Mer om förstärkningsfaktorn

moln sjö

Gästinlägg av tekn. lic. Härje Thunholm:

Mer om förstärkningsfaktorn

Vid planeringen av gästinlägget den 4 februari [1] var tanken att uppdatera Ribbings inlägg [2] med färska data. En sökning på Internet gav dock vid handen att man övergivit redovisning av fuktmängd i enheten ”Preciptable Water Vapor”  (möjlig nederbörd) . Jag valde att i stället citera delar av Ribbings inlägg. Fuktighet är av grundläggande betydelse när det gäller förstärkningsfaktorn och nu kompletteras gästinlägget med följande två grafer från Ole Humlums faktasammanställning Climate4you, kapitel Greenhouse gases kompletterade med spekulationer och en slutledning.

climate4you 1

climate4you 2

Den övre grafen visar specifik fuktighet, dvs fuktinnehåll per kg luft (g/kg). Kurvorna visar att fuktinnehållet på höjd fortsätter att avta med tiden på likartat sätt som redovisats av Ribbing [2].

Den undre grafen visar relativ fuktighet (%) och där framgår att den relativa fuktigheten avtar med tiden på högre höjd och att den tvärtemot vad som förutsätts av IPCC i modellerna också varierar med höjden.

Spekulationer:

Grundtanken bakom förstärkningsfaktorn är att av koldioxid orsakad uppvärmning leder till avdunstning över vattenytor och att vattenångan, som ju är en växthusgas, leder till en förstärkning av koldioxidens växthuseffekt. Men låt oss titta närmare på sammanhängande fysikaliska förlopp.

Avdunstningen innebär avkylning orsakad av ångbildningsvärme och det innebär i sig ingen förstärkning utan i stället en dämpning. Luften berikas med ytterligare vattenånga och vad kan då hända?

Leder berikningen till att vattenångan kondenserar så återförs ångbildningsvärmet. Resulterar kondensationen i regn är vi tillbaka till förstärkningsfaktor 1. Resulterar kondensationen i molnbildning så kan det innebära en avkylning och nettoresultatet blir en dämpning.

Om berikningen bara innebär en ökad fukthalt så kan uppvärmning bli resultatet. Om uppvärmningen är tillräckligt stor för att övervinna den inledningsvis nämnda avkylningen så blir nettoresultatet en förstärkning. Mot att denna förstärkning skulle vara av betydande storlek talar att fuktmängden (grafen överst) på för växthuseffekten väsentliga höjder [2] avtar trots att koldioxidhalten, bortsett från årsvariationer, monotont växer [3].

Sammanfattningsvis är det långt ifrån troligt att avdunstningen leder till en förstärkningseffekt av betydelse.

Ett annat sätt att se på förstärkningsfaktorn är att göra en beräkning utifrån strålningseffekter. Se kommentar i [1], #11 & #15. Beräkningen ger en förstärkningsfaktor 3, men resultatet saknar rimlig fysikalisk förklaring. Man påstår att vattenångan förstärker koldioxidens växthuseffekt och det kan knappast ske genom att vattenångan förändrar koldioxidens egenskaper. Alternativt är det tillskott av vattenånga man då syftar på och det är knappast rimligt att det skulle kunna leda till en så stor förstärkningsfaktor eftersom mätningar (översta grafen) visar en avtagande vattenhalt i väsentliga höjdskikt [2]. Det troliga är därför att beräkningarna innehåller fel. Det har föreslagits att en orsak kan vara att man på något sätt feltolkar Clausius-Clapeyrons relation, [1] #30.

Jag saknar verktyg för att kunna spekulera i eventuell inverkan av att relativa fuktigheten varierar och inte är konstant, vilket förutsätts i modellerna.

Slutledning

Förstärkningsfaktorn är en viktig parameter i klimatvetenskapen och det behövs ytterligare forskning för att fastställa dess storlek. Forskningen väntas bekräfta att förstärkningen är obetydlig och det innebär att IPCC svårligen kan bevisa att uppvärmningen huvudsakligen orsakas av antropogena utsläpp. Därmed rycks grunden för IPCC uppdrag [4] undan. Därför är det inte att vänta att IPCC tar initiativ till sådan forskning. Initiativet måste komma från annat håll.

Referenser

[1] https://www.klimatupplysningen.se/2018/02/04/ipcc-vetenskapen-och-forstarkningsfaktorn/

[2] https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/02/kan-ipcc-halla-angan-uppe/

[3] Climate4you, kapitel Greenhouse gasses, Atmospheric carbon dioxide (CO2)

[4] https://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_klimatpanel

Härje Thunholm

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Strandell

  Jag har svårt med förstärkningsfaktorn från vattenånga. Man menar att CO2 initalt höjer temperaturen och det leder till mer vattenånga som höjer temperaturen med en faktor tre. Men denna extra temperaturhöjning förväntasinte leda till ännu mer vattenånga.

  Hur vet naturen om en ökad temperatur ska leda till mer vattenånga eller inte?

  Finns en mättnadseffekt bör det innebära att det finns en skarp övre gräns för hur hög temperaturen kan bli och då finns ett grundfel i modellerna som verkar kunna ge kontinuerligt ökande temperatur i framtiden.

  Mättnad verkar ske i tropiska hav där temperaturen avstannar vid 27-29 grader Celsius och ökad energi istället blir åskväder.

  Slutsatsen blir att vi antingen får högre temperatur eller fler åskväder, men knappast både och.

 2. Lasse

  En som funderat på detta är Willis Eschenbach. Han har tillgång till data och är duktig på att utvärdera den.
  https://ceres.larc.nasa.gov/
  Hans tes är att området närmast ekvatorn har en dynamik där solen lyfter vatten som bildar moln som kyler när de döljer solen och vattnet faller ut framåt em. I det senaste inlägget visar han hur höga moln effektivt begränsar inflödet där vattnet är varmast.
  https://wattsupwiththat.com/2018/02/15/watching-thunderstorms-chase-the-hot-spots/
  Det finns en tröskeltemperatur kring 26-28 grader.
  https://wattsupwiththat.com/2018/02/12/glimpsed-through-the-clouds/

 3. Roland

  #1

  Under 1900 talet så har åskfrekvensen varierat stort mellan åren. Under hela seklet har det antalet åskdagar ökat på sex av sju ställen, ökningen har varit högst i söder och mindre i norr. Om man ser till utvecklingen av åska under hela 1900 talet kan man dra slutsatsen att det åskar mer idag än i början av seklet. Orsaken bakom det kan vara ökad temperatur och mer vattenånga i atmosfären som skapar större förutsättningar för åskbildning !? 1997 var det varmaste året sedan 1861, det syns i mätningarna där 1997 är ett år med många åskdagar på alla stationer.

 4. Karl Eider

  Inom elektroniken så måste en förstärkare också ha en negativ återkoppling (dämpande kraft). När man vrider på ”volymknappen” så varierar man den negativa återkopplingen. Minskas denna så ökar förstärkningen.

