Klimatförändringar i klimatdebatten

James_Lovelock_in_2005

Under senare tid har det skett anmärkningsvärda saker i klimatdebatten. Det ser ut som åsiktsinriktningar baserade på grön ideologi börjar tappa mark. Bilden av ett överhängande klimathot ersätts av en mer klimatskeptisk framställning som betonar att klimathotet är en långsiktig risk och att problemen utvecklas långsamt vilket klimatpolitiken bör ta hänsyn till.

Det har sedan tidigare funnits en lång lista med forskare som har framhållit klimatskeptiska åsikter ofta i uttalad opposition mot IPCCs (IPCC=Intergovernmental Panel on Climate Change=FNs klimatpanel) konsensusuppfattningar, med olika variationer. Vi återfinner på denna lista till exempel Freeman Dyson, Richard Lindzen, Ole Humlum, Wibjörn Karlén, John Christy och Roy Spencer. Nu kan denna lista utökas med flera mycket respektabla namn.

Vi har här på Klimatupplysningen många gånger uppmärksammat Judith Curry för hennes kritik av IPCCs konsensusuppfattningar. Det som utmärker Judith Curry är hennes engagemang och vetenskapligt publicerade studier av hur svårt det är att hantera osäkerheter i klimatvetenskapen samt att hon menar att IPCC-processen konstruerar en onaturlig politiserad konsensus bland klimatforskare som inte motsvarar konsensusbildningen i andra vetenskapsgrenar.

En annan mycket framstående forskare som redan för ett par år sedan har ändrat åsikt från en radikal alarmism till en närmast klimatskeptisk inställning är James Lovelock, Gaiateorins fader. Han har bland annat noterat likheterna mellan grön ideologi och religion. I en intervju 2012 sade han till Toronto Sun:

”Det råkar vara så att den gröna religionen nu tar över från den kristna religionen,” observerar Lovelock. ”Jag tror inte att folk har märkt det, men den har fått alla slags termer som religioner använder … De gröna använder skuld. Det visar bara hur religiösa de gröna är. Du kan inte vinna människor genom att säga att de har skuld för att de släpper ut (koldioxid) i luften. ”

Läs mer: Green ‘drivel’ exposed; The godfather of global warming lowers the boom on climate change hysteria. Lorrie Goldstein, Toronto Sun 2012-06-23.

James Lovelock kom med ett uttalande dagarna innan IPCC släppte den tredje delen av sin femte sammanfattningsrapport AR5 (Asessment Report #5) för någon månad sedan. Enligt The Guardian:

Han sade till Guardian i en intervju, inför FN: s klimatrapport på måndagen om effekterna av klimatförändringarna om varningarna för klimatkatastrof i sin bok 2006, Revenge of Gaia Lovelock: ”Jag var lite för säker i boken. Du kan bara inte säga vad som kommer att hända.”

”Den [påverkan från klimatförändringarna] skulle kunna vara fruktansvärd om några år, även om det är mycket osannolikt, eller det kan ta hundratals år innan klimatet blir outhärdligt”, sade han.

Lovelock vidhåller sin uppfattning om att miljörörelsen har blivit religiös:

På tal om miljörörelsen, säger Lovelock: ”Det har blivit en religion, och religioner bryr sig inte så mycket om fakta.” Den pensionerade vetenskapsmannen, som arbetade vid the Medical Research Council, beskriver sig själv som en ”gammaldags grön.”

Han rekommenderar skiffergas som en lösning för Storbritannien:

”Regeringen är för rädd för att använda kärnkraft, förnybara energikällor kommer inte att fungera eftersom vi inte har tillräckligt med sol – och vi kan inte bränna kol eftersom det ger så mycket CO2, så det som återstår är skiffergas. Den producerar bara en bråkdel av den mängd CO2 som kol gör, och kommer att göra Storbritannien tryggt med energi under ganska många år. Vi har inte mycket val, ”sade han.

Läs mer: James Lovelock: environmentalism has become a religion. Adam Vaughan, The Guardian 2014-03-30.

Jag har ju själv lagt märke till religiösa tendenser i samband med klimatfrågan men med en lite annan vinkling. Jag har i tidigare blogginlägg pekat på att religiösa särintressen kan ha påverkat IPCCs arbete mot en mer alarmistisk framställning.

Läs mer: Mellandagsrepris – Allas vår Mann. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2013-12-27.

En sak som jag fäst mig vid är att dessa nya vindar i klimatdebatten också bland åtminstone vissa klimatforskare inneburit en vänligare attityd mot klimatskepticismen. Inom klimatforskarsamhället har det varit vanligt att ha en kärv och avvisande attityd mot de klimatskeptiska forskarna. Därför ser jag det podcastsända samtal som genomfördes mellan John Christy och Kerry Emanuel som ett tecken på en förändring. Faktum är att Kerry Emanuel gjorde sig besväret att resa 160 mil från Boston i Massachusetts till Huntsville i Alabama för detta samtal.
Det visade sig att John Christy och Kerry Emanuel i många frågor hade liknande åsikter. Den stora skillnaden är i bedömningen av risken för allvarliga klimatproblem där Christy anser att det överhuvudtaget är en liten risk medan Emanuel betonar att det är en liten sannolikhet för en stor katastrof vilket innebär att risken inte är liten. Christy anser att risken med energifattigdom är större men menar ändå att åtgärder kan vara motiverade och rekommenderar då satsning på kärnkraft. Där har Christy och Emanuel funnit varandra, båda ser kärnkraft som viktig i detta sammanhang.

Läs mer: Samtal mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-04-11.

Den stora överraskningen för oss i klimatdebatten kom första maj och var naturligtvis att Lennart Bengtsson blev rådgivare till GWPF (Global Warming Policy Foundation). Av tidningsrubriken i Spiegel Online kan vi förstå att detta kan ses som att Lennart övergår till det klimatskeptiska lägret. Men som han betonar i intervjuerna så är varje riktig vetenskaplig forskare per definition skeptiskt inställd, detta är grundläggande inom naturvetenskapen. Kan man kanske säga att den bedömning som Lennart gör av klimatvetenskapen ligger någonstans inom triangeln John Christy, Kerry Emanuel och Judith Curry? Han bedömer energifrågorna på liknande sätt som James Lovelock, Kerry Emanuel och John Christy.

