Vetenskap, önsketänkande, gräddfiler, bondförnuft och Brasklappar

brask
Under åren har jag ofta undrat över hur påståenden inom ”klimatforskningen” fått fäste och vid acceptans, trots uppenbara märkligheter redan vid en enkel rimlighetsgranskning.
Ändå har de ofta utgjort grund eller varit en viktig komponent för artiklar, som publicerats i de mest prestigefyllda tidskrifter med normal peer-review.
Det kan exempelvis också avse [obevekliga] ”trender” där överhuvudtaget inga finns i statistisk mening, eller modellberäkningar som till läsaren ges sken av att vara verkliga observationer.
Vi har exempelvis detta praktexempel på det sistnämnda, som använts i många föredrag av svenska meteorologer eller klimatforskare.
Nej – liksom i Hockeyklubban saknas väl något – det var ju varmt i Arktis ca 1900-1940 ?
Hm … fanns det satelliter år 1900 ? Nej – kurvfamiljen är en modellberäkning.
seasonal_extent_1900-2007
Vad är de psykologiska och övriga mekanismerna bakom alla färgade slutsatser vi ser?
Problematiken överlappar med den för rent ”forskningsfusk”, men jag vill vara tydlig med att jag inte avser detta i det följande. Snarare vill jag ta upp färgande mekanismer, som inte borde vara där i det vetenskapliga arbetet.
En stor del av problemet ligger i en uttalad gräddfil i systemet för ”resultat” eller upptäckter som bekräftar vad de styrande vill se – vare sig det är politiker eller forskarkollegor.
”Lysenkoism” har ju ofta också använts för att karakterisera denna typ av villospår i vad som ska vara ett sökande efter en sanning (1), och det finns säkert många vetenskapare som har fallit i denna fälla – inslag inom ”klimatområdet” har omfattande sällskap (2).
Men här finns starka politiska förstärkande faktorer, varav den främsta är ”IPCC-processen”, som är unik i vetenskapshistorien.
Det är ju förutsägbart, när man skapar en mastodontorganisation med det bakvända syftet att söka hitta bekräftelse [för koldioxidhypotesen], snarare än att förstå [klimatsystemet].
IPCC:s arbetssätt strider mot de principer som växt fram i sekler, rörande ”den vetenskapliga metoden”. Man selekterar istället  fram material ur den vetenskapliga litteraturen som stödjer en viss hypotes, snarare än att testa hypotesen i negativ mening [falsifiera], som brukligt.
IPCC:s riktlinjer fastslogs ju en gång av UNFCCC, och UNFCCC:s målformulering finns ju här

 •  ”….‘The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner’ (UN, 1992)…”

En annan speciell aspekt av klimatvetenskapen är att man i vissa grenar stor utsträckning måste tillita sig till modeller – vilka inte kan jämföras med verkliga observationer förrän om decennier eller sekler.
Att anpassa något till historiska data är knappast intressant, då man med enkla justeringar av modellparametrar kan uppnå god samstämmighet, och tanken att man nu ”kalibrerat” parametrarna för simuleringar in i framtiden inte nödvändigtvis är något annat än en illusion.
Det ligger också i sakens förlängning att framtidsmodellerare drivs att justera parametrar och samband så de ger något ”anmärkningsvärt” resultat – helst i linje med CAGW-tänket .
Detta kan väl knappast sammanfattas mer insiktsfullt eller lättförståeligt än i (det senare bortklippta) avsnittet med Carl Wunsch i ”The Great Global Warming Swindle” – se denna video – och spola fram till 50:45 och kolla de närmaste minuterna därefter. Det finns också ett relevant uttalande vid 49:15 minuter – och någonstans också en synpunkt på havsprocessers långa tidsskalor i sammanhanget – 500 år eller mer.

