Klimatdebattens överdrifter: Arg statistikprofessor, del 2

Med anledning av att statistikprofessorn Olle Häggström nyligen på sin egen blogg i inlägget ”Kort återbesök i Absurdistan” har tagit upp och beklagat sig över mina åsikter om ad hominemargument och personangrepp så vill jag belysa bakgrunden till min utdragna konflikt med honom och min egen inställning till ad hominem och personangrepp.

Min kontrovers med Olle Häggström om ad hominemargument har sin upprinnelse i nedan återgivna kritiska kommentar som jag riktade till honom för tre år sedan. Vad Häggström då diskuterade i sitt blogginlägg på UI (Uppsalainitiativet) ”Den oundgängliga trovärdighetsbedömningen: fallet Dyson” är hur han försvarar att han gått till personangrepp mot flera framstående naturvetenskapliga forskare. Just i detta fall nämner han speciellt Freeman Dyson men den mening från hans blogginlägg som jag utgår från för min kritik avser bland annat den framstående klimatforskaren Roy Spencer (känd som pionjär tillsammans med John Christy i fråga om mätning av den globala medeltemperaturen med hjälp av satelliter). En bakgrund till den vetenskapliga diskussion som Roy Spencer har fört och som föranlett Olle Häggström att gå till personangrepp mot honom finns i en vetenskaplig diskussionsartikel som jag har författat:

Läs mer: Björnbom, P.: Estimation of the climate feedback parameter by using radiative fluxes from CERES EBAF, Earth Syst. Dynam. Discuss., 4, 25-47, doi:10.5194/esdd-4-25-2013, 2013.

Här följer min kritiska kommentar till Olle Häggström:

Pehr Björnbom 23 mars 2011 02:06

Om personen ifråga exempelvis tagit avstånd från evolutionsbiologin till förmån för kreationismen, eller någon gång under min livstid (jag är född 1967) hävdat att någon kausal länk mellan tobaksrökning och lungcancer inte kunnat påvisas, då kan det finnas anledning att ifrågasätta dennes omdöme och iaktta extra försiktighet med att ta personen på allvar i andra naturvetenskapliga frågor”.

Jag motsätter mig din åsikt, Olle Häggström! En vetenskaplig diskussion måste hålla sig till de vetenskapliga frågor som ämnet för diskussionen avser. Att blanda in argument ad hominem (med hänvisning till debattmotståndarens omdöme i stället för de anförda argumenten) undergräver den vetenskapliga metoden och är därför enligt min mening att betrakta som ovetenskapligt.

Låt mig illustrera med ett tänkt exempel. En forskare presenterar intressanta nya viktiga resultat men dessa resultat underkänns på grundval av forskarens ”track record” som anses innebära att denne forskare (inklusive eventuella medförfattare) har dåligt omdöme. Därigenom kommer dessa viktiga resultat i skymundan och tillämpningen av dem genomförs inte till stor nackdel för många människor.

Efter många år inser man till slut att forskaren faktiskt hade rätt. Men då är skadan redan skedd.

Och allt detta berodde på att forskarens resultat ogiltigförklarades med ett ogiltigt argument ad hominem.

Här följer Olle Häggströms svar:

Olle Häggström 25 mars 2011 13:43

Pehr Björnbom

Låt mig gå rakt på sak: Är det inte dags att du och UI går skilda vägar? Skulle du kunna tänka dig att helt enkelt upphöra att kommentera hos oss? Jag tror att det skulle vara en mycket lyckad lösning, till gagn för båda parter.

För oss på UI vore det i alla fall en stor lättnad. Vi försöker bedriva folkbildning i klimatfrågan och håller saklig balans och intellektuell hederlighet som våra ledstjärnor då vi efter bästa förmåga persenterar det vetenskapliga kunskapsläget. Men det är inte roligt att ständigt och jämt få se vår blogg nedsolkad av kommentarer där du bryter mot allt vi står för, t.ex. genom att selektivt beakta enbart de enskilda studier som du tycker pekar mot din egen på förhand fixerade uppfattning, och genom att inte dra dig för att efter eget huvud skruva till och förvränga resultaten i dessa studier. Under en period i slutet av förra året höll du dig nästan uteslutande i en enda av våra diskussionstrådar med dina allt knasigare utläggningar om dina hemmasnickrade teorier om s.k. molekylpaket, och då gick det väl an att stå ut med din närvaro. Men som det är nu, när du sprider ut dig över var och varannan tråd, är det inte lätt att vara lika godmodigt överseende med din närvaro.

Också för din egen del tror jag faktiskt att det skulle vara en lättnad att avbryta diskussionerna. Gång på gång (se kommentaren den 11 okt 15:07) har du deklarerat hur illa du tycker om oss och om atmosfären här på UI, och att du minsann aldrig mer tänker kommentera här. Uppenbarligen vill du inte husera hos oss. Men likt den oförbätterlige alkoholisten återfaller du ständigt. Vore det inte bäst att en gång för alla klippa banden?

Jag tycker vidare att det kan vara en bra tidpunkt att göra det just nu, då din långa serie av intellektuella bottennapp nu krönts av alla debatters slutgiltiga intellektuella bankruttförklaring. Jag syftar naturligtvis på hur du förfallit till att åberopa din grundlagsskyddade rättighet att slippa utsättas för kritik.

Lägg märke till att Häggström helt undviker att diskutera den kritik mot hans argumentation i sakfrågan som jag tar upp. Hans svar är en serie av ad hominemargument, det är inte fråga om att argumentera i sak vilket Häggström underförstått motiverar med att jag skulle vara en mindervärdig person. Detta illustrerar faktiskt poängen i min kritik av Häggströms argumentation, hur han med hjälp av ad hominemargument kan trolla bort sakfrågan från en diskussion.

Med ordet molekylpaket som Häggström nämner menar jag för övrigt ingenting annat än det som Josiah Willard Gibbs bland annat kallade ”element of mass”, och som alltså är ett grundläggande studieobjekt i klassisk termodynamisk jämviktslära, som också återfinns i teorin för turbulent värmediffusion och som i atmosfärfysiken kallas för ”air parcel” och i den fysiska oceanografin ”water parcel”. Det är ur dessa molekylpakets egenskaper i atmosfären som man härleder att den turbulenta värmediffusionen är proportionell mot gradienten i den potentiella temperaturen med negativt tecken, vilket jag påpekade i ett tidigare svar till Häggström:

Läs mer: Klimatdebattens överdrifter: Arg statistikprofessor går till personangrepp. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-01-24.

domedagsklockanLägg särskilt märke till uppdateringen i detta blogginlägg med tanke på Häggströms ord om intellektuell hederlighet som ledstjärna i sin kommentar till mig. Häggström anklagar författarna till Domedagsklockan för att ljuga (se ”Bloggat om boken” längre ner på Adlibris sida om boken) på grund av ett missförstånd som jag påpekat i mitt svar till honom. Men Häggström låter sitt missförstånd övergå till att bli en lögn för att inte behöva medge sitt misstag. Hur hederligt är det?

Jag har ingen expertkunskap om retorik och mina kunskaper om ad hominemargument är elementära. Det jag känner till sammanfattas i en artikel av Souder och Qureshi (2012). Jag skall i den efterföljande diskussionen använda kunskaperna från deras artikel för att motbevisa Häggströms påstående att mina uppfattningar om och användning av ad hominem skulle vara inkonsekventa.