Läs mer: Lennart Bengtsson rådgivare till GWPF. Ingemar Nordin, Klimatupplysningen 2014-05-01.

Läs mer: Interview with Lennart Bengtsson. Hans von Storch, Die Klimazwibel 2014-05-03.

Läs mer: Dispute over global warming: respected meteorologist joins climate sceptics. Axel Bojanowski (Translation Philipp Mueller), Spiegel Online 2014-05-05.

Läs mer: Lennart Bengtsson: He knows how little we know. Hans Jörg Müller (Translation Philipp Mueller), Basler Zeitung 2014-05-07.

Mot denna bakgrund är det intressant vad Bjørn Lomborg skriver i SvD och Anders Wijkmans kommentar till detta.

Bjørn Lomborg pekar på att de åtgärder som IPCCs förslag enligt den nyligen publicerade tredje sammanfattningsrapporten blir dyrare än vad klimatförändringarna skulle kunna kosta. Han menar att sådana förslag inte är klok politik:

Det är därför vi behöver klokare politik. I stället för att subventionera dagens ineffektiva gröna teknik för att bekämpa klimatförändringen bör vi göra om och göra rätt, koncentrera oss på de största miljöproblemen samtidigt som vi forskar fram förnybara energikällor som kan konkurrera med fossila bränslen och därmed lösa klimatförändringen.

Anders Wijkman opponerar sig mot Bjørn Lomborgs bild och försöker motsäga att klimathotet är av långsiktig karaktär och ger en alarmerande bild av att uppmärksammade extremväder (orkaner, torka, översvämningar) orsakats av människan. Men hans argumentering står vetenskapligt inte på en fast grund utan motsägs inte bara av de framstående klimatforskare som vi har berört ovan utan även av IPCCs senaste rapporter. Wijkman är ordförande i Romklubben och ingår i många av den gröna miljörörelsens nätverk.

Läs mer: Med begränsade resurser måste vi prioritera. Bjørn Lomborg, SvD Opinion, Op-Ed 2014-05-04.

Läs mer: Kommentar från Anders Wijkman om Bjørn Lomborgs artikel. SvD Opinion, Ledarblogg 2014-05-06.

Ytterligare ett tecken anser jag den intervju med den danske finansmannen och gröne energiinvesteraren Per Wimmer i senaste numret av Ny Teknik är. Per Wimmer framför åsikter som stämmer bra med både vad ovannämnda klimatforskare och vad Bjørn Lomborg framhåller. Rubriken på artikeln “Dra in subvention för grön teknik” är anmärkningsvärd.

Per Wimmer är aktuell med en ny bok: Den gröna bubblan : Hur goda intentioner blev till svindlande spekulation där han varnar för att göra om samma misstag som vid IT-bubblan och bostadsbubblan i USA, dvs. att genom obetänksamma statliga finansiella stöd skapa en ny grön bubbla.

Han säger i intervjun:

I dag är många miljöteknikföretag beroende av skattepengar. Det gör att vi låser upp skattepengar till bolag som skulle tvingas i konkurs om subventionerna togs bort. Eftersom det finns grön teknik som är långsiktig borde subventionerna gå dit i stället.

Wimmer ger som exempel Solyndra i USA som tillverkade solpaneler med 500 miljoner dollar i stöd från offentliga medel. Solyndra gick i konkurs och skattepengarna förlorades. Men jag gissar att de särintressen som låg bakom företaget såg till att säkra goda förtjänster på sina egna investeringar. Min reflektion är att detta är ett exempel på hur den gröna motsvarigheten till Big Oil, nämligen Big Green, kan agera.

Per Wimmer säger i intervjun att han egentligen inte har något emot sol- och vindkraft. Han säger:

Jag önskar bara att staten väntar med att subventionera dem tills de är ekonomiskt gångbara. Låt universiteten utveckla den typen av teknik. De har tid och råd att studera saker som inte är färdiga.

Per Wimmer är också positiv till vatten- och kärnkraft och anser att Sverige sedan länge är ett föregångsland som i mycket är på rätt väg:

Att ha både kärnkraft och vattenkraft är en mycket bra grund. Kärnkraftens problem med avfallet går att lösa.

Läs mer: “Dra in subvention för grön teknik”. Ville Vestman, Ny Teknik 2014-05-08.

I klimatdebatten har begreppet Big Oil blivit mycket spritt som symbol för särintressen som missgynnas av åtgärder mot klimathotet. Det vi ser i klimatdebattens klimatförändring är inte minst en ny skepticism mot de särintressen som gynnas av klimathotet, det som skulle kunna kallas Big Green. Uppenbarligen har Big Green en annan struktur med andra nätverk än Big Oil men de ekonsomiska intressenas omfattning och betydelse borde inte vara att förakta. Den skepticism som vi ser hos ovannämnda debattörer är fullt rimlig. Per Wimmers bok ser av titeln ut att passa bra ihop med Domedagsklockan.

Läs mer: Domedagsklockan och den livskraftiga hydran. Ann Löfving-Henriksson, Klimatupplysningen 2014-01-01.

Läs mer: ”Domedagsindustrin har blivit en självgående maskin”. Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård, Marian Radetzki, DN Debatt 2013-12-02.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Pehr för en artikel med mycket innehåll. Religion och grön fundamentalism har mycket gemensamt. Det såg vi för några månader sedan i artiklar skrivna av Sveriges biskopar. Kyrkan tänkte satsa på vindkraft, någon som de nu backar från och rekommenderar solpaneler i stället.
  Debattklimatet svänger. De hjärntvättande alarmisterna på SVT är det stora återstående problemet. Hur löser vi det?
  Debatt om vindkraft, religion och grön ideologi finns i VT 2014-05-07
  http://www.vt.se/opinion/debatt/?articleid=7608876

 2. Peter Stilbs

  Klargöranden och icke-politiskt korrekt material i ”klimatfrågan” släpps dock inte fram sedan några år i varken SVT, TV4 eller de större dagstidningarnas debattsidor. Där har utvecklingen gått i motsatt riktning – och man misstänker en dold överenskommelse om saken

