Rockefeller – en klimatsmart historia

Rockefeller klimatsmart

Klimathotet anses allmänt vara vår tids ödesfråga, men någon övertygande vetenskaplig grund för klimathotet har varit svår att finna, snarast är det tvärtom. Trots det fungerar medias så kallade journalister som propagandister för klimathotet, akademierna kväver det fria ordet för dem, som på vetenskaplig grund tillåter sig att tvivla på detta hot och en liten tonåring får stor internationell framgång med att predika mänsklighetens snara undergång på grund av den hotande framtida uppvärmningen. För detta har hon nominerats till Nobels fredspris, utnämnts till hedersdoktor och fått horder av känslostyrda unga följare att tappa framtidstron. Dessutom verkar våra idag, näst intill klimatreligiösa, politiker vara fast beslutna att genomföra krav på klimathotsagendans ohållbara omställning. Någon öppen debatt, om klimatfrågans vetenskapliga status eller om betänkligheter kring hur den påverkar landets framtida suveränitet och demokrati, det är i dagsläget uteslutet.

Nej, klimathotet är knappast vår tids ödesfråga. Agendan kring klimathotet däremot är just en ödesfråga eftersom den är i färd med att rasera västvärldens frihet, ländernas suveränitet och demokratiska system.

Många har sedan länge frågat sig var tankarna och utvecklingen kring denna ödesdigra Agenda har sin hemvist. Det finns all anledning att fråga sig, vad som sker i kulisserna.

För sju-åtta år sedan visade Jacob Nordangård upp ny intressant information. Under arbetet med sin avhandling kring den politiska historien om biodrivmedel i EU, ORDO AB CHAO (Ordning ur kaos), dök tidigare förbisedda informationskällor i frågan upp. Många intressanta stiftelser, tankesmedjor, mellanstatliga organisationer, NGOs och företag med koppling till klimatfrågan avslöjades. Somliga ledde fram mot ett mål som var utstakat för mer än ett halvt sekel sedan – global makt och kontroll (Se länkarna). Men, var fanns själva navet?

Efter disputationen 2012 borrade Jacob N. vidare, djupare och bredare och nu i och med hans senaste bok kan man skönja en tydlig bild, en bild som till och med utgår från en och samma punkt eller snarare familj – The Rockefellers.

Vår tids ödesfråga kan följas tillbaka till bröderna John D. och William Avery Rockefeller. I slutet av 1800-talet skapade de en rejäl förmögenhet genom att med hårda nypor och Machiavelliska metoder bygga upp och söka kontrollera den framväxande oljeindustrin. 1870 grundade de Standard Oil of Ohio och snart var de bland de rikaste i USA. Men, deras och familjens ambitioner blev än mer storslagna. De ville med hjälp av sina enorma resurser ”förbättra världen”.

Bokens första kapitel heter Att kontrollera spelet. Familjen Rockefeller förstod nyttan av att ha kontroll, inte minst över kunskapsproduktion, utbildning och information. 1890 grundade John D. Rockefeller University of Chicago. Där utvecklades med tiden många discipliner, som gynnade familjens makt. Avdelningen för meteorologi byggdes till exempel upp här under ledning av den svenske fysikern C-G Rossby. Dessutom köptes så småningom flera landstäckande tidningar, dit hör Time Magazine och Newsweek och som av en händelse pryder Greta Thunberg första sidan på senaste numret av – Time Magazine.

Rockefellers ansågs vara hänsynslösa industrialister vilket kanske inte var särskilt gynnsamt om man vill ”förbättra världen” och 1913 skapade John D. Rockefeller den filantropiska stiftelsen Rockefeller Foundation (RF) med syfte att ägna sig åt ”storskalig planering för mänsklighetens och planetens fortlevnad”. Stiftelsen blev nära sammanlänkad med USAs politiska och ekonomiska toppskikt.

Familjen sökte påverka hela mänskligheten och 1921 bidrog den till att grunda Council of Foreign Relations (CFR), en mötesplats för elitspelare i världspolitiken. CFR blev så småningom delaktig i att skapa FN, IMF och Världsbanken, det vill säga embryot till en världsregering. Bland övriga involverade märks Henry Kissinger, som för övrigt dyker upp i flera Rockefellerprojekt, G. Soros och R. Zoellick, som förhandlade fram grundtexten i klimatkonventionen (UNFCCC). Än fler av de inblandade spelade med tiden centrala roller i klimathotsfrågan.

1940 grundade John D. Jr.´s fem söner Rockefeller Brothers Fund (RBF). Medan Rockefeller Foundation främst finansierade forskning blev RBF mera inriktad på aktivism och politik för att ”främja en social förändring som bidrar till en mer rättvis, hållbar och fredlig värld”. De båda stiftelserna, RF och RBF, ägnade sig enligt boken åt storskalig planering för ”mänsklighetens och planetens fortlevnad” i syfte att förändra såväl världssystemet som människan från grunden.

