Skandalen om RCP8.5: Därför är katastroflarmen fel

Plane Earth burning isolated on black background

Det här har legat och pyrt länge i min länksamling. Ämnet har berörts några gånger i diskussionen här på KU. Nu är det hög tid att ge det en egen tråd:

Värdens beslutsfattare (inklusive myndigheter som SMHI) och media låter sig vilseledas av en klimatmodell, eller ett ”scenario” som IPCC kallar det, som är helt overkligt. Även tusentals forskare har utgått från detta gravt missledande klimatscenario, RCP8.5, som spår 5-6 graders ökning till slutet av århundradet.

Nu har det gått så långt att även klimatforskare på den alarmistiska sidan är bekymrade över detta missbruk. Zeke Hausfather och Glen Peters varnade i tidskriften Nature för att använda denna modell som utgångspunkt för prognoser och policybeslut.

De skriver bl.a.

”För mer än ett decennium sedan gjorde klimatforskare och energimodellerare ett val om hur man beskriver effekterna av utsläpp på jordens framtida klimat. Detta val har fått oavsiktliga konsekvenser som idag hett diskuteras.”

”I uppstarten till IPCC: s femte utvärderingsrapport 2014 (AR5) utvecklade forskare fyra scenarier för vad som kan hända med växthusgasutsläpp och klimatuppvärmning fram till år 2100. De gav dessa scenarier en iögonfallande titel: Representative Concentration Pathways (RCPs) … [en av dem] målar en dystopisk framtid som är fossilbränsleintensiv och utesluter all klimatbegränsande politik, vilket leder till nästan 5 ° C uppvärmning i slutet av seklet. Den benämndes  RCP8.5.”

”RCP8.5 var avsett att utforska en osannolik framtid med hög risk. Men den har använts i stor utsträckning av vissa experter, beslutsfattare och media som något helt annat: som ett troligt utfall av ’business as usual’.” (Detta har tolkats som den förväntade och normala utvecklingen.)

”Världen som föreställs i RCP8.5 är en som enligt vår uppfattning blir allt mer osannolik med varje år som går. Utsläppen som krävs för att komma till RCP8.5 kräver i allmänhet en helt unik femfaldig ökning av kolanvändningen i slutet av seklet, ett belopp som är större än vissa uppskattningar av utvinnbara kolreserver. Man tror att den globala kolanvändningen toppade 2013 och även om ökningar fortfarande är möjliga förväntar sig många energiprognoser att den kommer att plana ut under de kommande decennierna.”

Varningssignalerna började egentligen med Roger Pielke Jr som skrev om detta redan i höstas. Här har han själv samlat alla sina länkar till de artiklar som han skrivit sedan dess.

Kritiken är att RCP8.5 har använts på ett helt felaktigt sätt. Istället, som det var tänkt från början, som en ren forskningsmodell för vad som skulle kunna hända med så extrema utsläpp (med en helt osannolik förbränning av koldioxid), så har det plötsligt tagits som en självklar utgångspunkt för att göra prognoser och för att basera länders klimatpolitik.

Detta har givetvis till stor del helt ignorerats i svenska media som istället utan eftertanke publicerat de mest alarmistiska artiklar som baserats på denna modell. Vad värre är, klimatpolitiken i Parisavtalet, inom EU, och i Sverige grundar sig på samma felaktiga katastrofscenario.

Jag har bara sett en artikel som nämnt detta i Sverige, nämligen av John Edgren i Ny Teknik 2/4 2020. Han skriver:

”Deras tämligen osannolika värsta scenario fick en helt felaktig status bland andra klimatforskare. Under åren har scenariot använts som underlag i mer än 2 000 vetenskapliga avhandlingar.”

”Ursprungligen var RCP8.5 tänkt som ett hjälpmedel för att utveckla nya energimodeller, och skaparna såg aldrig scenariot som en trolig utgång. De beräknade att sannolikheten för att den extrema utvecklingen skulle förverkligas bara låg på tre procent. Men av någon anledning var forskarna otydliga med detta.”