Läs mer: L. Souder and F. Qureshi, Ad hominem arguments in the service of boundary work among climate scientists, Jcom 11(01) (2012) A01.

Dessa författare diskuterar när ad hominemargument kan vara tillåtna eller inte. En konsensus tycks finnas att ad hominemargument inte är tillåtna i naturvetenskapliga diskussioner:

Johnson framhåller tre villkor för att utvärdera använda argument i sådana fall då ad hominemargument inte självklart bör betraktas som vilseledande: (1) bevis som stödjer förutsättningarna är otillräckliga; (2) bevis som stödjer slutsatserna är otillräckliga; (3) argument som bygger på uppenbart ideologiska perspektiv.

Är något av detta tillämpligt inom naturvetenskapen och därmed göra det möjligt att inom denna använda icke-vilseledande ad hominemargument? I fallet bristande bevisning, behöver naturvetenskapen inte ta till ad hominemargument eftersom den har andra sätt att utvärdera argument under sådana förhållanden – genom att kontrollera giltighet och tillförlitlighet samt genom att replikera resultat. I denna mening har Walton rätt i att förkasta möjligheten till icke-vilseledande användning av ad hominem inom naturvetenskapen på grundval av att personlig karaktär saknar relevans för argumentet. Vissa typer av dialog tillåter och till och med inbjuder till att tala om personlig karaktär, till exempel brottmål. Andra typer av dialog, som kritisk granskning (dvs., i naturvetenskap) måste undvika ad hominemargument; endast skäl som har att göra med innehållet i argumenten är tillåtna.

De genomför sedan en studie där epostkommunikation mellan klimatforskare studeras med avseende på ad hominemargument och om dessa argument var bra eller dåliga för den naturvetenskapliga diskussionen. De fann att tre olika typer av ad hominemargument hade använts varav två typer bedömdes som skadliga medan den tredje typen, kallad meta ad hominem, bedömdes som godartad:

Denna analys tyder på tre funktionella användningsområden för ad hominem: (1) indirekt, (2) taktisk, och (3) meta-. De indirekta ad hominemanmärkningarna såg ut att efterlikna författarnas vetenskapliga etos (SAOL: moralisk grundåskådning) i form av objektivitet genom att skenbart attackera någonting utom, men med samband till, föremålet för attacken. De taktiska ad hominemanmärkningarna rekommenderade praktiska diskursiva interventioner* som ett komplement till sina angrepp på målets karaktär. Resultaten från analysen av dessa två typer av funktionella argument i Climategate tycks bekräfta farhågorna i andra studier och kommentarer angående den vilseledande karaktären av ad hominemargument. Den tredje typen är emellertid meta ad hominemargument, vilka tycktes ha en välgörande effekt på sådana problematiska samtal. Genom att kommentera användningen av ad hominemanmärkningar, tycktes dessa argument avfärda de som använde sådana anmärkningar på grund av deras vilseledande ad hominemargument som i sig är ett ad hominemargument. Men detta argument erkänner och minskar eventuellt den ideologiska separation som det ursprungliga ad hominemargumentet främjar.

*”Praktiska diskursiva interventioner” som nämns i citatet innebär att man kompletterar ad homimemargumentet som angriper en persons karaktär med retorik som syftar på sakfrågan.

Häggströms inställning i klimatfrågan förefaller mig ha en stark ideologisk slagsida. Tecknet på detta är hans frekventa användning av ordet klimatförnekare i sig själv och i olika avledningar. I Häggströms idévärld finns det så kallat ”klimatförnekeri” som bedrivs av så kallade ”klimatförnekare” som vill upprätthålla diverse påstådda industriella, politiska och andra särintressen och därför kritiserar vissa klimatvetenskapliga resultat. Detta sker inte bara utifrån klimatvetenskapen utan det finns också, enligt Häggström, klimatforskare som gör detta inom denna genom att i diskussioner framhålla klimatvetenskapliga resultat som motsäger vissa mer allmänt accepterade synsätt. Detta är enligt min mening förklaringen till att Häggström går till personangrepp mot ledande klimatforskare och kallar dem för klimatförnekare.

Av denna anledning kan ad hominemargument som riktas mot Häggström i frågor som inte är av rent naturvetenskaplig karaktär motiveras med att hans inställning är uppenbart ideologisk. Detta motsvarar alltså (3) argument som bygger på uppenbart ideologiska perspektiv från det första citatet av Souder och Qureshi ovan.

Vidare kan användning av ad hominemargument som riktas mot Häggström i förekommande fall betraktas som meta ad hominemargument, dvs. detta kan motiveras med att det är fråga om att avfärda Häggströms egna vilseledande ad hominemargument, återigen till exempel när han påstår att ledande klimatforskare är klimatförnekare. Förhoppningsvis kan man i sådana fall också få en effekt att överbrygga en del av de ideologiska skillnaderna mellan användare av det ideologiska synsättet om klimatförnekeri och andra debattörer. Detta följer av diskussionen om meta ad hominem i det andra citatet ovan från Souder och Qureshi.

Vi ser alltså att det inte finns någon motsättning mellan att jag kritiserar Häggström för att använda ad hominmemargument och att jag själv kan använda sådana. Om man kan använda ad hominemargument eller inte utan att göra sig skyldig till felaktig argumentering beror helt och hållet på sammanhanget. Min inställning är att ad hominemargument är otillåtna vid diskussion av naturvetenskapliga frågor med undantag för meta ad hominemargument.

Den kommentar som Häggström nyligen i sitt blogginlägg beklagat sig över lyder:

Ingemars påhopp på Stocker jämfört med Olle Häggströms och andras påhopp på Lennart på inhägnaden (dvs. en systematiskt genomförd kampanj på engelska) är väl som att sila mygg och svälja kameler. Du har väl inte sagt ett ord om inhägnadens påhopp så vem är den störste hycklaren, du eller jag?

Kommentaren är mitt svar till en annan kommentator som kallade mig för hycklare mot bakgrund av att ytterligare en annan kommentator (vid namn Ingemar) sagt något skämtsamt om en person vid namn Stocker. Lennart är den mycket framstående svenske klimatprofessorn Lennart Bengtsson (som liksom Häggström är ledamot av KVA, Kungliga Vetenskapsakademien) som Häggström har drivit en omfattande bloggkampanj emot. Det är alltså ett rätt komplicerat sammanhang, det finns oändliga möjligheter att anklaga andra för ingenting med en sådan retorik. Min metod att svara med samma mynt (dvs. att låta ordet hycklare studsa tillbaka) är ett meta ad hominemargument.

Jag använder i min kommentar också folkhumorns benämning på UI nämligen ”inhägnaden”, också av karaktären meta ad hominem, då Häggström flera gånger i blogginlägg har hävdat att namnet Klimatupplysningen är ”orwellskt”. Häggström skämtar, och då gör jag det också för att upprätthålla balansen.

Att Häggström och hans medskribenter på UI med liknande ideologisk tendens i den omnämnda kampanjen mot Lennart Bengtsson frikostigt har använt sig av ad hominemargument, inte minst i form av ordet klimatförnekare i olika avledningar, och att detta varit en bärande idé kan ingen som följt det hela ta miste på. Alltså är mitt argument mot Häggström i högsta grad ett meta ad hominemargument som är tillåtet i detta sammanhang.

