The Weather Makers

b117PB lg1
Ann Löfving-Henriksson skrev för en tid sedan nedanstående bokrecension som anknyter till mitt tidigare Australienrelaterade inlägg i morse. Flannery verkar ha skrivit ett 10-tal böcker av samma typ. Tack Ann, för bidraget!

Möte med The Weather Makers – En frisk demokrati kräver en upplyst opinion

Sedan andra världskriget kräver vår svenska läroplan att vi tränar eleverna till att uppmärksamma och vara kritiska mot propaganda. Läroplanen kräver också att vi i komplicerade och värdeladdade frågor förmedlar en allsidig och objektiv bild. Som gymnasielärare på naturvetarsidan har jag ständigt anledning att tackla politiskt heta miljöfrågor. Men hur skaffar sig en stackars lärare en objektiv, allsidig bild på egen hand när både media och skolmyndigheterna sprider en ensidig politiskt korrekt bild?
Den för närvarande allt överskuggande miljöfrågan är Global Warming, Climate Change, Climate Disruption eller vad den numera kallas.
Nyligen fick jag nys om att man i Australien tillsatt en klimatkommission. Den ska vara “independent and reliable source of information about science of Climate change”. Ledare för kommissionen är paleonotologiprofessor Tim Flannery.
Professor Flannery har även författat boken The Weather Makers. Med tanke på hans uppdrag och akademiska ställning borde den vara vetenskapligt trovärdigt och väl balanserad. Kanske äntligen en källa till allsidig information helt i linje med skolans krav? Värt att undersöka!
Men …
Boken inleds med en ändlös uppräkning av påvisade förändringar i fauna och flora. Den enda förklaringen till dessa förändringar är enligt författaren The Global Warming. IPCC-sfärens modeller predikerar att det kommer att bli allt varmare i framtiden och varje påvisad förändring kan därför byggas ut till ett framtida hot. Såvitt jag förstått är det inte riktigt så enkelt i den vetenskapliga världen. Där diskuteras flera bakomliggande faktorer till förändringar i naturen. Fallet med den Gyllene Paddans uttorkade hemmiljö förklaras t ex med skogsavverkning. När skogen är borta och trädens transpiration därför upphört minskar luftfuktigheten i närheten.
Begreppet positiv feedback förkommer ständigt medan den för klimatkänsligheten så centrala diskussionen kring atmosfärens negativa feedback helt saknas i boken. Om Roy Spencers tolkning av tillgängliga rådata stämmer så förminskas hotbilden markant eftersom en ökning av koldioxidhalten inte ger den uppvärmning IPCC förutspår. Boken saknar vidare diskussion om The Missing Hotspot och Mannkurvan visas upp utan diskussion om dess tillförlitlighet.
Känslan av New Age är ofta närvarande. Ju längre man tar sig in i boken desto mer står det klart att författaren inte har för avsikt att diskutera vad som driver väder och klimat. Boken framstår mer och mer som en ren propagandaskrift för det så kallade klimathotet.
Flannery benämner sina källor som världens ledande forskare medan de forskare som har avvikande åsikter smutskastas. Han talar om korrupta processer i USAs government, men missar en intressant och väsentlig händelse, som för oss svenskar är synnerligen generande.
Svensken Bert Bolin arbetade under -80talet med klimatfrågan för ICSU, International Council of Scientific Union. ICSU verkar enligt egen utsaga i ”the intersection of science and policy” och var en av huvudaktörerna “in establishing Greenhouse Gases as an object of National and International policy”. ICSU är alltså inte en ren forskningsorganisation. Bert Bolin skrev slutrapporten till den i klimatfrågan så avgörande konferensen i Villach 1985. Trots att det under konferensen inte förelåg någon konsensus i fråga om koldioxid och andra växthusgaser skrev Bolin ändå i slutrapporten att så var fallet. Den rapporten utgjorde sedan grunden för IPCCs första rapport!
Människan framställs i The Weather Makers konsekvent som störande i ekosfären eller Gaia som Flannery så ofta skriver. I slutet talar han om att ”om vi inte gör tillräckligt”, framför allt inrättar koldioxidskatter, för att avvärja klimathotet, så är det ett brott mot mänskligheten eller snarare mot Gaia sk Gaia-cid.
The Weather Makers är så missledande att det snarast vore ett brott mot demokratin om den användes för att ”upplysa” lärare, elever ja hela allmänheten.
Men om boken inte var skriven av en professor med ansvar för en “independent and reliable source of information  about science of Climate change” utan av en gymnasieelev? Hur skulle den då bedömas?

