Lögn och förbannad dikt, sa Burman

Härförleden skrev chefredaktören för Eskilstuna-Kuriren en ledare där hon dömer ut alla ”klimatförnekare” och ”konspirationsteoretiker” som rena bluffen. Ledaren är skriven i den mycket självgoda ton som vi vant oss vid att svenska journalister använder när de inte riktigt vet vad de pratar om. Det föranledde Mats Werner (presentation nedan) att skriva ett mycket informativt brev till redaktören som förklarar lite av den vetenskapliga bakgrunden till klimatfrågan. Här följer brevväxlingen som ett gästinlägg:

burman

I början av månaden publicerades en krönika i Eskilstuna-Kuriren, skriven av dess chefredaktör Eva Burman i vilken hon gick till angrepp på alla dem som uppenbarligen skrivit till henne för att få tidningen att rapportera på ett mer korrekt sätt kring klimatfrågan.

Jag hörde till dem som skrivit till henne flera gånger i detta syfte även om det inte är mig hon citerar i krönikan.

Det föranledde mig att sända henne ett mail:

”Hej!

Den 9 ds. skrev Du en krönika som svar till mig och tydligen en hel del andra som hört av sig till Dig i det vällovliga syftet att få Dig och Din tidning att försvara den journalistiska hedern och inta en objektivt rapporterande attityd i klimatfrågan. Något ni inte gör idag, hur mycket Du än vill försäkra oss om motsatsen. Likt övrig s.k. main stream media, omfattar ni uppfattningen att den politiskt tillsatta och styrda organisationen IPCC (där ‘I:et’ ingalunda står för ‘international’ utan för ‘intergovernmental’ vilket är en stor skillnad) är den enda uttalaren av ‘fakta’ och ‘sanningen’.

FN:s uppdrag till IPCC är INTE att ta reda på vad som orsakar den ’globala uppvärmningen’ och därmed klimatförändringarna utan HUR MÄNNISKAN PÅVERKAR KLIMATUTVECKLINGEN. Det är med förlov sagt en väldigt stor skillnad. Det gör att IPCC:s uppdrag är begränsat och inte gör det möjligt för dem att rapportera om andra påverkansfaktorer.

Ändå anser Du att det som kommer ut i de politiska sammanfattningarna från IPCC utgör ‘fakta’ och den enda ‘sanningen’! För mig är det en märklig inställning för en journalist. Själv är jag utbildad jurist och har lärt mig att lyssna på båda sidor och därefter bilda mig en uppfattning om vad som ligger närmast sanningen.

Om jag visste att en part beskriver en upplevd verklighet som bygger på synintryck (därför att vederbörande är döv) och motparten berättar en annorlunda historia som återger såväl syn- som ljudintryck, så måste min uppfattning ändå bli att den senare bättre återger sanningen än den första, eller…?

Vad Du och Dina kollegor gör är att endast återge den döves berättelse eftersom den döve är tillsatt av ett mellanstatligt organ. Ni går med andra ord maktens ärenden och inte objektivitetens och i grunden – vetenskapens.

Framförallt skulle jag också grundligt läsa de underliggande rapporterna eftersom dessa sällan återges korrekt i de politiskt styrda ’Summaries for policymakers’ (Sammanfattningar för beslutsfattare), vilket gjort att ett flertal av de verkliga klimatexperterna, som t.ex. Professor John Christy eller vår egen Nils-Axel Mörner har vägrat att vidare delta i arbetet eftersom de anser att IPCC:s tjänstemän förvrängt vad som står i rapporterna för att bättre passa IPCC:s uppdrag.

Det vore klädsamt om Du åtminstone tog kontakt med vår svenska Vetenskapsakademi och efterhörde deras uppfattning i frågan. Den samlar ju trots allt vårt lands kanske främsta kompetenser inom det aktuella området. Du kommer där knappast att finna tillskyndare av agronomen Johan Rockström, politikern Anders Wijkman, TV-presentatören Pär Holmgren eller för den delen politikern Al Gore.

Du finner dock ingen där som förnekar att den globala temperaturen har stigit och inte heller någon som förnekar att människan genom sina fossila utsläpp har påverkat utvecklingen. Men den alarmistiska inställning och undergångsstämning som Du underblåser, lär Du inte finna stöd för bland ledamöterna. Den i frågan kanske allra mest kunnige ledamoten – även internationellt sett – Professor Lennart Bengtsson, har dessutom skrivit en initierad bok i frågan som jag också rekommenderar Dig att läsa innan Du fortsättningsvis med sådan emfas kallar realisternas uppfattning för ”lögn och förbannad dikt”!

Du slår Dig för bröstet och påstår att ni alltid frågar er om ”det är sant?” och ”går det att vederlägga?” (Du menar förmodligen ”belägga” d.v.s. ”bevisa”?). Om vi talar om den s.k. koldioxidhypotesen som ligger till grund för IPCC:s alla datormodeller så har den ju faktiskt hittills inte kunnat beläggas! Snarare vederläggs den genom faktiska empiriska mätningar av temperaturutvecklingen (jmf. bif. graf som Professor John Christy använde i ett kongressförhör i USA).

Christys graf72

(Illustration ur Elsa Widdings bok ‘Klimatkarusellen’)

Med tanke på just de statistiska resultaten kring olika klimatfenomen hade den gode Hans Rosling, om han fått leva, med stor sannolikhet ändå gett sig in i klimatdebatten från den statistiska synpunkten vilket var hans ämne. Annars höll han sig ifrån den så länge han levde. Men skrev i ett mail till mig på nyårsafton 2015: Jag läser och talar med de oberoende klimatforskarna. De gör olika bedömningar men forskningsuppgiften är så svår att det går att komma till olika uppfattningar utan att manipulera. Forskning om framtiden är i princip inte möjlig. Det blir alltid stora osäkerheter. I augusti 2014 var min bedömning att Ebolaepidemin skulle kunna kontrolleras med de åtgärder som vidtagits, jag hade grovt fel och tog 15 okt konsekvenserna och anslöt mig till arbetet på plats.

Det som förvirrar klimatdebatten är att många aktivister överdriver de kortsiktiga effekterna och ägnar sig åt klimatreduktionism = påstår ett en massa fenomen orsakas av klimatförändring när 99 % minst, orsakas av något annat. Men man ska inte låta sig påverkas av aktivisters överdrifter. (Min fetning och understrykning). Han var en mycket klok man.

