Norge-historien och MP´s liturgi

Satellite

Terje Berntsen, professor i geofysik, Oslo Universitet

Miljöpartiets liturgi

I denna lagom lättsamma artikel tänkte jag försöka kommentera ett par aktuella artiklar, dels med utgångspunkt från deras faktiska innehåll, men även språkbruket. Det känns som om just klimatdebatten fått ett stort antal generaliserande begrepp och uttryck som förutsätter att alla är överens i sakfrågan. Ord som klimatsmart eller klimatutsläpp blir symboler för något självklart, en underliggande värdegemenskap men vars egentliga innehåll är minst sagt diffust. För att belysa situationen så kan vi ta ett välkänt uttryck som t.ex. – Gud är god. En formulering som antagligen faller i hyggligt god jord hos många människor uppvuxna i en allmänt kristen kulturtradition, troende såväl som agnostiker. Det är ett uttryck som de flesta av oss sväljer ner utan att tugga även om vi inte tror på någon Gud, det blir ett allmänt uttryck som verken behöver dementeras eller verifieras. Dess giltighet bygger knappast på någon empirisk erfarenhet. Uttryck eller ord som kopplas ihop med klimatet blir på samma sätt självklara just genom att dess innehåll sväljs utan att finfördelas av oxeltänderna. Om vi idag enbart uttalar ordet klimat, så skall det underförstått tolkas som att det genomgår en snabb förändring orsakade av människans utsläpp av växthusgaser, och då främst de utvecklade länderna. Det är uppenbart att språket hela tiden förändras och ordens betydelser förskjuts i olika riktningar. De nya sociala medierna skapar ständigt nya förkortningar och metaforer och blir ett kulturellt kitt mellan invigda. På samma sätt tycks olika ord-konstruktioner med klimatet fungera som ett kulturellt bindemedel mellan likasinnade. Koderna eller kodorden syftar närmast till att stärka en identitet. Därför är det intressant att läsa den debattartikel i GT med rubriken Klimatoro – men var är politiken, som publicerades igår.
Artikeln är skriven av miljöpartiets Birgitta Losman och Lise Nordin. Redan titeln skvallrar om att det är oron som är den matskål som politikerna riktar in sina nosar på, och MP har naturligtvis svaren på vår oro, medicinen. Deras argument känns som om de utmejslats efter att just kommit ut från en presskonferens med FN´s klimatpanel anno 2007.  Att vara uppdaterade brukar ofta anges som en politikers främsta dygd, speciellt inom sitt partis profilfråga. De bägge författarna agerar mer som katolska präster, genom följa den givna liturgin berör man den redan frälste. Losman och Nordin viftar med argument som -”Klimatförändringarna går fortare än vad vi tidigare trott” – ­likt rysk-ortodox rökelse.  Meningen tål inte att analyseras, det är en besvärjelse. Ordet klimat förekommer ensamt eller som prefix 13 gånger i artikeln. Om vi tänker oss en ny ”Austin Powers” (agenten som legat nerfryst sedan sextiotalet) som tar ett kliv in i dagens miljödebatt . Hur skulle han tolka ordföljder som denna, mitt tillägg är ett möjligt svar :
Det krävs också tydliga styrmedel för att få in förnybara bränslen i fordonen – en tratt kanske

