Kolcykeln – en trähjuling

Låt mig inleda med en påminnelse. Idag tisdagen den 7:e maj, är det dags för det andra evenemanget i Hållplats Klimatet på restaurang Hållplatsen Strandbodgatan 5 i Uppsala. Kl 18.30 talar Fil Dr Jacob Nordangård om
Ekonomiska och politiska krafter bakom klimatfrågan”.
Jacob har nyligen disputerat på  en uppmärksammad avhandling Ordo AB Chao vid Linköpings universitet. Efter presentationen ges tillfälle till frågor och diskussion.
*            *            *            *
Ämnet för dagens inlägg är återigen frågan om varför atmosfärens halt av koldioxid stigit monotont sedan moderna mätningar inleddes på Manua Loa. Den gängse förklaringen är att det i första hand beror på mänskligt bruk av  fossila bränslen. I Susan Salmon’s Technical Summary för AR4 sägs t ex på sid 24 “Flera indikationer bekräftar att den postindustriella ökningen av dessa gaser inte härrör från naturliga mekanismer” (min övers). Det är en nödvändig utgångspunkt för att yrka på att bruket av fossila bränslen måste minskas. Många, men långtifrån alla, AGW-kritiker har också accepterat den förutsättningen. När Lennart Bengtsson för två veckor sedan skrev (länk):
“Det råder därför ingen tveksamhet att ökningen av koldioxid i atmosfären i dominerande grad är av fossilt ursprung” så är det helt i linje med vad som brukar sägas. Likaså motiveringen: “Isotopmätningar visar att tillskottet har fossilt ursprung genom att halten av kol 14 i luftens koldioxid  proportionellt gradvis har minskat och är lägre än i  hav och vegetation. Vidare rör det sig om koldioxid som oxiderats i atmosfären eftersom mätningar visar att luftens koncentration av syre samtidigt minskat i motsvarande grad.”
Figuren nedan, som är citerad från 2007 års IPCC-rapport AR 4, (länk ) är bakgrunden till detta argument.
 
No 1
 
a-figurens svarta, sågtandade kurva visar Manua Loa-resultaten för den trendmässigt ökande CO2-halten under perioden 1970-2005. Sågtandsformen beror på årstidsväxling. Redan dess fasförhållande till årstiden på norra halvklotet ger upphov till tvivel på att förloppet är styrt av fossilförbrukning. Den röda och blå kurvan visar hur mycket syrehalten i luften minskat beroende på att koldioxid oxiderats i Kanada respektive Australien. Skalan på y-axeln anger en mycket liten förändring av syrehalten som normalt är ca 20%.  ”meg” är andelar på 10-6 i förhållandet mellan O2/N2. Det är för mig en oklart hur man kan påstå sig mäta ett liten andel av tillskottet till CO2-halten, alltså << 0.04 %, genom att uppmäta förbrukningen av syre. Hur och varför sker f ö oxidationen i atmosfären?
I detta sammanhang vill jag fästa uppmärksamheten på kurvorna i b-figuren. Den svarta anger utsläppen från fossileldning och cementtillverkning i Gton C/år. Den röda visar ett växande underskott på den stabila isotopen 13C i förhållande till 12C. Det handlar alltså inte om den radioaktiva isotopen 14C, som Bengtsson råkat skriva. Den röda kurvan har en negativ y-axel, dvs underskottet ökar uppåt och är beräknat med uttrycket: No. 2
”Standarden” är ett kalciumkarbonatmineral Pee Dee Belemnite, och i förhållande till detta  har de flesta varianter av naturligt förekommande CO2 negativa δ-värden. Underskotten beror på att fotosyntesen i någon utsträckning ”sorterar bort” den tyngre kolisotopen, så att ett biologiskt material, t ex trä, har ett δ-värde = -26 ‰. Eftersom kol och olja fossilerats från växtrester finns ett sådant underskott också i dessa bränslen. C. D. Keeling inledde redan 1977 mätningar i atmosfären (länk) för att studera i vilken utsträckning tillförsel av CO2 från fossilförbrukning minskade dess δ-värde. I b-figuren ovan är skalorna sådana att kurvorna i stort sett är parallella, vilket skapar intrycket att fossileldningen är orsak till att δ-värdet avtagit. En nära granskning visar dock att variationerna inte är i fas, dvs δ-värdet minskar inte snabbare för att fossilförbrukningen har ett maximum och vice versa. Den viktigaste invändningen mot resonemanget är att ett sjunkande δ-värde inte entydigt beror just på fossilförbrukning – det är alltså inte ett antropogent fingeravtryck. Det visar endast att atmosfären fått ett ökat tillskott av CO2 från bio- eller fossilsfären. Till den insikten skall adderas faktum att tillskottet av av CO2 från fossilförbrukning är ca 7 GtonC/år under det att CO2-flödena från fotosyntes/respiration, är av storleksordningen 100 GtonC/år och varierande. Det är uppenbarligen förenat med svårigheter att med någon noggrannhet bestämma hur stort just det fossila tillskottet är. Det krävs ytterligare parametrar för, eller antaganden om, de naturliga, biologiska flödena av CO2. Att däremot i största allmänhet påstå att fossilt CO2 dominerar  tillskottet i atmosfären sedan den preindustriella perioden, förfaller förvånansvärt lätt.
Nyligen har jag fått en kopia på ett konferensbidrag av Lepori m fl (länk) som som med hjälp av δ-värden kvantitativt bestämt hur stor del av CO2-haltens ökning under perioden 1981-2002, som kan härröra från fossilförbrukning. δ-värdet i figuren har under den perioden minskat från -7.6‰ till – 8.1 ‰. Detta är för lite för att fossilförbrukningen skall kunna var den huvudsakliga orsaken. Leporis resultat visar mycket övertygande att fossilandelen 1981 var 5.9 %  och endast hade ökat till 8.5 % år 2002, motsvarande  mindre än 66 Gton. Uttryckt i halter, så är ökningen endast 31 ppm utav en total ökning med 93 ppm, dvs mindre än 1/3. Den grundläggande förklaringen till så skilda tolkningar av samma noggranna isotopmätningar är vitt skilda värden på livslängden för CO2 i atmosfären – en bekant debatt för TCS-läsare. Lepori et al integrerade de årlig tillskotten och deras avklingande sedan 1770 och jämförde med motsvarande halter. De kom fram till 10+ 1 års avklingningstid, vilket är i överensstämmelse med intervallet 2-13 år, som man fått genom att studera 14C- avklingningen efter atombombsproven. Det stämmer också hyfsat med Segelstads värde 5.4 år. IPCC använder sig av en första avklingningstid på ca 30 år och sedan betydligt längre uppehållstider för ännu långsammare mekanismer. Enligt Lepori  leder detta till ett medelvärde på 44 år, vilket inte är förenligt med isotopresultaten.
Leporis arbete är för mig endast en ytterligare stark indikation på att det vanliga påståendet om CO2-ökningens antropogena ursprung är baserat på osäkra påståenden och antaganden. Ett tidigare motargument är det ovannämnda, att de pulser av CO2-ökning som Manua Loa-mätningarna visar, motsäger att antropogen fossilförbrukning, som i huvudsak sker på norra halvklotet, dominerar över de naturliga flödena.
En bredsida mot den naivt antropogena förklaringen gav för en tid sedan av Joanna Nova på sin hemsida (länk) – en hänvisning som också finns på vår vetenskapssida om atmosfärens CO2-halt. Variationerna i CO2-halt korrelerar mycket bättre med den årliga globala medeltemperaturen, än med variationer i den årliga antropogena fossilförbrukningen. Detta stapeldiagram från NOAA visar variationerna kring medelvärdet på haltökningen 1.5 ppm/år.No 3.
El Nino-året 1998 syns t ex mycket tydligt.
I andra ändan av skalan har bloggaren Chiefio (länk) påpekat att lågkonjukturen 1929-32, som gav upphov till en markant minskning i fossilförbrukningen, inte syntes i en motsvarande reducerad haltökningen för CO2 i atmosfären.
Avslutningsvis vill jag förekomma ev kritiker med att påpeka att arbetet av Lepori et al är ett konferensinlägg från 2009 som ännu inte publicerats i en tidskrift med refereegranskning. Detsamma gäller f ö också Salbys konferensbidrag, som nämnts flera gånger här på TCS. Med tanke på de aktioner och attityder till sådan granskning av klimatstudier som blottlagts genom Climategate I & II, så vore det fel att negligera resultat enbart med anledning av detta formella kriterium.  IPCCs påstående att de enbart beaktar resultat som publicerats i granskade tidskrifter har visat sig vara grovt felaktigt. Donna Laframboise undersökning avslöjade att mer än 1/3 av referenserna i IPCC-rapporten i själva verket var ogranskade. Det är beklagligt, men ofrånkomlig realitet, att när det gäller den politiserade klimatforskningen kan man varken förutsätta att granskade publikationer är korrekta, eller att ogranskade är felaktiga.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann L-H

