Om IPCC's kommande rapport – gästinlägg av Karl-Axel Edin

FN:s Klimatpanel: Nya signaler?

Karl-Axel Edin, 2013-01-17
Ett utkast av IPCC:s nya klimatrapport AR5 är tillgänglig sedan en av de engagerade forskarna lagt ut det på nätet. Jag har tittat igenom rapporten och gjort några anteckningar. Den som har synpunkter kan mejla till mig: ka.edin@tentum.se.
En stor förändring i omständigheterna kring den nya rapporten är att uppvärmningen nu har stannat upp. IPCC konstaterar att ingen uppvärmning skett de senaste 14 åren, sedan 1998. Att uppvärmningen stannat upp anges bero på naturliga variationer i klimatsystemet. Eftersom den uteblivna uppvärmningen inte överensstämmer med IPCC:s tidigare prognoser säger man nu att dess prognoser inte, som IPCC tidigare har hävdat, är tillförlitliga på 10 års sikt utan först på längre sikt. Följande figur visar den uppmätta temperaturutvecklingen fram till december 2012 och två av IPCC:s prognoser som jag lagt in.
image002
Man kan notera att det nu gått 22 år (lång sikt) sedan IPCC:s första prognos och att det är den som slagit mest fel.
Som en följd av detta ändrar IPCC nu också hur man redovisar hur temperaturen utvecklats. Tidigare har man som regel tagit fasta på utvecklingen under tioårsperioder både bakåt och framåt. I den prognos man ger i den nya rapporten ändrar man till 20-årsperioder. Man säger att 20-årsmedeltemperaturen kommer att öka med 0,4-1,0 grader till 2016-2035. Ett skäl till att man nu väljer 20-årsperioder kan vara att man då kan peka på att medeltemperaturen stadigt ökat sedan 1975. Det gör den inte om man använder 10- eller 15-årsmedelvärden.
Det allmänna intrycket efter att ha bläddrat igenom några av de centrala vetenskapiga delarna av rapporten är att inte mycket nytt har tillkommit. När det gäller de avgörande frågorna om hur molnbildning och aerosoler påverkar klimatet är osäkerheten lika stor som tidigare.
När det gäller den kontroversiella frågan solfläckarnas betydelse ändrar sig IPCC och säger att de har ännu mindre betydelse än vad man angav i förra rapporten (AR4) och klassar den som insignifikant.
En skillnad mot den förra rapporten är också att man i de tekniska delarna av den nya rapporten mer betonar osäkerheterna, både hur man kan förklara hittillsvarande utveckling av temperaturen och osäkerheterna i IPCC:s modeller. Så här säger man bl.a. kapitlet Technical Summary:
[…] uncertainties […] continue to hamper attribution of changes in many aspects of the climate system, making it more difficult to discriminate between natural internal variability and externally forced changes.
Men det är ju just detta IPCC gör i Executive Summary när man säger uppvärmningen beror på mänsklig verksamhet.
Överhuvudtaget är det svårt förstå hur man i Executive Summary kan uttala sig så säkert när de experter som ansvarar för kapitlet Technical Summary är så noga med att betona osäkerheterna.
En reflexion: Efter 22 år, många 10-tals miljarder dollar i forskningspengar och tusentals klimatforskare är vi lika oförmögna som tidigare att förklara och förutse klimatförändringar.
(En längre version av Karl-Axel’s inlägg finns att läsa här i PDF-form (ca 5 sidor))

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. En enkel cost/benefit kalkyl borde ge vid handen att klimatmiljarderna borde gått till opolitiserad klimatforskning om man nu var orolig för klimatchocker,vem gör bedömningen när inkompetensen gör dessa människor avsättningsbara ? Måste det bli kallare i 25 år innan dom får gå ? Vem blir den förste svenske politikern att säga stopp ?  Gissningar ?

 2. Hasse

  Om jag förstått saken rätt har Thoralf Alfsson i SD redan gjort det.