Norgehistorien

Karin Bojs kommenterade i måndagens DN den norska studie som behandlades helt kort här på TCS. Karin har tagit sig upp som nr 25 bland Sveriges miljömäktigaste personer enligt miljöaktuellt. Hennes rubrik En riktig Norgehistoria (jag kunde inte hitta den på nätet) kanske är ett senkommet svar på min artikel med samma namn här på TCS. Studien som finansierats av det norska forskningsrådet har som talesman Terje Berntsen som är forskare på CICERO (Center for International Climate and Enviromental Research). Det är en statlig institution som sysslar med forskning kring klimatet och sammanställer internationell forskning i ämnet och producerar rapporter  som underlag för politiska beslut. Sammanfattningsvis säger det som en inledning på deras hemsida att:
Climate change is one of the greatest threats facing us today. CICERO’s mission is to provide reliable and comprehensive knowledge about all aspects of the climate change problem.
En bra sammanfattning av de norska resultaten på svenska finns på IVA´s hemsida här. De flesta av er har säkerligen redan läst om att de kommit fram till en lägre klimatkänslighet än IPCC, 1,9°C som medelvärde jämfört med 3°C vid en fördubbling av koldioxidhalten. Vad som är intressant är att beräkningar även med Berntsen modell gav en förmodad uppvärmning/känslighet av 3,9°C  vid en fördubbling av koldioxidhalterna för perioden fram till 2000. När man som nu skett matade in faktorer under perioden 2000–2010 i sina modeller minskade känsligheten till mellan 1,2–2,9 °C med 90% sannolikhet, med siffran 1,9°C som mest trolig. Man kan ju som lekman undra hur den förändras om de närmaste tio åren inte ger någon nämnvärd uppvärmning eller t.o.m. avkylning. Blir då den mest troliga känsligheten ca 1°C ?, något som ju forskare som Spencer, Christy, Lindzen m.fl. hävdat sedan lång tid tillbaka. Överhuvudtaget känns det något yrvaket att plötsligt börja se på verkligheten, och tycka att resultaten är sensationella.
Intressant är dock att vi nu kan konstatera att det skett en öppning i ”debattklimatet” angående klimatsystemets känslighet för CO2. Medan Caroline Leck (proferssor i kemisk meterologi vid SU) ser rapporten som imponerande och sensationell betraktar Karin Bojs dem som en Norgehistoria. Leck har på uppdrag av Norska forskningsrådet granskat rapporten, på vilket sätt Bojs analyserat densamma är för mig obekant.  Hon nämner i sin krönika enbart press-releasen och ”uppgifter som spridits över världen”. Det känns som om Bojs här faktiskt går försvarsställning mot DN´s egna expertkonsulter  – en ganska riskfylld väg, men kanske inte förvånande.
Min avsikt var egentligen att granska hur vissa journalister och politiker använder språket, medvetet eller omedvetet för att föra fram sin egen övertygelse. Hitintills har vi här på TCS kritiserat svenska vetenskapsjournalister för bristen på kritisk granskning, och att enbart vara megafoner för forskare som delvis driver en agenda med delvis politiska förtecken. När nu en vetenskapsjournalist som Karin Bojs nonchalant avfärdar klimatforskare som inte bekräftar hennes egen position blir tyvärr bilden allt mer beklämmande. Genom den kritik som hon antagligen känt från vårt håll och andra kanske hon grävt sig ner allt för djupt i sin skyttegrav. Jag hoppas att det är hennes övertygelse snarare än besvikelsen över att hon får allt mer fel i sina omdömen som dikterar det naiva försvaret som hennes artikel andas. Att studien ännu inte publicerats men resultaten meddelats via ett pressmeddelande föranleder Bojs att uttrycka följande ”så beter sig seriösa forskare normalt inte”. Det är svårt att inte tolka detta på annat sätt än att Bojs vill indikera att dessa forskare inte är seriösa. Istället för att mer noggrant rapportera om det intressanta innehållet i den norska studien används spaltutrymmet med upprepningar av de numera välkända resultaten som publicerades av IPCC 2007.
Bojs lägger stor möda med att beskriva eller möta den norska studien med IPCC´s uppgifter från 1997, där klimatkänsligheten (vid en fördubbling av CO2) beräknas till mellan 2 och 4,5 grader, jämfört med Berntsens 1,2–2,9 grader. Vad menar Bojs med att uttrycka sannolikheter med hänvisning till IPCC med ordvalen ”Värden under 1,5 grad bedöms osannolika medan världen högre än 4,5 inte kan uteslutas. Är inte valet av ordet ”osannolika” för lägre värden och ”kan inte uteslutas” för högre en medveten vilja att hjälpa läsaren på traven i sina associationer. Förväntas inte läsaren att avfärda det osannolika men våndas för att det som inte kan uteslutas kan hända?
I alla händelser skulle jag velat se Karin Bojs ta emot den nya studien med nyfikenhet och öppet sinne istället för att misstänkliggöra dess seriositet och be alla vänta tills i september då den femte rapporten kommer.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. tty

  Jag kan hålla med om att pressreleaser innan forskningsresultaten (och data!) är publicerade är förkastligt.
  Dock är Karin Bojs knappast omedveten om att detta snarast är praxis just inom klimatvetenskapen och hennes påstående att bara oseriösa vetenskapsmän gör på det sättet kan komma att bli pinsamt för henne i framtiden.