Vidare kan jag konstatera att den här kontroversen mellan mig och Häggström ser ut att vara ovanligt seglivad. De diskussionspunkter om ad hominem och molekylpaket, som Häggström grundar sina personangrepp på mig med, var aktuella i några kommentarer som jag gjorde på UI för mellan tre och fem år sedan. Jag börjar undra om Häggström kanske har en svart bok där han skriver upp alla mer eller mindre genomtänkta åsikter som jag råkar uttrycka i någon kommentar på webben för att sedan kunna anklaga mig för detta många år senare när det passar honom. Men varför denna fixering vid min person? Häggström borde vara skyldig att ge en förklaring.

Några avslutande ord. Att Häggström, som är statistikprofessor, inte är särskilt påläst på de för mig, med bakgrund som professor i kemiteknik, viktiga vetenskapliga ämnesområdena där molekylpaket är aktuella, kan jag förstå. Men det är naturligtvis inte tillrådligt att uttrycka sig tvärsäkert när ens kunskaper är osäkra, men så har vi väl alla, å andra sidan, syndat någon gång. I fråga om ad hominemargument måste jag erkänna att mina kunskaper inte är särskilt djupa men min åsikt kvarstår att Häggström är helt ute på fel väg. Häggströms agerande med personangrepp på ledande klimatforskare framstår för mig som ovärdigt en ledamot i KVA (Kungliga Vetenskapsakademien). Det närmast ideologiska agiterandet om klimatförnekeri och klimatförnekare som bedrivs av vissa kretsar med Häggström som en ledande figur i Sverige bidrar enligt min mening bara till att sänka klimatvetenskapen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pelle L

  OJ!
  Skriver man något här som är till minsta fördel för inläggsförfattaren så blir man anklagad för att ingå i en doa-kör eller en tjattrande apflock.
  Men annars ser jag Pehr B som den skribent på norra halvklotet som minst av alla förfaller till personangrepp i debatten. Pehr, vi står bakom dig 🙂
  Om jag själv skulle tillåta mig lite ad hominem, så skulle jag vilja utfärda en varning för OH:s populärvetenskapliga skrifter. Det kan ha varit hans ”Slumpens skördar” som jag läst, men som väl egentligen bara borde säljas på apotek, mot recept.
  En fördel mot andra sömnmedel är dock att den knappast är vanebildande 🙂

 2. Lars Cornell

  En intressant akademisk träta.
  Jag har nyligen haft likartad upplevelse i en debatt med Per Ribbing mfl på Föräldravrålet (ej att förväxla med Carl-Gustaf Ribbing). Han ville att jag och alla andra skulle köpa andelar i vindkraft. När jag ville se kalkylerna fick jag inte det. Då övergick han till ad hominem och att jag skulle lita på honom som auktoritet i stället för att ifrågasätta och begära fakta.
  Det han ville sälja var rena pyramidspelet.
  När Facebook-bloggen Föräldravrålet inte fick någon doa-kör raderades alltsammans. De tål inte att bli ifrågasatta.

 3. Alienna

  ”att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället”
  Dessa ord, är de första som möter en, när man går in på KVAs hemsida.
  Jag har börjat undra om det är ett SKÄMT…
  Med ledamöter som Häggström, finns god anledning att börja ifrågasätta mer – även sådant där man kanske lagt sig till med (o)vanan att ’tro på auktoriteter’.
  Häggström verkar göra sitt yttersta för att smutsa ner vetenskapens (fd?) goda anseende. Skamligt!
  (Hade vi nu befunnit oss i forumet Flashback, skulle jag ha använt mig av riktigt fula ord om honom och hans korkade antivetenskapliga ’fasoner’. Men nu är vi ju här…)

 4. Peter Stilbs

  Tack Pehr – som jag en gång tidigare skrivit måste Du genom Ditt tålamod och Din fokusering framstå som ett 10-hövdat hydramonster för dem bakom inhägnaden
  http://en.wikipedia.org/wiki/Lernaean_Hydra
  Personligen kan jag bara lätt skaka på huvudet åt hans i tiden Poissonfördelade hjärnsläpp.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_distribution
  Undrar vad det var för krafter som en gång valde in honom i KVA. Pinsam är han, speciellt för Chalmers.

 5. bom

  Din opponent är en mycket vanlig figur som kan studeras i varje lekpark och sandlåda. Han är den dålige förloraren och kan inte bära förlusten på sina smala skuldror – det svider för mycket. Det lär nu finnas en ny smiley (kodutgåva 7) som gör fulfinger – undrar hur man skriver den?

 6. Michael

  Om man likt Häggström bedriver politisk aktivism inom ett område där sakargumenten tryter ligger det nära till hands att ta till personangrepp. Fullkomligt logiskt, även om vissa gör det med mer finess än andra.
  Smutskastning ingick för övrigt som en standardmetod i opinionsbildningen när Stasi och KGB strävade efter att flytta fram den kommunistiska sfärens positioner i den fria världen. Sedan dess har det varit en standardmetod hos vänsterdebattörer. Skälet till detta är att deras opinionsbildning i huvudsakbaseras på känsloargument och därmed inte tål en djupare analys eller saklig diskusion.
  Vidare kan man tänka sig ytterligare en drivkraft, nämligen att Häggström med sitt agerade inkasserar en hel del ryggdunkande från den krets som har fastnat i samma grupptänk.

 7. bom

  PS Dagens haveri står kulturutskottets ordförande Gunilla Carlsson(s) dock för. KulU har uppfattat att papperstidningen ligger för döden och vill göra en insats för ”demokratin”. Hennes förslag är att Public Service börjar ge ut papperstidningar! Skall vi få se SVT lägga ett välkommet hostile takover bud på förlust-Aftonbladet efter valsegern? (källa P1 ca 07.15). Har man bara näven i skattepengarna så är allt möjligt!

 8. Slabadang

  Sanningen om Häggström!
  Han tillhör de som med gap skrik bufflande tar inflytande och makt över olika inflytelserika fält och på det sättet med den strategin skaffar sig makt över politikerna med ideologin svenska folket aldrig gett något större mandat. Att få makt genom och över myndighet genom att ta köksvägen in i demokratin är vad Olle knallskottet Häggström jobbar så intensivt för.
  Politiseringen av demokratins alla verksamheter är vänsterns strategi att ta den makt och inflytande de inte kan skaffa sig det demokratiska mandatet för.
  Vänsterfolk är RABIATA och totalitära till sin läggning och hoppar på alla och kallar dem fula saker för att de i grunden vet att de inte har ett skit att komma med, utan bara gigantiskt stora fabricerade trasselsuddar till tankefigurer. Därav följer intoleransen för andra människors kunskaper analyser och argument. Deras trasselsuddar klarar helt enkelt inte den analys som krävs för att inse att de bara är stora knutar.
  Vad Pehr gör är han drar i trasselsuddens trådar och när knuten blir tydlig så tar Olle till tjuvknep ad hominem och rena dumheter för att bevaka sin POSITION och sin MAKT. Folk som inte klarar av en öppen debatt olika analyser och olika värderingar har inget i en demokrati att göra. Den och det som tål granskning välkomnar den .. vi kan väl konstatera att Häggström och hans tolkning av klimatvetenskapen inte tillhör den kategorin.
  Kommentar modererad

 9. Slabadang

  Extra extra!
  Grinpiss jobbar för Putin!
  Russian agents are secretly working with environmental campaigners to halt fracking operations in the UK and the rest of Europe, the head of Nato warned yesterday.
  Vladimir Putin’s government has ‘engaged actively’ with green groups and protesters in a sophisticated operation aimed at maintaining Europe’s reliance on energy exports from Moscow, said Nato Secretary-General Anders Fogh Rasmussen.
  He said the Russians had mounted a highly developed disinformation campaign to undermine attempts to exploit alternative energy sources such as shale gas.