Laurance Rockefeller fick genom Rockefeller Foundation hjälp med att delfinansiera Conservation Foundation (1948), som med malthusianska idéer i grunden, ägnade sig åt problem rörande planetens bärkraft i förhållande till antal människor. Flera av den tidens kända eugeniker var aktiva i kretsen kring Laurance R., där man diskuterade hur naturresurserna och befolkningstillväxten skulle styras. De föreslagna lösningarna på de förmodade problemen är nu alltför välbekanta, global centralplanering och helst en världsregering. Med tiden var Laurance R. knuten till ett femtiotal natur- och miljöorganisationer som t.ex. WWF och National Geographic Society.

Mycket forskning kring atmosfären bedrevs i samband med andra världskriget. Klimatagendan var enligt Jacob N. från början ett militärt projekt, vilket utvecklades i ett samspel med institutioner och personer, som var närstående till familjen Rockefeller och deras organisationer. Manhattanprojektet blev en tummelplats för klimatteorins upphovsmän, vilka dock mer var nyfikna vetenskapsmän än aktivister.

Aspen Institute of Humanistic Studies (1949) grundades av University of Chicago. Här skapades en viktig mötesplats för världseliten inom politik, näringsliv och media. Så småningom kom klimatfrågan in i bilden, även vädret makter behövde kontrolleras. Där har David Rockefeller och Henry Kissinger varit djupt inblandade och med tiden fick Maurice Strong, Al Gore och andra sin världsbild slipad i detta institut.

1954 bildades tankesmedjan Bilderberggruppen, som grundades av David Rockefeller. Gruppen håller årliga möten med den globala makteliten under vilka aktuella och långsiktiga frågor diskuteras. Som exempel har nu behovet av en ”ny industriell elektronisk revolution med långsiktig planering på global nivå och med skapandet av en planetär civilisation, som sitt slutgiltiga mål” diskuterats.

Vid 1960 års presidentval (John F. Kennedy, Lyndon B. Jonson) lyftes natur- och miljöfrågorna, särskilt oron för överbefolkning och överutnyttjande av jordens resurser. Hotet mot planetens fortlevnad basunerades ut med allt större frenesi och koldioxiden och dess eventuella påverkan på temperaturen började diskuteras på konferenser. 1965 höll t.ex. president Lyndon B. Johnson ett tal om att mänskligheten förändrat sammansättningen av jordens atmosfär. Talskrivare var bl.a. Laurance Rockefeller.

Romklubben bildades 1968. Från den kom två kända böcker, som i hög grad har påverkat debatten, Tillväxtens gränser med uppföljaren The First Global Revolution. I The First Global Revolution diskuteras kring hur kriser innebär möjligheter. Den ”rätta” krisen skulle till och med kunna ena mänskligheten till att samlas under ett gemensamt projekt. Tillägget att hot och fiender inte behöver vara äkta är sannerligen värt att lägga på minnet.

Stiftelserna och donationerna har under decennierna mångdubblats och genom dem har familjen i generationer kunnat kontrollera spelet genom att verka som ”en osynlig hand, som nästan omärkligt kunnat påverka skeendena i USA och världen”.

earth charter 1

Grunden var lagd och tiden mogen för att ”förbättra världen”.

22 april 1970 genomfördes den första Earth Day, för att öka medvetenheten om den destruktiva människans framfart på Jorden. Gaylord Nelson ansågs vara upphovsman medan David Rockefellers vän Robert O. Andersson öppnade plånboken. Nu hoppade fredsaktivister, marxister, hippies och andra radikaler på agendan. Den moderna miljörörelsen hade skapats och i kulisserna hittar vi återigen The Rockefellers. Earth Day skulle hädanefter, varje år, påminna mänskligheten om vår hotade framtid, var det tänkt. Jacob N. skriver ”den destruktiva malthusianska bilden av människan som en farsot för planeten åt sig sakta in i folksjälen”.

Stockholmkonferensen (1972) sammanknippas främst med Maurice Strong men både han själv och konferensen var i händerna på familjen Rockefeller. Konferensen planerades till viss del på Aspen Institute.

David Rockefeller var en av den Trilaterala kommissionens, TriCom´s, grundare (1973). Dess målsättning är att skapa en universell ideologi där nationalstaterna gradvis ersätts med globala samarbetsforum. Nyligen blev Annie Lööf invald i gruppen.

Rockefeller Brothers Fund och Rockefeller Foundation grundade 1974 Worldwatch Institute vars uppgift är att identifiera och sprida kunskap om miljöproblem. Deras årsbok State of The World skiljer sig på väsentliga punkter från Björn Lomborgs Världens verkliga tillstånd (SNS förlag).

Sverige har genom fysikern C-G Rossby och senare Bert Bolin haft nära samarbete med The Rockefellers och deras nätverk. Stockholm Resilience Center (SRC) och dess föregångare finansieras t.ex. delvis av Rockefeller Foundation och Rockefeller Brothers Fund.

Länkarna nedan behandlar klimatfrågan både i Jacob N.s avhandling och i boken Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång mer grundligt från andra världskriget och framåt än i det här inlägget.