  C-G Ribbing – Tack för intressant inlägg, som förhoppningsvis ger en riktigt spänstig debatt under dagen. Nu när alla -Gates och osäkerheter kring  temperaturdata, klimatkänslighet mm har avhandlats fram och tillbaka är det i min värld hög tid att lyfta fram diskussionen kring osäkerheterna och tvärsäkerheten kring kolcykeln och koldioxidhalterna förr och nu.
  Det har varit märkligt tyst kring Jacob N. utanför TCS så det var verkligen en positiv överraskning att han kommer att dyka upp på Hållplats Klimatet i kväll. Ett litet referat vore välkommet … och vi får hoppas att han blir bemött med respekt trots sitt budskap.
   
   

 2. Inge

  Får också tacka för ett intressant inlägg som verkligen behövs efter all spekulation eftersom inte Salby fått sin forskning publicerad!

 3. Ann L-H

  Att vara korrespondent anses vara det finaste uppdrag man kan få som journalist. Det innebär att medan somliga får möjlighet att lyssna till Jacob N. i Uppsala i kväll får vi andra tillfälle att ta till oss vad korrespondenten mm Erika Bjerström väljer att förmedla i kväll (20.00 SVT 2)  i programmet korrespondenterna under rubriken ”Om en värld som är på väg att gå under och hur man kan överleva den. Erika Bjerström spårar klimatförändringarna i ett allt hetare och blötare Vietnam”.

 4. S. Andersson

  Mycket intressant, det här tar ju klimatskepticismen till en helt ny nivå.

 5. bom

  Erika Bjerström spår och Gud rår (för att ta till ett gammalt ordspråk). Tacka vet jag Elisabet Hägglund!

 6. Adolf Goreing

  Skulle vara mycket intressant att få en kommentar från Lennart B om detta. Jag hade samma önskemål om CO2s livslängd som IPCC medvetet verkar ha sträckt ut för att få ihop modellerna. Men tyvärr undvek Lennart att kommentera det. Det är synd och späder på misstankarna att man inom klimatvetenskapen ändrar verkligheten efter hot-kartan.

 7. Göran Å

  Tack för belysandet av ytterligare svaga punkter hos AGW-hypotesens första ben: mänskliga utsläpp ger ökade halter av strålningsabsoberande gaser (koldioxid) i atmosfären. Kanske börjar vi närma oss den punkt då man kan börja ifrågasätta detta utan att bli kallad ”förnekare”. Minskad syrehalt är inget hållbart argument för antropogen koldioxid. Syre är mycket reaktivt och finns överallt, så några miljondelars sänkning i luften kan bero på nästan vad somhelst. Världen kanske har blivit lite rostigare till exempel? Hypotesen om att kol-13 förändringarna har ett förbränningsursprung förutsätter givetvis också att ”fosssilkolet”  huvudsakligen har en ytlig, biologisk uppkomst, vilket inte är självklart. Men här kommer vi in på en annan, mycket gammal vetenskaplig dispyt, nämligen om hur petroleum och andra anturliga kolväten uppstår.

 8. Staffan

  I norra Vietnam har temperaturen ökat 0,1ºC per decennium, i södra 0,2º.  Sedan 1979, när satellitmätningarna började.  (RSS)
  Och i SVT2 kl 20.00 kan ni tydligen få veta att Vietnam – ja, hela världen – går under av detta.  (Erika Bjerström är miljöpartist;  har varit reporter åt dem;  behöver jag säga det?)  #3.

 9. Ann L-H

  Staffan #7 – möjligen borde jag ha varit mer tydlig, men mm-et i ”korrespondent mm” syftade på att hon haft lätt att nå de journalistiska höjderna och bli korrespondent just på grund av sin miljö-härkomst. Hon har ju figurerat rätt ofta här på bloggen så jag antog att det var allmänt känt, men bra att du förtydligade.

 10. Björn

  Ribbings intressanta inlägg visar att det finns många frågetecken kring CO2. Det är inte vetenskapligt att påstå att vi människor står för allt tillskott av CO2 i luften, innan man har utrett den komplexa atmosfär som tydligen kan både skapa och destruera CO2. Vi får inte glömma bort att troposfären påverkas av både jonbildande strålning från yttre rymden och atmosfärisk elektricitet. Över allt detta lyser solen också, vilket medför att man med ödmjukhet, egentligen ännu förstår bara lite av denna komplexitet. Tyvärr låter IPCC världen tro att klimatforskningen vet tillräckligt för att påstå att det är ”växthusgaserna” som driver klimatet. Man försöker inbilla att det är CO2 som värmer oss och inte solen.

 11. Lasse

  Det är fantastskt vad lite man vet och hur säkra alla andra är på sin tro. Detta att CO2 till större delen cirkulerar mellan havet och atmosfären och styrs av temperaturen kanske är sannt-men kurvans stadiga uppgång tyder på något som begränsar flödet inte temperaturen som varierar mycket mer.
  Skall studera Vietnams nuvarande problem och sätta dem i relation till de problem de brottades med på 70 talet.

 12. Sören F

  Ann L-H#3 Erika Bjerström anmäldes till granskningsnämnden för sin slarviga research till et reportage om Liberias kusterosion i samband med Durban 2011, av mig; gjorde det mer på min frus uppmaning då jag själv ’visste’ att det inte skulle tas upp, men nu skulle den väl kunna finnas där i alla fall.