  Samma princip borde gälla för klimatkänsligheten. Där är molnbildning en kandidat för negativ återkoppling. Att via modeller beräkna förstärkningsfaktorn, kvoten mellan den positiva årterkopplingen och den negativa, är dömt att misslyckas. Vår planet och dess klimat är alldeles för komplext.

  Ända sättet att försöka hitta denna är genom faktiska mätningar. Då kommer vi till problemet att det finns en mängd olika faktorer som styr jordens temperatur och ångbildningen i atmosfären. D.v.s. det är j-vligt svårt att hitta denna faktor. Den är antagligen inte heller konstant, utan varierar med andra parametrar.

 5. Roland

  OT
  Michael Mann vilken människa, Julie Kelly på The Federalist skrev nyligen om Micheal om hans uttalande till olika personer som Judith Curry. Michael vilken scum person det verka vara!
  http://thefederalist.com/2018/02/17/worlds-largest-science-organization-gives-top-honor-conspiracy-monger-michael-mann/

 6. Thomas P

  Gunnar #1 ”Man menar att CO2 initalt höjer temperaturen och det leder till mer vattenånga som höjer temperaturen med en faktor tre. Men denna extra temperaturhöjning förväntasinte leda till ännu mer vattenånga.”

  Mer CO2 ger högre temperatur som ger mer vattenånga som ger högre temperatur osv. Det är summan av alla dessa bidrag som förväntas ge en förstärkningsfaktor på ca 3.Därigenom behöver inte naturen som du tror veta ”om en ökad temperatur ska leda till mer vattenånga eller inte”. All temperaturökning ger mer vattenånga.

  Karl Eider #4 Vi har en stark negativ återkoppling i form av att den termiska utstrålningen ökar som T^4. Molnbildning förefaller snarare vara en svag positiv återkoppling även om det är den term för vilken osäkerhetsmarginalen är störst.

 7. Björn

  Det här med förstärkningsfaktorn är bara en skröna utan vetenskapligt värde. Det enda som man försöker förstärka är tron på AGW. Om solen lyser då stiger vattenångan och om den lyser ändå lite mer, blir resultatet ändå mer vattenånga. Under det s.k ”solar grand maximum” under 1900-talet och en bit in på 2000-talet, var instrålningen mycket högre jämfört med Lilla istiden och tiden däremellan fram till 1900-talet. Här har vi en anledning till mer vattenånga i atmosfären som kan fånga mer IR. Men bortser man från denna vetenskapligt belagda större instrålning från solen, ja, då måste man konstruera sådana konstigheter som ”förstärkningsfaktorn”.

 8. Ivar Andersson

  #6 Thomas P
  ”Det är summan av alla dessa bidrag som förväntas ge en förstärkningsfaktor på ca 3.” Har denna förstärkningsfaktor validerats? Varför behövs mer än en klimatmodell om man vet så mycket om klimatet? Har man problem att beräkna modellparametrar eller gissar man bara?

 9. Härje Thunholm

  #6 Thomas P
  Ska vi inte slippa höra detta om att förstärkningsfaktorn förväntas vara 3. ”Bevisen” bakom luktar ju cirkelbevis lång väg.
  Var har du fått detta ifrån att molnbildningen förefaller vara en svag återkoppling?

 10. SatSapiente

  #4
  Att negativ återkoppling används inom elektroniken, framför allt för förstärkare, är för att linearisera frekvensgång och minska distorsion, ytterst sällan för att reglera förstärkningen, ”vrida på volymknappen”.
  Som kuriosa kan nämnas att det tidigare fanns rör-slutsteg (Dynaco) där man använde en liten positiv återkoppling internt och samtidigt en kraftigare negativ återkoppling mellan in- och utgång.

  Att klimatet under någon längre tid skulle kunna ha en positiv återkoppling är en omöjlighet. Alla system med positiv återkoppling kommer att självsvänga, dvs haverera. Då CO2-halten varit långt över nuvarande tidigare och inget haveri skett talar det starkt för att någon positiv återkoppling i klimatet via CO2 inte funnits eller finns.

 11. Peter Stilbs

  Tack Härje – så är det. ”Bevisen” och ”mätningarna” som ska stödja denna ”faktor 3” är cirkelresonemang.

  Du nämner också möjlig feltolkning av Clausios-Claperon’s lag från 1800-talet. Den är inget annat än en förutsagd ångtryckskurva för ett visst ämne. Man kan lika gärna använda en tabell – och ska notera att CC avser ångtrycket vid jämvikt – något som man i stort aldrig har – vem har 100% relativ fuktighet?

  Enligt CC eller tabell stiger ångtrycket för vatten ca 5% när man höjer temperaturen 1 grad vid ca 15C

  Samtidigt har vi ”det logaritmiska sambandet” ln(c/c0) för vattens strålningsmässiga växthuseffekt. ln(1.05) är nästan NOLL – inte TRE

  Eventuell förstärkning på annat sätt får letas i molnbildning och dess effekter.

 12. Thomas P

  Känns som detta forum mer och mer går cirklar. Nyss var det kommentarer om att det inte finns någon växthuseffekt nu handlar det om omöjligheten av positiva återkopplingar. Allt sådant som diskuteras typ en gång per år här.

  Peter #11 ” ln(1.05) är nästan NOLL – inte TRE”

  Jag säger bara Oj. Du får nog tänka ett varv till på det där.

 13. Peter Stilbs

  #12 – vad har Du för räknare?

 14. Olle R

  Om vi antar att temperaturen ökar primärt pga CO2-forcing, så blir det positiv återkoppling om den specifika luftfuktigheten ökar.
  Om den relativa luftfuktigheten är konstant så sker återkopplingen huvudsakligen via vattenånga.
  Om den relativa luftfuktigheten minskar så torkar atmosfären ut, vilket torde leda till minskad molnbildning och positiv återkoppling via ökad solstrålning

  Humlums grafer över relativ och specifik luftfuktighet är troligtvis från NCEP/NCAR:s reanalys, och de första decenniernas värden ska nog tas med en nypa salt. De bakomliggande radiosondmätningarna är inte globalt täckande och har en hel del kvalitetsproblem..

 15. Lars Cornell

  Nu börjar det bli intressant, jag har funderat på den återkopplingen i många år. För att självsvängning skall uppstå räcker det inte med en positiv återkoppling >1. Den måste komma i rätt tid också. Undviker man punkten +1/-1 i förstärkning/fas-diagrammet undgår man självsvängning.

  Ett praktiskt exempel på det är luftvärnskanonerna från Bofors. De har ett glapp i mekaniken och en tröghet som kräver stor förstärkning i startögonblicket av en rörelse. Glappet övervinner man med att överlagra en växelström som ’täpper igen’ glappet. Kanonröret får då snabb start utan risk för självsvängning och med minimal eftersläpning.

  Översatt till klimatsystemet gör man felet, anser jag, att se hela klimatsystemet som ETT system med någon form av likströmsförstärkning. Vi har i själva verket ett stort antal celler med olika förstärkning och svängningstal, från timmar i en molnbildning till havets ca tusen år. Därför uppnår vi inte de villkor som behövs för självsvängning, åtminstone inte i medellånga tidsintervall. Vi har dygns- och årsvariationerna som knäcker förutsättningarna för att positiv återkoppling skulle kunna rusa.