 3. lennart bengtsson

  Pehr
  En fin och grundlig sammanfattning av klimatproblematiken. Som framgår av alla Dina referenser så förekommer det en öppen debatt i flera länder, dock inte som det ser ut i Sverige om vi nu begränsar oss till officiella media. Föreställningen om en nära förestående drastisk klimatförändring har inte längre någon kontakt med seriös vetenskap utan drivs av aktivister och politiska särintressen. De återkommande uppgifterna att det är en klimatändring som ligger bakom extrema väderhändelser saknar vetenskaplig grund. Detta framgår tydligt och man studerar extremväder från tiden före dagens antropogena utsläppen. Den varmaste sommardagen i Uppsala t ex är fortfarande 22 juli 1865, dvs för 150 år sedan. Problemet är att man i dag har större skador till följd av extremt väder liksom jordbävningar genom den kraftigt ökade infrastrukturen. Detta innebär att man inte kommer att reducera dessa skador även om människorna på jorden skulle reducera sin levnadsstandard till något som var typisk för tiden före industrialiseringen på 1700-talet. Att föreställa sig att man skall lösa världens problem genom i första hand försakelser och uppoffringar är fullständigt galet och kommer om något att påskynda världens framtidsproblem. Det är detta budskap som religionerna normalt predikar men inte vetenskapen även om vi har en rörelse idag som vill göra religion av vetenskapen och därvid utnyttja vetenskapens goda namn. Detta är inget annat än ett storstilat bedrägeri och skall betecknas som ett sådant. Vad vi istället skall göra är att förbättra kunskapsnivån för både skolelever, politiker och klimatdebattörer samt fortsätta att satsa på vetenskap och teknisk utveckling. Detta är en nödvändig förutsättning för att bemästra framtidens problem. Om det är tillräckligt vet vi först när vi har anlänt till framtiden.
  LennartB

 4. Jarek Luberek

  Den här är väl värd 15 minuter. Christopher Horner, ICCC6, Crony capitalism.
  https://www.youtube.com/watch?v=ji0u5_bsRxM&list=PLgnnPnL9OL7EmXNlHK5qFPgDfQHy6yh5U&index=10

 5. Lasse

  Tack för genomgången.
  Denna uppmjukning av debattklimatet välkomnar jag.
  Detta att det är bråttom och att vi bör göra mer just nu samt att vi bör gå före ger felbeslut som Etanolsatsningen. Även massiva stöd till solcellsanläggningar i Sverige, där billiga paneler sätts upp och förväntas få statliga subventioner är beklagligt.
  Vindkraftsutbyggnaden med 25% (effekt eller energi??) är problematiskt eftersom elen inte kan lagras.
  Nu aviseras en försöksanläggning med lagring i form av vätgas-vilket kan vara en väg. Kanske dax att vänta på utgången av dessa försök!
  Gobigas har fått EU-medel för steg två i biogasanläggningen innan steg ett kommit igång! Göteborg tvekar! Klokt! Än så länge!

 6. Ann L-H

  Tack för denna gedigna sammanställning! Visst rör det på sig. Två namn som skulle kunna läggas till på listan är Patrick Moore, som en gång var med och grundade Greenpeace och professor Fritz Vahrenholt, en gång den tyska miljörörelsens frontfigur numera känd för sin medverkan i Die kalte Sonne. P. Moore kanske inte godkänns av alla här eftersom han inte direkt är klimatforskare och dessutom är fråntagen sin roll i det tidiga Greenpeace av nuvarande Greenpeace, men han har i alla fall fått vittna inför kongressen i USA.

 7. pekke

  Ann L-H #6
  Jag har för mig att P.Moore var den enda med naturvetenskaplig utbildning medan de andra hade samhällsvetenskaplig/ juridisk utbildning.
  Som Lovelock säger och även Lennart B. skriver, klimatvetenskapen har blivit nån sorts religiös ideologi där tron blivit viktigare än hårda fakta, man ser det även när IPCC ändrar sin vetenskapliga rapport efter vad den senare politiska rapporten SPM säger.
  När vetenskapen måste rätta in sig efter vad politiska och ideologiska strömmar säger i ett samhälle så riskerar den att stagnera.

 8. Mats G

  Jag välkomnar denna utveckling. Griniga gamla gubbar har sina fördelar. Men det finns mycket att städa upp.

 9. Björn

  Det är ju bra att de seriösa forskarna tar till baka den kidnappade klimatforskningen och försöker återupprätta klimatvetenskapen. Men man kan undra vilka som egentligen är klimatforskare. Det finns många som forskar om påverkan på atmosfären, som exempelvis stratosfären och dess påverkan av UV. Vi har Svensmark som med sin forskning som ser ett samband mellan kosmisk strålning och molnbildning. Är exempelvis Mike Lockwood en äkta klimatforskare? Nya forskningsrön duggar tätt som inte direkt har fokus på det meteorologiska, men som ändå har påverkan på jordens magnetfält etc. Är det inte dags att klimatforskningen får ett bredare och mer trovärdigt forskningsområde? Vad säger exempelvis Lennart Bengtsson om detta?

 10. Mats G

  #3
  ”De återkommande uppgifterna att det är en klimatändring som ligger bakom extrema väderhändelser saknar vetenskaplig grund. ”
  Det här finner jag bekymmersamt. Obama gick just ut att det är mer extrema väderhändelser.
  Why? Varför är riktig information så oviktigt?