I Domedagsklockan lanserade Jacob N. begreppet ”den nya hydran”. Hydran var och är svårfångad och dess ursprung tidigare okänt, men i Rockefeller en klimatsmart historia tycks han både ha identifierat hydran och avslöjat hur den, The Rockefellers med sitt nätverk, lyckats skapa och kontrollera vår tids ödesfråga – klimathotsagendan.

earth charter 1

Jorden i deras händer

Hydran är livskraftig och den 25 september 2015 strax innan COP21 i Paris gick av stapeln samlades 150 världsledare under FNs toppmöte om den hållbara utvecklingen. Då antogs ramverket Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable Development. Utan någon större uppmärksamt och utan att världens befolkning fick säga sitt i frågan antogs ett bindande, globalt ramverk som står över nationella lagar dvs Agenda 2030.

The Rockefellers – en klimatsmart historia avslutas med resonemang kring Agenda 2030, i avsnitten Framtiden vi önskar och Agenda 2030s genomförande i 4:e Industriella revolutionen. Innehållet är oerhört svårsmält . Det handlar om en ofattbar, totalt genomgripande Omställning och om hur de så kallade planetskötarna, som t.ex. Johan Rockström, ska kunna skapa ett stabilt klimat med nollutsläpp. Vägen dit kräver bland mycket annat att människan förändras och utvecklas till Homo universalis.

Bokens slutord:

””Rockefellerfamiljen har genomgående haft en tydlig elitistisk syn på omvärlden och hur den bör styras. Demokratin har ansetts vara problematisk. Istället har ambitionen varit att samla de bästa hjärnorna och, med hjälp av den så kallade miljardärsklubbens finansiella styrka och nätverk påverka gemene man till de förändringar man önskat uppnå. Detta görs med de uttalade målsättningarna att ”främja mänsklighetens välstånd över hela världen” och att ”främja en social förändring som bidrar till en mer rättvis, hållbar och fredlig värld”.

Klimathotet har i detta sammanhang utnyttjats för att genomföra en agenda som enligt deras egen syn kommer att skapa en mer rättvis och välorganiserad värld, men som i ljuset av den fjärde industriella revolutionens baksidor riskerar att allvarligt hota människans framtid och frihet.””

”Är det inte dags att vi räddar vår mänsklighet från

dess falska profeter och självutnämnda planetskötare?” (Jacob N.)

¤¤¤

Boken är faktaspäckad men överraskande lättläst, överskådligt redigerad med tänkvärda rubriker och citat samtidigt som den innehåller oerhört mycket upplysning om hur ”den osynliga handen” styrt och ställt för att nå global makt. Den avslöjar även, utan att den behandlar frågan, varför stora delar av USAs och EUs befolkning är så ursinnigt fientliga mot den i deras ögon avvikande och irrationelle president Trump, han som okontrollerat dök upp, stod för frihet och traditionell vetenskap och ”stal” presidentposten just när det var klappat och klart för CHANGE, den stora omställningen, i USA.

Jacob Nordangårds senaste bok är en ”måstebok” för oss alla, som söker förstå vart ”vi” är på väg – och alla andra. I en öppen och demokratisk värld skulle dess innehåll snabbt spridas och debatteras högt och ljudligt, särskilt i all oberoende och objektiv Public Service. Måtte det bli så!

Boken släpptes den 22 april i år det vill säga på årets Earth Day. Samtidigt såg GWPF med Josh tillbaka och firade 49-årsdagen med att konstatera att inte ett enda av de senaste femtio årens stora miljöhot från den månghövdade och livskraftiga hydran har blivit av.

Det är hög tid att årligen fira varje miljöhot, som inte blivit verklighet, just den 22 april samtidigt som vi hyllar frihet, den kreativa och konstruktiva människan och inte minst Det Fria Ordet!

Earth day 2019

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

https://www.klimatupplysningen.se/2012/12/16/ordo-ab-chao/

https://www.klimatupplysningen.se/2013/01/05/klimatfragan-i-ordo-ab-chao/

https://www.klimatupplysningen.se/2014/01/01/domedagsklockan-den-livskraftiga-hydran/

(Jacob Nordangårds böcker finns att köpa på bokus.com)

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Ann LH.
  Fantastisk sammanfattning av det verkliga hotet mot jordens människor.
  Superfint jobbat. Tack, skall sprida detta så gott jag kan.

 2. Kjell Lindmark

  Tack för denna utomordentligt tydliga genomgång. Klimatpolitiken har inget med klimat att göra vilket flera skribenter tidigare pekat på. Den syftar till att centralisera makten över jordens resurser och att undanröja nationell lagstiftning som hindrar de västliga globala företagen att växa ytterligare. Hela den här affärsmodellen är väl känd i Ryssland och Östasien därav de motsättningar som nu blivit allt tydligare de senaste åren.

