Klimatet i Alaska

 
alaskakvallOvan en bild från Alaskas Seward peninsula från i maj.
I mitt inlägg för fjorton dagar sedan nämde jag att jag tillbringat större delen av maj i Alaska och beskrev sedan Obamas förslag om reglering av CO2 från kolkraftverk. Idag tänkte jag återkomma och diskutera klimatet i Alaska, och främst kusterosionen i Alaska utmed Beauforthavet och Beringssund. Det är en av de effekter av pågående klimatförändringar som ofta nämns i alarmistiska rapporter och tidningsartiklar. Nedan ses två bilder från samhället Shishmaref som ligger på en ö som bildar en barriär mot havet och skyddar den innanför liggande lagunen. Byn ligger på Seward halvön där jag befann mig under maj i år.
house_over
Alaska.Village
Att det skett en ökning av erosionen i vissa områden under senare år råder det inget tvivel om, frågan är om orsaken är ökade halter av koldioxid och medföljande temperaturhöjning i Alaska som är orsaken? Anledningen till erosionen är att permafrosten tinar och att havet och vågorna bearbetar kustzonen som är mer exponerad för vågor ju längre havet utanför är isfritt. Det är kanske lätt att föreställa sig att en ö som den ovan bildad av sediment vid en flodmynning kan utsättas för erosion och att även samhället och byggnaderna kan ha en viss påverkan på markstabiliteten. På USGS (Unites States Geological Survey) hemsida refereras till en artikel som beskriver att kusterosionen fördubblats under perioden 2002–2007. Huvudförfattaren till artikeln kan inte säkert säga om det är en tillfällig ökning eller en indikation på en permanent förändring:
USGS scientist and lead author Benjamin Jones cautioned that it is possible that the recent patterns documented in their study may represent a short-term episode of enhanced erosion. However, they may well represent the future pattern of coastline erosion in the Arctic.  ”Erosion of coastlines is a natural process, and this segment of coastline has historically eroded at some of the highest rates in the circum-Arctic, so the changes occurring on this open-ocean coast might not be occurring in other Arctic coastal settings,” said Jones.
På hemsidan för Alaska Climate Research Center finns en graf som beskriver medeltemperaturen för hela Alaska för perioden 1949–2013. De diskuterar utvecklingen och konstaterar att trenden inte är linjär så som man skulle kunna förvänta sig om den är orsakad av stigande halter av CO2. Det skedde ett regimskifte kring 1976 från en kall period till en varmare period. De ser den huvudsakliga förklaringen i skiftet av PDO (Pacific Decadal Oscillation) från en negativ till en positiv fas just kring mitten av sjuttiotalet. Det är också så att det är främst temperaturen under vintern och våren som ökat vilket beror på ett större inflöde av varmare luftmassor söderifrån under den perioden. För samtliga stationer var ökningen under perioden 3°C under vintern men bara 1,1°C under sommaren och 0,6°C under hösten. PDO skiftade dock tillbaka till sin negativa fas kring mitten av förra decenniet, dvs kring 2005-2007.
StateWide_Change_1949-2013_F
Det krävs inte mer än en hastig blick på denna graf för att varje förnuftig person måste inse att det är något annat än just AGW som verkat på temperaturen här. Vi kan naturligtvis föreställa oss att temperaturen bör ha sjunkit ner till motsvarande botten som före 1976 när PDO vände och det har även skett en påtaglig förändring med fler vintrar med lägre temperaturer under senare år. Vintern 2012/13 var t. ex ovanligt kall medan den gångna vintern varit ovanligt mild. Årliga fluktuationer på ett par grader är dock inte ovanliga. De närmsta åren får ge en fingervisning om hur situationen utvecklas i Alaska under den innevarande negativa PDO-fasen.