 11. Visst är det mest tro, och då ofta av den mer relgiösa varianten, som driver klimathotsanhängarna att ta till allt mer hysteriska överdrifter och dito tonfall …
  Angående den svenska (avsaknaden av) debatten och takhöjden här tror jag att detta lätt blir följden när medier (med statstelevisionen som främsta exempel) och den ganska monolitiska kåranda bland sk ’journalister’ länge har fått för sig att det är de (och inga andra) som sätter agendan både över vad som skall debatteras, och sedan de som ’fastställer’ vad som skall vara slutgiltiga ordet, Speciellt i den sortens frågor där etablissemang vill slippa debatt och ’avvikande’ information.
  När man en gång framställt sig både som ’objektiv’ och ’neutral’ samt även den som fäller det slutliga avgörandet om vems ’auktoritet’ skall anses få avgöra och ha sista ordet …
  .. när man väl målat in sig i det hörnet, och där tom vidhållit, proklamerat, ’slagit fast’ att man själv har rätt och alla som inte håller med är antingen foliehattar eller köpta, korrumperade onda agendor ..
  .. då blir det väldigt svårt att ta sig ur detta med vare sig hedern och självbilden i behåll. Då börjar man, först i det lilla, att lägga tillrätta sin story lite grand, utelämna ’opassande’ delar, försöka förringa eller förlöjliga andra och deras ståndpunkter och man nödgas att söka ’stöd’ och bekräftelse lite längre ut på den hysteriska sidan för att hålla ihop den egna ’storyn’.
  När detta fortfår så förvärras och undermineras förstås denna, och motsägelserna och de logiska hålen blir fler och tydligare, och behovet att skruva upp tonläget, att bre på med fler och värre (ensidiga) överdrifter/vinklingar osv.
  Iom att man försvurit sig på att inte backa eller korrigera sin position (vilket ju behövs för att upprätthålla initialpositionen: Att man har sanningen, ’vetenskapen’ och rättrådigheten på sin sida) finns det bara åt ett håll man kan gira i varje ny fråga och inför all ny information/forskning/observationer etc. Och för varje sådant tillfälle blir utrymmet man målat in sig i mindre, fallhöjden större när väl marken rämnat och pinsamheten värre när/ifall man man måste rätta sig och anpassa sig till verkligheten.
  Många kommer till den punkten att de inte längre förmår att korrigera sig (och de smartare bland dem, släpper bara frågan, låtsas som ingenting och byter till nya ämnen). Vilket gör att de som blir kvar är de som varit mest dogmatiska …
  Återigen lider vi i Sverige av att vara en (för) liten ankdamm där bara den begränsade volymen/antalet gör att vi har för små och få (och för lite konkurrerande) sk ’eliter’ i samhället. Att inom dem som finns kan bara rymmas en ståndpunkt i taget …
  I den engelsktalande delen av världen har det varit lättare att både ha och hitta andra kunniga röster än ’den enda’ som någon av de självutnämnda eliterna vill pådyvla övriga uppifrån. Ocb notera: Detta gäller åt båda hållen, och inte bara i denna fråga …

 12. Svempa

  För en gångs skulle håller jag med fossil-varnarna. I dagens SvD Näringsliv omnämns att Polarbröd ser till att deras bröd är fossilfritt. Det tackar man för. Jag bet av en tand på en kärna i en kärnfri oliv en gång och vet vilka problem som kan uppstå.

 13. pekke

  Svempa
  Skönt att höra !
  Mina gamla tänder skulle nog inte heller tåla att de blandar in gamla fossiler i brödet.
  😉

 14. Mats G

  #12
  Hur kan det vara fossilfritt när brödet paketeras i plast?

 15. Kenneth Mikaelsson

  #10
  Därför Obama söker desperat ett sätt att distrahera världen så att han slipper ta konsekvenserna av ett havererat USA .. var det hundra miljoner som stod utanför arbetsmarknaden ~40miljarder dollar som FED trycker upp varje månad.. fått på moppe av tsar Putin samt retat Kineserna.. retat upp mer än halva amerikas befolkning genom att tafsa på konstitutionen .. finns mera att säga om den mannen…
  så varför inte spela på den gröna religionen för de verkar ju svälja vilka kameler som helst…

 16. pekke

  Svempa
  http://www.svd.se/naringsliv/alla-tiders-entreprenor/hallbart-foretagande-i-fokus-for-polarbrod_3539770.svd
  Dagens klimatflum, deras bröd kommer nog bli dyrt i framtiden och butiker som ligger för långt bort från järnvägen kommer inte få leveranser om deras krav skall uppfyllas.

 17. ces

  En annan hoppfull förändring (som naturligtvis inte rapporteras i Sverige) är länders ändrade politik: Australien har sparkat sin Klimat kommission, gått ut med rekommendationer att inte använda IPPCs underlag för beslut, Kanada tänker inte skriva på något nytt Kyotoavtal och har skurit ned på ”miljöåtgärder”, Japan har beslutat återstarta sina kärnkraftverk, Polen går i spetsen för några europeiska länder som inte tror på IPPC, Tyskland håller på att vända på ”Energiwende”. England uppmuntrar fracking.
  Indien och Brasilien har inte betalat några pengar till FNs klimatfond.
  Och detta hände innan Putins ”gaskrig” tvingar många andra länder att sluta slösa 100-tals miljoner på menlösa propagandaprojekt, typ etanolsatsningen.

 18. stickan no1

  Obama och många med honom har nog sett gröna agendor som ett sätt att stimulera ekonomin.
  Kommer ni ihåg ”Green New Deal” som lanserades juli 2008?
  ”A Green New Deal: Joined-up policies to solve the triple crunch of the credit crisis, climate change and high oil prices”
  En del av förslagen
  ”-Changes to the UK’s financial system, including the reduction of the Bank of England’s interest rate, once again to support green investment.
  -Large financial institutions – ’mega banks’ – to be broken up into smaller units and green banking.
  -The re-regulation of international finance: ensuring that the financial sector does not dominate the rest of the economy. This would involve the re-introduction of capital controls.
  -Increased official scrutiny of exotic financial products such as derivatives.
  -The prevention of corporate tax evasion by demanding financial reporting and by clamping down on tax havens”
  http://en.wikipedia.org/wiki/A_Green_New_Deal
  Notera att månaden efter detta förslag lanserades bröt den mest akuta globala bankkrisen ut.
  Och nu har flera av dessa förslag realiserats. Brast bankbubblan på grund av kraven på förändrad och moderniserad finansmarknad?
  Mer läsvärt i ämnet: http://www.newsweek.com/how-green-technology-can-spark-economic-growth-91947
  Obamas agerande idag är nog ett sätt för att politiskt möjliggöra att införa en federal energiskatt i USA. Med fallande olje och gaspriser i USA skapas ett utrymme för en beskattning som behövs för att lösa deras budgetproblem. Samtidigt som ett högre energipris ger incitament för investering i energibesparingar. Han har inte många andra alternativ att hitta intäkter till staten i den omfattning som kan göra någon större skillnad.

