Ger koldioxiden en irreversibel uppvärmning?

Meteorolog Tage Andersson är välkänd på KU för tidigare inlägg och sakkunniga kommentarer. Det är glädjande att presentera ett ytterligare gästinlägg med synpunkter och kommentarer till vanliga påståenden om koldioxidens ev effekt  på den globala temperaturen .
Gästinlägg av Tage Andersson
I sin senaste Summary for PolicyMakers (SPM)  hävdar IPCC att de kumulativa (sammanlagda) totala mänskliga utsläppen av koldioxid är approximativt linjärt relaterade till de globala temperaturanomalierna nära jordytan. (länk: http://www.climate2013.org/images/uploads/WGI_AR5_SPM_brochure.pdf)  .Detta innebär att

 1. dagens utsläpp påverkar temperaturen för all tid framöver och uppvärmningen kvarstår. Den är alltså irreversibel.
 2. ju större utsläpp, ju högre temperaturhöjning (kapitel E.8 Climate Stabilization, Climate Change Commitment and Irreversibility, första underpunkten på sid 25).

Detta påstås verifierat av deras fig SPM.10 på sid 26, här fig 1. X-axeln ger alltså de kumulativa utsläppen av koldioxid i gigaton (miljoner ton), antingen som kol eller koldioxid. 1 ton kol motsvarar 3,67 ton koldioxid. Från år 1880 till nu har ca 400 gigaton kol släppts ut. Eftersom man vill täcka tiden fram till år 2100 för olika utsläppsscenarier täcker x-axeln intervallet 0 till 2500 gigaton. Y-axeln ger 10-års temperaturanomalier med referensperioden 1861-1880, och några relevanta sådana värden indikeras av punkter, så att t.ex. punkten för år 2010 ger medelvärdet för 10-årsperioden 2001-2010. Y-axeln sträcker sej från -0,5 till +5 grader C. Historiska data upptar alltså en mycket liten del av diagrammet men tycks styrka påståendet. Observera, temperaturena är från modeller – ej uppmätta. Figuren är jobbig, men förståelig med sin utförliga beskrivning, som också bifogats här.Fig 1 Tage.Fig 1. SMPs figur SPM.10
Figure SPM.10: Global mean surface temperature increase as a function of cumulative total global CO2 emissions from various lines of evidence. Multi-model results from a hierarchy of climate-carbon cycle models for each RCP until 2100 are shown with coloured lines and decadal means (dots). Some decadal means are indicated for clarity (e.g., 2050 indicating the decade 2041−2050). Model results over the historical period (1860–2010) are indicated in black. The coloured plume illustrates the multi-model spread over the four RCP scenarios and fades with the decreasing number of available models in RCP8.5. The multi-model mean and range simulated by CMIP5 models, forced by a CO2 increase of 1% per year (1% per year CO2 simulations), is given by the thin black line and grey area. For a specific amount of cumulative CO2 emissions, the 1% per year CO2 simulations exhibit lower warming than those driven by RCPs, which include additional non-CO2 drivers. All values are given relative to the 1861−1880 base period. Decadal averages are connected by straight lines. {Figure 12.45; TFE.8, Figure 1}