 10. Slabadang!
  Källa för tusan!!

 11. Hitade direkt
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2663075/Putin-plotting-halt-UK-fracking-warns-Nato-chief-Secretary-General-claims-agents-working-campaigners-make-sure-Europe-continues-reliance-Russian-energy-exports.html

 12. Slabadang

  Nåt att visa i grundskolan!
  http://www.ideacityonline.com/video/new-perspective-climate-change-matt-ridley/

 13. Kenneth Mikaelsson

  Har man bara lyssnat på Patrick Moore så förstår man ju lite om vad som föregår inom toppen på grinpiss
  kolla upp lite av intervjuer av honom det är värt det…

 14. Adolf Goreing

  Pehr, pudelns kärna är just OHs okunnighet om naturvetenskapen bakom klimatfrågan. Han har helt okritiskt svalt åsikterna från den falang som påstår att det egentligen inte finns mer att diskutera utom detaljer. Skulle också gissa att OH uppfattar detta som en majoritetsuppfattning. Oavsett om det är rätt eller inte (det är det inte) så har det inget med vetenskap att göra. De få gånger OH bemödar sig om att faktiskt argumentera med fakta visar på en mycket grund kunskap i ämnet. Han har troligen inte läst WG1s bidrag i någon av IPCCs rapporter. Så, vad ska han göra? Det handlar ju inte så mycket om vare sig dig eller Lennart utan en uppvisning inför sina egna följeslagare. Det är väl klart att dina och Lennarts tankar inte går obemärkt förbi även om det aldrig erkänns utåt.
  En tanke som slagit mig flera gånger är väl att KU skulle instifta ett pris som årligen går till den som mest politiserar och förvränger klimatvetenskapen. Skulle gissa att OH ligger bra till där även om min kandidat är nog Rockström. Bland politikerna är det väl Fridolin som antingen har missförstått det mesta eller ljuger medvetet. Vet inte vad som är värst.

 15. Peter Stilbs

  Det mest paradoxala med OH är att han så ohämmat sväljer vilka som helst absurda ”trender” eller statistiskt sett felaktiga resonemang och argument inom klimatvetenskapen. Han myntade för en tid sedan också det nya begreppet inom statistiken ”obeveklig trend”
  Men i kontrast till detta gav han sig på tveksamma resonemang inom ämnet epigenetik för några månader sedan http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-falsk-matematik-om-farmors-matvanor/

 16. Pelle L

  Nog nu 🙁
  Jag skäms lite, så här på årets finaste dag.
  Och jag erkänner oförbehållsamt min egen skuld i frågan.
  Kan vi inte låta den stackars statistikern vara i fred nu, till måndag i alla fall?

 17. Björn

  Detta kanske passar in, apropå Häggström och likasinnade: http://joannenova.com.au/

 18. Peter #15
  Vi kultursnobbar som läser Grönköpings Veckoblad vet att det heter ”trendenser”.
  Nu har midsommarlaxen med tillhörande sn*ps avnjutits. En av de stämningshöjande visor vi sjöng var Taubes 17:e balladen.
  Putäll på er, skeptiker och andra!

 19. Tack för vänliga ord till stöd!
  Att detta inlägg kom just idag beror på att jag har mina inlägg på fredagar. Häggströms inlägg kom för två veckor sedan och förra fredagen var jag ledig, vi fasta skribenter har ett inlägg i veckan men har ungefär en ledig vecka per månad. Så att mitt svar till Häggström kom just idag kan betraktas som ”slumpens skördar” 🙂

 20. Astrid Å

  Trevlig midsommar på er allihopa!
  Kallblåst och +8 grader stimulerar inte till midsommardans men…med underställ och knytband på blomkransen ska det väl gå ändå. Det är ju myggfritt i allafall!. 🙂

 21. Håkan Bergman

  ”frisches wetter in schweden”
  sa tysken, frös ihjäl på midsommarafton.

 22. Ann LH

  OT Slabadang – #12 tack för tipset. Matt Ridley’s genomgång passar utmärkt på högstadiet. Mycket, mycket bra!
  Den borde visas i riksdagen med krav på närvaro, efterföljande diskussion för dem som inte förstått och spärrade utgångar tills någonslags enskilt, dvs inte grupparbete, slutförhör blivit godkänt.

 23. Ann LH

  Pehr, tack för intressant info.
  Till alla från norr till söder, öst och väst önskas en Glad Midsommar från en lagom kylig och nederbördsfri västkust.

 24. Jahapp …
  Här en en annan statistsikprofessor som nyligen hamnat lite i rampljuset pga klimatdebatten. Caleb Rossiter
  blev nyligen utkastad från Institute of Policy Studies efter att ha skrivit en WSJ-artikel där han kritiserade sk ’klimatpolitik’ och vad den vållade fattiga (tex) i Afrika.
  Här berättartex att:

  “I am a pretty decent statistician, I have taught for many, many years. The data that support the headlines are very, very weak, very, very notional, and simply not logical”

  Eller om sina studenter (varav många matats med klimathysterin sedan nappflaskan) och hur de reagerar när de räknar på den statistik som sägs underbygga klimatalarmism och hysteri. En del börjar gråta rakt av när de för första gången inser att frågan inte avgjorts när Obama (eller Gore) säger att debatten är över …

 25. Peter F

  He snöa i fjällen….i hagelskuren i Holmsund nyss var det 4,5 grader varmt (varmt ?).
  Glad midsommar
  Lägger mig i växthuset och smälter sillunchen och ber om ett varmare klimat. Eller om inte annat ett varmare väder.
  Skål

 26. jörg siebert :sibbe

  21 Håkan: Nej, bästa Håkan, jag satte dumvästen på mig och flyttade till Finland. Här i Åbolands skärgård är det 14 °C, tydligen varmare än vad du har det. Jag sitter här i min sommarstuga och minnsmin första nordiska midsommarafton 1968 i Stockholm. En övergiven stad, tyckte jag då. Har det ändrats’?
  Trevlig midsommar till alla på den här bloggen…

 27. Lars Karlsson

  ”Fyra saker som MP inte får kompromissa om i regering”
  Kommentera
  http://www.dn.se/debatt/fyra-saker-som-mp-inte-far-kompromissa-om-i-regering/

 28. Gustav

  Heja Pehr!
  Din lugna sakliga stil gör dig till segrare för alla som läser inläggen! Fortsätt bara!
  Själv har jag blivit portad från UI varje gång jag postar under min egen signatur. Postar jag som anonym kommer det igenom direkt 😀