Alaska har naturligtvis sitt eget specifika klimat och behöver nödvändigtvis inte följa andra delar av Arktis för en enskild period. Det kan dock vara av intresse att se hur det sett ut under tidigare perioder, före 1949. En mycket noggrann rekonstruktion av sommartemperaturen (maj–augusti) är gjord för området kring Fairbanks, baserad på trädringar från White spruce och parallellt medels uppmätt temperatur för perioden efter 1903. Sommartemperaturen (som är den mest adekvata för upptiningen av permafrosten) kring Fairbanks visade att perioden av 200 år (1800-1996) beskriver sju olika klimatregimer. Skiften sker 1816, 1834, 1879, 1916, 1937 och 1974. Även här sker ett skifte i mitten av 1970-talet. För hela perioden var medeltemperaturen maj-augusti 13,49°C. Under perioden som uppmätts med termometrar (1903-1996) var medeltemperaturen 13,31°C (trädrings-rekonstruktionerna och den uppmätta temperaturen är här samstämmiga). Den kallaste perioden inföll 1916–1937 (12,62°C) och den varmaste var 1974–1996 (14,23°C). Perioden innan (1800–1903) som enbart beräknats medels träd-ringar hade två varmare perioder, 1834–1851 (14,24°C)  och 1862–1879 (14,19°C). Dessa två perioder låg med andra ord i samma nivå som den senaste varma perioden (1974-1996) och som rimligen bör tolkas som ett utslag av olika faser hos PDO.
index-2
Sommartemperaturen i Fairbanks kan naturligtvis inte transponeras till den arktiska kusten men ger ändå en fingervisning om hur klimatet har växlat i Alaska. Temperaturökningen som redovisas av Alaska Climate Research Center är för Fairbanks mellan 1949 och 2013 något högre än för Seward peninsula (Nome), men sommartemperaturen har ökat i samma omfattning (1,4°C) och platserna kan kanske därför jämföras, beträffande klimatförändringar som sker och som har skett historiskt. Grafen ovan visar dessutom att året 1926 var det enskilt varmaste, och att inge egentlig uppvärmning skett sedan lutet av 70-talet. De bosättningar på flodbankar och öar nära kusten som nu delvis utsätts för erosion av havets vågor fanns förvisso även under tidigare värmeperioder men var då mindre känsliga för denna typ av geologiska händelser. Det är ett nittonhundratals fenomen med fasta åretruntbostäder och skolor av trä alldeles intill kusten. Vi kan utgå från att liknande fenomen bör ha inträffat även under t.ex perioden 1834–1851, men då var bosättningarna av mer mobil art och kunde lätt flyttas vid ökad grad av erosion.
Det finns en rad arbeten som beskriver förändringar i fauna och flora från Arktis. T.ex här och här som tar som utgångspunkt perioden 1980 och framåt, och de fångar på så sätt in den uppvärmning som skett fram till åtminstone 2007, då det verkar som om uppvärmningen av eller inströmningen av varmare vatten i den arktiska bassängen kulminerade för någon period framåt.
Om vi ställer det ovan sagda mot den officiella rapport om klimatutvecklingen i USA som kom nyligen, den så kallade National Climate Assessment 3. Det är en nationell variant av IPCC-rapporten för USA med ett liknande upplägg riktad mot allmänhet och beslutsfattare. Den ges ut av vad som kallas U.S Global Change Research Program. Den har som uppgift att: assist the Nation and the world to understand, assess, predict, and respond to human-induced and natural processes of global change.
Sammanställningen är antagligen ämnad till att bilda grund för de klimatsatsningar som Obama lagt fram på senare tid. Jag har tankat ner rapporten för just Alaska som består av 23 sidor. Den första informationen som möter läsaren avseende Alaska är naturligtvis deras key findings. Dessa bildar också utgångpunkt för hela kapitlet i sina beskrivningar och framtidscenarier. Jag har klippt resten av meningarna då redan inledningen berättar vilket budskap som skriften avser att föra fram:
1 Den arktiska isen minskar snabbare än tidigare prognoser…..
2 De flesta glaciärer i Alaska och British Columbia krymper avsevärt…..
3 Temperaturen i permafrosten stiger…..
4 Nuvarande och beräknade framtida ökningar av temperaturen i haven utanför Alaska,   och försurningen förväntas förändra…..
5 Den kumulativa effekten av klimatförändringarna påverkar starkt ursprungsbefolkningen som är mycket sårbara för dessa förändringar…..
