Nödläge i vetenskapssamhället

Klimatnödläge eller inte, det röstade EU-delegaterna om i veckan som gick. Glädjande nog svarade en tredjedel av delegaterna nej. De stod med andra ord emot den massiva propagandan och det grupptryck, som vi alla utsätts för av politiker, media och hela samhällsapparaten.

global-warming-groupthink

Det återstår att se hur tungt politikernas röstning väger mot de mer än 800 vetenskapsmän och professionella, som skrivit under klimatrealisternas deklaration World Climate Declaration, There is no Climate Emergency. Som namnet anger slår deklarationen fast att det inte föreligger något klimatnödläge. Motiveringen beskrivs i sex korta punkter, som var och en kan förstå och de följs direkt av en fördjupning på tio sidor för den som vill veta mera:

https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2019/11/WCDsumm-BRUXELLES_20-11-19def-1.pdf

Klimatfrågan har sedan starten drivits från högsta politiska nivå. Under ledning av Maurice Strong skapades den officiellt när byråkrater och ledande politiker från drygt 150 länder skrev under FNs klimatkonvention (1992). De lovade då att arbeta för att stabilisera koncentrationen av atmosfärens växthusgaser till en nivå, som förhindrar skadlig antropogen inblandning i klimatsystemet.

Knäckfrågan är med andra ord, var nivån för skadlig antropogen inblandning av växthusgaser i klimatsystemet ligger. Eftersom klimathotet bygger på klimatmodellerna hänger mycket på den klimatkänslighet (S), som byggs in i modellernas svarta låda. S 3˚C anges som ett normalvärde i klimatmodellerna. TWTW skriver i veckans rapport att one could say that the IPCC´s science is one-third science and two-thirds science fiction. Det uttalandet grundas på att det råder enighet om att koldioxiden ger S 1˚C direkt uppvärmning vid fördubblad halt, medan resten, 2/3, beror på en rent spekulativ positiv återkoppling. De två extra graderna avgör med andra ord hur allvarligt klimathotet kan anses vara.

Den klimatkänslighet, som har beräknats utifrån mätdata i atmosfären ligger runt S 1˚C. Se till exempel:

https://www.klimatupplysningen.se/2019/06/23/john-christy-om-varfor-ipccs-modeller-falsifieras-av-observationer/

Klimatkänsligheten

https://co2coalition.org/2016/02/22/primer-carbon-dioxide-climate/

Diagrammet från A Primer on Carbon Dioxide and Climate (CO2 coalition) är intressant, eftersom det visar vilken enorm betydelse uppfattningen om koldioxidens klimatkänslighet har för diskussionen om det tänkta klimathotet. Klimataktivister har avslöjat att de utgår från värsta scenariet, S runt 4˚C. Diagrammet visar att om det vore vetenskapligt belagt skulle atmosfären värmas 2˚C på grund av den antropogena koldioxidökningen redan inom någon eller några generationer, men vid S 1˚ skulle denna uppvärmning nås först när koldioxidhalten kan beräknas vara 1600 ppm om si så där 500-600 år. Den halten anses dessutom omöjlig att nå, de fossila bränslena räcker helt enkelt inte till. Några få generationer eller 600 år, undra på att klimataktivisterna inte lyfter fram John Christy och hans kollegor och dessutom inte vill kännas vid hur viktig koldioxidens klimatkänslighet är.

¤¤¤

Den pseudovetenskap, som under 70/80-talen dök upp kännetecknas av konsensus, grupptänkande, auktoritetstro och försiktighetsprincipen. Den har sakta med säkert infiltrerat den miljö- och klimatvetenskapliga världen och har nu vuxit sig oerhört stark. Politiskt smittad pseudovetenskap har med andra ord tagit över och för tillfället där ersatt den evidensbaserade, öppna och noggrant kontrollerade vetenskapen. Något globalt klimatnödläge lär nog dröja, däremot befinner vi oss här i EU i nödläge på grund av etablissemangets klimathotspolitik.