 3. Joakim

  ”Vem blir den förste svenske politikern att säga stopp ?  Gissningar ?”
  Spelar ingen roll BARA någon vågar gå emot välfärdens dödgrävare

 4. Lars Jonsson

  Tack Karl-Axel för denna sammanfattande rapport. Det är som sagt var tungt att plöja 2000 sidor som strävar åt olika håll och vars yttersta syfte är att bibehålla taktpinnan, snarare än att skapa klarhet. Det faktum att Summaryn inte stämmer med det faktiska innehållet är en styggelse. Kan verkligen media, politiker och ansvariga forskare ännu en gång svälja detta?
  Att avfärda sambandet med solfläckar och klimatet på jorden, även om man inte förstår sambandet, är i sig själv tämligen horribelt.  

 5. Thomas P

  Hur har den där figuren skapats? Den stämmer då inte med några andra jag sett tidigare.

 6. Christopher E

  De anser det tydligen vara en fantastisk tillfällighet att Lilla Istidens minimum, troligen den kallaste perioden under hela Holocen så här långt, sammanfaller med en lång frånvaro av solfläckar under Maunder minimum, och att paleoklimatologiska data korrelerar väl med solfläckar.
   
  Vad ska man säga? En politisk produkt. I synnerhet sammanfattningen, och då kan det bara få vara den oheliga koldioxiden som orsakar allt. Att visa det är ju uppdraget. Taskigt för dem bara att uppvärmningen avstannat och att de varmaste perioderna under Holocen inte alls överensstämmer med den högsta koldioxidhalten, som är nu.

 7. Lasse

  Detta bör kunna ge utrymme för en lite mer nyanserad och ödmjuk inställning i frågan. Kanske kan forskare få övertaget framför kampanjgeneraler och alarmister. Kanske behöver vi veta mer innan vi gör mer.

 8. Kalle

  Intressant läsning. I pdf-en betonas ju även problemen med konsistens när det gäller sannolikhetsmåtten. Vad betyder ”mycket troligt”.
  I en mer seriös verksamhet skulle naturligtvis alla begrepp som används först definieras, så att alla förstår varandra och kan tolka betydelsen i olika utsagor.
  Jag har personligen lite svårt att förstå hur man kan använda sannolikhetsmått överhuvud taget i det här sammanhanget. Det finns ju bara ett utfall.
  Om en trafikforskare säger att det är 1% risk att krocka på vägen till jobbet, och man jobbar 200 dgar om året,  så innebär ju det att man under en tioårsperiod kommer krocka i runda slängar 20 gånger under den perioden.
  Men utsagan 1% risk för krock säger väldigt lite om huruvida man kommer krocka just idag. dvs det enskilda utfallet.
  Men det kanske ändå går att använda sannolikhetsmått, men på ett annat sätt än vad jag är van att tolka det?

 9. Jag tror att vi ser en tillnyktring hos forskarna och att de börjar inse att doktrinen om CO2:s starka påverkan på klimatet inte är realistisk. De som skriver Executive Summary är självklart mycket hårt styrda av de politiska komponenterna i hela projektet. IPCC.s uppdrag är ju de facto att påvisa människans påverkan på klimatet. Det är en mycket tydlig spricka mellan den vetenskaplig delen och den politiska trots att man gjort allt för att rekrytera ”troende” forskare.
  Vilket skådespel!!!

 10. Thomas P #5
  Just den bilden har inte heller jag sett, men väl ett antal med samma budskap. Det torde väl vara ”most likely”-alternativet som återges tillsammans med RSS. 
  Anledningen är att jag inte begränsar mitt läsande till klimatförvillarbloggar som UIoch RC där RSS inte direkt ligger på förstasidan.
   

 11. Med all respekt för det fantastiska arbete ni gör, men hela TCS håller på att tippa omkull. Det är så mycket fokus på klimatkänsligheten samtidigt som den som vill veta vilken koldioxidhalt vi kommer att få om 100 år får ropa förgäves.
  Det ena är inte intressant utan det andra.
  Hur är det Karl-Axel, vad säger AR5 om koldioxidhalten om 100 år?
  Hur bedömer AR5 inverkan av att kärnkraft Gen4 kommer att ersätta kolkraft med början om ca 3 år och till kanske 90% om 30 år. 
  Hur bedömer AR5 transportsektorns möjligheter att bli fossilbränslefri?
   

 12. Björn

  Om man ser nyktert på klimatfrågans innehåll så är den enda klara slutsatsen: Klimatet är inte påverkbart. Det enda resultatet är bortslängda miljarder om vi fortsätter i IPCC: s anda.  Eftersom spöken inte finns, lönar det sig inte att leta efter dem.