 2. Holmfrid

  Tja,  Bojs verkar vara produkten av Palmes ”kunskapsskola”, som skapat stort handikapp för svenska medborgare att orientera sig med nya kunskaper.  Läs Anna Maria Nartis bok ”Extremismens förödande charm”, som upplevde fördumning under kommunismen i sin ungdom.  Hon förvånades stort att upptäcka samma mekanismer i det svenska utbildningssystemet med nu känt resultat.

 3. Bosse J

  Dessutom betecknade hon Caroline Leck som ”meterologiprofessor”, inte klimatforskare. Det är uppenbar retorik, men kanske inte vad man kan förvänta sig av en journalist.
  Eller är hon en kåsör numera? Hon skriver ju spalter och där får författarna ge uttryck för sina personliga åsikter utan att det nödvändigtvis är tidningens officiella linje.
  Kanske dags att be den nye chefredaktören om ett förtydligande.

 4. Peter Stilbs

  tty #1 – visst är det så. Är ännu Rickard Muller’s BEST-studie ens insänd för granskning ännu förresten ?

 5. OR

  Intressant med språk- och religionsperspektivet. Jag har ett intryck av att klimatfrågan just som kvasireligion har fått ovanligt stor genklang i vårt sekulärt-protestantiska nordvästra hörn av Europa. Är det för att ovanligt många här inte vet vad religion är, utan förknippar religion med dess avarter och förfall? 

 6. Gaupa

  SVT/vetenskap nya satsning #climatmonday använder också ett tydligt språk. Ni som twittrar kanske får lust att kommentera?
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/2013-hett-ar-for-klimatet

 7. Lasse

  Det är inte konstigt om de som litat på sina forskare nu har en svår situation när alarmen tonas ner. De har sett som sin uppgift att få allmänheten att reagera på vad de trott varit en livsavgörande fråga. Nu vacklar deras världsbild något och de framstår mer och mer som extremister.
  Senast idag, i SVD, kom råd hur vi skall kunna klara 2 gradersmåler 2050 från  IEA:http://www.nezhadpmd.com/worldenergyscenarios.pdf

 8. Tage Andersson

  Bosse J, Caroline Leck är professor i kemisk meteorologi.

 9. Peter F

  Så här beskriver Bojs sig själv efter uppgraderingen på listan över landets miljömäktigaste.
  ”,,,, Jag har legat på listan i flera år och avancerar hela tiden uppåt. I år var det ett ovanligt stort hopp uppåt i listan. Det är viktigt för mig att utgångspunkten för mitt arbete alltid är de vetenskapliga resultaten i de främsta vetenskapliga tidskrifterna. Jag låter mig aldrig styras av lobbyister, varken från miljöorganisationerna eller industrin eller några andra aktörer.”

 10. Janne

  Karin Bojs har en nedlåtande och hånfull attityd till de som framför en annan åsikt än den ”gängse” i klimatfrågan. Denna attityd fick mig att säga upp DN och att skriva ett brev till chefsredaktören och förklara varför. Av en journalist på en ”oberoende” tidning förväntar jag mig en mer öppen ställning till vetenskapliga frågor. Jag blev lovad ett svar från Karin Bojs men det har inte kommit än, jag skrattade när chefredaktören gav mig det löftet, hon ringde faktiskt upp mig när hon fått mitt brev!
   
  Man kan ju hoppas att Wolodarski städar upp på redaktionen.

 11. tty

  jag kan hålla med om detta, men som Stilbs påpekar, verkar det legio i klimatsammanhang. Ur ett journalistiskt perspektiv vore det intressantare att försöka utröna vbad rapporten innehåller istället för att försöka marginalisera den. Nyheten borde ju vara resultaten, varför hon borde ha avstått att ge replik åt DN´s tidigare referat av undersökningen, i annat fall skrivit på vetenskapssidorna som ett debattinlägg.

