Solen ökar vid jordytan II

Förra veckans inlägg (länk) gav bl a upphov till en kommentar från Lennart Bengtsson. I samband med vår diskussion, så sände han mig en artikel* av Martin Wild (länk ), som har anknytning till den av Wang et al, som jag då hade skrivit om. Därför ägnar jag också detta inlägg åt solinstrålningen vid  jordytan. I första hand för att referera och kommentera likheter och skillnader mellan dessa båda artiklar, som båda publicerats detta år.
Wild kallar sin artikel  en “syntes” och den innehåller egentligen inte några helt nya resultat. Han sammanfattar utvecklingen under en längre tidsperiod: 1950 till ca 2009. Texten avser fem olika regioner under tre  tidsperioder i ett schematiskt diagram:
Fig II 11
Citerat fr fig 2,  Wild* “Numbers denote typical literature estimates for the specified region and period in W m–2 per decade.”
I figuren betyder blåa pilar att  solinstrålningen trendmässigt har minskat och röda att den har ökat med de siffervärden i W/m2, decennium, som anges till vänster om resp pil.
Det finns två viktiga skillnader att noterera, när detta jämföres med Wangs resultat. Den första tidsperioden 1950-80 finns inte med hos Wang, vars resultat gäller fr  o m 1980. Wild rapporterar alltså både en försvagning (“dimming”) 1950-80 och en förstärkning av solinstrålningen (“brightening”) därefter , vilket också avspeglas i rubriken. Hos Wang finns ingen försvagning, men eftersom resultaten endast avser perioden fr o m 1980 så är det ingen kvalitativ motsättning på denna punkt. Om vi begränsar oss till den gemensamma tiden fr o m 1980, observeras emellertid en uppseendeväckande stor kvantitativ skillnad mellan resultaten. Hos Wild är det fråga 2-5 och hos Wang 0.87 i samma enhet W/m2 och decennium. Det är avsevärd diskrepans, som förmodligen beror på den andra viktiga skillnaden. Wilds data är hämtade från det tämligen glesa stationsnät som direkt mäter solintensiteten med pyranometrar. Wang har utnyttjat data från ett nät av mer än 3000 stationer vid vilka man endast mätt antalet soltimmar “SunDu”. Det har möjliggjorts genom att SunDu utnyttjats som en proxi för den instrålade solintensiteten. Det finns alltid extra systematiska och/eller slumpmässig fel i en en proxi. Behöver jag säga “årsringar”? Det är mitt intryck som amatör att Wang et al bestämt parametrarna i denna proxi omsorgsfullt, och relevanta data finns återgivna i omfattande tabeller. Svagheten med beräkning utifrån proxidata uppvägs därför av att resultaten blir globalt representativa, åtminstone för norra halvklotet. Det finns ett dessutom ett enkelt skäl för att tro mer på 0.87 än 2-5 W/m2, decennium. Det senare värdet är  helt enkelt osannolikt högt för att vara giltigt ens för halva klotet.
Wild gör en analys av vad hans siffervärde innebär och landar inte i något orimligt slutresultat, men konstaterar att effekten är stor: “Further research will be required to establish and quantify more thoroughly the emerging evidence for substantial impacts of dimming and brightening on a variety of essential climate and environmental processes. “ Det är glädjande att läsa detta mot bakgrund av att det motsatta påståendet, att variationer i solinstrålningen är betydelselösa för klimatet, är så vanliga bland högt uppsatta AGW- anhängare. Det är dock inte något som Wild själv verkar glädja sig åt. Han är tvärtom mycket angelägen om att passa in sina resultat i den gängse “CO2-styr-hypotesen”.
Wild diskuterar också det som Lennart Bengtsson nämnde i sin kommentar (nr 13) till det föregående inlägget (länk). Att man med hjälp av satellitmätningar av reflekterad solinstrålning, borde kunna bestämma variationer i den vid jordytan infallande andelen. Wild skriver, dessa  …’måste härledas från reflektansmätningar från toppen av atmosfären med hjälp av modeller som korrigerar för atmosfärisk dämpning’ (min övers). Wild noterar, i motsats till Lennart Bengtsson, att satellitmätningarna kvalitativt bekräftat att instrålningen ökat globalt inklusive haven från mitten av 80-talet. Å andra sidan säger han också att ‘ Över land är de olika satellitmätningarna mindre konsistenta. Relevanta variationer på decennieskala i aerosoldämpning är särskilt svåra att beräkna över land vilket kan orsaka dessa svårigheter’ (min övers).
Den viktigaste skillnaden mellan de båda artiklarna är att Wang et al analyserar tidsberoendet, och därigenom kan separera variationer i solinstrålningen som beror av molnmängden, från den som beror på variationer i aerosolhalten. Delvis verifieras detta med data från oberoende vertikala mätningar på den molnfria atmosfärens optiska täthet.
I motsats till detta, är ägnas Wilds diskussion  åt aerosolernas inverkan på solinstrålningen och att jämka samman denna med (den dominerande?) effekten av CO2-halten. På slutet tvingas han dock göra reservationen ‘..det kan inte uteslutas att också icke-antropogena faktorer, såsom variationer i molnigheten, orsakad av naturliga variationer i havs- och atmosfärssystemet på decennieskala kan ha bidragit till ändringar  i solinstrålningen’ (min övers). På denna punkt passar Wangs arbete in som hand i handske
I det förra inlägget skrev jag att Wang et al avstått från att kommentera AGW-hypotesen och IPCC’s rapporter. Det gäller fortfarande, men för att ge en avslutande klackspark åt dem som fortfarande förnekar betydelsen av variationer i solinstrålningen citerar jag deras maliciösa slutsats. A propos värdet av att de resultat de erhållit sägs:
’… konventionella SunDu observationer  ger robust information om atmosfärens inverkan på klimatvariationer i Rs. Som sådan skulle de vara användbara för att begränsa klimatmodellernas parametriseringar av variabilitet i Rs’(min övers).
*M. Wild “Enlightening global dimming and brightening” Bull. Am. Met. Soc. (2012, January) 27.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Bra C-G!
  Siffror för Sverige som grädde på moset ( Varför har man valt ”global instrålning som rubrik på svensk solinstrålning? :))
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/Solstralning-i-Sverige-sedan-1983-1.8243
   
