Parallell värld – parallell vetenskap

parallell värld

Att klimatalarmismen har en mycket speciell bild av verkligheten kan man inte undgå att lägga märke till om man ser på det som miljörörelserna och de gröna politikerna förmedlar till allmänheten. Jag tänkte att det kan vara en poäng i att försöka samla denna socialt konstruerade bild av världen för att sedan se på den parallella vetenskap som upprätthåller denna bild.

Låt oss börja med den parallella klimatverkligheten. I den världen så är katastrofen redan här med en accelererande, antropogent skapad global uppvärmning som bl.a. orsakar översvämningar, orkaner, häftiga lokala svängningar i temperaturen, torka, skyfall, smältande polarisar, snöfria vintrar, klimatflyktingar, och en krympande mängd isbjörnar. Allt sker redan nu och det kommer att förvärras många gånger om inom en ganska snar framtid.

Denna verklighet innehåller också en värld med ökande miljöförstöring i allmänhet, med en exploderande befolkningsökning och med naturresurser som snabbt håller på att ta slut.

Vidare så är världen ifråga konstruerad så att globalt bindande avtal är möjliga, även då det finns intressekonflikter mellan länderna som får förhandlingslogiken att gå i en helt annan riktning. Det enda som behövs, menar de gröna ideologerna, är vilja; om bara alla vill tillräckligt mycket så är avtalet i hamn. Och för att åstadkomma en sådan vilja så måste ”folkets röst” i form av Greenpeace, Världsnaturfonden och diverse andra frontorganisationer trycka på politikerna allt vad de kan.

Slutligen är världen sådan man kan lösa all energiförsörjning helt utan fossila bränslen eller kärnkraft. Samhällenas energibehov kan tillgodoses med vind- och solkraft och andra förnyelsebara kraftkällor. Samhällets mekanismer är också sådana att denna lösning inte bara är tekniskt möjlig utan också ekonomiskt lönsam – åtminstone om vi byter ut vår nuvarande marknadsekonomi mot ett ”cirkulärt” ekonomiskt system. Det ger även massor med gröna jobb, och alla som satsar sina (eller andras) pengar på detta kommer att bli rikligt belönade i framtiden.

I den parallella vetenskapen så beforskas den parallella värld som man konstruerat. Den parallella vetenskapens främsta uppgift är inte att kritiskt granska eller att ifrågasätta verklighetsbilden utan snarare att stärka dess existens med nya argument, data och teorier som stämmer med mönstret.

Begreppet ”parallell vetenskap” introducerades härförleden av Jens Sundström och Torbjörn Fagerström vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

De skrev om den forskning som blivit så populär om ekologiskt jordbruk versus konventionellt, där den förra höjs till skyarna och den senare svartmålas. Författarna karaktäriserar den parallella vetenskapen på följande sätt:

”Parallell vetenskap skiljer sig från verklig vetenskap genom att dess slutsatser föregår de experimentella resultaten.”

”Vidare arbetar parallell vetenskap för att ersätta seriösa och erkända forskare med ”experter” (oftast självutnämnda) som stödjer det politiska projektet.”

”inom den parallella vetenskapen strävar man efter medial uppmärksamhet och vet att i de sammanhangen är så kallad cherry-picking av data praktiskt taget riskfritt.”

”Den parallella vetenskapens företrädare desinformerar, istället för informerar, och utgör i den meningen ett hot mot demokratin.”

Den parallella vetenskapen inom klimatområdet har förutom de nämnda egenskaperna också en hel del egna. Vi fick ju en ganska bra inblick i hur det kunde gå till då Climategatebreven publicerades 2009. Korrespondensen skedde mellan några av de absolut mest centralt placerade klimatforskarna inom FNs klimatpanel, IPCC. Alltsedan IPCCs grundande 1988 så har den underförstådda agendan varit klar: ”Plocka fram bevis för att människans utsläpp av koldioxid utgör ett globalt hot mot planeten”. I Climategatebreven diskuteras hur man bäst skall få fram de bevis man vill ha. De handlar om att fylla i luckorna (rekonstruering och justering av de globala temperaturer under 1900-talet i enlighet med teorin); att hitta på olika ad hoc teorier (t.ex. om aerosolers inverkan för att förklara avkylningen före 1975); att ignorera och/eller tona ned en del forskning (om naturliga variationer under historisk tid och om solens inverkan), samt att direkt motarbeta (genom överenskommelser om refereegranskning och påtryckningar på tidskriftsredaktörer) all annan forskning som pekar på motbevis mot den accepterade agendan.

