Temperaturstatistik för USA

Gästinlägg av C-G Ribbing

I en färsk rapport av E. R. Long “Contiguous U. S. temperature trends using NCDC Raw and Adjusted data for one-per-state Rural and Urban stations sets” SPPI Original Paper, Feb. 27 (2010), ges en intressant illustration av problemen med temperaturstatistik.  Det som på engelska kallas “Urban-heat-island” (UHI) syftar på att tätorter  lokalt har en högre temperatur, och att utvecklingen gjort att allt fler temperaturmätstationer kommit att ligga i tätbebyggda områden. Detta blir ett mätproblem när man studerar långa tidsserier för att finna en ev trend – i första hand lokalt, sedan regionalt, och i sista hand det äventyrliga steget att sätta samman  den globala medeltemperaturen. Den blygsamma ökningen av denna under de senaste 100 åren: 0,7  oC, tas som be­kant på stort allvar i den klimat­politiska debatten.

Från den klimatrealistiska sidan har länge framhållits att de växande tät­orterna och mätstationernas lokalisering är en väsentlig felkälla i uppmätta tempera­turtrender. I en rapport av A. Watts, Is the U.S. Surface Temperature Record Reliable? Chicago, IL,The Heartland Institute, 2009, ges en drastisk beskrivning av hur många temperatur­stationer i USA som är uselt lokaliserade för att ge representativa temperaturvärden. Varja gång detta har påtalats i klimatdiskussionen, har vi fått det oprecisa beskedet att dessa felkällor är välkända och att korrektioner görs för att mätningarna skall bli rättvisande.

Den stora förtjänsten med Longs rapport är att den ger en kvantitativ bild av vad dessa korrektioner inneburit när det gäller mätningar i USA. Long har samlat in både primära och  vederbörligen korrigerade temperaturdata från 114 mätstationer för en period på mer än 100 år. Med ett  distinkt kriterium har därefter materialet delats upp i data för 48 “lantliga” och 48 “urbana” mätstationer. Det visar sig då mycket riktigt att grupperna har signifikant olika temperatur­utveckling framför allt efter 1960. Linjäranpassning av primärdata för enstaka år och 11-årsmedelvärden ger en temperaturökning på 0,13 oC/sekel resp 0,11 oC/sekel för data från landsbygden, enligt diagrammet nedan.

bild11

Motsvarande ökning för tätorter är 0,79 oC/sekel och 0,72 oC/sekel. Skillnaden mellan 0,12 och 0,76 oC/sekel är en första ordningens approximation till UHI-effekten i USA från 1890 – 2005. Uppenbarligen är denna en stor andel av den uppmätta tempera­tur­ökningen under tidsperioden.

Det verkligt förvånande resultatet i Longs rapport framkommer i nästa steg när han gör samma jämförelse för de temperaturdata som korrigerats av NCDC. Detaljerna i denna korrektion anges inte, men rapporten ger en tydlig bild av vilken effekt de har. I nästa figur (=fig. 8 i rapporten) citeras justerade landsbygdsdata.

bild21

Kurvornas förlopp är givetvis ungefär detsamma i de båda fallen, men häpnads­väckande nog visar det sig att justeringen medfört  att de linjära temperatur­koefficienterna femdubblats till 0,64 resp 0,58 oC/sekel. Justeringen av tätortsdata ger däremot praktiskt taget oförändrade koefficienter  0,77 resp 0,72 oC/sekel.

Slutsatsen är ofrånkomligen att NCDCs “justering” ingalunda korrigerar för tätorts­felen, utan tvärtom upphöjer dem till norm. Istället för att använda den långsammare temperaturstegringen på landsorten för att justera ner den överdrivna ökningen i tätorter har justeringen istället effekten att öka stegringen hos landsortsdata. Det är uppenbart att besked från IPCC-håll inte kan tagas för kontanta, utan det är istället angeläget att undersöka om motsvarande förvrängning vidlåter den publiceerade globala temperaturstegringen. Detta sätter ännu en strålkastare på  CRUgate och den där manifesterade oviljan att lämna ut primärdata.

