James Hansens nya artikel talar emot Christian Azar

Figur 1
Christian Azar, professor i fysisk resursteori på Chalmers, har skrivit en replik, Fel avfärda risk för extrem temperaturökning, till de fyra klimatprofessornas, Lennart Bengtsson, Deliang Chen, Marie-José Gaillard, Henning Rodhe, debattartikel i DN, Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet, som vi uppmärksammat här. Azar menar att det inte är osannolikt att temperaturen stiger 4 grader till år 2100 vilket motsäger vad de fyra klimatforskarna anser.
Azar hänvisar till den förra IPCC-rapporten från 2007. Men vad vi finner i James Hansens med flera nya artikel, Global Temperature Update Through 2012, som vi uppmärksammat här, talar emot Azars åsikt.
Azar medger visserligen att det behövs ett trendbrott i temperaturen eftersom den långsiktiga trenden i temperaturen på 0,16 grader per tio år måste fördubblas om temperaturen skall kunna nå 4 grader till år 2100. Vad Azar inte nämner är att det faktiskt måste bli ett ännu större trendbrott än vad han räknat med eftersom temperaturen inte har ökat särskilt mycket de senaste 15 åren trots att detta är något som de fyra klimatprofessorerna pekade på i sin artikel.
Nu visar det sig att även James Hansen och medförfattare tar upp denna uppvärmningspaus. De skriver i sammanfattningen:

The 5-year mean global temperature has been flat for a decade, which we interpret as a combination of natural variability and a slowdown in the growth rate of the net climate forcing.

Under ett decennium, skriver alltså Hansen med flera, har den femåriga medeltemperaturen inte ökat beroende på en kombination av naturliga variationer och en avmattning av ökningstakten i klimatets påverkan (climate forcing).
Kärt barn har många namn sägs det och detta gäller tydligen även uppvärmningspausen. Detta svenska ord är en översättning av uttrycken på engelska warming hiatus eller temperature hiatus. Även pause har använts på engelska. Nu kommer Hansen med flera med ett nytt namn, nämligen standstill.
En stor del av artikeln diskuterar just denna standstill. I denna diskusson hittar vi mer som talar mot Azars åsikt.
Azar menar att utsläppen av koldioxid ökar markant. Det gör, skriver han, att vi får allt högre halter av koldioxid i atmosfären, vilka driver på uppvärmningen snabbare.
Hansen med flera skriver däremot (se deras Fig. 5) ovan:

The largest climate forcing is caused by increasing greenhouse gases, principally CO2 (Fig. 5). The annual increment in the greenhouse gas forcing (Fig. 5) has declined from about 0.05 W/m2 in the 1980s to about 0.035 W/m2 in recent years. The decline is primarily a consequence of successful phase-out of ozone-depleting gases and reduction of the growth rate of methane. Also, the airborne fraction of fossil fuel CO2 emissions has declined and the forcing per CO2 increment declines slowly as CO2 increases due to partial saturation of absorption bands, so the CO2 forcing growth rate has been steady despite the rapid growth of fossil fuel emissions.

Figuren visar ökningstakten för växthusgasernas påverkan (forcing). Det är denna ökningstakt i forcingen som leder till ökad temperatur och den har alltså minskat sedan 1980-talet. Detta beror på att freonutsläppen har fasats ut (det röda bandet) och att metanhalten (det blå bandet) har planat ut (man frågar sig för övrigt hur detta går ihop med jordbruksverkets förslag om köttskatt för att minska metanutsläppen – som det ser ut i Fig. 5. är det blå bandet nu så smalt att det inte finns mycket att minska).
Men framförallt har den stora posten, koldioxidforcingens ökningshastighet, planat ut. Detta beror på att den andel av koldioxiden i emissionerna som hamnar i atmosfären sakta minskar samt att koldioxidens förmåga att absorbera värmestrålning avtar enligt det logaritmiska sambandet.
Följden av dessa saker är att forcingen från växthusgaserna ökar med en takt som utvecklar sig enligt det allra modestaste utsläppsscenarierna enligt IPCC. Scenarierna finns inritade i Fig. 5 där de scenarier som betecknas med A kan ge höga temperaturer medan B1 är ett mycket modest scenario. Den verkliga utvecklingen ligger uppenbarligen lägre än B1.
Hansens med fleras analys stöder verkligen inte den bild som Christian Azar målar upp för att göra det rimligt att temperaturen skulle kunna öka med 4 grader till år 2100. Och till detta kan vi tillägga att klimatkänsligheten förmodligen är betydligt lägre än i de klimatmodeller som beräknat temperaturökningen från de olika scenarierna.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Jonsson

  Det är svårt att veta om Christian enbart försvarar sina ställning på Chalmers som ”the Golden Boy” inom hållbara energisystem eller verkligen tror på vad han säger. Där finns egentligen inga relevanta argument för ”fyra grader” fram till 2100. Vad som slog mig dock är den beskrivning han i egenskap av professor i just hållbara energisytem ser på förutsätningarna för att sol och vind skall kunna konkurrera med kol:
  att ny teknik kommer som manna från himlen. Och vidare att ”om vi har tur är klimatkänsligheten lägre än….” Det känns som om vetenskapsläget är något osäkert , både vad gäller förutsättningarna för de nya energislagen sol och vind och klimatkänsligheten – gungfly skulle jag vilja säga.
  Tack Björn för genomgången

 2. Johan Tisell

  När min äldste son redovisade sitt ex-jobb på Chalmers för ett drygt år sedan blev det en enkel lunch efteråt. Jag satt mitt emot examinatorn som hade väggen bakom sig.
   
  Det blev en diskussion om CO2 och jag drog det vanliga om hockeyklubban, pausen, logaritmiskt avtagande mm.
   