Den parallella klimatforskningen syftar emellertid inte bara till att bekräfta de redan etablerade grundteserna. Nya detaljer och nivåer läggs till. Ungefär som i datorspelens värld, fast här handlar det om att upptäcka ständigt nya hot (alltifrån översvämmade städer och minskade skördar till metanutsläppande kor och ekorrar).

I parallellvetenskapen ingår inte bara utvalda delar av klimatvetenskapen utan även ekonomi, statsvetenskap, sociologi, psykologi och humaniora. Klimatets betydelse för parallellvärldens människor och sociala strukturer konstrueras samtidigt.

Till det senare forskningsområdet hör bl.a. klimatpolitisk forskning om handel med utsläppsrättigheter, om förhandlingsrundorna på de årligen återkommande klimatmötena och om företagens klimatmedvetna marknadsföring. Beteendevetare utarbetar projekt för hur man skall få folk att bete sig rätt inför klimathotet. Och självklart hakar etiker och teologer på med utläggningar om de etiska problemen med att vi inte reagerar tillräckligt snabbt med att lägga om vår livsstil.

I god postmodernistisk anda menar många företrädare för parallellvetenskapen att den inte primärt handlar om att söka ”sanningen” eftersom världen ändå är en social konstruktion, utan mer om att skapa den värld vi vill ha. Vetenskap är nämligen med nödvändighet främst ett politiskt projekt, har vi fått lära oss. För att genomföra den stora samhällsomvandling som den parallella vetenskapen menar är nödvändig så engageras inte bara grundforskare. Den tekniska forskningen måste styras över mot att utveckla vind-, sol- och biokraft. Byggnadstekniken måste inriktas mot energisnåla hus. Nya värmesystem, nya vitvaror, ny belysningsapparatur, nya elnät, ny statsplanering, nya typer av bilar – medel för allt detta mobiliseras via forsknings- och pensionsfonderna för att skapa framtidens nya sköna gröna parallellvärld.

Ett eget, närmast unikt forskningsområde handlar om parallellvetenskapens självbild, och om parallellvetenskapens motståndare. Enligt självbilden så råder det en så gott som fullständig (97%) konsensus bakom de egna forskningsresultaten. Parallellforskarna menar sig företräda Vetenskapen med stort V. Mot detta står motståndare, ofta kallade ”förnekare”. Även om dessa slemma element har man forskat fram en ganska tydlig bild: att de är betalda av Big Oil, att de har en undermålig mansroll, att de tror på konspirationsteorier, att de är organiserade i hemliga nätverk och genomför ”orkestrerade” aktioner för att undergräva förtroendet för Vetenskapen. I denna konspiratoriska självbilds/motståndar-forskning deltar psykologer, sociologer, antropologer och genusforskare.

Tack vare frånvaron av det kritiska ifrågasättandet av den parallella verkligheten så kan den parallella vetenskapen leva vidare i ostörd välmåga och med stöd från alarmistiska media. Mönstret följer en gammal beprövad strategi från de totalitära staterna under 1900-talet. För mig som fick mig till livs marxistisk teori och den bild som konstruerades och upprätthölls i, och om, de kommunistiska samhällena under 60- och 70-talen är det hela en déjà vu upplevelse.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  Ingemar, vilken bra beskrivning du ger av den parallella vetenskap ni ägnar er åt på den här bloggen.

 2. Ingemar Nordin

  tack, tack Thomas, men jag tror att du fått en del om bakfoten här …

 3. Thomas P

  Ingemar #2 Jag förstår naturligtvis att det inte var så du tänkte dig det, men det var likafullt en bra beskrivning på vad ni sysslar med.

 4. Alienna

  Thomas P,
  Ibland är du rent tröttsamt pueril i din destruktivitet.
  Kan du inte åtminstone ljuga liiite bättre..?

  *gäspar*

 5. Ingvar Engelbrecht

  Ingemar.
  Visst är det en déjà vu. Minns också den tiden. Tur att man hade (och har) Ayn Rand att luta sig emot istället för media.

 6. latoba

  Tomas P. Du verkar var den parallella vetenskapens , som den beskrivs av Ingemar, Torbjörn Fagerström m fl, främsta förespråkare, d v s du förordar ingen vetenskap bara politiskt tyckande.

 7. Björn-Ola J

  Tack för ett mycket bra inlägg, Ingemar.

  När jag läste artikeln av Sundström och Fagerström, så tänkte jag direkt på hur väl det passade in på klimatvetenskapen, och du har tydliggjort det på ett väldigt bra sätt.