C-G. Ribbing

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. För att skapa en teori, ska först en hypotes grundas från en observation, den ska styrkas av flera oberoende grupper.
  Vad gäller CO2-hotet finns inte ens observationen.

 2. Morgan

  För mig är detta ingen överraskning, allteftersom man flyttat ut stationerna från städerna och upptäcker att de då visar lägre temperaturer än tidigare, har man kompenserat för detta genom att man lägger på skillnaden mellan vad stationen visar på landet och vad den visade på den tidigare staden. Det är detta som gör att officiell statistik ligger högre än rådata.

  Skillnaderna finns faktiskt redovisade av NOAA.   

 3. Christer

  Liknande analys presenteras i en blogpost från Excel Hero – http://www.excelhero.com/blog/2010/04/california-climate.html – IT ALL DEPENDS…
   

 4. Ingemar

  C-G, vet du om denna metod att justera uppåt gäller även i Norden? Detta skulle ju i så fall kunna förklara varför Karlén inte fick IPCC-data att stämma med de data han hade samlat in.

   

  Om det är som Morgan säger i #2, så innebär ju detta att alla justerade data blir mycket vilseledande. Med allvarliga konsekvenser för övrig klimatforskning och för klimatpolitiken världen över. Det kan hända att det ”inte är någon överraskning” för vissa. Men jag skulle gissa att allmänheten, massmedia och många politiker känner sig ganska lurade.

 5. Gunnar Strandell

  Morgan #2

  Enligt förutsättningarna för urvalet har stationerna på landet legat där de ligger i många år.  

  Att öka deras temperatur för att kringliggande stationer drabbats av UHI är inte sunt, och NOAA:s förklaring är kreativ, men inte mer.  

 6. De AGW-troende kommer väl att avfärda resultatet som en konspiration finansierad av olje- och kolbolag.

 7. Anders L

  NOAA har faktiskt undersökt Watts uppgifter och kommit fram till exakt motsatt slutsats: mätstationerna har en tendens att rapportera för låg temperatur, inte för hög. Det är därför som man korrigerar som man gör.
   
  http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/ushcn/v2/monthly/menne-etal2010.pdf
   
   

 8. hahn

  Anders L, det är väl ungefär det han säger. Självklart rapporterar en för låg temperatur. Men inte i föhållande till verkligheten utan i förhållande till vad man vill.

  Med den ryggsäcken att släpa på har man väl inte så många håll att manipulera (inte korrigera) siffrorna åt?

  Om du reser från något ytterområde eller en förort in till centrala stan dagligen under vinterhalvåret så kommer Urban Heating bli lika tydligt för dig som begreppen dagsljus och solsken. Urban Cooling är knappast något som ens existerar.

  Sedan kan du ju själv välja att tro på termometern utanför Enköping eller den på Sergels Torg. Nu är det ju ingen åsiktsfråga precis. Termometern på Sergels Torg visar inte på långt när rätt. Min spontana gissning är runt 2-4 grader fel beroende på vinden. Att korrigera upp termometern i Enköping låter som en bra brödtext i Trams et al.

 9. Gunbo

  Men snälla ni, varför bråka om UHI? Det finns ju satellitmätningar som är UHI-befriade och de visar ju mer eller mindre samma trend.

 10. Lena Krantz

  Gunbo
  Det handlar om att jämföra vad som har hänt före satellitmätningarna.
  😀
  Det trodde jag var självklart i sammanhanget

 11. Gunbo

  Lena Krantz,
  Visst, men om de stämt överens under de senaste 30 åren har de kanske stämt överens även tidigare?

 12. Christopher E

  Nej Gunbo, nedläggningen av icke-urbana mätstationer började redan på 1960-talet (då antalet var som störst). Efter det, och före satelliteran, mättes en allt större andel av temperaturerna i urbanan miljöer, då det var glesbygdsstationerna som lades ner i första hand. Hur många? Mer än 70% av stationerna är borta jämfört med 60-talet. Inom vilket annat område än klimatforskning skulle någon godta statistik från så bristfälligt underlag?

