Om att vifta med den italienska flaggan

Den italienska flaggan har som bekant ett grönt fält, ett rött fält och däremellan ett vitt fält. I ett inlägg på Climate Etc. den 17 oktober delar Judith Curry upp argumenten för och emot global uppvärmning enligt den italienska flaggans färger, så att
Gröna argument är för (AGW),
Röda argument är emot medan
Vita är varken för eller emot
Argumenten som hon anför är välkända men förutom att ange i vilken riktning de pekar så tar hon också upp en kvalitetsaspekt på de observationer, mätningar eller beräkningar som ligger bakom argumenten. Kvalitetsbegreppet beskrivs åtminstone delvis med begreppet ”en mogen teknik” som står mot nya tekniker som fortfarande ”lider av barnsjukdomar”. Eftersom hon också anser att förändringar tar tid och att ”naturliga förändringar ger ett brus” som det kan krävas observationer under lång tid för att bedöma så räcker det inte bara med god precision för att en teknik ska anses vara mogen.
Det påstående som hon vill analysera enligt den italienska flaggans princip är
P1: Det finns en tydligt påvisbar antropogen global uppvärmning under de senaste 16 åren.
Hon börjar med
Gröna listan (argument för AGW):
i) Åtminstone 150 år av ökande marktemperaturer.
ii) Teorier som ger stöd åt hypotesen att en ökande halt av växthusgaser leder till uppvärmning
iii) Långvarig ökning av havens värmeinnehåll
iv) Minskning av isen i Norra Ishavet med ett minimum år 2012
v) Smältande glaciärer och inlandsisar
vi) En höjning av havsnivån sedan 1961
vii) Simuleringar med klimatmodeller
Sammanfattning: De två första argumenten har högst kvalité, men de ger å andra sidan bara indirekt stöd för att uppvärmningen beror på växthuseffekten. Av de argument som ger direkt stöd för P är det det ökade värmeinnehållet i haven och avsmältningen av isen i Norra Ishavet som har högst kvalitet, men användbarheten av dessa argument som stöd för P minskas av att de bara kunnat studeras under en kort tid samt att det finns andra faktorer som bidrar. De gröna argumenten ger visst stöd för att den antropogena påverkan inte har upphört däremot ger argumenten ett svagt direkt stöd för P.
 
Röda listan (argument mot AGW):
i) Ingen signifikant temperaturökning sedan 1997
v) Växande glaciärer och inlandsisar
vii) Klimatmodellernas oförmåga att förklara uppvärmningen mellan 1910 och 1940 samt platån mellan 40-talet och 70-talet
viii) Ingen ökning av värmeinnehållet i atmosfären sedan 1997 enligt satellitmätningar från UAH och RSS
Sammanfattning: Den röda listan, speciellt i) och viii) ger starka argument emot P1.
 
Vita listan (varken för eller emot, osäkerheter, okända faktorer)
ii) En stor växthuseffekt förutsätter en avsevärd positiv förstärkning från vattenångan – storleken på denna är ifrågasatt
iii) Mätningarna av värmeinnehållet i haven är mycket osäkra; även när det gäller de senare åren med Argo-bojar så pågår en analys av insamlade data gällande bl.a. systematiska fel.
iv) Naturliga variationer kan stå för åtminstone 40% av avsmältningen av isen i Norra Ishavet
v) Beräkningarna av massbalansen hos glaciärer och inlandsisar befinner sig på nybörjarstadiet
vi) Det blir alltmer uppenbart att havsnivåhöjningen varierar kraftigt mellan olika år och även mellan olika årtionden
vii) klimatmodellsimuleringarna innehåller ett otal osäkerheter alltifrån modellerna själva, till de numeriska experimenten och till tolkningen av resultaten
Sammanfattning: Den vita delen av flaggan dominerar helt och huvuddelen av osäkerheterna talar emot de gröna argumenten.
 