Lagom till årets COP-möte har Patrick J. Michaels och Terence Kealey publicerat en intressant bok på CATO Institute, Scientocracy the tangled web of public science and public policy. Begreppet Scientokrati är en parallell till Aristokrati (grek. krátos styrka, kraft) med andra ord en kraft, som styr eller har styrt ett samhälle.

scientokracy

Boken består av elva kapitel där visselblåsare och andra beskriver hur viktiga samhällsfrågor har förlorat mot dagens Scientokrati. Exempel på kapitelrubriker The Dietary Fat Fiasco och How Politics Created the Salt-Hypertension Myth; The EPA´s conflicted ”Science” of Fine Particulate Morality och Endangered Science and the EPA´s Finding of Endangerment from Carbon Dioxide. Det sistnämnda kapitlet avslutas med ”The Endangerment Finding (EF) can and should be vacated because it is based on models that simply don´t work”. EF är den lag i USA, som drevs igenom av Obamaadministrationen och som juridiskt har fastställt att koldioxid är ett gift. Den lagen försvårar i hög grad den omställning från Den Stora Omställningen som Trumpadministrationen nu kämpar med.

Exemplen på konsekvenserna av Scientokratins framfart är otaliga, men vad kan och vad måste göras för att få bukt med den? Professor em. Peter Ridd diskuterar en av de väsentligaste åtgärderna i The replication crisis:

https://www.youtube.com/watch?v=nETKLfJyY9E

Han startar med att säga bry er inte om detaljer när det gäller klimathotet, problemet är det vetenskapliga etablissemanget och går vidare med frågan om hur pålitliga våra vetenskapliga institutioner är. Sedan pekar han ut den mäktigaste syndabocken, peer-review-granskningen.

En trovärdig granskning kräver noggrann analys av källor, upprepningar av experiment och tester. Dagens peer-review ser han mest som ett skämt. Nutida granskningar beskriver han som en snabb titt på en rapport av någon eller några ”peers”, peers som till och med kan vara vänner till den granskade. Granskningen ges kanske några timmar och granskarna upprepar aldrig experiment. Peter Ridd är skoningslös. Det miljö- och klimatvetenskapliga etablissemanget och deras vetenskapsinstitutioner har lurat allmänheten, som är totalt ovetande om hur illa det står till med deras vetenskap.

Peter Ridd gör sedan en jämförelse mellan detta slag av kvalitetsanalys (QA) med det juridiska systemet. Det systemet garanterar både en öppen debatt mellan åklagare och försvarare och en oberoende jury och domare.

Men, all vetenskap är inte smittad av pseudovetenskapen. Peter Ridd menar att forskningen kan delas in i tre grupper. Huvudparten är den forskning, som aldrig används. Där spelar kvalitetssäkringen mindre roll. Den omfattande industriforskningen däremot är självklart underställd ständig analys och kvalitetssäkring.

Det stora problemet är de vetenskapliga rapporterna inom miljö- och klimat, som används för politiska beslut. De borde självklart noggrant kontrolleras, men det görs inte. Peter Ridd påpekar att det inte ens ges resurser till kvalitetssäkring av de miljö- och klimatvetenskapliga rapporterna.

Det kan nog härledas till ”government bias” vilket beskrivs i Scientocracy, som the tendency of scientific publications to yield results that support the interests of their funders. Ja, varför ödsla resurser på negativa rapporter, som ändå på förhand är dömda att förpassas till något runt arkiv, skulle man kunna säga.

Nu arbetar Peter Ridd för att det ska bildas någon form av övergripande Office of Science Quality Assurance (OSQA) åtminstone i hans egen delstat i Australien och den får absolut inte kidnappas av vetenskapliga institutioner.

Med tanke på pseudovetenskapens, Scientokratins och klimatpolitikens konsekvenser både här i landet, i EU och globalt borde debatten om klimathot och klimatnödläge fokusera på klimatkonventionens ursprungliga uppgift till världens länder, det vill säga frågan om den antropogena koldioxiden verkligen är på väg att åstadkomma en ”skadlig inblandning i klimatsystemet”, om klimatkänsligheten medför att koldioxid överhuvudtaget kan vara skadlig för klimatet.

Global greening 1982 - 2015

Tänk, om det i själva verket är tvärtom.