Din krönika är ett skolexempel på det Du säger Dig bekämpa: svepande påståenden utan underbyggnad. Du gör precis som Agronomen Rockström och påstår saker utan att ange källa för det Du påstår. Du talar om en ”granskning” men anger inte vem som utfört denna granskning och i vilken kapacitet. Du påstår att ”forskare” har analyserat brevet men anger inte vilka ”forskare” detta skulle vara eller vilken kompetens de har. Och Du påstår att endast tio av undertecknarna av brevet skulle vara klimatforskare. Först ska jag påpeka att det inte rör sig om 500 forskare utan om över 700! Med stor spridning över världen.

Jag har sökt efter någon genomgång av kompetensen – som av arrangören av Oslo-konferensen anses mycket hög – men tyvärr inte funnit någon. Så jag vore väldigt intresserad av att få ta del av den granskning Du hänvisar till. Själv gjorde jag igår en snabbgenomgång av undertecknarna från de 12 sista länderna på listan. Det blev 204 underskrifter. Av dessa var 40 stycken professorer inom de ämnesområden som klimatfrågan omfattar. En av dem var dessutom Nobelpristagare i fysik. Jag räknade bort alla som verkade vara industrianknutna eller uppgav något helt annat ämnesområde (även om de bar en akademisk titel). Ändå fanns utöver dessa 40 professorer också 13 PhD inom ämnesområdena, två professionella meteorologer och 15 som jag bedömde som experter utan formellt uppgiven kompetens. Sammanlagt 70 stycken. Det innebär att 34% av samtliga 700 undertecknare ändå är av den främsta kalibern när det gäller kompetens inom klimatområdet. Och jag fann inte heller någon professor Duck eller motsvarande.

Det lär i varje fall vara en större andel verkligt klimatkunniga personer än vad Musse Pigg-petitionen – som Du själv refererade till i Ditt mail till mig som stöd för Din och tidningens uppfattning – kunde uppvisa att döma av Rebecca Uvells genomgång.

Frågan om somliga av de deltagande professorerna äro ”emeritus” eller ej är blott akademisk. De besitter den obestridliga kunskapen och i de allra flesta fall är de fortfarande aktiva – men de är inte längre beroende av forskningsbidrag som många yngre akademiker som helt enkelt inte kan delta inför risken att bli av med stöd från FN eller regeringen eller de institutioner som förbundit sig till IPCC. För den krassa verkligheten är ju att FNs forskningspengar som kanaliseras via IPCC av naturliga skäl endast går till projekt som ligger i linje med IPCC:s uppdrag – det vill säga att berätta hur människan påverkar klimatet. Alltså inte OM människan påverkar. Inte heller om solaktiviteten, den kosmiska strålningen, molnbildningen eller tektoniken påverkar!

Om ni vill leva upp till er önskan att vara ”trovärdiga” så skulle en allsidigare rapportering kring orsakerna bakom de aktuella klimatförändringarna vara mer i linje med den målsättningen, än det ni nu gör. Fundera över varför den temperaturnivå vi nu har, eller om det nu skulle bli så att temperaturen till och med ökar med 2 grader, skulle vara så mycket mer katastrofal än temperaturen under medeltiden eller den romerska tiden? Eror i vår historia som inneburit utveckling och välstånd. Och om inte Hans Roslings profetior om befolkningstillväxtens avstannande slår in, utan det istället blir så att befolkningsökningen exploderar på grund av att västvärldens regeringar går alarmisterna till mötes och hämmar utvecklingen i de fattiga länderna och samtidigt stryper användningen av all fossil och nukleär energiproduktion (trots att det fortfarande finns att tillgå) också i västvärlden. Enligt alarmisternas uppfattning ska detta leda till en avkylning vilket gör att grönskan åter avtar, öknarna tillväxer och jordens befolkning kommer att svälta. Är det mer önskvärt?

Mot en ny istid är vi ju ändå på väg vare sig vi vill eller ej. Mellanperioderna hittills har varierat mellan 8000 och 12000 år och nu har 12000 år gått sedan den sista stora istiden tog slut. Så här ser ju utvecklingen ut om vi följer data (alltså obestridliga icke-manipulerade uppmätta resultat) från Grönland över den innevarande holocenperioden

holocene

Varför skulle vi vilja påskynda detta?

Jag föreslår att Du och Din redaktion tar en ordentlig funderare över sakernas tillstånd. Läs Lennart Bengtssons bok. Läs gärna också Elsa Widdings bok. Hon är inte någon klimatforskare men genom sin verksamhet som bl.a. regeringens och Vattenfalls energiexpert kom hon i kontakt med frågan och med kunskap och intresse har hon gjort precis det arbete som ni i pressen borde ha gjort för länge sedan. Hennes bok är en utomordentlig lägesbeskrivning och där finns också referenser till olika mätresultat och andra kunskapskällor som ni kan ha glädje och nytta av.

Med vänlig uppmaning

MATS WERNER”

 

Och så tillade jag ett par länkar till olika inlägg på klimatupplysningen.se.

Naturligtvis fick jag inget svar från Burman. Så när inlägget kom om Climategate för tio år sedan, så skickade jag även den klimatupplysningen-länken till henne som tankeställare.

Vilket föranledde henne att svara mig på följande illa pålästa och arroganta sätt:

”Du hänvisar till en blogg som inte representeras av forskare. Jag vidhåller. Vi förhåller oss till kända fakta. Vedertagen forskning. Klimatsans är inte en säker källa. Det är en partsinlaga.

Forskning och etablerad vetenskap förhåller sig till fakta på det sätt att det tål granskning. Vi som medier ska inte publicera uppgifter som inte är säkerställda och kalla dem fakta. Vi ska säkerställa att det vi publicerar är etablerad kunskap. Sen kan man givetvis ha åsikter om saker å ting. Men jorden är inte platt, vi kommer därför inte att presentera det som fakta.

Det spelar ingen roll hur många länkar du skickar till mig. Dom hamnar i papperskorgen.

Med vänlig hälsning

Eva Burman”

 

Jag avslutade den föga givande konversationen:

”Hej Eva!