  Efter Sovjetunionens kollaps såg man chansen att utvidga sitt imperium österut, det verkade fungera ett tag men så kom Putin och satte käppar i hjulen. Kinas fantastiska ekonomiska utveckling gick betydligt snabbare än vad man tidigare räknat med. Nu ligger man efter i sina storvulna planer, nu handlar det om att i första hand bibehålla kontrollen över sina egna domäner i väst. Den växande politiska motståndet mot överstatliga institutioner till förmån för nationella sådana riskerar att underminera globalisternas planer på mer överstatliga maktorgan.

  Så klimatfrågan har skjutits fram som en global angelägenhet för att förmå nationernas parlament att avstå sin och sitt folks makt till centrala organ som FN. Detta har mötts av hårt motstånd världen över och det ökar. Vi ser samma utveckling här i väst. Jag ser stora risker med detta, vi kan hamna i ett läge där globalisterna tar till krig när de misslyckats att ta kontrollen på andra sätt som exempelvis klimatfrågan är en stor del av.

 3. Kjell Lindmark

  #2 forts
  Men icke desto mindre ska vi fortsätta kampen för att förhindra att Rockefeller & Co får total dominans oavsett vad.

 4. Strålande Ann.
  Bra att dra fram vad det egentligen handlar om!. Makt. Global makt!

 5. Roland

  Tack Ann LH

  Såg att nu även Lennart Bengtsson kommer med en ny bok som säker blir intressant ” Vad händer med klimatet? ”
  https://www.bokus.com/bok/9789188729262/vad-hander-med-klimatet/

 6. Ann lh

  Professor John Christy har i dagarna föreläst för MP dvs höga politiker i London. Han förklarar vad som krävs av vetenskapliga analyser och beskriver sin forskning med resultat. Få torde vara mer trovärdiga i frågan om koldioxidens inverkan på den globala temperaturen än just Christy.
  Han upprepar sitt budskap som vi sett och debatterat åtskilliga gånger så det är ingenting nytt med det. Det värdefulla med denna hans föreläsning är att han har anpassat den till de totala nybörjarna, med tydliga bilder och inte alltför krävande text samtidigt som han elegant förklarar varför hela klimathotet bygger på värden som inte håller vetenskapligt.
  I första stycket i inlägget skrev jag ”Klimathotet anses allmänt vara vår tids ödesfråga, men någon övertygande vetenskaplig grund för klimathotet har varit svår att finna, snarast är det tvärtom.”
  Vill man hänvisa till någon källa för detta ”tvärtom” vet jag ingen bättre genomgång än denna Christys:
  https://www.thegwpf.org/climate-models-have-been-predicting-too-much-warming/

 7. Anders

  Wow! Du fick mig att beställa boken omgående! Tack Ann för en välskriven recension!
  22 april lagt på minnet 😉

 8. Ulf

  På tal om media nu ska klimatstressen öka hos barnen. Expressen mäter koldioxid varje dag.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/larm-om-koldioxidrekord-i-atmosfaren-leker-med-eld/

  Klimatupplysningen kanske ska contra med att mäta jordens medeltemperatur varje dag ungefär lika relevant och sedan jämföra ”kurvorna”?

  Koldioxidnivån har inte varit så här hög på flera miljoner år säger Expressen. Hur är det då med temperaturen de senaste miljoner år?

 9. Daniel Wiklund

  Tack för en väldigt bra artikel. Det gör att jah lättare står ut med det regniga och kalla vädret som vi har i Luleå idag. I framtiden kommer vi att få mycket bättre väder, och det gäller för alla människor som bor på våran planet. För idag så ska människor runt hela världen klimatstrejka. Inspirerade av Greta. Efter att ha läst dagens inlägg av Ann LH så förstår man bättre varför klimatstrejken kommit till stånd. Jag minns miljökonferensen i Stockholm 1972. En professor från USA som deltog i konferensen kom till Luleå för ett kort besök. Jag och min fru skjutsade professorn till ett möte i Piteå, där han pratade om miljöfrågan. Jag tillhörde då SKP, professorn tillhörde också vänstern. Svårt att säga om vädret är bättre eller sämre än det var 1972.

 10. Kevin Benn

  Tack, Ann!
  En mycket tydlig och viktig påminnelse om hur maktbegär lyckats förvränga vetenskap till religion.
  Att ”främja mänsklighetens välstånd över hela världen” och att ”främja en social förändring som bidrar till en mer rättvis, hållbar och fredlig värld”. Ett oantastligt mål ; ett självvalt översteprästerskap; en flock villrådiga syndare som längtar efter Budsord; och nu senast en ung innocent – guds utsände – som projiceringsobjekt och katalysator. Det är diaboliskt skickligt iscensatt och jag ryser.

 11. Christer Löfström

  “This combined with the need to raise energy production is expected to increase the concentration of carbon dioxide to approach a value twice that of the pre-industrial time towards the middle of the century. Such a high value is likely to give rise to irreversible changes in the climate of the Earth.
  It seems that two major actions are needed and should be implemented with highest priority. These are carbon dioxide sequestration and increased investment in nuclear power, preferably using fast breeder reactors”
  /Lennart Bengtsson Energy & Environment, vol. 17, 5: pp. 755-765. , First Published Sep 1, 2006.