  SMHI förklarar :
  Varför är inte serien längre?
  Det finns svenska mätningar av solstrålning längre tillbaka i tiden men de är inte direkt jämförbara med dagens mätningar. Stationer har flyttats, mätinstrument har bytts och detta medför små systematiska skillnader som ännu inte är helt klarlagda. Om man skulle visa dessa äldre data i samma diagram skulle det tyda på förändringar som inte är verkliga.
   
  Men det skulle va kul att se dessa gamla data i alla fall? !
   

 2. pekke

  Intressant C-G.
  Slabadang, ser man på de två trendbilder som finns:
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.11014!image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/fullSizeImage/allsack_1983-lastyear.jpg
   
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.11013!image/allgack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/fullSizeImage/allgack_1983-lastyear.jpg
   
  Dessa visar en ökande trend under 80- och 90-talet, men en svagt minskande under början på 2000-talet, vilket inte kan bero på lokala variationer eftersom de finns över hela landet.
   
  Så varför har Sverige fått minskad solinstrålning det första årtiondet på 2000-talet jämfört med de sista årtiondena på 1900-talet ?

 3. pekke

  Så varför har Sverige fått en sjunkande trend av solinstrålning det första årtiondet på 2000-talet jämfört med de sista årtiondena på 1900-talet ?

 4. Slabadang

  Pekke!
   
  Det följer mätningarna av det globala molntäckets förämdringar! molnen styr tempen! ha en bra dag!

 5. #1 & #2

  Intressant, och mycket lika den bild jag hade i mitt ”svenska” inlägg”.Vad är det för skillnad mellan de två bilder som SMHI visar? De  har lite olika trend angiven?

  /C-G

 6. Jan E M

  C-G Ribbing #5
  Den översta diagrammet visar energimängd i form av strålning som nått markytan, den undre visar antalet soltimmar. SMHI konstaterar att år med många soltimmar ger ökad energimängd av kortvågig strålning på markytan. Att soltimmarna ökat beror på minskad molnighet.
  Då återstår det att diskutera varför antalet soltimmar ökat. I förra veckans tråd diskuterades ett samband mellan minskade utsläpp av aerosoler och det ökade antalet soltimmar.