Om The Weather Makers vore ett arbete av en gymnasieelev

Av ett naturvetenskapligt elevarbete krävs vissa kvaliteter.
För det första ska titeln, rubriken beskriva arbetets innehåll. The Weather Makers handlar inte om väder överhuvudtaget och synnerligen sparsamt om vad som ligger bakom väder- eller klimatförändringar. Titeln är därför gravt missvisande och en sträng bedömning skulle kunna underkänna arbetet endast på grund av just titeln.
Vidare krävs att elevarbeten håller sig till ämnet, att ämnet belyses så allsidigt som möjligt, fakta ska läggas fram som fakta och värderingar och åsikter som just värderingar och åsikter och värdeladdade ord ska undvikas.
The Weather Makers saknar dessa kvaliteter. Trots titeln handlar boken om klimat och klimatförändringar, men inte vad som driver klimatet. Istället för att på vetenskaplig grund diskutera väsentliga drivkrafter som solaktiviteten, kosmisk strålning, havsströmmar och molnbildning kan man genomgående finna kategoriska uttalande som ”because carbon causes Climate Change” Titeln blir på så sätt totalt missvisande. Inte en siffra rätt som vi skulle sagt.
Av en gymnasieelev skulle man kräva att inte blanda ihop carbon dioxide och carbon och om de betecknade koldioxid som en förorening, pollution skulle det falla under användning av värdeladdade ord.
Gymnasieeleverna vet tillräckligt mycket om pH-värden och buffertkapacitet för att undvika begreppet försurning av oceanerna. Om de skulle ta upp frågan om koldioxidens eventuella påverkan på oceanerna kan man förvänta att de ta reda på aktuella pH-värden och absolut inte talar om försurning så flummigt som i The Weather Makers.
Nedsättande uttalande om meningsmotståndares intellektuella kapacitet och dess  ”kapaciteten att bli köpta för att framföra en viss åsikt” så som Flannery gör vore åsikter som inte godkändes i ett vetenskapligt inriktat arbete och att dra upp en oliktänkares religion i samband med klimatförändringarna är knappast att hålla sig till ämnet.
Som gymnasiearbete skulle The Weather Makers få allvarlig kritik och eftersom, en frisk demokrati kräver en upplyst opinion, vore det som sagt snarast ett brott mot demokratin att officiellt sprida dess missledande information till allmänheten.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mycket bra med vakna NO-lärare på våra skolor! Alla är tyvärr inte det.
  Jag har just fått en bibba skrfter från Kunskapsförlaget AB, jag fick dem av en lärare som fått dem till påseende för att väljas som kurslitteratur på skolan. Det är ett antal häften i serien Natur- & miljöboken. Läraren ansåg den vara så full av politisk indoktrinering att det var säkrast att undanhålla eleverna detta skräp! Men boken används såklart på andra skolor, ca 240.000 elever enligt deras egen reklam.
  http://www.kunskapsförlaget.se  

 2. Staffan

  Paperback GBP 8:27 hos Amazon.co.uk.   Antikvariskt:  ny £4:89,  använd från £0:01. 
  Kom 3 maj 2007.  Äldsta hardcover-upplagan från 2005.  Kom på hebreiska 2009.   På kinesiska [förf.:  Di Mu Fu Lan Na Rui] 2010, pris £82:64 (antikvariskt). 
  ”We Are the Weather Makers:  The History of Climate Change”, av Sally M Walker och Tim Flanney kom 28 feb 2008.  Kan fås antikvariskt för £0:99.
  ”A great book for pre-teens and teens to learn about our climate”, säger en läsare.

 3. Så krisande svenska skolor får gratis vridna läroböcker från tredje part, och tycker det känns ok ?  När kommer kapitlen ”Nyttan med krig” sponsrad av Bofors eller ”Stor byråkrati skapar välfärd” sponsrad av Länsstyrelsen ? Tror det är dags att ansluta sig till rörelsen för att legalisera hemskolning, Sverige är ett av de få länder i världen som inte vill låta föräldrar lära sina barn, en skam.

 4. Björn

  Rätt och slätt om klimatförändringarna. ORSAK: The global Warming. VERKAN: The Global Warming.

 5. Iven

  Rätt och slätt om den under senaste 15 åren uteblivna klimatförändringen:
  ORSAK: no global varming  VERKAN: no global varming. 

 6. bom

  En ren och skär propagandaskrift alltså och skriven av en som alls inte är insatt i de ämne han skall behandla. På något sätt känner vi igen situationen från vårt eget land. Har Rockström och Wijkman rewritat denna usla bok för lilla Sverige också? Blir man inte arg så är man en ängel!

 7. Adolf Goreing

  Lite OT: har hittat en artikel från år 2000 (innan Hiatus) som förutser att temperaturen inte borde stiga lika snabbt som den gjorde från 1979 och framåt. Deras intressanta hypotes är att reduktionen av icke-CO2 GHG skulle ge en mindre ökningstakt. Det är ju faktiskt vad som hänt. Man kan undra varför inte denna hypotes tas upp mer i alarmistlägret? Svar: man har bundit sig för hårt till CO2 – till varje pris.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC27611/

 8. Slabadang

  Om havsnivåerna igen VIKTIGT!
  Tänk efter hur mycket smittoeffekter av felaktiga data av havsmätningarna får!
  Nu går ju LEVERANTÖREN av mätdata ut och klargör att havsnivåhöjningarna är HÄLFTEN av vad IPCC hävdar och då utgör IPCC ändå som klimatalarmistiskt sett en moderat prognostiserare jämfört med alla de ”modeller” som talar om flera meter … typ SMHIs Bergströms fria fantasier om TRE METER!
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2012/12/noaa-2012-report-finds-sea-levels.html
  Hela NOAA rapporten om deras satellitdata finns här:
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
  O,m vi betänker hur många alarmistartiklar som pruttuserats med dessa felaktiga data till grund så blir det hissnande effekter. Omräkning av glaciärers avsmältning,l havens värmeminnhåll (termisk expansion), graden av mänskligpåverkan, graden av co2 effekt, konskevenserna blir enorma och ingångvärdena för klimatorakelmasiknernas modellerare förändras drastiskt.
   