  Jag ser dock ingen nackdel med att styra mot en mer energisnål teknik.
  Målen borde dock förankras i en god ekonomi, vilket inte alltid görs.
  När det gäller byggnadssektorn är det dock problem när man ska beräkna lönsamheten i investeringar på energibesparing, eftersom man ofta räknar på upp till 20 års sikt, och vi har ju inte en aning om hur energiprisutvecklingen kommer att se ut. Sådana Lönsamhetsbedömningar blir alltid osäkra.
  Numera är trenden att man inom exempelvis den offentliga sektorn istället sätter upp handfasta mål för byggnader i kWh/m2,år, utan någon egentlig hänsyn till lönsamhet. Det verkar då som om det nästan uppstått en tävling i låga energital.

 8. Bengt Abelsson

  Parallell vetenskap bedrevs även på Säter – Fallet Thomas Quick och den destruktiva psykoanalysen som bedrevs av en grupp som med inbördes beundran och sektliknande verksamhet visar hur även vettiga människor kan förledas till stolleritänk.
  Källa: Dan Josefsson: Mannen som slutade ljuga.

 9. AG

  Ingemar, en utmärkt artikel! Jag skulle vilja lägga till sjukvården också där läkarna nu har organiserat sig för att möta ”klimathotet”. Det börjar bli alltmer absurt. Jag trodde att läkareden innehöll en mening om att ”inte skada” – ”don´t cause harm”. Kanske ska man upplysa läkarna om effekterna av att suboptimera sina insatser. Förresten tror jag inte det går; visste ni t.ex att c:a 30% av alla röntgenundersökningar är helt onödiga och utan grund?(Läkare remitterar). Eller att läkare är den kategori som allra mest struntar i hygienreglerna som gör att patienter blir sjukare när de lämnar sjukvården än när de kom in? Det drabbar tusentals varje år – helt i onödan. Några axplock. Det finns mycket att göra. Men klimatet?

  (http://www.lakartidningen.se/Samlingssidor/Klimatforandring-och-halsa–samlingssida/)

  Det återspeglar väl alla akuta klimatfrågor. Dvs man har ett tunnelseende och kan inte längre bedöma riskerna sett i ett större sammanhang. Klimatet tillhör defintivt inte till den mest avgörande frågan att ta itu med. Den hör till samma kategori som att bevaka annalkande asteroider osv.
  I militära fick man alltid uppmaningen att skjuta på synliga fiender i först hand – aldrig på de som ”kanske” gömde sig i en buske längre bort. Inte ens för säkerhets skull. Med begränsade resurser blir det självklart hur man ska optimera. Klimatdiskussionen tas alltid ur sitt sammanhang eller så får man höra ”det ena utesluter inte det andra”. Det verkar finnas oändliga resurser och inga andra behov. Speciellt när man leker med andras pengar.

 10. Björn

  Den parallella vetenskapens rätta namn är pseudovetenskap och ingenting annat. När de som kallar sig för klimatforskare, försöker utestänga med alla medel, andra forskare med konkurrerande hypoteser, då har dessa klimatforskare lämnat allt vad som heter vetenskaplig heder. Här behövs en omstart där verklig grundforskning är ledstjärnan.

 11. Skogsmannen

  Att det går att tjäna 1$ per kommentar genom att agera som rysstroll i olika kommentarsfält är ”allmänt” känt.

  Mönstret känns igen, blir mer och mer övertygad om att den kapitalstarka gröna rörelsen använder sig av liknande metoder…

 12. Lennart Bengtsson

  Det är ingen tvekan att vår tids parallell vetenskap är ett hot mot naturvetenskapens innersta kärna. Att vetenskapliga resultat måste verifieras mot oberoende observationer är en självklarhet och detta i flera fall av oberoende vetenskapliga grupper. I samhällen som domineras av totalitärt tänkande vare sig politiskt eller religiöst är detta i allmänhet inte möjligt vilket är välkänt. Frågan är hur man skall ställa sig till prognoserade företeelser speciellt om dessa utgör ett allvarligt potentiellt hot. Ett exempel skulle vara en asteroid som skulle kollidera med jorden om ett antal år. Trots att denna händelse ännu inte inträffat och följaktligen ännu inte kan verifieras så kan ändå bankurvan verifieras och i kombination med erfarenheten av tidigare beräkningar kan man ändå motivera omfattande åtgärder för att kanske förhindra en ödesdiger kollision.
  När det gäller det framtida klimatet eller miljöeffekter av en genetisk växtodling är situationen helt annorlunda då vi här har att göra med processer som till sin natur aldrig kan exakt beräknas. Det är därför en fråga om en riskbedömning. Att gardera sig mot oväntade risker är förnuftigt så länge kostnaderna för åtgärderna står i en rimlig proportion till riskerna. När det gäller genetisk växtodling liksom modern kärnkraft anser den etablerade vetenskapen att riskerna är försumbara till minimala men när det gäller det framtida klimatet är riskerna snarare tänkbara och hittills för osäkra för att genomföra radikala ändringar eftersom kostnaderna för en radikal omläggning av ekonomi och energiproduktion är ännu mer oöversiktliga än en allvarlig klimatändring.
  En lämplig strategi i ett sådant fall är att genomföra gradvisa ändringar som är förnuftiga i sig. Precis som den annalkande asteroiden kan man sedan modifiera sina åtgärder allteftersom säkerheten i beräkningarna stegvis kan verifieras.