  Samtidigt gick sällskapet bakom mig. Sen sa examination, ”Vet du vem det var?” och nickade. ”Nä” sa jag. Det var Azar och hans gäng som just gått. Han hade tydligen sett litet konfunderad ut, men sa aldrig något. Uppenbarligen tyckte även examinatorn att Azar har fel!
   
  Så två glada saker på en dag; sonens examen och att ”jag fick sista ordet” mot Azar.

 3. Håkan R

  Inget i Hansens artikel förefaller vara någon ”Ny” vetenskap, CO2:s logaritmiska egenskaper har varit kända länge och utsläppen har knappast överraskat genom att minska drastiskt mot prognos, hur det då kunnat bli så fel? Vad häde i slutet av 1990 talet som fick ”Greenhouse Gas Forcing Groth Rate” att plötsligt plana ut, när inga av de variabler man ansåg styra förloppet egentligen förändrades.
  När en teoretiskt beskrivning av ett förlopp avviker från det faktiska är det dags att ta ett steg tillbaka och fundera över vad man håller på med, man kanske måste lyfta blicken lite.
  Att istället köra på och ”patcha” den ursprungliga teorin med  obevisbar ”fulkod” brukar vara en säker väg mot det riktigt stora haveriet, detta gäller i alla fall de flesta andra områden. Kanske fungerar klimatforskning på ett annat sätt?.

 4. Gustav

  Nu var det väl inte riktigt så att Azar sa att det var troligt att vi når 4 grader till år 2100? Det enda han sa var att IPCC inte sagt att det var otroligt, vilket var vad Bengtsson m.fl. sa i artikeln. Jag gissar på att Azar också tror att det är ”mindre sannolikt” men att innan IPCC säger detsamma så är övriga spekulationer att betrakta som egna åsikter. Ett ganska klokt resonemang tycker jag? Sen är det självklart att det är väldigt få som tror att det är sannolikt att nå över 4 grader till 2100, men den allmänna åsikten ska inte beblandas med vad IPCC säger.
  Angående Hansen så verkar han sträcka ut en hand till skeptikerna. Se nu till att fånga den på ett så ödmjukt sätt som möjligt så kan säkert en hel del knutar lösas upp i denna tilltrasslade fråga. Börja med att gå igenom och dementera de mest stolliga teserna som framförts från skeptikerhåll så tvingas vips alla extrema CAGW-människor att överge barrikaderna och dra sig mot Hansens håll. Det är en Win Win!
   

 5. Ann L-H

  Tack för genomgången. 
  Du skriver:
  ”Detta beror på att den andel av koldioxiden i emissionerna som hamnar i atmosfären sakta minskar …”.
  Vad ligger bakom de orden?
   

 6. Lennart Bengtsson

  Pehr
   
  Du får ta och ge professor Azar några extra lektioner i strålningsfysik. Det verkar vara en bristvara bland dagens frejdiga klimatexperter även hos de med professorsepitet. En ytterligare komplikation är de senaste  rönen att effekten av sot=”black carbon” har underskattats. Detta innebär förstås att klimatkänsligheten hos växthusgaserna (med lång uppehållstid) är ännu mindre än vad som tidigare antagits. Horisonterna mörknar för superaktivisterna! 
  Här ser vi i alla fall en skillnad mellan vetenskapsmän och de politiskt eller ideologiskt aktiva, nämligen att den första gruppen ändrar uppfattning med verkligheten (även om det tar sin tid). Detta händer sällan i den andra gruppen och bland de etablerade eller juridiskt aktiva snarare aldrig. Vissa  menar tom att det är ett tecken på en tillförlitlig karaktär att aldrig ändra uppfattning.
  LennartB

 7.  Håkan R
   
  ”[D]et riktigt stora haveriet” kommer nog inom sinom tid, var så säker. Jag tror att det redan har startat lite i smyg (och ev är Hansens senaste en liten indikation), men du kommer inte att få se något spektakulärt fyrverkeri när (just den) alarmismen slutligen går i kras.
   
  Det kommer att ske i smyg lite överallt, och de ngt smartare kommer att sakta backa bort från och öka avståndet till tokigheterna, och skifta över till nya utkomstmöjligheter.
   
  Det har funnits många exempel i historien där stollig sk ’forskning’ blivit högsta mode och fått massoer med (offentliga) medel för att förvärra det ytterligare. Det senaste exemplet kanske var ’genusforskningen’. Men många miljö- (och kanske även hälso-) alarm platsar också.
   
  Men klimathotet och -alarmismen är iaf det värsta jag har sett sedan den ’vetenskapliga socialismen’ till slut övergavs som ’den nya frälsningen’ …

 8. Lasse

  #4 Utmärkt inlägg. Ödmjukhet bör vara en forskares ledord-inte konfrontation. Det kan kvällspressen hålla på med. Eller världsbanken, via utvalt forskningsinstitut-Lågvatten!

 9. Gustav

  #8 Viktigt att vara mjuk om motståndaren börjar ändra sig. Att i sådant läge använda våld ”ni har faktiskt fel” eller hån ”haha jag sa ju att vi hade rätt hela tiden” riskerar att framkalla återfall, i alla fall hos anhängarna. Hjälp dem istället att röra sig mot ”mitten” så att de kan kliva av barrikaderna med värdighet.
   

 10. Gustav … jag förstår faktiskt inte vad du vill ha sagt. Tokigheterna finns i stort sett genomgående på klimathotarsidan. Och då inte bland kommentarsfälten på bloggar mm, utan högt upp i ’näringsedjan’ där.
   