  Vår kära vetenskräpsredaktion påp SVT har fått dessa uppgifter från NOAA på sitt redaktionsbord men skiter i att rapportera och istället så publicerar de två alarmistartiklar vars bas utgör av de data leverantören av dem nu visar vara felaktiga.
  http://www.svt.se/nyheter/varlden/havsnivaer-steg-snabbare-an-prognos
  Jag tycker samtidigt att det är så bra att vi nu kan bevisa för varandra på det hittills fria nätet att SVT/SR är indoktrinerings verktyget för makt och kontoll över opinionen med alla sina partiska gatekeeepers osakliga folkuppfostrande ideologer politruker vars främsta uppgift de tiolkat är att hålla folkopinionen på mattan mot alllt som generar framför allt centralmaktens ”konsensus” eller politiska linje och mer beroende av vad såna särintressen som Grinpiss ska tycka än till vad folk borde få veta.
  Demokraturens serganter och löjtnanter heter ju nånting på SVT vad gäller klimatfrågan så heter de Ulrika Bergsten.Ulrika Larshamre, Anna Schytt, Andreas Miller. Med fotsoldaterna Bergendorf Ergon mfl så har de samma distans till det ämne de bevakar som dottern till sin sniktsmask. Fanatiskt partiska osakliga och ensidigt propagandistiska med det rona ”sanningministeriet” IPCC och dess ännu mer radikaliserade  avknoppningar som PIK Grinpiss Al stormytomanen Gores McGibben och andra extremer som ända referens.
  Den taktiskt operativa överbefälhavaren för denna välorganiserade propaganda och indoktrineringsförband heter Jan Axelsson.
  Vilka som agerar för att inte det stora allt mer bristande folkförtroendet för EU skall diskuteras återkommer jag med. För den som är intresserad titta på Hedenmos diskussion med Svekfors om pressstöd och vilken ”linje” Hedenmo (SVT) driver i frågan om vilka ”riskerna” gentemot EU samarbetet skulle vara ur SVTs perspektiv och ”agenda” i sitt samtal med A Borg. SVT logiken säger alltså att problemet inte är att EURON skapat en europeisk ekonomisk härdsmälta  utan att vsenska skattebetalare inte ska vara med och betala för den. Det är ”storebror” som pratar folkopinionen är av NOLL intresse.
  Borg om bankunionen: Lyssna efter halva tiden på videon
  http://www.svt.se/agenda/borg-tror-inte-pa-nagon-ljusning
  Journalister talar om sin egen viktighet och betydelse för demokratin. FEL journalister som nu jobbar med fel saker på fel sätt med fel målssättning och ambition är hotet mot demokratin och med det minimala förtotroende som finns i dag i folkdjupen hoppas nog många att vi i allt större utsträckning slipper journalister och andra sakkunniga genom nätet tar över uppgiften
  http://www.svt.se/agenda/farre-journalister-en-fara-for-demokratin
  Svekfors om ett allvarligt läge. Vad som utgör det allvarliga läget har Svekfors helt missat. SOM barometern påvisar vilket läöge som är allvarligt.
  http://www.svt.se/agenda/laget-ar-mycket-allvarligt
  Journlöaister osm diskuterar journlaism med journlaister. Det är fanimej dags att köra in en murbräcka i kotterierna och låta folk diskutera journalistiken! med journlasisterna som kommentatorer och åhörare!
  http://www.svt.se/agenda/laget-ar-mycket-allvarligt
   
   
   

 9. Staffan

  ”The Weather Makers”:  ’Skeptics Society Distinguished Lecture Series’.  DVD-ROM 2006.  (Currently unavailable.)
  Ja,  klimatskräcken är i grunden en känsla att ”nu går det åt h-lv-te”.  Och det kan nog vara riktigt…
  Grundfelet, häruppe på jordytan, är annars – som du natu’tvis förstår – den där hemske Bush och hans politik:
  http://www.towardfreedom.com/environment/954-review-the-weather-makers-how-man-is-changing-the-climate-and-what-it-means-for-life-on-earth

 10. Slabadang

  En reflektion om UI!
   
  Lars Karlsson som tillhör redaktionen är professor i datavetenskap och forskar om ”artificiell intelligens”. Kan det vara så att det är tillämpningen av den som bestämmer UIs innehåll? UI som ett experiment på tillämpad forskning inom området i dess rudimentära första utvdecklingsfas?  Han är tydligen intresserad av robotar också, kanske det förklarar resten av redaktionen?