 13. Ingemar Nordin

  Lennart B #12,

  ” kostnaderna för en radikal omläggning av ekonomi och energiproduktion är ännu mer oöversiktliga än en allvarlig klimatändring.”

  Precis. Som du noterar så involverar den parallella vetenskapen också avarter av ekonomi, statskunskap och beteendevetenskap. Den klimat- och energipolitik som förs är därför oftast kontraproduktiv och direkt skadlig för samhället och undergräver vår förmåga att stå emot reella hot.

 14. Ann LH

  Tack Ingemar för dessa rader. Där nere på 70t talades det mycket om vad Folket ville, tänkte och tyckte. Folket, men jag då, tillhörde jag inte folket? Sedan talades det om vad lärarna tyckte och tänkte. Samma sak. Ständigt utanför. Och nu ja nu verkar ingenting ens vara parallellt, nu snurrar det mesta.

 15. TP #1 och #3

  Hur vore det om du specificerade vad du nu menar är helt fel. Antingen i Ingemars beskrivning av ’parallell vetenskap’ i denna post, eller när (du menar att) folk här framför sådan på denna blogg.

  Ibland har du ju giltiga invändningar här, eller bara alternativa synsätt som inte bara kan viftas bort, och då tycker jag ditt bidrag här är konstruktivt, rentav värdefullt. Men dina påståenden här är felaktiga, ja rent värdelösa. Utan bara det sura bjäbbandet från någon som vill säga emot, kasta lite grus, men inte har ngt substantiellt att komma med.

 16. Ingemar Nordin

  Ann L-H #14,

  Jag var inte kommunist under 70-talet. Inte ens vänster i svensk partipolitik. Men för att bemöta alla mina röda vänner med argument så läste jag in mig på Marx, Lenin och Mao tillräckligt bra för att slå dem på fingrarna. Saklig argumentation kan tyckas meningslöst ibland, men det är ett bättre vapen än att kasta sten i gatudemonstrationer, i längden. Samma sak är det med klimatforskningen – jag var tvungen att läsa på.

  Jag är tack och lov för ung för att behöva läsa in mig på Mein Kampf. Den skall vara dödligt tråkig sägs det. 🙂

 17. john Silver

  Var snäll och radera Trollet P:s kommentarer i början på kommentarssträngen.
  Att förstöra genom att alltid ligga först i kommentarerna är en taktik som han lärt sig av Archer Communications eller liknande propagandakonsulter.
  Jag betackar mig för något lealöst svammel om yttrandefrihet, för det är inte det han sysslar med.

 18. Kenneth Mikaelsson

  Hela programmet med Suzukis ruttna världsbild blir belyst

  https://www.youtube.com/watch?v=6nARIP90l9Q&spfreload=10

 19. Alienna

  #17,
  Instämmer.
  Det handlar enbart om att omedelbart dra ner informationen/intrycket man får av Ingemars inlägg.
  Radera 1- 4 och räck ut tungan åt TP.

 20. Ulf L

  Radera inte TP. Vad är ni rädda för. Att han mot er vilja skulle övertyga er?
  Det Thomas skriver är ömsom vin ömsom vatten och vi har smaklökar nog att skilja dem åt. Kommentarerna ovan tycker jag dessutom intressanta eftersom de avslöjar hur han ser på oss och det är värt att veta.

 21. Ingemar Nordin

  #18 & 19,

  Jag tar bort dessa inlägg om och när TP ber på sina bara knän om att ta bort denna avslöjande dumhet. 🙂

 22. Alienna

  Ulf #20
  Om det vore så väl, att han i de kommentarerna skrev om ’vin’ eller ’vatten’. Då skulle han ju ha *sagt* något. Men han fick väl så bråttom att sabotera när han såg vad Ingemar skrivit, att han inte tog sig tid att tänka ut något som öht hade någon substans.

 23. Ulf L

  #21
  🙂
  Alienna #22
  Vem sabbar han för mer än för sig själv?
  Det här med censur är för det mesta kontraproduktivt. När man ser att någon censurerats frågar man sig alltid varför och det är sällan man tror att det är berodde på att kommentaren var. I värsta fall tror någon att det var något vettigt han skrev.