  Och varifrån kommer föreställningen att skeptiska skulle behöva ’ta avstånd’ från saker de inte själva säger? De allra allra flesta ’extrema stolligheter’ som sägs komma från skeptiska håll är ju den störtflod av dumheter som spys ut från alarmistsajter (och tyvärr även media, politiker och sk ’experter)
   
  Vidare så är föreställningen om att CAGW-anhöngare skulle vara intresserade och motiverade av kunskap, av hur det verkligen förhåller sig, eller av att civiliserat söka lösningar på verkliga problem eller bara debattera sådana ..
   
   
   
  .. den föreställningen är helt missriktad. Allt oväsen man hör från det lägret handlar om helt andra saker. Och i stort sett genomgående dåliga saker, saker som man inte vill anföra öppet, utan behöver förklä i någon falsk rädd-värdlen-från-undergång-dräkt (i några fall kanske ärligt alarmerad, men den egna agandan har nästan aldrig ngt med förevändningarna att göra)
   
  Hela idén om att man skall vara ’ödmjuk’ mot Hansens sk utsträkta handför att inte förarga honom är ju bisarr. Karln vill ju kasta folk i fängelse och ha tribunaler för ’brott mot mänskligheten’ om man inte accepterar hans domedagsmässande …

 11. Mikael

  Människor vänder ofta på orsak och verkan. Fakta: Ökad temperatur i haven ger ökad halt koldioxid i luften från havet. Fast IPCC har vänt på detta faktum för att lura folk, dvs precis som politikerna beställt av dem. Samma med en del invandringskramare som påstår att invandring är bra för ett land. Om ett land har gott om pengar har det råd med invandring. Ett fattigt land har inte råd med samma invandring. Dvs om ett land har gott om pengar så kan det ge att de beslutar om ökad invandring men inte tvärtom att denna invandring skulle göra oss alla rika.

 12. Håkan R

  => Jonas N
   
  Jag tror heller inte att det stora haveriet infinner sig inom klimatforskningen, den hittar säkert rätt så småningom (vad det nu innebär).
  Det stora haveriet har faktiskt redan inträffat genom att omogen vetenskap lyfts fram av aktivistiska forskare och miljörörelse som vore det Mose  stentavlor, vilken sedan av politiker tagits till intäkt för prematura och vettlösa politiska beslut inom i stort sett alla områden, hittills kanske mest påtagligt inom Energi och miljöområdet.

 13. Gustav #9
  Den attityden bör riktas mot de lättledda, de manipulerade, dem som gick på det hela och trodde på de sk ’auktoriteterna’ .. Dem som ärligt följde dem som sa att de var ’ledarna’. Och sådana finns det förstås många av.
   
  Men mot dem har det ju knappast riktats några aggressiva anklagelser mot generellt från skeptiskt håll … 

 14. Gustav

  #10 Något som aldrig slutar förvåna mig är bristen på pragmatism här på TCS. TCS sägs stå för en genomtänkt klimatpolitik, borde då inte ett sätt att åstadkomma detta vara att underlätta för avhoppare från CAGW-lägret istället för att, när de försöker ändra sig, brassa på med alla stolligheter och fel de har gjort? OM Hansen, eller några av hans anhängare läser din post så blir ju reaktionen självklart att vända taggarna utåt och leta fel hos dig och dina anhängare.
  Hansen har gett en bjudning, för att verkligen åstadkomma en genomtäknt klimatpolitik så bör TCS bjuda tillbaka. Ta nu och leta upp några trådar här som ni inte längre vill kännas vid (gisar på att det går att hitta iaf några stolligheter som är motbevisade sedan länge?) och dementera dem lite lagom i en ny tråd. DET är enklaste sättet att åstadkomma en genomtänkt klimatpolitik medan det säkraste sättet att åstadkomma det omvända är att hacka på den som vill närma sig ert lag.

 15. Lars Jonsson

  Lite OT i denna tråd, men i morse diskuterades köttskatten igen på SVT1, och Hägg pratade om korna som fiser CO2, och i DN den 24 pratar Tovatt & Rasmusson om att utöka koldioxidskatten att gälla kött. Ibland brukar vi prata om CO2 ekvivalenter som inklucderar alla GHG men en ren koldioxidskatt som på bensin biter knappast på våra kära kossor.
  Jordbruket i världen står för 10-35% av de globala utsläppen av växthusgaser (GHG) enligt UNEP 2012. Av dessa står nötboskapen för 80% enligt McMichaels 2007. Den stora delen 90% av detta kommer från metan CH4 och kväveoxid N2O.
  När debattörer som kandiderar att vara språkrör för MP diskuterar att utöka koldioxidskatten att även omfatta kött, är det ett slag i luften. Kossorna fiser inte koldioxid utan metan. 

 16. Mikael #11
  Det faktum att människor inte ”flyr” till fattigdom spelar en stor roll för det faktum att rika länder har fler ”flyktingar”.
  Att det är rikedomen som skapar ”flyktingar” och inte tvärtom är tydligen så svårt att förstå att bara en tiondel av befolkningen ännu kommit fram till denna insikt.

 17. Håkan R

  => Gustav
   
  Om Hansens vetenskapliga alster är styrda av hur de mottas av bloggosfären tycker jag han skall syssla med något annat, tex politisk aktivism (hoppsan, det gör han ju redan på deltid).

 18. Lasse

  #14 TCS har väl ingen agenda annat än att lyfta fram felaktigheter och överdrifter och förhindra att dessa leder oss fel.
  Eller deltar jag i någon rörelse?

 19. Gustav

  # 18 Jo SI har undertexten ”för en genomtänkt klimatpolitik”. Är man inne på miljöpartiets forum så förutsätts på något sätt att man delar fotumets syfte. Men visst, är du emot en genomtänkt klimatpolitik så tror jag att du borde leta dig till andra bloggar, kankse UI passar dina syften lika bra som TCS?
  #17 Hansen (och kanske ännu nviktigare hans anhängare) bryr sig såklart om vad deras motståndare säger. Allt annat vore ju absurt. Varför skulle han annars skriva denna artikel? Antagligen har han fått så mcyekt pist i debatterna att han känner sig tvungen att börja svänga. Att i det läget sparka på honom hjälper inte TCS uttalda syfte, det motverkar det!