Och, givetvis, se gärna hela filmen – om Du inte gjort det tidigare! (Fungerar inte länken via klippet ovan finns den här. Jag hade ibland problem att se den inbäddade bilden på Mac/Safari – men på PC/IE9 gick det bra). (3)
Dataprogram  för klimatmodellering kan innehålla hundratusentals rader kod, där ”ingen” riktigt har koll på vad de individuella modulerna gör tillsammans. Modelleraren själv kan också godtyckligt plocka de ”resultat” man vill ha – och kasta andra – som Carl Wunsch beskrev i klippet ovan. Ingen kommer att veta.
Vi har också storskaliga ”experiment”, som inte [kan] upprepas – exempelvis glaciärisborrningar till kilometerdjup och påföljande analys – eller satellitmätningar i engångsform. Datamängderna kan också vara gigantiska, och det är kanske inte alls transparent hur man fick fram sina ”resultat” via analys av dem – och vilka ”korrigeringar” man lagt in.
Några andra konkreta exempel klimatrelaterade märkligheter är exempelvis uppskattningar av Arktis och Antarktis landisars massförändring.  Ideologiskt ska de ju minska, för att vara i linje med föreställningen att ”det blir allt varmare”.  Man kan följaktligen finna diagram som exempelvis följande om Grönlands landis, taget från en artikel här. Saken diskuterades bland kommentarerna till ett tidigare inlägg av Ingemar Nordin för någon månad sedan.
g-fig5_19
En imponerande precision – men kan det verkligen vara rätt?  Cirka 1000 Gigaton på ca 3 år ser det ut att vara,  eller  någon millimeters ekvivalent havsnivåhöjning per år. Mätprecisionen verkar enligt taggarna i diagrammet ligga på motsvarande ca 0.1 mm ”havsnivåhöjning” – och allt baserat på någon form av gravimetriska mätningar via satelliten GRACE.
Hm – säg 300 Gigaton per år – låter mycket – men Grönlands ismassa är uppskattad till ca 2.5 MILJONER Gigaton – motsvarande en havsnivåhöjning på ca 7 meter om allt skulle smälta.  Hur man än räknar så blir det hela ganska orimligt.
De givna siffrorna implicerar ju att man jobbar med en mätprecision på någon tusendels procent.
Samma slutsats kan man dra ur motsvarande siffror för Antarktis, som Lars Jonsson gjorde här på TCS för några månader sedan – ”Isen smälter snabbt”. Jag fäste mig också vid en avslutande mening i Lars inlägg: ”Som en jämförelse läser jag att ett enda exceptionellt kraftigt snöfall (snowfall event) på Drottning Mauds land under början av 2009 gav 200 gigaton nysnö.”
Som ett annat exempel har vi det som CG Ribbing diskuterade här på TCS om värmebalansen i haven, ”Levitus – ett ? till”, och ”Strax framför publiceringsfronten” – det centrala kokar ner till innehållet i ett diagram som ska visa ”temperaturanomalin” i världshaven mellan 0-2000 meters djup
Levitus-ocean-temperature-noggrannhet
Resonemangen som är kopplade till det implicerar alltså att man har en mätnoggrannhet på plus-minus 0.002 grader och en motsvarande vältäckande sampling av världshaven. Jaha – med ca 3000 ARGO-bojar, som före ”justeringar” visade på en avkylning – inte en uppvärmning?
Någon mer som tycker detta också framstår som overkligt?
Och så praktiskt!  Stämmer inte någonting i atmosfären – skyll på att ”värmen gömmer sig i haven”.
Visst kan det vara så – haven har ju 1000 ggr atmosfärens värmekapacitet – men börjar man bortförklara på nämnnda sätt så måste slutsatsen bli att man inte vet ett smack om exempelvis atmosfärstemperaturers utveckling.
De som sysslar med glaciärgasbubblor är i dag mycket nöjda med att finna en ”förindustriell koldioxidnivå” på ca 280 ppm. Bara några decennier tidigare publicerade samma forskare data som svängde vilt kanske runt 1000-2000 ppm. Med nuvarande mätmetodik så får man istället ett stabilt, mycket lägre värde – 600.000 år tillbaka i tiden, som man är mycket tillfreds med…
Men går det att kalibrera mot en verklig atmosfärshalt? Då det tar ca 100 år att ”konsolidera” en gasbubbla blir det ju i normal mening omöjligt. Åtskilliga ytterligare komplikationer, som exempelvis diffusion och andra kemiska utjämningsprocesser påpekades ju av Jaworowski och medarbetare i ett ca 50-sidigt arbete i en refereegranskad tidskrift. Påföljden blev att han snabbt blev ”klimatfrågans” kanske första offer för omfattande näthat.
Sen har vi trädringarna – det finns ju ingen som helst översättningstabell till temperaturdata? Tillväxten under seklen styrs ju i övrigt av vattentillgång, näringstillgång, skugga, sol etc. och varierar mellan olika trädslag. Men bara man får något som påminner om en hockeyklubba är man i vissa läger nöjd. Sen kan man ohämmat skarva på termometerdata på hockeyklubban, trots att de inte är direktrelaterade.
Jag tror inte det är något direkt fel på de koldioxidhaltmätningar som görs på bl.a. Mauna Loa sedan 1958 (parallella mätningar görs på många andra ställen – men inte med samma imponerande precisionsangivelser) – men det är mycket magstarkt att ange halter med 5 siffrors noggrannhet (ex 378.43 ppm) när mätinstrumentet i sig har en grundnoggrannhet på ca 1%, och man förkastar mer än hälften av mätvardena pga ”fel” av olika slag .
För att göra det hela märkvärdigare än det är kallar man uppställningen ”non-dispersive IR spektrometer” – vilket i klartext är en ”kolorimeter” med två celler och med enkla ”färgfilter”, som ersätter en eller två monokromatorer.  Den höga noggrannheten tillskrivs växelvis jämförelser med IR-absorption för precisionsblandade gasprover som ligger mycket nära den aktuella atmosfärshalten för koldioxid, och sen påföljande interpolation.
Lite märkligt i sammanhanget är också dessa ”kalibreringsgasblandningar” – i alla fall tidigare var det ett enda labb som hade monopol på detta (Scripps i La Jolla) – tänk om de mixtrar med dem ? 😛
Men kan man överhuvudtaget särskilja en ”signal” från effekter av ökande koldioxidhalt i atmosfären mot övriga antropogena effekter? Jag brukar visa nedanstående diagram när jag håller föredrag om saken.
Koldioxidhalten är ju i stort linjär mot befolkningstillväxten – ”slutsatser” om just koldioxidens bidrag  från verkliga observerade data måste därför få ett stort bidrag av önsketänkande, även om man skulle finna någon effekt vara korrelerad med antropogen påverkan.
Picture1
Ja, ack ja – men i vissa kretsar blir man nöjd – bara det är förenligt med AGW via koldioxid. ”Förenligt” direkt-transformeras verkar dock på något sätt i hjärnan till ”bekräftar”, verkar det.
Och visst MÅSTE det vara koldioxiden – det är ju en växthusgas – alltså MÅSTE det bli varmare med med koldioxid – att vi klimatskeptiker inte kan fatta det? 😛
Och visst MÅSTE ”vattenångan” hjälpa till via en positiv återkoppling? Koldioxidens grundläggande ”klimatkänslighet” multipliceras därmed med en faktor 3!
En grad förvandlas i ett slag till 3 eller mer – eftersom ytterligare ”tipping points” materialiseras i vissas tankevärld – och detta resonemang är den bas alarmismen står på!
Fastän vattenångtrycket  bara ändras ca 5% per grad, och även vattenångans rent strålningsmässiga växthuspåverkan, liksom koldioxidens, är logaritmisk?
Försök med något annat…
Och slutligen då ”Brasklapparna” – hur många vetenskapliga publikationer från närliggande fält har man inte läst nu sista decenniet, där man i allra sista meningen lägger in en harang om ”klimatförändringar”, global warming etc?  Det egentliga innehållet kan variera från grodor och ödlor till fiskpopulationer eller växtutbredning.
Och egentligen är det en ny och omvänd variant av Brasklappar [… vårt arbete har egentligen ingenting med koldioxidhypotesen att göra, men vi tror att det kan vara bra att lägga in en mening på slutet om global uppvärmning, så kanske vi får en välvillig peer-review?…]
Ja, det är en märklig politiserad vetenskaplig värld som skapats bara på ett par decennier – där ”resultat” och teoribildning i en viss riktning premieras och övrigt undertrycks, tystas ned – eller rent av förlöjligas.
Science is settled?
Knappast.
*******************************************************************
Fotnötter: (1) Märkligt nog har Lysenko på senare tid fått delvis rätt i form av de nya upptäckter man gjort inom vad som kallas epigenetik – men det är min egen reflektion – jag har inte sett någon annan kommentera det.  Kanske någon av TCS läsare kan bidra med synpunkter?
(2) Det finns ju givetvis paralleller inom andra vetenskapsgrenar också, där det i vissa fall kan röra sig om rent forskningsfusk – För ett 10-tal år sedan hade man fallet Jan Hendrik Schön. Denne var en ung komet i forskarvärlden, som arbetade inom halvledarfysiken. Han producerade lång serie av experimentella studier i extremt snabb takt – och de publicerades i de allra främsta tidskrifterna inom specialområdet plus de mycket prestigefyllda allmänna tidskrifterna Nature och Science. Givetvis var alla hans arbeten utsatta för s.k. anonym expertgranskning.
Efter flera år fann dock någon att vissa diagram var identiska, trots att det var helt olika mätningar. Skandalen nystades så upp. Schöns vetenskapliga genomslagskraft berodde på att en ny teori om halvledare just hade lanserats av andra. Hans experimentella undersökningar kunde bekräfta att teorin var rätt, vilket givetvis gav honom en gräddfil in i den vetenskapliga litteraturen – men ”mätningarna” var bara bluff och båg.
Ett annat uppmärksammat exempel från samma tid var nog mer av typ ”självbedrägeri” – men verkligen påhejat av starka oberoende krafter. Det gällde en person vid namn Damadian – några kanske minns hans helsidesannonskampanjer i bl.a. DN i samband med Nobelpriset i medicin och fysiologi för ”magnetkameran” för ca 10 år sedan. De var undertecknade  ”Damadians vänner” men var betalda av hans företag. Han var missnöjd med att han inte fick dela priset med Lauterbur och Mansfield. Han menade bl.a. att han var först med att föreslå diagnosticering av sjukdomar etc via mätdata från kärnmagnetisk resonans  på vävnad (närmare bestämt spinnrelaxationstider), och att han menade sig ha tagit upp den första bilden av bröstkorgsområdet på en människa.
Ingen kunde dock reproducera hans spinnrelaxationsdata, och tekniken är nu bortglömd – men den väckte vid denna tid enorm entusiasm bland vissa radiologer, bl.a. i Sverige.  Kamerabilden (med en förhållandevis genomusel teknik) saknade också varje värde, och har starkt ifrågasatts som varande närmast ”handritad” och ett önsketänkande. En insiktsfull bok om Damadian skrevs av Hollis ”Abusing Cancer Science”, som följde honom på nära håll.
Jag skrev själv ett långt inlägg på DN debatt om saken – och pekade också på en person som åter blivit utelämnad  (Erwin Hahn) men det är av någon anledning bortplockat från webben sedan några år. Ja, för oss som redan jobbat med kärnmagnetisk resonans i decennier framstod Damadian’s idéer och stödet från vissa radiologer åren innan priset som närmast bisarra.
Hollis ville inte ankaga Damadian för forskningsfusk – men menade ett det var fråga om ”extreme scientific bias”.  Jo, det kan nog vara så.
(3) För att förekomma Thomas P:s automatiska och förutsägbara kommentarer har man trots ihärdiga försök har man inte hittat mer än två perifera fel i TGGWS (ett diagram med kosmetiska problem och ett påstående om vulkaner) – vilket är  milsvitt från den orgie av felaktigheter kretsarna runt Al Gore åstadkom med den ungefär samtida ”An Incovenient Truth”.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Ännu en fin sammanställning av läget – tack. I dagens SvD hittar man en femspaltare av ”Nyblaffan” Jenny Stiernstedt. Rubriken ”Klimatet kräver 4,2 miljarder”. Det handlar om Diakonia och knyter därmed an till Peters ingressbild. D ställer sig som lobbyist för de 100 miljarder USD som FN ”måste få av ADDITIONELLA MEDEL” för att alla klimatklyschorna inte skall komma och döda oss.
   
