Om isbjörnar igen!

Isbjorn-1
Skiss av isbjörn från Svalbard 2009 ( Lars Jonsson)
Jag har i flera tidigare inlägg här på SI-bloggen diskuterat isbjörnen och dess status i Arktis, bl.a. här och här. Eftersom isbjörnen kommit att bli en symbol för AGW i Arktis tycks det finnas ett starkt intresse från olika organisationer av upprätthålla myten om en tydlig hotbild. Precis som med AGW i stort är det egentligen inte vad som händer nu eller de närmaste fem åren som framförs som det stora hotet, utan vad som kan komma att hända under senare delen av detta sekel. Om, och jag säger om isen i Arktis helt skulle försvinna under en period i slutet av sommaren (september) så kommer naturligtvis detta påverka isbjörnspopulationen negativt. Eftersom den överlevt flera tidigare värmeperioder får vi utgå från att arten som sådan skulle överleva även om den globala temperaturen skulle stiga ytterligare en eller ett par grader.
isbjornutbredelse.gif_656779296
För närvarande uppskattas antalet till ca 20-25 000 djur fördelade på 19 olika populationer enligt kartan ovan. Innan starka restriktioner för jakt infördes under 1970-talet ansågs populationen vara nere i ca 5000 djur, en uppskattning som dock får anses vara osäker. Generellt har dock populationen ökat med felra hundra procent under den period som isen minskat i Arktis, dvs från 1970-talet och framåt.
Vem bedömer då isbjörnens populationsstatus? Jo, det gör Polar Bear Specialist Group PBSG som är en grupp zoologer som representerar de 5 länder som har isbjörnar inom sina landområden. PBSG är en underorganisation till FN-organet IUCN (International Union for Conservation of Nature) http://www.iucn.org som sammanställer status och skyddsbehovet för världens olika djurarter. Normalt så sammanträder gruppen vart femte år för att presentera och sammanställa aktuell forskning kring isbjörnarnas biologi, status och numerär. I gruppen och på mötena deltar enbart aktiva forskare vilket föranledde ett visst rabalder när Mitchel Taylor, nestorn bland isbjörnsforskarna, vägrades tillträda vid mötet 2009. Den officiella förklaringen var att han inte längre var aktiv forskare, men det var med stor sannolikhet hans skeptiska ståndpunkt till AGW som verkliga orsaken. PBSG ordförande skrev i ett mejl att hans åsikter var ”extremly unhelpful”.
PBSG : State of The Polar Bear
PBSG har på sin hemsida lagt in ett nytt verktyg som snabbt ger en översiktlig karta (den ovan är enbart en bild och är inte aktiv) över Arktis med pekbara områden genast ger en översikt på populationens utbredning, numerär och status. Tidigare har organisationen varit mer anonym och den som velat tränga in i populationsutvecklingen har fått leta sig fram några minuter på nätet, räknat i tabeller etc för att skaffa sig en bild av isbjörnens bevarandestatus. I min tidigare artikel kritiserade jag hur deras data presenteras. Den nya presentationen är mer översiktlig, grafiskt mer modern men tyvärr medvetet vinklad för att ge sken av att arten minskar. De flesta kommer naturligtvis att enbart ta till sig denna översiktliga karta/bild och konstatera att det är fler röda (minskande) områden än gula (stabila), gröna (ökande) eller ofärgade som indikerar att data saknas. Att denna bild enbart är ett sätt att upprätthålla myten om isbjörnshotet är inte bara uppenbart utan skrämmande påtagligt. Vi kan se att av de 19 diskreta populationerna kring Arktis så är enligt PBSG hemsida enbart 1 population i ökande, 2 stabila, 9 minskande och för de resterande 8 saknas uppgifter. Det ger därför en falsk bild av att arten är i minskande och detta räcker oftast för att anfäkta positionen om att djurlivet i norr just nu drabbas av AGW och den minskande havsisen. Tyvärr så kan vi bara konstatera att PBSG med detta verktyg helt valt att sälja sin vetenskapliga integritet.