 20. Mikael

  Perfekt #16, du yttryckte dig perfekt! Folk vill ta sig från fattigdom till ett bättre och rikare liv. Att sedan till skriva dessa invandrare en magisk förmåga att lyfta landet är magstarkt. Isåfall kan all Jordens befolkning flytta runt och simsalabim så blir vi alla helt plötsligt rikare! Min erfarenhet av förflyttningar är däremot att det tar en massa energi och blir en stor omställning. Kulturkrocken är extra stor för folk som kommer ifrån tex Afrika och arabvärlden.

 21. Gustav

  Hur menar du nu? Var i Pehrs inlägg sparkar han på Hansen?

  Jag tycker tydligen det helt motsatta, dvs att detta inlägg är mycket ödmjukt och lyfter ju fram vad Hansen et al skriver på ett sakligt och balanserat vis.

  Om James har sagt dumheter förut och vi har hackat på dem ändrar ju ingenting i backspegeln sett s a s.

   

 22. Håkan R
   
  Njae, det är kanske en benämningsfråga. Den riktiga klimatforskningen (den delen som bedriver vetenskap och följer den vetenskapliga metoden) kommer nog att hitta rätt eller iaf framåt (dvs troligen först bakåt från CO2-fixeringen). 
   
  Men tyvärr har ju det som främst kallas ’klimatforskningen’ och som vill ha exklusivitet på det, dvs hålla bort alla som inte accepterar dogmerna därifrån ..
   
  .. det har ju blivit synonymt med klimatforskning i både allmänhetens, och ffa medias och politikens ögon, och tyvärr också inom stora delar av den (bredare) vetenskapen. Och då menar jag att en massa (iofs vettig och seriös) forskning som inte klarar av att bedöma avancerad naturvetenskaplig forskning och skilja den från sådant som bara ger sken av att hålla på med sådan, eller svänger sig med allehanda vetenskapligt klingande uttryck men vilka inte motsvarar storheter i riktig vetenskap eller inte behandlas så som krävs. Jag menar: Hur skall någon som till vardags håller på med bilogi, medicin, eller alla mjukare vetenskaper kunna skilja riktigt utförd vetenskap från tex hockeyklubbor? Eller uppmätta temperaturer, from en av ’klimatforskningen’ ’homogeniserad produkt’ ?
   
  Jag tror dessvärre som många andra att klimatforskningen (och det haveri som nog följer när alarmismen kollapsar) har gjort långtgående och långvarig skada på all riktig vetenskap (om än inte irreparabel), och kanske störst skada där där skulden är minst … nämligen seriös naturvetenskaplig forskning som kräver minutiös noggranhet, mätningar, experiment, mödosam sammanställning och analys och som inte kan ge stora snabba och spektakulära svar vilka kan användas för att sälja tidningar, TV-program eller politik …
   
  Sådan har varit satt på undantag under ganska lång tid redan, och trycks undan av allt mer ’riktade satsningar’ som ligger bra i tiden. Tänk bara på Rockström eller Azar som väsentligen är svar på politiska önskemål om att sådant skall vara viktigt. Tänk också på vilka gigantiska resurser som slösas på att tex fixa torrdass med sågspånsspolning i kinesiska nybyggda höghus (betalade av svenska ’forskningsanslag’) emedan riktig forskning får hanka sig fram med anslag för en underfinansierad doktorand åt gången …

 23. Gustav

  #21 Nä inlägget från Pehr sparkar inte på Hansen men jag tycker mig kunna läsa mellan raderna en förtjusning över att det är oenighet inom AGW-lägret. Azar säger ju egentligen inte att det är sannolikt att vi når 4 grader till 2100, bara att IPCC inte sagt att det är osannolikt, dvs Azar vill vänta till AR5 med att förkast 4 graders tempökning och att alla håller tillbaks med sina åsikter i nuläget? Han känner antagligen också på sig att pendeln är på väg att svänga och vem vet, det kanske finns någon överenskommelse att Hansen ska leda denna?
   
  Det mest pragmatiska från Pehr hade varit att skriva inlägget på temat om det intressanta i Hansens rapport och utelämnat alla hänvisningar till konflikter inom AGW-lägret. Typ ”Nya rön tyder på att Kimatkänsligheten är lägre än tidigare trotts” och samtidigt lyft fram och smådizzat några av TCS inlägg om att klimatkänsligheten skulle vara extremt låg. Då öppnar man upp situationen istället för att söka så split i AGW-lägret vilket bara kommer göra de extrema ännu extremare.
   
  Alltså, beröm Hansen (fast undvik hurrarop eller något om vad som tidigare sagts) samtidigt som den egna inställningen är att ”vi har också sagt stolligheter tidigare som vi backar ifrån”. Då är en genomtänkt klimatpolitik inte långt borta!

 24. Slabadang

  Gustav!
  Du läser spelet helt bakvänt. Det fomms ingen hand att ta eller sträcka ut. Det handalre om att förhålla sig till principer och värderingar. Hansens omvändielse är inte frivilölio utan ifrån tvång när observationernas sylvassa glasudd hotar hornhinnan så gör han en halvpudel.
  Det här är ett gäng som manipulerat tjänat stålar och positioner på att bete sig som vetenskapens självutnmnda diktatorer.Förtryckt och förföljt kollegor.Det finns inte en enda förmildrande omständighet Gistav. De har skänkt barn en helt onödig ångest för framtiden och en knäckt tron på dem själva som goida individer. Tvärtom Gustav vi skall se till att det kostar att ljuga och lura en hel världsbefolkninge rätt i fejset. Det får inte hända igen!