 29. Olle Häggströms retorik förnekar sig inte. Han avfärdar på Twitter mitt svar på hans senaste personangrepp på mig som en hatkampanj:
  https://twitter.com/OHaggstrom/status/479971782322323456
  Jag kan bara säga att jag inte hatar Olle Häggström även om det naturligtvis inte går känslomässigt oberört förbi att bli behandlad på det sätt som Häggström behandlar mig. Det som Häggström själv skrivit i sina blogginlägg om mig kan mycket väl tolkas som att han hatar mig, men jag gissar att det kan tolkas på helt andra sätt också.
  Det finns även positiva sidor av detta. För varje blogginlägg som Häggström skriver om mig så blir jag inspirerad att skriva minst ett inlägg om honom, så det blir alltså ett inspirerat inlägg på Klimatupplysningen från mig nästan med automatik 🙂

 30. Peter Stilbs

  Heja Pehr! Ha en bra Midsommar alla. Önskar bara det varit like varmare klimat …

 31. Håkan Bergman

  Sibbe #26
  Jo tack, vi har 12°C här på Södertörn just nu, inte så att man blir lyrisk precis. Och ja Stockholm är en tom stad över midsommar. Kan ses här t.ex.
  http://www.webbkameror.se/webbkameror/gondolen/webkamera_eriks_640_2.php
  Under några år på 70-talet var vi några som hade som midsommarnöje att åka in till Kungsan och beskåda resterna av firandet i skärgårn, egentligen rätt deprimerande att skåda. Nå man kan ju alltid värma sig med små grodorna, obs RE-MAsTERED.
  http://www.youtube.com/watch?v=9Gc4QTqslN4

 32. Jag hittade dessutom via Twitter följande:
  https://twitter.com/ed_hawkins/status/468421210880364544
  Ed Hawkins: ”End personal attacks on scientists – regardless of their views. Agree 100% with Julia Slingo .”
  Julia Slingo är högt uppsatt vetenskaplig chef på MetOffice i Storbritannien. Hon skrev ett brev till tidningen Times som återges i ett blogginlägg på MetOffices webb ”End personal attacks on scientists – regardless of their views”:
  http://metofficenews.wordpress.com/2014/05/19/end-personal-attacks-on-scientists-regardless-of-their-views/
  Julia Slingos brev:
  ”Sir
  Your articles on the recent events surrounding Prof. Lennart Bengtsson are not a true reflection of the way the climate community conducts its research. My position, and my passion, is that all scientists – no matter what their viewpoint – must be free to review and debate their research unfettered and without personal attacks.
  Science is about seeking the truth and acknowledging the uncertainties in what we currently know; it cannot be about subjective, unscientific beliefs and personal attacks of the kind that some of us have had to endure.
  Just as we are very clear that climate models do not give us a definitive answer about the possible magnitude of future warming, neither do the estimates from observations as some in the climate sceptic community would claim.
  I welcome scientific debate with those whose research challenges my understanding of climate change and scientists have a well established and robust peer review process for doing this. This process is there for good reason because it ensures the debate is rigorous but never personal.
  Professor Dame Julia Slingo
  Chief Scientist
  Met Office”
  (Hade inte det här grälet med Häggström varit hade jag inte råkat på denna intressanta information, där ser man att även diskussioner som urartar i gräl kan ge positiva resultat 🙂

 33. Daniel Wiklund

  Hörde nyss på nyheterna att det snöade i Kiruna och på fler ställen i Sverige idag. Hade det istället rapporterats om en värmebölja så är jag säker på att Rockström,Häggström med flera tagit det som ett varnade exempel på klimatförändringarna. Vädret blir inte ofta som vi vill ha det,så har det alltid varit. Inte ens dom skickligaste klimatexperterna kan alltid förklara varför vädret blir som det blir. Våren och försommaren 1867 är kanske den kallaste någonsin i modern tid. Ett fartyg körde fast i isen utanför Piteå midsommardagen 1867,och samtidigt är det den varmaste midsommardagen som uppmätts i Piteå,32 grader. Förklara det den som kan. Läste i dagens tidning(NSD)att det blivit ett ökat intresse för åska. Johannes Hansson(grundare av sajten blixtar.se) säger ”Men klimatförändringarna gör också att människornas intresse öka. Oväder är framtiden”. I en bok av nobelpristagaren Kary Mullis(Kemist utan skyddsdräkt,där han bl a starkt kritiserar IPCC) läser jag”Jag kommer att tänka på en skämtteckning. En grottmänniska rasar framför sin gotta, blänger upp mot en blixt och pekar anklagande mot sin kvinna och elden som brinner i grottans mynning. ”Sånt hände inte innan du började med det där””.Sen skriver Mullis ”Jordens framtid har ingenting att göra med varelserna som lever hopklumpade längs stränderna till de stora vattensamlingarna. Vi hänger bara med. Och det går inte utan störningar. Det har det aldrig gjort”.

 34. Lars Bern

  OH och jag satt två år tillsammans i Humanisternas styrelse. När han krävde uteslutning av styrelseledamoten Åke Ortmark för dennes ställningstagare för forskare som ifrågasatte klimatalarmismen, insåg jag att det var något allvarligt fel på OH:s omdöme.
  Jag tycker inte vi skall lägga ner någon möda på att debattera med honom, han skadar sin egen sak så bra själv, så låt honom bara vara.
  Han lär inte ha omvänt någon till sin klimattro, men han har fått massor att gå ut klimatkyrkan.

 35. jörg siebert :sibbe

  Bratwurst och Rieslings vin: går det ihop? För mig nog men finsmakare är säkert av annan åsikt. Jag blev utskällt av tyska bloggare, som tyckte det var att vanvörda Bratwurst, som hör ihop med med öl… Jag hör till den typen (utlands)tyskar som inte gillar öl något vidare. VIN, KVINNOR OCH SÅNG sjöng min mormorsfar alltid om. Tack för musiken sjunger ABBAS just i min dator.
  Så håller jag det. Jag varvar musiken från klassisk till modernt, alltid med en sväng till min älsklingssångerska: Esther Ofraim.
  Mera intressant är en artikel som tyska EIKE hade i dag: UK:s Guardian hade en ny förklaring till temperatur- stillstand: http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/bahnbrechende-erkenntnis-und-eine-neue-entschuldigung-fuer-den-stillstand-miserable-daten/
  Havet stiger. Visserligen bara i Hawaii, men ändå. Ack, hur armseliga är argumenterna är nuförtiden…
  Att havsvatten i norra Östersjön sjönk temporärt med upp till en meter i senaste veckan noteras inte. Men tänk att den skulle stiga 10 mm ? Ojo, Ojh. Märklig: Jag bruka spela musik samtidig som jag skriver: just nu kommer sången ur: den onda, fula och snygga i mina öron. Filmen såg jag nån gång i slutet av 60-talet i nån biograf på Kungsgatan… Sådär påverkas vi!
  (sorry för dålig svenska..)

