2013: Året då Merchants of Doom framträdde allt tydligare

Merchants

Bilden skall symbolisera det som jag anser som den viktigaste utvecklingen i klimatfrågan under det gångna året. En ny historieskrivning har genom Jacob Nordangårds doktorsavhandling Ordo ab chao och boken Domedagsklockan kommit in i klimatdebatten. Dessa beskriver vad som jag vill kalla Merchants of Doom eftersom de är en komplettering av och en motvikt till Oreskes och Conways bok Merchants of doubt (2010).

Det började redan i slutet av 2012 då Jacob Nordangård 14 december disputerade på sin doktorsavhandling ORDO AB CHAO Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen – Aktörer, nätverk och strategier. Därefter kom i november 2013 boken Domedagsklockan – och myten om jordens ständiga undergång av Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård och Marian Radetzki. I samband med bokens utgivning skrev författarna en debattartikel i DN som ledde till flera repliker och artiklar på ledarsidorna av DN och SvD.

Läs mer: ”Domedagsindustrin har blivit en självgående maskin”. Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård och Marian Radetzki, DN Debatt 2013-12-02.

Läs mer: Klimathotet: Demokrati är inte problemet, Johannes Åman, DN.se 2013-12-03.

Läs mer: En powerpoint löser inte klimatfrågan, Maria Ludvigsson, SvD.se 2013-12-08.

Läs mer: Domedagsklockan och den livskraftiga hydran, Gästinlägg av Ann Löfving-Henriksson, Klimatupplysningen 2014-01-01.

Särintressen har stort inflytande i klimatfrågan

Både Nordangård och Oreskes och Conway har studerat hur särintressen påverkar hur klimathotet beskrivs. Det som skiljer deras studier är inriktningen. Den inriktning som Oreskes och Conway har ägnat sig åt beskrivs målande av deras boktitel Merchants of Doubt. Nordangård har däremot i sin doktorsavhandling Ordo ab chao kartlagt hur olika intressenter i arbetet med att förstå människans skadliga inverkan på klimatet hänger ihop i form av olika nätverk och finner tecken på särintressen som gynnas av ett överdrivet klimathot. Därför är det rimligt att säga att han studerat Merchants of Doom.

Jag har inte läst boken av Oreskes och Conway men har däremot sett på följande föredrag av Naomi Oreskes där hon berättar om dess innehåll:


Jacob Nordangård presenterar sin doktorsavhandling i följande föredrag:

Eftersom Jacob Nordangårds forskning har framlagts som en doktorsavhandling i Sverige så är den utomordentligt grundligt peer-reviewad. Detta garanteras av de procedurer som hör till den svenska doktorsdisputationen.

Oreskes och Conways bok har inte samma vetenskapliga tyngd. Den är en berättelse skriven för ett vanligt bokförlag där författarna också har ett intresse att göra sig själva kända och att tjäna pengar på sitt författarskap. Om och hur boken peer-reviewats är oklart, åtminstone för mig, och jag anser också på basis av videon att Oresekes är skicklig på att lägga fram sin berättelse på ett dramatiserat sätt som väcker intresse. Jacob Nordangård kan inte mäta sig med Naomi Oreskes i fråga om ett dramatiserat framställningssätt men han har en stor fördel i sin sakliga vetenskaplighet.

Ett exempel på felaktiga sakuppgifter av Naomi Oreskes

Jag såg på Naomi Oreskes föredrag och jämförde med vad jag läste i Domedagsklockan. Oreskes påstår att de hon kallar Merchants of Doubt har agerat mot bättre vetande. Men i fråga om den så kallade skogsdöden på grund av sura regn verkar hon själv agera på sådant sätt i föredraget.

Naomi Oreskes uppgifter om “acid rain”, som skulle leda till skogsdöd, motsägs av skogsprofessor Kari Mielikäinen som intervjuas i Domedagsklockan. Han är vid det finländska skogsforskningsinstitutet Metla, förr dess forskningschef och ledare för det samarbetsorgan om skogsforskningen som upprätthålls av Nordiska ministerrådet. Han menar att skogsforskningen har visat motsatsen till skogsdöd och om Finland skriver Svenolof Karlsson i Domedagsklockan:

”… det finns mer skog i Finland nu än någonsin förr i modern tid. Och skogen har aldrig mått bättre. Den stora tillväxten i skogarna tog fart på allvar omkring år 1970. Årstillväxten, som då var omkring 60 miljoner kubikmeter per år i Finland, har sedan dess stigit till 100 miljoner kubikmeter per år. Eftersom avverkningen inte har ökat, har Finland nu mer skog än någonsin.”

De sura regnen ansågs vara ett stort hot mot skogen och man såg många reportage om detta stora miljöhot i media. Men forskarna fortsatte sina studier oförtrutet och nu beskriver professor Mielikäinen forskningsresultatet på följande sätt:

Vi kan med facit i hand konstatera att just då man talade som mest om skogsdöden, växte våra skogar bättre än någonsin förr.”

I föredraget ger Naomi Oreskes just de sura regnen (med början omkring 32 min) som ett exempel på hur vetenskapliga aktörer, som hon pekar ut som Merchants of Doubt, utan vetenskaplig grund bagatelliserar ett farligt miljöhot. En av dessa var Frederick Seitz inom bland annat något som heter Marschall Institute, en mycket framstående amerikansk fysikprofessor som lett USAs vetenskapsakademi. Enligt Domedagsklockans uppgifter har Naomi Oreskes alltså fel, dessa vetenskapliga aktörer med Seitz i spetsen hade rätt om att hotet från sura regn var en överdrift. Följaktligen skulle samma vetenskapliga aktörer lika gärna kunna ha rätt om att klimathotet överdrivs.

Efter diskussionen om skogsdöden fortsätter Svenolof Karlsson:

Så där kunde vi i den här boken beta av olika hot under de senaste decennierna och fråga vad som egentligen hände. Anders Bolling har de facto gjort just det i boken Apokalypsens gosiga mörker (2009): kärnvapenkriget, det eskalerande våldet, befolkningsexplosionen, massvälten, luftföreningarna, tungmetallerna, ozonhålet, sopberget, säldöden, havsdöden, skogsdöden, ökenutbredningen, utrotningen av arter, avverkningen av regnskogarna, pandemierna, klimathotet.

Anders Bolling: ”Nästan alla de här katastroferna har uteblivit. Många var hjärnspöken. Några kunde undvikas tack vare mänsklig klokhet.”

Ett exempel på tolkning av en händelse i klimatdebatten

Uppmärksammade händelser i klimatdebatten kan tolkas som uttryck för konkurrensen mellan Merhcants of Doom och Merchants of Doubt. Detta gäller även sådant som ytligt sett kan se ut som vetenskapliga konflikter mellan olika klimatforskare. Jag utgår här ifrån en uppmärksammad kontrovers 2011 som bland annat ledde till en infekterad debattartikel.

Trenberth, Abraham och Gleick skrev 2011 debattartikeln The damaging impact of Roy Spencer’s science med personangrepp på Roy Spencer och John Christy. Detta är ett mycket märkligt sätt att driva en vetenskaplig fråga, i själva verket kan den enligt Judith Curry betraktas mer som en belastning för artikelförfattarna själva än för Spencer och Christy. Men vad kan vara drivkrafterna bakom denna kontrovers mellan kända klimatforskare som Kevin Trenberth och Peter Gleick å ena sidan och Roy Spencer och John Christy å den andra?

Man kan se Kevin Trenberth som representant för ett särintresse genom hans tunga roll inom en organisation NCAR som är speciellt grundad för att arbeta med forskning om klimatförändringar. Den befarade mänskliga inverkan på klimatet har lett till ett enormt ökat samhällsintresse för sådan forskning. Klimathotet blir då själva grunden för att NCAR skall kunna framgångsrikt finansiera sin verksamhet, ju större klimathot desto villigare finansiärer.

I Peter Gleicks fall kan man se ett motsvarande sammanhang. Han representerar som grundare och ledare av Pacific Institute en organisation som bland annat har specialiserat sig på att lösa problem med vattenförsörjnningen som uppstår på grund av den globala uppvärmningen. Även här gynnas finansieringen av deras verksamhet ju större klimathotet är.

Roy Spencer och John Christy har inte någon tung roll inom sådana organisationer som NCAR eller Pacific Institute med särintressen. Men genom sina forskningsresultat och sina skeptiska åsikter inom klimatvetenskapen har de blivit intressanta för Heartland Institute som närmat sig dem och knutit dem till sig i en lös form av expertroll.

Heartland Institute har bland annat specialiserat sig på ett klimatskeptiskt ifrågasättande av klimathotet och riktar sig till finansiärer med klimatskeptiska särintressen. Pacific Institute och NCAR å ena sidan och Heartland Institute å den andra är alltså organisationer med antagonistiska särintressen. Större klimathot gynnar den ena sidans finansiering, mindre klimathot gynnar den andra sidan. Här ser vi alltså en antagonism som kan beskrivas som konkurrens mellan Merhcants of Doom och Merchants of Doubt.