 7. Lars Jonsson

  Det är ju också intressant att bägge diagrammen har en uppåtgående trend från 1985 till peaken 1997 för att sedan dippa 1998 det väldiga El Ninoåret. Jag antar att mer fuktig luft kom in från Atlanten och gav ”sämre” sommar hos oss. Att diagrammet över solintrålningen hoss oss faktiskt hart stora likheter med kurvan över den globala temperaturen är fascinerande, dock verkar den ur fas, genom att förekomma snarare än släpa efter. t.ex ligger de svenska soltopparna 97 och 2002 medan tempearturen ligger 1998 och 2003. Finns det motsvarande diagram från t.ex Californien eller USA?

 8. Lasse

  Gårdagens SVT program Vetandes värld ägnades åt solen.
  Solfläckarnas 11 årsperiod går nu mot maximum, vilket kan drabba elinstallationer med något års fördröjning. Sverige har ett solobservatorium på Kanarieöarna som är ett av de bästa. Finns det inga energimätningar därifrån?

 9. Ingemar Nordin

  Tack C-G för din jämförande analys!

  Ja, det är tydligt att intresset för solinstrålningen vid markytan ökat alltmer, trots IPCCs avfärdande av solen-molnens betydelse.

  Här nämns ytterligare två studier (vid sidan av Wangs) från Spanien, respektive Schweiz. Och här är en modellkörning beträffande den strålningsmässiga betydelsen av moln.

  Om Wangs siffror är korrekta (4,35 W/m2 på 50 år) så är det inte konstigt att IPCCs prognoser inte stämmer. CO2 är inte ignorerbart, men av mindre betydelse än vad man tidigare trott!

 10. tolou

  Lasse #8
  Tyvärr(?) är vi redan vid max eller kanske tom. passerat max faktiskt. Och nästa solcykel kan antagligen bli ännu svagare(och längre). Så vi har kanske 25 år av svagare sol än vi är vana vid framför oss och detta kommer att visa sig på termometern. Så denna skrämselpropaganda kan iofs. vara välgrundad med först om 25 år alltså.

 11. Jan E M kl 08.55
  Aha, tack – jag måtte ha slarvat med/inte kunnat läsa sorten på y-axeln.
  Den hyfsade korrelation mellan de två figurerna blir då en ytterligare
  intressant bekräftelse på Wang et al-artikeln. Det går hyfsat bra att
  använda SunDu som proxi för solinstrålningen.
  Sittande på Ångströmlaboratoriet är det likväl nästan min skyldighet att
  förorda användning av pyranometrar, vars utformning går tillbaka
  till Knut Å, en gång prefekt på fysikinstutionen i Uppsala. En av Wangs
  referenser är f ö till A. Ångström 1924 – en junior i sammanhanget.

 12. tolou

  Samtidigt som IPCC AR5 bara antyder att:
  ”To the extent that aerosol particles only scatter radiation, their global effect is expected to be analogous to that associated with changes in the solar irradiance.”
  har dom ju ett helt avsnitt om SRM, Solar Radiation Management:
  ”Theory, model studies and observations suggest that some Solar Radiation Management (SRM)
  methods, if realisable, could substantially offset a global temperature rise and some of its effects. There
  is medium confidence (medium evidence, medium agreement) that stratospheric aerosol SRM is scalable to
  counter the RF[Radiative Forcing] and some of the climate effects expected from a twofold increase in CO2 concentration.”

 13. tolou

  Avslutningsvis IPCC AR5 Second Draft Ch07 Clouds -aerosols, p.61:
  ”The globally-averaged temperature of the planet is controlled by the amount of sunlight absorbed by the
  Earth’s atmosphere and surface, and by the existence of a greenhouse effect, by which gases and clouds
  make the atmosphere opaque in the infrared spectrum where terrestrial radiation is emitted. If less incoming
  sunlight reaches the surface, because of an increase in the reflectivity of the planet, or if energy is emitted to
  space from a lower altitude because of a less opaque atmosphere in the infrared, the average global surface
  temperature will be less.”