  Kanske finns det ett undantag och det är de stora istiderna med intervall ca 100 000 år.

  Det diskuteras vattenångans förstärkningsfaktor på grund av att utstrålningen hindras. Men är det rätt bild? Är det inte i stället så att utstrålningen fördröjs? Vi fortsätter jämförelsen med elektronik. Om vattenånga kan jämföras med en resistans då måste hav- och jord bli varmare för att återfå jämvikt (det behövs större spänning/temperaturskillnad för att återskapa strömmen/flödet). Men om vattenånga i stället kan jämföras med en induktans så behövs bara ökad temperatur i ett initialt skede, sedan återgår allt till den tidigare situationen. Jämförelsen med en induktans (tidsfördröjning) är mycket mer relevant än med en resistans eftersom vattenångan endast tillfälligt lagrar energi, den förbrukas inte så som en resistans skulle göra.

 16. Lasse

  #12 Thomas P
  Det pågår en evig cirkelrörelse i atmosfären. Men det är de små förändringarna som kan ställa till det.
  Tex lite mer kunskap!
  #13 Olle R
  Kanske kan denna text ge lite input:
  https://wattsupwiththat.com/2018/01/18/ceres-edition-4-and-the-cloud-radiative-effect/
  ”Note that overall, the effect of the clouds is to cool the system by about -18 W/m2 ”

 17. Thomas P

  Peter #13 Problemet är inte matematiken utan fysiken, att du jämför äpplen och päron. Du väljer godtyckligt en grads uppvärmning, konstaterar att denna bör ge ca 5% mer vattenånga, logaritmerar och försöker sen jämföra det med en återkopplingsfaktor. Jag har rättat tentor med folk som håller på sådär, stoppar in siffror i ekvationer de inte förstår, och det resulterar ofelbart i noll poäng.

  Olle #14 Det är bara när data inte stämmer med vad ”skeptikerna” vill tro som de får ifrågasättas. Så länge de ger ”rätt” resultat får de ha vilka brister som helst och justerats hur mycket som helst utan att det börjar talas om ”manipulering” etc. Det fiffiga är att ”skeptikerna” dessutom har reträttvägen klar. Om man lyckas övertyga dem om att data i det aktuella fallet är tveksamma generaliserar de snabbt till att alla klimatdata är fel och att vi därför inte kan lita på något inom klimatvetenskapen.

 18. Michael E

  Som kan konstateras i en artikel redan av Gates et.al. , 1999: An overview of the Atmospheric Model Intercomparison Project (AMIP). Bulletin of the American Meteorological Society, 80, 29-55, så misslyckas samtliga GCM modeller (modeller som antar en förstärkningsfaktor om 3) fullständigt att replikera observerad distribution av globalt molntäcke. Det betyder att modellens förutsägelser om klimatkänslighet är kritiskt beroende av en faktor som vi vet måste vara fel.

  I normal vetenskap betyder det att det att man överger antagandet om en förstärkningsfaktor lika med 3 men som så ofta konstaterats tidigare så är klimatteorierna inte normal vetenskap utan en högst politiserad dito.

 19. Thomas P

  Lars #15 ” eftersom vattenångan endast tillfälligt lagrar energi, den förbrukas inte så som en resistans skulle göra.”

  Att det efter alla år här skall vara så svårt för dig att förstå grunderna i hur växthuseffekten fungerar. Det handlar inte om att utstrålning fördröjs utan om att den sänds tillbaka till marken vilket ändrar energibalansen. det är en resistans, inte en induktans med ditt språkbruk.

  Lasse #16 ”Note that overall, the effect of the clouds is to cool the system by about -18 W/m2 ””

  Men nu är frågan inte molnens totala effekt utan hur denna förändras vid uppvärmning, en extremt komplex fråga.

 20. Härje Thunholm

  #14 Olle R
  Jag saknar inflytande av ångbildningsvärme i dina resonemang.
  Det finns en notering om värden före 1978 i texten under graferna. Trenderna kvarstår även om man helt räknar bort värden före 1978.
  # 12 Thomas P
  Cirklarna går väl närmast kring ett upprepande av denna 3a för förstärkningsfaktorn.

 21. Daniel Wiklund

  ”Jag har rättat tentor med folk som håller på så där, stoppar in siffror i ekvationer de inte förstår, och de resulterar omedelbart i noll poäng”, skriver Thomas P. Undrar vad dom har för lärare?

 22. Härje Thunholm

  #20
  1973 skare va och inget annat!

 23. Christopher E

  Det är ett ganska festligt mönster att se till vilka trådar Thomas och Olle kommer rusande för damage control. Det brukar vara de där något empiriskt mätvärde inte stämmer med klimathotskatekesen.

  Då får vi sådana här lustigheter som att för att alarmister kan minskad molnbildning leda till uppvärmning, men ökad molnbildning kan inte göra motsatsen. Intressant.

  Olle avfärdar prompt mätvärden som inte stämmer med vad han vill tro, och det lyckas Thomas trixa om till ett diffust angrepp på att skeptiker inte skulle respektera data. Underhållning på hög nivå.

  Men rent generellt är dock fortfarande så att klimathotshypotesen gör en mängd förutsägelser som inte realiseras i empiriska data, och skeptiker som till alarmisternas förtret fortsätter att påpeka detta.

  Var är den där så kallade ”klimatkrisen” som alla alarmister tycks ta för given? Den syns liksom inte till.

 24. verner

  Det enda jag ser av klimatkrisen är en massa omotiverade beslut som tas av vår nuvarande Regering i synnerhet MP. Jag har jobbat med solceller i 40 år och jag förvånas varje dag över hur politikerna talar om NY TEKNIK och ger rundhänta bidrag till diverse mer eller mindre kufiska anläggningar.
  Kris har fått en ny betydelse…

 25. Bengt Abelsson

  # 17 och #14
  Tja, jag kommer ihåg en tråd för några månader sedan, då OlleR var (inledningsvis) övertygad om att oceanernas temperatur intill 2000 m djup år 1955 var väl känd, med fel mindre än 0,1 grad.
  Vi har alla våra förutfattade meningar, och vill gärna övertolka det som anses stödja just vår egen övertygelse. Den som är utan skuld får kasta den första stenen, eller…

 26. Lasse

  #19 Thomas P
  ”Men nu är frågan inte molnens totala effekt utan hur denna förändras vid uppvärmning, en extremt komplex fråga.”
  Se fig 5 Är det den du efterfrågar?
  Varma dagar kyls mer av dygnets moln än kalla dagar, som tvärt om värms-det verkar finnas en viss balans här.
  https://wattsupwiththat.com/2017/12/22/where-the-temperature-rules-the-total-surface-absorption/
  Willis E har en hel del om hur det finns en gräns som är svår att passera!

 27. Lasse

  #26 forts
  Inte bara Willis E-
  Molnens effekt underskattas av modellerna:
  https://wattsupwiththat.com/2018/01/10/study-climate-models-underestimate-cooling-effect-of-daily-cloud-cycle/

 28. Ingemar Nordin

  Att det inte finns någon förstärkningseffekt på 3 vet vi ju redan rent empririskt eftersom modellerna konsekvent överdriver upp värmningen. Men vissa struntar i falsifierande data och stirrar sig blinda på sin alarmism.