 25. Gustav  ..
   
  Jag har svårt för den tanken, alltså att någon som kommenterar i ett forum, därigenom eller på ngt sätt skulle dela ’forumets värderingar generellt’. Speciellt i ett debattforum, där folk utmanar varandras ståndpunkter!?
   
  Personligen anser jag att bästa klimatpolitik är identisk med ingen klimatpolitik iom att klimatet inte låter sig styras av eller genom politiska beslut och åtgärder. Kanske SI & TCS tyckte att det vore för ’radikalt’ att skriva sanningen så enklet och glaskart längst upp, och att motverkar syftet att vara en seriös källa för kunskap kring dessa frågor (vilket TCS är). Eller så tror man att där kan drivas ’genomtänkt klimatpolitik’ som är ngt annat än att bara låta bli att spendera resurser på meningslösa symbolåtgärder och ritualer.
   
  Men jag upprepar: De som mest högljutt och argast skrikit ’vargen kommer’ och tom att de som inte håller med borde tystas, ja ställas inför rätta och spärras in, och liknas vid världens avskum. De som inte bara bundit fast sig vid masten utan även hävdat att de och bara de är kapten som skall välja kurs och att alla andra har att foga sig ..
   
  .. det är inte dem som går att ’omvända’ och få att segla tillbaka genom att vara lite snälla och förlåtande. Det går helt enkelt inte till så.
   
  Dem man borde ge hjälp och möjligheten du beskriver är alla de underhuggare som försökt göra ett bra jobb, även om de självutnämnda ’kaptenerna’ har tryckt ned eller hållit tillbaka dem ’för den goda sakens skull’, dem som trots påtryckningar fortsatt försökt göra ett hederligt och bra jobb. Och jag är säker på att där finns många inom klimatforskningen som inte är vare sig som Mann och Hansen, eller levererat lika undermåliga ’forskningsresultat’ …

 26. bom

  Intressant länk?
  http://bayimg.com/fAJABAAdk

 27. Gustav mfl ..
   
  Tänkt på exemplet jag nämde ovan: Genustokeriet när det rasade som värst.
  Det slutade inte genom att man gav Tiina Rosenberg, Margareta Winberg eller Eva Lundgren mfl en möjlighet att ’rädda ansiktet’ …
   
  Det slutade när dårskapen hade drivits för långt och för hårt, när även gemena kvinna såg hur absurt det var och såg det tydligt. Tåget vände inte, utan folk övergav det när det gasade på mer mot avgrunden och allt fler insåg detta, och när loket och de första vagnarna redan hade åkt ut över stupet ..
   
  Dem i loket, de som ville gasa ännu mer, dem omvänder du inte .. inte ens om någon av dem i sista minuten vill göra en liten kursändring

 28. Olaus Petri

  Parlör till Jonas # 27:
   
  Loket = Feministiskt initiativ.
   
  😉

 29. Bim

  Gustav # 14 och 23
  ”Hansen har gett en bjudning, för att verkligen åstadkomma en genomtäknt klimatpolitik så bör TCS bjuda tillbaka. ”
  Hansen har ingenting att bjuda på. Han har tydligt under alla dessa år visat att han inte är att lita på. 
  Hansen har hela tiden vetat att den politik han vurmat för kommer att fylla hans plånbok och ge honom klappar i ryggen av resten av det bedrägliga gänget. Samma gäng som startat den vetenskapliga korruptionen som så ihärdigt gapat ut sin skrämselpropaganda för att folk skall sluta tänka, lägga sig platt och betala klimatskatter som delvis hamnar i deras fickor.
  Finns ingen som helst anledning att vara ödmjuk inför honom. Han skall helt enkelt slängas ut från allt som har med klimatvetenskap och klimatpolitik att göra. Opålitliga människor skall inte syssla med vetenskap.

 30. Slabadang

  Gustav!
  Du läser spelet helt bakvänt. Det finns ingen hand att ta eller sträcka ut. Det handlar om att förhålla sig till principer och värderingar. Hansens omvändielse är inte frivillig utan ifrån tvång när observationernas sylvassa glasudd hotar hornhinnan så gör han en halvpudel.
  Det här är ett gäng som manipulerat tjänat stålar och positioner på att bete sig som vetenskapens självutnmnda diktatorer.Förtryckt och förföljt kollegor.De haer käkat skattestålar i mångmiljardklassen lurat oss till idiotiska investeringar med ännu större belopp.Det finns inte en enda förmildrande omständighet Gistav. De har skänkt barn en helt onödig ångest för framtiden och en knäckt tron på dem själva som goida individer. Tvärtom Gustav vi skall se till att det kostar att ljuga och lura en hel världsbefolkninge rätt i fejset. Det får inte hända igen ochj de här gubbarna och gummorna har stått alldeles för länge kvar på fel sida om rätt och fel rimligt/orimligt vetenskap/ rent pseudovetenskapligt nonsens.

 31. Är ni medvetna om att figuren som visas i det här inlägget förklarar hur mycket klimatpåverkan ökar varje år? Det innebär alltså att det fortfarande ökar en hel del varje år. Visst är det trevligt att se att ökningstakten inte ökat de senaste åren, men det ökar fortfarande.
  Därför måste jag kommentera meningen ”man frågar sig för övrigt hur detta går ihop med jordbruksverkets förslag om köttskatt för att minska metanutsläppen – som det ser ut i Fig. 5. är det blå bandet nu så smalt att det inte finns mycket att minska”. Det är faktiskt fullt möjligt att minska det blå bandet så pass att det blir negativt, dvs att istället för att ha en ökning så får vi en minskning.