 24. Peter Stilbs

  Här är en Suzuki till – tänk om någon kunde såga Rockström på samma sätt i SVT? http://yournewswire.com/global-warming-spokesperson-gets-debunked-on-australia-tv/

 25. Thomas P

  Nog är det ni sysslar med parallell vetenskap alltid. Det märker man dels på att ni är villiga att acceptera hur många motsägelsefulla hypoteser som helst, bara de går emot att AGW är ett problem. Den ene håller med om klimatkänsligheten men tror inte ökningen av CO2-halten beror på människan, den andre tror precis tvärtom, bara slutsatsen är gemensam.

  ”Vidare arbetar parallell vetenskap för att ersätta seriösa och erkända forskare med ”experter” (oftast självutnämnda) som stödjer det politiska projektet.”

  Detta ser vi ständigt här då Monckton, Watts m fl plockas fram medan ledande klimatforskare förolämpas och bagatelliseras. Bloggartiklar, t o m rent löjeväckande bloggar som hockeyschtick som helt förnekar växthuseffekten, hålls som mer betydelsefulla än ledande vetenskapliga tidskrifter.

  ”inom den parallella vetenskapen strävar man efter medial uppmärksamhet och vet att i de sammanhangen är så kallad cherry-picking av data praktiskt taget riskfritt.””

  Ni är visserligen inte så hemskt framgångsrika här i Sverige, även om det dyker upp debattartiklar från ert gäng lite titts om tätt, men nog ser man på era inlägg hur ni är väldigt upprörda över att inte få mer medial uppmärksamhet och anmäler som det verkar vartenda program om AGW till granskningsnämnden. Vad gäller körsbärsplockning av data kom Ingemar just med ett bra exempel i inlägget om polarisar.

  ”Den parallella vetenskapens företrädare desinformerar, istället för informerar, och utgör i den meningen ett hot mot demokratin.”

  Ni håller inte med, men just så är det.

 26. Kenneth Mikaelsson

  @@ tror TP inte ska ha nått mer kaffe idag…..

 27. Ingemar Nordin

  Thomas P #25,

  Tycker du inte att även denna kommentar bör tas bort? Jag förstår att du nu måste ha skämskudden till hands. Men om du ber vackert så kan jag ta bort den om du vill. Du vet ju att på nätet så är alla kommentarer där för evigt.

 28. Kenneth Mikaelsson

  En riktigt bra en…

  https://www.youtube.com/watch?v=Bl53RspoOIw

 29. Kenneth Mikaelsson

  En till:
  http://www.climatedepot.com/2013/06/15/forget-the-temperature-plateau-earth-undergoing-global-cooling-since-2002-climate-scientist-dr-judith-curry-attention-in-the-public-debate-seems-to-be-moving-away-from/

 30. Thomas P

  Ingemar #27 Hade du inget i sak att komma med när jag bemödade mig om att förklara det som borde varit självklart?

 31. Kenneth Mikaelsson

  @@

 32. Thomas P

  Kenneth #29 Tack för den länken. Via den hittade jag den här artikeln av Svensmark som förutspådde en period av avkylning, skriven 2009. Var är den avkylningen?
  http://wattsupwiththat.com/2009/09/10/svensmark-global-warming-stopped-and-a-cooling-is-beginning-enjoy-global-warming-while-it-lasts/

 33. Alienna

  #32, Det är inte det som är trådens ämne.

 34. Kenneth Mikaelsson

  Så du är så lång upp i rö*en på rockan att du inte har märkt det??? fast det förståss en libbtard som du har ju inte en vidare händelsehorisont än ögonlockna.. sen att du gått på att den globala växthus effekten gjort att isarna på Båda polerna växt till sig och att snö täckningen globalt har stigit brant det sista åren.. finns en anledning till uttrycket libbtard …… kom ihåg vad jag lovat dig…

 35. Ingemar Nordin

  Thomas P #25 & 30,

  Frågan är hur mycket energi som är värt att lägga ned på dina kommentarer. Men OK.

  ”ni är villiga att acceptera hur många motsägelsefulla hypoteser som helst, bara de går emot att AGW är ett problem”

  Nej, ”vi” är inte alls inne på att acceptera vilka hypoteser som helst. De flesta av oss anser att detta är klimatforskarnas jobb. Däremot kan vi med lätthet peka ut en hel del motsägelser mellan observationer och det som klimatalarmisterna för fram. Det är ett enkelt jobb som passar oss klimathotsskeptiker.

  Jag trodde att den logiska asymmetrin mellan falsifikation och verifikation var klar för dig Thomas?

  ”Detta ser vi ständigt här då Monckton, Watts m fl plockas fram medan ledande klimatforskare förolämpas och bagatelliseras.”

