, 267 blir därmed 152 för att vara noggrann och lägger man därtill att nu känd utvecklingstakt nu är 1-1,5 C per decennium. Med 1,25 som medelvärde återstår då 91,2 år innan 2-gradersgränsen bryts. Därtill bör kanske nämnas att det handlar inte om när ”vi” bryter någon gräns utan när mänskligheten gör det, många bortser gärna från det.

  Det känns därför bra att världens alla länder enats om att göra vad man kan på egen hand eller genom att hjälpa andra och naturligtvis med global kontinuerlig uppföljning så att åtgärdsprogrammen kan korrigeras till vad som kan vara lämpligt för att nå generationsöverskridande hållbarhet.

  Man kan för övrigt ha synpunkter på de 5 permanenta medlemmarnas vetorätt i FN men ingen av dem lär vara intresserande av att lägga denna rätt i händerna på vare sig UNFCCC, Wijkman eller Rockström, vi får nog för överskådlig och generationsöverskridande tid finna oss i att dessa 5 själva bestämmer vad de vill göra och gå med på.

  Själva byter vi väl helt enkelt ledarskap enligt demokratins spelregler om någon vill sätta vår suveränitet på spel eller göra något en majoritet finner olämpligt.

 6. Ingemar Nordin

  Tack Ann!
  Att hålla ögonen på Wijkman och Miljömålsberedningen är ytterst viktigt. Tydligen vill stormedia inte diskutera de ytterst radikala och samhällsomstörtande förslag som lagts fram. Kanske hoppas de på att lagförslagen skall gå igenom senare i vår utan att någon märker något? Stealth-teknik kallas det visst när bombplan utformas så att de inte syns på radarn.

 7. Mats G

  Vem eller vilket departement har utsett Wijkman till ordförande?

 8. Daniel Wiklund

  Du Ann skriver så man förstår, bra på att göra svåra saker begripliga. Motsatsen kan sägas om LBt. Tex hans mening som börjar med ”Det känns därför bra” och slutar med ”generationsöverskridande hållbarhet”. Vilket svammel.

 9. Ingvar i Las Palmas

  Bra Ann!
  Ögonen på bollen!
  Det är malthusiansk politik från början till slut. Och det FN, Club of Rome mfl som driver på.
  Att diskutera vetenskap och påpeka fakta för dem är totalt verkningslöst. De vet mycket väl att det vetenskapliga underlaget är mycket skakigt och det har ju bla resulterat i falsarier runt temperaturdata för att få vetenskapen att rätta sig efter de politiska målen. Så deras underhuggare håller oss sysselsatta med att käbbla om vetenskap. Fullständigt meningslöst. Vad vi kan hoppas på är Kina mfl. och en bra USA-president.

 10. Mats G

  6
  Ingemar Nordin

  Stealth-politik förekommer då och då. Ex så klubbades den kontroversiella FRA-lagen igenom I juni när Riksdagen egentligen var stängd med noll bevakning och majoriteten av svenskarna höll på med semesterbestyr.

 11. Mats G

  Ann.

  Det är viktigt att både ge ris och ros. Jag känner jag varit lite tuff mot dig men det har varit välmenat och du verkar vara absorbent.

  Du angriper utan att nämna det onämnbara. Smart. Det är en väg framåt.

 12. Peter F

  Så här går det till i Miljömålsberedningen. Experterna klagar.

  http://miljoaktuellt.se/kritiken-mot-processen-i-miljomalsberedningen/

 13. Mats G

  #12

  Kommentar på din länk.

  ”Sakkunniga ska bidra med expertis men de politiska förhandlingarna måste ske mellan ledamöterna”

  Så här är det faktiskt. Vi får helt enkelt rösta bättre. Med artikeln klargör ju att det är en politisk process och inte har något att göra med de sakkuniga. Det sakkunigas kunskaps lär bara förmedlas nog bara om det överensstämmer med det politiska. Här kan nog de sakkuniga lära sig en hel del och inte låta sina namn kidnappas.

  För att förtydliga. Det här är ett politiskt dokument. Inget annat.

 14. Errbe

  Lobbyist i förtroende uppdrag

  Utnämningen av Wijkman till ordförande i en demokratisk kommitté visar hur ”odemokratisk” denna regering är.

  Som ordförande i Rom-Klubben så professionell lobbyist som någon kan bli. Dessutom med mer pengar bakom sig än man kan fantisera ihop. Finns det någon grundläggande regel för demokratiskt beslutsfattande, måste det var att hålla lobbyister utanför de inre cirklarna.