I rapporten finns en kortare genomgång av hur klimatet utvecklats de senaste 60 åren men utan att visa den graf som finns ovan, som tveklöst skapar en annan bild än den som rapporten valt att redovisa. Observerade förändringar avhandlas på en kvarts sida. Här nämns förvisso PDO och skiftet 1976 i följande ordalag:
Most of the warming occurred around 1976 during a shift in a long-lived climate pattern (the Pacific Decadal Oscillation [PDO]) from a cooler pattern to a warmer one. The PDO has been shown to alternate over time between warm and cool phases. The underlying long-term warming trend has moderated the effects of the more recent shift of the PDO to its cooler phase in the early 2000s.
Där påstås med andra ord att den återgång till en negativ fas som inleddes i början av det första decenniet (vilket är fel, utan skiftet skedde kring mitten av decenniet), enbart mildrat den långvariga ökningen av temperaturen. Det är ett minst sagt tendentiöst uttalande utifrån de faktiska värden som uppmätts. I rapporten läggs det mesta av krutet på att sia om framtiden. Tillvägagångssättet att presentera påtagliga och negativa händelser i nuet som inte sätts i ett längre historiskt perspektiv och sedan kombinera dessa med projekterade stora framtida förändringar måste vara en medveten berättarteknik med ett uppenbart syfte. Olika byar utmed den arktiska kusten där byggnader eller vägbanor rasat ner visas med fem olika bilder och tillhörande faktarutor medan grafen på den uppmätta temperaturen i Alaska inte redovisas. Det är naturligtvis mycket mer verkningsfullt att beskriva de framtidsscenarier som sägs vara förestående och som inte behöver bekräftas än att beskriva den verklighet som har observerats.
Jag ser inte att det finns någon seriöst försök att analysera och förstå hur klimatet verkar i Alaska, som borde vara det mest elementära för att förstå hur framtiden eventuellt kan utvecklas. Havsisen har dessutom ökat på senare år i Berings sund och temperaturen sjunkit och av detta redovisas inget. Det är uppenbart att skriften är ett politiskt beställningsarbete snarare än en vetenskaplig rapport. Hur läget är för de övriga staterna har jag ej kollat, men man kan anta att budskapet är detsamma, allting är värre än vad vi trott, trots att vetenskapen säger annorlunda.
En artikel som publicerades 2013 (accepted september 2013) finns inte med i referenslistan (kanske inte hanns med?) i denna sammanställning. Den beskriver att isen i Beringssund där de drabbade byarna mestadels ligger har ökat. Detta beror antagligen på att mer is förts ner genom Beringssund. Här nedan är grafen från den artikeln.
seaicebering
VI kan se att sedan 1979 så har de fyra år med minst is alla inträffat före 2004. Det är svårt att se hur detta politiska spel kan fortsätta utan att allmänheten till slut blir uppmärksam på den desinformation som ständigt förs fram från officiellt håll. Även om temperaturen i Arktis och Alaska skulle öka påtagligt de närmsta tjugo eller trettio åren, oavsett orsak, ser jag ingen vinst på sikt med att medvetet undanhålla beslutsfattare och allmänheten den observerade verkligheten på ett ärligt sett. I slutänden är det tilltron till hela klimatvetenskapen och politikerna som drabbas.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack för en intressant artikel. En referens som kan vara bra att använda i detta sammanhang och som ger bra perspektiv på erosionen i Alaska finns nedan. Havet och meandrande floder kan erodera kust och strandlinjer även om det är fruset. http://commerce.alaska.gov/dnn/dcra/PlanningLandManagement/NewtokPlanningGroup/NewtokVillageRelocationHistory/NewtokHistoryPartTwo.aspx
  I texten sägs det följande om det kända samhället Newtok ”The average rate of erosion occurring directly in front of the village between 1954 and 2003 was measured to be 68 feet per year. The loss to erosion has been continuous from the base year of 1954.” Se gärna kartbilden över erosionen sedan 1954. Kanske en karta att visa upp på KU.

