Klimatkänslighet enligt EASy

Med risk för att verka fixerad vid klimatkänslighet, ägnar jag nu ett tredje inlägg detta år åt denna parameter, som i sin enklaste form anger hur mycket den globala medeltemperaturen kan förväntas öka om halten CO2 fördubblas. Det är onekligen en nyckelstorhet som har förekommit flitigt i debatten, och det har blivit en liten extra våg av intresse i och med IPCCs AR 5. I denna gör man en liten reträtt genom att sänka den undre gränsen till 1.5 oC, och medger en viss ökad osäkerhet i sitt val. Det är en ironisk poäng att man därmed är tillbaka på samma värde som Charneys rapport 1976, men att det samtidigt anges vara den transienta (TCR) känsligheten och inte jämviktsd:o (ECS). Efter 35 års internationell forskning är man alltså tillbaka på samma parametervärde, men något osäkrare. Det kunde stå “We are confused, but at a higher level” på rapportens titelblad.

Denna gång har Ingemar Nordin tipsat om ett nytt arbete:

H. Harde    Advanced Two-Layer Climate Model for the Assessment of Global Warming by CO2

 OPEN JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND CLIMATE CHANGE

ISSN(Print): 2374-3794 ISSN(Online): 2374-3808, in press.

Det är ett  omfattande arbete – 50 sidor – i vilket författaren formulerar sin modell EASy – vilket utläses Earth-Atmosphere- System – långtifrån “lätt” enligt min uppfattning.

Det skiljer sig från metodiken som IPCC har i AR 4 och AR 5, men också från vad N. Lewis och M. Crok publicerat som GWPF-rapport (länk), och den nyligen publicerade något omarbetade versionen

N. Lewis & J. A. Curry The implications for climate sensitivity of AR5 forcing and heat uptake estimatesClimate Dynamics 25 September 2014.

 IPCC-rapporterna uppskattar klimatkänsligheterna utifrån de klimatmodeller: GMO eller CMIP,  man använt för att beräkna framtidsscenarior. De är i stor utsträckning parametriserade med hjälp av anpassning till det klimat vi redan har haft. Den största svårigheten är då att ”sortera bort” naturliga förändringar, och få fram den klimatförändring som verkligen beror på CO2:s växthuseffekt. Vi är många som kommit fram till att man underskattat det förstnämnda och överskattat det senare bidraget. Det medför i så fall att klimatkänsligheten ges ett för högt värde.

Hardes utgångspunkt är mycket fundamental. Han startar han med transmissions- och absorptionsspektra både för solinstrålning och utgående värmestrålning för relevanta molekyler i atmosfären. Dessa spektra är mycket linjerika och linjernas bredd är tryckberoende. Databasen HITRAN08 har sådana spektra i stor mängd, och Harde väljer i synliga området 4421 linjer för CO2 och 9565 linjer för H2O. Han delar in atmosfären upp till 86 km höjd i 228 sublager, som har olika tryck, temperatur och vattenhalt. Resultat för atmosfären i det tropiska området visas i figuren nedan. I den övre figuren visar de blå linjerna transmissionen, med effekten på y-axeln. Solspektrum liknar som bekant svartkroppsstrålning för 5 778 K, men de vita ”hacken” är alltså gaslinjer.

Harde, Abs solDen undre figuren visar absorptionslinjerna för de olika aktiva gaserna på en skala 0-1. Vi ser att vattenångan i atmosfären har flera intervall som reducerar den inkommande solinstrålningen. Vi ser att även CO2 har absorption, om än inte där solinstrålningen har särskilt hög energi. Det betyder att H2O och CO2 inte endast är växthusgaser, som hindrar värmestrålningen att lämna jorden, utan i någon utsträckning hindrar solen från att värma jorden. Det innebär att ökande halt av H2O och CO2 även har en kylande effekt. Harbe anger att det globala medelvärdet för H2O:s solabsorption är 13.1 % av totaleffekten, och för CO2  2.24 %. Detta finns alltså med i Harbes 2-lagersmodell. Jag undrar  om att detta ingår I GMO- och CIMP-modellerna?

Harbe gör alla sina beräkningar för jordens tre klimatzoner och tar då hänsyn till att solinstrålningen har olika infallsvinkel, så att det blir olika väglängd. Harbe är definitivt ingen medlem i Flat Earth Society!

Den utgående värmestrålningen är huvudaktören i växthuseffekten. Harbe gör motsvarande beräkningar för hur denna transmitteras och absorberas. Jag väljer att citera hur resultatet påverkas av halten CO2 = x-axeln. y-axeln visar hur stor andel av värmestrålningen som absorberas när halterna av vattenånga, metan och ozon är typiska.

LWabs vs ppmVi ser att kurvan startar vid 77% när CO2-halten är 0, och sedan ökar till 84% vid 770 ppm CO2. Det syns också tydligt att kurvan planar ut – dvs den “mättnad” som nämnts ofta här på KU.