Du verkar som vanligt inte läsa ordentligt. Jag hänvisar inte till Klimatsans. Länken går till Klimatupplysningen! Och där torde det vimla av tillräckligt kompetenta uttolkare av klimatforskningen. Dessutom handlar den länkade artikeln om otvistiga avslöjanden kring vad de, som Du påstår sysslar med ’vedertagen forskning’, i själva verket hade för sig för tio år sedan då IPCC formade sin ”sanning”. Climategate torde fylla alla kriterier för att vara ’vedertagen kunskap’. Den visade emellertid med all önskvärd tydlighet att ‘Din’ forskning inte tålde granskning! Och att Dina kollegor vanligtvis inte gjorde vad de skulle – och fortfarande inte gör!

Men Du tror inte på dessa avslöjanden heller antar jag eftersom grävande journalistik inte riktigt ligger för er, eller hur!

Och Din avslutande mening säger sannerligen tillräckligt mycket om Din kompetens som journalist.

God Jul!

MATS WERNER”

Om Mats Werner:

Mångårig marknadsförare med specialistkunskaper kring hur konsumenter ska förmås uppfatta och reagera på reklamstimuli inom små tidsmarginaler. Utbildad DRMI, juridiska, företagsekonomiska och konsthistoriska studier vid Stockholms Universitet. Tjänstgjort på advokatbyrå. Eget företag inom reklambranschen 40 år. Författare i fackpress m.m. Kommunalpolitiskt engagerad i 39 år.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Tack Mats W. och Ingemar N. för denna vitaminspruta!
  Den ”grävande journalisten” Eva Burmans avslutning med papperskorgen är sorglig och troligen sann.

 2. Ann lh

  Tack Mats W. och Ingemar N. för denna vitaminspruta!
  Den ”grävande journalisten” Eva Burmans avslutning med papperskorgen är sorglig och troligen sann.

 3. Ann lh

  Tack Mats W. för denna sköna vitaminspruta!
  Eva Burmans avslutning med papperskorgen avslöjar nog en hel del om henne och hennes kår. Sorgligt men troligen sant.

 4. Ann lh

  Dubbla kommentarer, ursäkta men beror på tillfälligt stopp i systemet.

 5. jax

  Hennes korkade kommentarer får mig osökt att tänka på gårdagens avsnitt av ”Vår tid är nu” där den vänsterextremistiske sektledaren bestämmer vad de övriga får läsa och hur de ska uppfostra barnen m.m. Den gången klarade vi oss då folket inte köpte deras resonemang. Inte heller media gick i deras fälla. Tyvärr ser det annorlunda ut idag. Media och andra klimatalarmister har betydligt större mängd anhängare hos folket. Det kan iofs vara en synvilla, kanske det bara är den nya sekten MP och dess anhängare journalisterna som är övertygade och vi andra bara tiger still? I en perfekt värld skulle verkligheten göra sig påmind och alarmismen skulle dö ut, men tyvärr kommer det nog att ske för sent då det är uppenbart att högutbildning och hög ”intelligens” inte skyddar från benägenheten att tro på sagor.

 6. Arne

  #5
  Hög intelligens är också offer för innehavarens känslor. Den mest intelligente kan ändock vara en stor känslomänniska. Att kunna särskilja logik och känslor är inte alla förunnat. Är man dessutom sovit på teknik och NO i skolan så är det lätt att skrämmas. Lägg därtill folkhemmets överstatlighet och tron på att denna frälser oss från allt ont så är man hemma som klimathotare.

 7. Ulf

  Med sådana journalister så är det inte konstigt att ryska troll har julafton varje dag.
  https://www.google.se/amp/s/www.rollingstone.com/politics/politics-features/russia-troll-2020-election-interference-twitter-916482/amp/

 8. Sören G

  #5
  Det var väl främst akademiker/studenter som drogs in i de där rörelserna. Dagens journalistkår är väl ett arv från den tiden. Diktatur tycks inte heller vara främmande för dem.

 9. Thorleif

  Ann lh

  Det där med stopp i systemet! Kan det bero på att er blogg är utsatt för aktivister? Ni saknar bl.a kryptering (säkerhetscertifikat). Mina problem är typiska indikationer på man-in-the-middle interventioner. Inte att jag inte tillåter vissa scipt som krävs inkl cookies för att interagera. Jag vet skillnaden när det fungerar och inte.

 10. latoba

  Tack Mats för att du orkar konfrontera Eva Burman. Det du har skrivit till henne är verkligen genomtänkt och bra. Har själv skrivit åtskilliga gånger till henne. I början svarade hon ganska vänligt, men på senare tid har hon inte svarat alls.
  Senast skickade jag detta: ”När vågar du ta in något som detta?
  https://www.svd.se/orealistiskt-att-snabbt-skara-ner-utslappen
  Läs även kommentarerna.”
  Inget svar!
  Har snart helt tappat förtroendet för journalister. SvD är lite upp och ner. Tove Lifvendahl hade för en tid sedan en bra ledare om klimatfrågan. Och ibland får Björn Lomborg skriva. Deras klimatkväll på Oscars i går är ett bottennapp.

 11. Thorleif

  Mats Werner

  En mycket gedigen och välformulerad korrespondens. Tyvärr ser svaren som oftast ut på detta auktoritära sätt. Ju längre in i hörnet de drivs ju mer desperata blir reaktionerna på kritik. Hur kan kan t.ex extremist organisationer som Fridays for future användas av Svt i ”Allt för Sverige” kan man fråga sig? Orsakerna är flera men framförallt beror det på att jounalistkårens sammansättning och att allt fler sett hur livsvillkoren förändrats i samhället. ”Ultrakapitalism”, stress och ohälsa. En långsiktig negativ reaktion har byggts upp där framförallt många kvinnor och en ny generation barn nu får utlopp för andra sätt att leva. Man vill förändra och klimatet har blivit instrumentet för det. FN är vidare en organisation i ständig brist på pengar varför den djupa staten med dess utövare driver sina agendor relativt obehindrat. FN är en utmärkt spelplan för flera intressen.

 12. Claes-Erik Simonsbacka

  IFNEC Global Ministerial Conference: Bringing the World SMRs and Advanced Nuclear.
  U.S. Department of Energy 14 Nov. 2019

  https://www.youtube.com/embed/Xty7YPlqNys

  Mvh,

 13. Ivar Andersson

  Tack Mats för att du orkar konfrontera Eva Burman. För Eva Burman är tron viktigare än vetenskapen. Klimathotstron är viktigare än klimatvetenskapen. Att Greta och Rockström är ledstjärnor för Eva är ställt utom allt tvivel.