 11. Slabadang #10
  Det där var roligt men lite elakt  🙂

 12. Slabadang #8
  Vafan, det där är ju en bomb!

 13. Slabadang

  Ingvar E!
   
  Du får förlåta mig men att ta ner dra ner titlar på jorden är svårt att låta bli!
  Använder man sig av dem för att skapa överlägen och auktoritet så får man  finna sig i att det inte utgör någon fribiljett från ifrågasättande och i det här fallet är det synnerligen relevant. 🙂

 14. HenrikM

  Angående havsnivåhöjning #8
  Det verkar som sakta men säkert får Mörner mer och mer rätt. Om några år har dom justerat ner den till ingen statistisk säker förändring. Vetenskapen är fantastisk, men något långsam!

 15. Slabadang

  Nätets makt !
   
  trots att Greenpeace har samlat sin propaganda på en .org adress med miljarder till sitt förfogande till propaganda så lockar  WUWT likt eldsflamman nära i trafik/sök/ besök.
  http://www.alexa.com/siteinfo/wattsupwiththat.com#
  I varje enskilt land är de skeptiska bloggarna hästläönder före de proklimathotssodor som finns. Realclimate kontra WUWT går knappt att mäta på samma graf. Det kryper ett rött streck längst ner vid y axeln längs X axelns O värde gentemot WUWTs ljusår mycket större. UI har så lkite trafik att det inte ens finns data!!
  Med denna kunskap till grund kan vi faktisk mäta hur partiskt ensidig gammelmedia är och vi kan inse att vi befinner oss i två helt skilda världar. Där den officiella finns på en planet endast journalister politiker och aktivister hittar till.

 16. Ingemar Nordin

  Slabadang,

  Bloggportalen just nu i kategorin ”miljö, privata boggar):

  1. The Climate Scam 12522 unika besökare under senaste dagarna

  5. Schlaug. se 3747

  12. Uppslainitiativet 1605

  ”Proffsbloggar, miljö”:

  2. Klimatmagasinet Effekt 2643

  Under rubriken ”Vetenskap” ligger TCS på 3:e plats efter Kostdoktorn och Skolarbete.

  Och under rubriken ”Politik och Samhälle” ligger vi på en hedrande 4:e plats.

 17. Pelle L

  Slabadang #15
   
  Där den officiella finns på en planet endast journalister politiker och aktivister hittar till
   
  Kan det vara den här planeten du tänker på?
  https://www.youtube.com/watch?v=lfJ-dCxFlEk
   

 18. Slabadang

  Pelle L!
   
  Nja var inte det där en skildring av det där lilla klimatknutbyt varifrån resorna till denna för oss okända planet utgår … eller det kanske är så som du antyder en liten planet på planeten som snurrar runt Nytorget som sin axel? 🙂

 19. BjörnT

  Mera medianyheter. 

 20. Trist att se Söders förfall.
  Född på Nytorgsgatan. Delvis uppväxt på Hornsgatan, sedermera utflyttad till Nacka. Jordnära söderkisar har ersatts av gröna och röda koftor.
  Ere nån som har nåra blejdhasingar till en myra? Trist pralen. Se upp för syskrinet som kommer därborta!
  Sen finns det ju knoparmoj också men det är nåt helt annat 🙂

 21. Varje gång jag besöker min dotters klassrum och bläddrar i läroböckerna är det en sorglig läsning. Miljöflum och klimathotstro överallt där det går att få in. Till och med i en geografibok om Europa finns flum om kärnkraftens oerhörda farlighet och att världen riskerar att överhettas på grund av koldioxidutsläpp.
  Och i historieboken står det att vikingarna satte ut oönskade barn i skogen. Jag tror bara inte på det. Det ser ut som en sån där skröna de övriga européerna hittade på när de hade blivit kristna och nordborna fortfarande vägrade att överge sin gamla religion. 

 22. HenrikM

  Är det misantropin som orsakat det senaste skottdramat i USA? Det visar sig att mamman var besatt av den kommande kollapsen. Det är nog inte nyttigt att fylla barn med hopplöshet, det kan nog sluta med förskräckelse. Nåt att tänka på för svensk massmedia (och som det verkar även svenska skolor).
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/mamman-beredd-pa-samhallet-kollaps 

 23. Ann L-H

  Den outtröttlige Lord Monckton är en av granskarna av AR5. Han har nu släppt sina kommentarer. Utan att  gå in på detaljer, en läsupplevelse som vanligt när det gäller honom och dessutom ger han tips om 450 peer-reviewade rapporter som de glömt att ta med.
  http://o.b5z.net/i/u/10152887/f/AR5_Expert_Review_Lord_Monckton_Foundation_20121216.pdf  

 24. Pelle L

  Ingvar Engelbrecht #20
   
  Ifall du inte är odödlig (vem vet), vad skall det då stå på gravstenen?
  Är du en riktig Söderkis skall det väl stå HÄR VILAR EN ANNAN   🙂
   
   
  Men nu blir jag bekymrad:
  Som göteborgare av födsel och ohejdad vana
  inser jag nu att jag har mina rötter på SOFO, Söder om Folkungagatan.
  Mormor och morfar bodde på Bondegatan, och min salig mor är alltså uppväxt där. Vem är jag då?