  Peter F

  När man som journalist understryker sitt oberoende, kan man ana att en hund är begraven. Uttrycket ” aldrig styras av lobbyister” visar på en osäkerhet. Bosse J

  Angående DN´s nya chefredaktör Wolodarski säger i dagens blad att.

  ”Våra nyhetsjournalistik ska inte ha någon politisk agenda eller lutning. Den strävar efter opartiskhet. Det ärt väldigt viktigt för förtroendet för DN”

  Det stog skrivet Nyheter på den sida där Bojs artikel var införd, hon kommenterade en nyhet genom att luta ordentligt åt kvasivetenskapen. Kanske dax att byta yrke, språkrör för MP?

 12. Peter Stilbs

  Gaupa #6 – jo, Twitter verkar vara ett lämpligt format som matchar SVT:s Vetenskapsredaktions allmänna framtoning.

 13. Bosse J

  Tage Andersson #7, jag vet. Vad jag siktade på var användningen av uttrycket ”klimatforskare” som Bojs (och andra!) brukar använda, i synnerhet används det för att ge nån slags auktoritet åt utsagor. I det här fallet reagerade jag på att hon INTE kallade professor Leck för ”klimatforskare”.
  Eller menar du att professor Leck inte forskar i klimatfrågor? Typ, grundläggande kemi för klimatologiskt viktiga processer i atmosfären? I så fall får jag be om ursäkt och dra tillbaka mitt påstående.

 14. Lasse

  Gotlänningarna (inkl Lars J?) rasar över den miljöinsats som Gotlandsbolaget vill göra genom att sänka färjornas fart och energiförbrukning. Där har MP en fråga de kan driva om de törs!

 15. Bosse J

  Tillägg angående professor Leck. Så här beskrivs hon kortfattat på ASCOS hemsida:
  Caroline Leck holds a Professor position at the department of Meteorology Stockholm University in Sweden She has 20 years of experience in the field of couplings between biogeochemical cycling and climate with the emphasis on regions with a minimum of influences by man-made sources. Examples are cycling of sulfur and marine biogenic matter, which provides a still poorly understood link between cloud radiative properties and marine primary production. Leck’s research has been conducted in an international and interdispplinary context and she has played a major role as deputy coordinator of the atmospheric program of three international Arctic Ocean Expeditions to the North Pole (IAOE-91; AOE-96; AOE-2001).
  Det låter inte orimligt att beteckna henne som ”klimatforskare” i en för övrigt oprecis tidningsartikel. Men i Bojs artikel får hon epitetet ”meteorologiprofessor”.

 16. Håkan R

  => Peter F
  ang. Karin Bojs,
  ”Det är viktigt för mig att utgångspunkten för mitt arbete alltid är de vetenskapliga resultaten i de främsta vetenskapliga tidskrifterna.”
  Det låter som ett tryggt men också lite fantasilöst förhållningssätt till sitt uppdrag, då det definitionsmässigt innebär att hon förmodligen alltid blir ”tvåa på bollen” nya tänkesätt ser oftast dagen ljus i mindre prestigefyllda sammanhang.  Undrar tex hur hon tacklar sin Norgehistoria om resultaten dyker upp i Nature eller Science om några månader.

 17. Lasse

  Jag anser att staten är uddlös i sina förhandlingar med Gotlandsbolaget. De har i princip statliga bidrag som täcker drivmedel och personal och kan ändå inte erbjuda priser som motsvarar annan sjötrafik som betalar sina egna kostnader.

  Personligen föredrar jag snabba färjor men till lägre priser.

   

 18. Missa inte Bob Carters skrift på WUWT
  http://wattsupwiththat.com/2013/01/30/global-warming-anthropogenic-or-not/#comment-1212232

 19. Lasse

  #17 Läsvärd och tydlig artikel! Gillar upplägget med inledningen med vad som man kan vara överens om!
  Lars J-snabba färjor till låga priser låter bra för den som snabbt vill bort från ön!

 20. Jag vill påminna om denna webTV-panel där Karin Bojs närmast lovar 4 °C till år 2100

 21. Lars Jonsson

  Lasse
  Men jag vill stanna på denna underbara ö, men om vindkraftverken kommer att dominera landskapsbilden då tvingas jag flytta.
   