Någon tid efter den ovan kritiserade debattartikeln blev Peter Gleick avslöjad för att han spionerat på Heartland Intitutes företagshemligheter. Han hade skickat falska email och utgett sig för att vara en av Heartlands styrelseledamöter och på detta sätt fått tillgång till hemliga dokument. I Sverige förefaller ett sådant beteende vara olagligt enligt lagen om skydd för företagshemligheter men det verkar inte som Gleick har blivit åtalad i USA. Judith Curry har diskuterat hur man ser på Peter Gleicks affärsspioneri i USA.

Läs mer: Ordförande i USAs klimatvetenskapliga etikkommission avgår på grund av bedrägligt beteende, Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2012-02-22.

Jag tycker att denna affär med Peter Gleicks affärsspionage verkligen illustrerar hur vi har att göra med antagonistiska särintressen. Omsorgen om den egna sidans intresse i konflikten mellan Merhcants of Doom och Merchants of Doubt kan leda till att man går över gränsen för vad som är etiskt och juridiskt tillåtet.

Till sist

Merchants of Doubt och Merchants of Doom symboliserar olika särintressen som vill påverka oss för att sälja sin respektive syn på och sina förslag till åtgärder i klimatfrågan till oss. Jag gissar att sanningen om klimathotet finns hos den stora massan av klimatforskare som inte vill göra så mycket väsen av sig i klimatdebatten men att det egentligen inte finns någon som säkert vet hur det ligger till. Den långsamt fortskridande uppvärmning som vi hittills har sett med den senaste långa uppvärmningspausen tyder enligt min åsikt i dagsläget på att sanningen ligger betydligt närmare Merchants of Doubt än Merchants of Doom.

Referenser

Jacob Nordangård, ORDO AB CHAO Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen – Aktörer, nätverk och strategier, Doktorsavhandling, Linköpings universitet, 2012.

Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård och Marian Radetzki. Domedagsklockan – och myten om jordens ständiga undergång, Ekerlids förlag, 2013.

Naomi Oreskes och Eric Conway, Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, Bloomsbury press, New York, 2010.

Anders Bolling, Apokalypsens gosiga mörker, Bonniers, 2009. Se även http://apokalypsensgosigamorker.blogspot.se/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olaus Petri

  Lite OT, men jag har kommit över ett klipp där den Antarktiska issmältningsexpeditionen tränar sig inför den kommande forskningsresan. Riktigt spännande:
  https://www.youtube.com/watch?v=oz-sO0YEYtY#t=33
  😉

 2. Lasse

  Lite skrämmande när vetenskapen säljer ut sig till olika intressenter eller trosriktningar.
  Jag ser fram emot att få läsa Domedagsklockan som är på väg.
  Tills dess får jag nöja mig med tidskriften ”Vatten” som i senaste numret har Climate change och påverkan på vatten som tema. Med en artikel: Large scale effects of climat change on water resources in Sweden and Europe.
  Can not wait!

 3. Björn

  Jag skulle vilja påstå att Oreskes och Conway´s bok Merchants of Doubt, är ett praktexempel på Merchants of Doom. Inte bara det, för allt som inte går deras väg är också exempel på konspiration. De som har andra åsikter i klimatfrågan konspirerar med olje- och tobaksindustrin. Att göra en sådan koppling tyder på ett intellektuellt haveri som både kan betecknas som dumhet och illvilja.

 4. Ann L-H

  Pehr Björnbom, Tack! Det är så befriande skönt att klimatfrågan på senare tid fått stoff till ett rejält lyft. Lars Berns Antropocen kompletterar med ytterligare bredd och djup. Media och klimathotssvansen framhärdar dock som varande både döva och blinda inför den i deras värld så hotfulla upplysningen.

 5. ThomasJ

  Mycket intressant inlägg Pehr! Tack! 😀
  Där är dock ingen(a) någorlunda medveten person(er) som kan benämnas ’klimatkritiska’, då ingen sådan är kritisk till klimat(et), hus skulle det gå till? Här behövs ett nytt begrepp.
  Nevertheless, här intressant kommentar, #88, på inlägg hos JoNova:

  michael hammer January 2, 2014 at 8:01 am · Reply
  I note a number of people asking for evidence not opinion. Well here is some. The cornerstone of the thoery of AGW is that rising CO2 acts like a blanket reducing energy loss (ie: outgoing longwave radiation or OLR) to space, which in turn causes the Earth to warm. Well, NOAA one of the most respected sites for climate change data publishes a month by month record of average global OLR from 1980 to 2010. The site is http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.interp_OLR.html and the file name is olr.mon.mean.nc
  I have downloaded this data and analysed it as have others. It shows that between 1980 and 2010 the 30 years of supposedly strongest rise in global temperatures the OLR did not fall but instead rose by 2.5 watts/sqM. To put this in context, the 1/2 doubling in CO2 we have had since 1900 in theory would have reduced OLR by 1.5 watts/sqM so a 2.5 watts/sqM increase is a pretty big change in the opposite direction.
  If AGW is the dominant impact on our climate as claimed by warmists how come OLR has risen not fallen? At the very least it means there is something with larger impact going on and that something acts in the opposite direction. That means AGW even if it exists is hardly the claimed dominant impact on our climate. This piece of data all by itself is enough to cast serious doubt on the thoery of AGW.

  Länk:
  http://joannenova.com.au/2013/12/skeptical-view-makes-australian-front-page-climate-madness-dishonesty-fraud-deception-lies-and-exploition-says-maurice-newman/#more-32521
  Ger ytterligare anledning(ar) till funderixieren…
  Mvh/TJ

 6. lennart bengtsson

  Den centrala frågan i den politiska debatten är ju hur vi skall ställa oss till försiktighetsprincipen ( precautionary principle). Om man bedömer klimatproblemet som ett nära överhängande hot är det naturligtvis rimligt att vidta diverse samhällsåtgärder vilket man gör exempelvis i Holland och Nordtyskland där man redan är utsatt för översvämningshot varför man höjer skyddsvallarna mot havet. Genom den mycket långsamma klimatändringen är detta dock inget generellt problem varför olika slag av åtgärder måste individuellt bedömas. Av denna anledning kan man ju knappast se ett liknande behov av skyddsvallar i Stockholms hamn där landhöjningen klart överstiger havshöjningen. Sens moral är därför att man måste bedöma alla åtgärder enskilt och sätta dem i ett rimligt sammanhang. Det är detta som tycks vara den uppenbara oförmågan hos många beslutsfattare och inte frågan vad som händer med jordens klimat. Inte heller kan EU riskera Europas välfärd genom att vidta extrema åtgärder mot fossila utsläpp om inte detta görs i resten av världen också. EUs CO2 utsläpp är idag 10% av de globala och fortsätter att proportionellt minska. De svenska nettoutsläppen är sannolikt redan negativa även om en del av våra ministrar och deras bisittare vill att Sverige också åtar sig att kompensera för andra länders utsläpp för att bli ännu ”godare” människor i en syndig värld. Det är därför de vill de vara de duktigaste flickorna i EU- klassen och glömmer bort att den verkliga världen är annorlunda där vår industri får kämpa mot en alltmer tuff omvärld där man inte inte har råd att hålla sig med handikapp
  LennartB.
  LennartB

 7. Mikael W.

  Hur får man ett datasystem att sluta fungera? Jo, man överbelastar den med meningslösa uppgifter. Hur får man kapitalism att sluta fungera? Hur får man en häst att ej orka dra en lastkärra? Jo, man hänger på så mycket vikt som möjligt och binder fast hästen/kapitalismen med olika regler och lagar. En vanliga politiker gillar icke-problem då han ej klarar av riktiga problem, som t ex statsskulden. Då kommer politiserade vetenskaper som klimat och genus in. Han kan föra ett krig mot dessa låtsasproblem och verka handlingskraftig.

 8. Thomas P

  Pehr Du menar att Roy Spencer inte har någon tung roll inom organisation med särintressen. Vad sägs om ”He is on the board of directors of the George C. Marshall Institute,[6] and on the board of advisors of the Cornwall Alliance for the Stewardship of Creation”?
  ” Omsorgen om den egna sidans intresse i konflikten mellan Merhcants of Doom och Merchants of Doubt kan leda till att man går över gränsen för vad som är etiskt och juridiskt tillåtet.”
  Så vad tycker du om Climategate och stölden av epost där?
  ” Jag gissar att sanningen om klimathotet finns hos den stora massan av klimatforskare som inte vill göra så mycket väsen av sig i klimatdebatten”
  Dvs, precis motsatsen till denna blogg där man har en grupp som inte är klimatforskare men som vill göra så mycket väsen de kan i debatten och skriker i högan sky om någon av deras debattartiklar inte blir publicerad.
  De studier som gjorts med opinionsundersökningar bland forskare, studier av publicerade artiklar är måhända inte perfekta, men de visar på en klar trend att IPCC ligger i mittfåran av vad klimatforskarna anser.