  Lägg till detta att proxyserier från årsringar inte visar den temperaturökning som stationerna visar under ”nedläggningseran”. Att gömma detta obekväma faktum är ju vad ”hide the decline”-debaclet handlar om.

  Det är som Lena skriver ovan. För mig tycks det uppenbart att 1900-talet fått en för stor uppvärmningslutning i kurvan på grund av UHI. De omtalade 0,7 graderna måste kapas med tiondelar.

  För grafik, se kurvan ”number of stations” här. Det finns liknande kurvor på flera håll, men jag valde NASA/GISS:s sida för slippa anklagelser om oljebolagsdata… 😉

 13. Anders L.

  Hahn #8,

  ”Men inte i föhållande till verkligheten utan i förhållande till vad man vill.”

  Ja, inget går ju upp mot en god konspiration…

 14. Gunbo

  Christopher,

  ”Lägg till detta att proxyserier från årsringar inte visar den temperaturökning som stationerna visar under ”nedläggningseran”. Att gömma detta obekväma faktum är ju vad ”hide the decline”-debaclet handlar om.”

  Hur var det nu, skulle vi lita på trädringsproxies eller inte? I andra sammanhang har det påpekats att de inte påverkas enbart av temperatur.

 15. Olaus Petri

  Gunbo, det ena utesluter verkligen inte det andra. På vilket vis blir Christophers kommentar mindre relevant  för att trädringsproxies har osäkerheter?

 16. Christopher E

  Gunbo,

  Det stämmer att årsringar påverkas av annat, men det förtar inte problemet att en förmodad uppvärmning inte syns på dem i detta fall, utan gör det ännu mer anmärkningsvärt. Du måste nämligen tänka på att denna aktuella tidsperiod gödslades träden med en allt högre CO2-halt, vilket ger en högre tillväxt = bredare ringar som kan misstolkas som just ytterliggare uppvärmning. Just den kända effekten är ju ”Bristlecone Pine”-debaclet handlar om, då hockeyklubbsgänget försökte få det till uppvärmning.

  Många debacle blir det… 😉

 17. Christopher E

  Anders L;

  ”Konspiration” är inte rätt ord här. Förfarandet att höja landsbygdsstationer för att matcha UHI-stationer är bara dumt och dålig metodik. En riktig konspiration hade använt lite smartare metoder än så.

  Eftersom ytstationer uppvisar en tydlig bias genom att ha en statistisk signifikant korrelation mot socioekonomiska faktorer, är tyvärr för dig redan frågan avgjord.

 18. Morgan

  Gällande min kommentar 2: Här är kurvan.
  http://www.ncdc.noaa.gov/img/climate/research/ushcn/ts.ushcn_anom25_diffs_urb-raw_pg.gif
  Lägg märke till att mellan 1900 till 1960 så är skillnaden 0 men sen drar det iväg och nu är det 0,6 grader F.

  Enligt IPCC är påverkan från UHI liten, mindre än 0,1 grader C om jag inte minns fel, men när amerikanerna  kompenserar för skillnaden mellan vad givarna visade i städerna och vad de visar på mer urbana platser ja då blir skillnaden betydligt större.  Så UHI påverkar uppenbarligen betydligt mer än vad IPCC vill erkänna. Will Eschenbach på WUWT har ju på ett överskådligt sätt visat dels över Skandinavien ,men också över USA att den globala uppvärmningen sker under vintertid inte sommartid, ytterligare ett tydligt tecken på UHIs påverkan på mätningarna, sen har vi den ökande skillnaden mellan satellitdata och markbaserad data.

  Sen har vi ju J. Hansens bortkollrande av nedkylningen mellan 1940 till 1970.