 32. Håkan R

  Det positiva är att forskare ”inom systemet” nu börjat komma ut ur garderoben och tona ned de värsta katastrofteorierna genom att successivt bekräfta:
  att ”det inte skett någon statistiskt signifikant uppvärmning de senaste 15 åren”,
  att ”klimatkänsligheten i datamodellerna sannolikt varit för hög”,
  att ”havsnivåhöjningen inte accelererar”,
  att ”det varken går att påvisa ökad frekvens eller intensitet för orkaner”
  Samtidigt som viss uppstädning sker underifrån springer en förtrupp av katastrofakrobater före med ständigt nya teorier vilka stjäl den publika uppmärksamheten, för tillfället är havsförsurningen tydligen den som är aktuell.

 33. LBt

  De senaste 100 åren har temperaturen stigit med ca 0.8 grader. Det är en utveckling som väl låter sig jämföras med klimatcykelns dramatiska omsvängningen från sträng istid till behaglig mellanistid. Perioden 1945 till 70 bröts tillfälligt uppgången. Om 10-20 år kanske vi kan dra slutsatsen att 00-25 faktiskt inneburit ett trendbrott men efter ytterligare 10-15 år tvingas vi kanske konstatera att även detta var tillfällig. 
  Men visst kan det vara så att vi dessförinnan, tack vare intensiv forskning initierad av bla Al Gore samt följd och sammanställd av IPCC, någorlunda tryggt kan påstå att jordens klimatsystem står emot den påtvingade förändring som vårt fossila bruk innebär och där vi redan fördubblat den mängd kol systemet skall hantera i pendlingen mellan bekvämt klimat till över stora ytor obeboeligt. 
  Men vi är inte där än och naturligtvis bör vi inta ett restriktivt förhållande till utsläpp och göra vad som går att göra inom ramen för en trygg världsekonomi. Detta innebär ju dessutom ett steg i rätt riktning mot en med nödvändighet förändrad transportsektor nu när all billig olja tagit slut.

 34. Gustav

  #27 ”Det slutade inte genom att man gav Tiina Rosenberg, Margareta Winberg eller Eva Lundgren mfl en möjlighet att ‘rädda ansiktet’ …”
  Nej det slutade när Witt-Brattström hoppade av FI och fick ett gott stöd från omvärlden! Hon framförde att hon tyckte att genusforskningen hade sina poänger men hon delade inte den mer extrema synen som härskade inom FI. När hon gick ur och alla hörde att vad hon sa lät vettigt så gick luften ur ballongen.
  @alla:
  Jag har aldrig sagt att jag vill att Hansen ska styra klimatpolitiken, bara att jag tror att berömma honom när han gör en halvpudel troligtvis leder till en mer genomtänkt klimatpolitik. Om vi istället kommunicerar enligt #29 eller #30 (som säkert kan vara hur sant som helst) så leder det till en mindre genomtänkt klimatpolitik! 
   
  Återigen, varför kan inte TCS kommentatorer bete sig lite pragmatiskt? Måste ni in absurdum framstå som de flländade haveristerna?

 35. Jag ser att ni gärna snackar om ”klimatpausen”, men ändå nämns inte El niño och La niña. I rapporten som ni hänvisar till så har ni klart och tydligt beskrivet
   
  ”Indeed, the current stand-still of the 5-year running mean global temperature may be largely a consequence of the fact that the first half of the past 10 years had predominately El Nino conditions, while the second half had predominately La Nina conditions (Nino index in Fig. 1).”
   
  ”… the continuing planetary energy imbalance and the rapid increase of CO2 emissions from fossil fuel use assure that global warming will continue on decadal time scales. Moreover, our interpretation of the larger role of unforced variability in temperature change of the past decade, suggests that global temperature will rise significantly in the next few years as the tropics moves inevitably into the next El Nino phase.”

 36. Kristian J

  OT eftersom det är Fredag!! Här en repris på ett urgammalt klipp från Grönköping Veckoblad:
   
  Vindkraftverket å Gökmassivet har fungerat rel. klanderfritt under en period, rapporteras det från härvarande Tekniska Verk. Ha visserligen vindarna ej blåst från det planerade hållet, men denna ofullständighet elimineras genom att ett torn – uppfört framför vindkraftverket propeller – inmonterats en blåsbälg, driven av en pålitlig dieselmotor; sålunda ännu en andens seger över materien!
   

 37. Gustav, det där med att den hunsade sidan skall pudla för att göra plågoanden glad eller hjälpa att bli en bättre anförare … och dessutom göra det åt andra hunsades vägnar, genom att låtsas tala för kollektivet, och säga ’ja, vi hunsade har minsann också sagt och tom gjort dumma saker’ .. det förstår jag öht inte.
   
  Du säger dels att:
   
  ”Börja med att gå igenom och dementera de mest stolliga teserna som framförts från skeptikerhåll”
   
  ja tom för att det skulle medföra att: 
   
  ”så tvingas vips alla extrema CAGW-människor att överge barrikaderna”!?
   
  Eller att:
   
  ”vi har också sagt stolligheter tidigare som vi backar ifrån”
   
  Jag begriper inte den här idén om att TCS skall göra ombudspudlar, speciellt att pudla sådant som nästan alltid är smutskastningshalmgubbar som de klimathysteriska har ställt upp.
   
  Jag vet inte ens vad du syftar på för stolligheter. Jag minns faktiskt inte ens att någon ’Gustav’ tidigare har pekat ut sådana här och argumenterat för hur det borde vara i stället.
   
  Sorry, men jag förstår fortfarande inte vad du faktiskt vill ha sagt eller åstadkomma.

 38. Ann L-H

  Gustav – Det är ju gulligt med denna omsorg om TCS, men de flesta här har tillräckligt med omdöme att själva avgöra vad de bör skriva och inte och vad Hansen beträffar så låter han sig sannolikt inte påverkas av vad som skrivs på den här bloggen.