I det fortsatt beräknandet stöder sig Harbe t ex på de värden som Trenberth et al publicerade 2008 för konvektion och förångning. I ett mellansteg erhåller han för en CO2-fördubbling utan återkoppling temperaturhöjningen 1.1 oC, vilket är detsamma som IPCCs eget värde. Det är när återkopplingar införes som EASy-modellen ger klart lägre klimatkänslighet. T ex ges termerna för konvektion och förångning ett realistiskt temperaturberoende. Även den obetydliga ökningen av total solinstrålning vid toppen av atmosfären visar sig ha avgörande betydelse. Framför allt molnigheten varieras med temperatur och fuktighet kring ett observerat normalfall på 66% molntäcke. Betydelsen av detta illustreras av figurerna nedan. De visar jordytans (röda kurva) och låga troposfärens temperatur (blåa kurva) som funktion av atmosfärens CO2-halt. Observera att 280 ppm är den CO2-halt som gällde för den gröna idyllen. De gröna kurvorna är den logaritmiska approximationen.T vs ppma)-kurvan gäller för klar himmel och b)-kurvan för 66% molntäcke.

Om Harbes beräkningar är riktiga, är det uppenbart att vi kommer att få svårigheter med att “..klara 2-gradersmålet..”., som väl har startpunkten år 1991.

Jag inser nu att detta blivit ett mycket ofullständigt referat av Harbes arbete, men också att ett fullödigt referat skulle kräva både ett orealistiskt arbete av mig, och ett orimligt stort KU-utrymme. Det som gjort mig tveksam om riktigheten är i första hand att Harbe räknar med att jorden sin helhet är i termodynamisk jämvikt. Harbe erkänner att det är ett problem, men att det är oklart hur stor betydelse det har.

Låt mig sluta med att citera Harbes slutsats (min övers) ‘ vi finner att i alla scenarior som inkluderar solens aktivitet,  så är detta dominerande för den globala uppvärmningen, upp till 6x större än CO2-påverkan.’ Det gäller alltså samma solvariationer som IPCC konsekvent sagt sakna betydelse för vårt klimat.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Bra genomgång !
  Svårt klara tvågradersmålet 😉
  Vi får hoppas på de dynamiska effekterna!
  Vill gärna slå ett slag för en site där bägge sidor diskuterar denna och andra frågor-som om sicence inte var cementerad!
  http://www.climatedialogue.org/climate-sensitivity-and-transient-climate-response/

 2. Lasse #1
  Ja, på Climatedialogue är det just nu klimatkänsligheten som är ämnet. Det visar hur aktuellt det är.
  Nic Lewis lär vara den som argumenterar för ett lågt värde.
  C-G

 3. Björn

  Jag hänger upp mig på den här meningen: ”Vi finner att i alla scenarior som inkluderar solens aktivitet, så är detta dominerande för den globala uppvärmningen, upp till 6x större än CO2-påverkan”. Vi har ju inte tillgång till rapporten och kan inte värdera utsagan. Om solen har 6 gånger större påverkan än CO2 så är det ett sensationellt påstående. Har jag missuppfattat någonting?

 4. björn2

  Det vore intressant med en översiktlig sammanställning av de olika klimatkänslighetsberäkningar (och för all del modeller) som finns nu. En sida som kan uppdateras med nya rön och analyser. Det kanske finns en sån sida. Klimatkänsligheten är ju ju hjärtat i AGW, även om man nu vill skifta fokus mot haven. Havens energiinnehåll kommer vi aldrig kunna mäta, så det är en utmärkt storhet för IPCC att flytta konsensus till. Omöjligt att falsifiera påståenden om energi som gömmer sig i havet.

 5. Björn 10:29
  Han inför återkopplingar successivt, så det är därför han kan skilja på ”med och utan sol”.
  Kanske var min översättning bristfällig. Här är orginalet:
  ”We find that in all scenarios, which include solar activities, this solar contribution to global warming is the dominant part and under special conditions could even be up to 6x larger than the CO2 influence. Thisis in clear contradiction to the IPCC, which traces the rising temperatures over the last century back to the anthropogenic emission of GH-gases (95 % probability), whereas any noticeable solar effect is denied.
  Our calculations show, that the solar part can only be pushed below the greenhouse contribution, when
  the increase of the TSI over the last century is assumed to be smaller than 0.1 % and almost identical with the variations over the period 1983 – 2000.”
  F ö tror jag att det är fritt åtkomligt att använda den referens som jag gav.

 6. björn2 kl 10:58
  En sidas sammanfattning är kanske svår att finna men Lasse gav en referens kl o8:17 till en diskussion:
  http://www.climatedialogue.org/climate-sensitivity-and-transient-climate-response/
  /C-G

 7. Björn

  C-G Ribbing [5]; Jag har börjat att läsa rapporten och fann att det inte rör sig om 822 sublager utan 228 lager i modellen. Skall fortsätta att läsa med intresse, för denna rapport har en ny ansats där både solen och CO2 trängs om uppmärksamheten.

 8. Tack för påpekandet – lyckades jag rotera siffrorna? Har rättat till saken.
  C-G

 9. Slabadang

  Det blir ett litet helsicke att öka temperaturen två grader!