  Vi bränner idag tydligen ca en halv miljard har diakonisterna själva räknat ut vilket är alldeles för litet och 2014 måste två miljarder till ut. De 4,2 gäller 2020 och fan ta – nä klimatdöden tar oss ov vi inte slantar upp!
  Vad vi ser här är den här tidigare omskrivne köttgrytesittaren Cedergrens? geniala försök att fylla den tomma köttgrytan så att sittarna kan börja att sleva åt sig av den goda miljöklimatmiljardstuvningen. Idag kommer fyra partier att debattera klimatfinansieringsmiljarderna i riksdagen. Anita Broden (fp) nämnes. Hon tror att Näringslivet och andra aktörer måste bidra. Jens Holm (v) bjuder över som vanligt -och så rullar det på. Den som redan kasserar heter Peter Lydén – Diakonias rådgivare i klimatfrågor. Är inte det här ren och skär vanlig ekonomisk brottslighet?

 2. Thomas P

  Peter För dig kanske det är ett ”kosmetiskt fel” att man hittar på data där sådana inte finns, eller att man flyttar på en tidsaxel för att dölja att man inte har med moderna data. Jag kallar det fusk.
   
  I övrigt är din artikel bara exempel på fenomenet ”Not invented here”. Det är vanligt att gamla forskare som inte har bättre för sig ägnar sina sista dagar åt att istället hacka ned på andras forskning som de aldrig orkat bry sig om att sätta sig in i. Det är ju så uppenbart att den måste vara fel, att den yngre generationen är mycket sämre än man själv var i sin krafts dagar.

 3. Peter Stilbs

  Thomas P #2 – ”ett ”kosmetiskt fel” att man hittar på data där sådana inte finns, eller att man flyttar på en tidsaxel för att dölja att man inte har med moderna data. Jag kallar det fusk.” 

   

  Jag antar Du tycker samma om Mann’s Hockeyklubba ?

  Eller spaghettigraferna ?

 4. Håkan R

  => Thomas P #2
   
  Menar du att efter att 65 inträder man automatiskt i ett tillstånd av bitterhet och ständig kverulans om man inte snarast hittar en ny lämplig sysselsättning som knyppling eller pärlplattor på ortens lokala pensionärsförening? Eller vad menar du egentligen?   

 5. Thomas P

  Peter #3 Du försvarade just rent fusk genom att kalla det ”ett kosmetiskt fel”. Så typiskt att du snabbt övergår till att hacka på hockeyklubban i hopp om att ingen skall märka det för ”alla” vet ju att den också var fusk.
   
  Håkan #4 Någon automatik är det inte, men fenomenet är tillräckligt vanligt för att den som jobbat inom forskning skall vara medveten om det, för att det skall vara närmast en stereotyp.