Slutsatser
Om uttrycket – den globala uppvärmnigen har upphört innebär att det inte längre finns några tecken på en uppvärning på grund av en antropogen ökning av mängden växthusgaser så är detta inte korrekt.
Det framgår dock av såväl temperaturmätningar vid markytan som av direkta mätningar av värmeinnehållet i atmosfären att temperaturen har legat i stort sett still de senaste 16 åren.
Uppskattningarna av ökande värmeinnehåll i haven kommer ifrån en datamängd som inte har mognat färdigt och som kommer att vara svårtolkad på grund av de långsamma tidsförloppen när det gäller strömning och värmetransporter i haven.
Att isen i Arktis minskat behöver inte ifrågasättas, däremot kan orsakerna diskuteras.
Vissa tolkningar av klimatmodellsimuleringar har framhållit att uppvärmningspauser på upp till mellan 15 och 17 år kan förväntas; längre uppehåll har inte förutsetts. IPCCs AR4 hade uppenbarligen förväntat sig en uppvärmning på 0,2 grader per årtionde under början av 2000-talet.
Givet att vi befinner oss i en kall fas av PDO och att en stark El Niño är osannolik under det kommande decenniet så kan platån tänkas fortsätta under ytterligare ett årtionde. Latif har argumenterat för detta medan de flesta av de ”etablerade forskarna” är antingen förbryllade eller inte tror att platån ska fortsätta utöver dessa förväntade 17 år.
Och om PDO tillsammans med effekter av förändrad solinstrålning är tillräckligt för att hejda den antropogena uppvärmningen så måste vi fråga oss hur mycket en varm PDO och övergången från kall till varm AMO plus en maximal solaktivitet bidrog till uppvärmningen under 80- och 90-talen.
Så länge som IPCC helt inriktat sig på antropogen klimatpåverkan så har dessa övriga faktorer inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Jag hoppas att denna pauas i uppvärmningen ska leda till ett systematiskt omtänkande när det gäller orsakerna till uppvärmningen.
 
[Kommentar av Sten Kaijser: Det känns bra att kunna citera en känd klimatforskare när jag här upprepar de argument jag själv framfört under de senaste 10 åren.
JC påpekar i sitt inlägg att om de naturliga variationerna räcker för att motverka en uppvärmning på grund av växthusgaser så bör summan av de naturliga effekterna ge ungefär lika stor klimatpåverkan som förändringen av mängden växthusgaser – om de tidigare verkat i samma riktning som förändringen av växthusgaser så bör de naturliga ha stått för ungerfär halva uppvärmningen. (Det här är något som jag framfört åtminstone de senaste 5 åren – tack JC för stödet.)
Det finns enligt min uppfattning också en annan fullt möjlig förklaring till uppvärmningspausen, nämligen att atmosfären blivit så varm att skillnaden mot havens yttemperatur blivit så stor att ”all tillförd ytterligare värme går direkt ner i haven, med andra ord att atmosfären blivit så varm som haven tillåter. Om det är så, så skulle det innebära att det kommer att vara uppvärmningen av haven som anger hur varmt det blir i luften – och då lär det gå långsamt.]
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Dagens debattinlägg i Eskilstuna-Kuriren gjorde mig glad. Rakt och resolut!
  http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1583721-ingen-global-uppvarmning-pa-sexton-ar

 2. Lasse

  Ny undersökning av vattnets roll i klimatmodellerna redovisas av forskare på KTH. Modellerna har inte full koll. (SR som hänvisar till Nature)
  Osäkerheten är stor för dem som är öppen för detta!

 3. Lasse

  #1 Bra debattartikel-men att gå direkt från att alarmen kanske är överdrivna till att allt är en bluff är nog provocerande, vilket kanske är syftet med artikeln.

 4. Thomas

  På vilket sätt skulle det faktum att enstaka glaciärer som växer tala emot AGW?

 5. bom

  ”Vissa tolkningar av klimatmodellsimuleringar har framhållit att uppvärmningspauser på upp till mellan 15 och 17 år kan förväntas; längre uppehåll har inte förutsetts.”
  Dessa ”vissa tolkningar” kan också tydas som tydligt ohederliga slingerbultar för anpassningar till att hiatusen tagit dem med brallorna nere. Speciellt exaktheten i antalet år är avslöjande. ”Ja men vi har en klimatmodell här som säger att en 17-årig hiatus är precis vad koldioxiduppvärmningsmodellen borde ge just nu”.