 13. Stickan no1

  Återigen förbises den kanske orsaken till hur CO2 försvinner ur atmosfären.
  Regn.
  CO2 och rent vatten bildar en svag syra som gör ”rent” regn något surt.
  Vi vet att global årlig genomsnitt årsnederbörd är 990 mm och då kan man räkna på ett ungefär hur mycket CO2 som faktiskt regnar ur atmosfären.
  Problemet kan vara att atmosfären påverkats av andra ämnen och utsläpp  och regnet därmed mister en del av sin förmåga att tvätta ur CO2.
  Det skulle innebära stigande halter av CO2

 14. Slabadang

  Mycket intressant Ribbing!
  Man har genat över refuger både här och där inom klimatvetenskapen.
  Kolcykeln verkar vara mer fel än rätt beskriven av IPCC och det glipar rejält i förklaringarna gentemot storheterna mellan fossil CO2 och atmosfärens total. När jag dessutom lägger till satellitbilden över co2 koncentrationerna över globen där Amazonas och ekvatorial Afrika har de största koncentrationerna så kan inte faktorn ”värme” skrika högre än så och så bildligt. Där det inte bor en käft och där det inte finns fabriker eller bilar, men där det finns massor av skog är CO2 koncentrationerna som högst.Man förstår de långa ansiktena på satellitopertörerna (Jaxa) när de fick fram bilderna.
  Vi har helt inte koll på de naturliga och gigantiska co2 depåerna och hur vida de är i balans eller ej och definitivt inte hur långa ledtider trögheten har vid temperaturskiften. De blir bak och hemläxa här också för IPCC. Motsägelserna från observationerna är helt enkelt för stora för att vara acceptabla. Klimatvetenskapen har inte lärrt sig krypa ännu.
  Salbys artikel har inte gått igenom processen ännu och det är inte scårt att förstå varför när han vänder upp och ned på i princip allt för IPCC. Han har medvetet valt den svåraste vägen för sin artikel men nu är den ett år försenad!!

 15. Thomas P

  Så vart tar då våra utsläpp vägen? Vi släpper ut ungefär dubbelt så mycket som halten i atmosfären ökar, och hur mycket Ribbing än försöker trolla med knäna så kan man inte bortse från det.
   
  Sen hittar jag ännu ett bra exempel på godtrogenheten här:  ”I andra ändan av skalan har bloggaren Chiefio (länk) påpekat att lågkonjukturen 1929-32, som gav upphov till en markant minskning i fossilförbrukningen, inte syntes i en motsvarande reducerad haltökningen för CO2 i atmosfären.”
   
  Det fanns inga reguljära mätningar av CO2 1929 så var kommer dessa data ifrån? Kan de möjligen baseras på iskärnor, samma iskärnor som det annars ylas här om att de är opålitliga och har alldeles för dålig tidsupplösning, men just här skall vi tydligen tro att de är helt perfekta.

 16. John Silver

  ”Det fanns inga reguljära mätningar av CO2 1929”
  He, nä just det.

 17. Göran Å

  Thomas P: Ja vart tar det vägen, allt detta som vi släpper ut? Vore bra om dom som oroas över detta en gång för alla inser att detta är en mycket liten post i det stora hela. Dessutom så är det diffusa utsläpp, så den första tanken är väl:diffusa upptag. Om jag t.ex. sitter i min bil, så kommer koldioxidhalten runt vägen att vara något förhöjd och träden runt om kan ta upp mer av detta och släppa lite mer barr och förnalagret i skogen blir lite tjockare. Kan vi överhuvudtaget märka eller mäta om t.ex. jordlagret i våra skogar idag är 1 cm tjockare än på 1950-talet? Eller så är det kanske lokalt förhöjda koldioxidhalter, om det nu inte omedelbart försvinner någonstans. Alltså koldioxidvärden som inte är ”väl blandade”, alltså det man inte mäter, eftersom man istället sitter och letar minimvärden ute i hörnen. Svaret finns förmodligen i ”bruset”, som man då valt att inte undersöka, eftersom det inte är representativt. Avvikelser mellan atmosfären och mänskliga utsläpp syns inte bara för 1930, utan också t.ex. efter  oljeskrisen på 1970-talet och recesssionen runt 2009. De koldioxidvärden man jämför med är förmodligen från iskärnor och dom är nog O.K., när det är så nära i tiden. Det är ju långsiktigt som iskärnorna ger för låga och utsmetade värden. Vilket stomatamätningarna bekräftar.

 18. Håkan R

  => Thomas P
   
  ”Det fanns inga reguljära mätningar av CO2 1929 så var kommer dessa data ifrån”
   
  Är det inte bättre att du frågar Chiefio  var han hämtat sitt data än att använda din egen okunskap som ett slagträ i debatten.
   
   

 19. Thomas P
  Visst fanns det reguljära mätningar av CO2-halten 1929. Resultat, som t ex IPCC gladeligen publicerar för att visa hur de stigit. Att de ännu inte inletts i Manua Loa är en annan sak.IPCC får däremot kalla fötter när det gäller Becks mätningar, ty de kastar tungt tvivel över isdata.

 20. http://www.tjust.com/2013/dynamic-carbon-flow.png
   
  Synpunkter?

 21. Stort tack för mycket intressant information. IPCC två baspåståenden: CO2 är orsaken till skenande uppvärmningen och ökningen av CO2 i atmosfären beror huvudsakligen på vår förbränning av fossilenergi  – är båda falska!
  Att ha ångest och skrika är inte så socialt accepterat men om man skyller på klimatet är man ”duktig” som har ångest och skriker! Inte sant Thomas P?

 22. Peter Stilbs

  Tack för värdefullt inlägg, CG. Jag sökte rota i dessa delta(13C) etc för ca 5 år sedan, men den äldre och yngre litteraturen var motstridiga om ”fossilt” material. Det slutade i frågetecken för egen del. Tack för Din genomgång.

 23. Johan M

  Den stora elefanten är nog den brist på data om hur C02 har förändrats under århundraden. Att skarva ihop uppmätta med de proxy som iskärnorna utgör är inte trovärdigt. De data man får genom iskärnor är i bästa fall ett medelvärde över hundra år och från detta vill man säga att den ökning vi ser idag är unik. Om man tittar på andra proxies så ger dessa ett betydligt mer varierat, och betydligt högre, värde på koldioxikoncentrationen under de senaste 2000 åren.
   
  Hur mycket skulle det vara kvar av klimathotet om det visade sig att koldioxidkoncentrationen har varit uppe i 400 ppm och vänt flera gånger i modern tid – nip sip nada!  
   
  Bjud in en biolog som får skriva ett gästinlägg om klyvöppningar och en glaciolog  som skriver om iskärnor.  

 24. Thomas P

  C-G Ribbing #19 Kanske du kan citera lite närmare vilka data det är du syftar på?
   
  Alla som har minsta sunt förnuft får kalla fötter inför Becks samling av alla mätdata han fått tag på oberoende av hur olämpliga de är. Det är i ungefär samma klass som ”drakdödarnas” argumentation. Dessutom är det obegripligt hur du i just detta sammanhang drar fram Beck. Är du inte medveten om hur hans data hoppar upp och ned år från år? Den slutsats du drar till med om depressionen strider helt mot dessa:
  http://www.biokurs.de/treibhaus/180CO2/bayreuth/bayreuth1e.htm

 25. Ingemar Nordin

  Tack C-G för ett intressant inlägg i koldioxidcykeldebatten.

  Jag vet uppriktigt sagt inte hur jag ställer mig, annat än att jag tycker forskningen är värd att föra vidare (men så är jag ju en oerhört liberal person när det gäller forskning :-))

  Om jag förstår saken rätt så finns det två huvudalternativ till hypotesen att det är de antropogena utsläppen av CO2 som gett upphov till den stegrande CO2-kurvan, nämligen temperaturökningen och en ökad biosfär som förmultnar, eventuellt i kombination.

  Men jag tycker fortfarande (och jag tror att jag delar detta med Lennart B) att det är konstigt att koldioxidhalten ökat under 2000-talet fastän temperaturen förblivit relativt konstant.