  Ingvar
  orginalartikeln av Carter finns på denna site

 22. Håkan R

  => Jonas N
   
  Antingen blåljuger hon medvetet, alternativt har hon totalt missförstått världsbankens rapport. Jag trodde dessutom att hon bara ägnade sig åt ”peer reviewade” artiklar i de ”främsta vetenskapliga tidskrifterna”

 23. tty

  Peter Stilbs #4
  Jo, BEST är faktiskt publicerad nu, dock i en tidskrift som ingen tycks ha hört talas om (Geoinformatics and Geostatistics) 

 24. Daniel F.

  Håkan R (och Jonas),
   
  Hon blåljuger. Hon säger ju rakt ut ”mycket sannolikt” med 4 grader till 2100. Det är väldigt långt från vad som faktiskt står i rapporten. Inte en chans att hon kan ha missat det! Hon ljuger medvetet och förtjänar därför att aldrig mer tas på allvar.
   
  Ett öde som hon, tyvärr, delar med alltför många andra journalister…

 25. Thomas P

  tty #22 Tidskriften verkar hur fejk som helst. En annan tidskrift från samma förlag har med en helt uppdiktad person i sitt editorial board 🙂
  http://phylogenomics.blogspot.com/2012/01/scary-and-funny-functional-researcher.html
  Å andra sidan är tidskriften helt ny så Muller kanske inte hade koll på det hela. Snällaste förklaringen är nog att han fått den refuserad i någon prestigetidskrift (inte nödvändigtvis för att den ansågs dålig, bara för att nyhetsvärdet av att reproducera något som är känt sedan länge med en ny metod är begränsat) och nu bara var intresserad av att få ut en publikation så snabbt som möjligt så resultaten i alla fall fanns tillgängliga och möjliga att citera.

 26. Daniel och Håkan
   
  Jag tror att det är lite värre än så (att hon ’blåljuger’), utan att hon inte längre är kontaktbar från den riktiga världen, att hennes närmast religiösa tro har trängt undan allt sådant som inte rimmar med den. Och när hon läser världsbankens rapport ser hon bara de orden som passar tron, och övrig information registreras öht inte … selektivt seende, så illa att det blivit en psykologisk skyddsmekanism. (Och behöver vi inte ens ta med att detta var en beställd alarmistrapport från PIK, som skulle beskriva värsta tänkbara utfall, dvs inte ens hade ambitionen/uppdraget att ge en sansad bild)
   
  Kort sagt, det Karin Bojs ägnar sig åt ter sig lite längre riktigt friskt ..
   
  Och hennes (nu) många olika ’försvarstal’ och bedyranden om egen objektivitet är ju rent skrattretande, men pekar lite åt samma håll (tycker jag)

 27. Iven

  Jonas # 19
  Tack för ”påminnelsen” om denna webTvpanel.
  Kommer osökt att tänka på  ”mytomani” i klimatdebatten.

 28. Daniel F.

  Befriande att läsa Carters text efter att ha lyssnat på Bojs. Vetenskap som den var tänkt att vara… 🙂
   
  Thomas (eller någon annan som tror på CAGW/DAGW), håller du med Carter? Om inte, var anser du att han brister i sitt resonemang?

 29. Thomas P #24
  För en gångs skull håller jag med dig, men hur var det med de betalda demonstranterna, trodde du på det?
  PS. Du skulle kunna göra lite nytta med att hjälpa till att förklara växthuseffekten och back radiation för delar av klientelet här. DS.