 19. Bim

  Mats G #14
  ”Hur kan det vara fossilfritt när brödet paketeras i plast?”
  Kan det väl! Du äter väl inte upp paketeringen? 😀
  Hovåsboden ICA. säljer ekologiska kokosflingor. Jag frågade personalen om de någonsin sett en ekologisk kokospalm. Eller kanske man skulle frågat om de någonsin sett en oekologisk kokospalm. Vad jag känner till så besprutas eller gödslas inte kokospalmer. De står där i passaden och vajar lugnt medan de producerar en otrolig mängd nyttigheter trots att jorden består av korallsand och oftast vattnade med en blandning av saltvatten och regn, sedan säljs flingorna förpackade i plastpåsar där det står EKOLOGISK på etiketten och alldeles intill finns oekologiska för ett lägre pris om de nu är oekologiska. verkar vara skit samma bara prislappen som skiljer.
  Människor älskar att bedras.
  Det är därför som bankerna kan ta ut uttagsavgift på kundernas egna pengar.
  Men som en jurist sa till mig. Du äger inte pengar som du satt in på banken, men du har en fordran på banken, det är en jäkla skillnad som man skall vara medveten om.

 20. Daniel Wiklund

  Om man läser en tidning,eller ser på nyheterna så får man lära sig att det finns två saker som vi ska se upp för,koldioxid och fossila bränslen,numera försett med ”giftstämpel” .Ssamtidigt så legaliserar man verkliga gift på sina håll i värden(Colorado),cannabis.. Polarbröd(bakar gott bröd)gör reklam för fossilfritt bröd. Hur ska man komma åt koldioxiden,bildas ju vid jäsningsprocessen. Etan kan ju också bli resultatet av för mycket bröd. Snart kommer man nog att klura ut hur man ska skapa den koldioxidfria människan. Om det inte slutar med att den enda chansen att rädda jorden är att befria den från människorna. Och skicka dom till en annan planet,varför inte Mars: – ) Tiden är verkligen ur led,men det kanske den alltid har varit.

 21. Mats G

  ”Kokos Palm Socker 250g EKO 75 kr
  Produktbeskrivning:
  Ekologiskt 100% oraffinerat kokossocker med högt innehåll av antioxidanter -har en mild smak av kola och ett fullständigt och nyttigt alternativ till vanligt socker.
  genom en varsam manuell process framställs ett näringsrikt socker som är oraffinerat och utan tillsatser. Kokossocker framställs genom att man först tappar blommorna på sav innan de utvecklas till kokosnötter. Saven får puttra på låg värme några timmar tills den bildar (socker)kristaller.
  Rawpowders kokossocker har lågt GI (Glykemiskt index), vilket har fördelar för viktkontroll och för personer med diabetes.
  INGREDIENSER: Ekologiskt Kokospalmsocker
  URSPRUNGSLAND: Indonesien”
  Ekologiska kokospalmer i Indonesien, Yeah sure.

 22. Jimmy

  Vad är väl fossilfritt bröd i jämförelse med kol-fritt socker!
  Då kan man snacka om Klimatsmart!
  http://www.dominosugar.com/carbonfree/
  (har länkat till det tidigare men jag tycker att det är så kul så jag gör det igen)

 23. Peter Stilbs

  Bim #19 – de kanske använder cellofan ? http://sv.wikipedia.org/wiki/Cellofan

 24. Jimmy

  OT, forts på inlägg 23
  Vill tipsa om ett kakrecept på ”Green Footprint Cookies” för er som vill bjuda på fikabröd men som inte vill bidra till CAGW!
  http://www.dominosugar.com/carbonfree/carbon-neutral-cookies.html

 25. Lasse

  #16 Polarbröd håller en hög profil i miljöfrågan. Jag kallar det greenwashing!
  Vem hade startat ett bageri Norrland för att förse Sverige med bröd?
  Eller Frankrike dit en del av exporten går.
  Läser att rätt lokaliserat , vid en järnväg, hade de kunnat minska utsläppen med 55%.
  http://www.polarbrod.se/DocumentBank/H%C3%A5llbarhetsbroschyrLow.pdf

 26. f.d. Salasso

  Synpunkter från vårt grannland Finland! Läs Bo-Göran Lilliandts inlägg på http://www.friavindar.se

 27. Börje S.

  #25 Lasse
  Fan vad jag är trött på den här bror duktig-mentaliteten. Jag bojkottar alla dessa överpräktiga lurendrejare, som tror att de bidrar till en minskning av världsmedeltemperaturen genom att köra sina transporter med fuletanol. De måste ha hål i huvet på något sätt.
  Förresten, vem vill att det ska bli kallare att leva i den här världen? Inte jag i alla falll.
  Förresten nummer 2: Det där det där företaget häller tonvis med socker i sina produkter. Degigt, sött, inte särskilt gott, ej heller särskilt hälsosamt .

 28. Håkan Bergman

  Mats G #21
  Bra att nån lurar av dom pengarna så att dom inte gör av med pengarna på dumheter som Greenpiss t.ex. Kokossocker ska man göra sånt här av:
  http://bit.ly/1mI471X

 29. LBt

  Skulle det vara en nyhet att klimatförändringen är en långsam process och att det är kommande generationer som kommer att drabbas av vår passivitet? Fast fortsätter temperaturstegringen med 0,1-0,15 C per decennium vet man förstås inte.

 30. Bim

  Okej! Peter Stilbs.
  Cellofan gjort på ekologiska vedträn packade i plast, transporterade med dieseldrivna containerfartyg och betalda med plastkort.
  Jag ger mig aldrig. 😀
  Har tappat tron på mänskligheten. Inte alla, men Thomas P i vart fall men han verkar ha tagit timeout. Lika bra det i dessa bistra klimathotartider.
  Nu får ni skriva själva för jag kan inte hitta på mer dumheter.

 31. Kenneth Mikaelsson

  #29
  enda som de kommer bli drabbade av är våran godtrogenhet som kommer att göra livet för nästkommande generationer ett rent helvete.. inga pengar inga jobb ingen fungerande sjukvård (vem ska finansiera den och med vad) samt ett fascistoid styrt samhälle där WWF och green piss religion är den allenarådande..
  jo visst vi lämnar dem en LYSANDE framtid…

 32. Pingback

  […] Björnbom skriver idag i sin artikel: ”Klimatförändringar i […]

 33. LBt, du säger:
  ”det är kommande generationer som kommer att drabbas av vår passivitet”
  Men premissen för ditt ’drabbas’ är ju dels
  1) Att där finns en stark påverkan! Vad som allt mer tyder på är att denna påverkan inte alls är så stor som (vissa av) alamristerna försökt göra gällande med den myckna propagandan. Och
  2) Att vår ’passivitet’ skulle vara orsaken till detta förutsätter att där finns realistisma möjligheter att ’åtgärda’ det som då finns under pkt 1)
  På båda punkterna är ju din premiss sannolikt helt felaktig!
  PS Påverkan är i ngn (eventuell) temperaturförhöjning. OBS! Inte ’påverkan per tidsenhet’, det senare är fortfarande nonsens DS

 34. Peter F

  Bim
  UI verkar också harva i blötmark. Sotdöden tar sin tid. Slut på invektiv trolig anledning.