 13. JHE

  Hej
   
  Jag har två synpunkter på det som redovisas.
   
  1. I diagrammet som jämför gamla IPCC-prognoser med det verkliga utfallet borde de streckade linjerna ligga 0,1 grader lägre. Dessutom stämmer inte lutningen på linjen för att i AR1 var huvudscenariot att temperaturökningen skulle vara 0,2 grader/årtionde fram till 2050. Man hade alternativa scenarion som var både högre och lägre.
   
  2. Inom meteorologin använder man 30-årsperioder. Borde klimatforskarna också göra. Kanske minska det till 25-årsperioder för det vore lite praktiskt med udda antal år och att det är ett kvartssekel.

 14. @Hasse ..googlade Thoralf …han sjunger ju Elvis på glada Hudik teatern

 15. Adolf Goreing

  #11 men det är ju en hög klimatkänslighet som är en förutsättning för alla andra diskussioner. Allt du tar upp blir helt enkelt ointressant om klimatkänsligheten är låg. CO2 blir en icke-fråga, därav fokuseringen.

 16. Slabadang

  Elitpolitikerna!
  Någon gång så satte de sig som ”världens vise män” med rätten att lura och manipulera massorna efter deras egna teorier, analyser och slutsatser om vilken politik världen ”måste” genomföra. Med bilden av de ”ansvariga” dvs dem själva och de ”oansvariga” dvs folken. Eftersom folken är oansvariga så har de legitimerat att dölja avsikter och agendor bakom de organisationer de sätter upp med folkens pengar.
  En viktig signal och identitet på att man tillhör etablissemanget är att man talar OM ”folket” i tredje person men inte MED det. En avslöjande identitets och tillhörighetssignal. Det är fler än man tror som identifierar sig som ”vi”= makten och kontrollen än dem där folket= objektet och inte samarbetspartnern. Journalister utgör en mycket tydlig sådan grupp utöver elitpolitiker och byråkrater.
  Den av elitpolitiker redan fastställda planen till varför EU utvidgades hålls fortfarande dold för de underlydande folken. Att lura av oss vår självständighet och rycka vår nationella identitet ifrån oss var planen redan från början. Men genomförd steg för steg i med en strategi där vi inte skulle upptäcka det förrrens det redan var för sent. EU parlamentet är bara en fasad för demokratiskt inflytande och vi har redan i praktiken avvecklat den nationella demokratin. Vår ”lagstiftande församling” är en kuliss bakom vilken EU styr både våra politiker och våra lagar.
  Sen 1995 intog IPCC samma roll och syfte. IPCC har sedan dess varit elitpolitkernas manipulativa verktyg och handdocka som pratat för deras manipulativa förutbestämda planer och syften Att gömma de manipulativa agendorna bakom ”goda saker” har blivit en massindustri. Där ”klimatet” ”barnfattigdom” eller ”fredsprojekt” får dölja både fakta syften och drivande aktörer.
  Vi har fått lära oss att numer är det ointressant vad politiker och journalister diskuterar och det är alltid vad de INTE diskuterar som verkligen är av folkligt intresse. Konstigt nog så har det faktiskt blivit så. Grundlagsutredningen och EUkritiken är två bästa exempel utöver klimatpolitiken som mer utgör ett symptom på de två första demokratiska underskotten.
  Lissabon fördraget är ett folkförräderi och de som var insatta i vad det verkligen innebar ljög eller höll tyst. Vem orkar läsa en tjock telefonkatalog med villkor och juridik ? Resultatet blev att vi avvecklade vår nationella demokrati och lämnade över nycklarna till EUs politbyrå. EU-kommissionen har blvit våra regeringschefers torped som de styr enligt villkor och målsättningar ej redovisade för deras folk. Beviset får vi när deras antidemokratiska torpeder Barosso Rompey och även deras föregångare som en självklarhet driver motiverar och agiterar för en fullskalig federation. De skulle de inte göra om inte våra stadschefer sanktionerat målsättningarna som går HELT i strid med deras folksmajoriteters vilja att inte avslöja agendan och ställningstagandena är endast för att de vet att folken skulle ge dem en spark i arslet bort ifrån grytorna om de var uppriktiga.
  Nätet är på väg att jaga ikapp dem och avslöja dem alla.
   