  Till Thomas P: Du har inga som helst skäl till att sätta dig på höga hästar gentemot Beck. Även hans data måste förklaras på något sätt. Det enda ”olämpliga” med dem är att de inte stämmer med IPCCs politiskt deklarerade ”konsensus”. I’m not impressed.

 26. Thomas P

  Ingemar #25 Din syn på vetenskap är skrämmande, helt baserad på konspirationsteorier om något politiskt definierat konsensus utan att du alls verkar intresserad av själva den vetenskapliga sakfrågan.
   
  Det är upp till den som vill använda sig av Becks data att förklara varför de är pålitliga, trots att en enkel visuell inspektion från figuren jag länkade till visar att de hoppar vilt upp och ned medan vi vet att under perioden från vilken vi har pålitliga mätningar halten stigit långsamt och stadigt med små årstidsvariationer och aningen variation år från år. Vadan detta plötsliga skift just när vi fick bättre mätmetoder???
   
  Så varför får Beck så annorlunda data? Därför att han plockat allt han kommit över! Du kan även idag få väldigt annorlunda halter om du mäter inne i en storstad, mitt i vegetation, utan att vara extremt noga att inte få med någon utandningsluft osv, och dessutom var tidigare analysmetoderna ofta bristfälliga som Keeling snabbt upptäckte.
   
  Det är sådant här som gör att jag vägrar kalla er ”skeptiker” utan citationstecken. Så fort det är något där slutsatsen passar er agenda  är ni otroligt villiga att tro på nästan vad nonsens som helst. Självkritiken är obefintlig. Det är ju inte som kritiken är ny, det är bara det att ni saknar förmåga till självständigt tänkande. T o m WUWT håller emellanåt högre klass:
  http://wattsupwiththat.com/2010/06/04/under-the-volcano-over-the-volcano/

 27. Gustav

  Hej Thomas P. 
   
  Kul att se dig kommentera här igen. Det är trist utan en  värdig motståndare som kan argumentera emot. 
  jag vill komma i kontakt med dig för att skicka en inbjudan. Hur gör jag?

 28. Peter Stilbs

  Thomas P – Callendar var den store körsbärsplockaren bland samma data spm Beck sammanställde. Men han förblir en hjälte och pionjär i Dina kretsar…

 29. Thomas P

  Peter #28 Hur var det nu med Beck? De där försöken att ständigt avleda uppmärksamheten med att hitta någon annan som påstås ha gjort något lika dumt är väldigt genomskinligt. En eloge dock för att du inte drog till med Gore, som annars är favorit i det debattknepet.

 30. Ingemar Nordin

  Thomas P #26,

  Det är ju inte som kritiken är ny, det är bara det att ni saknar förmåga till självständigt tänkande.

  Åhhh. Lite ad hominem. Du verkar desperat och besviken.

  Becks data behöver fortfarande en vettig förklaring och inte bara en massa gissningar från din sida.

 31. Thomas P

  Ingemar #30 Jag har kommit med en vettig förklaring, hur vore du om du bemötte denna? Om du är oförmögen att ta till dig något jag skriver, så här säger Eschenbach på WUWT:
  ”Because of this, I conclude that the Beck data, while valuable for showing ground level CO2 variations at individual locations, do not reflect the background CO2 level of the planet. As such, they cannot be compared to the MLO data, to the ice core data, or to each other.”
   
  Är han också köpt av IPCC? Hade du sen något att säga om att Becks data, om man nu tar dem på allvar, motsäger den tes Ribbing drev?
   
  Lustigt sen hur du klagar på ad hominem efter att själv dragit till med ett helt osakligt argument som ”Det enda ”olämpliga” med dem är att de inte stämmer med IPCCs politiskt deklarerade ”konsensus”.”

 32. Thomas P

  P.S. Jag är inte desperat, däremot besviken, ja rentav förbannad över att som skattebetalare få stå för din lön medan du spyr ur dig pseudovetenskap under täckmantel av en professorstitel.

 33. Efter vad jag kan se, finns det tre möjliga orsaker till att koldioxidhalten i atmosfären har ökat:
  1. En förändring i balansen av utbytet mellan atmosfären och växtligheten
  2. En förändring i balansen av utbytet mellan atmosfären och världshaven
  3. Människans användning av fossila bränslen leder till att koldioxid som i princip har varit bundet i berggrunden under lång tid kommer ut i atmosfären
  Forskning om hur växtligheten har förändrats de senaste 50-100 åren tyder på att balansen snarare har ändrats så att växtligheten tar upp mer koldioxid från atmosfären än tidigare. Vi kan alltså utesluta att orsak 1 är den riktiga förklaringen. Återstår då att avgöra hur stor andel som vardera 2 och 3 har.
  Världshaven har säkerligen blivit varmare de senaste 100-200 åren. Vilket också borde betyda att balansen har ändrats så att de släpper ut mer koldioxid till atmosfären än de tar upp. Å andra sidan innebär en ökande halt av koldioxid i atmosfären att mer av den också tas upp av havsvattnet. Det är inte säkert vilken av effekterna som är starkast.
  Återstår då förklaring 3 som huvudförklaring.
  Just i det här fallet verkar de klimathotstroende ha rätt. Deras argument för att det är det verkligen är människans utsläpp som är huvudorsaken till ökningen av koldioxidhalten är inte helt övertygande. Men lika fullt finns ingen annan rimlig förklaring. Orsak 2 kan också ha bidragit med en liten del av ökningen av koldioxidhalten i atmosfären. Orsak 1 har snarare minskat halten.
  Så om ingen kommer på en möjlig orsak 4, får vi ta och acceptera att huvudorsaken är orsak 3, med ett eventuellt mindre bidrag från orsak 2.
  Sedan finns i och för sig en liten möjlighet att koldioxidhalter från glaciäris är alldeles för låga, så att koldioxidhalten knappt har ändrats alls sedan början/mitten av 1800-talet. Då skulle den ha minskat fram till någon gång i början/mitten av 1900-talet, för att sedan börja öka igen. Det är svårt att bortförklara de mätningar som faktisk visar på en ökning sedan 1958. Det skulle ha inneburit stora obalanser i det naturliga kretsloppet de senaste 200 åren, men kanske inte orimligt stora.

 34. Ingemar Nordin

  Thomas P #32,

  Om du bara för ett ögonblick kunde ta dig samman utan att vräka ur dig otidigheter, så skulle du inse att Eschenbach inte heller har något annat än gissningar att komma med.

  Självklart är bakgrundshalten av CO2 de intressantaste mätvärdena om vi vill ha tag på ”välblandade” växthusgaser. Men alla mätpunkter på marken är utsatta för olika lokala påverkansfaktorer, inklusive Mauna Loa. Det är inte förrän på senare tid som vi fått jämförelsepunkter runt om på jorden, samt JAXA-satellitens mätningar (som uppvisar en mycket varierad spridning). Att då börja spekulera om att Becks resultat (som grundar sig på en mycket preciserad kemisk metod) är oväsentliga tycker jag verkar obegåvat. Självklar innehåller de information av intresse.

 35. Ingemar Nordin

  Lars Kamél # 33,

  Torvmossar är en stor koldioxidsänka. Minskar arealen av torvmossar så ökar mängden koldioxid.

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/11/11/agw-raddar-oss-fran-en-ny-istid/

 36. Björn

  Thomas P [32]; Vad har du för kommentarer till alla CO2-skatter som följer i kölvattnet av IPCC´s dogmer? Inte småpengar, va?