 6. Thomas #4
  Det artikeln slår mot är väl mer de journalistiska larmen än AGW i sig.  
   .  

 7. bom

  #1 Vem är Sture Åström som skrivit så lysande i E-kuriren? Ledaren är kanonbra speciellt som den kommer samtidigt som Anders Nord får hjärnsläpp och röjer den diskriminering av skeptiker som systematiskt utövas vid SR/SVT.

 8. Dividendum

  Intressant och givande artikel Sten. Särskilt det där med att du skriver att isen är tunnare idag. Känner du till EU-organet, institutet (eller vad det nu skall kallas) DAMOCLES och deras projekt med segelbåten Tara som, precis som Nansen och hans båt Fram, satte sig före att stranda sig medvetet i isen och sen driva med packisen. Nansen driftade i tre år ungefär men Tara gjorde tydligen samma resa på bara 507 dagar: ergo, isen av idag är tunnare, vilket då givetvis tas till intäckt för katastrofmånglarna att det är mänsklig fossilbränningsorsakad uppvärmning som är orsaken. Är det utifrån deras forskningsprojekt man konstaterat att isen verkligen är tunnare?

 9. bom

  Sture Åström är tydligen från Helsingborg och har hållit igång sin IPCC-kritik bortåt ett halvår. En dröse störda varmtroende har beretts utrymme att replikera. Det ser ut som att det är ekurirens chefredaktör som skall ha ”stora journalistpriset” då!

 10. Dividendum

  Glömde avsluta med att: Visst är det ett fyndigt namn för ett klimatforskningsprojekt om Arktis is ”The Climate Machine” och hur denna maskin håller på att förstöras av mänsklig fossilbrännande kapitalism, teknikutveckling och välståndsbyggande? 😉

 11. Dividendum

  Attans, det är Måndag, glömde länken > > > http://ec.europa.eu/research/research-for-europe/environment-damocles_en.html

 12. Totalt produceras idag kl 09:00 den 22 okt enligt Svk totalt 21.732 MW elkraft inom landet. Av detta utgör vindkraften 261 MW. Dvs vindkraftens andel utgör 1,2 procent. Det är naivt att  tro att vindkraften trots miljardsatsningarna är något att bygga på då det gäller den framtida energiförsörjningen. Vindkraftsutbyggnaden är ett politiskt geschäft som kommer att stå skattebetalare och elkonsumenter dyrt.

 13. bom

  Ekuriren har tydligen en ledarredaktion med tre redaktörer. Alex Voronov är namnet på den som står först i raden och som kör Twitterfältet just nu! Hör av er till Voronov och gratulera honom till ett högt redaktionstak!

 14. Lasse

  #11 Om man studerar isläggningen så ser man att balansen tvärt om är väldigt stabil vad gäller yttäckning. Varje år så sker en isläggning vid denna tid som återbildar sommarens minimum.
  I år ligger vi ca en vecka efter tidigare års isläggning på grund av minimum tidigare år. Isen som nybildas i en aldrig tidigare skådad takt visar väl på balans om något. Att volymen påverkas beror på sötvattenbrist.
  http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/the_arctic/havisareal.htm

 15. Lasse

  Vi matas med förklaringen att Arktis havsvatten värms upp på grund av att is har högre återstrålning. Därför vore det kul att få se denna typ av solkurva för de breddgrader som är aktuella däruppe.http://www.dmi.dk/dmi/daglaengden_under_ti_timer-2012
  Kanske strålar haven i stället ut mer energi mot natthimlen än is. Närvaron av vatten spelar nog stor roll. Hur kan man annars förklara den snabba isläggningen?