 25. BoE

  HenrikM
  ”Är det misantropin som orsakat det senaste skottdramat i USA? Det visar sig att mamman var besatt av den kommande kollapsen”.
  Hmm….
  Risken för dylika effekter finns där helt klart. Har tänkt i liknande banor rätt länge nu.
  Brukar rekommendera de molokna att intaga en rejäl dos av Dr Roslings föreläsningar på YouTube.

 26. Pelle L #24
  🙂
  Så är det. Fast helst skulle jag nog vilja bli uppskjuten i en kapsel i rymden precis som faktiskt skådespelaren som gjorde Scotty blev.
  Beam me upp Scotty!
  >Vem är jag då?
  Svårt fall, doktorn grät
   

 27. Pelle L

  Du har rätt IE #26
   
  Bäst att konsultera doktor Gunbo.
   

 28. Pelle L

  HenrikM  #22 och BoE #25
   
  Jag är rädd att det ligger mycket i den analysen, tyvärr!
   
  Vi ympar in undergångsstämningar, Weltschmerz och dystopier i de unga i så hög grad att de inte längre kan hantera det.
  De stackarna vågar knappt ens ha rolig längre.
   
  Och journalisterna, i sin aningslöshet, brist på bildning och publiceringshunger eldar på under brasan för att det säljer lösnummer och ger tittarsiffror.
   
  Ett tidsdokument:
  https://www.youtube.com/watch?v=yx8TubM0qcw

 29. Slabadang

  Morrn morrn! Its the sun stupid!
  Solen är den verkliga vädermakaren. Nytt samband sol/temp i ny artikel.
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2012/12/new-paper-by-scafetta-finds-most.html

 30. Slabadang

  Gunbo!
   
  Den fruktansvärda tradgedin i USA !
  20-åringen skickades till psykolog
  Orsak/verkan ?
   

 31. Slabadang

  realclimate flyttar målstolparna omk cykloner efter att de läst AR5 läckan och Pielkes uppläxning!!
   
  Vilka förb… hästhandlare! ”Titta på pippin” nu är det helt plötsligt ”osäkra data” igen. Är det inte koinstigt s säg? När data går pre´ceis tvärtemot vad de hävdat  då blir det med deras klimatfikonspråk istället ”osäkert”. Ha en bra dag. Funkar det som det ska idag finns det 45 nya jobb till i Februari / April. Håll tummarna!!
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2012/12/improving-the-tropical-cyclone-climate-record/

 32. bom

  #22
  Det råder inget tvivel att miljörörelsen skadar våra barn. Finland har haft tre skolskjutningar.
  1989 Raumo två döda
  2007 Jokela nio döda
  2008 Kauhajoki elva döda
   
  Mördaren i Jokela P-E Auvinen var inspirerad av Penti Linkola  som skrivit böckerna ”Vi borde fasa ut oss själva” och ”Can life prevail?”. Linkola lär ha beklagat att den artonårige Auvinen inte fått livet av flera, men själv lever han ännu i högsta  välmåga!
  Våra MSM skriker nu efter strängare vapenlagar. Adam Lanzas mamma (som han dödade) var drabbad av survivalism och hade många vapen bl a den helautomatiska karbinen AR15 som återfanns i bagageutrymmet i Adams bil. Den användes alltså inte i det aktuella fallet men bara för några minuter sedan ansåg en röstdarrande SR-medarbetare att den använts och borde förbjudas. Många survivalister råder varandra att köpa några billiga vapen att lämna över när federalarna kommer för att avväpna dem. Sedan skall man förena sig med motståndsgrupper för att upprepa revolutionen mot King George.
  Om det funnits en enda vakt eller beväpnad lärare i skolan hade katastrofen blivit mindre. De delstater som tillåter conseald carry har den absolut lägsta brottsstatistiken. Skärpta vapenlagar avväpnar fel kategori och skapar offer.  Samma gäller ekofascismen men den vill man främja! Nytt stolleprov av journalisterna som vanligt.

 33. Christopher E

  Slabadang #8
  Ja, det där om havsnivåerna är onekligen viktigt. Det tycks allt mer som om alla som tvivlat på satelliternas 3,2 mm/år får rätt, och det med råge.
  Jag har alltid haft förtroende för Mörner. Hans skildring om hur satellitserien inte alls är rådata på havshöjd utan kraftigt justerad var en ögonöppnare. Jag har sedan länge ansett det helt orimligt att dessa 3 mm inte kan bekräftas någonstans vid direkta ytmätningar.
  Han var förresten tidigt ute med att havsnivån i Indiska Oceanen sjunkit och får stöd för det, noterade jag också. 

 34. Björn

  Ann L-H [23]; Intressant och ambitiös genomgång av Lord Monckton. Läsvärt och tankeväckande.