 35. Lasse

  Fredag 😉
  Kallt väder förhindrar kampen mot uppvärmning.
  Cold weather hampering fight against warming
  http://notrickszone.com/
  Lite att studera oxå:
  http://wattsupwiththat.com/2014/05/09/the-201415-el-nino-part-7-may-2014-update-and-what-should-happen-next/#more-108860

 36. Kenneth Mikaelsson

  #32
  Tror du missförstått mig det är inte AGW som tar död på oss det är politikerna och vi som väljer dem som skapat våran egen grav för att (vi) gick på idiotin om AGW… och lät oss styras över den ekonomiska klippkanten.. tror även att den är passerad så det enda jag hoppas på är att det inte är så ojämn mark att landa på….

 37. #33
  Ja vår klimathotstroende vänner verkar hänga läpp litegrand. Och samma fenomen kan man ju se lite övereallt. Det ser inte allt för muntert ut på några av (de vanliga) sajterna där man tidigare entusiastiskt ägnade sig åt att heja på klimathotet och allt som ett sådant påstods medför och kräva för ’åtgärder’ ..
  Men det är också vad jag har sagt och noterat sedan länge:
  Klimathotsanhängarnas motiv har varit ngt annat än genuin farhåga om ngn annalkande klimatkatastrof. Snarare har ’engagemanget’ varit om ngt annat de väldigt gärna vill ändra i världen. För när man både ser vilka ’åtgärder’ de föreslår och vurmar för, och hur otrevliga och rent ilskna de blir varje gång ngt hot inte infinner sig eller bara kan skruvas ned lite. Man ser tydligt att det då handlar om att deras önskningar, drömmar och förhoppningar som går i kras eller bara måste skruvas ned ytterligare … och hur besvikna de blir över sådant. Speciellt när vad de har hävdat hela tiden innan dess ju borde pekat åt precis motsatt håll …

 38. En spik till?
  http://hockeyschtick.blogspot.co.uk/2014/05/new-paper-questions-basic-physics.html

 39. Frank

  Jag har följt klimatdebatten rätt länge och måste säga att detta med en nära förestående klimatförändring är lite märkligt uttryckt här. Man har väl mest hela tiden pratat om att en klimatförändring sker på sikt (inte 2 eller 10 år men mer 50-100 år och längre än detta) och att det är riskerna samt den möjliga oreparerbarheten i detta som är problemet. Så vitt jag sett har dessa risker inte tonats ned bland klimat- och samhällsforskarna. Det är väl bra att folk kommunicerar (eller inte http://tamino.wordpress.com/?s=curry) men var exakt i denna diskusion finns nedtoningen av riskerna?

 40. Jonas 36
  Yess. Och bakom religionen står profitörer och neomalthusianer. Snacka om ohelig allians

 41. pekke

  Ingvar #37
  Intressant.
  Kommer nog skicka chockvågor genom klimatforskningen om det stämmer.

 42. Bim

  I GP i dag den 9-5-201 sidan 11
  Universum tar form i forskarnas datorer.
  “ Ett internationellt forskarteam har skapat den mest komplexa simulering av universums skapelse hittills. Datormodellen visar hur galaxerna bildades runt en mystisk, osynlig substans – mörk materia.”
  Modellen som publiceras i Nature, visar tiden strax efter Big bang, den explosion ur vilket vårt universum föddes.
  – Det är underbart. Nu kan vi förstå hur stjärnor och galaxer bildades och relatera det till mörk materia, säger Richard Ellis, professor vid California Institute of Technology i USA och en världsledande inom området, till BBC News.
  Forskarna har gjort simuleringar av universum i mer än tjugo år. Men oftast har det universum som kommit ut i andra ändan, så att säga varit mycket olikt vårt eget.
  Denna simulering, däremot, som är den största hittills, resulterade i ett universum som var påfallande likt vårt eget. Simuleringen är så avancerad att det skulle ta 2000 år för en vanlig bärbar dator att köra igenom den.
  För de superdatorer och den mjukvara som forskarna använder tar det “bara” tre månader. “ Osv.osv.
  Jag undrar hur mycket den här GP-journalisten, Johan Nilsson, har förstått och om han refererat artikeln rätt.
  För mig framstår hela artikeln som rena galenskapen, om det nu är rätt återgivet. Dessutom hur kan bildade människor och dessutom en professor, Richard Ellis, som sägs vara världsledande inom området bli så begeistrad av resultatet som kom ut i andra ändan på denna formidabla superdator? där han plötsligt fick se mystisk, osynlig substans – mörk materia. ( Som naturligtvis någon fiffig programmerare petat in som en parameter.)
  Vem har gjort denna ännu mera formidabla mjukvara som forskarna använt sig av?
  Vem har programmerat superdatorn med de parametrar som måste till och hur kontrollerar man att suduperdatorn räknat rätt på alla inprogrammerade parametrar som forskarna petat in.
  Varför börjar simuleringen strax efter Big bang, varför inte strax före som vore mycket mer intressant efter som man då hade fått reda på om Big bang har existerat, och varför inte pilla in Gud som en parameter så hade vi ju fått reda på om det fanns någon sanning i religionerna på köpet. När man ändå håller på att fråga en dator om sanningen om universum.
  Ärligt talat, förstår inte forskare och världsledande experter på området vad de sysslar med, och varför skulle en super-duperdator räkna mer rätt än en vanlig bärbar dator. För räkna är det enda en dator kan, hur stor den än är.
  Och varför förstår inte forskarna att de resultat som kom ut i andra ändan på alla de föregående simuleringarna under tjugo års tid inte berodde på datorerna utan på okunniga forskare?
  Om det skulle ta två tusen år för en vanlig datorn att köra igenom programmet så skulle jag vilja veta hur många tusen år det tog att programmera datorn med mjukvara och allt.
  Är det skolan som inte lyckats lära ut logiskt, kritiskt tänkande?
  Jämför klimatsimuleringar som borde vara en baggis med dessa super-duperdatorer om man bara kunde hitta programmerare som förstod vad de sysslade med.