 6. Thomas P # 2: Lite språkfascism här, det heter ”racka ned på” respektive ”hacka på”, inte ”racka ned på”.

 7. Nu skrev jag fel. Jag menade förstås att det inte hette ”hacka ned på”.

 8. Thomas P#2
  ”Peter För dig kanske det är ett ”kosmetiskt fel” att man hittar på data där sådana inte finns, eller att man flyttar på en tidsaxel för att dölja att man inte har med moderna data. Jag kallar det fusk.”
  Jag kunde knappt tro att du skrev detta. Innebär det att du har insett att Gores temp-co2-kurva är fusk? Att Manns hockeyklubba är fusk?

 9. Lasse

  IPCC är nu ute för reveiw men sammanfattningen tycks vara spikad.
  Med tanke på hur de olika organisationerna sammanflätats så finns det stor risk att även de olika granskarna är jäviga. Gårdagens SVT blänkare om dessa  antydde att sammanfattningen redan var spikad, det var bara de olika delarna som saknades. Frågan är om saknad är rätt ord?

 10. Thomas P
  Är du en av”Damadians vänner”?
  Kan du förklara varför Peters text om honom är ett resultat av Peters ålder och inte av faktiska händelser?

 11. Håkan R

  => Thomas P #5
   
  I min bransch (IT-branschen) finns ett annat fenomen som innebär att  yngre systemutvecklare gör om tidigare generationers fel, fast med nya metoder och verktyg.

 12. Thomas P

  Håkan #11 Det förekommer för all del det också.

 13. bom

  #2 Definitionen för NIH blev både breddad och inskränkt TP. NIH är om en organisations försvar mot nya idèer utifrån. Den har inget med individrespons att göra. Det Du beskriver är enligt min tes en funktion av individuellt åldrande som i ca 55-årsåldern gör individen oförmögen att ta sig över ”så har vi alltid gjort barriären”. Jag brukade beskriva denna min tes som ”hjärnans kristallisation”. Den drabbar vitt och brett men inte alla och kan slå till i vilken ålder som helst. Det verkar ibland nästan som Du själv kristalliserat redan? 🙂
   
  #8 Att TP skulle droppa sina husgudar kan Du nog glömma!

 14. Gustav

  Vill veta mer om vad det är för kosmetiska fel som döljs i TGGWS? FÖr mig är det inte intressant att jämföra med Gore, han är en medial figur och ingen vetenskapsman. Om du, Thomas P, pallar att utveckla lite så skulle jag vara glad. vill inte googla då jag hellre vill få AGW-lägrets bild och det är inte nödvändigtvis träff n1 på google.
   
  Tack på förhand!

 15. LBt

  Thomas P #2,
  det är väl vad som är mest slående, SI:s oförsonlighet med den forskning de själva inte är eller kan vara en del.
  Men retoriken är tydlig, det handlar om att så tvivel för att sedan tolka detta tvivel som en sanning och därmed ge sin åtgärdsförnekelse utrymme. 

 16. Peter Stilbs

  Gustav #14 – det står givetvis en del på Wikipedia – döm själv

  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle

  Det är väl närmast detta diagram (finns i Wikipedia-artikeln)
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:GISS-TGGWS-temp-data-comparison.svg

 17. Lasse

  Agronomer står inte högt i kurs här. Men lyssna på detta TED talks-inlägg och se var en riktig agronom kan bidra med!
  Handlar om ökenutbredning och betning , microklimat som bidrar till macroklimat och CO2 som en positiv ingrediens:
  Via denna blogg:http://cornucopia.cornubot.se/2013/03/allan-savory-om-betesdjur-mot.html?showComment=1362473799926#c8541822334520896774

 18. Peter Stilbs

  LBt #15 – ”åtgärdsförnekelse” ?   ännu ett ord till samlingen – tack

 19. LBt – Du snackar dumheter som vanligt … Förnekelsen, dumheterna, fusket och blindheten finns på aktivistsidan. Och inte bara bland dumma anonyma kommentarer där utan hela vägen upp till toppen …
   
  Du beskriver det väl själv när du pratar om ’en sanning’ och ’åtgärdsförnekelse’
   
   

 20. Mikael

  Peter, bra och informativ skrift! Ju mera mothugg du får av dina motståndare desto bättre är skriften. Men sånt fattade du för länge sedan.

 21. Thomas P

  LBt #15 De blir närmast oundvikligt så, antar jag, att om man börjar förneka AGW så får man fortsätta med att förneka mätresultat som tyder på AGW, teorier som talar för den osv och till slut hamnar man som Claes Johnson med att 1900-talet var ”ett svart århundrade” sedan man förnekat allting.

 22. Labbibia

  Thomas P # 21
  Eh…vem förnekar AGW?
  Snarare är det nog väldigt många skeptiker som är, just det, skeptiska till CAGW. Stor skillnad Thomas. Om jag inte minns fel så är du själv ganska skeptisk till CAGW?

 23. Bra Peter.
  Egentligen räcker det ju med att hänvisa till UNFCCC:s målformulering. Om någonting kan klassificeras som kraftigt politiserad forskning med tydliga önskade resultat så är det väl den målstyrningen. Allt som händer därefter är ju resultatet av den styrningen. Att det skall vara så svårt att förstå. Och att därmed inse att det är den värsta sortens manipulerande politik!

 24. Mikael

  ”Ryska forskare förutspår en ny istid 2014. De tillbakavisar tesen om global uppvärmning och kallar den för en marknadsföringstrick.
  Klimatet blir verkligen varmare. På Jorden blev det varmare från och med andra hälften av 1700-talet då industriella revolutionen startade. Därför anser man att denna process har varit förknippad med människans verksamhet. Mänskligheten ökar gasutsläpp, som leder till växthuseffekten.
  Den ryske forskaren Vladimir Basjkin är kategoriskt emot dessa påståenden. Han hävdar att klimatförändringarna har cyklisk karaktär och att människans verksamhet inte påverkar dem. Tillsammans med sin kollega Rauf Galiulin bevisar han att dagens uppvärmning är bara ett eko av planetens utväg ur ”den lilla istiden” och att Jorden inom snart,- enligt geologiska mått mätt,- ska genomleva en ny istid:
  – Den lilla istiden kommer varje 500 år. Den föregående perioden skedde i mitten av förra millenniet, då Themsen låg under isen, holländare åkte skridskor och utlänningar i Ryssland var förvånade över att träden sprack av frosten. Förfrysningen och uppvärmningen turades om varje 30-40 år. Den nuvarande uppvärmningsperioden avslutades kring millennieskiftet.
  – En ny period – av förfrysningen – är förknippad med förändringar av solaktiviteten. Den minskar och därför påverkar den svagare solstrålningen klimatet på Jorden.
  Klimatforskningen av förra geologiska epoker får en att tvivla på Kyotoprotokollets krav. Protokollet begränsar som bekant utsläpp till atmosfären och fastställer kvoter. Men koldioxidernas utsläpp är en normal naturprocess och inget resultat av människans påverkan på miljö, säger Vladimir Basjkin.
  I världshavet finns det 60 gånger mer koldioxid än i luften. När temperaturen på planeten stiger börjar denna process gå mer aktivt. På så sätt åtföljs uppvärmningen av koldioxidens ökade nivå i atmosfären, och inte tvärtom.
  Den globala uppvärmningen är i själva verket inget vetenskapligt problem, det är ett marknadsföringstrick. Den ryske forskaren fortsätter så här: om det kommer uppvärmningen betyder det att behovet i kol, olja och gas minskar och därför minskar priserna på dem. Och det är ingen forskning, det är en ren politik, hävdar Basjkin.
  Det är inte den globala uppvärmningen utan den globala förfrysningen som väntar på oss. Men vi ska inte bli rädda för det: istiden ska utveckla sig gradvis och blir tydlig till mitten av 2000-talet”