 35. Mikael

  Kom på den slutliga pusselbiten som visar att AGWsnacket är politiskt trams. Det är bara vi seriösa debattörer (tyvärr är inte de negativa trollen inräknade) på TCS som bryr oss om sanningen, vetenskapen och verkligheten. Alla andra media säljer bara sitt budskap som är godkänd av lämplig industri och dess auktorititeter, tex olika myndigheter. Har Ni någonsin tidigare hört en politiker hänvisa till vetenskapen innan AGWdebatten? Politiker vill ha makt och vill inte att verkligheten och vetenskapen ska stå ivägen. Sålunda borde alla ha reagerat då IPCC bildades. Det var ju nämligen bara ett svepskäl för att genomföra politikers vilja. Se bara på snuset och vetenskapen. EU tänker förbjuda snuset, fast ingen vetenskaplig undersökning säger att det finns hälsoproblem med snuset. IPCC är nämligen bara ett verktyg för att genomföra politikernas vilja.

 36. Gunbo

  Slabadang #30
  ”20-åringen skickades till psykologOrsak/verkan ?”
  Varför fråga mig? Det kvittar väl vad jag än skriver. Ni har ju redan bestämt er för vad svaret är.
   

 37. Gunbo, har du börjat ni:a Slabadang? Och anklaga honom för att redan bestämt sig för svaret!?
  Annars tycker jag att de som på förhand bestämt var de vill landa i väldigt stor utsträckning finns på din sida …

 38. ThomasJ

  Bra recension Ann L-H & bra att Peter tog upp temat.
  Det är (suck) inte enbart(!) hjärntvätteri riktat mot de yngre i samhället, tvätteriet sträcker sig i praktiken hela vägen upp. Regeringen tillsatten en kommission med namn ”Hållbara Städer” 2008 som nu avgivit sina rapporter – man kan bara baxna. Läs dessa här:  
   
  http://www.hallbarastader.gov.se/bazment/hallbarastader/sv/arsrapporter.aspx
  Brrrr….
  Mvh/TJ

 39. ThomasJ

  #38 reffat från:
  http://www.regeringen.se/sb/d/16697/a/206154
  Mvh/TJ

 40. Josef fransson (SD) klädde av vänstern och mp i dagens riksdagsdebatt om energipolitiken. Med deras egna siffror visade han att solel och vindel är både omöjligt och rena vanvettet.
  Han föreslog utbyggd kärnkraft.
  Snart är SD över 20% i mätningarna. Det är bara att plocka upp de tappade bollar de andra partierna lämnat efter sig. Många tappade bollar finns det.

 41. Ann L-H #23
  Vilket jobb han och förmodligen flera lagt ner på att gå igenom dokumentet och komma med relevanta påpekanden.

 42. Ann L-H

  Ingvar E. #41 – Ja, en mycket intressant och inte minst roande läsning. Man riktigt ser kroppsspråket och glimten  i ögonvrån, ungefär som när han intervjuade miljöaktivister på sta´n under Köpenhamnsmötet. Jag är inte kropp att vetenskapligt kunna analysera hans synpunkter, men hittills har han ju inte varit ute på alltför hal is så IPCC får nog en del att tänka på här.

 43. Staffan

  Kol blir världens viktigaste energikälla inom 10 år, säger IEA, OECD:s energi-rådgivare.  Kina +3,7% om året fram till 2017.
  Men förbrukningen ökar i Europa också:  Spanien (+65%),  UK (+35%) och Tyskland (+8%).  [Hur man räknar där, framgår inte.]
  I USA har skiffergasen boomat, vilket gjort att kolpriset sjunkit – världen över.  Indien kan bli världstvåa, efter Kina:  ”Kina är kol.  Kol är Kina.”
  Jag:  Mp måste vara lyckliga, när de ser att kärnkraften alltmer försvinner, som nu i Tyskland.
  http://www.breitbart.com/Big-Peace/2012/12/18/Coal-use-set-to-surpass-oil-in-a-decade–IEA

 44. Christopher E

  Mats #40
  Tack för tipset. Lyssnade på Franssons inlägg på Riksdagens site.
  Blev rätt imponerad igen. Vettigaste energisynen i riksdagen. En delförklaring till att SD nu bryter tioprocentsgränsen i flera opinionsundersökningar?
    

 45. Christopher,
  Ja, om SD lyckas plocka upp ytterligare tappade bollar, alltså frågor där de andra partierna förlorat kontakten med väljarna, så är det nog många som är beredda att ha överseende med deras invandringspolitik.
  Personligen hade jag gärna sett något parti med en annan grundinställning gå framåt, men är glad att det finns någon som är beredd att ifrågasätta hegemonin. 

 46. Lasse

  #45 Tur att alla åsikter får plats i riksdagen, även om SD fått skäll för just den delen av sin politik. Jag kan inte undgå att se likheter mellan Klimatlarmen och bristen på insikter inom just invandringspolitiken. Den förra saknar tydliga tecken men drivs ändå i medier som en självklarhet, den senare har gott om varnande exempel, men där tycks medierna och politikerna blunda med bägge ögonen. Det blir nog bra trots allt-tycks gälla i det senare fallet!

 47. BjörnT

  Dags att ta sin Mats ur skolan.  TCS har bivit en tummelplats för folk med värderingar som är så långt ifrån mina att nån slags dialog är meningslös.  Lycka till med järnrörsfilosofin!