 9. Mats G

  #6
  ”mot en alltmer tuff omvärld där man inte inte har råd att hålla sig med handikapp”
  Ah, kära globalisering. Så fantastiskt härligt tanke så vidunderligt svårt att få att fungera. Hur skall svenska företag kunna konkurrera med Nordkoreanska slavarbetare?
  Som jag ser det så finns det ingen väg framåt att få en enighet globalt ang. CO2 utsläpp. Däremot ett nationellt mål. Nollvision fossila bränslen.
  Är det möjligt. Finns det fördelar med en sådan vision? Know how är ju också en exportvara.
  Det låter som på dig att anpassning till de förutsättningar som råder är ditt råd. Låter som en självklarhet kanske men inte inom detta område just nu.
  #7
  ”föra ett krig mot dessa låtsasproblem och verka handlingskraftig.”
  Du kanske är nåt på spåren. Ett låtsasproblem är definitivt lättare att lösa än ett verkligt. Har funderat en hel del varför politiker har hakat på det här tåget. Det här kanske är en del i det hela. De kanske är smartare än vad jag tror. Trodde bara att de hade blivit lurade som de flesta andra.

 10. Björn

  lennart bengtsson [6]; Jag skulle vilja tillägga att vi har egentligen inga tydliga klimatförändringar att tala om. Övergången från den senaste landistiden har skapat en klimatförändring av stora mått. Men debatten nu verkar ha glömt allt detta och tidernas gryning tycks ha börjat i och med industrialismen. Människan orsakar därmed klimatförändringar genom emission av CO2. Hur trångsynt är inte denna syn på klimatfrågan, när klimatförändringar i stället är jordens ständiga följeslagare. När media inkluderande TV och radio, nämner klimatförändringar, då utlöser detta snart en skuldkris hos människor. Hur är detta möjligt i ett rationellt samhälle? Här har media ett stort ansvar för denna fördumning som sprider sig i hela samhället. De måste ta på sig ansvaret att upplysa allmänheten, att klimatförändringar beror inte av en enda orsak. SVT, vad bidrar ni till för att ge en allsidig kunskap om jordens naturliga klimatförändrare? Nu verkar det snarare som att media har blivit en del av Merchants of Doom.

 11. Björn #10
  >Nu verkar det snarare som att media har blivit en del av Merchants of Doom.
  Inte bara ”verkar vara”. MSM är de verkliga springpojkarna åt Merchants of Doom
  Inget snack om saken!

 12. Börje S.

  #8 Thomas
  ”Så vad tycker du om Climategate och stölden av epost där?”
  Jag för min del tycker det var en mycket bra händelse, vare sig eposten var stulen eller ej. Vi fick reda på saker som berör vår ekonomi som vi annars inte skulle ha fått.
  I din värld blundar man tydligen för upplysning och kunskap som kan misstänkas ha kommit i dagen på lite okonventionellt sätt. Det som står i dessa e-mail existerar helt enkelt inte! Inte i din värld i alla fall.
  Skulle du använda samma hedersknyffliga resonemang om det gällde information om eventuella anfallsplaner från främmande makt om upplysningarna inhämtats via underrättelstjänstens spionageverksamhet, med allt vad det innebär av skumma metoder?

 13. Björn

  Thomas P [8]; Vadå stulit e-mail? Det är ju helt enligt regelboken med citat och källhänvisning. (:

 14. Gunbo

  Pehr B,
  De skrev: ”Jag gissar att sanningen om klimathotet finns hos den stora massan av klimatforskare som inte vill göra så mycket väsen av sig i klimatdebatten men att det egentligen inte finns någon som säkert vet hur det ligger till.”
  Du är i gott sällskap med Jack Barrett som skriver:
  ”Whatever the category of skepticism people find themselves in there are widespread attributions of fraud, conspiracy and selectivity of data and such claims are to be resisted. Many scientists and groups of scientists in several disciplines are doing painstaking work and reporting their results in peer-reviewed journals. Individual papers may very well come to incorrect or speculative conclusions, but these are usually sorted out within a relatively short time. It is part of the scientific process to speculate and put forward possible explanations for new results and some of these are almost bound to be in error. Most valid skepticism is directed at those papers which are concerned with climate modeling and, in particular, those that portray the future. The IPCC reports do make reference to all the work published in the time after the previous one and do attempt to summarize the various findings. In this there is evidence of some bias towards basing all future changes in climate on the greenhouse effect to the exclusion of natural forcings.”
  http://www.barrettbellamyclimate.com/page49.htm

 15. Jimmy

  Marc Morano tänder till lite. it’s no need to shout, säger reportern.
  Marc hänvisar även till LB.
  http://m.youtube.com/watch?v=9_Im9B46TAc&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D9_Im9B46TAc

 16. Helge

  #6 Lennart Bengtsson
  Amen.
  OT
  Vindkraftssubventionerna går mot sitt slut. Kommer att innebära många konkurser även i Sverige. Ironiskt att de inte ens är särskilt miljövänliga, bara kostsamma för alla inblandade. Utom möjligen de större bolagen som får skattefri energi, typ IKEA.
  http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/renewableenergy/10548157/Europe-wants-to-block-UK-wind-farm-subsidies.html

 17. Lars Cornell

  ThP #8
  E-posten var inte stulen, bara kopierad så att flera kunde ta del av den helt enligt demokratiska principer.

 18. Helge

  #15 Jimmy
  Bra sakliga svar. Speciellt gillar jag hans svar när reportern frågar ”What if you are wrong?”
  Fritt översatt ”Man köper inte en försäkring som kostar mer än vad huset är värt och sen när det brinner ner får man ingen utbetalning.”

 19. Gunbo

  Pehr B,
  I vilken vågskål ska vi lägga detta:
  David Evans (Joanne Novas make eller sambo) skrev i en artikel publicerad i The Australian och citerad på bloggen NZ Climate Science coalition:
  “To win the political aspect of the climate debate, we have to lower the western climate establishment’s credibility with the lay person. And this paper shows how you do it. It simply assembles the most easily understood points that show they are not to be entirely trusted, with lots of pictures and a minimum of text and details. It omits lots of relevant facts and is excruciatingly economical with words simply because the lay person has a very short attention span for climate arguments.
  The strategy of the paper is to undermine the credibility of the establishment climate scientists. That’s all. There is nothing special science-wise, and there is nothing in it that most skeptics haven’t heard before. It’s aimed squarely at lay people, and answers the usual objections they have to listening to us or believing us.”
  http://nzclimatescience.net/index.php?option=com_content&task=view&id=684&Itemid=1

 20. Helge

  Thomas P #8
  Antar att du då också tycker i konsekvensens namn att det NSA och kanske FRA gör är stöld?
  Personligen tycker jag inte om att e-post hackas och läses. Privata meddelanden borde vara teknikneutral och alla former omfattas av posthemligheten. http://sv.wikipedia.org/wiki/Posthemlighet
  Hur Climate gate mejlen kom ut är såvitt jag vet fortsatt oklart och många menar att de inte kan vara privata och omfattas av en likande lagstiftning vi har runt offentlighetsprincipen. De borde ha lämnats ut om någon begärde det. Utredningar kritiserade även de inblandade för att inte ha varit mer öppna.

 21. Jimmy #15
  Marc Morano gör en djäkla bra insats. Klsrt och tydligt. Slår in fler bra spikar.
  – Rekorddyr försäkring som inte ger nån utdelning
  – FN kan inte styra klimatet
  – Drabbar utvecklingsländerna hårdast.
  – Otroligt fult att använda katastrofen på Filippinerna som argument

 22. Peter F

  Björksten höll just en domedagspredikan i Vetenskräpsradion där hon framhöll IPCCs senaste rapport som den i särklass viktigaste vetenskapliga händelsen alla kategorier 2013. Slutet är nära. 4 grader varmare och en (1) meter högre havsnivå och en massa öar ska försvinna. Ja jisses.

 23. Sören G

  Förslag till rubrik: fossilfri = fordonsfri
  Ett fossilfritt Sverige blir ett fordonsfritt (i stort sett) Sverige.
  I sitt Almedalstal förra året sa Jan Björklund att kraftigt höjda drivmedelsskatter leder till att Sverige stannar. Men hör vi någonting från FP i klimatfrågan?

 24. Peter Stilbs

  Våra Domedagsprofeter Pär Holmgren och Sten Bergström släpper loss i Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18111971.ab

 25. Lasse

  Varmaste vintern på 50 år!
  Skrämmande och ett tecken på hur illa det ser ut.
  Samt såg ut för 50 år sen!
  I Skåne stiger havet med nån mm per år.
  Eller som i höstas med 1,7 m på ett dygn.
  Ystad drabbas av högt vattenstånd-men rekordet från 1904 står sig!
  Per bör skaffa sig Perspektiv!

 26. Peter F

  Peter Stilbs #24
  Att dom bara orkar. Hårfagre tjänar stålar på detta och SMHI likaså. Ingen annan förklaring finns i mina ögon. Skamligt.

 27. Sören G

  Peter Stilbs #24
  Vi hade snöfria vintrar på 70-talet också, och då var vi ”på väg mot en ny istid”.