I flera av de områden som presenteras är uppgifterna uppenbarligen vilseledande. För t.ex Tjuktjerhavet står det att trenden är i minskande, att man inte vet något om storleken men att antalet minskat, och att data är otillräckligt. Ändå har man sedan 2008 undersökt djur i Beringssund och funnit att populationen är vid god hälsa, att djuren varit väl gödda etc. PBSG borde ha kunnat uppdatera sidan med denna information, trots att materialet ännu inte publicerats officiellt. Anledningen till en eventuell nedgång under perioden efter 1990 fram till den nya studien är dessutom illegal jakt. De senaste åren har dessutom tillgången på is varit god och speciellt kring Wrangelön som är den enskilt viktigaste platsen för honorna att föda sina ungar på.
På närmare håll har vi Svalbard där kartan på PBSG hemsida anger att man saknar data. Detta trots att alla vet att populationen i kring Svalbard är åtminstone stabil, och i texten på deras hemsida står det uttryckligen att populationen ökat dramatiskt sedan jaktförbudet 1973, och att den ökar eller är stabil. Att mot denna bakgrund beteckna Svalbardpopulationen som ”staus okänd” är ett närmast barnsligt sätt att dölja fakta.
LIknande information finns även för andra områden som betecknas som ”minskande” se t.ex här och här
Sammantaget borde kartan visa på att isbjörnarna är vid god hälsa och att möjligen att någon visat på minskning medan att flera har ökat. I tidigare redovisningar på PBSG hemsida kunde man utröna att anledningen till att placera vissa populationer som minskande var antingen att modeller pekade på en minskning baserat på framtida klimatförändringar eller att jakten var för stor.
En intressant artikel om kontroversen mellan olika intressen och åsikter finns i artikeln ” The truth about Polar Bears” 
Den mest kritiska perioden för björnungarna är veckorna efter att de lämnat idet på våren någon gång i mars eller början av april. Då är honan i stort behov av att äta för att bygga på sina fettlager så att hon kan dia ungarna. Deras hälsa och tillväxt är beroende på att hon kan fånga ungar av främst vikare som då ligger på isen, ofta under snölegor som djuren doftar sig fram till. Vuxna björnar har en god förmåga att fasta, de kan dra ner på energiåtgången och vila sig igenom perioder med sämre födotillgång, som t.ex när havsisen smälter mot eftersommaren. Dräktiga och diande honor behöver dock ha ordentliga energidepåer i form av lagrat fett. De kan öka sin vikt till de dubbla innan de går i ide i slutet av hösten. Den kritiska perioden för årsungarna är därför under våren och försommaren. Med andra ord, det är just nu som de verkligen behöver isen som plattform för jakt. Därför kan det vara av intresse att se hur årets isläge ser ut nu i skiftet mellan maj och juni.
issennumaj13
Jag föredrar bilden från NSIDC upplagd på WUWT´s hemsida då färgerna mer representerar verkligheten. Vi kan se att per den 28 maj är isens utbredning helt normal jämförd med snittet 1979-2000 förutom i den nordöstligaste delen av Barendts hav där den är mindre, och i Bering sund där den är större än normalt. I den på bilden isfria delen av Barendts hav finns normalt inga isbjörnar, och framförallt inga honor med årsungar då de främst stannar lokalt kring vikar och sund i närheten av de platser de fött sina ungar.
Det är tråkigt att inte ärlig kommunikation av fakta är tillräckligt för att driva naturskydd utan att debatten skall grumlas av propaganda. Jag har tidigare påpekat att jag är för skydd av stora delar av Arktis mot olika typer av exploatering, men anser att saken i längden missgynnas av att olika organisationer driver skrämselpropaganda för att, får jag anta de anser att det gynnar deras egna intressen. I längden gynnar det varken isbjörnarna eller skyddet av känsliga delar av Arktis.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bra genomgång. Själv blev jag överraskad när jag redan för fyra år sedan försökte sätta mig in i situationen för isbjörnarna och då kunde konstatera att de dels ökade i antal tvärtemot den gängse mediabilden, dels att hotet var legal och illegal jakt, snarare än förändrat klimat. Se denna länk
  ttp://fredmanpakvarnberget.blogspot.se/2009/09/isbjornarna-okar-i-antal-trots-jakt.html