  Lasse #16,

  Att molnen globalt håller nere temperaturen är förvisso intressant: ”Note that overall, the effect of the clouds is to cool the system by about -18 W/m2 ”

  Men ännu mer intressant att diskutera är ju det som Eschenbach kommer fram till när han beräknar molnens effekt vid en global uppvärmning av 1 grad: ”… note that the global average change of CRE with temperature is 0.0 W/m2 per degree C. This might explain why there is so much debate even as to the sign of the change in cloud radiative effect with increasing temperature.

  CRE står för molnens effekt på strålningsbalansen, och det han talar om här är nettot av in- och utgående strålning. Hans slutsats är alltså att om jorden värms upp med en grad C på grund av CO2 (eller haven, eller ökad solaktivitet, eller …) så stärker inte molnen upp denna uppvärmning ytterligare (t.ex. med 3 ggr). Inte heller minskar de den. Det talar för en klimatkänslighet på 1. (Inte 3, inte 2, eller ens 1,5)

  Men jag är inte helt klar över hur han gör sin beräkning. Hur hittar han en grads uppvärmning från sina empiriska data? Det skulle väl kräva att han jämför CRE när jorden var x grader varm med data från när den var x+1 grad. Hur hittar han det i CERES databas?

  Eller tänker jag fel?

 29. Ingemar Nordin

  #28 forts,

  Som enda ledtråd skriver han så här: ”Then, again on a 1°x1° gridcell basis, I calculated the trend of the local net CRE with respect to the local changes in temperature.”

  Han säger alltså att han beräknar trenden av den lokala CRE i varje cell. Jag misstror inte dessa beräkningar men han KUNDE ju vara lite mer utförlig här.

 30. Thomas P

  Ingemar #28 ”Att det inte finns någon förstärkningseffekt på 3 vet vi ju redan rent empririskt eftersom modellerna konsekvent överdriver upp värmningen. ”

  Jämför med:
  http://www.realclimate.org/index.php/climate-model-projections-compared-to-observations/

  ” så stärker inte molnen upp denna uppvärmning ytterligare (t.ex. med 3 ggr). Inte heller minskar de den. Det talar för en klimatkänslighet på 1. ”

  Nu har du tydligen missat att det inte är molnen som anses stå för den stora positiva återkopplingen utan vattenånga. Man tror att moln skall ge ett visst positiv bidrag men som Echenbach konstaterar är osäkerheterna så stora att man inte säkert kan säga ens tecken. Det är bara titta i IPCC:s rapport som har en fin figur över osäkerheten får olika återkopplingar.

 31. Bengt Abelsson

  #30
  Jag läser då histogramen re TMT trend, global och tropical så att de olika observerade trenderna är väsentligen lägre än CIMP5-resultaten.
  Ser du något annat?

 32. Ivar Andersson

  #30 Thomas P
  ”Man tror att moln skall ge ett visst positiv bidrag men som Echenbach konstaterar är osäkerheterna så stora att man inte säkert kan säga ens tecken. Det är bara titta i IPCC:s rapport som har en fin figur över osäkerheten får olika återkopplingar.” Typiskt resonemang att man inte ens vet tecknet men att tro på modellerna ska. Heter han verkligen Echenbach?

 33. Lars Cornell

  Där #19 Thomas P tar du miste. Fotonerna sätter massa i rörelse, där finns inga förluster. Analogin med induktans är rätt, analogin med resistor är fel.
  För infrastrålning är atmosfären svart, inget slipper igenom utan ett flertal studsar. Dessa studsar är iof sig ett hinder, men inte av samma art som en resistor. Massans uppvärmning beror på antalet fotoner, inte antalet studsar.
  Sten Kaijser har sagt att han skall försöka räkna litet på det, det blir intressant att se resultatet.
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/12/15/hur-kyls-jorden/
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/12/04/om-jordens-stralningsbalans/
  #25 tty 2018/02/11
  #48 tty 2018/02/17

 34. Thomas P

  Bengt #31 Någon speciell anledning till att du väljer just TMT istället för markdata?

  Ivar #32 ” Typiskt resonemang att man inte ens vet tecknet men att tro på modellerna ska. ”

  Som du väl vet har modellerna ett stort osäkerhetsintervall på klimatkänsligheten beroende bl a just på osäkerhet i molnen. Det är som sagt inte molnen som anses vara den stora faktorn.

  Lars Cornell #33 Det är du som tar miste.

 35. Bengt Abelsson

  #34
  Sateĺlitdata tycks mig mer heltäckande än mark. 100% mot 30.
  Sedan slipper jag då UHI och andra korrektioner.
  Du kanske läste om mätstation Augsburg, 138 år på samma ställe och med samma mätutrustning, utan någon CO2- signal?

 36. Bengt Abelsson

  #34
  Sateĺlitdata tycks mig mer heltäckande än mark. 100% mot 30%.
  Sedan slipper jag då UHI och andra korrektioner.
  Du kanske läste om mätstation Augsburg, 138 år på samma ställe och med samma mätutrustning, utan någon CO2- signal?

 37. Thomas P

  Bengt #35 Globala data från markhöjd inkluderar även oceanerna så några 30% är det inte. Satelliterna får inte med polerna så de är inte riktigt 100%.

  Du må slippa UHI, men satelliterna har som du borde veta en hel massa andra korrektioner som gjort att men fått justera trenden upp och ned genom åren allteftersom det kommer ut nya versioner på algoritmerna. Man har förändringar i satellitbanan, att man mäter på olika tid på olika platser, man får kontaminering av data som reflekteras från marken eller kommer från stratosfären. Med jämna mellanrum byter man satellit som ger ett hopp i kurvan som man måste försöka kalibrera bort osv.

  Nej, jag läste inte om Augsburg, och jag gissar att man bytt instrument där ett antal gånger under mätperioden så man fått justera den kurvan också.

 38. Christopher E

  #52

  Oceanerna har faktiskt ingen mark. Data därifrån är inget att hänga i julgranen, det är spridda temperaturer från ytvatten som man försökt räkna om till lufttemperatur. På de ställen där man kunnat jämföra den beräkningen har det inte stämt särskilt bra.

  Faktum kvarstår att satelliterna har en vida bättre täckning även utan polerna. Och där finns knappt några markdata heller i vilket fall.

 39. Christopher E

  #37

  Ett mysterium hur jag lyckades skriva 52 av alla tal, men det ska förstås vara #36.

 40. Bengt Abelsson

  Tja, nu ar det ju figurer från Real Climate som du själv hänvisade til så jag antar att du inte har några invändningar i sak?
  Mätpunkten i Augsburg drivs av ett kloster,med sprit- respektive kvicksilvertermometrar, utan avbrott .
  Kanske man bytt termometrar, men inte typ
  Klaus Hager skriver om den. Samme man har i 8års tid samkört den gamla sortens lig-termometer mot moderna termoelement. Resultat: lig mätte ca 0,9 grad kallare.