  Fel igen Thomas. Det som i allmänhet tas från dessa blogginlägg berör publicerade artiklar i vetenskapliga artiklar. För oss är varken Watts eller Monkton auktoriteter, medan du tycks köpa allt som Michael Mann,Al Gore eller Suzuki eller de andra stollarna säger. Eftersom du alltid försvarar personer som dessa så är förtroendet för vad du säger ganska lågt här på bloggen, med rätta,.

  ”Bloggartiklar, t o m rent löjeväckande bloggar som hockeyschtick som helt förnekar växthuseffekten”.

  Återigen kör du med en ren lögn. Jag kan inte påminna mig ett enda inlägg på KU som helt förnekar ”växthuseffekten”. Kan du? Däremot håller The Hockeyschtick bra koll på vad som publiceras i refereegranskad, vetenskaplig litteratur om saker som går emot din trosuppfattning. Alltså är det en bra blogg att hålla ögonen på om man som vi vill kritiskt granska den parallella vetenskapen.

  ”Vad gäller körsbärsplockning av data kom Ingemar just med ett bra exempel i inlägget om polarisar.”

  Körbärsplockning? Det är ett faktum att polarisarna inte smälter. Men jag har förstått att du inte är intresserad av fakta som strider mot din trosuppfattning, oavsett hur välbelagt det är. Hoppas att det inte stör din nattsömn.

 36. Gunnar Strandell

  Thomas P #25 och #32

  Du måste leva i en parallell värld.
  Från #25:
  ” Det märker man dels på att ni är villiga att acceptera hur många motsägelsefulla hypoteser som helst, bara de går emot att AGW är ett problem.”

  Och sedan kommer #32 där du ger dig på Svensmarks artikel och tydligen missar det är Mojib Latif som refereras, och att han sedan 2008 talat om möjligheten att temperaturen börjar sjunka. Senast i höstas, där sista meningen i ett abstrakt säger:
  ”The present warm phase of the AMO is predicted to continue until the end of the next decade, but with a negative tendency”

  Latif var contributing author AR4, WG1, så han borde väl höra till dem du accepterar och respekterar. 😉

  Länk:
  http://eprints.uni-kiel.de/25683/

 37. Thomas P

  Ingemar #35 ”Nej, ”vi” är inte alls inne på att acceptera vilka hypoteser som helst. De flesta av oss anser att detta är klimatforskarnas jobb”¨

  Dessa klimatforskare ni ständigt och jämt anklagar för forskningsfusk, politiska agendor och liknande? Nej, det jag skrev var helt sant, ni föredrar alla ”parallella” hypoteser ni kan hitta på olika bloggar. Om ni gick på vad klimatforskarna anser skulle ni gå till IPCC:s rapport eller liknande.

  ”För oss är varken Watts eller Monkton auktoriteter, medan du tycks köpa allt som Michael Mann,Al Gore eller Suzuki eller de andra stollarna säger”

  Det där är en ren lögn. Hur ofta har jag citerat Gore, Mann eller Suzuki kontra hur ofta det här länkas till Watt eller Monckton? Sen tycket jag du skall sluta kalla en ledande klimatforskare som Mann för ”stolle”.

  ”Jag kan inte påminna mig ett enda inlägg på KU som helt förnekar ”växthuseffekten”. Kan du? ”

  Det dyker ständigt upp kommentarer av typen ”det finns bara 0,04% CO2 i atmosfären hur kan det ha någon betydelse?” eller länkar till drakdödarna.

  ”The Hockeyschtick bra koll på vad som publiceras i refereegranskad, vetenskaplig litteratur om saker som går emot din trosuppfattning. ”

  Vad du skrev tidigare var: ”Men, å andra sidan, jämfört med den rena skräpforskning som man får sig till livs om man bara läser Nature och Science så ligger ju HockeySchtick i topp!” Detta är ett skämt. Som professor borde du ha någon förmåga att värdera forskning och som jag skrev redan då är Hockeyschtick usel även bland förnekarbloggarna. De referat men hittar där är vanligen totalt missvisande. Det är en av de där drakdödarbloggarna som förnekar växthuseffekten. Senast i det här inlägget:
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/12/maxwells-demon-proves-why-cold-gases.html
  Tycker du det inlägget är ett bra exempel på den bloggens höga kvalitet?

  ”Körbärsplockning? Det är ett faktum att polarisarna inte smälter. ”

  Det är ett faktum om du väljer att titta på en tillräckligt kort tid.
  http://psc.apl.uw.edu/wordpress/wp-content/uploads/schweiger/ice_volume/BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2.1.png
  Vi har haft en viss återväxt i Arktis ett par år, men den längre trenden är fortfarande kraftigt nedåt, och två år är alldeles för kort tid för att tala om trendbrott.