  Detta visar hur Sverige tar steg efter steg mot fascism. Mussolinis idé var att väljarnas intressen skulle tas tillvara av intresseorganisationer, korporationer, vars representanter skulle göra upp om politiken sig emellan i slutna rum. Representanter som fungerade som lobbyister för sina intressen. Därmed eliminerades inflytandet för minoritetsgrupper inom de olika korporationerna. Precis som regeringen Löfvén gör nu.

 15. Ann Lh

  Latoba, det var faktiskt ett uttryck som ringde i mina öron medan jag knåpade med det här inlägget. Bra att det syns i första kommentaren.

 16. Ann Lh

  # 11 Mats, tack men inte min förtjänst, jag använde Wijkmans eget uttryck.

 17. Sigvard Eriksson

  Processen liknar mest framförhandlingen av SPM. Att just Wijkman är ordförande har sin troliga förklaring i att Åsa Romson har den position hon har. Rockström ingår också i beredningen. Man kan undra om ”experterna” är missnöjda för att beredningen lagt fram alltför långtgående förslag eller om det är tvärtom.

 18. Christopher E

  #5 LBt

  ”känd utvecklingstakt nu är 1-1,5 C per decennium.”

  Det var värst. Haven kokar bort om bara några århundraden, och dinosaurvärme med gröna poler redan till nästa millennieskifte.

  Hoppsan femteklassaren, den takten är nog bara känd av dig! 🙂 😉

  Ur en lite allvarligare vinkel, som LBt visar är man inte ens överens om vad ”2-gradersmålet” betyder. Inte från när det ska räknas eller hur man mäta det. Politiskt flum, med andra ord.

 19. Mats G

  ”vi får nog för överskådlig och generationsöverskridande tid finna oss i att dessa 5 själva bestämmer vad de vill göra ”

  Du tänker förståss på de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. Det finns något som heter en stats inre angelägenheter. Det här är en viktig gräns och som oftas påtalas om man känner att FN eller en annan stat gått över gränsen.

  Med det i minnet så inser man nog att det är en bra bit kvar till någonslags global överstatlighet. FN har ganska nyligen provat på att vara något annat än den var menat att vara.

  Invasionen av IRAK med Bush d.ä var ett FN beslut. Bombningarna av Libyen var ett FN beslut.
  Båda med dåliga resultat. Jag är rätt säker på att FN aktar sig noga i framtiden att göra något liknande.

  Den väg som verkar vara framkomlig för FN är sanktioner och isolering av länder. Sydafrika och Iran kan man nämna som exempel. Nordkorea är nog inte lång från fallrepet. Speciellt om Kina börjar tappa tålamodet.

  Så alla globalt överstatliga drömmare som vill gå via FN är nog endast sanktion och isolering den enda vapnen som finns i er arsenal.

  Och då kan vi ta oss till nästa steg. Hur sannolikt är det att en stat kommer få sanktioner eller bli isolerad pga CO2 utsläpp. Jag bedömer rsiken som obefintlig och därmed faller hela tanken på en global överstatlig modell.

  Det som då finns kvar är bilaterala förhandlingar. Och det är det som har gjorts i ex Paris senast. Där man lovar att minska på CO2 utsläppen när man har lust mer eller mindre.

  Så länge en stats inre angelägenheter inte får beröras av utomstående makt så finns det inga möjligheter. Det enda sättet att få bort ett lands självbestämmande är via krig som jag ser det. Ett land lär inte ge ifrån det sig frivilligt.

  Visseligen görs vissa försök i den riktningen med EU. Men när befolkningen förstår vad som är på gång och vilka konsekvenser det bli och vilka som kommer få betala kalaset slår de bakut.

  Engelsmännen är först ut och resten lär följa. EU blev fel. Just beroende på tanken med överstatlighet eller fedration som det också heter. Följden kan mycket väl bli – gör om, gör rätt.

  Slutsatsen av det hela är att överstatlighet är en dålig idé och att verktygen att skapa och underhålla något sådant saknas. Och det finns bara ett sätt att komma åt ett lands självbestämmande och det är ockupation.

 20. Björn

  Kraven på åtgärder manas på utan att förstå både långsamma och snabbare naturliga förändringar och inte ens vad ökad CO2-halt kan ha för positiv inverkan på växtlighet och havslevande organismer. Men politikerna vet minsann! Sverige måste gå före och låta sig ledas av en sådana som Wijkman, Rockström, Romson med flera. När skall det gå upp för folk att dessa individer är bara megafoner för IPCC och andra organisationer som vill utnyttja situationen för stillande av eget maktbegär. Vetenskap i sammanhanget är bara en täckmantel för dolda agendor.