 2. Peter Stilbs

  Tack Lars, det är märkligt(?) att alla dessa AGW-färgade rapporters slutsatser faller sönder som korthus, så snart någon tänkande person med brett kunnande och öppet och kritiskt sinnelag (som Du) börjar titta på vad där står.
  Hur många propagandaklipp har man inte sett vid detta laget av dessa hur som kollapsar ner i havet. Egentligen borde man inte bygga på sådana platser heller, om man har ett val.

 3. KF

  Peter
  ”Egentligen borde man inte bygga på sådana platser heller, om man har ett val.”
  Alldeles riktigt. Ursprungsbefolkningen har aldrig byggt permanenta bostäder på dessa ställen, av uppenbara skäl. De blev tvångsförflyttade dit av den vite mannen.

 4. LBt

  Desinformation?
  Håller man sig till isutbredningen i Arktis så har alla åren efter 2004 haft mindre isutbredning än alla tidigare kända år. Gäller även 2005. Och 2006. För övrigt är det isvolymen som är intressant inte den ytutbredning som för tillfället gäller. Inte minst avseende Antarktis bör man ha detta i åtanke.
  Liten räkneövning för 5:te klassare och kanske en och annan professor:
  Vilken isvolym förmår 1 m3 luft smälta om luftens temperatur tillåts sjunka 1 C?
  1 m3 luft väger 1,2 kg vid havsnivå.
  Värmemängd luft, 1 kJ/kg och grad.
  Smältvärme is, 334 kJ/kg.
  1 m3 is väger 917 kg
  Lycka till.

 5. Lars Jonsson

  LBt
  Jag talar här om Berings sund, och redovisar en graf från just det området. Vi vet alla att isutbredningen i Arktis har minskat sedan 1979.
  Ditt räkneexempel baseras på att lufttemperaturen tillåts sjunka? 1C ? menar du tillåts öka? eller syftar du på ett negativt tal?

 6. LBt
  Tror du att det är lufttemperaturen som smälter arktisk is?

 7. Lars Jonsson

  Tack Rutger för referensen. Vad gäller Newtok har problem uppstått med flytten på grund av stridigheter om man skall flytta.
  http://www.theguardian.com/environment/2013/aug/05/alaska-newtok-climate-change
  Det verkar ju dock som att det är flodvattnet som arbetar på stranden och att den processen fortgår med konstant hastighet. Artikeln ovan poängterar dock climate change som orsak. Om man med climate change menar naturliga, typ PDO, såväl som antropogena ( detta är vad IPCC lägger i ordet climate change) så kan man väl kanske skylla på klimatförändringarna, dvs att PDO växlade om till en varm fas i 30 år.

 8. Björn

  Som vanligt presenterar Lars lite småtrevliga reseskildringar kryddat med klimataspekter. Klimatförändringar är en del av mänsklighetens tillvaro, har varit så och kommer att förbli så. Det är anpassning som gäller och ingenting annat. På en av bilderna ser man en landremsa med vatten på bägge sidor, som är bebyggd till sista kvadratmetern. Men bygger man på permafrost måste man räkna med att förändringar i klimatet kan ändra på markens bärighet, vilket är helt naturligt. När man har missat denna möjlighet till anpassning, då skyller man på uppfinningen AGW och inte på myndigheters kunskapsbrist vad som gäller naturliga svängningar i klimatet. Historien bakåt är full av svängningar i klimatet. Hur är det möjligt att man kan ha missat det? Det gäller naturligtvis inte bara Alaska.