 38. Kenneth Mikaelsson

  @@……….

 39. Thomas P

  Gunnar #36 Svensmark redovisar först sin egen åsikt att det skall bli kallare och därefter hänvisar han till Latif som stöd. Det citat du presterar handlar sen om Nordatlanten, inte om jordens klimat.

 40. Kenneth Mikaelsson

  En bra en:

  https://www.youtube.com/watch?v=EDTmM74nDcw

 41. Ingemar Nordin

  Thomas P #37,

  ” Nej, det jag skrev var helt sant, ni föredrar alla ”parallella” hypoteser ni kan hitta på olika bloggar. Om ni gick på vad klimatforskarna anser skulle ni gå till IPCC:s rapport eller liknande.”

  Vi håller oss till vad forskarna publicerar, inte till körsbärsplockande sammandrag av ett gäng personer som har en politisk agenda och som bedriver parallell vetenskap.

 42. Jan-Åke

  Ta en titt på ”The Global Warming Petition Project” över 30000 forskare varav 9123 tror jag det var med phd-grad som hittils skrivit under på att människan inte nämnvärt påverkar klimatet. Det är mer än 10 gånger fler än de 600 politiskt styrda i AR-5 w1

 43. Alienna

  Är det så lyckat att börja kalla pseudovetenskap för – parallell vetenskap???
  Det ger ju intrycket att det skulle vara riktig vetenskap… En ”parallell” variant av genuin vetenskap… Men fortfarande riktig vetenskap.
  (Varför stödja ett vilseledande fabricerat nyspråk?!)

 44. Stickan no1

  #7 Björn-Ola J

  Konsekvensen av de allt lägre energitalen för byggnader blir kanske, som nästan alltid, lite oväntat.
  Byggbranschen kommer välja mer kostnadseffektiva lösningar.
  Nya hus kommer kommer byggas i passivstandard med allt mindre andel trä och mer importerade byggmaterial.
  Energibehoven för dessa hus är nästan 0 varför den sektor som skulle växa i en grön ekonomi, energibranschen, helt elimineras. Samtidigt som trähusbranschen kommer förtvina.
  Det finns inget nämnvärt energibehov som kan bära en investering i energiprodukter.
  Dessutom försvinner statens skatteintäkter för köpt energi.

  Gröna jobb blir helt enkelt bortrationaliserade med gröna mål. Men också traditionella jobb inom trähusbranschen.
  Grön skatteväxling blir i realiteten för staten en växling från skatt på köpt energi till en engångsintäkt för moms på investeringen vid byggnation.
  Folk investerar sig bort från löpande driftkostnad, bort från energifrågan, helt och hållet.
  Med dagens extremt låga räntenivåer kan detta gå mycket snabbt.

  Resultatet blir fallande skatteintäkter och fallande efterfrågan på energi.
  Som nu men , i en allt snabbare utveckling.
  ”Lägre energianvändning i alla sektorer
  Den slutliga energianvändningen minskade från 377 TWh år 2012 till 373 TWh år 2013. Energianvändningen sjönk i alla större användarsektorer, nämligen industrin, transportsektorn och hushåll. ”
  http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Tillforseln-av-olja-blev-rekordlag-2013/

  Räkna lugnt med att totala skatteintäkten är i storleksordning minst 50 öre kWh. Statens totala skatteintäkter för energi är då i storleksordning 180-190miljarder per år.
  Halvera det värdet och statens finanser raseras.

  Vi kommer alltså i en nära framtid se att de som investerar mest i energibesparande lösningar är de som av ideologiska skäl vill minska sin skatt. Ofta det med mycket kapital. Medan de som mest av allt argumenterat för grön energi och gröna jobb tvingas höja skatter för att behålla skattebasen som försvinner i takt med gröna satsningar. En ny grön skatteväxling.

  Upp och nervända världen. Men lite roligt är det.

 45. Thomas P

  Ingemar #41 Det jävliga är att du antagligen övertygat dig själv om att det du säger är sant. Självbedrägeri kan vara hur starkt som helst. Och hur var det sen den med det där inlägget från den av dig så hausade bloggen hockeyschtick, vad tycker du om det?

  Jan-Åke #42 Det är möjligen 30,000 personer som skrivit under, men absolut inte några 30,000 forskare, än mindre sådana forskare som har något med klimatforskning att göra. 30,000 låter mycket, men jämfört med alla som har någon form av högre examen är det en försumbar andel.