 16. Slabadang

  Bra Sten!
  Enligt Salby så räcker det med att haven avger 0.0005 graders värmeinnehåll för att temperaturen i atmosfären skall stiga med 1 C. Han betonar vår okunskap och brist på observationer av den abyssala havscirkulationen med sina 1-2 tusenåriga cykler.
  Om nu ytvattnet stigit i temperatur de senaste decennierna (p.g.a ökad solinstrålning?) så kan det samtidigt förklara en stor del av co2 höjningen.
  Det är tråkigt att inse att IPCC antagit co2 cykeln som i balans med endast människan som störande dess jämvikt. Det har fått förödande konsekvenser för tolkningarna av sambandet mellan co2 halt och temperatur. En mycket stor osäkerhet är bevisad som kvalificerar Salbys och Humlums observationer på den röda delen av flaggan. För om vi inte ens konrollerar co2 nivån i atmosfären hur kan vi påverka temperaturen?

 17. John Silver

  # 14
  Arealer som redovisades som isfria tidigare hade i själva verket gott om isbitar. Dessa kopplades snabbt ihop under några molnfria nätter.

 18. Adolf Goreing

  #25 tror det var Curry som påpekade att albedoeffekten, dvs att isfria, mörka hav tar upp mer solljus, inte har så stor effekt i verkligheten pga av dis och dimma stor del av året.

 19. Peter F

  OT
  Jaha dags igen http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ny-istid-hotar-skandinavien

 20. Slabadang

  Peter F!
  Mikael Tjärnström kommenterar uppgiften om att golfströmmen ”kan” stanna om 200 år.
  Meteorologiprofessor Michael Tjernström vid Stockholms universitet påpekar till exempel att den norsk-amerikanska studien, som publiceras i dagens nummer av tidskriften Science, inte alls tar upp vindarnas påverkan.
  – Men visst är studien en uppenbar indikator på att något är på gång i Atlanten, säger Michael Tjernström. Det här förtjänar säkerligen att tas på allvar som en alarmklocka.
  Ha ha ha ha ha ja oja Michael säkert sörru !
  *** Kommentar modererad ***
  Åsså läser man detta publicerat i veckan utanför gränsen till den klimatalibanska journalismen  här uppe i Norra nordkorea:
  http://notrickszone.com/2012/10/03/stefan-rahmstorf-fos-again-prophecy-of-gulf-stream-tipping-refuted-again-by-new-comprehensive-european-study/
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/10/notoire-duitse-klimaatalarmist-stefan-rahmstorf-en-de-omkering-van-de-golfstroom-die-maar-ni
  Vilken fantastisk resurs för friheten och förståndet nätet ändå är.
   

 21. Peter Stilbs

  Slabadang #20 … ”något är på gång”… , ja i modellerna – 

 22. Dessutom visar det att varmare vatten fryser snabbare till is,det
  finns ännu inga förklaringar till detta fenomen ännu.
  ALI.K.

 23. Slabadang

  Går det att hyra Tjernström med röd näsa stora skor till barnkalas ? Vad har han på sig på jobbet ?
   
  Representant för svenska folket i IPCC. vilken bisarr mardröm!!

 24. Thomas

  Ali #22 Ställ en behållare med varmt vatten i en frys och den kan, beroende på exakta förhållanden, frysa snabbare än motsvarande mängd nollgradigt vatten. Det beror på att det varma vattnet avdunstar vilket dels kyler återstående vatten och dels minskar mängden som blir kvar som behöver frysas. Du får mindre is, men snabbare.

 25. latoba

  bom #7
  Tyvärr är det inte en ledare utan ett debattinlägg. Men det kan ju vara bra ändå! 

 26. Peter Stilbs

  Slabadang #23 – jag tror inte MT är med i IPCC-grupperna

 27. Pelle L

  Thomas #24
  Den där förklaringen tror jag inte på.
   
  Bättre kan du!

 28. Lasse

  #24 Thomas :Hittade denna site där isbildningen förklaras lite mer.
  ”Att istäcket kan påverka atmosfärstemperaturen öppnar möjligheten för en återkoppling som stabiliserar istäckets tjocklek; en så kallad negativ återkoppling ”
  Precis vad jag letat efter. Alarmen kan blåsas av?
  http://www.polarisen.se/klimat/is/isbildning
   

 29. Thomas

  Lasse #28 det är en välkänd negativ återkoppling men uppenbarligen har den inte räckt för att stabilisera isen i Arktis senaste decenniet.