 48. erik

  Jag tycker om TCS:s klimatdiskussioner.
  Jag tycker inte om idèn att låta vidareförmedla klimatåsikterna via ett rasistiskt parti. TCS och dess forumdebattanter ifrågasätter väl klimathotsdogman med människans bästa i åtanke? 

 49. Peter Stilbs

  BjörnT #47 – själv är jag helt förfärad över hur blinda de andra partierna är i energi- och ”klimatfrågor” – i alla fall är det mycket få enskilda personer som som vågar knysta.
  Hur ska man kunna ha något som helst förtroende för dessa politiker?
  För mig är det välgörande att höra Fransson tala i Riksdagen – även om han verkade lite nervös och andfådd i början av sessionen. 

 50. Peter Stilbs

  BjörnT #47 – själv är jag helt förfärad över hur blinda de andra partierna är i energi- och ”klimatfrågor” – i alla fall är det mycket få enskilda personer som som vågar knysta.

  Hur ska man kunna ha något som helst förtroende för dessa politiker?

  För mig är det välgörande att höra Fransson tala i Riksdagen – även om han verkade lite nervös och andfådd i början av sessionen. 

   

 51. Björn T,
  Hur många politiska frågor tror du att normalväljaren väger in vid sitt beslut om var rösten ska hamna på valdagen? Max 3, är mitt tips. För många väljare kanske det bara är en enda fråga som avgör.
  När SD plockat upp tillräckligt många frågor som de andra partierna lämnat utan tillsyn kommer invandringsfrågan inte att spela någon roll för majoriteten SD-väljare. Vad jag förklarar här är alltså hur de andra partiernas utspel om invandring, riktade mot SD, blir verkningslösa när de släpper andra för väljarna viktiga frågor. Det är inte i sig en hyllning till SD.
  De säger i princip,”titta på pippin” = invandringen, samtidigt snor de andra och för väljarna viktigare frågor från de etablerade partierna. Partier som inte längre finns till för väljarna, utan för partiapparaterna.
  Jag har i många sammanhang de senaste 15 åren hävdat att de etablerade partierna skulle behöva slås isär och sedan monteras ihop igen med de frågor som bildar något slags koherrens för varje parti. Idag har partierna slagit knut på sig själva i försöken att röstmaximera. Resultatet har blivit att inga partier passar någon. Inte heller passar deras profiler dagens och morgondagens frågor.
  Riv ner och bygg nytt. Det kanske är det jobbet SD bidrar till nu. 

 52. Håkan Bergman

  Mats J #50
  Jo ligger mycket i det. SD’s roll blir att slå sönder blockpolitiken, som ger småpartier som C,V och Mp oproportionerligt stort inflytande. Reglerna för regeringsbildning, där det räcker att få igenom budgeten, dvs presentera det budgetförslag som vinner flest röster i riksdagen, är väl närmast specialskrivna för blockpolitiken. Nu kommer man att få äta upp att man inte tänkte längre. Kan bli så att det enda fungerande alternativet blir S+M, en mardröm för småpartierna. Nåt måste helt klart hända. 

 53. Vi har helt klart flera decennier av våndor framför oss i svensk politik. Dessutom tillkommer det EU som inte är demokratiskt styrt, men bestämmer över huvudena på de folkvalda parlamenten.
  Jag håller på och studerar Nordangårds avhandling. Den tystnad MSM visar det viktiga avslöjande han gjort om kålsuperiet bland diverse intressenter är skrämmande. Kort sagt kan man hävda att om någon lägger fram en konspirationsteori om europeisk politik, då ska man tro på den. Den som avfärdar konspirationerna ska man inte tro på. :chock:

 54. Staffan

  ”Föräldravrålet”:  6000 oroliga föräldrar har gått ut i klimatstrid på nätet för sina barn.
  – ”Jag känner frustration över att det jag själv kan göra inte räcker till för att undvika de stora klimatproblem som vi håller på att skapa för våra barn,” säger Rickard Sjöberg i Söderköping, pappa till Hanna fyra år och Ida två år.  Han tillhör inte initiativtagarna till Föräldravrålet, men han har redan engagerat sig i en av arbetsgrupperna.
  http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8168476
  Usch ja, den här värmen är nästan olidlig!
  http://foraldravralet.se/

 55. Hur kommer det vrålet att låta när de alla inser hur lurade de varit?
  Huga! 

 56. Pelle L

  Gunbo #36
  Varför fråga mig? Det kvittar väl vad jag än skriver
   
  Kom igen nu Gunbo!
   
  Du låter som en barnunge som har tappat slickepinnen i sandlådan.
   
   
  Men så illa är det väl inte?
  Vi kan väl hjälpas åt att få den här skutan flott och på rätt köl.
  Och med rätt kurs mot en framtid som är bra för oss alla.
   
  Vi kan väl vara överens om en sak: Att impregnera våra unga med dystopier och undergångsstämningar leder bara till värre elände.
  De stackarna skolka, knaprar piller och skär sig för att vi har tutat i dem hur meningslöst allt är.
   
  Skall vi inte försöka göra något åt det?
   