 28. Ann L-H #4,
  Tack själv för den utmärkta recensionen av Domedagsklockan! Debatten behövs verkligen för att den dogmatiska synen på klimatfrågan inte skall bli en permanentad ideologi som leder fel och kan bli ett hot mot demokratin. Jag befarar dessutom att vetenskapen kan lida skada av politiseringen av klimatvetenskapen. Dogmatiskt tänkande är en fara för sund naturvetenskap.

 29. Mats G

  Ibland undrar jag om SJ lyssnade på ”Domedagsprofeterna” lite väl mycket när de inhandlade medelhavståg som frös fast de senaste vintrarna.

 30. Mats G

  #24
  ”Varm vinter ”en allvarlig signal””
  ”En fluga gör ingen sommar”.
  Det här är verkligen pinsamt och oseriöst. Titeln Professor verkar ha devalverats en hel del.

 31. Peter #24,
  Pär Holmgren säljer ju vindkraft så med det sätt han framställer klimathotet kan man verkligen se honom som en av ”Merchants of Doom”. Och med Maria Ludvigssons ord är han en del av det av ”det klimatindustriella komplexet”.
  Strategin som dessa använder är tydligen att så fort det är något ovanligt varmt väder som nu så säger man att så här kommer det bli normalt sett i framtiden, trots att vi inte säkert vet. Man skräms med vädret för att skrämmas med klimatet alltså.

 32. ThomasJ #5,
  Tack!
  Den globala utgående långvågiga strålningen (OLR) kan beskådas i Ole Humlums diagram från climat4you:
  http://www.climate4you.com/images/OLR%20Global%20NOAA.gif
  37-månadersmedelvärdet, den svarta linjen, varierar uppåt och nedåt som varken kan förklaras av temperaturen eller den obalans som ökade växthusgaser kan bidra till. Variationerna måste i huvudsak vara naturliga men vad är det för slags naturliga variationer?
  Jag gissar att klimatvetenskapen inte kan förklara varför denna kurva ser ut som den gör. Jag gissar att man inte inom klimatvetenskapen förstår vilka naturliga variationer som leder till upp- och nedgångarna i denna kurva och klimatmodellerna kan inte heller reproducera detta. Jag gissar bara för jag vet inte, men det skulle vara kul att få en sakkunnig kommentar om detta.

 33. Peter F

  Pehr
  Vi kan ju hoppas väderPär får soppatorsk på sin elmoppe.

 34. Lasse

  #37 Pehr
  Besynnerligt-samma årliga variation som CO2 uppvisar-kan det han något samband? 😉
  Noterar att variationen ligger i spannet 10 W/m2 över året men ca 1,5 på 36 mån värdet.
  Kan man tolka årsvariationen som en funktion av årstidsväxlingen. Är det helt beroende av jordsfärens osymmetriska utseende?

 35. Lennart #6,
  Jag tycker också att försiktighetsprincipen används på rätt sätt av Tyskland och Nederländerna. De kan få en skadlig havsnivåhöjning och det finns ingenting som talar emot att bygga vallar av försiktighetsskäl i detta fall.
  I Stockholm fick man lov att sänka Blasieholmskajen en halv meter 2009:
  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blasieholmshamnen_2009.jpg
  Denna bild kommer från en mycket intressant artikel i Wikipedia om landhöjningen i Stockholm, med endast lite grann alarmism på slutet:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Landh%C3%B6jningen_i_Stockholm
  I det stora hela är klimatfrågan så komplex så försiktighetsprincipen kan vara svår att tillämpa. Om man är försiktig med klimatet och inför omvälvande åtgärder med stor inverkan på energiförsörjningssystemen så är man oförsiktig med det senare och med samhällsekonomin. Så man måste välja vilken försiktighet som man vill prioritera.
  I fråga om havsnivån vet vi ju inte ens om den skulle påverkas så mycket även om vi helt slutar med växthusgasutsläpp. Så försiktighetsprincipen innebär i detta fall att man alltid måste skydda sig mot en havsnivåhöjning oavsett vad man gör med utsläppen.

 36. Lars Cornell

  27#SG Snöfria Jular. Det har varierat men någon trend á la Gores hockeyklubba går det inte att se.
  http://tjust.com/2013/VitjulDiagram.png

 37. Ann L-H

  OT – senaste nytt från Antarktis. De femtiotvå turister mm som skulle undersöka avsmältningen där nere och vars skepp blev infruset i isen ”räddades” via helikopter till en kinesisk isbrytare, som i sin tur, nu med de extra passagerarna, är infrusen i isen.
  The Global Al Goreeffect?

 38. Thomas #8,
  Roy Spencers styrelseposter kände jag inte till och gör honom tyngre i frågan om särintressen. Men jag ser inte att detta på något sätt förändrar mitt resonemang.
  Min personliga uppfattning om de email från Climategate som jag har läst är att de borde varit offentliga handlingar. Att man sedan försöker gömma sig bakom en dålig lagstiftning för att kunna bedriva oönskat hemlighetsmakeri inkluderande baktaleri och intriger när man jobbar för offentligt finansierade arbetsgivare, inte minst universitet, har jag ingen förståelse för.
  Sedan kommer du med ett av dina vanliga försök att beljuga mig och denna blogg. Jag har aldrig som du skriver klagat i högan sky, faktiskt inte ett enda ord, om någon debattartikel som jag inte fått publicerad. Jag skrev en debattartikel i juli 2012, en replik där jag kritiserade en debattartikel i DN av bland andra Rockström och den blev publicerad:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/07/31/klimathotet-missbrukas-som-argument-i-miljodebatten/
  Detta är en typ av propagandaupplägg som du ständigt ägnar dig åt. Du förvränger på alla möjliga ledder för att få till någon slagfärdig formulering som du sedan använder för dina påhopp som på mig i det här fallet.

 39. Jimmy

  Ökad utbredning av havsis kring Antarktis orsakas av varmare klimat.
  Minskad utbredning av havis orsakas också av varmare klimat.
  http://notrickszone.com/2014/01/03/expedition-communication-director-alvin-stone-climate-warming-led-to-the-vessels-awkward-predicament/
  Lena #37
  Turisterna och ”klimatforskarna” evakuerades till den australiska isbrytaren Australis.

 40. Slabadang

  Nu får den svenska kabinettregeringen för EU order att lägga ner subventioner till väderpelles vindkraft!
  http://www.thegwpf.org/eu-orders-britain-wind-solar-subsidies/

 41. Gunbo #14,
  Jag skrattade åt denne engelsmans, som jag uppfattar det, typiskt engelska underdrift:
  “The IPCC reports do make reference to all the work published in the time after the previous one and do attempt to summarize the various findings. In this there is evidence of some bias towards basing all future changes in climate on the greenhouse effect to the exclusion of natural forcings.”
  Detta att klimatmodellerna inte tar hänsyn till naturlig variationer har ju lett till mycket kritik, bland annat av Judith Curry, och nu i och med att modellerna visat sig så dåliga på att beskriva uppvärmningspausen, har ju detta fått förnyad aktualitet. Jag uppfattar ”some bias” som en ironisk underdrift från Barretts sida.

 42. Thomas P

  Pehr #38 ”Roy Spencers styrelseposter kände jag inte till och gör honom tyngre i frågan om särintressen.”
  Hur står det till med ditt minne? Jag ställde exakt samma fråga i kommentar #38 här:
  http://old.theclimatescam.se/2013/02/22/allas-var-mann/
  Det hela har dykt upp flera gånger tidigare på denna blogg.
  Det är typiskt för polariseringen att Pehr inte har något ont att säga om stölden av brev i Climategate, bara när det gällde Heartland. Istället får vi de vanliga litaniorna från Pehr m fl hur illa dessa brev var, trots att det bara är en storm i ett vattenglas som visats i et flertal utredningar.
  ”Sedan kommer du med ett av dina vanliga försök att beljuga mig och denna blogg. Jag har aldrig som du skriver klagat i högan sky,”
  Läs vad jag skrev! Jag anklagade inte dig personligen. Du vet mycket väl hur det finns andra här på bloggen som klagar så fort de inte får något publicerat. Du har dock fallit in i trenden här att alltid utmåla sig som offer.

 43. Bo Carlsson

  Holmgren: ”Om 1000 år blir det varmare” SVT var först ut, AB följer efter http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18111971.ab

 44. Gunbo #19,
  Jag gick till webbsidan som har följande inledning:
  ”FORMER AUSTRALIAN GREENHOUSE SCIENTIST EXPOSES CLIMATE CORRUPTION
  Postred 15 November 2010
  Dr David Evans, a scientist formerly with the Australian Greenhouse Office 1999-2005, has completed a paper that exposes the corruption behind claims of man-made ”global warming’. It’s simple and pictorial, with a minimum of words, perfect for lay people. It answers the usual objections of warmists, and focuses on the corrupt behavior of the climate change establishment.”
  Evans agerar alltså inte som en ”merchant” i detta fall utan mera som en revisor. Han kan då inte placeras i någon av vågskålarna utan tillhör dem som granskar kommersen.
  En tanke som kom för mig är att det är viktigt att vara vaksam på att korruption kan förekomma i många olika sammanhang, i detta fall misstänks alltså en slags miljömyndighet i Australien för att ha agerat korrupt i samband med klimatfrågan.
  Jag är i princip för internationellt samarbete, kanske mer än många andra av oss här på bloggen. Jag har inget principiellt emot att man har samarbete av liknande typ som IPCC men jag anser att det finns stora risker för korruption i sådana samarbetsmiljöer. Det behövs mycket mer kontroll och revisionsverksamhet i sådana sammanhang än jag tycker det verkar finnas idag.