 19. Morgan

  Gunbo 11: Om man är naiv och tror att satellitdata och landbaserad data visar lika, ta då en titt på följande länk.

  http://treesfortheforest.files.wordpress.com/2009/10/uah-minus-giss.png

 20. Slabadang!

  Lars Kamèl #6

  Matematik är ett klart klimatskeptiskt ämnen.:)
  Vanlig logik är att betrakta som ett hot mot planeten:)

 21. Slabadang!

  Det är redan klarlagt och bevisat att den officiella globala temperatur
  datan är felaktig.
  Frågan är bara hur många bevis som skall behövas.Vi har en hel trave av rapporter och granskningar som faktiskt samfällt bevisar samma sak. Det är bara prestigen och tjurskalligheten som bromsar erkännandet. För då faller en hel kedja av antaganden och slutsatser som dominobrickor. Det är faktiskt själva skapelseberättelsen som måste skrivas om. Inkompetensen blir pinsamt synlig i kombination med de förhastatde slutsatserna.

 22. Slabadang

  Snart får väl ’klimatforskarna’ och dom ’klimathotsängsliga’ officiell offerstatus i Sverige (vi skall ju vara ett ’föregångsland’), och därmed rätt till stöd och kompensation och extra mild behandling, dvs det blir tabu att kritisera dem eller påminna dem om vad de hävdat tvärsäkert, eller bara argumentera mot dem så som man skulle gjort med vem som helst annars vars uppfattningar man inte dela.

  Du skriver att det ”är  bara prestigen och tjurskalligheten som bromsar erkännandet”, men missar att det bara är myndiga rättrådiga människor man kan avkräva personligt ansvar av för deras handlingar, inte av ’representanter’ (politiker) eller offer som minoriteter och utsatta ’folkgrupper’. De är per definition utsatta för strukturellt förtryck omgivningen och verkligheten  (ja, det är ju de flesta politikerna också, förstås).

  Och är inte ’inkompetens’ själva kärnegenskapen som berättigar till både offerstatus och extra stöd och utbetalningar?  Jag bara undrar …

 23. Bertel

  Jonas N #21

  Nu var du j-t rolig med din ironi.

  Om vi utgår från pk tankebanor,så har dom forskare och de som har basunerat ut AGW-faran och dess konsekvenser,rätt att bli offer för sanningen,vilket leder till ev skadestånd pga psykiskt lidande och förlorad heder och bovarna är förstås de som pekade på felaktigheterna och direkta lögner.

  Hoppas vi kommer undan med böter. 

 24. Bertel

  Slabadang #19

  Åter klockrent in i AGW-troendes solarus plexus.

 25. Bertel, om det vara vore ironi, ja! Men kan du verkligen vara säker på det, alltså på att det inte kommer att gå åt det hållet?

  Vi har redan nu många AGW-sympatisörer som säger att alla missförhållanden, svinerier och försök att ’sabba för skeptiker’  (under långt mer än decenniet) som avslöjades i CRU-mailen var befogade iom att dessa visade hur elaka de man bekämpar ju faktiskt är iom att de läser andras mail (långt långt senare än de skrevs)

  Det låter som ironi, men det är faktiskt vad många i AGW-svängen hävdar. Att detta myglande och bunkerbeteendet just var befogat iom att dessa personer nu, dvs långt senare, kritiseras häcklas och förhånas i media och på bloggar. Professor Olle H har tex flera ggr försökt att lägga fram orskaskedjan så ..

 26. Bertel

  Jonas N

  Jag kan inte säga emot dig,eftersom jag ser samma tendenser som du,fast jag vill se det från ironisk synvinkel eftersom hela tankegången att AGW-förespråkare blir till offer är så in i h-e skruvad(lättare att hantera med ironi,man kan bli deppig av mindre).

  Om dina farhågor blir sanna är det illa ställt med oss som kräver personligt ansvar och demokrati i synnerhet.

  Jag måste smälta tanken om vi kan vara säkra att det inte blir så i framtiden och tar en tur i skogen med hunden så jag åtterkommer om par timmar. 