 21. LBt

  ja, hoppsan. Trevligt att få bjuda på en poäng.

 22. Sven Hanssen

  Opportunisten Wijkman symboliserar klimat-bigotteriet bättre än de flesta. Först moderat, sedan folkpartist, kristdemokrat och nu miljöpartist. Principlös väljer han den kostym som ger bäst personlig avkastning inom blå dunster-industrin.

 23. LBt

  Mats G #19,
  tack för ditt förtydligande, naturligtvis är det säkerhetsrådet jag tänker på.

 24. Christopher E

  #19 Mats G

  ”Det enda sättet att få bort ett lands självbestämmande är via krig som jag ser det. Ett land lär inte ge ifrån det sig frivilligt.”

  Nej, inte om man abrupt kallar det för vad det är. Men planen är nog att självstämmandet ska överges i så små steg att det aldrig riktigt blir dramatiskt. Förrän det är försent.

  Vi har väl redan släppt en del självstämmande bara genom EU-medlemskapet tex.

 25. Mats G

  24
  Christopher E
  ”Vi har väl redan släppt en del självstämmande bara genom EU-medlemskapet ”

  Jo. och det var det jag skrev lite senare i min text. EU konceptet är konstruerat med en federationstanke i botten. Vi borde ha lärt mer hur det skulle gå till genom att studera det nordiska samarbetet där vi redan hade ganska fri rörelse med varor och tjänster och en del militärt ocjså har jag för mig. Men det viktiga var att vi fortfarande var oberoende stater. Nu ingår iofs Norge och Finland i Sveriges intressesfär men ändå.

  ”självstämmandet ska överges i så små steg”

  Det är det här vi brukar kalla att koka en groda. Nu verkar det inte fungera för engelsmännen har tröttnat. Jag har svårt att se att EU skall överleva Brexit. EU kan bara förlora. Antingen sticker england och då sticker en hel del andra länder också. Ungern, Polen för att nämna några. Det var kul att få pengar men när man skall leverera så drar man. Får England specialregler vill alla andra ha det också och då rämnar EU i sina grunder.

  Flyktingkrisen verkar snabba på förloppet.

 26. Ann LH

  Alexander King i sin bok ”The first Global Revolution” (1991) skrev att jordens verkliga fiende är mänskligheten. Vid den tiden var King klubbens president

  Man skulle väl kunna hävda att det ligger ngt i det, men då skulle jag vilja modifiera det till:

  jordens verkliga fiende är mänskligheten, närmare bestämt den delen av mänskligheten som ser (resten av) mänskligheten som en fiende till främst dem själva

 27. Christopher E

  #25 Mats G

  Jo, jag håller med dig. Det var ju grodan jag tänkte på.

  Du kan ha rätt i att flyktingkrisen kokat upp vattnet för snabbt så grodan hoppar iväg. Det verkar onekligen så.

  Vi får väl hoppas på att klimatetablissemanget misslyckas i sina härskarambitioner som du tror. Märk förresten att en debatt är om de kan lyckas, en annan är att vissa klimatalarmister försöker förneka att ens ambitionen om överstatlighet ens finns.

 28. Lasse

  Klotet larmar om låga grundvattennivåer.
  Experten påpekar att det stämmer med klimatförändringarna som förväntas speciellt i SÖ Sverige.
  CHeck SMHI: http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser#10_Blekinge,precip_sumAnnual,ANN
  Högre årsnederbörd förväntas!
  Allt kan bero på klimatet-men varför är det så att klimatet kan ge alla scenarier-samtidigt