 37. Lars

  Försvara Elisabeth HöglundElisabeth HöglundElisabeth Höglund
  Elisabeth Höglund 
  ”Elisabeth Höglund sprider myter i Aftonbladet”
  http://supermiljobloggen.se/dumheter/2013/05/elisabeth-hoglund-sprider-myter-i-aftonbladet

 38. Vad säger ni om TV2:s Korrespondenterna som nu visar ett reportage där de s k klimatförändringarna är orsaken till översvämningar i Vietnam?

 39. Peter Stilbs

  Kan någon anmäla Erika Bjerström på SVT – hon har nu en halvtimma lögner på SVT2 började nyss, efter reklam i Rapport.  
  vilken förfärlig smörja

 40. Thomas P

  Lars #33 Tillgängliga analyser visar alla på att haven är en stor kolsänka. Vad du missar i din analys är masskonserveringen. Våra utsläpp måste någonstans ta vägen!
   
  Ingemar #34 Om du för ett ögonblick skulle ta dig samman och förklara varför vi skall ta Becks sammanställning på allvar. Att de mätningar som Beck hittat i olika publikationer i teorin baseras på en bra kemisk analysmetod säger absolut ingenting om hur representativa de är för bakgrundshalten av CO2-halt. Den enorma spridningen emellan dem, som du konsekvent vägrar diskutera, tyder tvärtom starkt på motsatsen.
   
  Du talar om att Mauna Loa är påverkad av lokala faktorer, vilket visar att du missat hur man mäter där när man har vindförhållanden som får bort dessa, vilket bekräftas av att andra mätpunkter, inklusive de från satellit från senare tid, ger snarlika resultat. Den variation man ser kan förklaras med att källor och sänkor är ojämnt fördelade, och används rentav för att analysera dessa.
   
  Om du anser att Becks resultat innehåller något av värde förklara då VAD som är så värdefullt med dem och varför vi skall tro på dem. Försök inte slänga på mig bevisbördan att visa att de är fel samtidigt som du avfärdar allt jag säger som ”gissningar”.

 41. bom

  #38 Ja Kalle det är synd om Vietnam för dom är drabbade! Dom är drabbade av kommunism – det har inget med några klimatändringar att göra. Mekongdeltat beter sig som alla andra deltan. Dom får ta och vända sig till holländska Reijkawaterstaat – dom vet hur man fixar saken. Erika Bjerström har gjort ett kalkonreportage igen!

 42. Thomas P

  Peter #39 Skall vi inte ta och införa censur direkt istället där du får granska vad TV-folket säger i förväg och plocka bort det som inte passar?

 43. bom

  Blev ett trkfel där Reijkswaterstaat skall de heta. Relevant avdelning heter Delta Works.
  Tänk efter litet om havet stiger 1,6mm per år men 11 centimeter på något decennium i Mekongdeltat då har någon mätt fel. Titta på Bangla Desh samma sits för dem!

 44. Thomas P vi har redan censur på SVT och SR mf. Kritik av alarmismen får ej framföras!

 45. Håkan R

  >> Thomas P 42
   
  Tycker du att det är Ok att ljuga i SVT? Kan du se 2m havsnivåhöjning i närtid? Har du sett till någon av alla dessa klimatkatastrofer som beskrivs?
   
  Att begära lite realism i (katastrof)skildringarna borde kan väl knappast vara liktydigt med att skrika på censur?

 46. bom

  #42 Men Thomas P då! Hade Du ingen bra semester – Du verkar helt ur balans (eller så har jag förträngt att det var såhär Du var???) var Du kanske i Vietnam för att vila upp Dig? 🙂

 47. bom

  Det vore intressant att få veta vilka ”klimatexperter” som SVT bjuder ut för chatt efter Bjerströmkalkonen? Ergon kanske och Erika själv för hon har ju sett med egna ögon och då är man ju expert!

 48. Peter Stilbs

  Lyckligtvis fanns ett utmätkt program samtudigt som Bjerströms i Kunskapskanalen. Franskt, om kontinentalplattor.
  Kan Thomas förklara vilka credentials Bjerström överhuvudtaget har att yttra sig i saken, än mindre att få en halvtimma på bästa sändningstid ?

 49. Gunnar Strandell

  Jag blev överraskad av att rapport tog fram Stern igen som tydligen anser att vi MÅSTE satsa våra pensionsfonder på uthålliga energikällor för att klara 1,5 – 2 gradersmålet.
  Här har man tydligen varit och flyttat  målstolparna igen. Jag undrar när det är blir dags att sikta mot nollgradersmålet 😉

 50. HansH

  http://www.vietnamnewstoday.com/nd5/detail/local-news/too-many-wells-give-hcm-city-sinking-feeling/1007.007.html och http://talkvietnam.com/2010/11/sinking-into-floods/ Rockström svarar på frågor om klimatkatastrofen i Vietnam..är det landsänkning eller havshöjning ? Det gäller inte bara Mekong där HCM ligger utan Kambodia,Thailand och andra. 11 cm på 30 år sa Bjerström…men områden har land har sjunkit 30 cm på kortare tid…FN:s klimatfonder ?

 51. Thomas P

  Peter #48 ”Kan Thomas förklara vilka credentials Bjerström överhuvudtaget har att yttra sig i saken, än mindre att få en halvtimma på bästa sändningstid ?”
   
  Jag har inte sett programmet och har ingen aning om innehållet, men tycker det är lustigt hur ni som talar om frihet när det passar är så väldigt ivriga med att vilja tysta alla som inte passar.
   
  Och hur var det sen med Beck, är det någon av er som är villiga att försvara hans resultat med någon form av sakargument?

 52. HansH

  Thomas P ..Tysta ? Vi har ju problem att få Holmgren Rockström och Mann att vilja diskutera med oss som du vet…dom är debattallergiker.

 53. Börje S.

  #49 Gunnar
   
  Våra pensionsfonder lämnar inte klimatskojarna någon ro. De drömmer våta drömmar om att få ta hand om alltihop! Deras mardrömmar handlar om att dessa pengar ska komma pensionärerna till del och inte till dem som så självuppoffrande hjälper mänskligheten genom att bestämma vilken temedeltemperatur världen ska ha.
   
  Så mycket pengar som bara ligger där och väntar på att klimatbedragarna ska få ta hand om dem!
   
  ”Som att sno kola från en treåring”, som en av dem tänkte och hade redan räknat ut hurdana segelbåtar och privata jetplan han skulle lägga vantarna på så fort han med hjälp av Greenpeace, WWF, SNF Public Service och andra korrumperade millöorganisationer/partister tjatat och tjatat tills de skojat till sig alla de härrliga pensionspengarna.
   
   

 54. Gustav

  @Thomas P:
  instämmer du med Supermiljöbloggen som vill porta artiklar från Höglund på tema klimatet? Det är en sak att anmäla i efterhand och en annan att porta eller frysa ut folk från att förs fram sin åsikt. 

 55. Gunnar Strandell

  Börje S. #53
  I Aktuellt kom reportaget i repris och som gubben i lådan dök Anders Wijkman upp och sade att det dags att finanssektorn tar miljö- och klimatansvar.
  Jag hoppas att treåringarna hunnit gå och lägga sig. 😉

 56. Ingemar Nordin

  Thomas P # 51,

  Och hur var det sen med Beck, är det någon av er som är villiga att försvara hans resultat med någon form av sakargument?

  Du är lustig du. Först dömer du ut Becks mätningar som skräp. Och sedan tycker du att det är vi andra som skall motivera dem. Har du något argument? Vet du hur mätningarna gått till och var de har gjorts? Och varför de inte skulle stämma?