 9. pekke

  http://commerce.alaska.gov/dnn/dcra/PlanningLandManagement/NewtokPlanningGroup/NewtokVillageRelocationHistory/NewtokHistoryPartOne.aspx
  http://commerce.alaska.gov/dnn/dcra/PlanningLandManagement/NewtokPlanningGroup/NewtokVillageRelocationHistory/NewtokHistoryPartTwo.aspx
  Att erosion inte är nåt nytt går att utläsa av ovanstående länkar, det är ett floddelta med våtland där floden bestämmer !

 10. bom

  ”Hur är det möjligt att man kan ha missat det?”
  #8 Det är väldigt lätt att ”missa” sådant man inte vill se!

 11. Tack Lars, mycket intressant information!
  ”I slutänden är det tilltron till hela klimatvetenskapen och politikerna som drabbas.”
  Det anser jag också och klimatvetenskapen är enligt min mening redan drabbad. Jag tycker inte att det är några överord att kalla det du beskriver hur man i denna rapport behandlar Alaska för desinformation. Du har visat detta på ett mycket övertygande sätt.

 12. LBt

  Man brukar kalla det körsbärsplockning.
  Och ännu en övning:
  Överkurs, men en och annan 5:te klassare klarar det säkert.
  Hur mycket skulle temperaturen hos luftmassan runt jorden sjunka om den tvingades smälta 5000 m3 is dvs minst den volym is som försvunnit i Arktis utan att återbildas de senaste 15 åren?
  Jordytans area, 510 000 000 m2
  Lufttätheten antas avta linjärt till 0 vid 14000 meters höjd och temperaturen antas sjunka lika mycket överallt i luftmassan. (Detta är naturligtvis en grov förenkling, den mark/havsnära luftmassan lämnar naturligtvis störts bidrag till smältande is och avkylt hav.)

 13. Lbt #11,
  Jo, den framställning av Alaskas klimat som återges i den rapport som Lars berättar om kan kallas för körsbärsplockning. De har bara visat de resultat som passar deras agenda men inte tagit upp till exempel den kurva på temperaturen som Lars visar, eftersom denna kurva inte stöder deras framställning av hur klimatet i Alaska utvecklar sig.
  I fråga om de processer som leder till smältning av isen så är det fråga om komplicerade kombinationer av olika faktorer som beror på väder och vind som påverkar värmeöverföring mellan isen och omgivningen, både luften och vattnet under, och flera olika värmeöverföringsprocesser inklusive konvektiv värmeöverföring, värmeledning genom själva isen, solstrålning som värmer isen och långvågig värmestrålning som kyler den under natten. Det krävs komplicerade matematisk-numeriska modeller för att beskriva detta men det blir ändå osäkert då viktiga parametervärden i modellerna är svåra att bestämma. Att försöka använda mycket enkla analogier är vilseledande i detta sammanhang.

 14. Lars Jonsson

  LBt
  Håll dig gärna till ämnet och om du är intresserad av att visa hur duktig du är på att räkna så finns det antagligen andra forum. Kanske du skall anmäla dig till ditt favoritprogram, smartare än en femteklassare.

 15. tty

  LBt #12
  Kanske du skulle ta och lära dig skillnaden på meter och kilometer innan du fortsätter med ditt klimatmodellerande?

 16. Johan E

  LBt #12
  kvadratkilometer, inte kvadratmeter

 17. LBt

  Ja visst, bra att ni såg, blir intressantare så.
  Har ni räknat på det?

 18. LBt

  Lars J #14,
  ämnet? Smältande is i Arktis, fast du handplockar en region som passar dina syften.

 19. Slabadang

  Tacj Lars!
  Vi ser tydligt de strategier som klimattalibanismen jobbar efter när de bygger sin propaganda.
  De börjar med att INTE berätta vilka klimatförändringar som ALLTID förekommit och är fullständigt naturliga och tar dessa sedan som intäkt för att falskeligen förespegla förändringarna som både onaturliga skrämmande och orsakade av människan. Man blir bara så förbannad på dessa billiga knep.

 20. Slabadang

  Aldrig OT!
  Ni läser väl artikelserien på Jonova av D Evans? Jag spekulerar i vilken slutsats han bygger upp sitt case inför och spekulerar gärna tillsammans med er om svaret i förväg.