RCP=Representative Concentration Pathway.          TFE= Thematic Focus Elements
Man kan nu använda observerade temperaturanomalier fram till år 2012, och ge dem med bättre tidsupplösning, t.ex. 1 år. Ett enkelt och ofta använt sätt att utjämna en kurva för att få fram önskat resultat är just att bilda löpande medelvärden över lämplig tid och dessutom använda modellresultat i stället för observationer. En motivering som jag hört från modellerare är att modellresultat är bättre än observationer om de senare är fåtaliga och/eller bristfälliga.
Eftersom det linjära sambandet är fundamentalt för påståendet är det rimligt att kontrollera det just genom att använda observerade temperaturanomalier och bättre tidsupplösning. Fig 2 har observerade årliga temperaturanomalier för perioden 1850-2012, då de kumulativa utsläppen nått upp till 400 gigaton kol. Y-axeln omfattar 1,4 grader C, alltså mycket mindre än fig 1s 5,5 grader. I själva verket omfattar fig 2 endast några få procent av fig 1s yta, en liten rektangel i nedre vänstra hörnet.
Den nu 15-åriga uppvärmningspausen framträder tydligt. Man måste också observera att kurvan tydligt ändrar karaktär, från i början mycket tvära kast och en synnerligen markant uppvärmning i intervallet 20 till 50 gigaton. Då, med störst uppvärmning per utsläppsenhet, hade utsläppen storleksordningen 1 gigaton per år och var något stigande. Det senaste 15 åren, med nästan 10 gånger större och mycket brantare stigande utsläpp, har uppvärmningen planat ut.
Det tidiga 1900-talets globala uppvärmning tiden ca 1910-1940, är ungefär lika stor som det sena 1900-talets då de kumulativa utsläppen steg mer än fyra gånger så mycket, från ca 140 till 270 gigaton. I denna representation är förändringarna långsammare. Detta kan tolkas så att koldioxiden nu påverkar temperaturen mindre än under det tidiga 1900-talet. Under de senaste 15 åren har temperaturen ej stigit trots att utsläppen ökat lika mycket som under det sena 1900-talets uppvärmning. Med denna representation, ackumulerade utsläpp på X-axeln, syns faktiskt den pågående uppvärmningspausen bättre än i den gängse framställningen med linjär tidsskala på x-axeln.
Fig 2 Tage
Fig. 2. Globala temperaturanomalier som funktion av ackumulerade globala kolutsläpp åren 1850-2012. För orientering visas några årtal med vertikala pilar. Under 1930-talet, med störst uppvärmningen per utsläppsenhet var utsläppen ca 1 gigaton per år. Det senaste decenniet, med brant stigande utsläpp ca 8 gigaton per år, saknar uppvärmning. Temperaturanomalier enligt HADCRUT3 med referensperiod 1961-1990. Utsläpp enligt Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC).
 Historiska data styrker knappast IPCCs tes. En möjlig förklaring är att klimatmodellerna överdriver koldioxidens roll. Det kan tyckas förmätet att avfärda klimatmodellerna, men låt oss, lite subjektivt, se för vilka utsläppsintervall temperaturen stigit, fig 2
0-20                     synnerligen ojämnt förlopp
20-50                   mycket brant stigande
50-100                 oregelbundet fallande
100-270               stigande
270-380               oregelbundet, ej stigande
Temperaturen har stigit för 30+170=200 gigaton, varit ojämn eller fallande för 20+50+110=180 gigaton. Alltså en liten övervikt för positiv effekt. Dock skall märkas att klimatmodellerna missat såväl det tidiga 1900-talets uppvärmning som uppvärmningspausen från 1998. Nettot är dock en uppvärmning på ca 0,8 grader C under 1900-talet.
Trots det nu avslutade Kyotoprotokollet stiger de globala mänskliga utsläppen som aldrig förr och är nu omkring 10 gigaton per år. Dock är detta lite i förhållande till det naturliga utbytet mellan jord och atmosfär, ca 200 gigaton per år. Någon minskning av de globala utsläppen kan ej väntas.
Att nonchalera klimatmodellernas brister kan inte bara leda till dåliga beslut utan även till att kommande kritiska forskargenerationer, politiker och journalister betvivlar modellernas användbarhet för prognoser. Vilket i och för sej skulle innebära en behövlig tillnyktring.
Att denna senaste SPM ger låg sannolikhet för värre oväder nonchaleras av myndigheter och icke-skeptiker. Så här citerar Dagens Nyheter miljöministern Lena Ek den 21 november 2013 i papperstidningen:
”Därefter har ett flertal extremkatastrofer inträffat som kan bero på eller kan ha förvärrats av klimatförändringar: supertyfonen ”Haiyan” i Filippinerna, stormen ”Hilde” i Norge och norra Sverige, för säsongen ovanligt kraftiga tornador i USA och ett våldsamt skyfall på Sardinien som häromdagen dödade 18 personer.
Det har alltid funnits stormar och översvämningar. Men klimateffekten gör att de blir starkare, kommer oftare och får mycket större effekt än vad vi har sett förut.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kenneth Mikaelsson

  Vi är inne i en istidscirkulation av jetströmmarna därav det ombytliga vädret med kraftiga förskjutningar av väder system . ta det kalla US och den milda vintern här.. kommer att ge ett betydligt våldsammare väder framgent.. har dock inget med CO2 att göra .. IPPC folket har nog berättat spökhistorier för varandra så de sitter som nioåringar i tältet med stora ögon och väntar på liemannen…

 2. Kenneth Mikaelsson

  Och som svar på artikeln NÄ… inte en chans… CO2 funkar inte på det viset.. CAGW folket leder räven i svansen ..