 57. Peter Stilbs

  Och som grädde på moset, Anders Wijkman som expertkommentator i 21-aktuellt

 58. Ingemar Nordin

  forts #56,

  Du kan ju förslagsvis ta en titt på Becks hemsida där han redogör för sitt tillvägagångssätt och vad han kommit fram till.

  http://www.biomind.de/realCO2/

 59. Jannemannen

  Peter S #57
  Angående Aktuellt’s inslag nyss, så sa jag till hon där hemma förra vecka..
  ”om de (miljörörelsen, politiker, what ever..)   får för sig att sno åt sig av framtida pensioner till något snömosigt-miljö projekt, ja då är det krig.”
  Nu är det krig!!

 60. Thomas P

  Ingemar #56 Du har alltså inget att komma med, ungefär som jag väntade mig. Vet du själv hur mätningarna gått till, var de har gjorts och varför de skulle ge en bra bild av bakgrundshalten av CO2? Jag har från mitt håll haft argument även om du vägrar ta till dig dem, bemöta dem eller ens acceptera att de finns. Allt du har är en auktoritetstro.

 61. Jag började att titta på Aktuellt (Svt play) och tog mig fram till när intervjun med herr Wijkman skulle börja. Då pallade jag inte längre utan klippte av.
  Det gäller att hålla blodtrycket på en rimlig nivå.

 62. Slabadang

  SVT hjälper Wijkman att förskingra pensionsfonder!
  SVT är KAPAT!! Vad vore det mest relevanta inslaget i Aktuellt! Jo…. en mokrofin körd under Wijkmans näsa där han frågas hur jan skall kompensera alla de pensionspaprare som redan förlorat MILJARDER på vindkraft och ”bio”!
  Inslag två: Intervjun med Stern borde handla om lämpligheten att bygga massmiljardinvesteringar på en rapport som bevisatt innehåller ren världsekonomisk rappakalja! Med följdfrågan om rapporten skall ses som represntativtiv för allt som medelmmar ur house of lords producerar.
  Inslag tre. Hörru du Wijkman. Har vi fattat det rätt här på redaktioen. Du tar ingen som helst risk eller ansvar för det du är ute och tigger pengar till  utan alla ekonomisk risk och börda lägger du på Svenska folket medan du själv endast har en uppsida.
  SVT är perverst!! och de allra skitigaste vi tvigas lägga pengar på är licensavgiften

 63. Tack CG, intressant artikel! Det finns mycket som är oklart vad det gäller koldioxiden, bland annat är materialbalansen som den förklaras i IPCC-rapporten 2007 inte invändningsfri. Det skall bli intressant att se om de har klarat detta bättre i den rapport som skall komma i år.

   

  Det finns verkligen anledning att granska argumenten. Murry Salby, som jag anser är en mycket kompetent professor efter att ha läst en lärobok av honom, har ju i ett föredrag tagit upp svaga punkter men hans resultat är kanske för politiskt kontroversiella för publicering i vetenskaplig tidskrift, i alla fall har vi redan väntat alltför länge på denna mycket intressanta artikel.

   

  Jag har för övrigt granskat IPCCs argument här:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/09/07/ar-ipccs-argument-for-att-koldioxidokningen-beror-pa-manniskan-hallbara/

 64. Thomas P har länge försökt med ’argumentet’ att iom att Salbys artikel ännu inte är publicerad, skulle man inte behöva bry sig om vad han och hans arbete säger.
   
  Det är en undanflykt som jag väntar mig av U-inhängnaden, John Cook på SkSc eller från RC.
  Speciellt om man beaktar nivån på vad som faktiskt blivit publicerat under tiden. Men allt detta handlar bara om att snearelägga smädelsen … kanske förhindra den att bli allt för publik i ngn del …

 65. Slabadang #62
  Moderna tiders stråtrövare! Det enda sansade var väl att nån av höjdarna i nån fond som sa att avkastningen faktiskt kom i första hand.
  Jag sätter en hundring på att några av intervjuoffren tyckte att det var bra att man satsade på olja!
  Fast det får vi aldrig veta

 66. Slabadang

  Hur tänkte de från början?
   
  Att sätta en sten stor sten i rullning kan krossa allt som kommer i dess väg. Var de cyniska människohatare som medvetet ville skada oss så mycket det bara fick eller tänkte de bara fel eller inte alls? Ja de där Brundtland och Strong och Romklubbens likbilsfölje ? Vi hade en artikel om definition av sekt och vår FN-elit är en misantropisk förvirrad sekt som följer sina egna skrifter skrivna av romklubben själv och nog kan denna svarta betraktelse av vad de ägnar sig åt spika fast definitionen och är för nära verkligheten för att inte ta på allvar. 
   
  Det är klart att de skulle passa på att stoppa fickorna fulla samtidigt som de tog livet av vår frihet och utveckling samtidigt som de tog sig an att reducera mänskligheten. Att höja priserna på det mest livsnödvändiga såsom energi och mat är väl bästa sätt att avliva större delen av mänskligheten och betydligt effektivare än Cyklon B. 
   
  Klimatdiktaturens kremartorium drivs numer av etanol istället för fossilt bränsle och de kan klimatsmart ta hand om släckta små ljus mer än en dag om året och fira detta med ”Death Hour” genom att fira de släckta små ljusen med släckandet av lampor och spridandet av mörkret. Wery Wery Fantastic framtid vi går till mötes! Mänskligheten har redan dömts av de svarta huvorna samlade till hemlig rättegång bakom stängda dörrar i Stockholm med högsta klimatrådets domare samlade. Domen är redan faställd mänskligheten har befunnits skyldig och svarthuvorna verkställer nu de hemliga straffen. De svarta riddarnas klimatmordor breder ut sig och de gröna orcherna intar allt fler positioner.
  Är dina barn hungriga? Vill du ha mat?? Nä nä nä Al Gore ska först ha soppa till sina limousiner och du får köpa det som eventuellt blir över i konkurrens med V8or och flygresor tur och retur till paraplydrinkarnas Cancun. Undrar du hur du sen ska laga maten om du har råd att köpa nån? Jo sörru … då tycker vi att du ska tänka på ”klimatet”  vi tycker att du ska laga den med el ifrån vindsnurror till 12 dubbla priset och du får passa på att laga maten när det blåser för man vet aldrig när det blåser nästa gång. Så face it, du kommer varken ha råd till mat eller energi du är en ”klimatbelastning” vi vill lätta på. Det är ine oss det är fel på det är dig! Du är för många!
  Anders Wijkman är helt iskallt hänsynslös. Han har så mycket innanför pannbenet att begriper att han står och ljuger rätt ut. En mycket bra och tydlig representant för Romklubben och naturligtvis så är det vanligt folk med sina pensioner som ska pröjsa hans nackfeta gröna kapitalisters klimatbedrägerier. Inte kan vi tillåta att han rånar pensionärer! SVT hjälper till och skrämmer folket med klimatkatastof om inte Wijkman och hans feta nackar till kompisar får de stälar de behöver utöver de fokets skatter de redan alla lever på. Det räcker inte med elcertifikat för miljarder det är kaffepengar för Rockefeller foundation och miljardärerna Gore och CNNs ägare de vill ha trilljarder att leka med om det ska va nåt, och i Sverige utgör medborgarnas samlade pensioner största och lättaste resurs att plocka dem ifrån. Politikera som skall vakta dem ha reda svalt biffen med sömnmedlet innanför staketet och många sitter redan vackert och viftar på svansen medan Wijkman tar fram bultsaxen. Lena Ek har överlämnat ritningen över APfonderna och kanske har Wijkman redan fått egen nyckel?. Maud Olofsso har redan roffat år sig några fjuttiga miljoner ur stadskassan till Arise vindpower och på dem kan medborgarna med garanti känna sig blåsta.
   