 45. Ann L-H

  Jimmy # 39. Jag läste på climate depot om att de blivit inlåsta än en gång på grund av att även den kinesiska isbrytaren vars helikoptrar räddade dem riskerar att bli infrusen och drog förhastade slutsatser om på vilket fartyg de befinner sig. Ann L-H (Ingen skugga över Lena)

 46. Thomas P

  Pehr #44 Från Evans text ”We skeptics are in a war of credibility with the western climate establishment, and we have been losing it consistently, for many years.”
  Kan man bli mycket mer polariserad?

 47. Jimmy

  #45. Ann L-H
  Sorry! Jag drog tydligen oxå förhastade slutsatser.
  Lyssna gärna på denna musikvideo av Erasure, Ship of Fools, som jag vill tillägna professor Chris Turney.
  http://m.youtube.com/watch?v=kGUR-LSZ0P4
  ”he really didn’t know that one and one are two and two and two are four”

 48. Jan Ericson, M-politiker i Ubbhult skriver bra på sin på sin blog
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 49. ThomasJ

  Medias fortsatta totalfloppande (-ljugande) bevisas ytterligare… denna gång via BBC, länk:
  http://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2014/01/03/bbc-in-warmist-fantasyland/
  ’Fantasyland’? Yes all the way – och till ohemula kostnader för båd medborgare som ’demokratin’, rättare sagt ’demokraturen’ – även DEN (senare) är i sanning ytterst hotad. ’The Doom’ is near! Beware!
  Mvh/TJ

 50. Jimmy

  Fredagskul, en musikvideo med professor Turney.
  http://m.youtube.com/watch?v=B84O9k1ZX4g&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DB84O9k1ZX4g
  ”He doesn’t know whats there”

 51. Mikael W.

  Nu visar det sig att även Hitler fastnat i isen.
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=03SWGkxt72A

 52. Christopher E

  #42
  ”inte har något ont att säga om stölden av brev i Climategate”
  Thomas sitter tydligen på hemlig information alldeles själv som även polisen saknar, för ingen har en aning om hur dessa brev kom ut publikt. Nåja, genom att upprepa ordet ”stöld” igen och igen och igen hoppas Thomas kanske hjärntvätta någon att tro att det gick till så.
  Vad vi vet vi:
  – Den enda stöld av klimatrelaterat material som vi vet något om är Gleicks tilltag (han har erkänt).
  – Vad Gleick stal var inte graverande så han uppfann lite extra dokument själv.
  – Climatgatebreven bör omfattas av offentlighetsprincipen, i alla fall anade Jones det för han raderade mail och uppmanade andra att göra detsamma med hänvisning till FOI.
  – Climategate kan ha varit en läcka eller intrång, det har gått att fastställa. En person tagit påsig det anonymt, men det löser inte frågan.
  – Vad som framkom i Climategate var graverande och diskuteras fortfarande.
  – Vad som stod i Heartlands dokument minns nästan ingen.
  Så inte kan man jämställa Climategate med Gleick.

 53. Gunbo

  Pehr B #41,
  Jag tror du missförstod min kommentar #14 där jag citerade dig:
  ”Jag gissar att sanningen om klimathotet finns hos den stora massan av klimatforskare som inte vill göra så mycket väsen av sig i klimatdebatten men att det egentligen inte finns någon som säkert vet hur det ligger till.”
  och sedan jämförde med Jack Barrett som skriver: ”Many scientists and groups of scientists in several disciplines are doing painstaking work and reporting their results in peer-reviewed journals.”
  Jack Barrett är en moderat skeptiker enligt detta:
  ”One of the most prominent sceptics has been Jack Barrett, formerly a well-respected chemical spectroscopist at Imperial College London, UK. Barrett now runs the campaigning group Barrett Bellamy Climate with another famous sceptic, naturalist David Bellamy.”
  http://www.rsc.org/chemistryworld/2013/10/climate-sceptic-global-warming-chemist
  Trots det skriver han: ”Whatever the category of skepticism people find themselves in there are widespread attributions of fraud, conspiracy and selectivity of data and such claims are to be resisted.”

 54. Gunnar Strandell

  Thomas P #42
  Citat:
  ”Det är typiskt för polariseringen att Pehr inte har något ont att säga om stölden av brev i Climategate, bara när det gällde Heartland. ”
  Det handlar om bevis, Thomas.
  Och det handlar inte om matematiska bevis utan sådana som gäller i civilrätt.
  I Gleick’s fall finns de.
  Låt bli att tala om stöld eller mord, som varit uppe på TCS förut, när du inte har bevis.
  Det finns inget konkret som motsäger någon av hypoteserna att mailen i Climategate var en hackeroperation utifrån eller en visselblåsare inifrån. Jag kan leva med den ovissheten och om det haft betydelse för hade jag sökt efter BEVIS innan jag uttalade mig.
  Hur svårt kan det vara att förstå hur den vetenskapliga metoden fungerar, trots att man disputerat?

 55. Gunnar Strandell

  Gunbo #53
  Varför konfronterar du inte direkt de kommentatorer på bloggen som Jack Barrett refererar till.
  För du menar väl inte att Pehr Björnbom finns i den skaran?
  Jag vill påstå att du däremot balanserar på fel sida av gränsen om du vill höra till den äkta skaran av skeptiker och rumpnissar som lever under devisen: ”Tro inte på allt som är sant!”

 56. Peter Stilbs

  Och här har vi klimatforskaren Hitler … http://www.youtube.com/watch?v=03SWGkxt72A
  Ja, de har det inte lätt nuförtiden.

 57. ThomasJ

  Ingvar E.#48: Korrekt, men det kommer ej att hjälpa, varken JE i Ubbhult eller någon annan inom Moderaterna – truly – så länge ueberstyrningen – läs FR etCons, styr.
  Inte undra över att flertal ’M:are’ lämnar partiet. JE – & andra – har ju inte en chans att få en enda ’syl’ i uppmärksamhet.
  Go figure!
  Mvh/TJ

 58. lennart bengtsson

  37
  De återinfrusna journalisterna i södra Ishavet gav mig dagens hittills bästa skratt! Som jag skrev i ett tidigare inlägg, nästa station på resan borde vara att hälsa på isbjörnarna vid Hudson Bay där isen nu bör vara rejält tjock eftet senaste veckors uppfriskande kyla.
  Lennart

 59. Thomas #42,
  Visst är minnet sämre med åldern, vad trodde du?
  Jag har inte jämfört den eller de personer som hackade fram Climategate med Peter Gleick eftersom jag inte vet något om dessa personer. Men man borde kunna ha en åsikt om Peter Gleicks affärsspionage utan att redovisa vad man anser om alla andra liknande affärer. Peter Gleick är ju definitivt att betrakta som tillhörande Merchants of Doom så vad han har gjort är synnerligen relevant i det här sammanhanget.
  Din kommentar var adresserad till mig. Men du erkänner alltså att anklagelsen “…skriker i högan sky om någon av deras debattartiklar inte blir publicerad” var falsk när det gäller mig?
  #46,
  “Kan man bli mycket mer polariserad?”
  Se dig i spegeln, Thomas 🙂
  Slutligen kan jag konstatera att du återigen väljer att ta upp ganska meningslösa saker mest för att hacka på hur debatten förs på bloggen. Jag skrev ett par vetenskapliga kommentarer sent igår som svar till dig men den intressanta diskussionen kanske du inte vill fortsätta, eller har jag missat någon kommentar från dig?

 60. latoba

 61. Gunbo

  Pehr B
  Ja, inledningen på websidan beskriver Evans ”paper”: ”It’s simple and pictorial, with a minimum of words, perfect for lay people.”
  Det är alltså samma ”paper” som Evans sedan beskriver mer ingående: ”It omits lots of relevant facts and is excruciatingly economical with words simply because the lay person has a very short attention span for climate arguments.
  The strategy of the paper is to undermine the credibility of the establishment climate scientists.”
  Jag ser inte detta som någon revision utan helt och hållet som politiskt fulspel.

 62. Gunbo #53,
  Jag är inte säker på att jag förstår varför du anser att jag missförstått din kommentar. Kan det möjligen vara för att jag skrev att jag skrattade åt det Barrett skrev i sista meningen? Men detta var inte för att jag tyckte att Barrett var att skratta åt utan för att jag tyckte att det var kvickt sagt utav honom. Som sagt en elegant formulerad underdrift av engelskt snitt, som jag gissar att det är, men jag kanske har helt missförstått detta.
  Barrett är ju kemist vilket ser tillförlitligt ut i mina ögon 🙂
  Jag tycker att det han säger är tänkvärt, även kritiken av vissa avarter av skeptiska argument. Jag tycker det är följdriktigt att en kompetent forskare som är skeptisk i fråga om klimatvetenskap, och som har sådan kunskap att kunna ha relevanta synpunkter på klimatmodellerna, verkligen ifrågasätter varför klimatmodellerna är så outvecklade vad det gäller naturliga variationer.