 25. Thomas
   
  Ja, du får väl ägna dig åt att hålla med LBt:s och Gunbos djupsinnigheter om varför allt mindre går klimathotarnas väg … i den verkliga världen.
   
  Det är väl kanske därför ni är så desperat fastlåsta vid att tro på modellsimuleringar långt in i framtiden.

 26. Ann L-H

  Tack Peter! Man behöver sådana här sammanställningar då och då.
  #24 Mikael. Angående Ryssland och ”The Climate Scam” så har det väl hela tiden stått klart att Putin(s rådgivare) ansett Kyotoprotokollet och hela soppan inte har med vetenskap att göra.
  2/12 -03 meddelar Putin att han inte ska ratificera protokollet eftersom det var ”scientifically flawed” och även om alla skrev på skulle det inte förändra klimatet.
  5-8/7 -04 tar ryska Vetenskapsakademin avstånd från Kyotoprotokollet bla eftersom temperaturen inte följer CO2-nivåerna medan det är bättre korrelation mellan den globala temperaturen och solaktiviteten, mm
  Men politiken segrar till slut
  16/2 -05 undertecknar Putin och Ryssland fick löfte om att vara med i WTO.
   

 27. ThomasJ

  Utengemärkt bra inlägg Peter, plenty txs!  😀 
   
  Vetenskräpens värld (SVT2) har [surprise??? ; ] emellertid annan uppfattning om tingens realiteter… Jösses djefvlar, asså…:
   
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/varlden-haller-pa-att-missa-2-gradersmalet
   
  Mvh/TJ

 28. Olaus

  Lasse nr 17
  Häpnadsväckande budskap från Allan Savory.
  Att med väldiga boskapshjordar förvandla halvöknar till böljande gröna betesmarker, där bäckar porlar fram är ju tvärtemot vad man lärt sig.
  Se denna video!

 29. Lasse

  #28 Ja det är en ögonöppnare! Där bör vi satsa resurserna! På utbildning i konsten att bruka jorden på ett vettigare sätt. Där kan våra biståndsmiljarder plöjas ner-om uttrycket tas bildligt!

 30. Thomas P

  Labbibia #22 Som jag sagt förut är AGW den etablerade termen. Vill ni hitta på någon hemsnickrad term för vad ni själva tror må det vara hänt, men försök inte omdefiniera ord på det sätt du gör!

 31. Peter Stilbs

  Olaus #28 och Lasse – i den serie som gick häromveckan på SVT2 kl 18 vardagar i tre program om ”den snurrande Jorden” så hävdades att förklaringen till att Sahara några tusen år varit öken stod i Jordens nuvarande lutningsvinkel (24.3 grader). För 10000 år sedan var det något, men tillräckligt annorlunda – och vi är på väg tillbaka till tidigare förutsättningar. Mekanismen var helt enkelt annorlunda nederbördsbanor.
  Programmets trailer finns här 
  http://www.svtplay.se/klipp/991537/klipp-ur-jordklotets-maktiga-resa-ep-1
  men det är tyvärr inte tillgängligt längre

 32. bom

  #28+29
   
  Savory är utförligt kommenterad här för minst en månad sedan. Inte för att det för hans budskap sämre – ni kanske inte läste just den tråden. URL kom in via någon kanske Ingvar E?

 33. Håkan R

  => LBt #15
  Om du nu är så rädd för en kommande temperaturhöjning varför inte för stunden glädjas åt fina vintrar och att ylletröjan och skidorna åter kommit till heders, när nu temperaturhöjningen sedan 15 år tillbaka avstannat.
   
  Det paradoxala är att bitterheten förefaller öka i takt med att temperaturutvecklingen visar tecken på att gå i den riktning du säger dig eftersträva. Det är svårt att få en annan uppfattning än att klimatet mer är ett alibi för drömmar om hägrande politiska tvångsåtgärder, ekonomisk planekonomi och tageltröja. Om så skulle vara fallet tar jag gärna till mig ditt nya epitet ”åtgärdsförnekare” .

 34. Visst Thomas, du talar om ”den etablerade termen” och 
   
  ”Vill ni hitta på någon hemsnickrad term för vad ni själva tror må det vara hänt, men försök inte omdefiniera ord på det sätt du gör!”
   
  säger alltså Thomas anklagande efter att just slängt ur sig begrepp som ’förnekare’ som han och hans sida är närmast besatta av.
   
  Självmålskungen slår till igen …

 35. För övrigt är CAGW en alldeles utmärkt beskrivning av vad det är frågan om, och Thomas gillar själv att hota och hojta om framtida okända ’tipping points’ och gigantiska positiva återkopplingar, om hotade isbjörnar och hav som stiger med flera meter …
   
  Men som en sann nyspråkspolitruk gnäller Thomas och säger att man inte längre får kalla en spade för en spade …
   
  Beklämmande!

 36. ThomasJ

  Nära på OT, men för intresserade i Säffle + omgivning finns ’chans’ att lyssna till en i sanning verklighetsförnekare:
   
  http://www.regeringen.se/sb/d/17322/a/210467
   
  Mvh/TJ

 37. Lejeune

  OT
  Forthcoming Congressional Hearing
  The U.S. House of Representatives Subcommittee on Environment of the Committee on Science, Space & Technology is holding a Hearing this Wed on “Policy Relevant Climate Issues in Context.”  
  Witnesses:
  Bjorn Lomborg
  Judith Curry
  William Chameides
  Kan vara intressant att lyssna till för den som har tid, mer info här:
   
  http://judithcurry.com/2013/03/04/forthcoming-congressional-hearing/#more-11229

 38. Christopher E

  Thomas P #30
   
  Jag förstår ju att du gärna vill kalla de som inte håller med dig för ”förnekare” i samma anda som tex kyrkan använt termen om de som inte insett Guds existens.
   