 3. Pär Green

  ”Klimatpolitiken när det gäller framtida elproduktion måste utgå från fakta. Det är något som jag anser inte sker idag. Istället är det ett antal klimatalarmister, lobbyorganisationer och inte minst Miljöpartiet som blåser under denna faktaresistens som råder inom etablissemanget och sprids i media.
  Alla politiskt korrekta parter tycks försöka undvika att berätta hur stor del av den svenska elproduktionen som är ”fri” från koldioxidutsläpp. Klimatalarmisterna är inte det minsta intresserade av att berätta om hur verkligheten ser ut. Sanningen är faktiskt inte så intressant för klimatalarmisterna.
  Under 2012 var drygt 98 procent av svensk elproduktion koldioxidfri!
  Under 2012 hade vi i Sverige dessutom ett produktionsöverskott på hela 19 000 GWh! ”
  Läs hela!
  http://thoralf.bloggplatsen.se/

 4. Sören G

  I dag var vetenskapsradion ute igen om ”ett allt varmare klimat” har gjort att isbergen runt Antarktis inte är fastfrusna under vintern, utan rör sig och skrapar bottnar vilket utplånar växt- och djurvärlden där.

 5. C-G. Ribbing

  Ett skäl att svara ”nej” på rubrikens fråga är att de antropogena CO2-utsläppen inte alls ackumuleras i atmosfären utan ingår i utbyte med haven och biosfären.
  I ”Falskt Alarm” och flera inlägg (7 st?) här på KU har Gösta Pettersson mycket tydligt påvisat denna omsättning. De antropogena utsläppen inte dominerar atmosfärens CO2-halt såsom ofta påstås.
  /C-G

 6. lennart bengtsson

  Jag har tidigare lovat att inte skriva mer på diverse klimatbloggar men vill ändå framhäva följande fakta:
  1. Växthusgaserna har ökat monotont i atmosfären åtminstone för den tid vi har tillförlitliga mätningar
  2. Ökningen av CO2 på en 5 eller 10-års skala har följt den fossila användningen och följaktligen accelererat.
  3. Växthusgaserna påverkar jordens energibalans
  4. Hur mycket detta påverkar jordens temperatur och hur snabbt detta går är en öppen fråga men en fördubbling av växthusgaserna bör åtminstone ge en uppvärmning på ca 1°C. Det kan bli mer men knappast mindre. En sådan fördubbling ( ekvivalent CO2-fördubbling) beräknas inträffa om ca 25 år.
  5. Man bör utgå från att växthusgaserna kommer att fortsätta öka åtminstone ca 50 år till då det inte finns några praktiska eller ekonomiska möjligheter att ersätta den fossila energin under detta sekel.
  6. Det finns inga indikationer att vädersystemen har blivit mer dramatiska och när det gäller utomtropiska oväder så visar tillgängliga och vederhäftiga studier vidare att detta inte heller blir mer troligt i en varmare värld.
  Lennart Bengtsson

 7. Kenneth Mikaelsson

  En fråga Lennart.. Om nu klimatet nu går mot en liten istid eller som en del hävdar grand..
  jag har på känn att vi bör se tydliga tecken på vart det lutar bara på några år.. så eftersom väder till stor del bygger på skillnader i temperaturer så borde vi se en uppstegring av styrkan på oväder.. håller med att om nu det blir varmare (som jag hoppas på.. tar mycket hellre ett varmare klimat än ett kallare) så minskar styrkan på oväder..

 8. Argus

  @ Lennart #6
  Det löftet behöver du Inte hålla!

 9. Lasse

  Att CO2 ökar vet vi -men kopplingen till den uppvärmning som även är uppmätt är diskutabel.
  Lennart B påpekar i punkt 4 lite otydligt om att en dubbling ger 1 grads höjning och detta sker inom 25 år.
  Dubblingen är på gång och en del av den 1 gradiga ökningen är väl redan inträffad?
  Kan man ana en logaritmiskt avtagande trend i den kurva som visar utfallet?
  Svårt att se eftersom det är för mycket väder i vägen 😉

 10. Alienna

  Jag tycker mig nu förstå, att Lennart Bengtsson endast syftar på gasen CO2 – när han skriver ”växthusgaser”.