 41. Thomas P

  Christopher #37 Faktum kvarstår att man inte kan räkna kvalitet på data bara utifrån antal punkter man mäter på. Satellitdata har som jag påpekade massor av brister.

  Sen kunde du kanske prova att vara lite mindre ensidig. Det finns fler än jag och Olle som skriver här. Har du verkligen inget annat att göra än att leta småfel du menar att vi gör samtidigt som du ignorerar alla grova dumheter från Peter, Ingemar m fl. Din trovärdighet utanför förnekarnas skara är obefintlig.

 42. Bengt Abelsson

  http://www.hager-meteo.de

  Länk till Klaus Hagers sida. Han är meteorolog och arbetat åt tyska flygvapnet tycks jag förstå.

 43. Roland

  Om man ska gå på Monte Carlo metoden med hög signal ljud med gensvar osv
  Varför McICA leder till minskad låg moln fraktion i ECHAM5 och som visar låg molnighet är något mer framträdande över havet än över land, och lägre fuktiga moln som har effekter på strålningsflödet.

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.231/pdf

 44. Ingemar Nordin

  Thomas P #30,

  Det är förvisso sant att det inte bara är molnen som man tänker sig förstärka uppvärmningseffekten, men när varken empiriska mätningar bekräftar modellernas prognoser eller, som påtalas i detta inlägg, vattenhalten verkar uppföra sig som den skall, så finns det fog för att betvivla att det finns någon förstärkningseffekt alls.

 45. Ingemar Nordin

  Thomas P #41,

  ” Har du (Christopher) verkligen inget annat att göra än att leta småfel du menar att vi gör samtidigt som du ignorerar alla grova dumheter från Peter, Ingemar m fl. Din trovärdighet utanför förnekarnas skara är obefintlig.”

  Thomas, du når nya höjder i dina grova personangrepp. Men vi får väl tillskriva dem din okunnighet och din oförmåga att föra en anständig diskussion.

 46. Christopher E

  #41 Thomas och #45 Ingemar

  Förnekare, vad är nu det för något? Thomas tar till de tyngsta argumenten han har må jag säga. 🙂

  Tja, om jag har någon trovärdighet bland Thomas och övriga som förnekar allt utom en klimathotskatekes bekymrar mig föga. Det jag påpekade om Thomas försök att låtsas som om det finns yttemperaturer över de 70% av jorden som är hav är ju ändå korrekt, även om det inte föll i smaken.

  Ingen har påstått satellitmätt temperatur är en absolut sanning, men jämfört med den dåliga täckning och de uppenbara problem ytdatat har är de att föredra.

  Ingemar, om någon har ägnat så många år åt att predika en klimatkatastrof som envist vägrar materialisera sig, och överlägset försökt förlöjliga de som tvivlar, och inte lyckats omvända en enda själ till rätta tron, är det kanske naturligt att oanständighet och påhopp är vad som återstår.

 47. Thomas P

  Christopher #46 Om du t o m förnekar att det finns en yttemperatur är ”förnekare” ett passande ord. T o m Mears på RSS konstaterar att markdata är att föredra framför försöken att få en temperaturtrend hos satelliter som aldrig byggts för ändamålet. Jag påstår inte att markbaserade mätningar är perfekta, men jämfört med de uppenbara problem satellitdata har är de att föredra.

  Ingemar #44 Jaja, jag fick dig i alla fall att backa från det du skrev i #28 även om du inte direkt medger att du hade fel. Om du tycker det var ett grovt personangrepp jag kom med tycker jag du skall ta och studera vad du själv brukar skriva om folk här på bloggen. Ditt lögnaktiga påhopp på Soros står fortfarande som forumets värsta personangrepp.

 48. Christopher E

  #47 Thomas P

  Nej Thomas, jag är varken religiös eller rasbiolog. Nu är du bara desperat (vilken märks på den ökande frekvensen av ”förnekar”-snack) . Det är *uppmätt* temperatur 2 m över haven som saknas, vilket du väl förstod, men tydligen bara måste tramsa för att skyla vad du försökte med.

  Jag påstår inte att satellitdata är perfekta, men jämfört med de uppenbara problem markbaserade* mätningar har är de att föredra.

  (* ”markbaserat” lika med stickprov på ytvatten för 70% av planeten. Och så kan man undra om kylvattenintag mm ) ”byggts för ändamålet” att mäta lufttemperatur… blev nog lite självmål där 🙂 )

 49. Bengt Abelsson

  I #30 länkar Thomas P till realclimate. I två histogram visas där att sattelitmätningar ligger väsentligen kallare än klimatmodeller CIMP5.
  Sedan blir TP sur när jag påpekar detta. Tyvärr drabbas CE av detta.
  Jag borde ha vetat bättre.

 50. Lasse

  #29 Ingemar
  Willis E är en väldigt bra pedagog i sina texter. Tyvärr saknar han i mig en en lysande kritisk elev.
  Jag läser och förundras.
  Du frågar hur han gör för att se vad 1 grads uppvärmning ger för effekt. Jag gissar att han letar upp den uppvärmningen och studerar vad som sker med molnbildningen:
  ”Figure 6 in my previous post, Glimpsed Through The Clouds. The temperature varies by a mere couple of degrees, and in response, the number and strength of the thunderstorms vary from none all the way up to YIKES!”
  https://wattsupwiththat.com/2018/02/15/watching-thunderstorms-chase-the-hot-spots/

  Fö så slås jag av molnens effekt på avkylningen såhär i vintertid.
  -30 eller -15 skillnaden är helt molnfritt eller molntäckt.

 51. Michael E

  Lindzen konstaterar i sitt papper ”UNDERSTANDING COMMON CLIMATE CLAIMS, PROCEEDINGS OF THE 2005 ERICE MEETING OF THE WORLD FEDERATION OF SCIENTISTS ON GLOBAL EMERGENCIES”, att om förutsägelserna för dessa klimatmodeller (som antar en förstärkningsfaktor om 3) är rätt så skulle de antropogena utsläppen av koldioxid i nuläget svara mot 6 ggr den observerade uppvärmningen men där någon okänd process skulle reducera effekten till vad den nu observeras till.

  Jag förmodar att denna okända process är utsläppen av aerosoler som på ett helt magiskt sätt först, trots utsläppen av koldioxid, kyler jorden mellan 1950 till 1979. Därefter tar uppvärmningen vid fram till 1998 där den mystiskt upphör igen för att vid den senaste El-Ninon ta fart igen.

  Det är en rätt komisk beskrivning som till viss del då kan räddas genom att CAGW anhängarna ständigt skruvar på de historiskt uppmätta temperaturerna och ifrågasätter all temperaturdata som inte passar galoscherna.

 52. Thomas P

  Christopher #48 ”Nej Thomas, jag är varken religiös eller rasbiolog. ”

  Så trevligt för dig, vad nu det har med saken att göra.
  https://tamino.wordpress.com/2018/02/13/the-lowest-road/

  Sen är dina klagomål på marknära data mest ett ”titta ett fågel” argument i sammanhanget eftersom satellitdata enligt RSS är snarlika och stämmer väl med modellerna. Bengt kom med det felaktiga påståendet att marknära data bara täckte 30% av jorden och ville av någon anledning hålla sig till mellersta troposfären.