  Men tyvärr för dig betyder AGW just bara Antropogen Global Uppvärmning (svensk variant). Det är inte någon som helst ”omdefiniering” av term som du försöket ljuga ihop det till.
   
  Att människan något höjt global temperatur är något som säkert mer ån 99% av de du vill kalla förnekare håller med om. Det räcker ju med UHI-effekten för att falla under den definitionen, men även med landskapsförändringar och jo, faktiskt, ett litet bidrag från förändrad strålningsbalans är en överväldigande majoritet av skeptiker fortfarande med.
   
  Vad du larmar om är att AGW kommer att hypotetiskt accelerera i hastighet och bli så stor att den blir ett problem (och därför likt LBt önskar diverse ”åtgärder”). Med andra ord att uppvärmningen riskerar bli katastrofal. Där är klimathotsskeptikerna inte med dig.
   
  Att förenklat skriva ”CAGW” istället för ”katastrofal AGW” är verkligen ingen omdefinition av någon term och faktiskt rätt praktiskt för att hålla isär åsiktsriktningarna. Om du inte tycker att AGW är, eller  kan kan bli, CAGW, vad larmar du då om?
   
  Att försöka på stå att åsiktsmotståndare ”förnekar” saker de inte förnekar alls är ett rätt billigt retoriskt grepp för att försöka förlöjliga dem. Är det verkligen så tunt med faktaargument på din sida att den nivån behöver tas till?

 39. Thomas J
   
  Intressant, man skriver att Lena Ek är intresserad av ”att föra dialog med människor med lokal förankring” men där bara media är inbjuden, och uppmanar dem specifikt: ”Medtag presslegitimation”
   
   

 40. ThomasJ

  Lejeune #37: Noterade oxo JC’s tråd – kommer bli intressant att se/höra vad som sägs i ’förhören’. Inlägget har f.ö. en hel del mkt intressanta kommentarer, väl värda att läsa!  🙂
   
  Mvh/TJ

 41. Håkan R

  => Jonas n
   
  Att föra en ”dialog med människor med lokal förankring om utformningen av den svenska klimatfärdplanen” när avslutningen på inbjudan lyder ”Medtag presslegitimation” förefaller svårt och är förmodligen heller inte avsikten.
  ”dialog med människor” kan lämpligen bytas ut mot ”presskonferens”
  ”Människor med lokal förankring” inkluderar bara ”packet” en månad vart fjärde år. Vem har för övrigt någonsin hört Lena Ek föra en dialog.

 42. Bengt Abelsson

  Thomas P #2
  Det är precis vad M Mann gjorde vid sin AGU-presentation i höstas – jämförde Hansens förutsägelser från 1988 mot uppmätta data.
  Dock ”råkade” han bara ha med mätdata till 2005 – åren fram till 2012 ”glömde” han och vips så stämde det mycket bättre.
  Sedan att han valde enbart land och jämförde mot land+hav ger ytterligare bättre överensstämmelse.
  Läs gärna mer på Climate Audit om Mikes nya ”trick”

 43. BoE

  Det man alltid kan säga om Thomas P här är att: Han förnekar sig aldrig!
  Och det man kan säga om Claes Johnsson är att: Han ger sig aldrig! Hans utforskningar om vad mätinstument och beräkningsmoduler i verkligheten kalibrerats mot är mycket intressanta.  I klimatfysiken finns nämligen inga ”meter” prototyper i Paris att kalibrera mot. Man måste gissa. Men det gör man tydligen så gärna. Läs på hans blog själva och begrunda.

 44. Bom 32
  Jo det stämmer

 45. Håkan Bergman

  Håkan R #41
  ”utformningen av den svenska klimatfärdplanen”
  Jamen jag har ett förslag, årets klimatmöte går av stapeln i November i Warzawa. Varför inte pendeltåg till Nynäshamn, båt till Gdansk sen tåg till Warzawa. Billigt och klimatsmart?

 46. Bim

  Bra inlägg Peter Stilbs.
  Håller med Ann L-h, det behövs hela tiden sådana här sammanfattningar av läget, annars trasslar det lätt in sig i en diskussion om fåniga trivialiteter om miljondelar CO2, hundradels grader, kommande årtusendens klimatkatastrofer osv. osv.
   
  Jag såg Jens Ergons  viftande armar och kråmande kroppsspråk när han berättade sagor i TV:s  Vetenskapens Värld
  När han började dilla om att damsuga atmosfären på koldioxid höll jag på att gå i taket.
  Åh! Att lösa problemet i efterhand, dillar programledaren, som om hon plötsligt såg ljuset i tunneln.
  Thomas, LBt, varför reagerar ni inte? Varför är det tyst från er sida när halvidiotiska uttalande ideligen serveras från våra massmedia, som om de vore sanningar. Har ni ingen moral. eller är ni korkade? Du Thomas har ju en viss utbildning och borde kunna genomskåda skitsnack. Ditt logiska tänkande verkar ha havererat.  
  Sedan undrar jag , allvarligt talat, har du inget jobb att sköta, Du skriver här hela dagarna. den ena gnälliga kommentaren efter den andra, visserligen inte så långa, men du måste ju läsa de kommentarer som du bemöter och de är ofta långa. Som Peters  inlägg idag tex.
  Har du betalt för detta?
  När jag jobbade skulle jag inte ha tid att hänga på nätet vareviga dag. Du, Anders L och LBt är för mig en gåta.
  Varför ägna så mycket tid åt att försvara en sådan massiv, förljugen propaganda som folk utsätts för dagligen är för mig obegripligt.
   
   

 47. Peter Stilbs

  Bim & Ann & fler – jo inte är det något direkt nytt jag tog upp ovan – men alltid finns det nytillkomna läsare som aldrig hört det. Kanske det kan få någon av dem att tänka till lite?

 48. Mikael

  Bra kommentar, Bim! Enda anledningen att de fortsätter spy galla över oss på TCS. De får betalt för det av lämplig grön organisation eller av staten. Ingen vettig människa håller på som dem år efter år.