 29. sibbe

  Jag håller nog med Mats och så tror jag att även klimathotet är på fallrepet i i EU eftersom det är egentligen en ganska liten fråga. För inte bara UK utan också öststaterna sparkar för tillfället bakåt, och bryr sig skit i vad Merkel och tyskarna vill. I synnerhet då tyskarna åter börja hota, visserligen inte med militära medel men med att skära ner biståndet till Öst-EU om de inte lyder ( t.ex. att ta emot flyktingar –) 2.världskriget är inte glömt…
  Stora protester från tysk håll när Polen vill slopa sin författningsdomstol och återföra kontrollen över grundlagen till parlamentet. Man frågar sig varför? Men det är ju så som vi har det här i Finland, här finns bara ett grundlagsutskott i riksdagen, som nu och då tittar på om de nystiftade lagarna är grundlagsenliga. Jag tror ni har samma system.
  Polen har stora planer på att bygga ut sina kolgruvor och kolkraftverk. I södra Polen och östra Tjeckien/ Slovakien får närmare 100000 människor sin utkomst genom att gräva upp kol och alstra el i kolkraftverk. – En av de nya makthavarnas stora vallöften var ju att inte ge efter för tyskarnas fordringar att minska på CO2 utsläpp och stänga både gruvor och kraftverk. Det samma gäller i princip alla östliga mellaneuropeiska stater, från Polen ända till Rumänien. I det sistnämnda vill man kunna subventionera längre än till 2018. Såvida jag vet så avgör varje stat i EU om sina CO2 emissioner. Inget EU-diktat här.
  Oberoende om U-K går ut ur EU eller inte, så kommer nog flera länder att fodra samma privilegier som Storbritannien förhandlade fram… På tal om kolgruvor och kolkraftverk: här tappar nog Hillary sina väljare till Donald, de som förut troget valde vilken demokratisk president som helst, för hon lovar ju också att ta bort dessa jobb. Och vem vill förlora sina arbeten?

 30. Peter F

  Vad har Wijkman för utbildningsbakgrund ? Jag hittar inget.

 31. Sören G

  #28 Lasse
  Torra år med låga grunvattennivåer har växlat med blöta år tidigare. T.ex. minns jag 1959 med uteblivet regn, medan 1960 regnade det hela sommaren så att skörden stod kvar på åkrarna på hösten eftersom det inte gick att komma ut med skördetröskan.

  Folk kan inte skilja mellan väder och klimat. Varje form av väder beskrivs nu av medierna som ”klimatförändringar”.

 32. Lasse

  #31
  Sören-visst är väder ombytligt-därför går jag gärna till SMHI och ser hur de förutser 14 dagarsvädret samt framtida klimatförändringar-ner på länsnivå och fördelat på olika parametrar. De utgör alarmismens utposter och lever gott på klimatförutsägelser baserade på modeller.
  Vill man följa ffa USAs väderutveckling är denna sida intressant: http://www.weatherbell.com/
  Gå in på daily update för ENSO förutsägelser. Det blir kallt i April!

 33. Mats G

  29
  sibbe
  ”2.världskriget är inte glömt…”
  Sant. Det verkar dock som om tyskarna har börjat förlåta sig själva. Att de är Europas cetrum har nog fått deras självförtroende att växa. Men offren glömmer aldrig. Grekland tyckte tom att de skull få krigsskadeersättning från Tyskland alldeles nyligen.

  ”Och vem vill förlora sina arbeten?”
  Det var det här jag skrev redan vid några av mina allra första inlägg på denna site. Klimathotet kan tillåtas fortgå ända till det börjar påverka den egna plånboken så är det stopp.

 34. pekke

  Peter F # 30

  Här är ett cv från 2012.

  http://cmsdata.iucn.org.iucn.vm.iway.ch/downloads/en___wickman_anders_cv.pdf

 35. Peter F

  Pekke

  Thanks

 36. Karl-Johan Lehtinen

  Obegripligt att narcisster av Wijkmans kaliber ges fritt spelrum.

 37. Olaus Petri

  Har det inte blivit i rubriken på inlägget? Skall det inte vara ”Anders Wijkman är Vår Tids Ödesfråga!”?

 38. Ingemar Nordin

  pekke #34,

  En fil kand minsann! Då ligger han högre än de vanliga politikerbroilers som på sin höjd tagit studenten och läst något enstaka betyg i statskunskap och sedan gått direkt in i partinomenklaturan. Men är det inte lite märkligt att ha en rubrik ”Vision for the future priorities and development of the Union” i sitt CV?

 39. Ann lh

  Olaus Petri # 37,
  Latoba hade ett annat förslag till rubrik i kommenterar ett. Du ger ytterligare ett förslag. Båda dessa for runt i mitt huvud men till sist blev det den mer öppna rubriken. Ett tag tänkte jag skippa och-et och bara ha kommatecken efter Wijkman.
  Hur som helst verkar det inte som om någon här är beredd att gå till öppet angrepp mot att se honom som Vår Tids Ödesfråga.