  Alla dess undergångshotare säger ungefär samma sak: Om vi inte gör XX så går världen under.
  Tänker ni inte på era barn/barnbarn osv.
   
  Du Gunbo, inser väl liksom de flesta ,att det här armageddon-snacket bara är tomt prat, som syftar till att skrämma upp folk.
   
  Inte tror du väl på allvar att vi om några tiotal år kommer att gå med vatten upp till halsen och knappt kunna överleva?
   
  Att de flesta av jordens djurarter kommer att dö ut?
   
  Att haven kommer att stiga för att det regnar så mycket?
   
  Så Gunbo, skall vi inte hjälpas åt att rädda mänskligheten från ett kollektivt självmord i handlingsförlamning för att alla alarmister säger att det är för sent?
   
  Kom igen Gunbo, låt oss hjälpas åt!
  För våra, våra barns och våra barnbarns skull!

 57. Gunbo

  Pelle L #56,
  ”De stackarna skolka, knaprar piller och skär sig för att vi har tutat i dem hur meningslöst allt är.”
  Det finns inga belägg för det här. Det finns enstaka psykiskt labila unga som tar till vapen och skjuter ner barn och lärare på skolor. Men vet man att t ex  ”20-åringen skickades till psykolog” för att han hade ångest p g a klimathotet? Ni drar förhastade slutsatser utan att ha några fakta.
  Det finns många orsaker till att unga mår dåligt idag. Först och främst letar de efter en vuxenidentitet där de ska lösgöra sig från familjen. Sen är kraven på dem stora, de ska klara skolan med så höga betyg som möjligt för att komma in på gymnasiet. När de gått ut gymnasiet ska de hitta arbete eller studera vidare. Att som ung hitta ett jobb för att försörja sig är inte lätt i dag. Många går arbetslösa och tappar tron på framtiden. Där finns den främsta orsaken till ungas oro och illamående. Vet du hur mentalt påfrestande det är att gå arbetslös?
  Du frågar: ”Skall vi inte försöka göra något åt det?”
  Ja, absolut! Se till att unga får jobb, även jobb som inte kräver högsta betyg i alla ämnen.
  Hjälp de unga som mår verkligt dåligt, skär sig, knarkar o s v genom att fånga upp dem i god tid och ge dem terapi på BUP t ex. Satsa mer pengar på personal inom BUP för att förkorta väntetiderna och satsa mer på kuratorer i skolorna.
  Men det var knappast de här åtgärderna du efterfrågade. 😉
   

 58. Slabadang

  Mats J!
   
  Aktivisterna kommer aldrig känna sig lurade de drivs av andra motiv/behov/agendor det är väl mer vanligt folk som kommer bli riktigt upprörda och kommer vi väl ut ur denna mörka tunnel så kan det vara nåt riktigt bra vi kommer ut till!

 59. Slabadang

  Mats J!
  Till för partipparaterna” det är precis vad det handlar om. All makt all opinion skall kanaliseras genom partiapparaten. Men den strukturen har blivit ohållbar och det glipar i varenda söm. jag är säker på att det som skrämmer de andra partierna mest med SDs intåg är att de skall syna hur strukturen är byggd och hindra dem för att få tillgång till det allra heligaste …. SVT och SR!! Dadadadaaaaa!!
   

 60. Slabadang,
  Visst är det påfrestande för de gamla partierna med ett parti som inte håller på partivett-och-etikett och låter nöja sig med att kvalificera för finrummen genom att inte väcka uppståndelse.
  SVT och SR kanske är heligt en tid till. Men sedan kommer internet att vara väljarnas främsta informationskanal. Det är naturligtvis därför alla regeringar har börjat brottningsmatchen med lagar och paragrafer för att få kontrollen utan att folket ska förstå att exempelvis integritetsskyddet är en del av den statliga kontrollen.

 61. Slabadang

  Mats J!
   
  De är listiga de där kontrollanterna. ”Clean IT” tycker jag var en sån där höjdare i förtäckta syften. Att en bloggare lägger ut lögner om tjejer på nätet kräver räfts och rättarting, men en public service som ljuger folk rätt i plytet under många år i sträck föranleder inga åtgärder.
  Nätet är ett litet helvete för kontrollen över informationen för både journalister politiker och opinionsmakare. Det är inte lika lätt att lura folk längre och nötet springer i åttor runt dem och lipar mot dem samtidigt! Det finns bara en väg framåt och det är den raka enkla. Ge faan i att mygla hyckla och manipulera så slipper de behovet av kontroll. Den yngre generationen kommer inte acceptera någon minskad meddelandefrihet och integritet på nätet.

 62. Man får bara hoppas att det är den självständigt tänkande unga generationen som tar hand om kontrollen och inte de stackars indoktrinerade ungar vars föräldrar i ren framtidsskräck startat Föräldravrålet och pådyvlar sin avkomma samma noja.

 63. ThomasJ

  Schwedischer demokratischer Republik, alternativt Norra Nordkorea – pick any two of ’em:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/asiktsregistrering-pa-ring-p1_7773878.svd
  Brrrr….
  Mvh/TJ