 30. Sirapsodlaren

  Min uppfattning är att miljörörelsen numera är ”kapad” av marxister, precis som arbetarrörelsen en gång i tiden blev, och som jämställdhetfrågan och rasismfrågan blivit i modernare tider.
  Som alla vet så är marxismens lösning på alla problem att ersätta demokratin med en ”god” diktatur (där begreppet god både definieras och tolkas av marxisterna själva). Eftersom de styrande enbart består av utbildade och upplysta personer så blir naturligtvis diktaturen mycket bättre för alla i samhället.
  Marxisterna letar hela tiden efter ”strukturella samhällsproblem” som man kan ha som förevändning för att upprätta den goda diktaturen. Från början var förevändingen som bekant kapitalisternas förtryck av proletärerna, och kommunsterna upprättade proletariatets diktatur.
  Nu verkar ”klimatets diktatur” vara på tapeten, med den globala uppvärmningen som det strukturella problemet.
  Nu tror jag inte för fem öre att de som blir marxister går runt och letar samhällsproblem, engagerar sig i dessa och kommer fram till att marxismen är lösningen. Istället är det så att marxister från början anser sig vara bättre och duktigare än sina medmänniskor, och därför är berättigade att styra över dessa, för allas bästa.
  Marxismen verkar ju frodas hos grupper i samhället som är intellektuella (dvs har gått på universitetet) men inte intelligenta, dvs de som studerat ”skriva av ämnen” (journalister, ekonomer, ”vetare” av olika slag), där man säkert lätt kan förledas att tro att man tillhör en form av elit som besitter kunskaper som berättigar en makt över ”pöbeln”, men man är inte tillräckligt smart för att inse att ett samhälle är för komplext för att toppstyras.
  Karin Bojs är en typisk marxist. Eftersom hon är så mycket mer välutbildad och duktig än pöbeln så är det självklart att det är hon, tilsammans med kunskapeliten i miljöpartiet, ska styra för allas bästa och därför måste vetenskapen läggas tillrätta så att skiftet till klimatets diktatur sker så fort som möjligt.
   
   
   

 31. ThomasJ

  Ingvar E. #17: Fenomenalt bra artikel av Bob Carter. Mången tack för länken!  😀
   
  Definitvt nåt för Bojs etAll att läsa och ta till sig… det senare blir la rätt svårt att uppnå, men ändock…  🙄
   
  Mvh/TJ

 32. Thomas P

  Perfekt #29 ” Du skulle kunna göra lite nytta med att hjälpa till att förklara växthuseffekten och back radiation för delar av klientelet här.”
   
  Jag har försökt några gånger genom åren, men de som skulle behöva en sådan förklaring misstror tyvärr mig reflexmässigt. De klarar inte ens av att Spencer eller Lindzen säger att växthuseffekten finns.

 33. Thomas P #32
  Man får inte ge upp!
  Kan du nu svara på om du trodde på den betalda demonstrationen?

 34. Björn

  Sirapsodlaren [30]; Tyvärr så är Karin Bojs inte tillräckligt ”välutbildad” för att axla titeln hedersdoktor. Hon saknar narurvetenskaplig utbildning och hon borde minst ha forskarutbildning på detta område för att förstå något av det hon skriver om. Tyvärr är hennes textframställning mycket naiv och liknar mest en vinglig gymnasists försök att skriva en uppsats.

 35. Peter F

  Björn #34
  Men hon har ju jobbat som bagare och konditor så hon borde ju ha rent mjöl i påsen.

 36. Björn

  Thoma P [32]; Tyvärr är det nog så att du som så många andra inte kan ge en förklaring på dessa uppfunna luddiga begrepp, ”växthuseffekt” och ”back radiation”. Luddigheten känns nästan i munnen när man smakar på dessa ord. De finns de som menar att dessa begrepp felaktig beskriver den fysikaliska verkligheten och jag betvivlar inte. Popularisering är skadligt för det vertenskapliga förtroendet. För mig är klimatfrågans reducering till att hänga på CO2, ett bevis på hur lite man vet om klimatsystemets orsak och verkan.

 37. Slabadang

  Bojs så inne i sin roll!
  Jag tänker på Ingmar Bergman och hans ”demoner” när hans skådespelare skulle dyka djupt in i sina rollkaraktärer och jag tror Bojsan är så långt borta djupt inne i denna fas att hon inte är kontaktbar längre. ”Klimatdemonerna” har invaderat henne.