 53. Thomas P

  F.ö. kan ni ju trösta er med att vi nu gått in i en helt ny era: ”The Gothenburg conference may become known as the beginning of the era of Climate Sense, a historical event.”
  http://klimatsans.com/2018/02/18/the-beginning-of-the-climate-sense-revolution/
  Ingen falsk blygsamhet där inte. Nu vet vi att växthuseffekten i normal mening inte existerar.

 54. Daniel Wiklund

  Apropå att trösta sig så tröstar jag mig med att det är det parti i riksdagen som verkligen håller sig till vetenskapen som bestämmer Sveriges klimatpolitik. Jag hoppas verkligen att dom blir kvar i riksdagen. I den här frågan är jag för ovanlighetens skull ense med Thomas P.

 55. Christopher E

  #52 Thomas P

  Jag vet vad förnekare är tänkt att syfta på, även om ni förnekar det. Och även om prins Tamino också förnekar det. Inget vidare tungt stöd stöd där ändå , eftersom han till med med ”förnekar” sitt eget namn. Men fortsätt du förnekarsnacket för all del om det är ditt bästa argument, det slår ju bara tillbaka.

  #53

  Haha, stora ord javisst. Men vi har ju aaaaaaldrig hört några storvulna uttalanden efter att klimathotarna haft någon ny pratfest, eller hur…. 🙂

  Sedan är det fortfarande bara 30% av jorden som har mark. Lite festligt är att din lista över problem med satelliter med en aldrig så lätt omskrivning gäller även markdata, det insåg du aldrig:

  ”men satelliterna har som du borde veta en hel massa andra korrektioner som gjort att men fått justera trenden upp och ned genom åren allteftersom det kommer ut nya versioner på algoritmerna. Man har förändringar i satellitbanan, att man mäter på olika tid på olika platser, man får kontaminering av data som reflekteras från marken eller kommer från stratosfären. Med jämna mellanrum byter man satellit som ger ett hopp i kurvan som man måste försöka kalibrera bort osv”

  Nä, markdata har ju inga korrektioner upp och ned genom åren, förändringar i tid på dygnet, förändring av plats, kontaminering, instrumentbyten, mm. Eller hur?

  Att hålla sig högre upp i troposfären är en utmärkt idé för minska störningar från UHI mm. Och klimatmodellerna har ju en bestämd uppfattning om vad som ska hända där att jämföra med riktiga data.

 56. AG

  #54 Ironi är svårt…

 57. Guy

  Thomas P # 47

  Re Ingemar ”Ditt lögnaktiga påhopp på Soros står fortfarande som forumets värsta personangrepp.”

  Nä du, Thomas, Du är nog fortfarande mästare på den fronten. Du håller ohotad rekordet sedan några månader.

  PS #52 på tal om förnekare. Jag har nog frågat förr också, men aldrig fått svar. Hur definierar du en människa som förnekar klimat? Finns det andra förnekare också? Till ex. solförnekare?

 58. Thomas P

  Christopher #55 Skillnaden mellan markdata och satellit är sådant som att för satelliter har man ofta bara en enda termometer som skall täcka in hela jorden, en termometer med en absolutnoggrannhet på ca en grad. När man sen byter den termometern mot nästa har man i allmänhet inga direkta mätdata för kalibrering att jämföra med eftersom nästa satellit inte mätt på samma punkt vid samma tid utan man får ta till modeller för dygnsvariation för att försöka klistra ihop serierna.

  Markdata har som du konstaterar problem, men eftersom vi har så många termometrar utspridda över jorden slår inte enstaka fel alls lika hårt och det är lättare att upptäcka fel genom att jämföra närliggande serier.

  Du är mycket mer kunnig i detaljerna här så när du talar om förändringar i tid på dygnet för markdata kan du säkert förklara vad du menar. För det kan väl inte vara så illa att du syftar på ändrad avläsningstid på min-max termometrar som du rimligen inser har mycket mindre effekt?

  Eftersom satellitdata enligt dig är så pålitliga, vilka av dem är det vi skall lita på? Vilken version av RSS eller UAH är det som är rätt medan alla andra är fel, och vad tänker du säga när nästa version kommer med ännu fler stora justeringar?

  Vad gäller ”mark” och ”förnekare” blir det mest löjligt när du skall märka ord. Du förstår naturligtvis att med ”mark” menas markhöjd och inte fast landmassa och du vet naturligtvis att Bengt hade fel när han talade om 30% även om du aldrig skulle klaga på honom för något sådant.

 59. Christopher E

  #57 Guy

  Om man ser på #52 och länken till prins Tamino (festligt nog kommer hans alias från operan Trollflöjten där Tamino spelar en magisk flöjt som som symboliserar solen av alla saker), så försöker han med att ”förnekare förnekar verkligheten”. Det är ju intressant eftersom verkligheten för en klimatalarmist av hans rang är spekulationer utifrån klimatmodeller. Alltså något som varken hänt ännu eller kan bevisas. Något man bara kan tro på. Jamen det passar ju alldeles med den enda andra givna associationen med ordet ”förnekare”, nämligen gudsförnekare. Att de liknar skeptiker vid förintelseförnekare är ju bara obehagligt, men att likna oss vid gudsförnekare är ju å andra sidan festligt. Och väldigt avslöjande.

 60. Guy

  # 58
  Viket tycker du verkar bättre. Att mäta med en termometer överallt, vilket ger olika temperaturer, men jämförbara, beroende på tid och plats eller mäta med olika termometrar på var sin plats.

  Fördelen med en termometer är att du inte behöver jämföra med andra instrument och korrigering av mätinstrumentet har ingen betydelse.

  Flera mätare på var sin plats gör jämförelserna närapå omöjliga. Hur skall du veta vilken mätare som är fel och behöver rättas? Att jämföra med närliggande blir lika omöjligt.
  Inom fem kilometer har jag temperaturskillnader upp till 5 grader allt beroende på vind, lufttryck, fuktighet, molnighet osv. Problemet blir större då en mätplats kan, ena dagen visa temperatur över och andra dagen visa under temperaturen på min basstation. Så svårigheterna att korrigera, på basen av en mätstation 1000km ifrån, är enorma.

 61. Christopher E

  #58 Thomas P

  Tja, eftersom ansvarig för RSS själv dömt ut sin produkt så föredrar jag självklart den vars upphovsmän själva anser det vara en robust produkt.

  Jag är konsekvent med det. Medan avskyn mot satellitmätningar från alarmisthåll brukar riktas mest mot den serie som för tillfället visar minst.

  Om kunnandet ökar så algoritmerna förbättras har jag inget problem med det. Men om igen, att gnälla på nya versioner när man försvarar markdata med dess märkliga och rätt tendensiösa justeringar är ju att kasta sten i glashus.