 36. jörg siebert :sibbe

  Just nu: Onej, onej : Nato-Chef verdächtigt Russland, Anti-Fracking-Bewegung zu steuern skriver Spiegel…
  Darf doch nicht wahr sein (får inte vara sant)…?:

 37. Ingemar Nordin

  Pehr B #32,
  Slingo: ”I welcome scientific debate with those whose research challenges my understanding of climate change and scientists have a well established and robust peer review process for doing this. This process is there for good reason because it ensures the debate is rigorous but never personal.”
  Slingo har naturligtvis helt rätt då hon uppmanar de sina inom alarmistlägret att ägna sig mindre åt personangrepp. Problemet är bara att det finns andra former av osaklighet i debatten. Det som Bengtsson råkade ut för var snarast en form av ”tribalism”, eller ”guilt by association”. Vilket uppvisades med all tydlighet i just den peer-review som fällde deras artikel: Hans samarbete med GWPF blev ett skäl att underkänna artikeln. Slingo borde ha framhållit bristerna i peer-review systemet, särskilt inom klimatvetenskapen där artiklar underkänns därför att de kan gynna ”fel” lag.

 38. Ingemar Nordin

  Lars Karlsson #27,
  Fyra saker som Mp inte får kompromissa om: ”För oss handlar det om ett hållbart transportsystem, en mer öppen migrationspolitik, en tydlig feministisk agenda och 100 procent förnybar energi.”
  Beträffande det sista skriver Mps ungdomsförbund: ”4 En omställning till 100 procent förnybar energi. År 2030 ska Sverige vara 100 procent förnybart. Det kräver att krafttag tas redan under nästa mandatperiod och att kärnkraftsreaktorer börjar stängas redan då.”
  Det är utmärkt att Mps ungdomsförbund tydliggör denna punkt där partiet absolut inte får göra några kompromisser. Ju tydligare besked före valet, desto bättre! Kör på! Kan inte TV och radion ta upp detta också? Och upprepa det minst fem gånger om dagen under hela sommaren?

 39. Thomas P

  Ingemar #35 ”Det som Bengtsson råkade ut för var snarast en form av ”tribalism”, eller ”guilt by association”. Vilket uppvisades med all tydlighet i just den peer-review som fällde deras artikel: Hans samarbete med GWPF blev ett skäl att underkänna artikeln. ”
  Tror du dessa granskare har en tidsmaskin? Granskningen skedde innan LB var aktuell med GWPF vilket jag påpekat för dig förut.
  Pehr #32 Notera frasen: ”I welcome scientific debate with those whose research challenges my understanding of climate change”. Jag misstänker att de två orden var helt avsiktliga.

 40. Daniel Wiklund

  En fråga till dig Thomas P, håller du med MP-s ungdomsförbund när dom säger att vi ska ha enbart förnyelsebar energi år 2030?

 41. Rosenhane

  Tyvärr blir man kräkfärdig i midsommartid när det visar sig att att feministvänstern knäpptyst accepterar att småflickor har blivit utsatta för ”förnyelsebara åtgärder” i Norrköping. En skandal utan like att inte heller någon regeringsrepresentant gått ut och fördömt detta barbari inom Sveriges gränser. Som normalsvensk känner jag en oerhörd skam över detta.
  Gör du?

 42. Thomas #39,
  ”Notera frasen: ”I welcome scientific debate with those whose whose research challenge my understanding of climate change”. Jag misstänker att de två orden var helt avsiktliga.”
  Visst, så skulle väl varje sann forskare skriva, även jag. Det är ju diskussionen mellan forskare som hon diskuterar och hon framhåller ju speciellt att forskare faktiskt har olika åsikter i vetenskapliga frågor och att alla dessa åsikter skall kunna diskuteras fritt och då endast med sakskäl och inte med ad hominemargument och personangrepp.

 43. OT, eller kanske ändå inte. Det gäller att lyssna på alla de som verkligen är kunniga och på sakskäl oavsett person, detta gäller i klimatfrågan vilket är det vi diskuterar i denna tråd, men lika mycket i andra frågor. Hade man till exempel lyssnat på Nyamko Sabuni så kanske dessa hemskheter hade kunnat undvikas:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hel-skolklass-i-norrkoping-omskuren_3677000.svd

 44. Ingemar Nordin

  Thomas P #39,
  OK, den aktuella peer-reviewn berörde inte GWPF men var inte desto mindre ett uttryck för tribalism. Kommentaren om artikeln var: ”“Actually it is harmful as it opens the door for oversimplified claims of ‘errors’ and worse from the climate sceptics side.” – Det stämmer dåligt med Sligos påståenden om att processen är ”robust”.

 45. Ann LH

  Rosenhane #41 OT eller ej men fasansfullt är det och man kan verkligen fråga sig varför FI inte syns till nu, nu när de faktiskt skulle kunna göra något vettigt.

 46. Thomas P

  Pehr #42 ”Visst, så skulle väl varje sann forskare skriva, även jag. ”
  Poängen är att det finns en massa aggressiva amatörer som blandar sig i debatten, inte med publicerad forskning utan med löst tyckande. Folk som Lord Monckton etc som trots bristen på vetenskaplig kunskap inte bara anser sig ha rätt att få stort utrymme i debatten utan också tror sig vara kvalificerade att debattera vetenskap med forskare. En sådan debatt blir bara en tävling i retorisk skicklighet som inte har något med vetenskap att göra.
  Sen vill jag åter uppmana dig att titta lite mer på hemmaplan om det där med ad hominems. Dina likasinnade på denna blogg älskar personangrepp.
  ” Hade man till exempel lyssnat på Nyamko Sabuni så kanske dessa hemskheter hade kunnat undvikas:”
  Hur tänkte du nu? Obligatoriskt kyskhetsbälte för småtjejer där bara överförmyndaren har nyckel? Det är tyvärr inte så lätt att förhindra sådant här. Det som slår mig är vilken enorm segregering som måste råda ” I en skolklass med 30 flickor hade alla blivit könsstympade”. Bara flickor i klassen och alla från samma smala kulturområde? Det kan inte vara nyttigt. Man börjar misstänka att historien är en anka.
  Ingemar #44 ”OK, den aktuella peer-reviewn berörde inte GWPF men…”
  Nej, just det. Kanske borde du ta till dig sådant innan du skriver samma fel för (minst) andra gången. För att rädda ansiktet och få det till att du har rätt fast du egentligen hade fel försöker du nu med den där enstaka lösryckta meningen ur en av granskningarna och blundar för den vetenskapliga kritiken som också framfördes. Läser man dig eller Times kan man tro att den där meningen var anledningen som granskaren angav för att han ville refusera artikeln.

 47. Pelle L

  Thomas P #46
  ”Bara flickor i klassen och alla från samma smala kulturområde? Det kan inte vara nyttigt. Man börjar misstänka att historien är en anka.”
  Man börjar bli helt övertygad att du blundar för sanningen både när det gäller klimat och annat mer närliggande.
  Ja, det är svårt att ta till sig sanningen, det kan göra ont.
  Så du får väl fortsätta att leva i den oskuldsfulla förhoppningen att verkligheten inte finns.
  Kanske OH kan hjälpa dig att med lite statistik sudda bort den helt.

 48. Daniel Wiklund

  Ställer frågan till dig Thomas P en gång till,håller du med MP-s ungdomsförbund när dom säger att vi bara ska förnyelsebar energi år 2030?