Ann Löfving-Henriksson

I dagarna anländer etablissemangets uppburna lilla Greta till COP25 i Madrid – i Maurice Strongs fotspår:

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2019/12/01/delingpole-greta-the-teenage-climate-puppet-goes-full-marxist/

Judith Curry håller stilen:

https://judithcurry.com/2019/12/02/madrid/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Kanske lite OT men det här har koppling till MPs lögner om kärnkraften. Forskare menar att Sverige skulle spara 1000 miljarder på att fortsätta använda kärnkraften.
  https://www.fplus.se/forskare-karnkraft-sparar-1-000-miljarder/a/Op1X61?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fplus_morgonkoll&utm_term=fplus_morgonkoll

 2. Jonas

  Jo, det är tragiskt och frustrerande att se hur vetenskapen missbrukas i politiska syften. Samtidigt verkar det vara nåt djupt mänskligt – undergång, gudar (forskare) och uttolkare av gudarna (klimatkämpar/politiker). Människan verkar ha ett behov av att engagera sig i nåt högre (typ rädda jorden). Finns inget hot så får man väl hitta på nåt.

  Apropå vetenskap – jag håller inte alls med om att klimatkänslighet 1 (d.v.s. ingen förstärkning) skulle ge ca 1 grads uppvärmning. IPCC´s modell är kvasi-fysik som innehåller grova förenklingar. 1 grad vid dubbel CO2 bygger på beräkningar av hur mycket mer strålning som absorberas på väg ut i rymden. Sen skickar man tillbaka hälften (”återstrålning”). Var finns de experimentella bevisen för denna modell ?? Ingenstans ! Det är en ren pappersprodukt.
  Det finns massor av svagheter i modellen. En är att man inte tar hänsyn till att en gas som absorberar/emitterar faktiskt kan ta rörelseenergi från icke strålande molekyler, d.v.s. skapa en mekanism för atmosfären att stråla ut mer.
  En annan är att hälften av solens inkommande energi ligger i IR området. CO2 borde leda till att den strålningen också ”återstrålas” tillbaka ut i rymden.
  Den största bristen är nog egentligen begreppet återstrålning. Vetenskapligt så måste den visas experimentellt – i seriösa kontrollerade försök. Min bild är att det inte gjorts. Jag tycker att man tappat bort att en fysikalisk teori MÅSTE stödjas av seriösa experiment innan man kan anse den giltig.

 3. Ulf

  Redan har Hultman m fl kopplat de 800 till oljeintressen. Som jag skrev tidigare så säger klimathotarna alltid om någon med en kritisk inställning. Koppling till oljeintressen. Varför kan inte en journalist en enda gång be vederbörande att namnge en enda koppling till företag och person? Då skulle denna ständiga lögn avslöjas.

 4. Ann lh

  # 3 Ulf, man kan ju fråga hur beroendet av forskningsmedel från statliga institutioner påverkar resultaten.

 5. elias

  Vattenångan står för den största delen av växthuseffekten o CO2 för en mkt mindre del. Hur kan man då komma fram till att CO2 har så stor inverkan som ½ uppvärmningen ?????

 6. Tack. Naturligtvis befogade påpekanden och nödvändigt, men skall man vara uppriktig så kallar man ibland även på denna sida inte en spade för en spade. Det är inte bara nödläge, det är rent bedrägeri. Jag förstår att även skeptiker och skeptiska forskare ser argument för att inte gå för hårt åt IPCC/FN och de manipulerande, utan i viss mån spela med och hitta andra vinklingar, men då får väl jag själv göra det med Mats Rosengren och andras avslöjande fakta:

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga

 7. Ivar Andersson

  Nu ska klimathotsreligiösa dvs politiker, MSM, PS med flera visa om de tror på klimatnödläge genom att i handling minska sina ”klimatavtryck” genom att sluta flyga, sänka inomhustemperaturen till 15 grader osv. Annars är det bara läpparnas bekännelse. Jag glömmer inte att Anders Lindberg på Aftonbladet flög på semester från Arlanda med sin familj.

 8. Daniel Wiklund

  Du har alltid intressanta inlägg. Liksom Elsa, kanske för att ni är kvinnor. Nu har ju Greta och två kvinnor sagt att koloniala, rasistiska och patriarkala system har eldat på klimatkrisen. Ständigt vi män. Braskande rubriker idag på Text-tv om koldioxidutsläpp. Lester Brown, agronom och författare (född 1934) som anses ligga bakom uttrycket hållbar utveckling, skrev en bok 2008 ”Plan B:uppdrag rädda världen”. Där skrev han bl a om en plan där världen till 2020 skulle minska koldioxidutsläpp med 80 procent. Han foljde upp med en bok ”Plan 4.0: uppdrag rädda civilisationen”. Han startade worldwatch institutet 1974, i Sverige kopplat till Naturvårdsverket. Denna Brown menar att vi lever på en planet med begränsade resurser, där det ekologiska överskuggar det sociala och ekonomiska. Han försöker få alla i världen att omfatta dessa idéer, jag som har tyckt att det har varit svårt att få min familj att enas kring frågor som uppstår i en familj med tre barn. Jag betackar mig för dessa sk världsförbättrare. Just nu samlas tusentals av dessa världsförbättrare i Madrid. Gud bevare oss för vad dom kan hitta på.