 14. PK

  Intressant mailväxling med Eva Burman. Förr var det kvällstidningarna som med sin populistiska journalistik skapade rena lögner för att få nya läsare. Idag gäller detta även för alla tidningar. Devisen ”syns du inte finns du inte” är nog på väggen hos de flesta redaktioner. Miljörörelsen har samma devis och blir då en multipelfaktor när de två möts. MSB gav ut en studie av medias hantering av svininfluensan som är intressant läsning: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25720.pdf

 15. Ulf

  Svar 5

  Måste ställa mig frågande till detta. Jag menar baserat på egen erfarenhet att media var mycket värre då. Framförallt för att det fanns så få valmöjligheter för läsaren. Vidare ställde dåtidens vänsterpolitik till med monumentala skador för Sverige. Långt värre än dagens politik gjort. Sverige var världens fjärde rikaste land i nivå med Schweiz. Vi är mycket långt ifrån Schweiz idag räknat i internationell köpkraft. Det var mycket värre förr.

 16. Ann lh

  # 9 Thorleif, tack för omtanken men i mitt fall så är jag nog i goda händer i det fallet. Både gubben och sönerna är kunniga i frågan och dessutom sådana där med krav på både svångrem och hängslen även i fallet med datasäkerhet. Det har gått så långt att den underbara lilla roddbåt som jag drev igenom köp av nyligen ligger i trädgården i väntan på syndafloden och lite i protest döpt till The Ark.

 17. Björn

  Bra bra!! Citatet av Hans Rosling ger inlägget en autentisk styrka. I övrigt är det påfallande hur tidningsredaktioner, istället för att vara en objektiv röst, blir propagandacentraler. Var kan vi idag finna en fri och oberoende press?

 18. Ulf

  Svar 17

  Vill inte vara negativ men så fort Rosling inte kunde försvara sig längre så började nålsticken komma. Hos en sån som Burman tror jag inte att han väger längre. Allt lågfrekvent stickande har gjort att han underminerats i dessa kretsar. Mycket fult eftersom det inte fungerat ifall han kunnat försvara sig.

 19. jensen

  Intressant uppsats på Alvar Nurre Nyréns blog.
  Går dock ej att kommentera.
  Han vet ej orsakerna till klimatvariationerna.
  Men jag vet.
  Det kaotiska klimatet oscillerar kring ett varierande medelvärde. Inte minst ett varierande tidsperspektiv. T.ex. årsmån eller 500-års trender eller snarare 1 000-års-perspektiv-trend. Ett annat exempel är insolationen NH 65.som blev negativ för ca 3 000 år sedan. ( mindre än genomsnittet.)

  Denna bakgrund ger belägg för orsaks-sammanhanget.:
  Varje klimatvariation är ett resultat av aktuell föregående klimat-oscillation med innefattande tids- och amplituds-variation, och kommer så att fortsätta miljontals år likväl som klimatvariationerna har pågått miljontals år, för att inte drämma till med ett antal miljarder år.
  Så Alvar har fullständigt rätt i att det största misstaget beträffande politiska och MSM-mässiga klimat-skofferiet rör sig om betydelselösa manipulerade detaljer och bekräftelseforskning angående klimatet, i stället för vetenskapliga diskussioner angående hypotes-falsifiering och alternativa hypoteser, ev. teorier.

 20. jax

  #15 Ulf
  När du säger det får jag till viss del hålla med dig. Kulturjournalisterna var ju lika enkelspåriga som nu, men jag menar att nyhetsrapporteringen i övrigt var mer balanserad. Har också erfarenhet från den tiden men jag såg igenom den ihåliga retoriken redan då trots att många av mina kompisar tillhörde sekterna. Vi var väldigt unga så de är väl ursäktade.

 21. Jensen #19,

  det man glömmer när norra halvklotet är längre från solen, är att då blir sommarhalvåret längre. Det är t.o.m. så att det är lika mycket energi. Anledningen är att strålningsenergin avtar med 1 delat med avståndet till solen i kvadrat. Samtidigt är den tid som den utsätts oängre också i proportionen 1delat med avståndet i kvadrat — enligt Keplers andra lag.

 22. Helge

  Bra skrivet!
  Eva Burmans svar är dock av det oseriösa och självgoda slaget. Man blir faktiskt lite ledsen över kvalitén på våra redaktörer idag.

 23. Ulf

  Svar 20

  Ja ungdomar är förlåtna det jag har svårt för var avtrycken i politiken hos vuxna människor. Fördrivningen av våra 10000 bästa entreprenörer, slakten av den svenska lönemodellen som grundlade alla våra devalveringar, kriminalpolitiken som vi lider av än idag och sist men inte minst stödet till alla vedervärdiga kommunistdiktaturer, Nordkorea, Kina, Vietnam, Kambodja, Kuba, Zimbabwe etc etc.
  Rapport och Aktuellt var rena propaganda centralerna.
  Svenska folket satte faktiskt stopp röstade borgerligt och socialiseringen av näringslivet hindrades också i sista stund.
  Låt mig säga så här, jag var mycket räddare då än nu. Då var det allt, nu är det enstaka frågor som iofs är nog så allvarliga. Men i grunden är vi nog överens men det här satte kanske större spår i mig uppvuxen i en företagarfamilj.

 24. Mats Kälvemark

  Christys kurvskara med falsifierade temperaturmodeller i all ära men den bilden biter inte i debatt med medlemmar i klimathotarsekten. Det jag kommit fram till som argument som kan bita är referens till ”verkligheten” och historisk (innan koldioxid kan ha påverkat) tillbakablick.

  Exemepel. 1, havsnivåhöjning
  Den är inte flera meter till sekelskiftet utan stabila 1,8 mm/år eller ca 16 cm till sekelskiftet.
  Referens till SMHI och NOAA, Tides and Currents. På den senare siten bekräftas minimerad risk för dränkta söderhavsöar. Har hittills inte hänt att någon någonsin har tvingats flytta pga nivåhöjning.
  Bra exempel från verkligheten är att ca 40% av Nederländernas landyta ligger under havsnivå genom att havet stängts ute med vallar. Flygplatsen Schipol ligger exempelvis 4 m under havets nivå.
  Ett annat bra exempel från verkligheten är Maldiverna, som 2018 byggt ut sin internationella flygplats på havsnivå med en 3,6 km lång bana för att kunna ta emot de största planen av typ A 380. De tror inte på IPCC!
  NOAA visar också Stockholm inklusive landhöjning vilket innebär en takt på minus 3,7 mm/år! Sektmedlemmar har noll koll på detta.