”en femfaldig ökning av kolanvändningen skulle enligt det extrema klimatscenariot ge en temperaturökning med 6 grader till år 2100, medan dagens forskare anser att vi med den rådande utvecklingen snarare kommer att landa på en ökning med 3 grader.”

”Kritikerna bakom artikeln slår fast att många klimatforskare har gjort antaganden i stället för att kontrollera sitt underlag, exempelvis kring vad sannolikheten anses ligga på. – När allt kommer omkring så måste forskare ta ansvar för vilken data de använder som underlag, och att det måste finnas en viss grundlighet i arbetet.”

” – Det vi säger är att man har använt det värsta scenariot för klimatförändringar på ett felaktigt sätt. Uppenbarligen har mycket förändrats sedan tiden kring 2005 när scenariot skapades, säger Hausfather till BBC.”

” – Så vad som ursprungligen var ett slags värsta scenario, med mindre än tio procents sannolikhet för att inträffa, är i dag allt mindre troligt, säger han i BBC-intervjun.”

Så, de klimatprognoser som dagens klimatpolitik, våra myndigheter och media bygger sina skräckvisioner på är alltså ett föråldrat scenario som redan när det kom ansågs som mycket osannolik. Inte minst så har ju SMHI rest land och rike kring och skrämt vettet ur våra kommuner genom att ge en helt felaktig bild av hur det framtida klimatet, och därmed höjningarna av havsnivån, kommer att se ut år 2100. Johan Montelius kommer att ta upp detta i ett kommande inlägg.

Här är några fler internationella länkar där det skrivits om denna skandal:

https://www.forbes.com/sites/rogerpielke/2019/09/26/its-time-to-get-real-about-the-extreme-scenario-used-to-generate-climate-porn/#55c8f9e64af0

https://www.forbes.com/sites/rogerpielke/2020/02/03/understanding-the-great-climate-science-scenario-debate/#527233326a70

https://www.climatedepot.com/2020/02/11/climate-science-does-about-face-dials-back-worst-case-scenario-american-thinker/

https://www.cfact.org/2020/02/12/models-reconsidered-there-is-no-climate-emergency/

https://www.climatedepot.com/2020/02/24/bbc-asks-does-this-review-mean-human-extinction-is-less-likely-from-climate-change/

https://www.thegwpf.com/bbc-have-our-climate-models-been-wrong/

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan Montelius

  Överhuvudtaget är hela begreppet RCP väldigt konstigt. Man tar en siffra 8.5 och skall sen måla upp en värld där vi från förindustriell tid har ökat växthuseffekten med 8.5 W/m² . För att komma upp den siffran tar man som grund att en fördubbling av koldioxid ger 3.7 W/m², vi behöver är alltså drygt två dubblingar (2.3 * 3.7 = 8.5) . Det betyder att vi skall komma upp i dryga 1300 ppm (koldioxid 935 ppm + metan …. ) .

  935 ppm koldioxid!

  Vi ligger idag på en ökning på ca 2ppm per år och ligger nu på 415 ppm. Hmm, troligt att vi skulle komma upp i 935 ppm? Tror inte det.

 2. Jonas

  Jag tror att alarmisterna har börjat backa. De inser väl att deras katastrofscenarier inte kommer att inträffa, och att det finns en viss risk att de inte hunnit gå i pension innan detta avslöjas.

  Jag tror att de är ute efter att skjuta fram tidpunkten för jordens undergång. Värsta scenariot kommer inte inträffa, men de kommer hävda att näst värsta scenariot kommer att inträffa.
  Vi kommer nog ha en cirka 20 år på oss innan det är för sent (istället för 10 som de ”råkade” säga för ett tag sen).

 3. Lars Cornell

  Tack Ingemar. Judith Curry skriver om scenario RCP8.5, ”… assumes a nightmarish world even before climate impacts.”
  Det du tar upp här är mycket viktigt. I Kalmar säger länstyrelsen att det kommer att bli 5.25 grader varmare till år 2100 och havsytan kommer att höjas med 1,1 m. De använder övre percentil i RCP8,5 dvs sannolikhet 0,05*0,03=0,0015 dvs 0,15%. Och det skall de stackars kustkommunerna, där jag bor, planera efter.

