Omtag

Gästinlägg av C-G Ribbing

Vi har nog alla sett någon version av nedanstående diagram som visar hur den s k globala medeltemperaturen och atmosfärens koldioxidhalt, enligt mätningarna på Mauna Loa, har varierat under de senaste dryga 50 åren. Den svarta, streckade kurvan är den ytterligare medelvärdesbildade medeltemperaturen i tre linjära delar.

image

I den meningen att båda kurvorna visar en nettostegring under tidsintervallet kan man acceptera påståendet att de är korrelerade. Vi har åtskilliga gånger hört professor Erland Källén säga att ökningen av medeltemperaturen 1976-2000 inte kan förklaras på något annat sätt än av atmosfärens ökande CO2-halt. Detta är felaktigt i sak: Andra faktorer såsom molnighet och havsströmmar kan mycket väl ha orsakat denna måttliga temperaturökning, som i första hand kan uppfattas som en återhämtning efter det kalla 1800-talet.

Det är dessutom så, att det faktum att två variabler samvarierar, ingalunda bevisar att den ena (“koldioxidhalten”) orsakar den andra variationen (“temperaturen”). I detta speciella fall finns dessutom minst lika välgrundade skäl för den motsatta tolkningen, dvs att en ökande temperatur minskat havens löslighet för koldioxid, så att mer avges till atmosfären.

I denna lilla betraktelse koncentrerar jag mig på en annan svaghet i det ideligen framförda påståendet att samvariationen i figuren bekräftar koldioxidhypotesen. En närmare observation av kurvorna visar att samvariationen är mycket svag. Längs x-axeln i den nedre kanten markeras när den lineariserade medeltemperaturen sjönk respektive steg. Vi noterar två tidsintervall 1958 – 77 och 2000 – 09 när medeltemperaturen i själva verket sjönk, i motsats till den ovannämnda perioden när den ökade. Under hela perioden när CO2-halten oavbrutet ökar, så stiger medeltemperaturen endast i mittenintervallet och sjunker i de två övriga. Om man hävdar att de båda intervallen med sjunkande temperatur uppträder av andra (naturliga?) orsaker, har man samtidigt sagt att det inte är koldioxiden som styr temperaturen.

En förutsättningslös betraktelse ger vid handen att under dessa 50 år så har koldioxidhalten stigit approximativt linjärt med tiden, under det att medeltemperaturen ev kan förenklas till en tredjegradskurva med ett minimum och ett maximum. Nu vet vi att växthuseffekten finns, och att koldioxiden är en växthusgas, även om den ingalunda dominerar växthuseffekten – så därför krävs en kraftansträngning att vara förutsättningslös. Även om man gjort denna ansträngning, så är det mycket svårt att på allvar hävda att kurvornas uppträdande tyder på att den ökande koldioxidhaten orsakat temperaturstegringen.

Genom att utnämna koldioxiden till den primära orsaken (“forcing”) och degradera vattenångan till en “feedback” har anhängarna av koldioxidhypotesen rundat alla svårigheter. Priset är att man tvingats förstärka koldioxidens växthuseffekt med en så stor faktor att man lämnar väletablerad strålningsfysik bakom sig. Dessutom kan man inte ange en tidsfaktor som karaktäriserar det förmodade orsakssammanhanget!

C-G. Ribbing

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Anti Eco-fascist

  Science is settled. AGW does not excist. Mad scientists are making it all up.  Al Gore should be sent to justice for all the falsifications and for scaring children and mentally retarded
  journalists end politicians that are easy to manipulate. CO2 is good for the environment. Warming is directly correlated to the amount of clouds in the sky. Stop the eco-fascists.

 2. Ellen

  Kan inte herr Ribbing, som tydligen är lärare eller elev på Klimathögskolan, få starta egna trådar?

 3. Ulf L

  Som jag ser det har så falsifierades hypotesen att CO2 var ansvarig för temperaturökningen när det visade sig att ökningen av CO2 inte räckte. Alltså införde man förstärkningsfaktorer och se då stämde modellerna hyggligt. Men det bevisar ingenting, man har bara räddat hypotesen genom att införa en variabel till, återkopplingen. C-G:s resonemang och frånvaron av hotspot i atmosfären faslifierar den ad hoc hypotesen.  
  Finns det överhuvudtaget något annat än datormodeller som verifierar att CO2 orsakar den observerade uppvärmningen.  