  Exempel 2, isläget i Arktis.
  Det var lika lite is och lika varmt eller varmare förr. Referens bl.a. till prof. Hans W.:son Ahlmann
  bl.a. dokumenterat med en understreckare i SvD 1938. Annan bra referens är till K. A. Nordenskiöld och Vegaexpeditionen 1878 där han seglade genom Nordostpassagen. Referens till prof W. Dansgaard som var pionjär vag gäller utvärdering av klimatvariationer via isborrkärnor. (GISP2).
  Under 1930-talet bedrevs kommersiell sjöfart genom Nordostpassagen.

  Exempel 3, temperatur.
  En grads temperaturskillnad är nästan omöjligt för människor att märka, i synnerhet över långa tider. Skillnaden i årsmedel mellan N och S i Sverige är 10 gr, dvs 1 gr per 15 mil.
  Så man kan säga att för att eliminera 0,5 gr temperturökning räcker det med att flytta från Stockholm till Uppsala.
  Tar vi Stockholm i ett annat exempel så är årsmedel 7 gr och skillnaden 27 gr vid jämförelse mellan lägsta mintemp och högsta maxtemp. (Månadsmedelvärden under 1 år)

  Finns många andra exempel från verkligheten och medlemmar i klimathotarsekten har noll koll.

 25. Lars-Eric Bjerke

  Mats Werner
  IPCC skriver i AR5 Box 12.2 att den jämnviktsklimatkänsligheten (TCR) ligger med 66 % sannolikhet mellan 1 C och 2,5 C för en för en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären . Värdet på TCR definierar ju i siffror klimathotet.
  Det vore intressant att fråga t.ex. Eva Burman var TRC-gränserna går mellan att vara klimatförnekare, klimathotsskeptiker,”tro på forskningen” respektive alarmist.

 26. Gunnar Strandell

  Det ser ut som att Eva Burman får stöd i den forskningspolitiska propositionen som kommer 2020. 🙁

  Citat från Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning:
  ”– En annan viktig ingång är aktivt arbeta emot den forskningsresistensen som vi idag ser breda ut sig i delar av samhället som exempelvis manifesterar sig i klimatförnekelse. Vi behöver värna hur forskningsbaserad kunskaps sprids i samhället för att kunna bemöta de samhälls- och klimatutmaningar vi ser. I grund och botten handlar det om att värna vårt demokratiska samhälle.”

  Länk:
  https://www.regeringen.se/artiklar/2019/11/ny-kunskap-viktig-for-att-losa-samhallsutmaningar/

 27. Lasse

  #24 Mats K
  Utmärkt
  Det som gör mig mest förtvivlad är att samma forskare som befarar att haven skall svämma över i en dialog medger att så (ännu) inte sker-tvärt om så är de övertygade om att det finns en periodicitet som ännu idag ger större utslag.
  Samme forskare anser att solens roll i den observerade uppvärmningen är utesluten, trots att hans fakultet fått en de anslag för att just studera detta.
  Det gäller för dem att utåt hålla en linje , som de inte klarar när fakta visas!
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg
  Kan detta ge värme?

 28. Håkan Bergman

  Gunnar S. #26
  ”de samhälls- och klimatutmaningar vi ser
  Har Löfven vart till SpecSavers?

 29. Niklas Mörner skrev så här i oktober apropås någon artikel på Facebook:
  ”Försurningen i haven är en myt. Havet är inte alls i snabbt stigande – för 2100 gäller en ändring på +5 cm ±15 cm. Temperaturen kan aldrig stiga med 1,5 till 2,0 °C fram till 2100, och CO2 har en närmast försumbar effekt”.

  Här intervjuartikeln med honom i NEW AMERICAN:
  https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/31472-un-ipcc-scientist-blows-whistle-on-un-climate-lies

 30. Jan-Åke

  Mats 24
  ….därtill hade Stockholm minusgrader i juli och hundratals meter djup is och snö i tiotusentals år fram till för 15000 år sedan.
  Snacka om klimatkris och extremväder.

 31. Rolf Mellberg

  #27 Lasse

  Du pekar ju emellanåt på solskenskurvan, men jag har väl inte hängt riktigt med om du har någon klar uppfattning om bakomliggande orsaker?

  Hursomhelst snubblade jag över en wuwt-länk, se nedan vilken även har bäring på diskussionen om Kinas – som det förefaller – oalarmistika syn.

  Har du hängt med i denna forskning? Kan man hoppas att AR6 tillerkänner sol-styrande mekanismer lite större värde än AR5? IPCC kanske känner att det är nödvändigt att påbörja en reträtt?

  Norrmannen Ola M Johannessen var f.ö. ett nytt namn för mig!

  https://wattsupwiththat.com/2017/04/24/robust-relationship-between-solar-wind-speed-and-north-atlantic-oscillation-discovered/

 32. Lasse

  Just nu P1 : https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7352377
  Sveriges radio är del i den massiva kampanj som gör skepticism till en ytterlighetsrörelse.
  Vi kan bli fossilfria.
  Moralisk fråga säger Lövin.
  Tekniskt går det säger näringslivets representant.(Haga initiativet)
  Extinktion rebellion tycker att läget är akut.

  Opartiska SR har gjort ännu ett inslag som förmedlar propaganda.

 33. Per I

  Jag har kommit till den slutsatsen att alarmisterna, de idealistiska som inte bara tjänar pengar på ångesten, skulle bli väldigt ledsna om det visade sig de hade fel. De har funnit nåt att leva och kämpa för, ett högre mål och nåt som förenar dem. Det gör att de inte är mottagliga för vetenskapliga fakta. Och de som med sunt förnuft försöker motbevisa blir fienden som de inte ska lyssna på. Och det glappet går inte att överbrygga i förstone. Men nu har ju även Kristersson sagt att han oroas av alarmismen så det kanske händer saker. Alarmisterna skulle kunna få hållas om inte det blev så dyrt. Ett förstört energisystem, dyr vindkraft. Men när det väl kommer till kritan så blir kärnkraften kvar. Målet 2040 är bara en siffra, den skulle ju vara avvecklad redan 2010. Och det beslutades i folkomröstning. Så MPs påhitt väger lätt och ligger snart i papperskorgen.

 34. P

  #26

  Matilda Ernkrans på den positionen leder till klimatkatastrof inom högre utbildning på syrefattig nivå.