  Lennart Bengtsson var då medlem av KVA´s energiutskott som drev opinion för kärnkraft och mot vindkraft.

  Ann L-H bör plocka fram Bernie Lewin’s, Searching for the Catastrophe signal, och läsa på sidan 130 där han beskriver hur The Carbon Dioxide Program was born. Nuclear vs Coal.

  I dagens Sverige handlar klimathot om kärnkraft vs vindkraft. Ena sidan säger fossilfritt. Den andra säger förnybart.

  Ann L-H skriver.
  ”Agendan kring klimathotet däremot är just en ödesfråga eftersom den är i färd med att rasera västvärldens frihet, ländernas suveränitet och demokratiska system.”

  Det är framtiden för de extremfattiga i SS Afrika som står på spel då de vägras kolkraft!

 12. latoba

  Ann LH
  Tack för en viktig och uttömmande beskrivning av Jakobs bok. Hoppas att den får stor spridning. Ska tipsa ”mitt” bibliotek om den. Vet inte vad de har för policy när det gäller bokanskaffning. Risken finns väl att det bara är ”PK-böcker” som inköps.

 13. Håkan Bergman

  #11
  Tyvärr tror jag inte att så värst många av oss bonnläppar här uppe inser att afrikaner idag också kan bo i megastäder. Hur tänker sig dom gröna att en stad som t.ex. Kinshasa, 13 miljoner, ska kunna försörjas utan fossil energi och ett fungerande elnät? Och det finns många städer där med +1 miljon invånare. Och städerna växer fortare än nån annanstans idag.

 14. Ann lh

  # 11 Christer L
  Klimathotet vilar på att koldioxid har hög klimatkänslighet och det kommer ursprungligen från den så kallade Charneyrapporten vars deltagare syntes i Rockefellersfären. Deras gissning var alltför hög och det allvarliga med det är att samtliga klimatmodeller utom en rysk håller fast vid gissningsvärdet. Modellen som använder det ryskavärdet ligger nära den utveckling som man uppmätt i verkligheten.
  Flera klimatforskare har kommit fram till ett värde runt ett, men det har inte klimathotsagendan brytt sig om.
  Kolla Christy’s föreläsning. Länken i kommentar 6.
  Om det osannolika skulle inträffa att det blev allmänt erkänt att klimatkänsligheten ligger runt ett och det blev inbyggt i klimatmodellerna skulle klimathotet falla ihop som ett korthus och de fossila bränslen skulle inte kunna brännmärkas på grund av klimathotet. Konsekvensen av det är dock svår att sia om, men är nog svårt att uppfinna ett bättre globalt hot än det som bygger på CO2.

 15. Christer Löfström

  #13

  Det är moderniseringen av Afrika som kommer att knäcka klimatnojan. Det är människorna i Afrika som kommer att driva frågan. Afrikanska Unionen har en 2063 agenda.

  https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-energy-forum-makes-recommendations-and-suggests-strategies-for-accelerating-electrification-18314/

  https://au.int/en
  https://au.int/en/agenda2063/overview

 16. Ingemar Nordin

  Latoba #12,

  Om biblioteken köper in boken betyder det mycket för försäljningen och spridning av boken. De flesta bibliotek är bara glada om de får tips och önskemål från sina låntagare.

 17. Lasse

  Bra text som lockar till läsning.
  Världen blir lite mer komplicerad när alla dessa dolda maktgrupperingar visas upp.

 18. Christer Löfström

  # 14
  Jag koll på vetenskapen. Har 20 år med dyngan.
  Både Christy och Lindzen korta utmärkta skrifter hos GWPF ligger på min hårddisk.
  De är utmärkta att bifoga mail till media, politiker och näringsliv.

  Notera att Freeman Dyson och Christopher Essex (ordförande) ingår i vetenskapliga rådet för GWPF.
  Essex sände mig 2003 boken han och Ross McKitrick skrivit. Taken by Storm.
  SNS förlag ville inte göra svensk version av den. Marian Radetzki fick låna mitt ex. Han sågade den så det blev inget.

  Tjatet om den stora Rockefeller konspirationen är för mig tröttsam.

 19. Ann lh

  # 18 Aj, då.

 20. ThomasJ

  Oj, vilken suverän recension – stort TACK, Ann ! 🙂

  Klart som ’bullens’ att den ska införskaffas och läsas !

  Delat inlägget på FB.

  Trevlig helg !

  Mvh/TJ

 21. Ann #14
  >Om det osannolika skulle inträffa att det blev allmänt erkänt att klimatkänsligheten ligger runt ett och det blev inbyggt i klimatmodellerna skulle klimathotet falla ihop som ett korthus

  It aint gonna happen!
  Eftersom klimathotets kärna är politiskt och inte vetenskapligt så spelar det ingen roll för dem som driver projektet. De kommer att köra vidare på något sätt och/eller hitta nya ”bevis” och eller skäl till att vi behöver en världsregering

 22. latoba

  #16
  Jag har nu bett ”mitt” bibliotek att anskaffa boken. Jag ställde också frågan om man kan få veta om boken kommer att köpas in och när den kan vara tillgänglig och efter vilka principer de gör anskaffningar. Ska bli intressant att se om jag får något svar.