 2. Lasse

  Tack för lägesrapporten. Svårt att inte bli förtjust i dessa överlevare! Att det sköts friskt i början av förra seklet kan synas i burgna hem där en isbjörnsfäll tydligen var på modet?
  Isläget är normalt just nu i DMIs redovisning-men det är nu det börjar smälta som snabbast. Är det så att björnarna följer med istäcket norrut eller  lever de kvar på land och ser isen försvinna?

 3. Lasse

  Oftast finns is kvar i skyddade vikar och sund där de flesta isbjörnar befinner sig. Många följer med isen när avståndet ökar från land. det är inge tillfällighet att ca 15 000 av de 25 000 som finns finns i Kanada där det är gott om just öar och sund där isen oftast finns kvar till sent på sommaren. På Svalbard finns nästan alla isbjörnshonor i ost eller nordost där de har fött sina ungar och havsströmmarna inte på samma sätt kan föra bort isen. Utmed Beauforthavet i Alaska öppnas ofta en kustnära råk som växer till och under många år på 2000-talet har isranden rört sig lång ut från kusten. Det är då ett vågspel om djuret skall stanna kvar eller följa med, bägge strategierna förekommer.

 4. pekke

  Självklart så är det lättare att köra några modeller än att behöva sticka i väg och räkna dom på plats, mycket billigare och enklare än plocka i hop en expedition med folk och flygtyg som får fara å flänga för att räkna björnar på de smältande isarna.
   
  I värsta fall kan de väl be Coca-Cola plocka i hop några av sina björnar och ta en tur till Spanien så kan de ha de trevligt mens de räknas.
  http://www.thelocal.es/20130527/spain-braces-itself-for-summer-that-never-was

 5. bom

  Är det inte märkligt att ”hotindustrin” är genomgående uppbyggd på lögner? Den har tydligen blivit för lönsam och därmed förvuxit sig. När missförhållanden upptäckts och rättats till så är det plötsligt tomt i ”varulagret” och då måste man ljuga till ordentligt för att hålla den överstora verksamheten i gång. WHO verkar vara en av de värsta och nu har dom tillverkat ett ”dödshotvirus” igen. Så hakar bottillverkarna på och lobbar okunniga politiker som ser en möjlighet att spela räddare i nöden. Så hastar man fram något nytt botemedel som man inte hinner omsorgsfullt prova och så är Du en ond smittospridare eller skeptiker om Du inte vill medverka i galenskaperna.
  Jag brukar inte ropa på mer ingrepp och regleringar men när något gått så snett som WHO-SNF-GPiss-WWF(och Philip som vill återfödas som ett dödsvirus för att ta kol på oss (hans son vill återfödas som en tampong dessutom!!!?)) då verkar det som om det vore bäst att förstatliga verksamheten. Den blir då inte mindre och inte billigare men åtminstone tandlösare! 🙂

 6. John Silver

  Motbjudande sälmördare.

 7. Gott om mat har de oxå..Grönlandssälen har ökat från under miljonen till 7-9 miljoner….det verkar trivas bra däruppe..livet 🙂

 8. Stickan no1

  Förvånad att isutbredningskartan visar att i månadsskiftet maj/juni skall det ”normala” vara is kvar i Finska viken.
  Vad mer är fel med de orange ”normalerna”

 9. tty

  Hur sjutton kan Svalbardpopulationen vara ”data deficient”? Möjligen med undantag för björnarna i Hudson Bay är det väl den bäst studerade av alla isbjörnspopulationer. En bekant till mig som var uppe i Storfjorden på Svalbards östkust för någon månad sedan såg 11 isbjörnar. Tio av dem var färgmärkta!

 10. tty

  Stickan No 1
  ”Förvånad att isutbredningskartan visar att i månadsskiftet maj/juni skall det ”normala” vara is kvar i Finska viken”
  Om du tittar på äldre iskartor på t ex Cryosphere kommer du att se att de genomgående överskattade isen rejält sommartid, speciellt i områden med många små öar. Skall man tro dem låg det regelbundet is i Finska viken i juni och i Bottenviken och Vita Havet i juli på 1990-talet. I själva verket så fanns det  is i Bottenviken i juli månad alla åren 1987-2003 om man får tro satellitmätningarna.
  (kolla gärna på t ex http://igloo.atmos.uiuc.edu/cgi-bin/test/print.sh?fm=07&fd=01&fy=1989&sm=07&sd=01&sy=1990 så får ni se)
  I dessa områden vet jag att det är fel, men man kan förmoda att motsvarande fel finns även i andra delar av ishavet. Uppenbarligen var det något allvarligt problem med den/de satelliter som användes dessa år (1979-86 och 2004-12 verkar OK).
   

 11. bom

  Jamen då måste man väl inse att det är värre än man trodde! Ingen is i Finska viken nu längre – mah Gad vi kokar bort!

 12. Riktig information om isbjörnar finns här:
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/arctic.sea.ice.interactive.html
   

 13. Michael

  OT
  Eurostat: CO2-utsläppen i EU minskade med 2,1% 2012, i Sverige med 10,1%
  http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-80_en.htm?locale=en

 14. Jag kollade just isutbredningen i Arktis. Den 27 maj var den 12 719 400 kvkm. I fjol samma dag 12 456 600. Snittet från 2003 till 20010 låg på 11 416 400 kvkm. Alltså är årets yta 1,3 miljoner kvkm större än 2003-2010, eller nästan 3 gånger Sveriges yta.

 15. Lasse

  Michael
  Nästan alla länder sänker sina utsläpp av CO2 -utom England och Tyskland samt Malta som tycks ha problem +6%.  Ett tecken på låg aktivitet i ekonomin eller som i Tyskland nya satsningar på kärnkraftsfritt!