 11. Lennart B
  Vem skulle du ’ha lovat’ att inte kommentera här längre? Jag ser då ingenting (härifrån) som skulle hindra dig.
  Men jag undrar också om:

  en fördubbling av växthusgaserna bör åtminstone ge en uppvärmning på ca 1°C. Det kan bli mer men knappast mindre

  Jag utgår från att du menar CO2-ekvivalneter, inte växthusgaserna (mest H2O) per se. Men jag undrar hur du så säkert kan hävda att återkopplingarna till de förra måste (borde?) vara positiva. (eller iaf icke-negativa)!?
  Jag hoppas att du är medveten om att du talar om en storhet som är medelvärdesbildad över rum (hela globen) och tid (säsonger, år, årtionden, ev mer). Där du hävdar att då återkopplingarna i genomsnitt skall vara positiva och förbli så över lång tid.
  Vad baserar du din övertygelse på om att dessa återkopplingar skall vara positiva (icke-negativa) och var det ihållande, och i genomsnitt över tid och rum?

 12. lennart Bengtsson

  Alienna 10
  CO2 står för ca 65%. Det jag kallar ekvivalent CO2 effekt är om vi tänker oss att ersätta metan, lustgas och freongaser med motsvarande mängd CO2. Vi skulle då nu ha ca 480 ppmv istället för dagens 398. En dubblering motsvarar 560 ppmv, vilket motsvara en strålningsändring på 3.7 W/m2.
  7.Kenneth Mikaelsson
  Jag har inga indikationer att vi går mot ett kallare väder. Om vi gjorde det skulle vi kanske få mera intensiva oväder. Som alla vet är det värst under höst och vinter.
  9. Lasse
  Vi vet faktiskt inte hur stor uppvärmningen blir. Inte ens IPCC och ännu mindre den nationella expertisen. Hittills har klimatet värmts upp långsammare än vad de flesta tidigare trott. Det är av denna anledning som jag hävdar att åtgärderna bör på motsvarande sätt anpassas. Har man obegränsat med resurser och inget annat vettigt att ta sig för kan man ju valla in hela landet. Anser majoriteten av svenska folket så låt dom göra det. Det är som att ha bestämt sig för en bypass operation 1965-70 med ett lindrigt hjärtfel. Det var i sådana fall som operationerna ansågs lyckade utom förstås för patienten.
  LB

 13. Jarek Luberek

  Borde inte titeln ha varit ”Ger koldioxiden en relevant uppvärmning?”. Irreversibilitet kräver väl en bifurkation och sådana har vad jag vet ingen visat som kan triggas av CO2-koncentration. Är inte förresten detta klimatvetenskapens paradox, att trots att den nominella växthuseffekten tycks teoretiskt så robust samtidigt som den är så svår att verifiera instrumentellt.

 14. Gunnar Kjelldahl (C)

  #3 Green
  Det stämmer att vi har till ca 98 % koldioxidfri elproduktion, sett till driftbelastningen. Det stämmer att vi också har ett elöverskott, dels för att kärnkraften går bättre än på länge, men också för att vi kompletterat elproduktionen med ca 10.000 GWh vindkraft.
  Jag menar att vi behöver ytterligare tillskott av el för att användas till utsläppsminskningar i transportsektorn. Därför behövs mer vindkraft, men också en långsiktighet i politiken gällande övriga delar i elproduktionen.

 15. Ingemar Nordin

  Lennart B #6,
  ”Jag har tidigare lovat att inte skriva mer på diverse klimatbloggar”
  Jag utgår ifrån att du med ”diverse klimatbloggar” inte menar Klimatupplysningen. Vi är verkligen inte ”diverse” trots att vi är en klimatblogg! Tanken vore absurd!!!! 🙂
  I övrigt håller jag med dig om att co2-halten ökat pga de antropogena utsläppen och att detta påverkar jordens energibalans. Resten, om storleken, är gissningar. Likaså handlar det om gissningar om vilka andra, naturliga, faktorer som också påverkar jordens klimat.

 16. Ingemar Nordin

  Gunnar K # 14,
  Om vi behöver mer energi långsiktigt så skulle jag föreslå gas istället för bensin eller diesel i transportsektorn. När Europa så småningom tar bort all red tape för fracking så har vi tillräckligt för att göra oss självförsörjande. Sverige borde ”gå före” och avreglera Europas energiförsörjning (inklusive transportsektorn). Vindkraft behövs inte, och subventionerna gör oss bara fattigare. Men det är kanske det (C) vill?