 14. Pelle L

  tolou #12
   
  Betyder det att de planerar att spraya en massa skit över oss?
   
  Skrämmande  🙁

 15. Johan Ljungdahl

  OT
    
  Ett litet tankeexperiment:
   
  Antag att Aftonbladet/Expressen/SvD/Random dagstidning gjorde det stora ”scoopet” och med stora svarta ”krigsrubriker” förkunnade:
  KIMATHOTET AVSLÖJAT
    
  ALLT EN BLUFF FRÅN BÖRJAN TILL SLUT
    
  ”Vi har alla detaljerna”
    
  ”Regeringen visste hela tiden – höll tyst”
    
  Skulle ens en enda tidning nå läsarna?
   
  Sprängkraften i sådana rubriker skulle ju kunna fälla regeringen, och inte bara i Sverige.
  Skulle Säpo se det som ett hot mot rikets säkerhet, och slå en järnring runt aktuellt tidningshus, och redaktörerna skulle hotas med långa fängelsestraff för – ja vadå?
  Plus indraget presstöd!  😀
   
  Fria fantasier, eller kan resonemangen gå i någorlunda dessa cirklar på i alla fall några redaktioner?

 16. Peter Stilbs

  Johan #15 – tyvärr tror jag Du har rätt. De måste veta vid detta laget.

 17. Peter F

  En viss herr Grönqvist levererar i kommentatorsfältet.
  http://www.friatider.se/klimatfragan-ingenting-tyder-pa-att-havsytan-stiger

 18. Thomas P

  Johan #15 Det är fria fantasier, eller har några män i svarta helikoptrar kommit och hämtat Ingemar Nordin eller Peter Stilbs? Här skryts ju med hur viktig TCS är, så nog borde Makten kunna kosta på sig att skicka i alla fall lite SÄPO-folk och knäcka några knäskålar eller vad det nu är de gör. De är betydligt enklare måltavlor än våra större tidningar. 

 19. Mikael

  Kom på den slutliga pusselbiten som visar att AGW-snacket är politiskt trams. Det är bara vi debattörer på TCS som bryr oss om sanningen, vetenskapen och verkligheten. Alla andra media säljer bara sitt budskap som är godkänd av lämplig industri och dess auktorititeter, tex olika myndigheter. Har Ni någonsin tidigare hört en politiker hänvisa till vetenskap innan AGWdebatten? Politiker vill ha makt och vill inte att verkligheten och vetenskapen ska stå ivägen. Sålunda borde alla ha reagerat då IPCC bildades. Det var ju nämligen bara ett svepskäl för att genomföra politikers vilja. Se bara på snuset och vetenskapen. EU tänker förbjuda snuset fast ingen vetenskaplig undersökning säger att det finns hälsoproblem med snuset. IPCC är bara ett verktyg för att genomföra politikernas vilja. Politiker tycker bara att vetenskapen står ivägen för deras makt.

 20. Pelle L

  Thomas P #18
   
  Nu förlorar du dig i önsketänkande igen 🙂

 21. Slabadang

  Lars J!
   
  Bra iakttagelser! Det är bara att lägga till förändringen i det globala molntäcket så ser du korrelationen med både GMT och den svenska solintrplningen. Knäet i alla grafer är på samma ställe! Både uppovärmningen och hiatusen får sin förklaring. Scrolla ned till bild två!
  http://www.worldclimatereport.com/index.php/2006/01/11/jumping-to-conclusions-frogs-global-warming-and-nature/

 22. OR

  Lasse #8
  Såg också detta. Om nu Mayakalendern skulle slå fel kanske det ändå inte är så dumt att vara beredd på ”jordens undergång”. Solfläckarna kan ganska troligt komma att beröra alla som är beroende av elnät, och satelliter. Det är väl solen som straffar hela mänskligheten för att IPCC har negligerat dess roll! Tur att vi har betalt våra koldioxidskatter!

 23. Slabadang

  Vissa dagar är bara så där extra riktigt bra!!
  ca 40 pers kommer ha nytt jobb att gå till i vår!! 🙂

 24. Slabadang

  jan EM!
   