  Det är ju de påstådda förstärkningeffekterna som lyser med sin frånvaro. Baserat på observationer kan vi dra ett fett streck över någon sådan effekt skulle existera. Vanligt sunt förnuft räcker till den slutsatsen. Den här artikelns främsta värde ligger i arbetsmetodens 228 olika lager av atmosfären och plus och minus för varje växthusgas effekt var för sig är pedagogiskt mycket bra.
  När vi nu genomfört 80% av en fördubbling av CO2 + ekvivalenter och står hör med fjuttiga 0.8C ökning så är det dags för klimathotsoraklena att packa i hop och åka hem.

 10. Håkan Bergman

  C-G Ribbing #8
  Aha, ett statsministerämne.

 11. Gunnar Kjelldahl (C)

  Detta är bara ännu ett i raden av inlägg som vill göra klimatet till en så komplicerad företeelse, att inte ens forskarna skulle begripa sig på det. Samtidigt som skeptikerrörelsen gör allt de kan för att försöka förhindra att några beslut tas som kan begränsa utsläppen så fortsätter såväl utsläpp som temperatur att öka.

  Den senaste septembermånaden var den varmaste sedan mätningarnas begynnelse, och flera meteorologiska institut flaggar för att temperaturökningstakten åter tenderar att bli brantare. Den s.k. ”18-årspausen” är en förfalskad bild av sakernas tillstånd.

  För 18 år sedan var det nämligen 1996. Det året var årsmedeltemperaturen från världens meteorologiska stationer enligt NASA + 0,47 °C över basperiodens (51-80). Under de därpå följande 10 åren 97-06 var medeltemperaturen + 0,69 °C, och under de senaste sju åren 07-13 har medeltemperaturen fortsatt att öka till + 0,79 °C. Medelvärdet för 2014 ligger f.ö. hittills på drygt + 0,80 °C över basperiodens.

  Statistikförvrängare utnyttjar naturliga klimatvariationer genom att välja för sina syften förmånligaste starttidpunkt och trendförutsättningar, och kan då få en tillfälligt avtagande ökningstakt att se ut som att det inte längre föreligger någon pågående klimatförändring. Ser man till helheten så är dock verkligheten en annan.

  Men detta spelar väl ingen roll i detta debattforum eftersom det i denna värld ändå inte är mänsklig påverkan som ligger bakom?

 12. Alienna

  Obehagligt med folk som medvetet ljuger och bedrar sina medmänniskor . . .

 13. Björn

  Gunnar Kjelldahl (C) [11]; Tyvärr är klimatsystemet mycket komplext och därför vill en del av forskningen reducera klimatets drivning till att bara bero av CO2. Det är att göra det lätt för sig och därmed förleda politiker och allmänhet till att tro, om vi bara förbjuder CO2 så kan vi påverka klimatet. Tror du att satellitmätningarna är fejkade?

 14. Lasse

  När politiker som Gunnar Kjelldahl (C) säger att en fråga är avgjord och viktig så gäller det att hålla i plånboken!
  Kanske skulle du Gunnar försöka förstå frågan lite bättre innan du vittjar min plånbok!

  Du vill gärna se med vindkraft-helst 100% effekttäckning! Se på Jylland nu när det blåser!
  100% vind ger 4-5 öre per KWH. Av nån anledning!
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/

 15. AG

  #11 Det du skriver är fel av den enkla anledningen att du ”glömmer” att lägga ut ett osäkerhetsintervall runt dina siffror. Om du gjorde det skulle du se att att det saknas statistisk signifikans i dina påståenden. Se tidigare artiklar på KU i ärendet. . Jag kan hålla med dig så långt att man inte vet var temperaturen tar vägen framöver och att enligt AGW-hypotesen BORDE temperaturen har stigit mera (signifikant ökning). Men istället för att säga att det ”egentligen” förekommer en ökning så kan du faktiskt inte visa det utan det är en rent ideologisk sådan. Då är du som förfalskar bilden. Jag förstår att det är bekymmersamt speciellt som forskningen alltmer kommer i fas med den observerade temperaturen och hela tiden reviderar klimatkänslighet och maxprojektioner – NEDÅT. Återigen: läs senaste IPCC-rapporten WG1. Be också en statistiker förklara för dig vad som menas med ”statistiskt signifikans” och vad det innebär för slutsatser om en hypotes.

 16. Daniel Wiklund

  Vilken tur att vi har Gunnar K, som verkligen förstår sig på klimatet. Du vet säkert också hur mycket utsläppet har reducerats tack vare de koldioxidskatter vi betalar, och har gjort så i minst 20 år. För dom kom väl till för att minska utsläppen och förbättra klimatet.

 17. Håkan Bergman

  Lasse #14
  Man undrar varför vi inte kan vara lika listiga som norrmännen och importera lite dansk vindkraft.
  Tänk om man kunde låna några miljoner av Ingves och köpa dansk vindkraft att frysa in?

 18. Helge

  # 11 Gunnar Kjelldahl (C)

  ”Den senaste septembermånaden var den varmaste sedan mätningarnas begynnelse”
  Tja, vad jag vet slås det väderrekord varje dag av olika slag, men det kan knappast vara ett bevis för mänskligt orsakade klimatförändringar.

  Nu när inte årsrekord längre klarar att upprätthålla alarmismen får man ta till månadsrekord. Snart kommer ”Varmaste veckan sen mätningarna startade”, och då har vi varmaste dagen, timmen, minuten och sekunden kvar i reserv. 🙂

 19. Mats G

  11
  Gunnar Kjelldahl (C)

  eh, va. Nån måtta får det faktiskt vara.