 27. Bertel

  Jonas #24

  Jag tror inte att de kommer lyckas med offerrollen,men tror att de kommer billigt undan.

  Sverige är en ankdamm(ett väldigt litet land) när det gäller ledande politiker,journalister mm. Alla känner alla(mer eller mindre) och är många gånger beroende av varandra.(tjänster och gentjänster)vilket gör att offentligt tvätta buken ren från lögnerna/missvisande information  är det värsat de vet och för tillfället är alldeles för många av politiker/journalistkåren inne i AGW-syltburken ända upp till hårfestet.Det kommer att ta tid för rengöring och sen ligger man lågt och agerar som om ingenting har hänt.

  Jag tror däremot att de forskare som har stenhårt trott på AGW-teorin och misskrediterat kritiker får ta största smällen. 

  Trots detta,är jag kanska övertygad att AGW-katastrof idèn tvinar bort inom några år,ifall de inte kan motbevisa oss och tills dess skall vi hålla debatten levande. 

 28. Bertel, det är inte du, jag eller någon annan sansad som kommer att vara tillfrågad när det skall beslutas vem det är synd om, och vem som behöver extra stöd eller extra ranson flygresor. Tro mig!

  Jag håller med dig om att AGW-klimatkatastrofen är en övergående hysteri. Men kom ihåg att den är den största och tokigaste masspsykosen sedan kommunismen (som nu sakta verkar tvina bort i internationell politik, och bara försvaras av stollar, alt prakticeras i några auktoritära (nästan-)diktaturer som snabbt blir fattigare)

  Men det är ingen slump att Chavez, Morales och Mugabe mfl på fullt allvar hävdar att den civilserade världen har en klimatskuld till dessa bananrepublikers ledare, så att de skall kunna förslösa ännu lite resurser innan det oundgänliga ekonomiska slutmålet, nämligen statsfattigdom!

  Och samma sak med FN: Även de kommer att ’besluta’ vem det är synd om och försöka slussa medel dit helt utan fråga de faktiskt betalande. Och med lika lite koll på vem som där hanterar dem, vad som utförs för dem, och totalt oberoende av ifall detta är eller skulla kunna vara verkningsfullt för (eller mot) det påstådda syftet.

  Men nu svävade jag visst iväg. Men du har på hemmaplan sett hur det ’blir synd om’ somliga, såpass att det föranleder stora indignationsnummer, för att andra använder enskilda ord såsom ’toberonepolitik’ …

  Att spela offerkortet kommer inte att sluta vara gångbart på länge än i Sverige. Och redan har politikerna börjat iklä sig offerrollen under allehanda förevändningar … just för att det ju är så synd om dem när de skall värna om folkets bästa! Eller hur?

 29. Bertel

  Jonas N #27

  OT.
  Jag håller med dig att ”klimatkatastrofen” är en av de värsta,om inte den värsta irrläror i vår tid och svårbemästrad i sin konstruktion(vår miljö är hotad pga västvärldens(Kina och Indien inräknat)/människans lättja dvs användningen av fossil energi) med FN ,IPCC,WWF,Greenpeace mm som bekräftar synen med sken av,att det råder konsensus i AGW-teorin inom klimatforskningen.

  Gammelmedia(de flesta journalister) köpte budskapet med hull och hår och politikerna fick en viktig uppgift att hantera.Nu skulle de rädda världen.

  Vem vill inte vara en av dom som räddade världen från undergång(Äntligen,(ropade nog många)kunde man åter stiga på barrikaderna och slåss mot kapitalet och oansvariga miljöskurkar dvs vanligt folk).Oj,tanken flög i väg så det blev mycket.

  Det här med offerrollen har varit nagel i ögat på mig de närmaste åren,följt med intresse debatten där ”offren” har framkommit(feminister,genusvetare,gamla,unga,politiker mm,mm).

  Ett tag var alla offer,tom de som hade makten,men där tycker jag att pendeln har svängt,fast fortfarande är offerrollen tydlig i debatten(nyligen toblerone).Att skuldbelägga andra för sina egna misstag har varit väldigt gångbart men vi får hålla verbala blåslampan mot deras….du vet.