 43. Bim 41
  Duktiga programmerare finns det gott om, det är inte problemet. Innan man kan skriva ett program så måste man i detalj ha klart för sig hur klimatet fungerar (en programspec). Och där är vi definitivt inte än. Och istället för att bestämma sig i förväg att det är koldioxiden som till stor del styr klimatet, dvs sätta kärran framför hästen så hade det varit klokt att istället spendera pengar på att utforska hur klimatet i verkligheten fungerar. En ganska massiv forskningsinsats som inte gjorts ordentligt än. Istället har man byggt dyra modeller utifrån specar som inte är förankrade i verkligheten.
  Så blir det ofta när det är frågan om politiskt styrd forskning.
  Och hur djekla tokigt det blir ser vi när neomalthusianer som Wijkman (Club of Rome) och Rockström (Agronom) får breda ut sig i media och frottera sig med politiker i statligt tillsatta ”utredningar” istället för att anlita riktiga vetenskapsmän/kvinnor. Sånt får många att tappa förtroendet för politiker, det är helt klart

 44. pekke

  Bim #40
  Det märkliga med deras datorsimulering är att det enligt Ny Teknik bara behövdes 100 000 rader kod för att simulera 13 Miljarder års utveckling av universum !!
  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3825280.ece
  Låter mer som de första datorspelen som kom på 70-talet t.e.x. Pong där man slog en fyrkant mellan 2 rörliga linjer som bara kunde röra sig upp å ner !
  Ska man simulera universum utveckling över 13 Miljarder år så behövs det nog några mer rader kod än 100 000 stycken.

 45. Skogsmannen

  Ingvar, #37!
  Den stora frågan är hur många spik man kan slå i en kista?
  Som den obotliga optimist jag är känns det som att kistan inte flyter så mycket längre till…ens i detta land ( ja, jag vet att vi inte i detta land knappast hamnar på tätplats).
  Peter S! Kanske dags för en vadslagning igen här på TCS, förlåt… jag menade KU.

 46. pekke

  Skogsmannen #44
  Det går att slå in hur många spik som helst i en kista när den inte är verklig !
  Det är först när folk inser att alla deras dyrbara spikar slagits in i en fiktiv/teoretisk kista som de protesterar över kostnaderna för begravningen.
  Vi är inte där än i detta landet, även om resten av EU och Världen börjar inse det.
  För övrigt så börjar Kina få frossa över att de i det närmaste är Världens största ekonomi, de kanske behöver börja betala för deras klimatpåverkan i stället för att få klimatpengar !
  Så kan det gå.

 47. Bim

  Ingvar # 42
  Jag är medveten att det finns duktiga programmerare, jag tänker närmast på de forskare som bestämmer vad som skall programmeras.
  För att göra en simulering fordras att man har klart för sig, dels hur hela problemkomplexet ser ut och även det som kommer ut i ”andra ändan” annars kan det ju komma ut vad som helst, vilket det tydligen gjort här efter som han Världsledaren inom ämnet överraskat utbrast: Underbart….
  Kan man allt som man behöver för att göra en sådan här simulering så behöver man inte simulera, då vet man ju redan.

 48. Håkan Bergman

  Såg nånstans att man simulerat från 12 miljoner år efter Big Bang, men är tiden konstant över tid?? Kanske hände det lika mycket från Big Bang till BB+12 miljoner som från BB+12 miljoner till nu? Och hur ska man kunna simulera nåt som man själv är en del av? Finns det intelligent liv därute? Låt oss hoppas, för här verkar det ha dött ut. Men hoppet finns, vad är sannolikast, att det finns intelligent liv nånstans eller att nån ställer frågan om det finns?

 49. pekke

  Bim #46
  ” Kan man allt som behövs för att göra en simulering så behöver man inte simulera, då vet man ju redan allt. ”
  Jag snyggade till din sista mening. 😉
  Tycker jag säger allt om klimatmodeller eller datormodeller över huvudtaget, vet man inte hur nånting fungerar så kan man inte heller göra en vettig datormodell av det.

 50. Pelle L

  100.000 rader kod?
  För att beräkna konstruktionen av ett universum?
  Jag har jobbat en del med programmering av hållfasthetsberäkningar, och med 15.000 rader kod kan jag hållfasthetsberäkna ett relativt enkelt mekaniskt element.
  Någon här som vet hur många rader kod det behövs t.ex. i program som används för analys av bilars krocksäkerhet?
  Alltså så’nt som körs för att slippa krocka bilar ”i onödan”.
  Och apropå ingenting, hurdana datatyper använder man i big-bang-programmet tro?
  Alla universums partiklar måste väl få plats?

 51. pekke

  Håkan B. #47
  De har simulerat dryga 13 Miljarder år , 13 000 000 000 år, med bara 100 000 rader kod enligt Ny Teknik.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3825280.ece
  Hur man simulerar ett helt universums utveckling över 13 Miljarder år med bara 100 000 rader kod övergår mitt förstånd.

 52. Pelle L

  Pekke #50
  Det finns väl några itereringar, alltså loopar, i koden kan man gissa.
  Du vet
  for i = 1 to 13000000000 do
  … …
  Precis som i läkarnas recept 🙂

 53. Håkan Bergman

  pekke #50
  Det var där jag läste det.
  ”I början av simuleringen, som inleds tolv miljoner år efter universums födelse vid Big Bang, syns hur strängar av mörk materia sprider sig genom tomheten, som grenar på ett kosmiskt träd.”
  Varför får jag inte veta vad som hände dom första 12 miljoner åren efter BB? Dom är säkert mer intressanta än resten, det var då allt bestämdes.

 54. pekke

  Pelle L. #49
  Som jag sa tidigare så är det nog på ping-pong-nivå.
  Aldrig att de skulle kunna simulera Universums utveckling med bara med några hundra tusen rader kod.
  Ping-pong är vad de har.
  De kan göra enkla beräkningar av hur utbredningen av diverse galaxer har rört sig utåt och simulera/spåra/trenda dem bakåt, men vad som i verkligheten skett bakåt i tiden vet ingen.