  ”Detta är bara ännu ett i raden av inlägg som vill göra klimatet till en så komplicerad företeelse, att inte ens forskarna skulle begripa sig på det.”

  eh, nummer 2 va! inser du vad ett sådant här uttalande säger om dig själv?

  ”Den s.k. ”18-årspausen” är en förfalskad bild av sakernas tillstånd.”

  eh, nummer 3. Inser du att även IPCC har ”Den s.k. ”18-årspausen”” i sin rapport. Knappast inbillning.

  Det här var ett vekligt märkligt inlägg.

 20. Alienna

  Mats #19,
  DESPERAT inlägg skulle nog jag vilja kalla det. (Undrar varför…)

 21. Christopher E

  #11 Gunnar Kjelldahl

  Statistikförvrängare kan du vara själv… du ”glömde” nämna att det bara NOAA:s pressutskick du citerar med ”varmaste september”. NOAA har en riktigt dålig täckning för sitt data. Tittar du istället på UAH:s globala medeltemperatur blir september bara sjunde varmaste, och då endast från 1979.

  Hur går det med ditt årsrekord då? Du basunerade ju självsäkert ut tidigare i år att 2014 skulle bli varmaste någonsin med kraftig El Nino osv. Detta om något borde lära dig något om vådan av att komma med självsäkra förutsägelser.

 22. Christopher E

  #18 Helge

  Funkar inget annat finns ju den mest den desparata varianten:

  Det var den varmaste september år 2014 någonsin!

 23. #22

  Oja, jag tycker denna:

  flera meteorologiska institut flaggar för att temperaturökningstakten åter tenderar att bli brantare

  duger gott som desperat förhoppning att någon annans förhoppningar såsmåningom eventuellt har en möjlighet att slå in …

 24. pekke

  Gunnar K.
  NASA/GISS räknar ut den teoretiska temperaturen mellan 2 st. mätstationer, även om de ligger 1 000 km från varandra.
  Med deras metod så skulle vi rent teoretiskt kunna skrota alla mätstationer utom 2 st. i Sverige, men tror nån verkligen att de skulle kunna räkna ut vad temperaturen är i minsta samhälle runt om i Sverige !?

  Antalet mätstationer Globalt ökade fram till 60 – 70-talet sedan så minskade de snabbt.
  GHCN-stationer vilket bl.a. GISS använder.
  http://noconsensus.files.wordpress.com/2010/01/all-raw-station-count-ghcn.jpg

  http://noconsensus.wordpress.com/2010/01/19/long-record-ghcn-analysis/

  Kartor över hur globala stationer historiskt.
  http://appinsys.com/globalwarming/GW_Part2_GlobalTempMeasure.htm#historic

  Om man tror att man kan räkna ut den Globala temperaturen med de stationer som finns, vilka många har dåliga historisk data samt ofta ligger i befolkningscentra samt att alla dessa stationer inte täcker mer än en pytte-pytte-pytte-liten del av Jordens yta, tja, då går det nog att tro på GISS när de säger att det är jättevarmt.

 25. Håkan Bergman

  Problemet med dom meteorologiska instituten verkar vara att dom har så lätt för att förlora sig i utopier som dom borde begripa bara kommer att slå tillbaka på dom. MetOffice får en ny superdator nästa år och visst prognoserna kommer att bli bättre och färre prognoser kommer att missa helt, men sånt kommer ändå att inträffa, om än mera sällan. Mr. Smith kommer en vacker, nåja, dag att stå där i ösregn utan paraply.
  http://www.telegraph.co.uk/topics/weather/11191480/Met-Office-pledges-reliable-weather-forecasts-with-supercomputer.html

 26. Thomas P

  pekke #24 ”NASA/GISS räknar ut den teoretiska temperaturen mellan 2 st. mätstationer, även om de ligger 1 000 km från varandra.”

  Nej, det gör de inte. Hur många gånger skall sådana här grova missuppfattningar spridas? Det var inte många timmar sedan jag senast förklarade att påståendet var fel!

 27. Lars Cornell

  HB #25 Det hjälper inte med starkare datorer när det är modellerna och programmen som är bristfälliga.

 28. pekke

  TP #26

  Så de har faktiska temperaturdata för områdena mellan 2 stationer ?

  Eller är det så att de har atmosfäriska och geografiska modeller av området som de sedan gör beräkningar på ?

  I det senare fallet är det fortfarande teoretisk temperatur och inte verklig.

 29. Thomas,

  Nu är de närmast hårklyverier du ägnar dig åt. Vad man gör är just gissa vad en tänkt mätstation mellan två andra, på upp till 1200 km avstånd skulle visa ifall den hade funnits. Din poäng är att man bara använder ändringen i den gissningen är iofs giltig. Det ändrar dock inte på fakta. Dels måste man fortfarande ngn gång ha gissat (antagit) ett basvärde där, och därefter är gissningar i ändringar liktydiga med gissningar i termometeravläsningar. Alltså även om de sedan inte presenteras/sammanställs så.