   
   


 17. Normal
  0
  0
  1
  79
  453
  3
  1
  556
  11.1539

  0
  21
  0
  0

   
  Adolf Goreing  #15  Slabadang #16
   
  Om fotosyntesen och havets absorption ökar så att vi når en ny jämvikt vid kanske 500 ppm, 
  om världens skördar på grund av koldioxid ökar så att vår jord kan föda fler människor,
  om kärnkraft Gen4 om några år kan ersätta huvuddelen av de fossila bränslena, 
  om vi går mot en ny liten istid,
   
  då är det i stället klimatkänsligheten som blir en icke-fråga för människans vistelse på jorden.
   . 
  TCS kanske borde delas i två delar. En som behandlar CO2 och klimatkänsligheten. En annan som hanterar de andra frågorna jag nämnde ovan.
   . 
  Om de två bättre hålls i sär får politikerna lättare att hänga med i debatten vilket är ungefär vad Slabadang #16 tar upp.
   

 18. Pingback

  […] Follow this link: Om IPCC's kommande rapport – gästinlägg av Karl-Axel Edin | The … […]

 19. Ingemar Nordin

  JHE #13,

  Jag tycker att det ser ut som om 2001-trenden ligger för lågt i förhållande till IPCCs bästa prognos 2001.

  Att linjerna ligger ovanför den observerade kurvan förmodar jag beror på att de är tänkta att tydligt visa de prognostiserade trenderna, inte den observerade temperaturen. Drar man ut 2001-trenden bakåt så nuddar den ju inte observationskurvan förrän 1977!

 20. Ingemar Nordin

  Lars C # 11,

  CO2 är ju bara ett ”problem” om man tror att koldioxid är den viktigaste faktorn för jordens temperatur under senare tid och i framtiden. Bortser vi från den hypotesen, så finns det mycket som talar för att CO2-halten är i lägsta laget och gott kunde öka lite till, kanske till 450 ppm.

 21. Ingemar Nordin

  Karl-Axel Edin pekar ju här på en del märkligheter med AR5, och på svårigheterna de har med att få ihop vad som sägs i de tekniska rapporterna med sammanfattningen.

  Att sammanfattningen ofta helt enkelt påstår saker utan att ha något stöd i grundtexterna är vi vana vid redan från AR4. Men detta oskick tycks bli än värre i AR5.

  Roger Pielke Jr granskade vad de hade att säga om extremväder och jämför med vad den seriösa forskningen på området säger (också beskrivet i SREX). Han blev besviken: ”a four-year effort by the nation’s top scientists should be expected to produce a public draft report of much higher quality than this”.

  Donna Laframboise tittar närmare på vad som kan ha orsakat dessa diskrepanser, och varför sammanfattningar och slutsatser så ofta skiljer sig från vad vetenskapen faktiskt säger. Hennes slutsats är att det beror på att så många i det exekutiva sekretariatet hos IPCC helt enkelt är gröna aktivister från Greenpeace och WWF.

  http://nofrakkingconsensus.com/2013/01/19/authors-of-extreme-misrepresentation/

  Hur världens beslutsfattare (som på sin höjd läser sammanfattningen och vad vissa högljudda ”talesmän” för IPCC säger) kan sätta sin tillit till denna organisation är inte bara obegripligt. Det är en katastrof.

 22. Gunbo

  Christopher #6,
  ”De anser det tydligen vara en fantastisk tillfällighet att Lilla Istidens minimum, troligen den kallaste perioden under hela Holocen så här långt, sammanfaller med en lång frånvaro av solfläckar under Maunder minimum, och att paleoklimatologiska data korrelerar väl med solfläckar.”
   
  Jag håller helt med! När solfläckarna återvände ca 1715 steg temperaturen snabbt. Om de insåg solfläckarnas betydelse skulle de också förstå nuvarande paus (hiatus) i uppvärmningen.
   

 23. Christopher E

  Gunbo #22
   
  Kul att du håller med. Jag är medveten om att mekanismerna för kopplingen inte är känd även om hypoteser finns, men det är ju inget skäl att ignorera korrelationen.
   
  Hoppas att inget alltför allvarligt var anledning till lasarettsvistelsen och att du mår bra nu.

 24. Gunbo

  Christopher #23,
  ”Jag är medveten om att mekanismerna för kopplingen inte är känd även om hypoteser finns, men det är ju inget skäl att ignorera korrelationen.”
   