 63. Thomas P

  Christopher #52 ”Thomas sitter tydligen på hemlig information alldeles själv som även polisen saknar, för ingen har en aning om hur dessa brev kom ut publikt. ”
  ”While no criminal proceedings will be instigated, the investigation has concluded that the data breach was the result of a ‘sophisticated and carefully orchestrated attack on the CRU’s data files, carried out remotely via the internet’.”
  Så säger engelska polisen, men du kanske vet något de inte vet, eller ocks ålekar du bara ”Merchant of doubt”.
  http://www.norfolk.police.uk/newsevents/newsstories/2012/july/ueadatabreachinvestigation.aspx
  ”- Vad Gleick stal var inte graverande så han uppfann lite extra dokument själv.”
  Det vet vi däremot inte. Det är en möjlighet, en annan är att det var något internt arbetsdokument från Heartland som därför inte följde samma format som de andra, mer officiella dokumenten.
  ”- Vad som framkom i Climategate var graverande och diskuteras fortfarande.”
  Nej, det var inte graverande, och det diskuteras sällan skulle jag säga. Namnet används, men inte innehållet. Så fort jag ställer konkreta frågor om vad som är så graverande brukar Ingemar eller någon annan hoppa upp med ett ”läs själv!”. Man förväntas bara ”veta” utan att tänka själv att det var allvarligt.
  Jag har, till skillnad från partisanerna här, inga problem med att säga att både Gleick och vem nu hackern var bakom Climategate ”stal” (eller vad man nu skall välja för juridisk term) dokument och att i ingendera fallet innehållet var speciellt graverande. Något pinsamt för de inblandade, men inget som bör påverka debatten i stort.
  ”Vad som stod i Heartlands dokument minns nästan ingen.”
  Jag får medge att när det gäller att hålla smutskastningskampanjer vid liv så är din sida mer framgångsrik. Å andra sidan skall du inte överskatta Climategate heller:
  http://www.google.com/trends/explore#q=climategate
  Det var en temporär topp i USA, Sverige och några länder till.

 64. Gunbo #61,
  Jo, men detta är en annan fråga än i vilken vågskål Evans borde placeras, som du frågade om först.
  Det är egendomligt att han skriver på detta sätt. Kan det vara en kulturell skillnad det är fråga om, att det som för oss ser ut som politiskt fulspel inte uppfattas så i Australien? Det är ju alltid detta med ordens betydelsenyanser som spelar in när det gäller främmande språk.
  Evans deklarerar ju först att han funnit att måltavlorna för hans kritik, vissa etablerade klimatforskare i en australisk myndighet, har visat sig korrupta. Han diskuterar sedan hur budskapet om detta skall kunna förmedlas till lekmannapubliken, det får inte bli för tekniskt utan måste uttryckas på ett tillräckligt enkelt och kortfattat sätt.
  Sedan kommer den mest kontroversiella meningen: Strategin är att undergräva trovärdigheten av klimatforskarna i etablissemanget.
  Kan det helt enkelt vara så att detta i Australien då uppfattas som en rättvis konsekvens av att dessa personer är korrupta? Eftersom de är korrupta är det helt rätt att sträva efter att undergräva deras trovärdighet.
  Jag vet inte. Men är det inte konstigt om denne Evans skulle gå ut på en webbsida på detta sätt och avslöja sig själv som en politisk fulspelare? Detta verkar konstigt för mig. Kan inte detta tyda på att det hela uppfattas på ett annat sätt där i Australien, att det är fråga om att vi här uppfattar det fel eftersom det är en kulturskillnad?

 65. Mikael W.

  Tiderna förändras. Nuförtiden betyder Hitler något roligt. Han säger ju så vettiga saker i dessa Orwellska dagar. Trevliga helg på Er allihopa!

 66. Gunbo

  Gunnar Strandell #55,
  ”Varför konfronterar du inte direkt de kommentatorer på bloggen som Jack Barrett refererar till.
  För du menar väl inte att Pehr Björnbom finns i den skaran?”
  Jack Barrett refererar inte till någon blogg. Bloggen http://www.rsc.org/chemistryworld/ refererar till Jack Barrett
  som har en egen blogg tillsammans med David Bellamy, http://www.barrettbellamyclimate.com/ varifrån jag citerade Barrett i min kommentar #14.
  Jag vet att Pehr B kommenterar på denna blogg. 😉

 67. Gunbo

  Pehr B
  ”Evans deklarerar ju först att han funnit att måltavlorna för hans kritik, vissa etablerade klimatforskare i en australisk myndighet, har visat sig korrupta.”
  Nej, några klimatforskare i en australisk myndighet talas det överhuvudtaget inte om.
  Vem hans måltavla är uttrycks tydligt: the western climate establishment!
  ”[Evans] has completed a paper that exposes the corruption behind claims of man-made ”global warming’. It answers the usual objections of warmists, and focuses on the corrupt behavior of the climate change establishment.!”
  …..
  To win the political aspect of the climate debate, we have to lower the western climate establishment’s credibility with the lay person.”
  Han för alltså ett politiskt krig mot det ”västerländska klimatetablissemanget”.
  I krig och kärlek är allt tillåtet, heter det ju, så anser man sig vara inbegripet i ett krig är väl alla medel helgade för att nå seger?

 68. Gunbo #67,
  Då har jag kanske missuppfattat vad det rör sig om. Hur som helst verkar detta att någon i Australien som för politiskt krig mot det ”västerländska klimatetablissemanget” som något man borde hålla sig utanför. Jag hänvisar till klassisk svensk neutralitet och alliansfrihet 🙂

 69. Gunnar Strandell

  Gunbo #66
  Citat:
  ”Jack Barrett refererar inte till någon blogg”
  Smiter du inte undan nu?
  Jag påstår att det var du, Gunbo som refererade och citerade i #53:
  ”Whatever the category of skepticism people find themselves in there are widespread attributions of fraud, conspiracy and selectivity of data and such claims are to be resisted.”
  Jag förstår att detta passar in de ”kålsuparidéer” du gillar, men jag tycker att du ”trollar” eller sysslar med vad du själv kallar ”politiskt fulspel”.
  Ta istället upp de felaktigheter och övertramp du upplever på den här bloggen rakt av och från hjärtat med den det berör och acceptera att det inte går att dra alla redaktörer, kommentatorer och läsare här över en och samma kam med inskriften: ”De är nog lika goda kålsupare allihop”.
  Skeptiker och intresserade läsare är ingen homogen grupp och om det är något vi har gemensamt är det att vi kammar oss själva! 😉

 70. Gunbo #66,
  Jag tittade lite mer på Barrett Bellamy Climate blogg och hittade följande kritik av hur frågan om havsförsurning behandlas, Ocean Acidification Revisited:
  http://www.barrettbellamyclimate.com/page52.htm
  Här tycker jag det verkar som jag har själsfränder som också är skeptiska till att det verkligen sker en genomgripande försurning av haven så snabbt som man kan tro från viss klimatvetenskaplig litteratur och inte minst alarmartiklar i diverse media.
  Sista meningen är begriplig även för lekmän:
  ”The current range of ocean pH values encompass the above possible changes given by the computer programme and there seems to be very little excuse for yet another ecological panic.”
  De menar alltså att det finns liten ursäkt för ännu en ekologisk panik, nämligen panik för att havet försuras. De gör vissa beräkningar som visar att en försurning kommer att ta mycket lång tid och kräva så mycket utsläpp att det är mindre realistiskt att havet kommer att försuras mer än vad som ligger inom nuvarande naturliga gränser för pH-variationerna.

 71. Gunbo

  Gunnar Strandell #69
  ”Jag påstår att det var du, Gunbo som refererade och citerade i #53:
  ”Whatever the category of skepticism people find themselves in there are widespread attributions of fraud, conspiracy and selectivity of data and such claims are to be resisted.”
  Ja visst, men jag ser nu att länken gick till fel sida. Den ska vara: http://www.barrettbellamyclimate.com/page48.htm
  Det sista stycket på sidan är det jag citerade.
  Som jag skrev är Barrett en MODERAT skeptiker som verkar vara fri från politiska kopplingar.
  ”Jag förstår att detta passar in de ”kålsuparidéer” du gillar,”
  För den som ser ”sin sida” som ren och oantastlig kommer det säkert som en chock att det begås övertramp och oegentligheter även där. Men människor är sig lika vilken sida de än anser sig tillhöra.
  Sist, håller du inte med om att ”fraud, conspiracy and selectivity of data” ingår i vokabulären på denna blogg? Och när jag talar om bloggen är det helheten, inte bara innehavarna och skribenterna.