  Dessutom har vi ju goda skäl att anta att dessa gissningar inte alltid sker på det mest objektiva sättet. Där finns ett ganska stort mått av godtycke och fudge-faktorer när den sortens homogeniseringar görs. Och som kan ändra sig långt långt senare igen när man kommit på en ny algoritm som skall ’rekonstruera’ data man inte har …

 30. Thomas P

  pekke #28 För att citera mitt eget svar till björn2 tidigare idag:
  Nej, det är inte vad NOAA m fl gör. Vad de gör, och vad som visar sig fungera, är att extrapolera temperatur*förändring*, Om punkt A har blivit lite varmare och punkt B har blivit lite varmare så har med stor sannolikhet även punkt C som ligger mittemellan blivit det. Däremot kan man naturligtvis inte från bara mätdata i A och B säga speciellt mycket om absoluta temperaturen i C. Den kan ju vara ett köldhål som ligger flera grader under omgivningen.

  Det är ingen självklarhet att det finns sådan korrelation över stora avstånd, men det har empiriskt visat sig fungera så.

 31. Christopher E

  #30 mfl

  Det är väl ingen skillnad mellan att gissa absolutvärden eller anomalier för en lokal och sedan räkna om dem till en förändring…

  … eller bara gissa förändringen direkt istället?

  Som Jonas skriver, tala om hårklyverier!

 32. pekke

  TP #30

  Så de GISSar !

  Då var det klarlagt.

 33. pekke

  Eftersom GISSa-metoden enligt vissa är så bra så tycker jag att SMHI lägger ner en massa onödiga mätstationer och Trafikverket skrotar alla mätstationer vid vägarna och använder GISSa-metoden för att mäta temperaturen lokalt.

  De skulle nog tjäna en slant på underhållet av alla stationer.

  Fast en grad hit å dit kan ibland betyda liv eller död.

 34. Ingemar Nordin

  Thomas P#30,

  Jag vet inte varför du tror att gissningar av förändringar skulle fungera bättre än absoluta temperaturer? Detta är väl en rent empirisk fråga. Faktum kvarstår att NOAA påstår att det blivit mycket varmare på just de ställen (polarområdena) där satellitmätningarna pekar på att förändringarna är mycket lägre. Och det är för mig obegripligt varför vi skall lita mer på NOAAs justeringar än på direkt uppmätta förändringar?

  Varför erkänner du inte rakt av att vi skall lita mer på NOAA därför att de justerats så att de stämmer med teorin? Det vore ärligare.

 35. Jimmy

  Dubbelt så stor risk att kommande vinter blir kall och kärv i UK p.g.a. den globala uppvärmningen.

  http://www.theweathernetwork.com/uk/news/articles/harsh-winter-risk-in-uk-doubled-due-to-global-warming/38728/

 36. tty

  ThomasP #26
  Jag har svårt att se att Pekkes beskrivning skulle vara felaktig. Det är i och för sig inte helt lätt att hitta en ordentlig beskrivning av GISS-proceduren (den bästa jag hittat finns här: http://pubs.giss.nasa.gov/docs/1987/1987_Hansen_Lebedeff_1.pdf, även om den är onödigt tillkrånglad), men i praktiken rör det sig om enkel linjär avståndsviktad interpolation, och finns det bara en station, ja då är det den som gäller rakt av inom alla gradrutor vars mittpunkt ligger inom 1200 km från stationen.

 37. Håkan Bergman

  Lars C. #27
  Nu skulle den här datorn användas för väderprognoser, inte för klimatmodeller, en milsvid skillnad. Men det är ändå korkat av MetOffice att gå ut med såna där löften, det kommer att slå tillbaka. Väderprognoser är väl beprövad matte och en kraftfullare dator är aldrig fel där, speciellt som man lär kunna använda den gamla, och inte alltför gamla, datorn för uppföljning och analys av den nya datorns prognoser, feedbacken från verkligheten infinner sig ju redan inom mindre än ett dygn. Det blir lite värre med klimatmodeller där feedbacken infinner sig efter några decennier. Då springer man runt som yra höns och letar saknad värme, när man kanske borde leta rätt på källkoden och ingångsparametrarna. Remember Harry?

 38. Guy

  Helge #18

  ”Snart kommer ”Varmaste veckan sen mätningarna startade”, och då har vi varmaste dagen, timmen, minuten och sekunden kvar i reserv. :-)”

  Bra gissat, men det har redan hänt. äderleksnyheterna för södra Finland berättade att i dag var den varmaste dagen på över 50 år.
  Bara dom får utförligare statistik så kommer dom att klara av timmen, minuten och sekunden också.

 39. tty

  ThomasP #30
  ”Det är ingen självklarhet att det finns sådan korrelation över stora avstånd, men det har empiriskt visat sig fungera så.”

  Nej det är just det som det inte har. Om du kollar i Hansens et al egen beskrivning av metoden som jag länkade till i #36 så kommer du att se att data visar att korrelationen på 1200 km avstånd är usel. Även på de breddgrader där den är som högst ligger den på 0,5 med en enorm spridning. I tropikerna ligger den på 0,3 eller mindre och är <0 för många stationer även nära varandra. Det mest intressanta är väl egentligen att data visar att i extremfallet när temperaturen i en cell styrs av två stationer vardera 1200 km bort så är korrelationen mellan dessa på 0,0-0.2 nivå.