 23. Lasse Forss

  Tack Ann,
  Jag har läst boken och funderade på hur den ska sammanfattas. Nu behöver jag inte det. Än en gång, Tack Ann.

 24. Sander

  Om teorin om en global regering är riktig borde då inte alla politiker vara emot detta. En alla regeringars regering tar ju makten från nuvarande makthavare.

 25. Bim

  Sander #24
  Våra obildade politiker blir de perfekta välbetalda spring- och korgossar till regeringarnas regering, som slipper skitgörat.
  Precis så som kommunismen fungerar. För du tror väl inte Stalin själv gick ut och högg huvudet av obekvämt folk.

 26. #24 Sander
  >Om teorin om en global regering är riktig borde då inte alla politiker vara emot detta. En alla >regeringars regering tar ju makten från nuvarande makthavare.

  Det kan man tycka. Det är några som har insett det. Trump tex. Och Vaclav Klaus plus några andra ledare i före detta kommuniststater.
  Och Christina Figuere, toppnamn inom IPPC sa de rakt ut.
  ”Det handlar inte om klimatet, det handlar om att ersätta kapitalismen med ett system som fördelar planetens resurser rättvist”
  Det fick hon säkert mycket kritik från den ”inre kretsen” En reporter frågade henne om det senare men då svarade hon inte. Blängde bara elakt.

 27. Lasse

  Konspirationen gör mig lite fundersam.
  Är naturvetenskapen bakom helt ointressant?
  Den har fått igång mina funderingar och tankar.
  Men de tycks vara en ovidkommande värld som manipuleras hej vilt.
  Även figurer som Greta och andra, är de dockor i större spel där makt över folket är målet.
  Makt som ger utveckling åt ett visst håll.
  Det är verkligen bråttom nu!
  Isarna smälter!
  Det gjorde de även på 30 talet då en annan totalitär ledare visade vägen , eller var det två?

 28. Ann lh

  Hej alla!
  Det är naturligtvis roligt med positiva kommentarer, men glöm inte Jacobs slit under snart ett decennium för att gräva och nysta i den här härvan så som ingen såvitt jag vet tidigare gjort. Varken de tunga namnen när det gäller klimatfrågans historia Rupert Darwall och Bernie Lewin tycks ha grävt i dessa jungfruliga källor tidigare.
  Bara det att till slut få ihop en mycket läsbar bok kring alla trådar är en bragd.
  För min del stillade hans bok en del av den nyfikenhet jag har inför frågan om hydran och det var ett rent nöje att läsa den! Visst var det lite knepigt att älta innehållet för att sålla rätt info och spara i mitt tycke väsentligheter, men tänk på ett decennium – i motvind!
  / Ann

 29. Ann lh

  Från vanligtvis välunderrättat håll, dvs gubben min, meddelar Expressen nu att Sverige-chefen för XXL slutar efter misstänkta Greta-hånet.

 30. Fredrik S

  Tack Ann, utmärkt!

  Måste införskaffas.

  Tänkte läsa lite om dagen tjohej. Första rubriken jag mötte var ”klimatet är det finaste vi har”.

  La ner det och åker till gymmet istället.

 31. Christer Löfström

  #19
  Jag förstår att det gör ont. Du är så van att få hyllningar här på KU att när jag med mina erfarenheter och kunskaper yttrar mig så svider det.
  Din kommentar är nedlåtande. Den tar jag med mig till de miljöer jag rör mig i.

 32. Ingemar Nordin

  Christer L #18,

  ”Tjatet om den stora Rockefeller konspirationen är för mig tröttsam.”

  Jag tycker att du skulle läsa boken istället för att avfärda den som ”konspiration”. Det Jacob gör är att han låter de involverade komma till tals med egna ord, allt hämtat från öppna källor. Det är alltså ingen spekulation eller påhittade konspirationer som beskrivs. Bara fakta. Det är så man jobbar när man bedriver historieforskning.

 33. Daniel Wiklunf

  OT Greta fortsätter sin triumffärd. Vid sitt tal idag sa hon bl a ” Vi är här för att städa upp efter våra föräldrar och kommer inte att sluta förrän det är klart”. Det verkar ju vara en strejk som riktas mot föräldrar. Det är vetenskap på hög nivå. Det brukar bli dåligt väder när planeträddarna håller sina möten/konferenser. Här i Luleå är det svinkallt idag. Jag tycker dom ska strejka mer än en dag i veckan. Och varför inte hela sommaren.