 4. Åke Rullgård

  Följande rader har jag citerat på en anna tråd av Climate Scam men de kan passa även här, speciellt punkt 5:
  ”I Computer Sweden 2010-03-26 står följande tänkvärda punkter att läsa:
  ”Människor låser sig gärna vid sina egna teser och fortsätter att söka information som bekräftar vad de tror. Följden blir att beslutsfattare inte alltid går igenom samtliga alternativ, eller inte fattar beslut som är i samklang med de mål som finns. Några exempel är:
  1. Övertygelseenvis: Någon har svårt att förstå att han/hon har fel, trots att informationen motsäger det felaktiga beslutet.
  2. Tolkningspartisk: Beslutsfattaren håller på sin egen version av verkligheten.
  3. Uppmärksamhetspartisk: När alla alternativ i en beslutssituation inte uppmärksammas.
  4. Illusion av kontroll: Beslutsfattare tror sig ha kontroll som denne inte har.
  5. Illusion av korrelationer: Beslutsfattaren tycker sig se samband som inte finns.”

 5. Jonas B1

  ”Dessutom kan man inte ange en tidsfaktor som karaktäriserar det förmodade orsakssammanhanget!”

  Nä, just det! Och detta faktum tycker jag är bedrövligt. De mumlar något om att det finns flera tidskonstanter, men nog måste det finnas en dominerande tidskonstant. Dessutom borde dom kunna kvantifiera hur stor del av effekten som saknar tidskonstant, dvs är praktiskt taget omeddelbar. Allt detta finns ju i modellerna, och som förväntat ger de väldigt olika resultat. Därför finns det inga accepterade värden.

  Allt detta flum gör ju att CO2-hypotesen blir mycket svår att falsifiera, dvs den hamnar utanför vetenskapen.

  Falsifierbarheten försvåras också av att det inte är en fråga om ja eller nej, det är en fråga om hur stor effekten är. De enda statistiska testerna som kan avgöras blir väl av typen:
  ”Klimatkänsligheten är mindre än2 grader C.”

  Men om tidskonstanten är ospecificerad kan de ju (som de gör) hävda att värmen ligger i pipeline. Detta blir dock allt svårare eftersom man sedan några år har bättre mätningar av havstemperaturen.

 6. Ingemar

  Aerosoler brukar ju vara den andra faktorn som anges som förklaring till nedgångarna, både nu och efter kriget. Är det någon som vet om man mäter mängden aerosoler på samma sätt som man mäter CO2-halten? Och i så fall hur den kurvan ser ut?

 7. En kurva är en sak och man kan få samvariationen att se mer eller mindre påtaglig ut genom att anpassa skalorna.
  I det här fallet matchar det perfekt men hade man börjat på 330 och slutat på 390 hade ökningen av CO2 sett betydligt kraftigare ut. Grundläggande, jag vet men inte desto mindre används tricket dagligen.

 8. Svempa

  Erland Källén är ju en slags gudfader till alla som har velat dra nytta av AGW som en slags ”Mädchen für Alles”.

  När man väl kollar vad han åstadkommit i termer av forskning är det magert. Jag har hittat hans avhandling  A Study of Atmospheric Variations on Climatic and Medium Range Time Scales Using Bifurcation Theory.  Lite om hur vindarna blåser alltså.  I övrigt är han mer att betrakta som en Al Gore i forskarkläder.

 9. Helge

  I flera kommentarer har jag nu sett att IPCC peer-review verkar vara ett rent skämt. Förutom att de myglat så att kritiska rapporter försvinner ut till höger, så visar det sig nu att stora delar mycket stora delar av IPCC rapporterna är av sk grå litteratur. Börjar förstå att man ibland hör förbigående bland AGWare att grå litteratur borde godkännas. Någon skickade denna länk tidigare, kan inte hitta den igen.
  http://www.noconsensus.org/ipcc-audit/findings-main-page.php
  Hälften får klart underkänt, dvs betyget F.
  Vad F står för
  http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_academic_grade#United_States

 10. Svempa

  IPCC’s peer review är väl lite som Prosolvias affärsmodell var. Skapa dotterbolag som köper av moderbolaget vilket ökar deras intäkter och visar vilken framgångsrik produkt man har. 

  Prosolvias öde blev som vi alla vet konkurs.

 11. Hans Björkman

  Enligt Dn´s och Svenskans klimatreportrar i en artikel om vulkanens inverkan på klimatet, är jorden ”överhettad”. Det har varit den varmaste jan.-feb.-mars någonsin. Själv har jag och norra halvklotets innevånare frusit nämnda period. Det måste alltså ha varit rejält varmt på södra halvklotet. Nu undrar jag om det kan förklaras av att koldioxidhalten varierar över olika delar av jorden. Är det någon som kan förklara denna skillnad. Kina som har så många kolkraftverk borde kunna uppvisa en temp.höjning.