 40. Thomas P

  Christopher #31 ”Det är väl ingen skillnad mellan att gissa absolutvärden eller anomalier för en lokal ”

  Jo, det är precis det det är. Absoluttemperaturerna kan variera kraftigt från plats till plats, men avvikelsen från medelvärdet för temperaturen på en viss plats är kraftigt korrelerat med temperaturavvikelsen på platser förvånansvärt långt bort. Notera också att det hela bara fungerar för temperaturmedelvärden över längre tid. Ju kortare tid desto mindre korrelation.

  pekke #33 Trafikverket m fl vill veta absoluttemperaturer vid en viss tidpunkt. De har ingen nytta av att i efterhand kunna säga att en viss väg i genomsnitt var ca 0,81 grader varmare det här året än ett referensår.

  Ingemar #34 Det är en empirisk fråga och det är så man vet att det fungerar bättre med anomalier. Vad gäller polerna talar mycket för att uppvärmningen där underskattats, även om du gissar motsatsen.

  tty 36 Det är fortfarande temperaturanomalier, inte absolut temperatur, det handlar om. Skall det vara så jäkla svårt för alla er akademiker att förstå?

 41. tty

  ThomasP #40

  Läs vänligen #39. Och visserligen har jag akademiska examina, men efter 40 år inom industrin känner jag mig inte särskilt träffad av dina gliringar, inte på den punkten i alla fall.

 42. pekke

  GISS September 1200 km interpolering:

  http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/nmaps.cgi?sat=4&sst=3&type=anoms&mean_gen=09&year1=2014&year2=2014&base1=1951&base2=1980&radius=1200&pol=rob

  Samma med 250 km interpolering:

  http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/nmaps.cgi?sat=4&sst=3&type=anoms&mean_gen=09&year1=2014&year2=2014&base1=1951&base2=1980&radius=250&pol=rob

  Notera att den övre( 1200 km ) har en avvikelse från normalen med + 0,78 grader medan den nedre ( 250 km ) har en avvikelse på + 0,68 grader, notera också att trendskalan har tiondelar.

  Man kan undra vad avvikelsen skulle bli med 100 km eller 50 km interpolering.

 43. lennart bengtsson

  Hej

  Jag noterar med ett visst småleende att man lyckats undvika att diskutera Hermann Hardes mycket intressanta artikel. I en professionell blogg som denna borde detta ha gjorts tycker jag. Inte minst av de som är fullständigt övertygade att IPCC har gjort allting alldeles rätt. Det är tyvärr inte fallet. Två frågor är speciellt intressanta och det är överlappningen av absorbtionsbanden mellan CO2 och H2O samt absorptionen av kortvågig strålning has växthusgaserna liksom den korrekta samplingen av strålning i olika riktningar och detta i närvaro av moln. Dessa frågor borde verkligen diskuteras mer av landets experter på atmosfärisk strålning. Inte heller detta är fallet. Även om våra politiska experter anser vetenskapen klar så är den faktiskt inte lika klar hos flera av de som verkligen sysslar med de vetenskapliga frågorna. Men när allt någon gång i framtiden kommer att klarläggas bättre så så kommer det politiska etablissemanget bara säga att de var missledda – skulden kommer att hamna på vetenskapens bord och därför är det i dag nödvändigt att ignorera politikerna och deras primitiva verklighetsuppfattning.

 44. pekke

  Här är NOAA:s versioner av global temperatur och även nederbörd för September.

  http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/global-maps.php?imgs%5B%5D=map-land-sfc-mntp&imgs%5B%5D=map-blended-mntp&imgs%5B%5D=map-percentile-mntp&imgs%5B%5D=map-percentile-prcp&imgs%5B%5D=map-prcp-percent&year=2014&month=9

  Noterade nåt märkligt, halva Skandinavien är grått på landkartan ?

 45. pekke

  LB #43

  Antar att det är det här papperet.
  ” Radiation and Heat Transfer in the Atmosphere: A Comprehensive Approach on a Molecular Basis ”

  Verkar som att hela finns här:
  http://www.hindawi.com/journals/ijas/2013/503727/

  Långt över min förmåga !!
  ” AbstractWe investigate the interaction of infrared active molecules in the atmosphere with their own thermal background radiation as well as with radiation from an external blackbody radiator. We show that the background radiation can be well understood only in terms of the spontaneous emission of the molecules. The radiation and heat transfer processes in the atmosphere are described by rate equations which are solved numerically for typical conditions as found in the troposphere and stratosphere, showing the conversion of heat to radiation and vice versa. Consideration of the interaction processes on a molecular scale allows to develop a comprehensive theoretical concept for the description of the radiation transfer in the atmosphere. A generalized form of the radiation transfer equation is presented, which covers both limiting cases of thin and dense atmospheres and allows a continuous transition from low to high densities, controlled by a density dependent parameter. Simulations of the up- and down-welling radiation and its interaction with the most prominent greenhouse gases water vapour, carbon dioxide, methane, and ozone in the atmosphere are presented. The radiative forcing at doubled CO2 concentration is found to be 30% smaller than the IPCC-value. ”

  Så när vi nu är tillbaks på rätt spår i den här bloggposten, en fråga om vilken strålning som har påverkan på havstemperaturen, den direkta strålningen från Solen eller den indirekta återstrålningen ?, vad jag förstått så har den indirekta strålningen fel våglängd för att göra nån större påverkan på havstemperaturerna.