 38. Björn

  Peter F [35]; 🙂  🙂

 39. Ja när det gäller den norska studien så har hu MSM förfallit till sensationsjournalistik i rubriksättningen. Nu har jag inte läst Bojs krönika, men från referatet här tycks det som om hon lyckats bedöma nyhetsvärdet av den norska studien ganska bra. Tur att det finns seriösa journalister. Självklart måste en enskild studie sättas in i sitt sammanhang (det är en av väldigt många studier).  Om data från 1750 till 2000 ger mig siffran 3.7 medan data från 1750 till 2010 ger mig siffran 1.9 så skulle jag inse att den metod jag använder har ett allvarligt problem. Kanske överanpassat modellen till bruset (naturliga variationer)? Vilken Norge-historia 🙂   

 40. Peter Stilbs

  Stig Moberg #39 – ligger det inte snarare till så att man tillskrivit ”sena 1900-talets uppvärmning” till CO2 och därigenom ”hittat” en ”klimatkänslighet” för denna faktor, som man sen återstoppade i modellerna och extrapolerade vidare? Då fick man de 4 graderna.
  Eftersom de senaste 15 åren saknade uppvärmning så ”blev det ju lite fel” – därav nedskrivningen av prognosen till hälften.
  Men det är säkert fel ändå.
  Läs gärna Bob Carter’s artikel på WUWT i dag, så kanske det går upp ett Liljeholmen för Dig om hur saker hänger ihop?

 41. Lars Jonsson

  Stig Moberg – Om modellerna ger en känslighet som inte stämmer med den uppmätta verkligheten skulle jag fråga mig om det möjligen är fel på modellerna. Om en ny beräkning kommer som hamnar närmare verkligehten skulle jag ifrågasätta de gamla beräkningarna. Vad som är fascinerande är att samma känslighet 2-4,5° (1-5° mellan tummen och pekfingret) angavs av Arrhenius för hundra år sedan, Hansen för 25 år sedan, IPCC 2007, och gäller fortfarande för många trots att åtskilliga miljarder lagts i försöken att minska denna osäkerhet. Kan det vara så att man inte kan minska omfånget p.g.a att man ser åt fel håll?

 42. Slabadang

  Peter F! 🙂
  Å jag som trodde hin var kokerska! För den soppan hon kokar ihop är inte dålig!

 43. Slabadang

  Peter S!
  Ett skolexempel på curvfitting!

 44. Pelle L

  Lars Jonsson #41
   
  Nu blev jag lite försenad, men jag tänkte skriva att det
  kanske kunde var något fel på modellerna.
   
  Men att det troligaste är väl ändå att det är fel på verkligheten.
  Det har vi väl IPCC’s ord på?
   
  IPCC har ju sammanfattat all världens visdom när det gäller klimat.
  Det vet ju varenda järnvägskonduktör   😉

 45. Stig #39,

   

  Det blir din och Karin Bojs åsikt gentemot vad Kungl. Vetenskapsakademiens framstående klimatvetenskapliga medlemmar anser.

   

  I slutrepliken i DN skriver nämligen de fyra klimatprofessorerna från Kungl. Vetenskapsakademien:

  http://www.dn.se/debatt/flera-studier-pekar-pa-lagre-klimatkanslighet

   

  Att vi bedömer sannolikheten som ännu lägre beror på att flera studier under senare år pekar mot en mindre klimatkänslighet än vad som antogs i IPCC-rapporten från 2007. Den blygsamma uppvärmningen som uppmätts under senare år pekar i samma riktning. En lägre klimatkänslighet innebär en dämpning av framtida temperaturscenarierna.”

 46. Ingemar Nordin

  Stig Moberg #39,

  Tur att det finns seriösa journalister.

  Jo, jag tror också att det finns seriösa journalister. Men dit hör knappast Karin Bojs. Hon plockar det hon vill höra och struntar i allt annat.

  Och det finns även seriösa klimatforskare här och var; sådana som tar motstridande fakta på allvar och som tycker att det är spännande när förutfattade teorier visar sig inte stämma. De flesta föredrar dock tyvärr att stanna kvar i sin dogmatiska slummer och kopplar bort det kritiska tänkandet.

 47. Svante

  Att Karin Bojs saknar en intuitiv känsla för naturvetenskap är inte nytt. Hon har hämtat temperaturinformation från amerikanska hemsidor, NOAA, och skrivit om dem i DN, men inte förstått att de har varit angivna i Farenheit och inte i Celsius. En viss skillnad!

 48. Staffan

  Våra ledare är mycket smartare än vi!  Obama fastslog att med Obamacare kommer kostnaden för den arbetande medborgaren sjunka med – 3000% !  Så’na ledare skulle man ha !   Mycket, mycket smartare än ni !  (Youtube 0:59)
  http://www.youtube.com/watch?v=5mqFbPqVwQc