 46. Ingemar Nordin

  Aliena #43,

  Nej, det kan diskuteras om parallell vetenskap skall ersätta begreppet pseudovetenskap. Det som möjligen skiljer traditionell pseudovetenskap från detta är att parallell vetenskap är officiellt sanktionerad på ett helt annat sätt. Den parallella världen är socialt, inte individuellt, konstruerad.

 47. Ingemar Nordin

  Thomas P #45,

  Via bl.a. The Hockeyschtick (med det finns fler siter) så förmedlas upplysningar om även sådan litteratur som problematiserar, och ibland falsifierar, den parallella världsbild om klimatet som Nature gjort sig till förespråkare för. Som stor och dominerande tidskrift så har Nature spelat en skamlig roll för att försämra klimatvetenskapen genom att tillåta pal review och genom att enbart publicera bekräftande artiklar även om kvalitén ibland är ytterst låg.

 48. Alienna

  Ingemar #46,

  ? ? ? Pseudovetenskap är ju pseudovetenskap, oavsett vem som sanktionerar det.
  Nu låter du ju nästan som TP. 😀 (Rätta auktoritetstron/åsikten = Vetenskap.)

 49. Thomas P

  Ingemar #47 Det är så roligt att se dig slingra dig. Du är tydligen helt oförmögen att säga något kritiskt om hockeyschtick. Hur var det nu med den där länken?

  Du bekräftar åter att du föredrar parallell vetenskap (van)tolkad via bloggar istället för normal vetenskap såsom den publiceras i vetenskaplig press.

 50. Alienna

  Thomas P,
  Vet du vad ett FAKTUM är..? (Plur. – fakta)

 51. Ingemar Nordin

  Thomas P #49,

  Nu svamlar du igen. Jag har förklarat varför The Hockeyschtik gör en viktigare insats för klimatvetenskapen än Nature. HS är förvisso bara en blogg och inte en egen vetenskaplig tidskrift, men de tipsar om intressanta artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

 52. Thomas P

  Ingemar #51 Ja, du hävdar att hockeyschtick är så bra. Du vägrar dock fortfarande säga något om det inlägg jag länkade till. Även förra gången bloggen dök upp i den här tråden:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/12/04/klimathotet-ar-ett-faktum/
  var det ett riktigt bottennapp där en rapport från NASA misstolkades å det grövsta för att stödja bloggens tes att växthuseffekten inte existerar. (Dvs inte i någon normal bemärkelse där det handlar om absorption av strålning utan de tror på ”drakdödartesen” att gravitation är tillräcklig).

  Ditt påstående ” Jag har förklarat varför The Hockeyschtik gör en viktigare insats för klimatvetenskapen än Nature” är ett typexempel på parallell vetenskap, ortogonal vetenskap, pseudovetenskap eller vad man nu skall kalla det där man tar sin information från likasinnade bloggar snarare än från vetenskap, och skall man nödvändigtvis gå till vetenskapliga artiklar skall de vara väl utvalda och ”tolkade” av en rättrogen blogg. Det belyser just det jag från början hävdade att så länge man går emot den etablerade teorin om AGW är allt, precis allt, bra enligt er.

 53. Ingemar Nordin

  Thomas P #52,

  Jag visste väl att det var meningslöst att försöka diskutera sakligt med dig Thomas. Du kommer med fullkomligt absurda och virriga svar helt utan relevans. Samtidigt försvarar du de mest utrerade alarmistiska uttalande både i stormedia och på rännstensbloggar som Desmogblog och Deep Climate.

 54. Thomas P

  Jag hoppas alla noterar hur Ingemar fortfarande inte på något sätt kommenterat det inlägg från hockeyschtick jag länkade till utan fortsätter svamla vidare i generella termer hur bra den bloggen är. Istället försöker han med en ”titta en fågel” och drar in Desmogblog och Deep Climate.

 55. Alienna

  Thomas P,
  Varför skulle Ingemar öht bry sig om din titta-en-fågel-länk?! Den har ju inte ett dyft med trådens ämne att göra.
  Och jag blir alltmer övertygad om att du inte har en aning om vad ett Faktum är.

 56. Thomas P

  Alienna #55 Ingemar framhåller bloggen hockeyschtick som ett föredöme, mer betydelsefullt än ledande vetenskapliga tidskrifter. Tycker du inte han då borde ha något konkret att säga om de två exempel som jag dragit upp? Visst har det med trådens ämne att göra. Den handlar om ”parallell vetenskap” vilket hockeyschtick är ett bra exempel på, även om jag skulle föredra att kalla det pseudovetenskap.

  Ingemars problem är snarast att han vare sig vågar säga bu eller bä om inlägget. Att kritisera det strider mot principen om att ni ”skeptiker” bara skall vara skeptiska mot andra sidan, inte mot varandra, och att försvara det drar ett löjets skimmer över honom.