  Rockström spolade ner trettio miljoner av skattebetalarnas pengar med hjälp av sågspåns toaletter i Kina. För den bedriften blev han uttagen till att sitta i landets framtidskommissionen och det blir inte svårt att förstå vilken typ av framtid vi har att förvänta oss. Den blir lika sjuk som Kinserna blev av stanken och smittan från Rockströms bajamajor i sina flerfamiljshus.
  När man emigrerar finns det någon plats på denna jord som är fri ifrån kliamtmordors tjänare. finns det fortfarande kvar ett land med en press som inte styrs av svartkåporna eller av det allseeende ögat? Sovjet eller Japan kanske vore värt att överväga?
  Som tur är håller klimatdikturens världsregering redan på att kollpasa under sin egen tyngd hjälpt av sina ihopknutna skosnören och ansiktsplasket går med EKO över hela världen. Här uppe i klimatdiktaturens eget Norra Nordkrorea så utgör den svenska befolkningen den sista som får ta del av nyheter ifrån den lite mindre ofria omvärlden och de gröna orcherna jagats på flykt både här och där. 
  Å helsefyr vad jag föraktar hela klimatnoblessen.!!

 67. pekke

  ” Priserna på utsläpp måste öka kraftigt om kurvorna för klimatgaser ska kunna vändas före 2020. Det skulle leda till höjda energipriser. En liter bensin kan komma att kosta 25 kronor och en kWh el bli upp till tre kronor dyrare. Det menar ledande experter som Ny Teknik pratat med. ”
   
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3690252.ece
   
  Det är sådana här artiklar som skulle spridas till Medel-Svensson så de begriper vad Grön Hållbar Energi och Klimatalarmismen kan komma att kosta dem.

 68. Thomas P

  Pehr #63 ”men hans resultat är kanske för politiskt kontroversiella för publicering i vetenskaplig tidskrift,”
   
  Ja, naturligtvis, det bara måste ju handla om politik, inte att det kan ha något med brister i hans argumentation att göra. Ni konspirationsteoretiker är er lika. Har du dessutom inget hängt med i hur många tidskrifter som idag accepterar att man lägger upp artiklar på siter som arxiv före publicering?

 69. Håkan

  Var tar co2 vägen…
  Det fanns en artikel i Ny teknik för några år sedan ( som fick finnas kvar några veckor för att sedan inte återfinnas ens i arkivet ).
  Det här var 2009-2010 någonting
  Den tog upp ett forskningsprojekt som just hade slutförts och som bestod av en svenskt forskarteam från södra Sverige ( Lund? ) och ett team från Italien.
  Dom hade mätt upp co2 halten från fordon vid skogsväg och kommit fram till att inte bara sög skogen upp all co2 från fordon utan det växte även bättre varpå träden tog upp än mer co2 och kontentan var att en väg med träd var inte bara co2 neutral utan sög upp än mer co2.
  Har letat som en furie för att återhitta den forskarrapport som artikeln baserade sej på, men utan resultat.
  Om någon har lättare att gräva i forskarrapporter kanske kan hitta den. Den är mer än intressant om det stämmer.

 70. Röda Stjärnan

  Thomas P:
  Jag bryr mig inte om vad andra tycker så länge inte deras mässande drabbar mig. Nu är det så att dessa ”miljövänner” inte bara för en politisk agenda som skadar miljön på så sätt att alla pengar som läggs på CO2 reduktion kunde ha använts så mycket bättre till annat miljöarbete men dessutom tvingas jag betala enorma mängder extra skatter till detta klimatsvindleri! Det är inte bara ett hån mot oss vanliga människor men också en misshandling mot miljön av enorma proportioner då så annat kunde ha gjorts istället för att slösa miljarder och åter miljarder på en meningslös CO2 bekämpning. Har utsläppen av CO2 ökat konstant = Ja! Har temperaturen trots detta stått stilla i över 10 år = Ja! Detta går inte att trolla bort. Så är det bara. Man har mässat om hur temperaturen kommer att följa CO2 utsläppsnivåerna och så är inte fallet. Ren och skär lögn. Nu försöker man hitta allsköns bortförklaringar. Att temperaturen och klimatet har varierat på jorden har alltid skett. Ingen nyhet alls.
  När dessutom ”Public Service” bestående av en journalistkår som har helt annan politisk inriktning än övriga landet (bara att titta på Göteborgs Universitets årliga undersökning) så tydligt har sin syn på det hela klar och låter den nästan helt dominera när det gäller frågor och inslag angående miljön så blir man milt sagt något irriterad över deras reklam om opartiskhet. När denna institution dessutom har fått mandat att tvinga alla som äger en dator (sinnessjukt) att betala till detta bolag. Ungefär som om jag skulle utveckla en app och sedan tvinga alla att betala för den som har en dator eftersom de kan ladda ner appen oavsett om de gör det eller ej. Detta är sinnessjukt och det är dags att friskna till.
  Jag förstår att det känns jobbigt Thomas att erkänna att man blivit lurad och förd bakom ljuset och jag förstår att det för Dig har kommit till en sådan nivå att det skulle vara extremt pinsamt att backa ur och göra en pudel nu. Aldrig kul att erkänna för sig själv att man blivit förd bakom ljuset men det är dags att tända lampan, öppna ögonen och vakna upp nu.

 71. tty

  Bom #41 m fl
  Att deltaområden sjunker har vanligen en eller flera av följande orsaker:
  1.            Sänkt grundvattennivå
  2.            Olje- eller gasutvinning
  3.            Nya fördämningar uppströms.
  Det sista sänker inte i sig marknivån, men utan tillförsel av nya sediment så sköljs deltat ganska snabbt bort av havet. Dessutom så sjunker berggrunden under ett sedimentationsbäcken långsamt  p  g  a  tyngden av de överlagrade sedimenten, och det upphör inte omedelbart när sedimenttillförseln minskar.
  Lokalt (mest i städer) kan även kompaktering av den ”svampiga” marken p g a byggverksamhet ha en avsevärd inverkan.
  Ovanstående processer påverkar numera de flesta större deltan (Mississippi/Missouri, Nilen, Ganges/Brahmaputra, Mekong) och utnyttjas flitigt av alarmisterna. Problemet är att detta kan hindra att man åtgärdar de verkliga problemen.

 72. tty

  #33 & 35
  Utdikning/grundvattensänkning  inte bara av torvmossar utan av alla typer av organiska jordar är en mycket stor koldioxidkälla. Hur stor vet ingen, för det är extremt svårt att mäta, och ingen har något intresse av att ta reda på det (tvärtom!) men jag skulle tro att den inte alls är försumbar jämfört med fossilbränsleeldning.
  Jag känner till ett antal områden bara i min hemtrakt där sjunkande marknivåer har fått bönder att ge upp gamla utdikade åkermarker och låta dem bli kärr igen. All den ”försvunna” jorden där är numera koldioxid (och vatten).

 73. Thomas P

  Röda Stjärnan #70 ”Har utsläppen av CO2 ökat konstant = Ja! Har temperaturen trots detta stått stilla i över 10 år = Ja! Detta går inte att trolla bort. Så är det bara. Man har mässat om hur temperaturen kommer att följa CO2 utsläppsnivåerna och så är inte fallet. Ren och skär lögn.”
   