 49. Thomas #46,
  “Poängen är att det finns en massa aggressiva amatörer som blandar sig i debatten, inte med publicerad forskning utan med löst tyckande.”
  Jag uppfattar inte att detta var Julia Slingos poäng, hon avser diskussionen mellan forskare. Men visst blir den allmänna diskussionen om klimatfrågan annorlunda än den mellan bara vetenskapliga forskare. Vi hade ju exemplet med Jacob Nordangårds forskning häromdagen där du uppträdde som aggressiv amatör som kom med ad homiemargument. Där fanns det anledning att ta till meta ad hominem.
  ”Sen vill jag åter uppmana dig att titta lite mer på hemmaplan om det där med ad hominems. Dina likasinnade på denna blogg älskar personangrepp.”
  Min erfarenhet är att du själv är absolut ledande i fråga om att komma med personangrepp på denna blogg och att detta också förleder andra kommentatorer här. Vad du till exempel har anklagat mig för och kallat mig skall vi inte tala om och som tur är glömmer jag ganska lätt, särskilt numera på äldre dar. Så du borde ägna dig åt självrannsakan enligt min mening.
  Sedan får jag väl skylla mig själv som ledde in diskussionen på OT och ta skeden i vacker hand. Så hur tänkte jag när jag nämnde Nyamko Sabuni? Det är egentligen inget konstigt, jag tänkte nog ungefär som Ebba Rosencrantz som skrev artikeln:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hel-skolklass-i-norrkoping-omskuren_3677000.svd
  ”För att kunna stå emot pressen gäller det att informera om att könsstympning är ett allvarligt brott i Sverige, ett brott som kan leda till fängelse.
  – En gång undersökte vi en flicka innan hon åkte till sitt hemland i samförstånd med hennes föräldrar. Sedan skickade vi med dem en blankett där det står vilka straff man riskerar i Sverige om flickan är könsstympad när hon kommer tillbaka. Det stod också att en läkare kommer undersöka henne när hon kommer hem till Sverige igen. Föräldrarna ville ha de stödet för de kände att de inte kunde stå emot det själva.
  2006 kom dåvarande jämställdhetsministern Nyamko Sabuni med förslaget att införa obligatoriska gynekologiska undersökningar på skolflickor.
  – När jag hörde det för flera år sedan kände jag att det var jätteintegritetskränkande men då förstod jag inte vidden av det här. Men allt måste ske med en väldig ödmjukhet, säger Ann-Christin Johansson.”
  Så hade man haft dessa gynekologiska undersökningar så hade nog mycket av det som enligt artikeln verkar ha hänt kunnat förhindras. Det var ju fråga om socialt tryck under semestern mot föräldrarna och hade de kunnat använda brottets upptäckt och fängelsestraff som argument i denna situation så hade utgången nog blivit en annan.

 50. Bim

  Pehr.
  Angående OH.
  Man blir inget snille för att man kan gångertabellen.
  Man blir inte författare för att man kan alfabetet.
  ” jag har skrivit en rutig bok där jag ser rakt igenom förnekar dimmorna….”
  Håhå ja,ja.

 51. Thomas P

  Pehr #49 ”Min erfarenhet är att du själv är absolut ledande i fråga om att komma med personangrepp på denna blogg och att detta också förleder andra kommentatorer här.”
  Min erfarenhet är å andra sidan att din tribalism är så stark att du är helt blind för alla angrepp som sker från din sida på denna blogg.

 52. Jonas N

  Poängen är att det finns en massa aggressiva amatörer som blandar sig i debatten, inte med publicerad forskning utan med löst tyckande. Folk som Lord Monckton etc som trots bristen på vetenskaplig kunskap inte bara anser sig ha rätt att få stort utrymme i debatten utan också tror sig vara kvalificerade att debattera vetenskap med forskare. En sådan debatt blir bara en tävling i retorisk skicklighet som inte har något med vetenskap att göra.

 53. Ingemar Nordin

  Thomas P #46
  ”För att rädda ansiktet och få det till att du har rätt fast du egentligen hade fel försöker du nu med den där enstaka lösryckta meningen ur en av granskningarna och blundar för den vetenskapliga kritiken som också framfördes.”
  Argumentet som användes i detta fall var sannerligen inte någon enstaka händelse. Jag vet att du inte drar dig för att försvara allehanda ruffel och båg som praktiserats från alarmisthåll, men från Climategatebreven finns flera liknande fall: Där Teamet inom IPCC sinsemellan diskuterar vem av dem som skall granska obekväma artiklar, hur de skall avfärda dem och att man t.o.m. vill omdefiniera begreppet ”peer-review” om det skulle vara nödvändigt för att förhindra en publicering. Allt detta finns väl dokumenterat.
  Så om Slingo vore uppriktigt bekymrad om ad hominem och tribalism (en term som jag vill minnas att klimatforskaren Judith Curry introducerade för att beskriva tillståndet inom sitt fält), så skulle hon självkritiskt ta upp hur peer-review processen fungerat istället för att höja den till skyarna och låtsas som om den vore ”robust”.

 54. Oops, kom visst åt fel knapp nyss (i#52)
  Nog för att TP gör många men detta är ändå bland de värre av hans praktsjälvmål:

  Poängen är att det finns en massa aggressiva amatörer som blandar sig i debatten, inte med publicerad forskning utan med löst tyckande. Folk som Lord Monckton etc som trots bristen på vetenskaplig kunskap inte bara anser sig ha rätt att få stort utrymme i debatten utan också tror sig vara kvalificerade att debattera vetenskap med forskare. En sådan debatt blir bara en tävling i retorisk skicklighet som inte har något med vetenskap att göra.

  Det är som om han varit närvarande alls, och inte någonstans i samhället (inte ens haft sällskap av sig själv) under hela gågna decenniet.
  Detta säger alltså Thomas P som menade att Al Gore både gjorde och fick till det helt rätt!

 55. Thomas #51 (och #46)
  Efter vad du nyss presterade är det inte läge att beskylla andra för att vara totalt hemmablinda …
  🙂
  Pehr har fö helt rätt. Du blir generellt långt bättre behandlad här än du själv uppträder.
  Och du kan orma dig precis hur mycket du vill; Den 1:a reviewern uttryckte sig glasklart ang varför han inte ville se detta i tryck. Ditt snack om ’några lösryckta meningar’ är genomfalskt

 56. Thomas P

  Ingemar #53 ”och att man t.o.m. vill omdefiniera begreppet ”peer-review” om det skulle vara nödvändigt för att förhindra en publicering”
  Du väljer och vrakar ur en enorm textmassa av stulna brev som författarna skrev i tron att de var privata och då kan man alltid hitta något som på ytan ser illa ut. Det där var en uppenbart ironisk fras som inte betyder mer än att avsändaren ansåg att några artiklar var av undermålig kvalitet och därför inte borde tas med i IPCC:s rapport.
  Kul sen att överpersonangriparen Jonas N snabbt hoppade in, men det är klart, jag förtjänar det ju så då är alla medel tillåtna. Eller hur Pehr?

 57. Guy

  Thomas P
  Hur vet du vad avsändaren ansåg?

 58. Gustav

  Thomas P:
  Du är inkonsekvent. Antingen är det, likt du argumenterar för i #46 fackkunninga experter som avgör frågor av sakkunskapskaraktär eller så är det upp till var och en med hjälp av ’sunt förnuft’. Bestäm dig nu och håll dig sedan till en linje.
  Gällande övriga kommentatorer så har de tydligt tagit ställning till ovanstående vilket man får respektera. Det finns inget rätt eller fel i detta avseende utan är en fråga om preferenser.