 21. LBt

  Hur komplicerade de smältande processerna än må vara och för den delen de som sprider värmeenergi så återstår ett enkelt fysikaliskt faktum, den värmemängd som krävts i Arktis de senaste 15 åren, för att smälta icke återbildad is, överstiger vida den värmemängd som ”saknas” i global uppvärmning relativt IPCC prognoser.
  Vilseledande är att framställa de senaste 15 årens globala temperaturutveckling som något man kan dra betydelsefulla slutsatser ur.

 22. Slabadang kl 22:02
  Ja, det är en mycket omsorgsfull lancering och jag följer det med spänning.
  Det låter som om de skall landa i en mekanism på solen som svarar för den fördröjning som krävs.
  Idag verkar det ha en direkt anknytning till solen magnetfält och därmed Svensmark..?
  /C-G

 23. Slabadang

  C-G Ribbing !
  Evans uppfattar jag redan flaggat för att han tagit den effekten som ett mer ”utöver min poäng” och jag undrar om det inte är förändringar i höjdled på de värmestrålande lagren av då främst vattenånga han upptäckt korrelera med solcyklerna?

 24. tty

  Tja jag blir väl tvungen att räkna på det då för att få LBt glad.
  5000 km^3 is blir alltså ca 0,45 x 10^16 kg
  15 år blir 15 x 365,25 x 86400 = 0,47 x 10^9 sekunder
  Jordens yta är ca 0,51 x 10^15 kvadratmeter
  Energiåtgången för att smälta 5000 km^3 is blir alltså (0,45 x 10^16) x (334 x 10^3) = 150 x 10^19 J
  Energiåtgången per sekund blir 150 x 10^19 / 0,47 x 10^9 = 320 x 10^10 W
  Energiåtgången per kvadratmeter blir då 3,2 x 10^12 / 0,51 x 10^15 = 6,3 x 10^-3, eller ca 6 milliwatt.
  Det är inte ens 10% av det geotermiska värmeflödet och mindre än två tusendelar av den påstådda effekten av CO2-ökningen (3,7 W/m2).
  Kort sagt, värmeåtgången för att smälta 5000 kubikkilometer is på 15 år är helt försumbar i klimatologiska sammanhang.
  Vi kan ju t ex anta att all isen har smälts av Golfströmmen som omfattar ungefär 150 Sverdrup. Energiåtgången skulle då sänka Golfströmmens temperatur med ca 0,005 grader.

 25. Börje S.

  #21 LBt
  Antarktis, där havsisen är på stark tillväxt finns inte längre har jag hört från alltid lika felunderrättat håll t ex klimathotsalarmisten ”dövörat”-Jens Holm(V). Och du är inne på samma linje..

 26. LBt

  tty #24,
  men du undviker vad jag söker, värmemängden som smält icke återbildad is överstiger vida den värmemängd som ”saknas” i global uppvärmning. Eller hur. Dvs den sk ”plattformen” är helt försumbar i klimatologiska sammanhang. Trots detta lutar sig ”Klimatupplysningarna” mot denna plattform i vart och vartannat inlägg. Strunt med andra ord.

 27. LBt
  Det kommer ganska naturligt att undvika vad du söker, för det känns nästan omöjligt Berätta i stället med ord och siffror hur din ekvation ser ut som visar på att den smältande isen förklarar om varför det inte blivit varmare, eller varför publicerar du den inte i någon peer-reviewed vetenskaplig tidskrift.

 28. tty

  LBt #26
  ”men du undviker vad jag söker, värmemängden som smält icke återbildad is överstiger vida den värmemängd som ”saknas” i global uppvärmning. Eller hur.”
  Nej! Den ”saknade” värmen är ett flöde. Värme är inte en klump av något som sitter still i atmosfären och växer till sig i 15 år som du tycks tro. Atmosfären värms underifrån och förlorar värme ut i rymden. Den saknade värmen innebär kort sagt att flödena inte går jämt ut om man räknar enligt de ordinarie teorierna. Och ditt pytteflöde om 0,006 W/m2 förslår inte långt som förklaring.