  Exakt, så ser jag det också.
   
  ”Hoppas att inget alltför allvarligt var anledning till lasarettsvistelsen och att du mår bra nu.”
   
  Tack för det! Nja, sååå allvarligt var det väl inte – jag överlevde ju! 😀
   
   
   

 25. LBt

  Vi är många som ser fram mot nästa rapport från IPCC för att granska, värdera och kritisera. Ur detta får vi den bästa sammanställning som finns att få och en grund för ställningstaganden.
  De som vare sig vill acceptera verklighet eller karta utan bara sin egen fossila drömvärld och som inte ens kan hålla fingrarna borta från utkast blir naturligtvis inte nöjda då sammanställningen knappast kommer att gå deras väg.
  Skulle det i en framtid om 10-20 år, eller vad det kan bli, visa sig att jordens extremt känsliga klimatsystem kan stå emot vårt tanklösa fossila experiment är det bara att välkomna. Men att vi i nuläget, när temperaturen de senaste 100 åren stigit med ca 0.7 grader samtidigt som vi fördubblat den koldioxidhalt som klimatsystemet pendlat runt de senaste 800000 åren, skulle inta något annat än ett restriktivt förhållande till utsläpp är naturligtvis obetänkt.

 26. LBt #25
  Vi får inte den bästa sammanställningen från IPCC av skäl som har framförts gång på gång. Har du glömt dem är jag säker på att folk här hjälper till att påminna dig. Sannolikt är utkasten en bättre sammanställning än den ”homogeniserade” slutprodukten.
  Var får du det ifrån att jorden skulle ha ett extremt känsligt klimatsystem? Uppenbarligen förmår inte  16 års koldioxidutsläpp ens motverka naturliga mindre variationer.
   

 27. Hasse

  Hans H  #14
  Beklagar min sena respons. Det var den här Thoralf jag syftade på: http://thoralf.bloggplatsen.se/
   

 28. Christopher E

  LBt #26
   
  Klimatpanelens rapporter är en politisk produkt som inte har mycket med vetenskap att göra. De kan och bör bäst ignoreras. Jo, visst refereras det till en massa riktiga studier i den, men vad spelar det för roll när författarna struntar i vad de säger när innehållet ”sammanfattas”. Du säger ju själv uttryckligen att du vet vad slutsatsen kommer att bli långt innan rapporten är klar. Det gör vi också, och det är ett av grundproblemen.
   
  Du lever själv gott på ”vårt tanklösa fossila experiment”, men som vanligt är det väl någon annan som du anser vara problemet.
   
  Hur vet du att ”klimatsystemet är extremt känsligt”? Jorden har genomgått enorma interna och externa förändringar under sin existens, och ändå har temperaturer lämpliga för biologisk mångfald rått hela tiden. Det har vare sig skenat iväg mot extrem hetta eller kyla trots ibland låga koldioxidhalter och ibland tio gånger högre än idag. Tyder på robusthet i min värld.
   
  Koldioxidhalten är inte ”fördubblad”.
   
  Du tycks tro att de 0,7 graderna beror på människan (märklig idé med tanke på  att ca hälften ägde rum innan utsläppen blev signifikanta). Hur vet du vad temperaturen skulle gjort unde 1900-talet i en värld utan människor?
   
  Är det något som är ”obetänksamt” så är det väl att fördyra energiproduktion och minska möjligheter till transport och matproduktion i ett läge där jordens befolkning kommer att toppa på kanske runt 9 miljoner inom några årtionden. Problemen med den åtgärdspolitiken måste vägas mot det faktum att vi ännu inte kan säkert säga att vi ser AGW mot de naturliga variationer, att ingen förändring av extremväder kunnat knytas till AGW och inte minst att ingen drabbats påvisbart av några anteopogent orsakade förändringar.

 29. Christopher E

  #28
  Nio miljarder… förstås… gäsp…

 30. JHE

  Ingemar Nordin #19
   
  När man läser mer i IPCC-rapporten från 1990 så finns det flera olika scenarior om temperaturutvecklingen framöver. Allt från 0,15 grader/decennium upp till 0,4 grader per decennium. De har dock inget scenario som visar att temperaturen skulle sjunka. Osäkerheten verkade då väldigt stor om hur snabbt temperaturen skulle stiga.
   