 49. BJFO

  Viktoria Düring får en att tänka på barnteater och Jens Ergon på gangsta rap.

 50. ThomasJ

  På tal om välbetalda propagandister så checkade Donna L. upp info gällande US/Kanada-baserade CEOs i bl.a. WWF, intressant läsning här:
   
  http://nofrakkingconsensus.com/2012/03/28/the-enormous-ceo-salaries-behind-earth-hour/
   
  Undrar hur mycket svenska WWF-CEO:n lyfter/år…? Såvitt mig bekant fick förre (som nu är baserad i CH) ~ 1,4 mio kronor/år… Inte undra på att de ’jobbar’ för sin sak!  Skamlöst är inte ens förnamnet!
   
  Mvh/TJ

 51. Mikael

  Jag hatar alla dessa röda och gröna blufforganisationer! Nästan lika mycket som den röd-gröna hjärntvätten vi får av svenska medier och skolor.

 52. ThomasJ #50
  MegaMega Sol och Vårare!
  Med generösa bidrag från skattemedel Nicht war?

 53. pekke

  Snyggt Peter S.
  Hur mycket havsis fanns det egentligen före nuvarande satellitmätningar ?
  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/02/24/hiding-the-incline/
   
  I Tyskland växer tvivlen på den dyra satsningen på hållbar energi:
  http://notrickszone.com/2013/03/05/german-doubts-on-renewable-energies-skyrocket-pollster-surprised-by-the-great-skepticism/
   
  Vilket säkert beror på att den är ganska ineffektiv:
  http://notrickszone.com/2013/03/04/germanys-wind-performance-was-just-as-bad-as-great-britains-sun-and-wind-are-often-awol/
   
   
  Liknande tvivel har ju börjat poppa upp i Storbritannien den här vintern när vinden inte blåst och bas/reglerkraften fått gått på max för att hålla elnätet stabilt.
   
   

 54. I ett demokratiskt samhälle borde man kunna säga att jag vill inte att mina skattepengar går till bidrag till NGO:er och löner i dessa organisationer. De utger sig för att vara folkrörelser och skall alltså finasieras av frivilliga bidrag. Det är inte statens uppgift att betala löner miljonbelopp för NGO-personal. Statens uppgift är att ta in skattepengar för sina medborgares behov. Inte att avlöna andra personers fantasilöner. Det kanske inte blir mer än 10 kronor på min skattsedel men det är en markering! Dessa NGO:er är samhällets välbetalda parasiter!!
  Dammit!

 55. Björn

  Thomas P [2]; ”…att man hittar på data där sådana inte finns…”. Jag håller med dig! Exempel på detta är prognosmodeller, där man hittar på data långt in i framtiden. Framtiden finns ju inte, därför finns ännu inga data heller. Men klimatforskarna kan, för de vet vad den globala temperaturen blir om ex. 100 år. Det kan man kalla för ”hittepådata”.

 56. pekke

  Hållbar energi håller inte i Storbritannien.
  http://www.express.co.uk/news/uk/379845/Blackout-Britain-EU-environmental-directive-puts-millions-at-risk-of-power-cuts
   
  http://www.express.co.uk/news/uk/381282/UK-should-export-energy-to-Europe-says-EU
   
  Solen skiner inte alltid i Tyskland.
  http://www.spiegel.de/international/germany/solar-subsidy-sinkhole-re-evaluating-germany-s-blind-faith-in-the-sun-a-809439.html

 57. Håkan Bergman

  Bengt A #42
  http://dilbert.com/strips/comic/2008-05-08/

 58. Iven

  Bim # 46:
  Håller gärna med om att Dina funderingar är väl motiverade.
  Det är så lätt att förvånas över en person ”i sina krafts dagar”(yrkesaktiv?) som kan ägna så mycket av sin dyrbara tid åt att läxa upp åsiktsmotståndare med tidskrävande kommentarer på olika bloggar.
   
  En annan sak man reflekterar och förvånas över, är att det tydligen kan finnas plats även i en s.k. bildad och t.o.m. akademiskt skolad människas hjärna att hysa primitiva fördomar mot äldre kolleger och dessutom kunna insinuera att det sker under deras ”sista dagar” (i livet ?)
   
  Tänk att det finns samhällen, till ex. i Japan, där man högaktar den äldre generationen, bl. a. för deras livserfarenheter och för att man lärt sig hyfs.

 59. Gunbo

  Iven #58,
   
  ”Det är så lätt att förvånas över en person ”i sina krafts dagar”(yrkesaktiv?) som kan ägna så mycket av sin dyrbara tid åt att läxa upp åsiktsmotståndare med tidskrävande kommentarer på olika bloggar.”
   
  Tänkte du på Thomas P eller Jonas N? Har inte läst Bims kommentar ännu.

 60. Iven

  Gunbo # 59:
  Läs gärna Bim # 46, eftersom # 58 var med tydlig adress till Bims kommentar.
   
  Andra stycket i # 58 är min reflektion efter att ha läst kommentaren #2.
   

 61. Ingemar Nordin

  Tack Peter S,

  Du tar fram flera lärorika exempel på hur den lilla klicken av alarmistiska klimatforskare arbetar för att manipulera media och allmänheten. Bra! Hoppas att skolor och universitet tar upp dem i sin undervisning i kritiskt tänkande.

  Det första exemplet (med datorproducerade mätpunkter) är naturligtvis rent FUSK (jag håller mig till Thomas definition här i #2). Jag utgår från att de masterstudenter som producerat den grafen anmälts till det aktuella universitetets disciplinnämnd.

  Ditt andra exempel (den om isavsmältningen av Grönlandsisen) utgår jag ifrån stoppades omedelbart, med ett skratt, av handledaren till den C-uppsats som detta kan vara fråga om.

  Det tredje exemplet, det om mätresultat av temperaturen 0-2000 meter, får nog tyvärr också betraktas som rent FUSK (återigen i enlighet med Thomas definition ovan). Det som avslöjar skojaren är att man påstår att man har mätnoggrannhet på plus-minus 0.002 grader. Allt hämtat från ”justerade” mätvärden från 3000 ARGObojar.

  Hur skall sådan här skräpforskning kunna imponera på riktiga forskare? – Skrattretande.