 30. #28, #29
  Men havsvatten kan inte frysa, när det blir kallt sjunker det.
  Det är det som driver Golfströmmen.
  Så hur fungerar det där egentligen? 
  Varifrån kommer söt- och bräckvattnet som kan frysa? 
   . 

 31. Lasse

  #29 Kanske inte sommarisen-men den som misstro Arktis framtida funktion som klimatstabilator får svårt övertyga mig att en vecka i september avgör vårt klimat! 

 32. Håkan Sjögren

  Lasse # 15 : Men visst är det lite konstigt att den vita isen på polarkalotterna och ännu osmälta glaciärer i Himalaya skulle vara en effektiv svartkroppsstrålare. Mvh, Håkan.

 33. Thomas

  Lars #30 Visst kan havsvatten frysa även om det är lite svårare. Blir det tillräckligt kallt och inte blåser för mycket fryser vattnet innan det hinner sjunka, så stor är inte densitetsskillnaden. När is bildas så utestängs nästan allt salt, och det vatten som bildas precis under isen blir extra salt och sjunker därför.

 34. Christopher E

  Lars Cornell #30
  ”Det är det som driver Golfströmmen.”
  Nej, det är inte sjunkande kallvatten som driver Golfströmmen. Det är förhärskande nordostvindar i passaden över södra Nordatlanten. Strömmen är som starkast när vattnet trycks mot Amerika och pressas genom sundet mellan Bahamas och Florida. Sedan blir den allt svagare när vattnet färdas på sin väg mot Europa. Det sjunkande kalla vattnet förstärker bara den allra sista biten upp mot och i Norra Ishavet (men där är det i princip inte Golfströmmen längre).
  Myten att havsströmmarna drivs av en ”motor” i Arktis blev populär i och med Al Gores film, tror jag. Han ville ju få det till att Golfströmmen skulle stanna, något som är omöjligt så länge solen värmer en rund, roterande jord, så det känns lugnt, då dessa faktorer är säkra framöver.
   

 35. Thomas

  Christopher #34 Visst har du tekniskt sett rätt i att Golfströmmen är en vinddriven ström längre söderut, men i vardagligt tal så syftar man även på dess förlängning i form av termohalin cirkulation. Om den norra delen skulle stanna av eller flytta söderut skulle det få stora konsekvenser för klimatet här uppe. Den termohalina cirkulationen är viktig. det mesta talar dock för att den inte kommer att rubbas av förutspådd uppvärmning, men emellanåt kommer en artikel som hävdar motsatsen. Som jag brukar hävda, rent vetenskapligt är AGW ett spännande experiment.

 36. #35
  Ja, det är spännande. Med livet som insats? Nej, jag tror inte det.
  Och med eftertanke, det som driver är inte värme, utan värmeskillnader.
  Och de består väl antar jag? 

 37. Thomas 24#
  Löser man detta med en avhandling så utlovas en stor summa pengar till den.
  Något att bita i,lycka till!
  ALI.K.

 38. Till P.Björnbom#
  Intressant inlägg angående de svängningar,De Vries cycle links.
  Tydligen rör det om ett frekvenssystem av svängningar som på-
  verkar varandra.
  Inlägget är på Talbloke.
  ALI.K.

 39. Christopher E

  #35
  Och det finns studier som visar att inte ens Golfströmmen är särskilt viktig för vårt klimat här uppe även om den skulle stanna (vilket alltså aldrig blir fallet, eftersom varmt vatten alltid kommer att tryckas upp söderifrån). Tycks alltså finnas dubbla orsaker till att hotet om stoppad steöm är en myt.
  Här är en studie…
  http://www.ldeo.columbia.edu/res/div/ocp/gs/pubs/Seager_etal_QJ_2002.pdf
   

 40. Mer nyheter utanför vårt NordKorea,industri expert debunkar the
  Greenhouse gases som orsak till Global warming.
  Men man bör beakta att ’expert’ innebär inte någon säkerhet att
  detta är rätt.
  Inlägget från dagens Climate Realist.
  ALI.K.