 17. stickan no1

  #14
  ”Jag menar att vi behöver ytterligare tillskott av el för att användas till utsläppsminskningar i transportsektorn. Därför behövs mer vindkraft, men också en långsiktighet i politiken gällande övriga delar i elproduktionen”
  Var finns den stora ökande efterfrågan av el i transportsektorn idag? Hur kan man idag minska utsläppen i transportsektorn med el? Observera idag. Inte i en oviss framtid.
  Kom inte med elbilar för de fungerar inte med dagens batteri och kostnader. Tyvärr.

 18. Pär Green

  14 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/06/17 kl. 17:34
  Gunnar, ta en titt och fundera hur Du tror att vindfjollor har något att bidraga med!
  https://www.youtube.com/watch?v=zc7rRPrA7rg

 19. Daniel Wiklund

  Hoppas att du(Lennart B)fortsätter att skriva här,dina bidrag sticker verkligen ut, i positiv bemärkelse. Dessutom kryddade med härlig humor. Här uppe(Luleå) hade vi behövt lite växthuseffekt, inatt var det bara ett par plusgrader,gissar att det varit frost i inlandet. Det blåser iskalla nordliga vindar,nästan så täckbyxorna behövs när man cyklar. Det är kanske IPCC som har konferens,brukar bli kallt då. Tror att det var i början av juli 2005 som IPCC hade konferens i Riksgränsen om den globala uppvärmningen. Kallare inledning av juli har jag aldrig upplevt,mellan 5 och 11 grader och några timmars sol på en vecka. Likadant när dom hade konferens i Köpenhamn,och då var det inte bara här som uppvärmningen byttes ut mot avkylning. Många konferensdeltagare hade för lite kläder med sig, Köpenhamn bjöd på många minusgrader. Och när USA-delegaterna med presidenten i spetsen skulle landa i Washington,så kunde inte planen landa där pga för mycket snö. Men numera heter det ju oftast klimatförändringar, som ju inkluderar alla vädertyper. Bäva månde när dom ska ha möte i Paris, då finns det risk för nya oväder.

 20. Gunnar Strandell

  Gunnar Kjelldahl (C) #14
  Vi är tydligen överens om att om vi vill minska CO2-utsläppen i Sverige behöver vi hitta lösningar för transportsektorn. Jag tolkar dig så att du menar att en satsning på el från sol- och vindkraft är en del i denna lösning. Här är jag skeptisk eftersom den teknik och infrastruktur som finns idag inte klarar att ta hand om det eltillskottet.
  Bussar, lastbilar och personbilar som drivs med elkraft är i hög grad beroende av ”Power on demand”. De embryon vi kan se i Umeå och Karlstad bygger t.ex. på att bussar kan toppladdas under natten eller vid lågtrafik mitt på dagen för att hantera resetopparna morgon och kväll. Dessutom vill man stödladda med rejält effektuttag, 50-100 kW, vid utvalda hållplatser utan att fördröja trafikflödet.
  Intermittent elgenerering och intermittent uttag som inte är synkroniserade skapar problem när volymen växer, och transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges energianvändning.
  Länkar:
  http://www.energimyndigheten.se/Global/Statistik/Transportsektorns%20energianv%C3%A4ndning%202013.pdf
  http://www.transportgruppen.se/Global/BuA/Sveriges%20bussf%c3%b6retag%20bransch/Pdfer/Broschyrer%20och%20trycksaker/e-BUSS_2014.pdf

 21. Håkan Bergman

  Och vad kommer att hända med tillgången och priset på Lithium om vi ska ha både eldrivna vägtransporter och batterier för lagring av intermittent elproduktion?

 22. tolou

  LB #6
  ”en fördubbling av växthusgaserna bör åtminstone ge en uppvärmning på ca 1°C. Det kan bli mer men knappast mindre.”
  Detta under antagandet att hela den observerade uppvärmningen är hänförlig till GHG forcing, allt annat lika.
  Låt oss för ett ögonblick överväga möjligheten att även något annat kan bidragit t.ex. solen, moln eller haven etc. Då måste ju bidraget från GHGs minska i motsvarande grad.
  Så från mitt håll om man håller öppet för flera orsaker till uppvärmningen är det snarare troligt att GHG forcingen är lägre än 1 grad vid en fördubbling. Det skulle tom. inte vara orimligt med endast 0,5 grader.