 39. Håkan R

  => Gustav #33
  Måste ni in absurdum framstå som de flländade haveristerna?
  Det börjar bli lite jobbigt med det ryggmärgsmässiga epitetet haverist som sätts på dem som i flera år hävdat samma saker som den breda skaran av klimatforskare nu verkar börja ställa upp på (se  #31).

 40. Gustav …
   
  Nej, det var inte så det slutade. Det slutade när en ung (vänsterpartist faktiskt)  Evin Rubar 2005 gjorde två SvT-dokumentärer ”Könskriget” om
  1) Hjärntvätten som förekom inom vissa kvinnostödsgrupper,
  2) Där ROKS ordf Ireene von Wachtenfeldt upprepade ”Män är djur” och ’visst håller du med om det också’,
  3) Där en departementsskreterare i hissen väste: Räkna minsann inte med någon hjälp när du blir slagen, och
  4) Där Eva Lundgren berättade om ritualslakt av spädbarn, och en del till.
   
  Efter det gick luften väsentligen ur både genus som allt överspännande raster på samhälsproblem och ’analys, och även ’feminism’ som signalord man inte fick glömma (jfr ’klimatsmart’ fram tills nyligen).
   
  Jag hade glömt Witt Brattström, men du har rätt hon hoppade av FI (men det var senare), men inte för att leda (den sortens) ’feminismen’ mot sundare inställningar, utan jag tror snarare för att hon själv inte fick den framträdande rollen hon ansåg sig förtjäna. Kanske även för att hon tyckte att de extrema där var för extrema.
   
  Men om det skall vara analogin, så stämmer den väl bättre på vad ja sa: Man skall hjälpa dem som inte varit härförarna, och som intagit pårollen ’Till siste man, ingen får svika oss nu’ som inte menat att ’alla medel är tillåtna’ .. utan de som uppträtt med heder och integritet även när det kostat på. (Fast jag ville nog inte beskriva Brattström så)
   
  Lennart Bengtsson (och ev Lennart Rhåde), Judith Curry, och en del till. Där håller jag helt med dig. Men du talar om Hansen, som anser att välrdens presidenter skall, ja måste, lyssna på honom, men som inte debatterar med ’förnekarna’ som han i stället vill ställa inför rätta för brott mot mänskligheten ..
   
  Jag begriper verkligen inte ditt resonemang. Speciellt inte att en svensk bogg bör behandla Hansen med bomullsvantar, och tom ’be om ursäkt’ vad här skulle skrivits … Obegripligt!
   
  Vad har du själv (haft) för uppfattning i klimathotsfrågan, Gustav? Jag minns inte många kommentarer från dig nämligen.

 41. Björn

  Gustav [33]; Det är just det vi är: pragmatiska. Vi påstår inte sådant som inte har förankring i tillvaron, till skillnad mot de som siar om tillvaron och framtiden.

 42. Gustav

  #37 Ja men när klimatforskarna tillslut ställer upp på vad ni tidigare sagt så ser ni till att snabbt skrämma tillbaks dem till CAGW-lägret igen genom att triumferande påminna om att ”Vad var det vi sa?”. Detta beteende gynnar inte er sak och jag kommer inte på ett bätre ord än haverist, möjligtvis misantrop? Ni får ju nu som ni vill iom att Hansen aka AGW-Jesus håller på att ändra sig. Tänk er in i hans situation vad det måste svida att skriva den senaste artikeln. FÅr man då någon som rub it in his face så kanske han skiter i allt och fortsätter sitt korståg, oavsett vad uppmätta data må visa.
   
  #36 Nje Hansen läser nog inte denna blogg men många svenska AGW-anhängare har säkert tittat in här ibland? Kanske även media? De vet säkert vem Hansen är och med rätt framtoning vinner ni enklare över dem till er sida. Därefter väntar de första tidningarna och vips så är situationen uthärdlig. Ni kanske också kan påverka WUWT som Hansen kanske bevakar? Jag är f.ö. inte speciellt mån om TCS men jag är mån om att vi för en genomtänkt klimatpolitik men om detta inte är en gemensam värdering hos bloggens kommentatorer får jag väl bege mig någon annanstans?
   
  #35. Du ska inte göra plågoanden glad, bara inte attackera honom när han för första gången inte slår dig före läggdags. Ett ”vad skönt att du inte slog mig med bältet idag” tillsammans med ett ”ja det var lite klantigt av mig att tappa ditt fina lerkrus i stengolvet” kan dessutom göra att han inte heller slår dig imorgon? När övriga bybor ser att byäldsten inte längre slår sin träl så kommer de ta intryck av detta. Börjar istället trälen dansa runt och skrika ”haha jag har ju sagt hela tiden att det är dumt att slå sin träl och nu har du din dumme husbonde äntligen insett detta” tror jag itne en förbättring är att vänta…
   
  ”Jag vet inte ens vad du syftar på för stolligheter. Jag minns faktiskt inte ens att någon ‘Gustav’ tidigare har pekat ut sådana här och argumenterat för hur det borde vara i stället.”
  Nej jag har inte pekat ut några sådana pudlar. Vet inte ens om det finns men det vore konstigt annars? Det är också lite skit samma vad ni drar upp, poängen är att ni ska framstå som att ni vill försonas, då öppnar ni upp för att politiker/media så sakteliga kan börja föra ut ert budskap. Alltså det behöver egentligen inte vara en pudel, det räcker med att man instämmer i att det är viktigt att vi fortsätter att forska i hur framtida klimat kan komma att te sig.
   
  Hoppas det klarnar vad jag är ute efter.

 43. Lasse

  #40 Ditt sätt att använda Ni är kanske nog för att avslöja avståndstagandet mot den gruppdisskusion som pågår här inne.
  Här är vi sällan överens!