 29. Christopher E

  tty #29
  ”Värme är inte en klump av något som sitter still i atmosfären”
  I LBt:s märkliga värld är det konceptet helt logiskt. Det är precis som hans favorithypotes vi plågades med under lång tid att värmen i atmosfären är som en bank där en insättning stannar för evigt. Han menade att om vi idag värmer atmosfären genom att använda fossila bränslen minskar det utrymmet våra efterkommande kan tillföra värme om tusentals och tiotusentals år. Det vill säga lika länge efter att rimligen användning av fossila bränslen upphört och därmed dess ”forcing”… även detta något han förolämpade 5:e-klassare med att påstå att de förstår. 😉

 30. Lbt #21,
  Den värmemängd som saknas i global uppvärmning de senaste 15 åren kan lätt uppskattas. Temperaturen har stigit säg dT=0,1 grader för lite på dessa 15 år, lågt räknat. Värmekapaciteten för atmosfären och havets omblandade ytskikt, som måste värmas upp för att temperaturen skall kunna stiga dessa 0,1 grader är i runda tal C=1 GJ/m2/K (enligt Andrews lärobok) räknat för hela jordens yta. Jordens yta A är cirka 500 miljoner km2 eller 500e6*1e6=500e12 m2. Den värmeenergi som fattas är alltså i runda tal (1eN=10^N):
  A*C*dT=500e12*1*0,1=50e12 GJ = 50e12*1e6 kJ = 50e18 kJ.
  Detta räcker för att smälta 50e18/334 = 1,4e17 kg is = 1,4e14 m3 is = 140000 km3 is (i runda tal).
  Isvolymen i Arktis enligt PIOMAS är som högst cirka 30000 km3:
  http://psc.apl.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/schweiger/ice_volume/BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2.1_CY.png
  I medeltal är skillnaden i isvolym mellan vinter och sommar cirka 17000 km3 (avläst med ögonmått ur diagrammet).
  Den hittills maximala nedgången i sommarisvolym jämfört med medelvolymen är också med mitt ögonmått cirka 6000 km3.
  Så detta tyder på att den värmemängd som saknas är en storleksordning större än den värmemängd som behövs för att smälta isen. Om jag räknat rätt, vill säga, rätta mig om jag har fel.

 31. Thomas P

  Lbt, tty gör helt rätt när han räknar på energiobalansen i systemet snarare än på en statisk temperaturändring hos en luftmassa. Du gör precis samma typ av fel som Bryce Johnson, en gästskribent på WUWT som någon kommentator gjorde reklam för här tidigare:
  http://wattsupwiththat.com/2014/06/16/nature-abhors-a-positive-feedback/
  (Fast då var det naturligtvis ingen som hakade på kritiken…)

 32. Slabadang

  TTY och Pehr B!
  Ni presenterade mycket bra argument till varför Isförändringarna i Arktis är en usel måttstock på CO2s effekter.

 33. LBt

  ”Hur mycket skulle temperaturen hos luftmassan runt jorden sjunka om den tvingades smälta 5000 m3 is dvs minst den volym is som försvunnit i Arktis utan att återbildas de senaste 15 åren?”
  Det är frågan jag sökt svar på, inte något annat. Men min referens till ”saknad” uppvärmning var svag, det erkänns, jag borde nöjt mig med den frågeställning ni undviker att besvara.
  Men svaret är ca 0,35 C .