 30. hahn

  Anders L #13, Nu drar du förhastade slutsatser. Jag tillhör den skaran som inte tror på en ondsint samhällsomstörtande konspiration, eller någon världsregering eller så.

  Jag tror att global uppvärmning tycktes ganska tydligt och att forskarvärlden hade rätt hyggliga anledningar att anta att AGW kunde vara en risk. Jag menar, koldioxid är en växthusgas och man kunde observera en viss temperaturökning, till synes i någorlunda korrelation med koldioxidhalten. Men det rör sig om ett ungt forskarområde med, uppenbarligen för dåligt befäst kunskapsfundament. I princip all basforskning runt temperatur och klimat  de senaste 10 åren har skapat fler hål och frågetecken i hypotesen och vi har, enligt mig kommit till en punkt där den inte förefaller särskilt sannolik längre.

  Sedan att många personer och rörelser har agendor som mår allra bäst om hotet lever kan vi nog tyvärr inte komma ifrån.

 31. Slabadang!

  Jonas å Bertel!

  Förtidspensionärer  utbrända av klimatalarmistiskt arbete med  rätt till två toblerone i veckan och en årlig spa resa till Thailand  arrangerad av AMS?
   Diskrimineringsombudsmannen utdelar ett skadestånd för den diskriminering på arbetsmarknaden klimatalarmisterna mött. Hets mot alarmister är senaste heta frågan på SVT. Den röda runda pinnglassen ”Globe Heat” har döpts om och kallas numer ”is pucko”. Vetenskapredaktionen tar in marknadschefen för Åhus glass till debatt och vill ha en förklaring.

 32. Labbibia

  Anders L # 13
  I går tittade jag (Viasat History) på ett program om CIA:s historia……
  Den som inte tror att det existerar några konspirationer överhuvudtaget, borde se det……

  Och därmed naturligtvis inga paralleller i övrigt till AGW-hypotesen.

 33. Bertel

  Slabadang#30

  Ha,ha.Klockrent som vanligt.

 34. Anders Martinsson, Uppsalaintitivet, har påtalat för mig att det finns en kritisk kommentar till Longs rapport på:
  http://residualanalysis.blogspot.com/2010/03/us-rural-vs-urban-temperature-stations.html
  Denne kritiker ifrågasätter att Long endast använder sig av data från 96 mätstationer i 48 tätorter och 48 lantliga lokaliseringar, istället för att använda sig av samtliga mätstationer. I Longs rapport förklaras att han valde 1 station/deltstat därför att totalantalet då blir ungefär detsamma som de 114 som NOAA-NCDC’s U. S. Climate Reference Network (USCRN) kommer att utnyttja. Long angav också de snäva kriterier han använt för “rural” respektive “urban”. Storstäder fanns helt enkelt inte så många att välja på, och Long har bekräftat att han i förteckningen över mätstationer valde den första för varje delstat som uppfyllde kriterierna för lantlig belägenhet. Kritikern har däremot gjort sin jämförelse med den officiella och eftersläpande statistiken. Till yttermera visso finns alla 96 stationerna angivna med position och höjd över havet i Longs rapport. Istället för att antydningar om “cherry-picking” tycker man då att kritikern borde kunna ange konkreta brister i urvalet.

  Krtiken för att Long endast använt sig av USA-data, slår i sin barnslighet tillbaka mot kritikern. Primärt handlar det om att visa hur “justeringen” av temperaturdata misslyckas med att korrigera för urbaniseringens effekter. För detta krävs endast en tillräckligt stor och represenativ population av mätstationer. I andra hand bör vi europeer glädja oss åt att det varit möjligt att överhuvud göra denna jämförelse. Efter CRU-Gate är det smärtsamt uppenbart att vi inte kan lita på att riktiga ursprungsdata för Europa finns tillgängliga.

  C-G. Ribbing