 72. Gunbo

  Pehr B #68,
  ”Hur som helst verkar detta att någon i Australien som för politiskt krig mot det ”västerländska klimatetablissemanget” som något man borde hålla sig utanför.”
  Jag håller med men denne någon är inte vem som helst. Han är Joanne Novas man och hennes blogg läses och citeras flitigt här. Man ska naturligvis inte anklaga henne för det hennes make skriver men det är svårt att föreställa sig att hans åsikter inte påverkar henne.

 73. Jimmy

  Som LB säger är det uppfriskande kallt i Canada
  Folk vaknar på nätterna av ”frostquakes”
  http://mobilevideo.cbc.ca/u/pass~fn/1/ls/~g-16×9~http:,,mobilevideo.cbc.ca,/1/ts/~s~__ABR__/1/f/~video_mp4~__LSV__/1/m/y/h/5/k/wdrw/cbc01/video.m3u8
  Rätt skönt att vi har en lokal global-uppvärmning även om jag saknar snön.

 74. Gunbo

  Pehr B #70,
  Ja, Barrett och Bellamy ÄR skeptiker, moderata men ändå. Jag har ingenting emot äkta skepticism som behandlar klimatfrågan ur ett rent vetenskapligt perspektiv.

 75. #57 ThomasJ
  Det är väl trots allt bra att uppmuntra /stödja de som trots allt sticker ut skallen tycker jag

 76. Jimmy

  #73 länken funkade inte men gå in på cbc.ca
  Kallare än planeten mars?
  http://www.cbc.ca/newsblogs/yourcommunity/2014/01/canada-as-cold-as-mars-not-quite-eh.html

 77. Gunnar Strandell

  Gunbo #71
  citat:
  ”För den som ser ”sin sida” som ren och oantastlig kommer det säkert som en chock att det begås övertramp och oegentligheter även där. Men människor är sig lika vilken sida de än anser sig tillhöra.
  Sist, håller du inte med om att ”fraud, conspiracy and selectivity of data” ingår i vokabulären på denna blogg? Och när jag talar om bloggen är det helheten, inte bara innehavarna och skribenterna”
  Skeptiker har ingen ”sida” och jag har definitivt ingen ”på min sida”.
  Jag är Gunnar Strandell i singularis och tänker fortsätta med det. Den enda på bloggen jag har koppling till är C-G Ribbing som gav mig en fyra i allmän materialvetenskap 1976.
  Min uppfostran, utbildning, yrkes- och livserfarenhet har gett mig den vetenskapliga och skeptiska livsåskådning jag har.
  Du har fastnat i grupptänkande och jag kan bara råda dig till att låta bli.
  Belägg mig och alla oss andra inklusive dig själv med något av det du påstår innan du säger att det är ”helheten” på bloggen. Och lägg särskilt märke till att jag först reagerade på att du riktade kommentaren till Pehr Björnbom!
  Jag menar att du ska ta upp saken med exakt dem du tycker det berör, och avstå med svepande omdömen, inlindade i bloggcitat på engelska.

 78. Gunnar Strandell

  Gunbo #72
  Citat:
  ”Jag håller med men denne någon är inte vem som helst. Han är Joanne Novas man och hennes blogg läses och citeras flitigt här. Man ska naturligvis inte anklaga henne för det hennes make skriver men det är svårt att föreställa sig att hans åsikter inte påverkar henne.”
  Skojar du eller är du bara okunnig?
  Mannen var ju pionjär i arbetet med att modellera CO2 utsläpp för att begränsa dem!
  Med din logik är det inget tal om vem som har påverkat vem i den familjen. För det kan väl aldrig vara så att de har diskutera saken utifrån sin skolning och erfarenhet och kommit till likartade slutsatser?
  Från Wikipedia:
  1. David Evans is an Australian mathematician and engineer.
  Evans obtained his PhD in Electrical Engineering from the Stanford University in 1989 and a Bachelor of Electrical Engineering 1983 from the University of Sydney. He has four other degrees.[1]
  From 1999 he worked in the Australian Greenhouse Office,[2] where he contributed to the development of FullCam, a fully integrated carbon accounting model for estimating and predicting all biomass, litter and soil carbon pools in forest and agricultural systems for the Australian government
  2. The Australian Greenhouse Office within the Government of Australia was the world’s first government agency dedicated to cutting greenhouse gas emissions.
  Länk till 1. som länkar vidare till 2:
  http://en.wikipedia.org/wiki/David_Evans_(mathematician_and_engineer)

 79. Gunbo

  Gunnar Strandell #77,
  ”Och lägg särskilt märke till att jag först reagerade på att du riktade kommentaren till Pehr Björnbom!”
  Den här tråden inleddes av ett inlägg av Pehr B. Min kommentar riktade sig därför naturligt till honom och kommentaren var ingen kritik, tvärtom.
  Jag förstår att du inte vill förknippas med de övriga på bloggen som kallar sig skeptiker. Jag protesterade också mot att bli kallad alarmist i en annan tråd. Så jag ber om ursäkt om jag därmed har förolämpat dig.
  När det gäller ”sidor” är det ju främst Jonas N som ständigt talar om ”din sida” eller ”er sida” men jag har inte sett någon ta avstånd från hans klassificering så jag har antagit att den accepteras här. Du har ju också anammat hans uttryck ”kålsuparidéer” så jag tog för givet att du följer hans indelning av folk i två olika sidor. Men jag har kanske fel.
  God natt!

 80. Gunbo

  Gunnar Strandell #78,
  ”Skojar du eller är du bara okunnig?
  Mannen var ju pionjär i arbetet med att modellera CO2 utsläpp för att begränsa dem!”
  Ja det vet jag. Jag har läst detsamma som du citerar. Och visst kan det vara så att Joanne har påverkat honom. Men frågan gäller inte det.
  Frågan är: Är det försvarbart att manipulera den allmänna opinionen på det sätt han skriver: ”To win the political aspect of the climate debate, we have to lower the western climate establishment’s credibility with the lay person.”
  I partipolitik är det tyvärr kanske det men inte när det gäller vetenskap. Det klagas ofta på att klimatfrågan är politiserad men det blir knappast bättre av sådana här utspel.
  Vilket är viktigare, politiken eller vetenskapen?

 81. Mikael W.

  ”Hell is a place where there is no reason”. Sålunda undviker jag debatter med rätts- och klimathaverister.

 82. Thomas P

  Mikael #81 Så bra. Folk tittar så konstigt på en om man pratar med sig själv 🙂

 83. Christopher E

  Thomas #63
  Jag tolkar polisens uttalande som ”har ingen aning” när de ger upp. Även om det vore en läcka vore det naturligt att lägga upp spår för att få det att se ut som det kom utifrån för att avleda misstankar.
  Så det kan vara läcka eller hackning så länge ingen skyldig är identifierad. Jag bryr mig inte så mycket, men att använda ordet ”stöld” är som att kalla alla bränder utan känd orsak för försäkringsbedrägeri.
  Sedan förstår jag ju att du vill låtsas som om det inte var graverande. Men förnekande är den enda utväg som finns kvar när så mycket av det skeptikerna anat bevisades svart på vitt. Själv försvann du från bloggen när Climategate briserade och dök upp igen först långt senare när det lugnat sig lite och lite tafatta försök till vittvätt fanns att referera till.
  Heartland påstod att dokument var förfalskade och Gleick hade den goda smaken att inte dementera det, om jag inte misstar mig.
  Ska man vara krass så var båda historierna (Climategate och stölden/föralskningen av Gleick) till klimathotstvivlandets favör.
  Men givetvis är Gleickhistorien exceptionell utförd en tidigare respekterad forskare och illustrerar väl vad Pehr ville säga. Extra kul var det förstås efter att de CAGW-troende spunnit hårt på hur ”ohederliga” klimathotstvivlarna är med deras påstådda ”stöld” av dokument i Climategate.