 34. Christian H

  Mycket bra recension av en viktig bok. I mina ögon är IPCC ett gangstersyndikat som försöker manipulera och styra mänskligheten med diaboliska metoder. Jag hoppas på ett uppvaknande bland våra makthavare som låtit sig grundluras av alla klimatlarm. Samma sak gäller de rektorer och lärare som tillåter Gretas ”klimatjugend” demonstrera mot klimatet. Skäms på er!

 35. Sören G

  Det hade varit bra om Greta städade upp efter sina föräldrar. Fast den uppsädningen får nog ske i hennes egen hjärna.

 36. Roland

  Såg Tv4 nyheterna ang bensinupproret 2.0 där dom
  intervjua en deltagare. Och så noterar jag texträmsan som jag tycker är vinklat nedvärderande. Någon som håller med ?
  https://m.youtube.com/watch?v=8zrByuNXezA

 37. Fredrik Sundström

  Greta skäller på de vuxna och jag håller med henne. Politiker, lärare och föräldrar har lurat i barnen en massa trams. Åtminstone om man ska gå efter dagens slagord och kommentarer.

  Bakom det hela, förutom de gröna planeträddarna, så lurar väl samma sorts folk som åkte till DDR och tyckte det var förträffligt. Klimatet är ett perfekt verktyg för dem.

 38. Fredrik S

  Ann lh #29

  Ja, man får passa sig. Men det var andra tveksamma inlägg också. Fast det ger ju bättre rubriker att skriva att Greta var orsaken.

 39. Sofia

  Artikel om Greta… där man kan rösta om man håller med.henne eller Åkesson:
  Greta Thunberg efter Jimmie Åkessons attack: ”Så desperat”
  https://nyheter24.se/nyheter/politik/927494-greta-thunberg-efter-jimmie-akessons-attack-sa-desperat

 40. Goran J

  Ann, tack för ögonöppnaren om Jacob Nordangårds bok om Rockefeller. Självklart skall mitt bibliotek ta hem boken.

  Torsten Sandström professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet har ett inlägg på Newsvoice där han anser att det bedrivs en farsartad symbolpolitik i Sverige kring frågor om klimat, miljö och naturens mångfald. “Entusiastiska” miljöaktivister, statlig dogmatik, myndigheter som spenderar miljardbelopp på fel saker och medier som hetsar upp sig över inbillade kriser har blivit de verkliga hoten mot samhället.
  Mycket läsvärt här är länken https://newsvoice.se/2019/05/sverige-duktigast-klimatfarsen/

 41. Fredrik S

  Goran J #40

  Tack för länken! Ja, mycket läsvärd, sällan man får läsa något pragmatiskt på svenska numera.

  Kampen mot väderkvarnarna är i full gång, nu med Sverige i täten.

 42. #11 och #14
  .. Om det osannolika skulle inträffa att det blev allmänt erkänt att klimatkänsligheten ligger runt ett och det blev inbyggt i klimatmodellerna skulle klimathotet falla ihop som ett korthus…

  För att inte tala om hur man skulle reagera när/om klimatcyklerna vänder som vetenskapliga analyser är nedlusade med som en möjlighet/sannolikhet/ett hot!?
  Men det är såklart inte aktuellt just denna gång då de satts ur spel för evig tid genom människans magiska reglage.

 43. Håkan Bergman

  Ingemar N. #32
  Nja lite tjatigt är det nog. Kom ihåg att vi lever i den bästa av världar, den västerländska civilisationen. Det är naturligtvis fullt möjligt att det har funnits civilisationer med samma inbyggda handikapp, men ingen av dom har lämnat nåt avtryck i den kända historien. Det går att hitta hur många nätverk och konspirationer som helst i vår civilisation, vi slår nämligen inte automatiskt ihjäl våra opponenter. Om det här är en styrka eller svaghet på lång sikt får framtiden utvisa, än så länge är bevisen för att det är en styrka ovedersägliga.
  Strävan efter makt är nåt alla människor bär med sig och sannolikt nåt som gynnas av evolutionen, inget konstigt med det. Tidiga civilisationer strävade också efter global makt, världsherravälde som världen såg ut vid deras tid, perser, Alexander,romare, Vatikanen, Kalifatet, Habsburgarna, Napoleon, tredje riket och Sovjetunionen. Nu utelämnade jag mästarna på global makt, Brittiska Imperiet, så nära global makt man kan komma, samtidigt som man var det mest öppna och demokratiska samhället av alla. Spanjorer och Portugiser upptäckte nya världar och nya handelsrutter men britterna såg till att behärska haven, rule Brittania. Att nån nationalstat idag skulle sträva efter globalt herravälde finns inte på kartan, gränserna är satta, expansion av eget territorium uteslutet, återstår ekonomiska intressesfärer att tävla om, företrädesvis Afrika. Rockefeller borde satsa sitt pund där det ger högst avkastning, inte i ett lotteri med garanterad vinst bara för den som anordnar lotteriet. Men jag kanske bara är en gammalmodig gnällspik som borde spela på nåt ballt nätcasino i stället?

 44. Ingemar Nordin

  OBS! Jacob Nordangård intevjuas idag på Swebbtv https://www.youtube.com/watch?v=k8rBL4gv7c0&feature=youtu.be om boken.