 35. Björn

  Gunnar Strandell [26]; Det är ju en sanslös utveckling vi har när företrädare från regeringen använder sig av begreppet ”klimatförnekelse”. Här kan man ju undra hur Mats Werner ser juridiskt på detta epitet som Matilda Ernkrans låter sig uttala i intervjun. Var har vi hamnat i ett intellektuellt mörker om vi börjar kränkande kalla de som inte har regeringens syn på klimatfrågan för klimatförnekare. Begreppet klimatförnekare är vidrigt, vilket pekar mot något som inte existerar, men som används enbart i kränkande syfte. Detta är väl nästan att likställas med hatpropaganda?

 36. Ingemar Nordin

  Gunnar s ”26,

  Klimatfascismen sprider sig till hela samhället. Alla motargument (grundade på fakta och vetenskap) är härmed förbjudna på våra universitet.
  Under den nazistiska regimen i Tyskland på 30-talet så förbjöd man icke-arisk fysik, tillsatte nazisttrogna rektorer och sparkade alla forskare som inte stödde den nazistiska doktrinen.

  Nu upprepar Matilda Ernkrans samma typ av forskningspolitik för våra svenska universitet. Undrar hur ministern tänker bestraffa de universitet som bland sina anställda forskare vågar föra fram vetenskapliga motargument i en vetenskapligt sett kontroversiell fråga? Vilket universitet vågar ifrågasätta denna politik?

 37. Björn

  Gunnar Strandell [26]; Det är ju en sanslös utveckling vi har när företrädare från regeringen använder sig av begreppet ”klimatförnekelse”. Här kan man ju undra hur Mats Werner ser juridiskt på detta epitet som Matilda Ernkrans låter sig uttala i intervjun. Vi har hamnat i ett intellektuellt mörker om vi börjar kränkande kalla de som inte har regeringens syn på klimatfrågan för klimatförnekare. Begreppet klimatförnekare är vidrigt, vilket pekar mot något som inte existerar, men som används enbart i kränkande syfte. Detta är väl nästan att likställas med hatpropaganda?

 38. L

  Burman har rätt, på SVT sa igår självaste Arnold Schwarzenegger, Gretas bästa vän, att våra växthusgasutsläpp dödar 7 miljoner människor om året i detta nu! Honom säger man inte emot…

 39. #27 Lasse
  Globalstrålning och solskenstid ökade under första hälften av 1900-talet men då fanns det endast mätningar i Sthlm. Se https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1297103/FULLTEXT01.pdf sid 46 – 48

 40. Om ni vill övertyga en muhammedan om att islam är en förkastlig religion hur länge tror ni då att han lyssnar på er om ni levererar aldrig så rationella och underbyggda resonemang? Det fungerar inte för att han är en blint troende, han bara vet att Muhammed är bäst, och han kommer inte att rubbas en millimeter av era argument, snarare stärks han i sin övertygelse. Exakt samma sak gäller då en klimathysterika skall fås att inse fakta om ”klimatförändringarna”, det fungerar definitivt inte med ”mansplaining” och logik, det gör bara saken värre. Det är på allvar nu, vår framtid står på spel och det är dags att ge sig in i slutstriden med användning av fanatikernas egna vapen: outtröttlig, pockande, selektiv indoktrinering, skamlös smutskastning och gränslösa förlöjliganden. På något annat sätt kan vi inte få stopp på skiten!

 41. Rolf Mellberg

  Ja det är en rätt ”spännande” tid vi lever i. Tidigare i år höll man en Vetenskapsfestival i Göteborg. Ett mysigt gäng höll låda (se länken nedan) under benämningen FAKTARESISTENS.

  Vid 57 minuter kan man höra en man vid namn Vincent berätta det förfärliga att inom själva universitetet frodas vetenskapsförnekelsen, han berättar bl. a. att han haft en …

  GEOLOGIPROFESSOR som är KLIMATFÖRNEKARE!!!

  …och att universitet ”Inte lyckats städa upp” i sin egen verksamhet…
  Detta i den anklagande professorns frånvaro.

  Pöbelpsykologin är otroligt lik rödgardisternas härjningar under Kulturrevolutionen där inte minst proffessorer fick löpa gatlopp (i bästa fall)

  Överinkvisitorn Hultman sitter på podiet, även Åsa Vikfors samt Pontus Böckman, ordförande VoF. Pontus är klädd i en tröja med texten ”Jag är skeptisk”, fantastiskt roligt!!!!
  Åsa är professor i teoretisk filosofi och uttrycker sig väldigt tvärsäkert även i andra filmer på youtube att ”klimatvetenskapen” är en bergfast sanning!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=ouDZ8-ZDA6U&t=3516s

 42. Thorleif

  @16 Ann lh

  Ok Ann,det låter bra. Din kollega Per Welander anger i sitt inlägg nedan att ni har tekniska problem. Mina uppdateringar tar ovanligt lång tid f.n men fungerar utom just i 2 trådar där vissa helt ok länkar inte tillåts att sändas in genom att kommentaren avkortas. Om ingen annan har dessa problem så antyder det att någon ”bevakar” och styr vad jag tillåts posta eller så sker ”modereringen” hos er! Inläggen som jag försöker posta är taggade eller aktiverade som prenumerationsbevakning trots att jag ej valt detta själv!

  Mvh

 43. Rolf Mellberg

  Jag har en känsla av att republikanerna kan komma att gå till frontalangrepp inom några månader. Med Tony Heller, Nir Shaviv, Valentina Zharkova, Anthony Watts, Curry, Christy, Spencer, Happer, Lindzen m. fl som frontspelare.

  Jag har även en känsla att Mattias Karlsson (såg ni honom berätta i helgen om att Torys i GB och konservativa i USA är deras främsta ”sparringpartners”?) Mattias har nu en ny befattning och nära kontakter med Trumps kretsar, Om man startar ett anfall i USA så kan SD följa efter här.

  I så fall blir det ett HERRANS LIV i den svenska ankdammen!!!

  Men jag har kanske bara lite för livlig fantasi?

 44. Håkan Bergman

  Thorleif #42
  Det har hänt mig nån gång också att jag fått notifieringar utan att jag klickat för det, åtminstone inte medvetet. En kaka styr det där, om den blivit satt av misstag kan ju nån fler kaka också ha drabbats av skräp, prova att rensa kakorna och se vad som händer.