 46. Thomas P

  Lennart #43 Du är den ende professionelle klimatforskaren på denne blogg, så det är inte konstigt att det blivit begränsad diskussion om en 50-sidig artikel som gör anspråk på att bygga upp en ny och bättre klimatmodell från grunden. Att majoriteten här normalt anser att modeller är helt värdelösa för att säga något om verkligheten gör inte saken bättre.

  För egen del blir jag skeptisk när en person som inte är klimatforskare publicerar en artikel i en okänd tidskrift från ett förlag listat som ”predatory open source”,dvs som misstänks vara mer intresserat av att få betalt av författarna än att göre en noggrann granskning:
  http://scholarlyoa.com/publishers/
  Det är naturligtvis inget bevis åt någondera hållet, bara en varningssignal, men för oss som inte har kompetens eller tid att bedöma ett sådant här mastodontarbete är det vad som bjuds tills det dyker upp mer responser från folk med större kompetens. Du har alltså läst denna artikel och tycker att Harde gör korrekta beräkningar och stödjer hans slutsats att återkopplingen från vattenånga är negativ? Själv tycker jag hans extrapoleringar till 0 ppm CO2 ger förvånansvärt liten effekt.

  Denne Hardy har f.ö. varit uppe tidigare på bloggen. Då länkat till ett konferensbidrag.
  http://wattsupwiththat.com/2011/03/02/new-paper-claims-a-value-one-seventh-of-the-ipcc-best-estimate-for-climate-sensitivity-for-a-co2-doubling/

 47. tty

  Pekke #44

  Försök med ”Global Land and Ocean Mean Anomaly Map” istället då fylls nästan alla hål igen. Fråga mig inte hur det går till, för valet innebär att man lägger ERSST 3b till GHCN, och ERSST 3b är en ren havsytetemperaturdatabas och skall inte ha någon effekt på dataluckor på land.

  Men allt är ju möjligt inom klimatvetenskapen. Kolla här t ex:
  http://nsidc.org/greenland-today/
  Så får du se att nordöstra Grönlands inlandsis håller på att smälta den 27 oktober, då temperaturen i området är ca 20 minusgrader. Och allra märkligast är att den smälter i ett område som inte ens är täckt av inlandsis!

 48. tty

  Pekke #45

  Nej, det rör sig om två olika artiklar av samma författare. Den du hänvisar till är en mycket detaljerad beräkning av IR-absorptionen i en (tämligen) realistiskt modellerad atmosfär. Resultatet verkar rätt väl underbyggt eftersom det kan reproducera uppmätta IR-spektra med god precision.
  Artikeln som denna tråd handlar om är en vidareutveckling till en mera komplett atmosfärmodell.

 49. tty

  ThomasP #46

  Skönt att se att du är tillbaka i gammal god form. Undvik till varje pris själva ämnet, kasta litet skit istället.

 50. Björn

  Hela Hardes rapport finns att läsa på nedanstående länk. Citerar ett stycke från sammanfattningen som är mycket i min smak och säger en hel del om IPCC (välj full nedladdning av Pdf-fil):

  A climate sensitivity in agreement with the IPCC specifications (1.5 – 4.5 °C) would only be possible, when
  any solar influence could completely be excluded, and only CO2 induced thermal cloud feedback would
  be assumed, then yielding a value of 1.7 °C.

  http://www.scipublish.com/journals/ACC/papers/846

 51. pekke

  http://www.scipublish.com/journals/ACC/papers/846

  Denna antar jag.

  tty, länken till den smältande inlandsisen på norra Grönland måste vara en rejäl höjdpunkt inom klimatvetenskapen, har de ingen koll på vad de lägger ut på sidorna ?

 52. pekke

  Ooops ! Björn hann före .
  😉

 53. AOH

  Harde är ett tema även hos EIKE med bl.a.synpunkter från Gerhard Kramm Fairchild /Alaska ( http://65.54.113.26/PublicationList?srcType=2&desType=2&srcID=17888540&desID=20022361 )

  http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/abschaetzung-der-globalen-erwaermung-durch-co2-und-solaren-einfluss/

  #67: gkramm sagt:
  am Donnerstag, 02.10.2014, 09:51

  Offenbar weiss Harde nicht, was er tut. Zum einen zitiert er nicht Arbeiten, die sich eingehend mit den zwei-Schichten-Modellen beschaeftigt haben, und natuerlich – im Gegensazt zu Liou (2002) – auch die Fluesse von sensibler und latenter Waerme enthielten (Frau Schavan laesst gruessen).

  Man kan mit diesen Modellen spielen und fast alle Ergebnisse erhalten, die man haben moechte. Zum anderen sind seine Modellgleichungen so ziemlich ungeeignet. Wer z.B. Waermefluesse mit flaechengemittelten Temperaturen von Klimazonen berechnet, der hat nach Trapattoni fertig.