 23. Kenneth Mikaelsson

  Bara nu för att sabotera en helt vanlig kväll så presenterar jag en artikel som kommer ge en hel del av er huvudvärk.. och som kommer minska anslagen betydligt för AGW forskningen i framtiden..
  http://chiefio.wordpress.com/2014/05/26/co2-does-not-black-body-radiation-make/
  och repeterar denna länk som är riktigt bra
  https://www.youtube.com/watch?v=3Hstum3U2zw
  och tycker ni att den va bra så är denna riktigt uppfriskande..
  https://www.youtube.com/watch?v=9TOKo7Ik9f8
  och nu när ni har vaknat…
  https://www.youtube.com/watch?v=i8ijbu3bSqI

 24. SvanteW

  Den Finska sommaren är kort men snöfattig. Här några julkortsbilder från midsommarveckan. .
  http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288702684400.html
  Man får hoppas att den nya klimatlagen får någon j-a ordning på vädret

 25. Alienna

  #22 …inte orimligt med endast 0,5 grader….
  Jag föreslog, i någon tidigare tråd, möjligheten att det kan handla om 0,0003 grader.
  Ingen har (öppet) ännu opponerat sig emot den tanken. (Gissar att det kan vara knepigt att försöka rätta en gissning – med andra gissningar… Hur skall man veta vilken gissning som är rätt gissning?)

 26. Guy

  Vansinne i Finland. Regeringen funderar på att skära i barnbidragen för att spara 150 miljoner€. Samtidigt berättar nyheterna att det behövs 5,5 MILJARDER ! för att nå klimatmålet!!!!! Är dom från vettet? Är det ingen som har koll på proportioner?

 27. Michael

  Slutreplik från Lomborg i frackingdebatten: http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/06/17/slutreplik-bjorn-lomborg-svarar-johan-rockstrom-om-skiffergas/

 28. Slabadang

  Michael!
  Lomborg är intellektuellt hederlig och motsatsen gäller för det öde klimathotsprofitörerna skapat sig själva. Rockström lyckas inte ens ta en poäng med med tjuvknep och rena dumheter till hjälp.
  det här gänget är på väg bort.

 29. Peter F

  #27
  Jag tror Rockström måste ta räkning efter de råsoparna.

 30. Slabadang

  Gunnar kjelldahl!
  Du hävdar:
  ”Jag menar att vi behöver ytterligare tillskott av el för att användas till utsläppsminskningar i transportsektorn. Därför behövs mer vindkraft, men också en långsiktighet i politiken gällande övriga delar i elproduktionen.”
  Jag vet inte vad det är för fel på Centerpartister… men hur flummig får du bli? Du möter ju en publik här som är kunnig. Vad gäller kompetens och förmåga att tänka de mest enkla logiska tankarna så måste innehavet av ett sånt grundläggande förnuft omedelbart diskvalificera Centerpartiet som möjligt alternativ när man läser dina inlägg Är du osams med partiledningen och försöker skada partiet så mycket du kan ? Eller vad är motivet bakom dessa rena barnsligt inkompetenta fullständigt bombade argument?

 31. Slabadang

  De stackare som sitter fast i sitt ”Peak Oil”
  IEA:
  he IEA’s Medium-Term Oil Market Report 2014 says that while no single country outside the United States offers the unique mix of above- and below-ground attributes that made the shale and light, tight oil (LTO) boom possible, several countries will seek to replicate the US success story. The report projects that by 2019, tight oil supply outside the United States could reach 650 000 barrels per day (650 kb/d), including 390 kb/d from Canada, 100 kb/d from Russia and 90 kb/d from Argentina. US LTO output is forecast to roughly double from 2013 levels to 5.0 million barrels per day (mb/d) by 2019.
  “We are continuing to see unprecedented production growth from North America, and the United States in particular. By the end of the decade, North America will have the capacity to become a net exporter of oil liquids,” IEA Executive Director Maria van der Hoeven said as she launched the report in Paris. “At the same time, while OPEC remains a vital supplier to the market, it faces significant headwinds in expanding capacity.”
  Hämtat från GWPF

 32. Slabadang

  Totalt OT! … men
  ”Yttrande frihet på riktigt” är Flaschback forums valspråk. Flaschback har ingen mångmiljard budget till förfogande, sänder inte fotbolls VM , filmer nyheter eller dokumentärer. Över 46 miljoner kommentarer, och ligger på plats 17 i internettrafik samtidigt som vårt allt annat än kära kulturmarxistiska propagandacentral i form av SVT generas av detta på sin motsvarande fjuttiga plats 22. Detta trots att en allmänhet tvingas betala 3000/år för den propagandatjänst den allt mer försöker undvika . Yttrandefriheten är fortfarande populär och journalistkåren ter sig allt mer som rena UFON för allt fler och gör allt för att allmänheten INTE ska vara delaktig i den fria öppna samhällsdebatten .