 34. Jag har aldrig öht ansett att arktisk is skulle vara ngn proxy för A-GW (utan i bästa fall GW)
  Min uppfattning har snarare varit att arktisk is (och spec dess ’låga’ sommarminimumet) varit en av de få saker där alarmistsidan fortf kan hoppas på ngt slags ’alarm’, ngt man kan få tidningsrubriker för och med.
  Vilket ju är lite indikativt:
  Idén att en massa människor som vill ge bilden av sig själva som ’engagerade’ för miljön och ’att bry sig’ om allt möjligt behjärtansvärt mer än andra (’dom andra’ = ’dom onda) och som för detta ändamål väljer att ’engagera’ sig för mängden is som täcker och skvalpar runt kring nordpolen, och som anstränger sig för att visa upp ’äkta och innerligt känd indignation’ över att isutbredningen är lägre ett år än ett annat …
  Jag tycker att den bilden är ganska beskrivande av vad det handlar om. Går det att spela/vara indignerad över att nordpolens istäcke ibland är lägre än då det varit högre, går det nog att vara poserande indignerad över precis vad som helst.
  Någon tom motiverade sitt ’engagemang’ med att sommarisens utbredning (September) på ngt sätt skulle påverkar jetströmmarna och därmed vädret (på vinterhalvåret). Ja, vad säger man …. ?

 35. LBt
  Jo, nog var det klart att det var en helt irrelevant beräkning av ngt som fysikaliskt också är irrelevant som du var ute efter.
  Vi är ju vana vid det, alltså tanken att värmen är en stor klump, som bara växer och växer över en hel istidscykel, för att denna ju är så lång så att även en liten ’påverkan per år’ får gigantiska konsekvenser (för klumpens storlek) så att inte ens katastrofala konsekvenser kan uteslutas …
  Men du har malt på om detta ganska länge nu. Alltså att ’the missing heat’ skulle gått åt att smälta arktisk is. Så att det bara ”ar frågan [du] sökt svar på, inte något annat” känns ganska krystat.
  Men så är ju klimathotsanhängeriet väldigt krystat i nästan all dess argumentation …. om man nu skall kalla det för sådan.

 36. Mats G

  33
  LBt
  ”Men svaret är ca 0,35 C .”
  Vart är matematiken bakom?

 37. Mats G

  (‘dom andra’ = ‘dom onda)
  För mig så går sånt här tänk inte ihop.
  Jag är för allas lika värde och därför är mina tankar mera värda än de som inte tycker så.
  Här finns det ologik och paradoxer som heter duga. Inte helt enkelt att ta sig runt.
  Orwell sammanfattade det fint i djurfarmen. Jag hoppas att det är obligatoriskt att läsa den i skolan.
  Wiki
  ”George Orwell skrev manuskriptet 1943 och 1944, efter sina upplevelser under spanska inbördeskriget, som han beskrev i sin Hyllning till Katalonien från 1938. I förorden till en utgåva från 1945 av Djurfarmen förklarade han hur han lärde sig ”hur lätt totalitär propaganda kan kontrollera upplysta människors åsikter i demokratiska länder” när han flydde från kommunistrensningar i Spanien. Detta motiverade honom till att avslöja och fördöma vad han såg som den stalinistiska korruptionen av de ursprungliga socialistiska idealen.[12]”

 38. Thomas P

  LBt #33 Vad du missar är bl a att om luftens temperatur sjunker strålar den ut mindre energi i rymden vilket stabiliserar temperaturen. För att få en ändring i temperatur måste du ändra energibalansen.

 39. Mats G,
  Det är klart att sådant inte går ihop. Alla de som anser (dvs tror) att de talar för inte bara för sin egen uppfattning, utan för ngt större och viktigare (ett kollektiv, allmänintresset, folket, arbetarna, dom utsatta, naturen, miljön, planeten osv) hamnar i en logikkrock i samma ögonblick någon annan inte håller med dem.
  Speciellt om dessa också är en del av ’folket’ och värnar om andra, natur mm precis som dom hävdar. Då behöver där konstrueras ’bortförklaringar’ för varför deras värnande om allt detta goda är gott , emedan det är motsatsen från dem som inte håller med dem …
  Och därifrån går det bara utför. Rejält, och oftast långt. Ju värre, desto tokigare den egna inbillningen om att vara och företräda ngt finare var från början … vi ser det hela tiden!