 9. Göran J

  Tack Ann du håller också stilen.

  Mycket bra inlägg och information.
  Det är för mig ofattbart hur en normalt tänkande människa dras med i en karusell likt en Zombie och uttalar nödläge för något som inte går att visa eller ens förstå.
  Det är underbart och läsa Judith Currys inlägg till Madridmötet. Detta borde översättas till svenska och skickas till samtliga svenskar som befinner sig i Nödläge för klimatet.
  Framför allt alla som ropar att vi skall lyssna på vetenskapen.

 10. Ann lh

  Just in Time!
  I går gav Heartland Inst. en fem timmar lång presskonferens ”Rebutting the United Nations´Climate Delusion”. Den bandades och här har vi alla möjlighet att se och höra vad de olika föreläsarna förmedlade:
  https://www.climatedepot.com/2019/12/03/watch-dissenting-scientists-live-press-conference-at-un-climate-summit-in-madrid/
  Jag har endast hunnit lyssna till de två första dvs prof. em. Guus Berkhout (Global Climate Intelligence Council) och prof. em. William Happer, världsberömt forskare inom bland annat atmosfärens strålningsfysik bland mycket annat. Bingo! (Happer startar efter ca 22minuter)
  Happers två första diagram och resonemangen kring dem, kan nog ge dig, Jonas # 2 de svar du kanske söker. Om jag förstod honom rätt, visar han att de så kallade växthusgaserna inte har någon större betydelse, om någon.
  Dessa båda föreläsare är rörande överens, klimathotsfrågan är rent bedrägeri. De är även överens med Alvar Nyrén #6, eller hur Alvar?

 11. Peter Stilbs

  Det är uppskattningsvis >1000 akademiker enbart i Stockholmsområdet som är helt beroende av klimatbubblan för sin försörjning. Ytterst få av dem jobbar med egentlig naturvetenskaplig klimatforskning, utan snarare med påhittade konsekvenser av klimatförändringar med bäring mot allehanda områden – från ekonomi till biologi och mycket annat.. Det är förståeligt att de vill hålla grytan kokande med denna nutida Särimner – samtidigt som de hävdar att ”saken är avgjord”… varför behövs då deras ”forskning”?

  Vilken katastrof för vetenskapssamhället detta klimatelände varit – och än värre blir det för samhället i stort.

 12. Fredrik S

  Tack Ann!

  Vi får skylla lite på media när de urvattnar begreppet klimatforskare helt.

  Här är en statligt finansierad sådan som lyckats beta av några kurser i mijlövetenskap och som verkar tycka att vi ska starta handelskrig mot kina i klimatets namn.

  Det finns nog fler klimatforskare än kineser.

  https://www.aftonbladet.se/matdryck/a/rA4O0w/slang-inte-atbar-mat-punkt-slut

 13. pekke

  Allt mer politik i ” klimathotet ”, vetenskapen skjuts allt längre bak.

  ”Klimatkrisen handlar inte bara om miljön. Det är en mänsklig kris som handlar om rättvisa och politisk vilja. Koloniala, rasistiska och patriarkala system av förtryck har skapat och eldat på det. Vi behöver skrota alltihop. Politiska ledare kan inte längre smita från ansvar.”
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/greta-thunberg-rasism-har-drivit-pa-klimatkrisen/

  Skulle gissa att det här är toppen på Greta-kulten, utförsbacken börjar nog snart när de blandar in allt mer extrem vänsterideologi.