 16. Lejeune

  OT: Alarmismen får sig en släng av den så kallade sleven, den här gången handlar det om giftlarm:
  http://www.newsmill.se/artikel/2013/05/29/verdriven-alarmism-om-milj-gifter
  Speciellt slutklämmen är läsvärd:
  ”När jag som toxikolog vid Kemikalieinspektionen vid ett tillfälle protesterade  mot  alltför extremistiska förslag, påpekade en av mina kollegor att jag inte borde ”såga av den gren vi satt på.” Skärrade politiker och en uppskrämd allmänhet borgade ju för  ökade anslag till myndigheten. Liknande förhållande gäller givetvis även för tillströmningen av medel för miljöforskning.”
  ….det hela känns bekant på något sätt!?

 17. Janne

  OT men björnrelaterat. BBC kör just nu en intressant serie som heter ”Ice age giants” och handlar om alla de stora djur som dog ut under istidens slutfas. En del av programmen handlar om Grottbjörnar, stora bestar som vägde 1000 kg. I Rumänien har man hittat en gammal grotta som dessa björnar använde som ide. Det som hände med dessa björnar i den här grottan var att utgången frös igen under den vintern och att de stängdes in och svalt ihjäl. Grottan har massor av björnskelett.
  I en del områden slog det om väldigt snabbt verkar det som.
  Serien borde väl komma på SVT. 

 18. bom

  @John Silver 2013/05/29 kl. 10:21 I princip instämmer jag i Ditt utrop i #5 ”Motbjudande sälmördare”! Kanske har Bettan några sälskinnspälsar? Att hennes familj är allvarligt störd står ju utom varje tvivel. Jag skulle tro att dom har ännu fler isbjörnsfällar!Det jag har emot isbjörnarna är deras uppfattning att vi är lämpliga som mat – annars är de grandiosa topp-predatorer och jag skulle gärna skjuta en. Jag minns när jag var i Tromsö (världens nordligaste ölhall Macks) på sjuttiotalet. Man hade den mest rudimentära snöröjning – som Stockholm nu alltså. Isbjörnsskinnen kostade bortåt 10000 så jag köpte ett suveränt dunbolster i stället.

 19. Ingemar Nordin

  Lars,

  Visst blir man bedrövad. Varför detta ljugande?

  Först ljuger PBSG lite grand och ignorerar vissa data. Sedan kommer nästa forskare och hänvisar till kartan ovan, och spär på lögnen lite grand till Sedan kommer media och WWF som vill ha en ”bra” story och ljuger ännu mer: Isbjörnarna dör ut! Medan sanningen är precis tvärt om. Usch!

  Största skulden har dock utan tvekan PBSG, som borde veta bättre. Dra in deras finansiering – that’s an argument that bites!

 20. Slabadang

  Här bland Isbjörnar och ljugande skulle kommentaren ha hamnat förstås:
   
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/05/27/bombkurvan-en-gang-till/#comment-337301

 21. Orm

  Lejeune 17:30
   
  Vilken undebar artikel av Robert Nilsson; han tar ju udden av hela iljöhotsindustrin.
   
  Kemofobi – på pricken vad det handlar om, kemofoberna vill helst totalförbjuda periodiska systemet vilket vu är fullständig galenskap.
  Kemofober – klimahotsthysteriker – vänsterextremister, vilka obehagliga trillingar.
  En treenighet i jävlighet, som salige Sten Broman hade yttryckt saken.

 22. Ingemar Nordin

  Det finns ett blogginlägg på Polar Bear Science som också klagar på PBSGs usla isbjörnskartor här:

  http://polarbearscience.com/2013/04/01/misleading-state-of-the-polar-bear-graphic-still-not-fixed/

 23. pekke

  OT
  Verkar som verkligheten gör sig allt mer påmind och klimathotet sakta tynar bort.
  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10086694/Tim-Yeo-humans-may-not-be-to-blame-for-global-warming.html
   
  http://www.climatecentral.org/news/bill-would-shift-noaa-resources-from-climate-research-16046
   
   
  http://www.spiegel.de/international/europe/european-commission-set-to-fight-german-energy-subsidies-a-902269.html
   
  Alla länkar från GWPF.
  Ser ut som att vinden vänder och politikerna känner av vändningen.
   

 24. Lejeune

  pekke2013/05/29 kl. 22:28
   
  Lite mer klimatunderhållning på samma tema från WUWT:
  http://wattsupwiththat.com/2013/05/29/is-it-a-failure-to-communicate-or-faulty-climate-science/#more-87292