 45. Th

  Ett sätt att bakvägen komma åt denna ”samsyn” på att havsnivåer höjs vore att starta ett aktiebolag och erbjuda sig att köpa ”värdelösa” strandnära tomter av kommuner. Tänk er att annonsera i dagstidningar med erbjudanden om att ta risken ifrån det allmänna.

 46. Per I

  Lasse #32
  Tänk om det ändå gick att kommentera inslaget på plats, P1 alltså. Men det vågar de inte.

 47. Thorleif

  @44 Håkan Bergman

  Har man en god portion fantasi och bra intuitiv förmåga handlar det om helt andra fioler.

  Min webbläsare rensas alltid automatiskt på ”allt”. Mina säkerhetsskydd är inställda som vanligt inkl denna site (om inget ändrats här!). Jag tömmer regelmässigt cachen av prestandaskäl (liten padda). Jag har hyfsat bra koll på när ”min ip” är komprometterad osv.

  Tack för uppmärksamheten ändå Håkan,

 48. Thorleif

  @44 Håkan Bergman

  Har man en god portion fantasi och bra intuitiv förmåga handlar det om helt andra fioler.

  Min webbläsare rensas alltid automatiskt på ”allt”. Mina säkerhetsskydd är inställda som vanligt inkl denna site (om inget ändrats här!). Jag tömmer regelmässigt cachen av prestandaskäl (liten padda). Jag har hyfsat bra koll på när ”min ip” är komprometterad osv. Möjligtvis kan det vara mitt cookie autodelete program som spökar!

  Tack för uppmärksamheten Håkan,

 49. Fredrik S

  Undrar hur en genomsnittlig ministerdag ser ut i den rödgröna ministären?

  Med tanke på vad som presteras i offentligheten kan man kanske misstänka många bjudluncher med sprit kombinerat med mycket Candy Crush på övrig tid eller något åt det hållet?

 50. Håkan Bergman

  Thorleif #48
  Paddor, mobiler och Chromebookar går väl över en proxy, där vet man aldrig vad som händer.

 51. Ingemar Nordin

  Lite OT:
  Nu har moderator låst samma tråd två gånger på Högskoleläckan https://www.facebook.com/groups/hogskolelackan/ efter att jag blivit angripen ad hominem av universitetskollegor. Det går tydligen inte längre att föra en saklig debatt om detta uttalande från statsrådseberedningens Matilda Ernkrans: ”– En annan viktig ingång är aktivt arbeta emot den forskningsresistensen som vi idag ser breda ut sig i delar av samhället som exempelvis manifesterar sig i klimatförnekelse. Vi behöver värna hur forskningsbaserad kunskaps sprids i samhället för att kunna bemöta de samhälls- och klimatutmaningar vi ser. I grund och botten handlar det om att värna vårt demokratiska samhälle.”

  Tystandet av all saklig och vetenskaplig diskussion om klimatet är sanktionerat från högsta ort. Och det verkar tyvärr som om många universitetsanställda villigt hjälper till att tysta debatten.

 52. Fredrik S

  Ja, dessa journalister. Wolfgang Hansson i AB tex, skämtar han eller har de på allvar trott att co2-utsläppen i världen minskar? Nästan så att man undrar om de lever i tron att deras cykeltur från Södermalm till jobbet gör skillnad?

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/RRnmoa/det-ar-nagot-som-inte-stammer-i-klimatdebatten

 53. Per I

  Th #45 Bra ide. Ett aktiebolag som tar risken och köper upp. Till ett pris som ligger långt under värdet förstås. Ingen kommer sälja för de väntar sig ökande värden. När seriösa politiker upptäcker att det här med alarmismen får allvarliga konsekvenser, inte bara kortsiktiga röster, så kommer Isabella Lövin vara ett avklarat kapitel för dem. Hon har mycket makt nu men sen blir det papperskorgen. Om det var nån som såg Lövin i debatten med Kristersson, vad har Finlands kärnkraftsbyggande att det tog lång tid och kostade mycket med Sverige att göra? Vilket svammel. Vi har ju fungerande kraftverk. Hon vet inget om energipolitik och saknar helt ansvar. En populist.

 54. Thorleif

  @50 Håkan

  Min padda saknar sim-kort och mina dns-adressering ska ske utanför min isp. Webbläsaren använder ingen proxy enligt inställning. Men eftersom Android är oerhört osäker trots sin s.k sandbox-teknologi är man i konstant våld hos google-helvetet. Min router har blivit kapad ”en gång” och trots maskinåterställning återkom felaktigheter i routing med intrång i bl.a säkerhetsprogram med mystiska 10.0.01-routrar i andra änden istället för min egen 192a tillsammans med plötsliga dns-ändringar. Jag skulle kunna skriva en bok om alla ”störningar”

 55. Ulf

  Att den här regeringens politik skulle vara intelligentare vad gäller klimatpolitik jämfört med övrig politik vore extremt konstigt. Vi vet hur det gått inom andra områden. Jag tror fortfarande att Sverige kommer vara ett av de sista länderna där sans och vett kommer in i klimatfrågan. Bättre med initiativ som forskaruppropet inom EU. I USA har det redan vänt och i Asien kommer aldrig vansinnet att få fäste. Bara att vänja sig helt enkelt.

 56. Jan

  Matilda Ernkrans:
  Högskoleexamina i statskunskap och sociologi, Örebro universitet (studier kombinerat med arbete) 1994–1997, 2002
  Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning, Alleskolan 1989–1992
  https://www.regeringen.se/4971cb/contentassets/f3c265cd35114f81a2c1c8d60e0a9ca1/cv-matilda-ernkrans.pdf

  Vi har en journalist och politikerkår med väldigt bestämda åsikter i naturvetenskapliga och tekniska frågor. Studerar man deras utbildningsbakgrund kan man konstatera att de, med försumbart få undantag ,har gemensamt att de har flytt långt bort från allt som kan innehålla någon naturvetenskap och teknik.

 57. Thorleif

  Den s.k högskole-reformen innebar ett stort uppsving för allehanda mediokra examina utöver enorma utbud av luddiga kurser. Reformen äventyrade kvaliteten dramatiskt eftersom nya högskolor växte upp som svampar ur jorden där finansiering erbjöds i takt med antalet examinerade. Självklart fattades det också kompetens genom expansionen. Klassiska examina i naturvetenskapliga och ekonomiska ämnen späddes ut kvalitetsmässigt. Allt understött av en grund- och gymnasieskola som alltmer inte nådde upp till förberedelse för universitetsstudier. Allt fler kunde tack vare betygsinflation komma in på högskolorna.