 55. Pelle L

  Det vore egentligen intressantare om man körde programmet (om big bang och universum) baklänges frå idag så vi kunde få en bekräftelse på hur gammalt universum egentligen är.
  Och sedan köra vidare bakåt i tiden (fanns tid före big bang?) för att se vad som hände innan ”år Noll”.
  Nu har jag kikat i NT-artikeln och ser att de har använt en rumslig upplösning på 1000 ljusår.
  Väldigt grov simulering skulle jag vilja påstå!
  Ungefär som att göra en väderleksprognos för hela vintergatan.

 56. pekke

  Pelle L. #53
  De verkar starta sin simulering ett antal hundra miljoner år efter Big Bang !!
  Så vi får aldrig veta hur eller vad som hände vid Big Bang eller kunna köra den bakåt i tiden förbi Big Bang.
  Att kunna titta bakom Big Bang vore mer intressant !!!

 57. Pelle L

  Ingvar #37
  Allmän spikutdelning kommer att ske på Drakdödarklubbens årsmöte den 8 juni.
  Denna dag råkar också vara Pingstdagen, även benämnd Hänryckningens tid.
  Speciellt inbjudna hedersgästen Thomas P kommer att tala i tungor över ämnet ”bor du inte i höghus har du inte rätt att andas”.
  Därefter ett litet mer jordnära föredrag av lantjunkaren Gunbo:
  ”Hur man odlar jordgubbar utan koldioxid”.
  Sedan blir det en lättare måltid med konsensus-rätten ”Soppa på en spik” 🙂
  Sammankomsten avslutas med att dubbla hedersmedlemmen Claes Johnsson överräcker Stora Drakdödarmedaljen till sällskapets nestor Håkan Sjögren.

 58. Washington Post har idag en bra artikel om varför allt färre köper GlobalWarming tugget man försöker trycka ned i halsen på oss.
  Inga direkta nyheter, men ytterligare ett tecken på att folk inte bara börjar se igenom det falska prästerskapet och deras religiösa maningar, utan att allt fler diskuterar detta öppet, och numera förkunnarna …
  Visst, dessa och deras mer korkade följe försöker fortfaranmde med epitet som ’förnekare’ osv, men numera har även detta mest motsatt effekt vs den avsedda, och förstärker bara bilden av att de som återstår mest tillhör en sekt …

 59. Lars Cornell

  PS#23, MatsG#14, Bim#30
  De kanske använder sepåfan.
  Pelle#49, Pekke#50 mfl
  Med en kvantdator går det nog.

 60. Kenneth Mikaelsson

  Det är bara på DN som tiden stannat…
  Undrar varsnagerst man får köpa sig titlar.. kan det vara Buttriks.. menar kan dom så borde en annan byfån ochså kunna titulera sig doktor eller professon och bara få gå runt med näsan i vädret och prata strunt…
  fast det kan ju inte vara lätt att hålla ordning på alla lögner och halvsanningar … så jag tror jag avstår..
  hoppas det är det sista halelulia innan kyrkan brinner ner…hoppas verkligen…

 61. Kenneth Mikaelsson

  Snacka om grönkyrkans innersta krets måste vara nyhetstorka hos DN
  Torftig valdebatt. Dagspolitiken klarar inte att hantera ödesfrågan om klimatet, vilket oroar oss. Vi föreslår därför ett ”utsläppsmoratorium”: inga beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser. Principen måste kopplas till mål om exempelvis förnybar energi och grön infrastruktur, skriver 23 forskare och debattörer.
  Jonas Anshelm, professor, Linköpings universitet
  Marianne Danielsson, forskare, Uppsala universitet
  Katarina Eckerberg, professor, Umeå universitet
  Stefan Edman, författare och debattör
  Eva Friman, forskare, Centrum för hållbar utveckling, Uppsala universitet
  Ing-Marie Gren, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet
  Bengt Gustafsson, professor emeritus, Uppsala universitet
  Sverker Gustavsson, professor, Uppsala universitet
  Kjell Havnevik, professor, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala
  Pär Holmgren, meteorolog, Uppsala universitet
  Alf Hornborg, professor, Lunds universitet
  Hans Liljenström, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet
  Carl Lindberg, hedersdoktor, Uppsala universitet
  Sverker Molander, biträdande professor, Chalmers
  Karl-Henrik Robèrt, professor, Blekinge tekniska högskola
  Johan Rockström, professor, Stockholms Universitet
  Lars Rydén, professor emeritus, Uppsala universitet
  Christer Sanne, docent emeritus, KTH
  Semida Silveira, professor, KTH
  Magdalena Svanström, docent, Chalmers
  Ashok Swain, professor, Uppsala universitet
  Sverker Sörlin, professor, KTH
  Anders Wijkman, teknologie hedersdoktor, Linköpings universitet
  Den enda som borde ha lite klarsyn av dessa är väl Bengt Gustafsson han vet ju i alla fall att det finns nått i skyn som heter SOL… Skämmes karln….
  resten är ju bara politiska jon….
  http://www.dn.se/debatt/bannlys-alla-politiska-beslut-som-ger-mer-klimatutslapp/

 62. Guy

  ”Vi föreslår därför ett ”utsläppsmoratorium”: inga beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser.”
  Betyder det här att det inte görs beslut om nya vindkraftverk??

 63. Mats G

  ”utsläppsmoratorium”
  Det innebär väl att ingen får skaffa barn. De små glinen är väl ena riktiga koldioxidmaskiner.

 64. Olav Gjelten

  Varför lät vi alarmisterna – lögnhalsarna inom miljöfundamentalismen – från de påstådda ”miljökatastroferna” som ”skogsdöden” och ”säldöden” slippa undan så lätt??
  Genom att bara blicka bakåt lite grand kan vi få en rimlig uppfattning om hur framtiden kommer att te sig när klimatlögnen inte längre går att driva och när vårt land körts i botten av satsningen på det ”gröna” och ”förnybara”.
  INGEN kommer att ställas till ansvar, nya politiker och beslutsfttare tillträder och ingen kommer kännas vid några misstag i det förgångna. Eftersom heller inget parti i Sverige ställt sig i opposition till detta klimthysteriska vansinne, kommer politiker från höger till vänster att hålla varandra om ryggen. Var så säkra.
  Att vi alla blir fattigre, att skolan, sjukvården och väldigt, väldigt mycket annat HELT I ONÖDAN blir oerhörd mycket sämre, blir ingens ansvar. Nästan helt säkert blir det så.