 62. Daniel Wiklund

  OT Idag har vi en fantastisk vinterdag i Luleå. Strålande sol, svaga vindar (vindkraftverken har en vilodag) och drygt 10 minusgrader. Och ca en meter snö. Med tanke på hur mycket koldioxid vi släpper ut så finns så är det ju ett under att vädret är så fint, men risken är stor att såna här fina dagar kommer att lysa med sin frånvaro i framtiden. Vore jag miljöpartist skulle jag självklart föreslå fler och högre koldioxidskatter. Det ska kosta att förstöra klimat och väder.

 63. Thomas P

  Christopher #61 ”Tja, eftersom ansvarig för RSS själv dömt ut sin produkt så föredrar jag självklart den vars upphovsmän själva anser det vara en robust produkt.”

  Det var ju en intressant syn på vetenskap.

 64. Christopher E

  #63 Thomas P

  Version 6.0 av UAH är faktagranskad och publicerad. Har du någon alternativ syn på vetenskaplig procedur?

  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13143-017-0010-y

 65. Thomas P

  Christopher #&4 Även RSS har publicerat sin version, så det kan du inte ha som grund för din övertygelse:
  https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-16-0768.1

  Nu var det dock inte publiceringen du hänvisade till utan att S&C är mer självsäkra om att deras metod är bäst (och har så varit i alla tidigare versioner också!). Det är själva motsatsen till skepticism, du tror på mest övertygade predikanten, inte den som medger svagheter. Bara en bekräftelse på att vad man än skall kalla dig så inte är det ”skeptiker”.

 66. Bengt Abelsson

  # 65 TP
  Om du backar bandet till din länk i #30, och tittar på de två jämförelser som där finns mellan observationer / satellit mot klimatmodeller CIMP5 ser jag att oberoende av satellitversion så är observationerna väsentligen kallare än modellerna, än mer uttalat i tropikerna.

  En kommentar till detta vore intressant, då detta är on- topic och du rimligen inte har några invändningar mot källan?

 67. Thomas P

  Bengt #66 Jag ser ett flertal olika jämförelser varav de flesta är mycket bra. Du ignorerar dock alla dessa för att bara fokusera dig på de sista två. Eftersom jag bor på marknivå och inte i mellersta troposfären tycker jag markdata är mer relevanta.

 68. Christopher E

  #65 Thomas p

  Du är fortfarande ingen domare. Du har svårt med det där. Jag är skeptisk till klimathotet, och därmed skeptiker. Enkelt. Inget du kan ändra på, fast du älskar dina små etiketter.

  Predikanterna är ni. Att anse att en temperaturmätning är robust och stödja det i publikation är inte att predika. Däremot kan man ju fundera över den som dissar sitt eget arbete och ändå publicerar. Inget konstigt alls med att prioritera en annan. Jag har alltså konsekvent hänvisat till UAH oavsett om RSS legat över eller under. Kommer att fortsätta med även om trenden skulle överstiga ytmätningarna. Ganska stor skillnad mot alarmisternas irritation på allt som avviker från katekesen. Sorgligast är väl de ständiga påhoppen på själva personen Spencer. Argumenten för att satellitmätningar av atmosfären är ”bäst” är ändå överlag goda.

 69. Ingemar Nordin

  Christopher E #68,

  Hela datasetet från NOAA och NASA/GISS är korrupt. Och detta finns väl dokumenterat – inte minst av Ole Humlum som noggrant följer deras ”justeringar” (ibland kallat ”added value”). De har bl.a. justerat ned den globala värmen under 30-40-talen, samt justerat upp nedkylningen under 50- 70-tal. Dvs. dessa statliga institut sysslar systematiskt med att producera fejkdata i enlighet med den politiska dogmen (ett välkänt fenomen i Ryssland under Sovjettiden). Alla insatta kan följa detta spektakel som totalt undergräver all seriös forskning som är beroende av korrekta temperaturdata. Så tyvärr så får vi nog nöja oss med de kortare serierna från satellitmätningar (1979).

 70. Thomas P

  Christopher #68 Om man inte fick ha åsikter om vad andra säger på den här bloggen skulle inte bli mycket kvar.

  ”Att anse att en temperaturmätning är robust och stödja det i publikation är inte att predika. ”

  Mycket att det Spencer skrivit på sin blogg och i diverse andra aktivistforum är definitivt att se som predikningar där han höjt sina egna tidigare, som vi nu vet felaktiga, rekonstruktioner till skyarna och hackat ned på alla andra. Att inse bristerna i sina egna arbeten hör en skeptiker till.

  ” Däremot kan man ju fundera över den som dissar sitt eget arbete och ändå publicerar. ”

  Mears har aldrig sagt att det är värdelöst. Han gör det bästa han kan av de data som finns och publicerar samtidigt som han är mer öppen med bristerna. Det mesta talar för att han har rätt och att satellitdata faktiskt håller sämre kvalitet.

  ” Jag är skeptisk till klimathotet, och därmed skeptiker. ”

  Det är snarare så att du förnekar klimathotet och därmed förnekare.

 71. Bengt Abelsson

  Två av jämförelserna är enigt dig inte ”mycket bra” : enligt vilka kriterier, förutom att du inte tycker om resultaten?
  Sedan är den seriösa analysen: ” jag tycker…”
  Bra att veta.

 72. Ingemar Nordin

  Thomas P #70,

  Du använder ständigt epitetet ”klimatförnekare” och vill därmed bunta ihop oss som är skeptiska till att det finns ett klimathot med nazistiska förintelseförnekare. Detta är en noggrant vald term bland dina gelikar i syfte att smutskasta och skapa hat. Här, på den här bloggen accepterar vi inte sådant hatprat utan kräver att det skall föras en anständig diskussion mellan dem som deltar i samtalet. Allt annat är troll och kommer att leda till moderering eller avstängning.

 73. Olle R

  #64 Christopher E

  Man kan ju starkt ifrågasätta ”faktagranskningen” av UAH v6 och den vetenskapliga objektiviteten hos Spencer och Christy. De ägnar sig åt en extrem körsbärsplockning av satelliter som bekräftar deras bias, och de verifierar inte sina val. Jag skulle tom vilja säga att de medvetet ”mörkar” de vetenskapliga tveksamheterna. The ”Cadillac calibration cherrypick”, tex , har ju smugits igenom som en bisats i en figurtext.
  Det finns många uppenbara brister i deras artikel, och det är ganska tydligt att faktagranskningen inte är gedigen och inte har gjorts av specialister på området. Koden är inte heller publicerad, vilket normalt är praxis idag, något som förhindrar insyn i hur de faktiskt tar fram sin produkt.
  RSS är något helt annat. De agerar vetenskapligt objektivt, transparent , och betonar den stora strukturella osäkerheten som finns i satellitdata.

  Christy brukar ju också vittna i kongressen och med lite billiga tricks framställa saker som extremare än vad de egentligen är . Till exempel att jämföra temperaturen i ”TMT-skiktet” hos modeller och observationer och ta detta som ”bevis” att den observade uppvärmningen är mindre än modellernas. TMT är dock en blandning av stratosfär och troposfär, så egentligen är det bara den stratosfäriska avkylningen som är större hos observationerna, medan uppvärmningen i troposfären följer modellerna hyfsat..