  Die Fluesse von sensibler und latenter Waerme duerfen nur an Hand lokaler Temperatur- und Feuchteverteilungen berechnet werden. Alles anderer ist bluehender Unsinn.

  Se även:
  ”…..#91: gkramm sagt:
  am Donnerstag, 02.10.2014, 21:37
  ”…”…ich habe Harde voriges Jahr auf den Quatsch zur solaren Strahlung aufmerksam gemacht. Er hat mittlerweile durch verbessertes Tuning diesen Fehler beseitigt. Wie er das gemacht hat, werde ich rauskriegen. Nur muss man sich fragen, was er eigentlich treibt. Ein Diplomand der Meteorologie wurde durch die Diplom-Hauptpruefung rasseln, wenn er die Advektion von Luftmassen mit Hilfe von IR-Strahlung ausdruecken wolle……..”

  Även Harde har en del invändningar
  http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/entgegnung-zu-den-kommentaren-abschaetzung-der-globalen-erwaermung-durch-co2-und-solaren-einfluss/

 54. AOH

  Re: Kramms antydan om Trappatone ” Ich habe fertig” 🙂

  T. var en italiensk tränare hos Bayern Muenchen (ca 2007 ? ) med ”måttliga” tyska kunskaper som vid ett tillfälle skällde på sina spelare.

  https://www.youtube.com/watch?v=q1sprC3-nmM

 55. Maths

  #47 och #51

  Angående smältande is-kartan:

  ”Quality control for near-real-time-data

  One reason that ice extent images may have errors is that the satellite derived images in our Daily Image Update are near-real time and have not yet undergone rigorous quality control to correct for conflicting information that is especially likely along coastlines. Areas near land may show some ice coverage where there is not any because the sensor’s resolution is not fine enough to distinguish ice from land when a pixel overlaps the coast. Sometimes, the data we receive have errors in the geolocation data, caused by problems with the instrument, which could affect where ice appears. Near-real-time data may also have areas of missing data, displayed on the daily map as gray wedges, speckles, or spider web patterns. In addition, satellite sensors occasionally have problems and outages, which can affect the near-real-time data. We correct these problems in the final sea ice products, which replace the near-real-time data in about six months to a year.”

  Men det är väl roligare att sitta hemma framför datorn och vara dryg och överlägsen och klaga på att andra är inkompetenta. Och nu kommer väl harranger om att mygla med data och modeller osv antar jag.

 56. Maths

  Här är länken:
  http://nsidc.org/arcticseaicenews/faq/

 57. Kenneth Mikaelsson

  Ta en titt på detta….

  http://iceagenow.info/2014/10/snow-cover-standard-deviation/

 58. Mats G

  55
  Maths

  ”Men det är väl roligare att sitta hemma framför datorn och vara dryg och överlägsen och klaga på att andra är inkompetenta. Och nu kommer väl harranger om att mygla med data och modeller osv antar jag.”

  Det här måste ju vara ett ganska kraftigt självmål.

  Går det att klaga på att folk klagar?

 59. Slabadang

  En juvel!

  Dieter Helm sitter som en småskolefröken och går igenom energipolicys grundläggande ABC med sina elever i engelska energiutskottet som luggar bänkkamraten och kastar suddgummi runt sig.

  Helt ljuvlig oemotståndlig saklig pedagogisk totalsågning längs halskotan av engelsk energipolicy. Fan vad de måste skämmas i bänkarna når dessa självklara både ordningsregler och ordningsföljder måste gälla både för ämne och klassrum!!

  Från bishop Hill .. Helm inträder vid 11.39

  http://www.bishop-hill.net/blog/2014/10/28/dieter-helm-on-energy-policy.html

  ”Varför satsa tusentals miljarder på teknik som inte uppfyller någon policymålsättning och inte heller äger potentialen att göra det (vindkraft) .. för mig är det en ”nobrainer” att istället satsa betydligt mer på mindre satsningar på alternativ som verkligen kan ha potential att uppfylla målsättningar (Bred Forskning) fusion e-cat grafit fission fracking mm mm mm .”

 60. Maths

  #58

  Jodå Mats, man kan klaga på allt.
  Det är väl därför internet finns….

 61. pekke

  Maths #55, 56

  Jag vet mycket väl att satelliterna har problem med att tolka verkligheten vilket jag själv har påpekat några gånger tidigare !
  Satelliterna är fortfarande ganska grova instrument och man får ta de automatiskt genererade bilderna/datan med en nypa salt..

  Men jag tycker fortfarande att det är kul när man visar avsmältning i ett område där det är full vinter med temperaturer ned mot -20.

 62. Mats G

  #Maths

  Gick in på din länk och hittade denna Faq.

  ”How will we know if ice at the North Pole melts?

  Historically, lack of satellite data directly over the North Pole has not concerned scientists; they have always assumed that the area underneath is covered with sea ice. However, in recent years, the possibility that there will be no sea ice over the North Pole in summer has become more likely.”

  Så hur är det med dig. Tror du också att Nordpolen kommer smälta?

 63. Slabadang

  De e sååååå jobbigt att alltid ha rätt! 🙂

  Inte bara min egen hypotes bekräftas i denna nya artikel! Its the clouds stupid!!

  http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=50837#.VFIeUDTF_E1