  I Norrköping kommer havsytan att höjas med 2,3 m enligt politikerna där (sänt i SVT). Det kan inte vara någon annan än SMHI som tutat i dem det. SMHI skriver att havsytans höjning accelererar. Men det diagram de visar ger inte stöd för det påståendet. Snarare tvärt om. Inte heller ger satellitmätningar stöd för SMHIs påståenden.

  SMHI skriver om sin karttjänst,
  https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-1.120165
  ”Förhandsvalen på kartan är år 2100 och RCP-scenario 8.5, det vill säga det scenario som motsvarar det som i dagsläget ligger närmast de uppmätta trenderna i koncentration av växthusgaser.”
  Det är ju helt fel. Koldioxidökningen följer nästan helt RCP4.5.

  I en situation när världens forskarkår sänker klimatmodellernas TCR (medianvärde i AR5=1,6) går SMHI den motsatta vägen och höjer från 1,8 någonting till 2,4 någonting.

  ”Figuren ovan [RCP8.5] visar att havsnivåhöjningen vid år 2300 skulle kunna bli mer än 4 m om vi följer ett högt utsläppsscenario. Fysiska förutsättningar för sådana extrema höjningar finns, men sannolikheterna är låga.” /SMHI
  Sannolikheten är obefintlig men det duger att skrämmas med, om man vrider på orden.

  #1 Johan M. Jag har uppfattningen att vi inte kan komma över 600 – 800 ppm. Då har fotosyntes och flödet till hav ökat så att ny jämvikt uppstått.

 4. Ingemar Nordin

  Lars C #3,

  Tack för den länken. Varför använder de sig överhuvudtaget av ett oseriöst skräckscenario som vägledning för landets kustpolicy? RCP8.5 ligger så långt från trenderna för växthusgaser som man kan tänka sig. Medveten lögn och skrämselpropaganda?

 5. Om vi antar att temperaturmätningar från SMHI resp NOAA visar riktigt så tycker man ju att det skulle finnas med i ett scenario som behöver studeras. Dvs att värmen peakade på 1930-talet. Natuligtvis inte aktuellt för tillfället för forskningen men det blir ju intressant att se var RCP8.5 och andra sk modeller får för förklaringar och hur man skall fixa till verkligheten om detta får fortsätta. Kanske man skulle förbjuda temperaturmätningar och hålla sig till modeller. Det kan ju skapa en massa förvirring för folk och politik om vi skall behöva hantera detta också?

 6. Henrik

  Känslomässigt så suger katastrofhypoteser till sig folk mer än vad fakta gör. Tricket måste väl vara att suga till sig folk till det helt odramatiska budskapet: det är ingen katastrof och det vi gjort tidigare (fast nu sabbar vi det) med världens bästa elmix är jättebra.

 7. Lasse

  Bra att detta vansinne begränsas.
  Havsnivåhöjningen är en planeringsförutsättning för många kommuner. De har blivit övertygade om att det krävs en framåtriktad planering som tar med de värsta fallen och att allt dom görs i dag måste vara ”framtidssäkrat”.
  Men om alla försiktighetsmått adderas så tenderar man att tvinga fram allt för höga byggnationer.
  Vi får badbryggor långt över havet som gör att vi förlorar kontakt med vattnet och hus med höga grunder.
  Hur kan vi få SMHI att begränsa sig? JO?

 8. Johan Montelius

  #3 Lars Cornell

  ”jag har uppfattningen att vi inte kan komma över 600 – 800 ppm. Då har fotosyntes och flödet till hav ökat så att ny jämvikt uppstått.”

  Jag tror inte vi kommer över 500 ppm. Allt, eller åtminstone hälften, beror väl på hur mycket varmare det blir och det är ju svårt att förutsäga. Blir det kallare så lugnar ökningen ner sig och vi kommer inte ens se 500.