  Du e kul du också! jag tror inte det är ett skit intressant att tala om ”arosoler” förrens vi har klarlagt molnen. Dy vet det här med myror och elefanter.

 25. tolou

  Detta uttalande kan du komma att ångra. Som denna och förra artikeln gör gällande är ju att dessa effekter är långt mer betydelsefulla än vad som framgått hittills. Jag satsar på att sätta emot.

 26. Slabadang

  Johan Ljungdahl!
  Jag tror att det BLEV en lögn för fram till 1995 trodde de nog att co2 kunde vara ett problem. Men när de inte hittade några bevis så körde på i alla fall och då blev det som det blev!

 27. Christer Löfström

  #15 o #16
  I stället för att om och om igen peka på politikers och medias totala kollaps i klimatfrågan, varför inte engagera sig i något viktigt.
  El o rent vatten till de fattiga!
  Musikhjälpen var ett sätt. men behovet av pengar är enormt.
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3946
  Jag tyckte att timingen, med musikhjälpen om hörnet, var utmärkt. Sydsvenskan skrev 6/12 om en ny bok.
  http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/offer-for-en-gradskillnad/
  (koldioxid i USA ger torka på Afrikas horn)
  Jag erbjöd kulturredaktionen att skriva om vad som är viktigt. De tackade nej med motiveringen att de inte hade plats för en klimatdebatt nu. 
  Om nu TCS har så många läsare – lyft frågeställningen om el o vatten till de fattiga. 

 28. Iven

  Det finns faktiskt en kunnig solforskare i Lund (LU): Henrik Lundstedt.
  Han har en egen mycket läsvärd hemsida och internationella kontakter, har varit aktiv i många år, men CO2 har väl varit ett intressantare ämne för MSM och därför hans solforskning ett ”styvbarn” hos press och TV journalisterna.   

 29. Lasse

  Sökte på Wikipedia om solfläckar: http://sv.wikipedia.org/wiki/Solaktivitet
  Kom även in på denna sida om olika orsaker till klimatpåverkan:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Klimatf%C3%B6r%C3%A4ndring
   
  Wikipedia är väl rätt öppen för påverkan från aktuell forskning? Se disskusionsavsnittet!

 30. Iven

  Lasse:
  Kolla på Henrik Lundstedt, solforskare, Lund (googla)
  Där, på hans hemsida,  finns aktuella artiklar om solen och
  solens påverkan på klimatet!  

 31. tolou

  Kanske, kanske är det tom. så att joniseringen från den kosmiska strålningen som Svensmark beskriver inte nödvändigtvis bara måste skapa förutsättningar för molnbildningen (på kort sikt) utan den förhöjda aerosolbildningen faktiskt bidrar till att dimma solintrålningen (över längre tid).
  Fem myror är fler än fyra elefanter.

 32. Lasse

  #28 Läste just denna artikel av honom i FoF där den här debatten fördes för 10 år sen: http://fof.se/tidning/2002/2/solens-stormar-styr-den-globala-uppvarmningen

 33. Lasse

  #28 En artikel från 2002 som avslutades med denna observation:
  ”Jag vill avsluta med ett exempel. Vår egen stjärna solen förefaller vara den lugnaste (minst variabla) av motsvarande stjärnor i vår närmaste omgivning. Detta kan tolkas på två sätt:
  Solen är unik bland stjärnor i sin klass.
  Solen är inne i en lugn period nu men har varit mer variabel tidigare, och vi kan förvänta oss klart större variationer i framtiden.
  Det mest sannolika är förstås det sista.”
  HENRIK LUNDSTEDT, Docent vid Institutet för rymdfysik, Lunds universitet

 34. Iven

  Lasse
  Kul att Du hittade. Hörde ett föredrag av honom i början av 2000 och blev sedan förvånat, att klimatdebatten för övrigt istället blev så insnöad på CO2 modeller och politiska aspekter med utsläppsrätter mm. Ingen som brydde sig om solforskningen…
  Är tyvärr alldeles för okunnig själv och hänvisat till att sortera i det enorma informationsflödet i klimatdebatten, som till stora delar tyvärr handlar om indoktrinering och politisk drivkraft mer än verlighet…
  Men Henrik var och är kunnig, ärlig och ambitiös så att man känner stort förtroende för honom – och hans forskning

 35. Ingemar Nordin

  tolou #30,

  Jo, det är rimligt att den mänskliga produktionen av aerosoler har en inverkan – lokalt. Men om molnfrekvensen ändras pga solens aktivitet så har det en global påverkan. Så här finns en viss skillnad.