 62. Endast två perifera fel i TGGWS, nej nu skämmer du t.o.m. ut TCS Silbs!

 63. Flåt, Stilbs ska det va

 64. Mikael

  Nu förstår jag varför UN och andra gröna vill minska befolkningen i Världen. Grafen mellan folkmängden och koldioxidhalten följer varandra perfekt. Dvs om man är livrädd för högre koldioxidhalt då är slutsatsen skrämmande klar. Deras ”slutliga lösning” är sålunda högre drivmedelskostnader och mindre odlingsbarmark pga biobränsle leder till högre matpriser och mera svält i Världen. Det var väl därför de förbjöd DDT också. DDT räddade ju livet på miljontals människor i Världen. När kommer de ansvariga ställas till svars? Troligen aldrig.

 65. Peter Stilbs

  Stig #62 – vilka är de andra då ?

 66. Kalle

  I ”The Epigenetics Revolution”, ISBN: 978-184831-347-7, förklarar Nessa Carey hur vi i princip har missat 98% av det genetiska materialet.
   
   
  Där förklaras varför skräp-DNA inte är skräp, utan styrkod som slår på och av proteinbyggande genfabriker. Det förklarar även likheten mellan oss och andra djur. Om man bara tittar på de proteingenererande DNA-sekvenserna så är det inte underlig att de är rätt lika mellan olika djur.
   
   
  Man kan bara tillverka ett protein effektiv på ett fåtal sätt. Däremot NÄR proteinet skall tillverkas är skräp-DNAs uppgift att besluta. De två procent som man hittills jämfört är lika, väldigt lika för alla djur som behöver tillverka dessa proteiner. Resten av koden är väldig olika. Och det kan man ju förstå. Varför skulle det finnas mer än ett fåtal sätt för en proteinfabrik att tillverka ett protein. Och varför skulle koden för att styra när de skall tillverkas vara lika mellan olika arter. Det är förstås därför den optimala koden för att tillverka ett visst protein finns hos både daggmaskar och människor, men koden för när är olika.
   
  Dessutom markeras och överlever vissa erfarenheter till nästa generation, t.ex. svält under en viss del av fosterperioden till nästa generation, med påföljd att den samlar på sig allt, med problem som diabetes som följd. Jag kan inte göra boken rättvisa med ett så här kort kommentar, så läs boken, ni kommer inte att ångra er.

 67. LBt

  Peter S #18,
  ja, jag tyckte det satt bra, är riktigt nöjd faktiskt. SI erkänner AGW, dvs vår påverkan av klimatet, och SI erkänner att vi inte vet med hur mycket.
  Men SI erkänner inte att utsläppsbegränsande åtgärder är motiverade.

 68. Slabadang

  ”Globala uppvärmningen går i allt snabbare takt” (sa snigeln som backade)
  Tidsperiod utan signifikant uppvärmning:
  RSS 16 år1månad
  UAH 19 år
  Hadcrut4  18 år en månad
  Hadcrut3  19 år
  Hadsst   15 år sju månader
  GISS 15 år.
  Men sen har vi en ”S Moberg” serie som enligt ”Stickans blogg” kallar alla dessa serier för ”sjuttonårsbluffen”. Stickan vet han”!

 69. Slabadang

  Lbt !
   
  Vi vet att påverkan inte kan vara större än de senaste 17 åren! Det är väl bästa bevis för att vi inte ska göra ett skit åt ett problem eftersom det inte existerar!
  Med tanke på att planeten blivit 10% grönare borde vi ”släppa ut” mycket mer och skulle det hjälpa till att göra planeten ännu lite mer behagligt varm så vore det inte så dumt det heller. Men tyvärr det där med att kunna värma planetenmed CO2 var bara fagra löften. Vi får vara glafa för att det blir grönare och det räcker väl som skäl till varför vi borda elda mera!

 70. LBt

  Slabadang #69,
  mitt perspektiv är inte här och nu utan på annan ort och om 50-100-200 år. Att  den marknära atmosfäriska temperaturen inte stigit de senaste åren bevisar naturligtvis ingenting men visst finns det skäl att söka förklaringar tex i vilken utsträckning det kan ha med isbortfallet i Arktis att göra, energimängderna är av samma storleksordning och i tid sammanfaller de.
  Du och Sten K kan vara helt lugna beträffande er gröna värld. Vi kommer att spy ut CO2 många år framöver även om vi fokuserar på att minska utsläppen. När vi väl är vid att koncentrationen i atmosfären slutar stiga, börjar sjunka och så småningom kommer tillbaka och under dagens nivå har vi länge kunnat studera hur denna gröna värld utvecklats och vi vet troligen också hur det globala klimatet utvecklas.
  Problemet är att från åtgärder till påtaglig effekt är tiden lång, bromssträckan om du så vill, kanske är 50-60 år, kanske längre. Denna bromssträcka skjuter vi framför oss och den blir dessutom längre och längre.
  Som du vet förordar jag bara utsläppsbegränsningar som inte riskerar vare sig tillväxt eller utveckling och jag söker stöd för denna tankegång här på TCS. Bromssträckan förlängs men vi riskerar inga andra obehagliga överraskningar. Dessutom kan vi om 10-20 år när vi vet bättre trycka hårdare på pedalen om det behövs. Lätta på den kommer det knappast att finnas anledning till, tillväxt och utveckling mår ju bra och begränsat fossilt bruk gynnar övergången till ett samhälle som kan klara sig utan billig olja nu när den tagit slut.
  Att dessa tankegångar, hänsyn till kommande generationers situation, har svårt att finna grogrund hos SI och här på TCS förvånar mig kanske inte, men jag kämpar på och det kan finnas andra läsare som kanske kan vara beredda att ta till sig av mina värderingar. 

 71. LBt
   
  För att ens ha ett argument att presentera måste du klargöra vad du vill åstadkomma och med vilka medel, samt även jämföra följderna/kostnaderna etc för de alternativ du jämför.
   
  Du har (mig veterligen) aldrig varit i närheten av att ens försöka sådant. Utan bara pratar om ’framtida generationer’ och dito ’obehag/allvarliga problem’ samt ’bromssträcka’ och liknande.
   
  Men allt du faktiskt förordar är symbolhandlingar nu (av vilka du varken vet värdet av, eller kostnaderna för), och du har inte ens lyckats /eller försökt) argumentera för vad för framtidan problem du säger dig vilja lösa, eller varför någon (i jämförelse) tiondels grad högre temperatur skulle vara ett bekymmer (och inte motsatsen).
   
  Det enda jag sett att du faktistk gör är att sjunga med i klimathotskören … låt vara med lite flummigare önskemål än många andra, som dock lyckas framföra med ett bättre språk.