 9. De starkaste kritikerna i Sverige av IPCC´s scenarior har varit professorerna Mikael Höök och Kjell Aleklätt på geovetenskapliga institutionen vid UU och inte bara av RCP 8.5. RCP 8.5 anger en global ökning av primärproduktione av energi från 100 Gfat oljeekvivanlenter år 2020 till 290 Gfat år 2100, vid vilken tidpunkt kolet står för ungefär hälften och naturgas för ca 25 %. De anser att tillförseln av fossil primärenergi är orealistiskt stor i jämförelse med tillgängliga reserver.

  De har även kritiserat RCP 2.6 där motsvarande primärenergitillförsel år 2100 är 210 Gfat oljeekvivalenter/år. Även i RCP 2.6 är tillförseln av fossil primärenergi orealistiskt stor, men till skillnad från RCP 8.5 lagras koldioxiden från hälften av den tillförda energin år 2100 i form av CCS.
  (1 fat oljeekvivalenter = 6,12 GJ)

  https://www.ergo.nu/forskning/20100310-soppatorsk-pa-vag-mot-klimatkrisen
  Referensen gäller IPCC´s gamla scenarier men de har motsvarande kritik av de fyra nya.

 10. jensen

  SMHI skriver sålunda att år 2050, skulle verkligheten ge ett stabilt underlag för klimatanpassningsarbete.
  Varför i ……. startar man då dylikt arbete redan 2021 beträffande Näset ?.
  Och varför ingår inte avkylning ( ny liten istid) som ett alternativ i scenarierna ? , vilket faktiskt ändå kan utläsas från NASA´s data. Kolla speciellt sista bilden i artikeln nedan
  https://www.sott.net/article/434075-The-month-of-May-brings-record-sometimes-historic-cold-to-both-hemispheres

  https://wattsupwiththat.com/2019/10/27/the-real-climate-crisis-is-not-global-warming-it-is-cooling-and-it-may-have-already-started/

 11. Rolf Mellberg

  Appropå havshöjning som berörts här vill jag påminna om vetenskapens värld som sändes för 13 dar sen. Det blev en soppa av groteskerier, enastående lågt och värt ett separat inlägg. Jag blev bara trött av att pina mig genom skiten.

  Med desto bättre är följande inlägg som visar att summan av Grönlands och Antarktis avsmältning under 16 år orsakat mindre än EN millimeter havshöjning per år. (Till det kommer i.o.f.s. övriga glaciärers avsmältning och termisk expansion.) Detta data stämmer utmärkt med vad som sägs i Judith Currys eminenta, 16:28 långa film.

  https://wattsupwiththat.com/2020/05/05/first-results-from-nasas-icesat-2-mission-map-16-years-of-melting-ice-sheets/

 12. jensen

  alltså Eddy Minimum

 13. Björn

  Ja, det är skandal när klimatforskarna i sina modeller använder sig av Representative Concentration Pathway 8.5 (RCP8.5). De använder detta scenario som en sanning och skalar upp både vatten och atmosfärstemperatur i sina modeller och därmed skapar en prediktiv framtida förändring av global temperatur och klimat.

 14. Michael E

  Hela idén att utgå från en från en viss ökning av strålningseffekt per ytenhet måste väl anses förfelad. Borde man inte istället utgå från en prognos avseende ekonomisk och global samhällsutveckling avseende förbränning av fossil bränslen.

  Genom att introducera RCP scenarierna kan man göra antaganden som strider mot nuvarande trender och samhällsutvecklingar. För RCP 8,5 hart man bland annat antaget,

  – lower trade flows, relatively slow capital stock turnover, and slower technological change;
  – less international cooperation than the A1 or B1 worlds. People, ideas, and capital are less mobile so that technology diffuses more slowly than in the other scenario families;
  -international disparities in productivity, and hence income per capita, are largely maintained or increased in absolute terms;
  – development of renewable energy technologies are delayed and are not shared widely between trade blocs;
  – delayed land use improvements for agriculture resulting in increased pollution and increased negative land use emissions until very late in the scenario (close to 2100);
  – a rebound in human population demographics resulting in human population of 15 billion in 2100; and
  – a 10 fold increase in the use of coal as a power source and a move away from natural gas as an energy source.