 14. jax

  #11 Peter Stilbs

  Jag måste här vara självkritisk. Har själv jobbat 30 år med tillämpad forskning på ett forskningsinstitut. Redan på nittiotalet började den politiska styrningen ta över makten över de statliga forskningsmedlen. Vinnova funkade OK då de accepterade kvalitet som primärt mål i projektansökningarna. Kvalitet var, och är fortfarande, industrins primära intresse, även om alla nu talar om CO2. Detta görs i många fall för att över huvud taget få tillgång till forskningspengar. Under början på tjugohundratalet blev Energimyndigheten (EM) dominerande bidragsgivare. I början accepterade de möjliga energibesparingar som sekundärt mål i projekten. EU började också bli stora, och inom mitt forskningssegment var fortfarande kvalitetsaspekten avgörande för dem. Tiden gick och EM skärpte kraven. Nu krävde man att potentiella energibesparingar skulle vara det primära målet i projektet. Det kan ju tyckas vara ett rimligt krav, men vi hamnade med dessa mera specifika krav på ett sluttande plan. Sedan krävde EM att energibesparingarna skulle vara fullt implementerade innan projekttidens slut. Kan forskning verkligen betraktas som något som ska vara omedelbart implementerbart? Nästa steg blev sociala konsekvenser, både från EM och EU. Vi som jobbade med processforskning blev konfunderade. Hur skulle vi beskriva dem? Därefter kom genus, hur påverkas jämlikheten. Efter det kom kravet på att kvinnliga forskare aktivt måste delta i projekten. Kanske också rimligt, om det hade funnits några att tillgå. Sedan kom CO2 förstås. Nu är det hopplöst svårt att få någon finansiering utanför klimatområdet och de nya kraven leder till en all mer urvattnad vetenskap där subjektiva krav som genus och social påverkan får allt större utrymme. Vi brukar skämta om att utan processutveckling dör den svenska industrin och det kommer att leda till stora minskningar i utsläppen från Sveriges sida.

  Min poäng är att vi sett det komma, men inte jobbat tillräckligt hårt för att förhindra det. Och nu sitter vi här

 15. Ann lh

  # 14 Jax! Stort Tack för denna intresserata inside information.

 16. Ann lh

  # 15. Slarv! Normal stavning – intressanta. ”Korrekturläsaren” ur funktion. Handboll distraherar.

 17. Arne Nilsson

  Apropå Oljeintressen. Stanley Whittingham, en av Kemipristagarna i år fick ju sin forskning om LitiumJonbatterier finansierad av Exxon. När Exxon trodde att oljan höll på att ta slut. Sen fick han inte mer pengar av oljeindustrin utan Herr Branog, John B Goodenough, jobbade vidare för att sen lämna över stafetten till en japan, Akira Yoshino, som såg till at det blev en kommersiell produkt. Så oljeindustrin kan ju vara bra att ha.

 18. Lasse

  Tony Heller som granskar forskningen: https://www.youtube.com/watch?v=DvL1Aj2vHIA

  Ett papper granskas och peer review får underkänt. 1930 talets värme och torka var större än vad som påstås.

 19. Peter Stilbs

  #14 jax – jo, som betraktare upplevde jag samma fenomen – också inom Energibranschen. Först i Uppsala 1976- och senare på KTH dit jag kom 1986. På båda ställena hade ex inom mitt ämne ”fysikalisk kemi” luftslott byggts upp med hjälp av politiskt styrd forskningsfinansiering – i utbyte mot löften om snabb lösning på energiförsörjningsproblem.

  Stora grupper hade byggts upp, som sedan kollapsade när forskningsmedlen tog slut, med ofta personliga tragedier för yngre forskare. De utlovade resultaten uteblev också i praktiken.

  Nu ser man ny finansiering för precis samma typ av projekt och studier, och kan bara igenkännande skaka på huvudet.

  Man undrar hur länge klimatbubblan kan hållas vid liv? Tyvärr troligen mycket längre, då hjärntvätten av befolkningen är närmast total. Till skillnad från energiforskning får man inte för ”klimat” ett direkt och snabbt facit vad gäller funktion och ekonomi – man kan fortsätta att tuta i folk vad som helst, nu i närmast religiös anda.

 20. foliehatt

  OT, men aktuellt.
  Insiktsfulla kommentarer från Roland Poirier Martinsson angående massmediafenomenet Greta i dagens Studio ett (P1). Start cirka 16:26 för er som vill lyssna i efterhand på sr.se

 21. Lasse

  #20 foliehatt
  Lyssnar på den långa sändningen från gårdagens Heartland at COP 25, där finns många kloka synpunkter:
  https://www.climatedepot.com/2019/12/03/watch-dissenting-scientists-live-press-conference-at-un-climate-summit-in-madrid/
  Gissar att det är mer upplyftande än att höra vad en 16 åring lurats att tror på.