  De rapporter som kommit senare anser jag att det gått för kort tid för att jämföra prognoserna med verkligheten.

 31. LBt

  Mycken bludder, ni läser slarvigt.
  Jag säger att IPCC:s rapporter, granskning och kritik tillsammans utgör det bästa underlag som finns att få, ingen har vågat ens antyda någon annan källa.
  Och skulle inte jordens klimatsystem vara känsligt? En närmast försumbar förändring av infallande energi och som träffar rätt får klimatet att svänga från huvudsakligen behagligt till över stora ytor obeboeligt i ett förhållandevis långsamt förlopp, ca 0,008 grader per 100 år. En liknande marginell förändring i positiv riktning av infallande energi får nu klimatet att rusa, ca 0,4 grader per 100 år, från sträng istid till mellanistid. Detta klimatsystem som tippar mellan två ytterligheter roar vi oss att dopa med med en komponent som vi vet är intimt förknippad med systemets balans utan att ha en aning om konsekvenserna. Tack vare intensiv forskning initierad av dem ni kallar alarmister börjar vi kanske närma oss kunskap.
  Temperaturen har stigit 0,7 grader de senaste åren och vi har fördubblat den koldioxidhalt klimatsystemet pendlar mellan, vad det innebär avseende nytt balanserat tillstånd vet vi inte.

 32. Peter Stilbs

  LBt #31 ”Jag säger att IPCC:s rapporter, granskning och kritik tillsammans utgör det bästa underlag som finns att få, ingen har vågat ens antyda någon annan källa.”
  Du skämta med oss Aprilo…
  Trots >20 års försök med enorma resurser har dessutom ingen lyckats hitta ”CO2-signalen” i observerade data – beaktande normalt vedertagna vetenskapliga normer vill säga. 

 33. Slabadang

  Kommentar borttagen

 34. Nej du LBt, det är du som svamlar:
   
  ”klimatsystem som tippar mellan två ytterligheter roar vi oss att dopa med med en komponent som vi vet är intimt förknippad med systemets balans utan att ha en aning om konsekvenserna”
   
  Det där är rent hittepå, och jag undrar var du plockat up sådant? Och angående vad du tror att IPCC åstadkommer och gör är också bara bludder tyvärr. Och kanske väldigt naivt också, men säkert helt felaktigt.
   
  Du försöker sedan ett bra tag få det till att IPCC sammanställningar är första delen av processen, och att den efterföljande och mer vetenskapligt sunda kritiken och skeptiska invändningar sedan skulle var den andra ronden, och att det som kommer därur sedan skulle vara ”klimatsystem som tippar mellan två ytterligheter roar vi oss att dopa med med en komponent som vi vet är intimt förknippad med systemets balans utan att ha en aning om konsekvenserna”
   
  Även detta är nys LBt, och du borde veta om det vid det här laget. IPCC processen syftar uttryckligen till motsatsen. Man vill tillhandahålla en auktoritär bibel över ’så här är det’ och det skall accepteras som slutgiltigt. Och metoden försvaret mot all kritik är just att ’den eller den (ofta helt självklara, uppenbara) kritiken inte har publicerats och därför inte skall gillas, eller i de fall långt mer sansade arbeten är publicerade men vilka inte alls stödjer IPCCs ofta förutbestämda önskade ’slutsatser’, slås det bort mht att ’referensen visst finns med’.
   
  Syftet med rapporterna är att få ’det egna ordet’ nedtecknat på papper, hävda att det är de slutgiltiga och auktoritativa ordet, och avfärda alla invändningar mot det genom att säga:
   
  ’Det är så här det går till. Vill ni komma med invändningar skulle ni varit med hos oss, och följt våra direktiv’
   
  Alltså att peka på sig själv (i tredje person) och säga denna procedur är vad som avgör saken.
   
  Du försöker ju själv också precis med samma slags argument. Peka på IPCC och säga att det är det bästa som finns. Men med en pyttliten knorr påhängd: Rapporterna går ju sedan att diskutera …
   
  Tror du verkligen på vad du säger här?

 35. LBt

  Som sagt den alternativa källan uteblir.
  Och Jonas N, har du missat att det är tack vare växthusgaserna som jordens temperatur håller sig inom för oss rimliga gränser? Du tycks ha en del att läsa på.