 58. Lars Thylen

  Ja, MSM omgiver sig med en ogenomtränglig mur av Fort Knox kaliber. Jag vet , ty jag och kollegor etc har försökt att genomtränga muren och upplysa ett antal MSM om den enkla sanningen och faktumet att det finns olika åsikter i klimatfrågan, n b om antropogen inverkan via koldioxid. Att det finns olika åsikter i forskarsamhället kan vara svårt att tro när man drabbas av bulletinerna från “Fort Knox”.
  Vårt försök till balansering av debatten refuserades av DN, SvD, Expresssen, Hufvudstadsbladet (!), MEN publicerades i Ålandstidningen ( heder åt dem!) https://www.alandstidningen.ax/insandare/det-finns-ingen-enighet , denna gång endast undertecknad av mig, som har en del band till Åland. Denna tidning innehöll dessutom en intressant artikel om solens roll I sammanhanget…

 59. Citatet ”IPCC skriver att jämnviktsklimatkänsligheten (TCR) ligger med 66 % sannolikhet mellan 1 C och 2,5 C för en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären” har också nämnts av Greta Thunberg. En så exakt siffra som 66% för ett så stort temperaturintervall är minst sagt bisarr. Varför inte 60% eller 70%? Förklaringen är väl att de menar att chansen är 2 mot 1, en ren gissning förstås.

 60. Ulf

  Nu är klimathotarna desperata. Det vi som kan räkna vetat i ett antal år går nu inte längre att blunda för.Som tidigare diskuterats så kommer sanningen att komma fram. Kinas utsläpp synar nu klimattron och även Parisavtalet. Att döma av Rockströms desperation inser han att avslöjandet är nära. https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/aw0Jx2/rockstrom-om-skrackrapporten-vi-kan-lara-oss-av-trump
  Något att bita i för den svenska regeringen som tillåter en kinesisk ambassadör härja fritt. Vår minister kan väl säga till kineserna på skarpen att ”detta är inte ok”.
  Tror inte den här bloggen behövs så mycket längre verkligheten sköter om det här problemet.

 61. JP

  #56
  Mer om Matilda Ernkrans:
  ”Ministern för högre utbildning och forskning är pikant nog den enda som inte har laddat upp sitt CV på regeringens hemsida. Men i en intervju från 2013 säger Matilda Ernkrans att C-uppsatsen aldrig blev klar. Det är uppenbart att hon inte har någon större erfarenhet av sitt politikområde.”
  https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/bedrovligt-lag-utbildning-bland-lofvens-ministrar/

  ”Så fick det bli och parallellt med arbetet skötte hon studierna på Örebros universitet inom statskunskap, sociologi och nationalekonomi. Tanken var att ta en examen i sociologi men den där c-uppsatsen om hedersrelaterat våld från 2002 ligger fortfarande ofärdig i en låda.”
  https://www.ja.se/artikel/42845/arbetar-med-sitt-storsta-intresse.html

 62. Rolf Mellberg

  #60 Ulf

  Angående Rockström:

  Ja tittar man på den här filmen med väckelsepredikanten Johan ”Refaat” Rockström, snart tre år gammal så inser man att han har all anledning att vara desperat:

  Denna sinnessjuka kurva vid 18 minuter – fantasier i det blå.

  https://www.youtube.com/watch?v=V9ETiSaxyfk

 63. Robert Norling

  # 60 Ulf
  ”Nu är klimathotarna desperata.”
  När en minister för högre utbildning och forskning går ut med att för att värna demokratin, måste klimatförnekelse stoppas.
  Undrar hur de tänker stoppa det fria ordet.
  Kanske det blir med arbetsläger i Lappland för alla oliktänkande.
  Nog börjar det bli desperat.
  Betänk vilken våldsam propaganda som haglar över vårt lands befolkning, ändå känner de styrande sig hotade av människor som försöker framföra lite fakta i debatten.
  Kan det hänga ihop med att de vill ha den aldrig sinande ”kassakistan” ifred.

 64. Frej

  Här kommer en intressant och roande diskussion med ,nu klistrar jag lite ,Apocalypse Deferred: Watch Mark Steyn & Anthony Watts, Stephen McIntyre and Ross McKitrick in climate panel och en länk https://youtu.be/FHUHsBnpCj8

 65. Ulf

  Svar 62

  Tror inte det har så mycket med kassakistan att göra som att skapa en gemensam ond fiende för att skyla över hur monumentalt man misslyckats med allting. En klassiker? leta efter oskyldiga syndabockar hitta ett påhittat hot som påstås vara värre än allt annat. Folk ska glömma våldet mm och vems fel det är. Min poäng är dock hur detta ska gå till när enligt FN rapporten Kina spränger alla gränser i sina utsläpp. Alla normala medborgare måste förstås inse det meningslösa i det vi håller på med när Kina m fl kommer att fortsätta öka utsläppen. Då föreslår Rockström ovanstående lösning drivet av ett litet land som inte ens kan ta en kinesisk ambassadör i hampan.
  De klimatreligiösa kan pådyvla oss vad somhelst men alla inser att det bara är meningslös moralism om utsläppen globalt ökar kraftigt ändå.
  Och vad händer sedan när katastrofen inte inträffar trots ökande utsläpp?
  Hur ska ministern gå iland med att skylla på en handfull svenskar som står upp mot klimatreligionen när det är uppenbart att Kinas agerande helt raderar ut målen i Parisavtalet dessutom utan att bryta mot det.
  Annars kan vi alltid skicka extention rebels till Kina låt oss se hur pigga de är på att demonstrera mot det verkliga hotet mot deras religion.

 66. Ulf

  Man ska också ha klart för sig att länder som Kina och Ryssland har all anledning att öka sina koldioxid utsläpp. De tror inte på koldioxidteorin det är helt klart. Samtidigt vet de att ju mer de släpper ut desto mer desperat blir klimatpolitiken i västeuropa och desto mer förstör dessa länder sina ekonomier med vansinnig klimatpolitik. Det ligger helt i linje med Kinas och Rysslands inriktning på att skaffa mer makt.

 67. elias

  #26
  Jag trodde det var tvärt om; att man inom klimatalarmisterna idag talar om nödvändigheten att införa diktatur föa kunna kringgå länders motstånd mot de åtgärder/lagar man vill införa