  Dessutom kan man starkt ifrågasätta om det finns så mycket kol och olja som är ekonomiskt utvinningsbart att detta scenario alls är möjligt.

  Att på det här sättet frikoppla scenarier från en rimlig samhällsutveckling kan inte ha något annat syfte än att tjäna som politiskt slagträ för en samhällsomvandling som drivs i huvudsak av vänsteraktivister och godhetssignalerande miljöaktivister.

 15. Sören G

  Nytt klimatlarm i Rapport. Svår torka i Tjeckien. Orsaken är utsläpp av växthusgaser meddelar Erika Bjerström.

 16. Adepten

  #15 Sören G
  Om man som journalist läser detta förstår Jag varför det är som det är:
  https://www.newscientist.com/article/2242855-climate-change-has-already-made-parts-of-the-world-too-hot-for-humans/
  https://www.newscientist.com/article/dn11462-climate-change-a-guide-for-the-perplexed/
  Utvecklingen går inte att stoppa

 17. Lars i Huddinge

  #15
  När de pumpat upp grundvatten i större kvantiteter än vad som regnat ner under många år så borde de väl inte förvänta sig annat än torka.
  Eller har jag missat nå’t annat som gått fel?
  Vi har ju flukturerande grundvattennivåer även i Sverige emellanåt.

 18. Daniel Wiklund

  Det låter ju som att rapport har nyhetstorka. Ibland undrar jag om dom singlar slant om vilken klimatkatastrof dom ska larma om. Torka, översvämningar, ökade havsnivåer, smältande isar i Arktis, värmerekord i norra Portugal, ökande skogsbränder, rekordmånga utdöende arter, rekordhöga koldioxidutsläpp, med mera med mera.

 19. Robert Norling

  #18 Daniel W.
  TV-medierna måste mata valboskapen med en daglig dos av klimathysteri.
  Börjar alltmer påminna om forna DDR.
  Spelar tydligen ingen roll att verkligheten runt oss vissa något annat, för någon stans på klotet finns det alltid något att skrämmas med.

 20. Sören G

  #16 17 18 19
  Man påstår också att det blivit varmare och underförstått skulle det betyda att klimatet blir allt mer outhärdligt. Men i vekligheten är det tydligen att det har blivit mindre kallt. Maxi-temperaturerna har inte ökat medan mini-temperaturerna inte är lika låga. Det är alltså katastrofalt att folk inte fryser lika mycket längre.

 21. Göran Johnson

  #15 Sören
  Prag får 25 mm regn i morgon enligt Yr.

 22. GoranA

  # 11 Rolf Mellberg
  Angående Vetenskapens världs film om stigande havsnivåer har jag skrivit en text som jag publicerat på
  https://begand.blogspot.com/
  och hoppas ska publiceras på NSks insändarsida.

 23. Fredrik S

  Sören G #15 mfl

  Har inte lyssnat på Erika B. men ropade hon inte ut samma sak för några veckor sedan förresten?

  Hon har säkert undersökt och kollat noga för att bilda sig en egen uppfattning.

  Här är statistik för årsnederbörd i Tjeckien plus temperatur man kan studera och avgöra om man bör ligga vaken på nätterna eller inte.

  http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mapy-charakteristik-klimatu?l=en

 24. Arild Fuglerud

  Sören G #15 mfl

  Det går väl alltid att hitta något land i världen som har problem med grundvattnet. Det är det som Erika B. letar efter. Hon gör säkert inte några djupare analyser av orsakerna. Det är bekräftelser på ”klimatlarm” hon vill visa.

 25. Fredrik S

  Att det är snö i luften i mitten av maj beror på att vi bytt luftmassa läste jag någonstans idag.

  Hade det varit över 26 några dagar hade det varit klimatförändringar som drabbat oss här och SMHI lagt ut en varning för höga temperaturer.

  Jag, föredrar ändå att stå ut med det senare.