 45. Ingemar Nordin

  OBS! Jacob Nordangård intervjuas idag på Swebbtv https://www.youtube.com/watch?v=k8rBL4gv7c0&feature=youtu.be om boken.

 46. Fredrik

  Här kommer ett tips inför EU-valet. Jag mailade till Jan Ericson (M), se ericsoniubbhult.se, och frågade om han vet någon som har en liknande sansad syn som han på klimatpolitiken och som man kan kryssa till EU-valet. Han svarade då att den enda han vet säkert tänker som han i frågan är Henrik Sundström på plats 25 i listan.

 47. Sören G

  Satte på radion. Hörde en röst som sa ”nu när vi ver ganska precis vad vi måste göra för att uppnå 1,5 gradersmålet o.s.v.”. Alla program är nerlusade med påståenden av det här slaget. Och så var det om en ny musikal i hyllningskören till klimat-Greta. Upphovsmannen uttalade sig lika trosvisst om vad som måste göras.

 48. Ann lh

  # 47 Sören G och SVT bjöd på underhållning igår kväll. EU-debatt.
  Den bästa kandidaten varje parti kunde skicka till EU fick visa upp sig och sina åsikter. Fyrtio minuter med klimatet inledde. En obehaglig föreställning minst sagt. Från ena sidan bjöd ”Sverige i miniatyr” på högljudd okunskap och ägnade sig mest åt att trycka till de mer lågmälda, som verkade vara placerade i skamvrån ”där borta” på andra sidan, men visade både realism och hyfs. Arma land!

 49. Ann lh

  # 44, 45. Intervjun med Jacob N. imponerande! Innehållsrik, upplysande och njutbar.

 50. Sören G

  #48
  Jag lysnnade på intervjun med Jacob Nordangård i stället. EU-debatten avstod jag från. Förstod hur det skulle bli.
  Såg Rapport och där var det flera långa inslag med anknytning till klimatet. Bl.a. demonstrerande ungdomar som sa att det var viktigt att ”stoppa klimatförändringarna”. USCHH!

 51. Ann lh

  # 50 Sören, intervjun med Jacob tål att lyssna på flera gånger. Jag njöt av den lågmälda och innehållsrika diskussionen. Både boken och innehållet i intervjun måste få tid att smälta samman. Såvitt jag förstått har Jacobs forskning sett tidigare förbisedda samband, lagt ihop två och två och är nu på god väg att avslöja en ny, sammanhängande och överraskande berättelse om 1900/2000-talens svårfångade hydra.
  Skillnaden mellan den njutbara lågmälda diskussionen och debatten på SVT som på alla ätt styrdes av tvärsäkra damer, som nu ska rädda världen genom att göra EUs-länder multifattiga är generande stor.
  Hoppas innerligt att Jacob får möjlighet att fortsätta gräva, tänka, sammanställa, synas och höras.

 52. #18 Christer
  Sluta snacka om konspirationer!
  Definition enlig wikipedia
  Konspiration (av latinets conspirare: ’andas tillsammans’), komplott eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.
  Inget hemligt i klimathotsprojektet. Allt redovisas ju i dokument.
  Tex. Club of Romes dokument ”The First Gkobal Revolution” och 1975 `Endangered Atmosphere’
  Conference.
  Sen finns också ”Agenda” dokumenten
  Inte särskilt hemligt!

 53. Peter

  Jacob borde vara en självskriven intervjugäst hos Mikael Willgert

 54. Ann lh

  Peter # 53. Din önskan gick i uppfyllde på momangen. Kolla # 44 eller 45.

 55. Bim

  Hej Alla.
  kollade också på Mikael Willgerts intervju med Jacob N.
  Willgert är en väldigt bra intervjuare. Lugn och sansad och låter folk tala till punkt. Tänk om SVT kunde lära sig hur man gör, och framförallt vem man intervjuar. 😀
  I dag sprang jag på en L-politiker som delade ut flygblad angående EU-valet. Jag talade om vad jag tyckte om det eländiga programmet i går. När jag ser dessa politiker i tv så undrar jag om de är riktigt kloka. De verkar ju inte kunna ett smack om det de talar om.
  Nej, sa han, dom är ganska okunniga.
  Så han ville ha så mycket upplysningar han kunde få.
  Jag lär upp unga människor som vill bli politiker. Så jag behöver ju veta en hel del själv om klimatet.

  Han har fått en del fakta som jag samlat på mig från Er här på bloggen , så jag skall länka honom hit med jämna mellanrum. Så han kommer nog att hänga här så småningom, hoppas jag.
  Han är ingen ungdom men verkar intresserad och mottaglig för sanningar.
  Hans Jensevik är också en kunnig man som jag följer. Han kan kommunernas ekonomi sedan 20-30 år tillbaka.
  https://www.youtube.com/watch?v=ncf3oLU0a_U&t=304s

 56. Pingback

  […] Rockefeller en klimatsmart historia […]