 22. Munin

  Temperaturuppgifter från HadCRUT4 är inte att lita på. Det togs bl.a. upp i oktober 2018 med anledning av den granskning John McLean gjort av deras underlag. Täckningen av jordens yta har varit mycket dålig långt fram på 1950-talet. Södra halvklotet hade inte 50 % täckning förrän runt 1950. Till detta kommer att data hela tiden ändrats över tid, vilket Ole Humlum redovisat, och det har skapat en trend som visar ökande medeltemperatur och har sänkt 1930-talets höga temperaturnivå. 1930-talets höga temperaturnivå framträder tydligt i USAs och även Sveriges temperaturserier. Frågan är om HadCRUTs uppgifter överhuvudtaget kan användas. Hur mycket historieförfalskning och hittepå-uppgifter döljer sig i deras serie? Uppgifter om global medeltemperatur och dess utveckling över tid från 1800-talets mitt kan inte göras utan att föra in hittepå -data. Det går inte att göra en temperaturserie om uppgifter inte existerar före 1950-talet. Det är uppenbart att det inte funnits underlag för stora delar av jordens yta dessförinnan och att man därför hittat på uppgifter för sådana områden. Ändå refereras hela tiden till denna typ av kurvor och deras trender. På detta humbug baseras FNs klimatmål, länders klimatpolitik osv. Människor som säger sig vara klimatexperter och klimatforskare och verkar inom den s.k. klimatvetenskapen måste innerst inne veta att de globala temperaturseriernas innehåll för tiden 1850-1950 är i hög grad fejkade. Varför kan de annars inte klämma fram en tydlig redogörelse för hur uppgifter har förts in och förklaringar till alla ständiga ändringar av historiska temperaturdata?

 23. Ann lh

  # 20 foliehatt, jag lyssnade också men blev grymt besviken eftersom han visade att han inte var särskilt insatt i frågan. Han hade såvitt jag kunde höra inga betänkligheter inför själva klimathotet. Han verkade inte ens veta att finns och sedan flera decennier har funnit en vetenskaplig debatt i frågan. Att FN äger frågan var inte heller på tal. Det verkade på honom mest som om denna fråga sedan relativt nyss dumpit ner från ovan och anammats av allmänheten och att det skrämde honom för vilken fråga kommer härnäst att dyka från nästan intet och gå som en löpeld över värden undrade han. Att FN berett vägen för frågan i media bland politiker mm sedan två – tre decennier så att den nu arbetats in i medvetandet hos de flesta som hänger med, har tydligen inte slagit honom.
  Men foliehatt, förmodligen är den här redogörelsen inte helt objektiv, opponera gärna!

 24. Ann lh

  Det är mycket intressant att Erika Bjerström, av alla, verkar tro Gretas gloria har hamnat på sned. Politikerna börjar tycka att hon blivit alltför politisk. Se SVTs app. Det kanske börjar röra på sig i kulisserna.

 25. Daniel Wiklund

  Nu är det snart nödläge i börsen. EU- kommissionens nya ordförande Ursula von Der Leyen lovar efter kommissionens möte idag att det ska satsas ca 100 000000000 euro för att bekämpa klimatförändringarna. Kommer nog en ny klimatlag nästa år. Känner på mig att det kommer att kosta skjortan, ökande klimatskatter och avgifter, och miljoner till projekt som ska minska utsläppen. Troligtvis kommer det bara att påverka folks ekonomi, inte klimatet. Och några kommer att få bättre samvete och behöver inte stå i skamvrån pga felaktig livsstil. Jag med min lärarpension (inte lika bra pension som tex Margot W, EU betalar bra). Som änkeman får man leva ganska spartanskt. Min fru avled i cancer för 11 år sen, hon avled inte pga klimatkris. Jag lär ju inte vara den ende här på bloggen som har cancer, den skrämmer mig, det gör inte klimatet.

 26. foliehatt

  @ Ann Ih, #23,
  jag tycker att han kom med en mycket användbar och korrekt analys. Greta är inte frågan, det är hennes apostlar som utgör problemet – på grund av en ovilja och/eller bristande förmåga till eget tänkande. Monty python har odödliggjort fenomenet i följande sketch ur Life of Brian.
  https://www.youtube.com/watch?v=QereR0CViMY

  Han vågade/ville inte beröra det orimliga i rörelsens själva kärna av tro – att allt Greta säger skulle vara sanningar och att hon talar för en hel generation. Men, han fördömde den icke ifrågasättande viljan att tro. Vilket är bra.