 59. Thomas P,
  Är du ä självömkartagen redan? För visst är det inte bara ’personangrepp’ utan nu tom ’överpersonagripande’ om man kommenterar det du säger och vad du tidigare har sagt. Lite Gunbo över det hela faktiskt … 🙂
  Och menar du att information på ngt sätt blir mindre värd om den jämförs med mängden annan information som inte har med saken att göra, och man påtalar att den senare mängden är jättestor?
  Och hur menar du att forskning om klimatet är helt olika ifall den diskuteras privat jämfört med hur den presenteras offentligt?
  Och hur menar du att Phil Jones bara var ironisk när han beskrev hur gärna han ville hålla saker utanför ’the peer reviewed literature’? Är du fjärrskådare också, som Gunbo, och kan utläsa att folk menade ngt helt annat än de faktiskt sa? Speciellt när de dessutom gjorde det och trodde de var ’privata’, dvs alls inte behövde posera (såsom vi vet att de gör när de uppträder offentligt)?

 60. Vidare Thomas, vad i hela världen kan du ens tänkas mena med:

  … men det är klart, jag förtjänar det ju så då är alla medel tillåtna

  i relation till ngt jag säger eller har sagt?
  Det är ju du som undviker (flyr) från saklig debatt i stort sett ögonblickligen när någon (tex jag) påpekar att dina ’argument’ inte håller. (Tex #46). Så vad menar du med ” då är alla medel tillåtna”
  Det är ju inte jag som snackar BS så fort jag blir trängd, eller tom måste ta till uppenbara osanningar. Jag tycker sådant långt bättre beskriver många bland klimathotsanhängarna …

 61. Gustav

  Jonas N:
  Jag instämmer ju till fullo i TPs resonemang från #46 men det vet du säkert redan. Om frågan avser något rent faktamässigt och värderingar spelar mindre roll, ja då är ett system med auktoriteter långt mer effektivt än tvärtom. Visst kommer det att gå åt h-vete ibland när experterna haft fel men i det omvända systemet skulle den polska riksdagen vara så förhärskande att det närapå rådde anarki.
  MEN, jag tycker TP har så svårt att bestämma sig vilket system han gillar. Istället förordar han systemet: auktoriteter är bra när de instämmer med AGW men om de inte gör det så är det bara att åberopa det sunda förnuftet. Inte ens när något står svart på vitt i en övermåtta av artiklar (och man själv saknar en endaste referens) går det nämligen att erkänna det egna felet…

 62. Olle Häggström har i ett par kommentarer på sitt blogginlägg replikerat på en del av min kritik. På de flesta punkterna han tar upp ser jag ingen anledning att tillägga något och lämnar till läsarna att bedöma utgången av diskussionen.
  En punkt gäller emellertid min kritik av Olle Häggström för intellektuell ohederlighet när han beskyller författarna av Domedagsklockan för att ljuga. Olle Häggström skriver till sitt försvar:
  ”5. Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård och Marian Radetzki ljög i DN om IPCC:s upskattning av det antropogena bidraget till global uppvärmning, ett faktum som inga björnbomska krumbukter och kortbortblandningsförsök i världen kan ändra på.”
  Olle Häggström vet mycket väl vid det här laget att det inte är så utan att han själv missförstod vilken tidsperiod författarna avsåg som de angav den antropogena uppvärmningen för. Denna tidsperiod står klart och tydligt utsatt i boken som författarna refererade till i DN-artikeln. Jag har redogjort i detalj för detta i mitt tidigare blogginlägg:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/01/24/klimatdebattens-overdrifter-arg-statistikprofessor-gar-till-personangrepp/
  Det centrala i min kritik är att Olle Häggströms blogginlägg med titeln ”Karlsson, Nordangård och Radetzki ljuger ogenerat” har länkats in på Adlibris webbsida för boken ”Domedagsklockan” under rubriken ”Bloggat om boken”. Min kritik är alltså att Häggström på detta sätt förmedlar ett lögnaktigt budskap att författarna ljuger i boken.
  Jag vet inte vad Häggströms motiv är att inte medge sitt missförstånd och därmed ta tillbaka sitt lögnaktiga budskap. Men oavsett motivet, om det är oförmåga att medge ett misstag eller något annat, så ser detta ut som intellektuell ohederlighet.

 63. Alienna

  I flashback skulle det vara tillåtet att benämna OH för vad han faktiskt är – en falsk Dyngspridare.
  Men här går det väl antagligen inte för sig… Synd.

 64. Slabadang

  Pehr B!
  Jag tänker på en sann historia där rektorn tar in skolans mobbare på expeditionen efter ett slagsmål och rektorn frågar hur det hela började. ”Det började med att han slog tillbaka”.
  Vad som sedan förstärker fegheten är sedan när han går ut och snyftar och leker offer på twitter,snyftar och bölar ”hatkampanj mot mig”när han får ett i motsats till hans fula ord ett mycket artigt och välgrundat svar på tal från sitt mobboffer. Man hör epitetet som att folk slåss ”som en feg kärring” att jämföra O Häggström med en sådan är en jämförelse av respekt till alla äldre kvinnor vore mig främmande. De äger ett betydligt större mod och slåss justare än Olle.

 65. Gustav

  Heja Pehr!
  Vill åter uttrycka min uppskattning för din neutrala stil. Det måste vara en mardröm att få en så lugn och saklig motdebattör som dig så jag förstår att OH ormar sig. Iofs tyckte jag inte referensen till Domedagsklockan i DN-artikeln var tydlig men när man slutligen blir informerad så borde det inte vara svårt att rätta till sitt misstag.
  Det finns såklart mängder av tjurnackade töntar genom historien som vägrat erkänna att de haft fel, så OH är inte exceptionell. Vad jag ogillar med OH är hans mindre smickrande drag av självgodhet. Nästan värre än Göran Persson och det säger inte lite.

 66. Gustav #65,
  Tack! Jag är en rörlig väljare och vill egentligen inte kommentera allmänpolitik. Men oavsett politisk inriktning hyser jag en beundran för Persson och tycker inte att Häggström ens är en jämförbar person.
  Du har rätt i att det var oklart i författarnas DN-replik vilken tidsperiod den uppgivna antropogena temperaturhöjningen avsåg. De skrev att de i boken hade kommit fram till det angivna värdet men gav inte tidsperioden som framgår i boken som 1976-2000 (om jag inte minns fel). Den antropogena uppvärmning som de angav för denna period stämmer mycket bra med vad FNs klimatpanel har kommit fram till.
  Häggström trodde när han läste deras replik att den angivna temperaturhöjningen avsåg perioden 1951-2010 och drog slutsatsen att författarna hade underdrivit den antropogena uppvärmningen. Som den retoriska slugger som han är anklagade han genast författarna för att ljuga. Men man kan kritisera Häggström för att denna slutsats är förhastad eftersom den bygger på en löslig gissning som han borde ha kollat upp.
  Men vad värre är, efter att Häggström upprepade gånger har uppmärksammats på att hans gissning och därmed hans slutsats var felaktig vägrar han att medge sitt misstag. Han vidhåller att författarna av Domedagsklockan har ljugit. Det är denna sorts beteende som jag menar är intellektuellt ohederligt.