 40. Peter F

  Ann lh

  Wijkman med drängen JR med verktyget Romson är verkligen en bedrövlig verklighet oavsett om Thomas P et all ser något annat

 41. Lasse Forss

  Tack Ann,
  Anders Wijkmans önskan är tydligen ”En föreslagen ny myndighet och en ny klimatlag skulle naturligtvis underlätta för möjligheten att skapa strategiska lagar som både kan leda till att vi underordnar oss ”planetär styrning” och lagar som skulle kunna tillintetgöra oliktänkande, som stöder sig på klimatvetenskap utanför Romklubbens, UNFCCCs och miljörörelsens värld .”
  Det vore naturligtvis betydligt enklare att hänvisa till data från själva verkligheten. Men eftersom alarmisterna inte har några data därifrån som stöder klimatförändringarna, så blir det omöjligt. Då återstår bara att med näbbar, lagar och klor bekämpa verkligheten.
  Varje år som varningarna skiljer sig från verkligheten måste rimligen göra det svårare för alarmisterna. Ju mer vi informerar om verkligheten, desto svårare får alarmisterna.

 42. Curt Widlund

  Anders Vjikman miljöintresse borde också innefatta de människor som blir skuka av vindkraften.
  Infraljud används som vapen för kriksmakten och polisen i mångaländer och har även utrets av Sverige

  Effects of infrasound on people : The Sonic Weapon of Vladimir Gavreau
  https://sites.google.com/site/appliedbiophysicsresearch/sound/infrasound/effects-of-infrasound-on-people-the-sonic-weapon-of-vladimir-gavreau
  .
  Read more at: https://www.modernghana.com/news/640895/threat-of-infrasonicacoustic-weapons-scientists-warn-of-deadly-phase-of-terrorism.html
  .
  Der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen
  http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/Verifikation/Infraschall/Quellen_Phaenomene/Feldmessungen/windkraftanlagen.html
  .
  http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Downloads/infraschall_WKA.pdf;jsessionid=9F3E063B71806406CB8D360473313A3D.1_cid331?__blob=publicationFile&v=2
  .
  The Misuse of Infrasound: Industry, military, and now the cops
  http://www.windturbinesyndrome.com/2011/the-misuse-of-infrasound-industry-military-and-now-the-cops/
  .
  What if there was a weapon whose effects you couldn’t see or hear, but could kill you from a distance of hundreds of metres?
  Fergus Day assesses the disturbing potential of infrasound.
  http://www.lambros.name/profreedom/deadly_silence.html
  .
  Bayerisches Landesamt für Umwelt Bayerisches Landesamt für
  Gesundheit und Lebensmittelsicherheit UmweltWissen – Klima und Energie
  http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_gesundheit.pdf
  .
  Mind Control und psychophysische Waffen: Folter in Deutschland!
  https://prosinnvollefreiheit.wordpress.com/2015/01/29/mind-control-und-psychophysische-waffen-folter-in-deutschland/
  .
  Nicht-tödliche Waffen? – Ein Interview mit einem kritischen Experten
  http://www.solon-line.de/2009/05/30/nicht-todliche-waffen-ein-interview-mit-einem-kritischen-experten/
  .
  A Short History of Sound Weapons Pt2: Infrasound January 14, 2008
  https://crab.wordpress.com/2008/01/14/a-short-history-of-sound-weapons-pt2-infrasound/
  .
  Sonic weapon images
  https://www.google.se/search?q=sonic+weapon+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiTqruFlqXLAhVqOpoKHUjEAEUQ7AkIMA&biw=1920&bih=918
  .
  Vindkraft infraljud images
  https://www.google.se/search?q=vindkraft+infraljud+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiO2NXz2cXLAhXipnIKHRBtBtcQsAQIGw&biw=1920&bih=951#imgrc=b5Dg1_Z_C0RzfM%3A
  .
  Neue Waffe: Infraschall?
  https://www.google.se/search?q=vindkraft+infraljud+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiO2NXz2cXLAhXipnIKHRBtBtcQsAQIGw&biw=1920&bih=951#imgrc=b5Dg1_Z_C0RzfM%3A
  .
  Organ music ’instils religious feelings’
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3087674.stm
  .
  Front Public Health. 2015; 3: 31.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4338604/figure/F1/
  .
  Deadly Vibrations A Brief History of Sonic Warfare
  http://www.spannered.org/features/806/
  .
  Wind Farms, Infrasound And The Brain By Neuroskeptic | July 16, 2015 10:33 am
  http://blogs.discovermagazine.com/neuroskeptic/2015/07/16/wind-farms-infrasound-and-the-brain/#.VvDn6z9lo8o
  .
  Acoustic weapons:
  http://www.forensicpathophysiology.com/acoustic-weapons
  .
  The Real Science On Wind Farms, Noise, Infrasound And Health
  June 11, 2015 | by Con Doolan:
  http://www.iflscience.com/environment/real-science-wind-farms-noise-infrasound-and-health

  Witnesses from Ontario Canada
  https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88