 33. Alienna

  Totalt OT 2 …
  Flashback har en klimattråd med 10730 inlägg, där alarmisterna kämpat tappert – utan någon framgång.
  Nu har dom nog tagit semester… eller nåt. Dom är bara borta…

 34. Stickan no1

  Lomborgs slutkläm är väldigt viktig.
  ”Faktum är att EU använder mer $40 miljarder om året till subventioner av sol och vind, och har reducerat koldioxidutsläppen långt mindre än vad USA har uppnått med fracking, medan de har tjänat $283 miljarder. Denna grundläggande poäng har Rockström helt enkelt inte kunnat utmana.”
  En modern version av Ebberöds bank, signerat välmenande men aningslösa politiker.

 35. Kenneth Mikaelsson

  Här kommer en bra en .. och slutet får ej missas..
  https://www.youtube.com/watch?v=67wOTlKmeoA&list=UUvHqXK_Hz79tjqRosK4tWYA

 36. Eva

  Så historielöst av IPCC.
  Koldioxidhalten har historiskt vissa perioder varit 10 gånger högre än dagens värden.
  Det de också borde fråga sig är varifrån all kol som bryts kommer från.

 37. Thomas P

  Eva #36 Du tror att folket som skriver IPCC:s rapporter inte vet detta?

 38. Slabadang

  Jodå Thomas P
  Den korrupta juryn i IPCC vet att de inte förhåller sig till fakta.

 39. Slabadang

  Kenneth Michaelsson!
  Dr. Pierre-Marie Robitaille drivs av rätt propeller och vi har med en fysikens mest noggranne revisor att göra. Första gången jag hörde hans namn och att han inte bara ifrågasatte utan också motbevisar dagens solmodell så trodde jag han tillhörde gänget som tror att solen har en kärna av järn. Men helsicke vilken tung tydlig och enkelt begriplig bevisföring han lägger fram för sin teori om att solytan faktiskt består av materia och inte gas. Vidare är hela hans solmodell betydligt mer i kontakt med vad vi kan både observera och mäta. Att solens dynamo drivs av att vätet beroende av tryck växlar från isolator till kondensator är en mycket trovärdig modell.
  Han verkar följa en metodik där han söker efter själva källan till felaktiga antaganden och ger sig inte förrens han fullt ut förstått vad som ligger bakom och till och med orsakat tankevurpan hos tidigare framförallt fysiker. Att han verkligen ”går till botten” för att förklara skillnaderna mellan hans observationer och de teorier de strider emot är ett för honom väl fungerande sätt för honom och vetenskapen i stort att verkligen vara prestigelös och våga ompröva sina etablerade förklariingsmodeller och teorier.
  Han vet tydligt VAD han skall granska och HUR det skall gå till. Det krävs ett bra självförtroende när man som han Sågar Kirschoff (delvis) Solmodellen krasch . NASAS påstått funna signal från ”Big bang” krasch boom bang!! Åhhh vilken bevisföring!!! Lyyyysande!! Kontroversiell ? Japp som en sverigedemokrat på FIs årsmöte?

 40. Thomas P

  Slabadang #39 Du är för festlig. Ju knäppare teori du hittar desto mer entusiastisk blir du.

 41. Kenneth Mikaelsson

  Jo förstår varför professorer springer för den snubben.. 🙂 han ställer mycket på huve när han drar fram..
  fast det bästa är ju att han totalt sågar CO2 som den tongivande orsaken för AGW..

 42. Kenneth Mikaelsson

  Jo en sak till han har gjort fysiken intressant igen..

 43. Kenneth Mikaelsson

  Nu väntar jag ju på vad vår nyttige idiot har för förklaring ochså… den borde bli bra ..

 44. Slabadang

  Thomas P!
  Jamen då så …- lägg ut texten och debunka ” honom om han är så ”knäpp” . Jag är idel öra för klimatvetenskapens självutnämnde Einstein till uttolkare! Att du utöver att vara klimateinstein också var expert på vad som händer på solens yta var en klar överraskning faktiskt … eller filmar du bara som vanligt?