  Vem är ”man” som hävdat att temperaturen slaviskt år för år måste följa temperaturen? Att det finns flera faktorer som påverkar klimatet och att man kan vänta sig variationer upp och ned från en långsiktigt stigande trend har varit känt sedan länge. Du drar till med starka ord men verkar inte så väl insatt i frågan, men så är det kanske med kommunister, för med tanke på din signatur antar jag att du är kommunist?

 74. Slabadang #66
  Hur tänkte om? Det framgår väl kristallklart i Club of Rome’s dokument ”The First Global Revolution””
  —–snip ——

  Normal
  0
  21
  Democracy is not a panacea. It cannot organize everything and it is unaware of its own limits. These facts must be faced squarely, sacrilegious though this may sound. In its present form, democracy is no longer well suited for the tasks ahead. [pg 71-72]
   
  The common enemy of humanity is Man.
   
   
   
  The need for enemies seems to be a common historical factor. Some states have striven to overcome domestic failure and internal contradictions by blaming external enemies
   
   
   
  In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill.
   
   
   
   
  All these dangers are caused by human intervention in natural processes, and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy then is humanity itself..

 75. Röda Stjärnan

  Thomas P:
  Helt fel! Är långt ifrån kommunist. Finns helt andra orsaker till att jag har detta nick.
  Vilka tror Du att jag menar med ”man”?
  Vilka rapporter har använts närmast som en bibel av de troende inom CO2 bekämpning?

 76. Thomas P

  Röda #75 ”Vilka tror Du att jag menar med ”man”?”
   
  Har skall jag kunna veta det????
   

 77. Sören F

  Låt Beck ligga som den icke-fråga det är skulle jag säga. Där kan man tala om ett befogat och faktiskt konsensus. Att den sen påminner om dubbelstandarder, det blir inte läge att dra upp liksom ”samma dag” som man inte låtit Beck ligga.

 78. Börje S.

  #66 Slabadang
   
  Du är ju ännu ilsknare på klimatbedragarna än jag! (Hur kan det vara möjligt?)
   
  Frågan är nu hur länge vi ska torgföra våra protester under anonymitet och enbart på en blogg som i och för sig läses av förhållandevis många. Jag menar om situationen verkligen är så allvarlig som vi befarar, då måste vi på något sätt komma till tals i offentligheten. 

 79. Slabadang

  Börje S!
   
  på TCS jagar jag symptomen i övrigt bekämpar jag sjukdomen och jag siktar mot den stora strategiska rerformen som gör att vi slipper sådana här ormar och ålar. 12.50 in i videon kommer frågan  till BBC om klimatet och hur man svarar på en fråga utan att svara på frågan får vi en lektion i.
   
  http://www.bishop-hill.net/

 80. Håkan #69
  Dom hade mätt upp co2 halten från fordon vid skogsväg och kommit fram till att inte bara sög skogen upp all co2 från fordon utan det växte även bättre varpå träden tog upp än mer co2 och kontentan var att en väg med träd var inte bara co2 neutral utan sög upp än mer co2.”
   
  Mycket märkligt att vi efter så många år med biltrafik i skogslandskap inte kunnat se eller märka att träden/växtligheten skulle vara större närmast vägarna? Om det händelsevis skulle växa bättre så kan det ju lika gärna bero på ofullständigt oxiderade partiklar från avgaserna och som kommer ner i jorden med regnvattnet och gödslar träden/växterna.

 81. Håkan Bergman

  Börje G #80
  Har också nåt minne av en sån undersökning, men vill minnas att det var kväveoxiderna som primärt antogs ge effekten, och det verkar väl logiskt.

 82. Jerker Andersson

  ”I andra ändan av skalan har bloggaren Chiefio (länk) påpekat att lågkonjukturen 1929-32, som gav upphov till en markant minskning i fossilförbrukningen, inte syntes i en motsvarande reducerad haltökningen för CO2 i atmosfären.”
   
  Det är inte så konstigt att detta inte syntes, minskningen, enligt CDIAC, var:
  1930 -0,67%
  1931 -4,94%
  1932 -9,7%
  Uttryckt i ppm så var det totala CO2 utsläppet varje år(omräknat i ppm), obs inte ökning i atmosfären, enligt följande:
  1930: 0,97ppm
  1931: 0,92ppm
  1932: 0,83ppm
  Med andra ord, vi talar om motsvarande 0,14 ppm i minskning av utsläppen, varav kanske hälften skulle påverkat halten i atmosfären. Så minskningen hade säkert en effekt men den var så liten kanske under 0,1 ppm/år i förändring av CO2 halten i atmosfären så att denna förändring drunknade i de årliga naturliga temperaturberoende CO2 förändringarna som är 10ggr större eller tom mer.
   
  //Jerker
   

 83. Jerker Andersson #82

  Javisst – jag håller med dig – det är inte konstigt att det inte syns i atmosfärsvärdena eftersom de naturliga flödena är så mycket större! Notera dock att budskapet från t ex IPCC är att det är människans fossilförbrukning som styr CO2-halten i atmosfären.

  Det är detta din sifferserie motbevisar! Utmärkt bra att du hade dem.

 84. Anders L.

  Självfallet är det en ren slump att CO2-halten i atmosfären råkat ökat precis samtidigt som människan började använda fossila bränslen. Precis som det är en ren slump att pengarna på bankkontot tar slut just när man betalar räkningarna. 
  Det är helt otroligt vilket engagemang man som klimatförnekare kan lägga ned på att försöka vederlägga naturlagar och empiriska observationer bara för att de inte passar in med ens egna politiska åsikter. Det borde vara ett intressant psykologiskt forskningsfält.
  Själv är jag inte intresserad av psykologi, jag noterar bara att CO2-halten i atmosfären förra veckan låg på 399,59 ppm. Det kan mycket väl bli dags att spränga 400-ppm-vallen under maj månad. Det var minst 10 miljoner år sedan sist det hände, så vi får uppleva något unikt.

 85. Visst Anders … men ’klimatförnekare’ är ju så Gore .. och han var ju så förra årtiondet … och förra årtiondet kunde man ju fortfarande hjälpligt hävda att i framtiden skulle det bara bli varmare och varmare …
   
  Visst är psykologi och förnekelse ngt som det är rikligt av bland de ’engagerade’ men jag tror inte att du riktigt uppfattat var och hur ..
   
  Naturlagar, Anders? 🙂 Har du alldeles egna sådana också?

 86. Anders #84

  Kan du precisera hur jag försökt ”vederlägga naturlagar och empiriska observationer” (om det nu är mig du syftar på)? Och vad har i så fall mina politiska åsikter med detta att göra.

  Om du gör dig det besväret, så skall jag i gengäld plocka fram de kurvor som visar hur felaktig din sista mening är. 400 ppm är inget 10-miljonerårrekord!

   

 87. Börje S.

  #84
   
  400 ppm är ju en aktningsvärd siffra. Den har exempelvis 2 nollor, och sådant är naturen väldigt intresserad av. Så fort det är fråga om jämna tiotal och hundratal så ändrar sig naturen entusiastiskt på stört!
   
  Och millenier ska vi inte bara tala om; så fort vår tideräkning visar tre nollor, så kommer Den Store och Enda Guden att förgöra jorden med allt avd det innebär för människorna som syndat! Men det är ju enligt tokreligiösa inom andra religioner än den Anders L representerar. I den religion som Anders L representerar räcker det med två nollor.
   
  Hade vi behållit sumerernas tolv som räknebas hade naturen, Gudomen och Anders L inte alls haft lika roligt när det var nollor på gång. tror jag.