 74. Bengt Abelsson

  #73
  Att modellerna inte klarar att visa verkligheten i en del av atmosfären ökar tilltron för resten då?

 75. Thomas P

  Ingemar #72 Länken från Tamino diskuterar ett inlägg på WUWT som gör direkta nazistjämförelser. Här på bloggen gör ni regelbundet jämförelser med nazism, kommunism, ”gröna khmerer”, rasbiologiska institutet osv, man behöver bara gå tillbaka ett par inlägg för att se dig smutskasta klimatforskare genom en jämförelse med Sovjet. Du älskar smutskasta folk, men så fort någon använder ett ord som ”förnekare” i betydelsen någon som förnekar, ja då kommer krokodiltårarna fram. Antar att det handlar om projektion, att om du använde ordet skulle du mena nazistkopplingen.

  Jag har pratat med ”skeptiker” som undviker den här bloggen för er råa ton så på sätt och vis är jag väl glad för att du är den du är, Ingemar.

 76. Ingemar Nordin

  Olle R #73,

  ”medan uppvärmningen i troposfären följer modellerna hyfsat..

  Du kan ju kolla upp vad som menas med den ”observerade” uppvärmningen. Det handlar alltså om fejkade data hos NOAA och NASA/GISS där man sänkt temperaturerna under 30- och 40-talet och höjt upp dem under 60- och 70-talet. Allt för att få modellerna att stämma med ”verkligheten”. Det handlar alltså om vetenskaplig ohederlighet i stor skala som du väljer att ansluta dig till.

 77. Thomas P

  Olle #73 Även Mears erkänner att TMT ligger lite lägre än den borde. En diskussion av honom och möjliga förklaringar hittar du här:
  https://skepticalscience.com/Response-Data-or-Dogma-hearing.html

 78. Olle R

  #69 Ingemar

  Humlum har inte bevisat ett dyft. Det enda giltiga beviset för justeringarnas effekter är att köra den operationella koden för ett temperaturindex med råa och justerade data, och sedan jämföra..

  Tex
  https://mobile.twitter.com/rarohde/status/843799201544900608

  Den ”naturliga” temperaturökningen fram till 1900-talets mitt har justerats upp, medan den antropogena uppvätmningen under de senaste 60 åren justerats ner…

 79. Olle R

  # 77
  Jo det är ju sant, men förklaringen är att den stratosfäriska avkylningen är starkare hos observationerna, samt att tropopausen i tropikerna inte har ”lyft” lika mycket som hos modellerna. Det senare kan man förklara med mer en la Nina-liknande utveckling med kraftiga passadvindar som kylt de ekvatoriella delarna av Stilla havet.

 80. Lars Kamél

  Det är helt meningslöst att debattera med trollen Thomas P och Olle R. De är bara här för att retas och förstöra debatter. Huruvida de gör det för att de har för mycket fritid eller för att de får betalt, lämnar jag öppet.
  Det finns förresten aldrig någon anledning att debattera med folk som slänger ur sig någon variant av ”förnekare”.

 81. Ingemar Nordin

  Olle R #78,

  Vad pratar du om? Det handlar inte om att köra ”den operationella koden” hit och dit. Faktum kvarstår att NOAAs ”justeringar” inte stämmer med verkligheten. Ole Humlum har skrivit åtskilliga gånger till NOAA och inte fått svar. På Island så ruskar meteorologerna på huvudet åt NOAAs ”justeringar” och begriper inte vad de sysslar med. Reykjaviks, och de andra isländska stationerna är redan justerade av dem själva med hänsyn taget till höjd över havet, bebyggelse m.m. och när NOAA lägger till sina egna hemsnickrade ”värdeförbättringar” så handlar det om grav dokumentförfalskning. Inget annat.

  Men du stödjer NOAAs och GISS fejkade fakta, och sällar dig därmed till bluffmakarna.

 82. Daniel Wiklund

  Thomas P blir glad när Ingemar använder en ”rå ton”, för då undviker ”skeptiker” den här bloggen. Se där ett skäl till att Thomas P gör så gott han kan för att provocera fram ”råa” ord. Hur rå måste tonen vara för att Thomas P ska överge bloggen?

 83. Christopher E

  #70 Thomas P

  Sorgligt att du förälskat dig så mycket i förnekarepitet att du övertygat dig själv om att det är ett argument. När allt du gör är att smutsa ner dig själv när övriga som vet vad det betyder bara suckar.

  Förneka klimathot? Förstår du ens själv vad det skulle betyda? Ett hot är per definition något som inte hänt ännu. Kan man förneka något som inte hänt? Givetvis inte. Vad du menar förnekas är din djupa tro att något som profeterats ska manifesteras i verkligheten i framtiden. Så hamnar vi igen i den religiösa varianten av förnekelse (den mindre osmakliga av de två).

  Det är rätt talande hur du och dina helgon som magiska-flöjten-Tamino inte bara saknar insikt i ords vedertagna associationer, utan även saknar logiken i era försök till angrepp.

  Själv är givetvis skeptisk och inget annat. Ifrågasätta och eventuellt tvivla är det enda alternativet till djup tro.

 84. Guy

  Christopher #83

  Ja, just det. Trots många försök har Thomas aldrig kunnat svara på frågan om vad en klimatförnekare är. Det visar i sig själv att han inte har klart för sig vad det betyder utan upprepar papegojaktigt vad han hört sina idoler säga.

 85. Olle R

  #81 Ingemar,
  Det handlar om att du körsbärsplockar för att bekräfta dina vanföreställningar om illvilliga manipulationer. Det finns ingen enhetlig långtidsserie från Reykjavik, det är en blandning av olika stationer med olika lägen, UHI och instrument. Vilka uppjusteringar som eventuellt har gjorts på Island har ingen betydelse globalt, och bleknar inför de betydligt mer omfattande nedjusteringar som gjorts i Arktis, östra Sahara, Sydpolen, etc..
  Man måste se till helheten, inte körsbärsplocka, och sanningen är att den globala temperaturen har justerats ner de senaste decennierna.

 86. Ulf L

  Olle #85
  Inget av det du skriver motsäger det Ingemar hävdar. Om isländska meteorologer underkänner NOAA:s justeringar finns det skäl att fråga sig om NOAA:s metodik är rätt.
  Det måste inte vara en konspiration det kan vara confirmation bias och det är värt att undersöka den frågan noggrant eftersom det är mycket pengar och därmed mycket välfärd som står på spel.

 87. Ingemar Nordin

  Olle R #85,

  ”Det handlar om att du körsbärsplockar för att bekräfta dina vanföreställningar om illvilliga manipulationer.”

  Säg det till meteorologerna på Island. De skulle säkert uppskatta dina tänkvärda tankar om saker som du inte har en aning om.

 88. Olle R

  #87
  OK, Ingemar då tar vi väl bort alla justeringar av landdata.
  Den moderna erans uppvärmning ökar, äldre tiders uppvärmning minskar och observationerna stämmer bättre med modellerna, särskilt i den tidiga delen.
  Är du nöjd nu?

  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaUW1Sb2ppQUNRZTQ