 41. Märkligt program från S.V.T Vetenskräps,inslaget var skeptisk om
  vårt språks grunder ifrågasätt,rekursiv argumentet håller den`?.
  Choimski fick på nöten,troligen har jag felstavat namnet.
  Kul ändå att man vågar vara skeptisk,men varför inte i klimat?
  ALI.K.

 42. Pelle L

  Kom igen nu Thomas #24
   
  Du kan inte bara slänga ur dig påståenden och komma undan bara för att du har en examen i fysik.
  Upp till bevis!
   
  Visserligen gäller det en skitgrej, men du vet ”The Devil is in the details”.

 43. Olaus

  Thomas nr 24
  Effekten var känd redan av Aristoteles 200 f.kr. Glasstillverkare i Afrika använder fenomenet regelmässigt vid tillverkningen.
  Den kallas Mpemba-effekten efter en skolelev i Tanzania som upptäckte den, då han gjorde glass på skolan. Teorin verkar komplicerad. Det verkar som att vetenskapen inte riktigt förstår, vad det beror på. Det är som med klimatet – inga enkla förklaringar finns.
  http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/hot_water.html
   

 44. Christopher E

  Olaus #43
  Jag gillar verkligen historien om Mpemba som står på sig med vad han observerar trots att auktoriteten avfärdar och rent av förlöjligar honom. ”vi upprepar experimentet tills vi får ”rätt” resultat” 🙂 . Kul.
  Påminner mig lite om de som menar sig observera LENR och får det avfärdat som omöjligt. Fast där väntar vi fortfarande på upplösningen.

 45. Italienskt är det nog: http://wattsupwiththat.com/2012/10/22/verdict-in-italian-quake-forecast-manslaugher-case/
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/forskare-doms-for-missad-jordbavning_7602278.svd 

 46. Lasse

  #43 Intressant fenomen som inte är helt förklarat tydligen.
  Jag vet i alla fall att isbitar som skall bli klara bör frysas från varmvatten. Tänk att det handlar om en glasbytta i en frys och vi förstår inte hela förloppet-medan vi tror oss förstå Arktis isläge!

 47. Slabadang

  Grönland varmare än någonsin … för sjuttio år sedan!
  http://stevengoddard.wordpress.com/2012/10/23/greenland-was-warmer-seventy-years-ago/
   

 48. Slabadang

  Nåt för l Bengtsson att bita i!
  Paul Ks utvärdering av Wigleys och Sodons till hälften beräknade klimatkänslighet.
  Han ställer en mycket konkret fråga om klimatmodellerna och jag hjälper till med svaret därefter:
  However, this does leave some mighty difficult questions. WHY does the radiative response to temperature change over time in the GCMs? It cannot be explained by arm-waving arguments about ocean heat uptake; they don’t hold water (pun intended). It could be explained by persistent spatial redistribution of temperature or of clouds or of sea ice albedo, but so far these explanations are lacking. Secondly, even if we accept that there are some long-term effects from any or all of the above, why do the feedback values from observational data not yield values which are at least compatible with estimated fast feedbacks, such as water vapour and lapse rate? Analytic calculations of WV plus lapse rate feedback at constant relative humidity typically yield climate sensitivity values equivalent to 1.8 to 2.2 deg C for 2XCO2. We have been told in many, many papers that these values are compatible with GCM responses (average 1.9 deg C). However, the GCM average response values come from the evaluation of feedbacks in future projections of high temperature! Do you see a problem here? It’s a travesty that we can’t find the missing feedbacks when matching the observational data over the instrument period.
   
  Skälet till motsägelsen i feedbacks är…. Curvfitting ! Been there! Done that! Seen that! Got eight t-shirts! Det är faktiskt ett mycket bra och enkelt sätt att utvärdera hur stora fel modellerna faktiskt äger genom att fylla i kända observationer från nutid å då blir det jobbigt att titta på den historiska modelllinjens tjottaheiti kurva.