  Det är precis samma mekanism som fick folk att bränna häxor på 1600-talet baserat på barns vittnesmål – utan krav på rimlighet i varesig vittnesmål eller de underliggande beskrivningar av verkligheten som dessa förutsatte. Det är en mekanism/rörelse som är mångfalt farligare än att vi slösar mångmiljarder på att förment stoppa klimatförändringar genom att jaga koldioxidmolekyler i atmosfären.

 27. Fredrik S

  I USA blir det riksrätt när presidenten anklagas för att utnyttja sin position för att granska sin rival.

  Här får en alarmist på Chalmers uppdrag i att göra en stasiundersökning av de klimatministern vill tysta med ett antal miljoner i skattepengar.

  Hela etablissemanget verkar vara bekväma med det.

 28. Ann lh

  # 26 foliehatt! Tack för Din syn på saken, den var nyttig för mej.

 29. Ann lh

  Trumps tidigare rådgivare William Happer i Madrid!
  Lyssna, läs och lär av denne gigant.
  ”We are here under false pretenses, wasting our time talking about a non-existent climate emergency”…

  https://www.climatedepot.com/2019/12/04/watch-fmr-trump-science-adviser-dr-happer-in-madrid-during-un-summit-rips-non-existent-climate-emergency-phoniness-of-this-bizzare-environmental-cult/

  Missa inte Hans slideshow!

 30. Daniel Wiklund

  Tack Ann IH för länken till William H, mycket intressant.

 31. Ulf

  Klimat ”forskarna” blir allt fräckare. Här har de plockat ut 17 modeller för att bevisa att modellerna generellt är korrekta. Urvalskriterier vetenskapliga principer berörs inte men vem behöver sånt?

  https://apnews.com/9898308e485f8dea65adb699cb2054a0

 32. Ulf

  Angående 31
  Vän av ordningen undrar förstås hur då FN kunde göra följande sammanfattning 1989 om nu klimatmodellerna var så förtvivlat korrekta. Lustigt nog kommer nyheten ifrån samma källa.
  https://www.apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0

 33. LarsF

  #19 Stilbs

  ”På båda ställena hade ex inom mitt ämne ”fysikalisk kemi” luftslott byggts upp med hjälp av politiskt styrd forskningsfinansiering….”

  Denna är lite intressant hur Watts(wattsupwiththat) menade att forskare behöver presentera ett angeläget problem för att få pengar – därav är det alarmism som gäller för att få pengar på staten.
  https://www.youtube.com/watch?v=FHUHsBnpCj8

  Väl värd sin tid att lyssna igenom och rätt färsk, någon vecka gammal bara.
  Ross McKitrick, Steve McIntire och Anthony Watts intervjuas av Mark Steyn.

  Att få anslag för att avfärda en fara – är inte lika lätt.

 34. Ann lh

  I går publicerades en ny rapport ”On climate sensitivity” på co2coalition av Richard Lindzen med assistans från Roy Spencer.
  Rapporten behöver säkerligen smältas ordentligt, men vid en hastig genomläsning verkar det som om de slår fast att klimatkänsligheten är betydligt lägre än vad klimatmodellerna stöder sig på.
  I sammanfattningen skriver de att de inte har någon anledning att förvänta sig hög klimatkänslighet. Det ursprungliga antagandet för hög klimatkänslighet motsägs av mätningar vilka dessutom visar att den totala långvågiga återkopplingen, de höga cirrusmolnen inräknat, till och med kan bli negativ.
  http://co2coalition.org/wp-content/uploads/2019/12/Lindzen_On-Climate-Sensitivity.pdf

 35. Ann lh

  William Happers skapelse co2 coalition är mycket aktiv just nu! Kanske inte en slump.
  Richard Lindzens rapport ”On Climate Sensitivity” kom igår samtidigt med att William Happer själv är mycket aktiv i Madrid. Se # 29
  Förutom själva föreläsningen lät han sig i går dessutom intervjuas om sin tid i Trumpadministrationen. Happer menar nog att om Trump bara omvald kan vi nog se fram emot nya tider. Än så länge äventyrar Trump inte omvalet med alltför mycket tal om klimatet.