 36. Slabadang

  Lbt!
  Du vet när man utropar ett monopol på tolkningen av ”kunskapsläget” och luras av att det finns ett sådant.. då hamnar man i din situation. Som alternativ kan man istället studera både observationer och varje publicerad artikel och argument var för sig. ”Sanningsministerier” finns bara på pappret men aldrig i verkligheten. NIPP är en organisation som sammanställer och kritiska granskar IPCCs rapporter WUWT Climateaudit är en croud sourcad form och många av de mest framstående klimatkritikerna har ju jobbat inom IPCC så hela den bild du så envetet tjatar om är en LÖGN!
  I verkligheten bortom klimatmodeller finns cm % mm isoptoper termometrar och annat som betyder betydligt mer för vetenskapen än subjektiva ideolgiska tolkningar och lojaliteter.

 37. LBt
  Det är du som har mycket att läsa på, jag föreslår att du börjar med NIPCC-rapporterna, eller har du något vägande skäl för att inte studera sådant som inte stöder IPCC?

 38. LBt
   
  Jag tror knappast att du kan lära mig det minsta lilla angående hur klimatet fungerar. Du hävdade att CO2 är det som är intimt förknippat med ’balansen’ ..
   
  När detta påpekas, börjar du prata om ’växthuseffekten’ som sådan.
   
  Det är ju ett skämt. Nu låter du som en dålig politiker (eller unge på skolgården) som förlorar debatten och får sin dåligaargumentation och logik avslöjad. Och som då börjar skarva och påstå  (medvetna) osanningar ..
   
  Ledsen, men du låter som en politruk, som upprepar sina mantran även när (om?) den insett att de är falska och ingen längre tror på dem. Föga smickrande ..
   
  Och uppmaningen ’men ge mig ngt bättre än IPCCs hemligt utsedda kapitelförfattare då’ är också bara larvig.

 39. Christopher E

  LBt #35
   
  ”Som sagt den alternativa källan uteblir.”
   
  Det är mycket enkelt. Den ”alternativa” källan är tusentals studier inom klimatologi, paleoklimatologi, meteorologi, oceanografi, biologi, astrofysik mm… alla direkt utan att förvrängas genom en panel som fått i uppdrag att till varje pris visa att människan är fördärvlig för klimatet, och som för sin egen överlevnad och inflytande är beroende av att hålla ett hot vid liv.
   
  Fortfarande är det ingen som fått några bekymmer av en tillfälligt höjd koldioxidhalt (fortfarande dock betydligt lägre än jorden haft förr) så det verkar lite tidigt att få panik.
   
  Rätt underhållande att FN:s ”Himalaya smälter på 35 år” klimatpanel skulle vara det bästa vi har.

 40. LBt

  IPCC:s rapporter, den granskning och kritik som riktas mot dessa, inkluderande NIPCC, utgör den källa till kunskap vi har.
  Och Jonas N, CO2 är en växthusgas, du tycks ha missat det. 

 41. LBt
   
  ”Jonas N, CO2 är en växthusgas, du tycks ha missat det”
   
  Snacka om idiotkommentar. Du kan omöjligen vara så totalt väck rörande diskussionen. Dvs nu försöker du med ren BS.
   
  För övrigt: Det finns inga åtgärdbara limatförändringar. Att hävda motsatsen är antingen extremt naivt eller storhetsvansinne

 42. Pingback

  […] Uppvärningen har stannat upp de senaste 14 åren. Läs mer: The Climate Scam […]

 43. Pingback

  […] självklart som en del vill få det som (speciellt den om kopplingen koldioxid och uppvärmning, det har inte skett någon uppvärmning alls de senaste 14 åren). Att då använda skatt som styrmedel är fel, och ur ett hälsosperspektiv är det tveksamt […]

 44. Jag hittade följande länk där man försöker bortförklara att uppvärmningen avstannat. Nån som har nån kommentar. htt…p://www.skepticalscience.com/16_more_years_of_global_warming.html

 45. Kalle Strokirk #4
  Samma dynga som UI recyclar, de har släppt in en skeptiker sign Jenny som mosar dem. Länk till UI-drapan och fria kommentarsmöjlighter här:
  http://uppsalainitiativet.bloggo.nu/-Om-den-globala-temperaturforandringen-och-debunkning-av-nagra-myter/