 36. Ingemar Nordin

  David Whitehouse vid gwpf.org smular sönder AR5 beträffande deras hantering av de 16 senaste årens avsaknad av en signifikant temperaturökning.

  http://www.thegwpf.org/leaked-ar5-report-global-temperature/

  Varför envisas IPCC med sina lättavslöjade lögner? Kanske bryr man sig inte, och förlitar sig på att media och politiker ändå inte begriper att de ljuger dem rakt upp i ansiktet? Det fungerade ju bra med PIK-rapporten om fyra grader, de grundlösa påståendena om extremväder och om tippingpoints inför Doha-mötet.

 37. Johan Ljungdahl

  Thomas P #18
   
  Du missade nog hur viktigt presstödet är…   😉

 38. Micke Johnsson

  Hej alla!
  Finns det något som tyder på att planeterna i ”vårt” solsystem blivit varmare? För i så fall bör ju alla som skriver att vi människor är boven läggas in på psykakut asap 

 39. tolou

  Ingemar #34
  Nej, jag menade faktiskt de joniserade aerosolerna som bildas av den kosmiska strålningen(globalt) Jag vet, ett långskott från halva plan men ändå.

 40. Ingemar Nordin

  Tolou #38,

  Aha, jag missförstod dig. 🙂

 41. Thomas P

  Johan #36 Du har nog inte förstått hur presstödet fungerar. Det är bara andratidningar på en ort som får något utöver ett rätt begränsat distributionsstöd. Aftonbladet, Expressen och DN får i huvudtaget inte något, störst mottagare är SvD.

 42. Slabadang

  Toulo!
  jaha du tänker ssssssså! 🙂 Nu trilladed poletten ner …. myrorna gör elefanterna på ”smällen” ? Kul tanke !

 43. Den i stort sett enda ljuskällan som belyser Månens nattsida är reflekterat solljus från jordytan och jordatmosfären. Variationer i ljusstyrkan på denna nattsida berättar om variationer i Jordens albedo. Det används i projektet Earthshine (<http://www.bbso.njit.edu/Research/EarthShine/&gt;, som har mätt rätt stora variationer i jordalbedot. Variationerna stämmer rätt bra med de variationer som går att räkna ut från de variationer i molnighet som har mätts från satelliter.
  Det är ju nästan en procents förändring i Jordens albedo som Earthshine-projektet har mätt upp. Det blir en skillnad på drygt 2 W/m2 när det gäller den solstrålning som når jordytan. Resultaten från Earthshine stämmer bättre med Wilds resultat än med Wangs.

 44. Johan Ljungdahl

  Thomas P  #41
   
  Svårt med ironi på nätet, du totalmissade min smiley på slutet…   😛 

 45. tolou

  Tydligen hävdar IPCC AR5 (Ch10) att effekten av aerosolerna kan överskugga eller tom helt ersätta oceanernas oscillationer, typ AMO.
  ”Nevertheless, several studies claim a role for internal variability associated with the AMO in driving enhanced warming in
  the past three decades, while attributing long-term warming to forced variations either by analysing
  timeseries of global temperatures, forcings, and indices of the AMO or by analysing both spatial and temporal patterns of temperature. Studies based on global mean timeseries could risk falsely attributing variability to the
  AMO when forcings, for example associated with aerosols, could also cause similar-looking variability.
  While such studies point to a contribution of the AMO to global temperature variability it has also been
  shown that tropospheric aerosols can explain much of the decadal variability in the Atlantic interhemispheric
  temperature gradient (Chiang et al., 2012) which could be a confounding influence in the attribution to AMO”
  Detta blir ytterst intressant att följa och kan vara nästa ”game changer”.