 84. Gunbo #67 71 78
  Hur är det med dig egenltigen? Grupptänkande är ju nästan det enda du förmår att argumentera. Du skriver ju själv hela tiden saker som mot ’klimatforskningen’ eller ’det västerländska klimatetablissemangent, ja tom ’den amerikanska industrin’,’ och du försöker ständigt sätndigt köra guilt bu association och att den ene eller andra skall ’ta avstånd från’ ditten eller datten.
  Det är klart att det är jättelätt att se vilken sida du sympatiserar med.
  Du har nu under många ggr försökt med smutskastning mot även mig där du inte haft ngt alls att komma med av substans. ’Fånigheter’ eller tom ’hota med trakasserier’ när du bemöts här och dina många villfarelser (eller bara oprecisa bluddrande) kommenteras.
  Jag har många ggr sagt till dig att kritisera i sak om du menar att ngt faktiskt är fel. Men nästan aldrig förmår eller vill du det. Varför?
  Ledsen, men du är själv den som ’valt sida’ och vad lpngt värre är kör du ständigt med småskarvande och missrepresenterande när du försöker argumentera ’dina sida’
  Även den moraliska indignationen över att folk (privata, eller civila samhället) säger saker de menar och är korrekta eller iaf fullt legitima att ge uttryck för tycker jag är beklämmande. För du har noll problem när ’försörjda(!) personer på din sida gör sådant till sitt livsinnehåll. Du tom ständigt förordar att de skall vara skatteförsörjda för att det (enligt dig) skulle göra dem ’trovärdiga’.
  Du låter tyvärr inte mycket bättre än så många på din sida som helst bara skulle vilja att deras sida får uttala sig och att den dessutom skall försörjas för att göra det.
  Och det märkligaste av allt detta är att du inte fattar att den positionen är dels demokratiskt tivelaktigt, men också att den gör att ständigt väljer sida för sådant som är/blir dåligt när det inte sköts exceptionellt klanderfritt (vilket det förstås nästan aldrig görs, men du försöker kålsupa upp och ner).
  Jag har ännu inte sett di kommentera en enda gång att du ser ngt principiellt pronblematiskt att alla på din sida (som kan eller bör klandras, för tvivelaktig moral eller agendor) att de skall är försörjda av skattemedel och oftast argumentera för mer av samma …
  Aldrig!
  Och du försöker ge sken av att inte ha valt sida!?
  PS Även tramset om ”För den som ser ”sin sida” som ren och oantastlig kommer det säkert som en chock att det begås övertramp och oegentligheter även där ” är ytterligare en halmgubbe du kört med i åratal. Men det kanske är så simpel du vill att ’din värld’ skall vara? Specellt när du försöker beskriva andra som just ’simpla’ DS

 85. Thomas P

  Christopher #83 ”Jag tolkar polisens uttalande som ”har ingen aning” när de ger upp. ”
  De ger upp för att det kan vara i det närmaste omöjligt att spåra cyberbrott som begås någorlunda kompetent med proxies i flera länder. Även om de utrett exakt vad som hänt på CRU så kan de inte veta vem som gjort det. NSA kanske skulle kunna spåra även detta, en lokal polismyndighet kan det definitivt inte.
  ”Sedan förstår jag ju att du vill låtsas som om det inte var graverande.”
  Som vanligt kommer bara litanian om hur graverande de var men inget om vad som var så graverande. Det finns som sagt ett flera utredningar som friat de inblandade, även om Pehr med stor möda lyckades hitta ett ord, ”regrettable”, som han menade räckte för att förklara dem skyldiga. (Naturligtvis ser alla äkta konspirationsteoretiker all dessa utredningar som försök att dölja Sanningen). Förnekarna har i denna enorma textmassa lyckats leta reda på några enstaka citat de tycker bevisar något.
  ”Även om det vore en läcka vore det naturligt att lägga upp spår för att få det att se ut som det kom utifrån för att avleda misstankar.”
  Ja, är man konspirationsteoretiker letar man naturligtvis efter sådana komplicerade teorier. Inte bara var det en insider utan också en insider med så stor kompetens på hacking att han kunde få det att se ut som ett sofistikerat inbrott utifrån.
  ”Heartland påstod att dokument var förfalskade och Gleick hade den goda smaken att inte dementera det, om jag inte misstar mig.”
  Så hur var det nu med behov av bevis? Du namngav Gleick som förfalskare utan några som helst bevis. Folk på båda sidor har t ex roat sig med textanalys för att identifiera författaren och, inte helt oväntat, kommit till diametralt motsatta slutsatser. Även på andra sidan finns konspirationsteoretiker som kommit på idén att Heartland avsiktligt skapade ett falskt dokument och skickade till Gleick för att han skulle publicera det och Heartland sen skulle kunna visa att det var ett falskt dokument och att de var utsatta för smutskastning, fast sen Gleick lurade dem tillbaka genom sitt sätt att få tag på äkta Heartlanddokument för att kontrollera.
  ”Ska man vara krass så var båda historierna (Climategate och stölden/föralskningen av Gleick) till klimathotstvivlandets favör.”
  För er är ju allt till er favör. Publicerar någon en artikel som tyder på att AGW-hotet är mindre bevisar det att ni haft rätt hela tiden.Kommer en artikel som visar att det är värre bevisar det bara hur era motståndare blir alltmer hysteriska och desperata vilket också innebär att ni har rätt osv. Värsta skadan ställde dock Heartland till med helt själva med sin annonskampanj.
  ” Extra kul var det förstås efter att de CAGW-troende spunnit hårt på hur ”ohederliga” klimathotstvivlarna är med deras påstådda ”stöld” av dokument i Climategate.”
  Utan tvivel finns det en del dubbelmoral på den sidan också med folk som kritiserat Climategate och stödjer Gleick, men jag skulle hävda att förnekarsidan varit mycket mer konsekvent i sin dubbelmoral med att stödja ena stölden och fördöma den andra. Det är bara se kommentarerna här på bloggen.

 86. Pär Green

  85 Thomas P 2014/01/04 kl. 11:55
  Mycket dravel för att hävda ”dina enorma kunskaper”!
  Varför inte bara erkänna att läckor av något slag har förekommit?
  Du förlorar all respekt med dina barnsliga kommentarer om människor som skriver på denna blogg?
  Är det sämre att skriva på Klimatupplysning än att skriva på en diffus blogg i Uppsala?

 87. Perfekt

  Thomas P #63
  Nu får du sluta ljuga. Alla omständigheter visar på att Gleicks egna Heartland-dokument är fabricerat. Det mesta talar också för att det är han själv som har gjort det.
  Detta har vi avhandlat flera gånger tidigare och har du någon analys som påvisar något annat får du faktiskt komma fram med den.

 88. Christopher E

  Thomas P #85
  För mig har en som kör med argument som ”konspirationsteoriker” för att försöka förlöjliga meningsmotståndare eller historiskt belastande begrepp som ”förnekare” redan förlorat meningsutbytet.
  Jag är personligen helt övertygad om att Gleick förfalskat dokument, men jag medger att med allt förtroende raserat är det inte lätt för honom att försvara sig.
  Vad som är mest graverande i Climategate bedömer olika individer själva. Jag lutar nog åt att bekräftandet av försöken att styra vad som publiceras genom bojkott och påtryckning, som misstänktes av skeptiker tidigare och då förlöjligades , är en bra kandidat. Men det finns flera.
  Eftersom fortfarande bara en ”stöld” bevisats (Gleicks) är din näst sista mening ovidkommande. För övrigt har du fantiserat om ”stulna brev” långt innan Norfolkpolisen gav upp… uppenbarligen i samma tro som de flesta på din sida, att sättet breven nådde allmänheten på skulle på något vis desarmera innehållet.

 89. Thomas #85
  Det är ju du som här, klockrent, helt och hållet och öppet framför konspirationsteorier:
  Att det är någon illasinnad utifrån, också utifrån också utirfrån berett sig tillträde sedan kopierat ur decennielånga arkiv och sedan offentliggjort denna information.
  Du har/där finns inga bevis allt för ngt sådant. Som stöd för detta har du bara sådant som inte visar detta, och ist bara (konspiratoriska) tolkningar av allmänt hållna officiella uttalanden.
  Tidigare anförde du tom kryptiska ’rykten’ som anonyma uppgiftslämnade påstått sig ha fått av ännu mera anonyma ’kontakter’ inom polisen.
  Det finns väldigt mycket som talar emot att detta skulle vara som Manns våta fantasier: Att där finns internationella välorganiserade och välfinansierade krafter som är ute efter honom. Men jag förstår att du gärna vill hålla samma slags tro vid liv. Det får vara din tro, och du får förstås argumentera för den. Men det gör du inte. Du påstår (som så många ggr förr) att du vet saker du inte vet, och förolämpar dem som inte tror samma sak för att de inte blint accepterar dina gissningar. Och (som så många ggr förr) behöver du fara med osanningar medans du försöker, och förstås skruva allt du har hårt och åt ett och samma håll.
  Och sen klagar du över att allt fler tycker eran ’berättelsen’ börjar bli allt mer löjlig …

 90. Tillägg
  Att du samtidigt försöker relativisera Gleicks göranden visar bara att du inte någonstans är ute efter att att få redan på sanningen. Faktum är ju att ClimateGate gjorde att vi fick reda på bra mycket mer om ’sanningen’ bakom, emedan Heartland bara visade att de var precis de de alltid ugett sig för att vara. Utan istället att en (tokig) alarmist visade hur j_vla illa ställt det är med rena fantasier om ’ondskans kommandocentral’ hos honom.
  Jag vill också påminna dig om att både du och massor av andra på din sida har varit extremt negativa till att där kommut ut information och sanningar om skeenden bakom kulissen som ju inte var direkt oväntande för oss som ser lite mer nyktert på det hela. Enda saken vi inte kunnat ana var hur illa det faktiskt var.
  Att du hatar att sådan information kommer ut ligger förstås helt i linje med din agenda. Därför håller du på som du gör …

 91. Mats G

  ang Climategate.
  Jag tycker det är bra att sanningen kom fram. Ljuga och sen gömma sig bakom sekretess. Nja, det är ju inte riktigt varför det finns sekretess.