 44. Håkan R

  => Gustav #40
  Om du bläddrar lite i den här bloggen ser du att tex Lennart Bengtsson alltid behandlats med respekt även om alla kanske inte fullt ut delar hans teorier. vad gäller Hansen har han aldrig respekterat ”oliktänkande” utan liknat dem vid krigsförbrytare från WW2. En person som inte respekterar andras åsikter är heller inte värd respekt efter en halvdan pudel under galgen.

 45. Gustav
   
  Ursäkta om jag nu kanske läser dig (och också minns) fel, men det du skriver här och även argumenterar för ger (iaf mig) ett väldigt annat intryck. Nämligen som ..
  Någon som tidigare har trott på klimathotet och (kanske) en hel del av överdrifterna där, någon trott sig värna om miljön och ogillat allt möjligt som  de ’miljöengagerade’ pekat ut som farligt eller bara dåligt. Någon som i hjärtat mer hejat på UI och hoppats att dom skall ha rätt än motsatsen, och vars emotionella sym- och antipatier mer legat i den linjen: Men som eventuellt efter lång tid, och många små pusselbitar, men (förhoppningsvis) också eget lärande och mognande …
   
  .. som då börjar inse att man kanske trots allt inte står där tryggt och bekvämt i det självklart vinnande lagets hejarklack. Och nu börjar känna sig allt mer obekväm med det. Både sällskapet, vad man gör och säger där, och över utfallet och hur matchen skall sluta och vad som händer sen.
   
  För det du skriver kan lätt förstås ur ett sådant perspektiv. Och att du då egentligen talar för egen räkning, och inte för Hansens (vilket ärligt talat var en ganska dum ingån från början). Du säger ju nu själv att det mer är svenska klimathotstroende du vill värna om, och man kan tro att du varit en bland dem!?
   
  Men det blir ändå väldigt konstigt. För du skriver fortfarande anklagande, som så ofta från det lägret:
   
  ”Måste ni in absurdum framstå som de flländade haveristerna?”
   
  Och du uppmanar ’oss’ (vilka nu det skulle vara, och ffa företräda ’oss’) att göra pudlar för saker du inte ens har specificerat.
   
  Det är i sanning helmärkligt. Pudla för vaddå, Gustav?

 46. Gustav

  #39 Det är inte samma definition som wikipedia har på pragmatism: ”Ett påståendes mening, en idé, metod, teori eller hypotes verifieras enligt pragmatismen i dess konkreta konsekvenser, dess tillämpbarhet, funktion och användbarhet”.
   
  Alltså nu är Hansen på väg att svänga. Även om du inte gillar honom så hjälper det syftet ”att få en genomtänkt klimatpolitik”. Motsatsen är vad du håller på med, att påstå att motståndarna inte har föränkring i verkligheten. Det hjälper inte syftet!
   
  #38  Jag är egentligen inte direkt insatt i klimatfrågan även om jag jobbat nästan mitt i smeten. Har någonstans accepterat att peer review är bland det bästa vi har (trots att den till viss del sats ur spel) och att jag måste välja hur jag spenderar min tid, där vinner min familj över att läsa in mig på vetenskapliga rapporter om klimatet. Alltså har jag nog bekännt mig till IPCCs läror även om det verkar finnas många luckor enligt mitt intellekt. Förstår att detta kan låta som att jag borde passa bra in i 3:e riket men har ändå inte sett de politiska effekterna av AGW-politiken som så väldans hemska. Gav det en ok förklaring?
  Jag talar egentligen inte om Hansen faktiskt. För mig, som tycker om pragmatism, spelar personen ingen roll. Det viktiga är att han företräder många AGW:are och att han är på väg att svänga mot vad jag tror är en bättre klimatpolitik. Detta måste uppmuntras! Skit samma om han debatterar med er eller inte, det är vad de som läser detta forum tror som räknas! Med en mer välvillig framtoning mot ”fenomenet” Hansen så närmar ni er målet ”för en genomtänkt klimatpolitik”.
   
  Vill också hävda att Witt Brattström visst var en av ledarna inom FI. När hon hoppade av, och samtidigt visade att man inte behöver vara extrem för att vara feminist så löstes knutarna upp. Tror faktist denna händelse är viktigare än du vill påskina. ROX-kvinnan må ha gett antifeministerna ett gott skratt men det påverkade nog inte särskilt många feminister (de kanske t.o.m förstod vad hon menade?). Nej Witt Brattström gjorde det möjligt för den stora skaran som var tveksamma till feminism samt endel av de extrema feministerna att hitta en annan väg som var mer åt ”jämlikhet” än FI. Detta är precis vad ni har chansen med Hansen nu. Hjälp den stora grupp som är tveksam samt de AGW-are som följer Hansen genom att öppna upp istället för att triumfera.
   

 47. Gustav

  Missade några kommentarer medan jag skrev. Alltså: skit i Hansen som person men stöd den som beter sig så att vi når en mer genomtänkt klimatpolitik!
   
  Nja Jonas du har inte grepp om mig. Man kan säga att jag aldrig gillat resonemanget bakom AGW men jag blivit tvungen att acceptera det pga att jag gillar peer review. På samma sätt anser jag inte klimathotet var något att bry sig om då IPCCs utsläppsscenarier i SRES visats vara helt orealistiska i peer review. Jag drivs alltsåp inte av AGW-hotet, har aldrig gjort det men har fått acceptera (även om det verkar skumt ibland) att en CO2 kommer påverka klimatet som IPCC hävdar.

 48. Håkan R

  => Gustav #44
  ” ROX-kvinnan må ha gett antifeministerna ett gott skratt men det påverkade nog inte särskilt många feminister”.
  Nej, men det påverkade nog många som inte var  insatta och inte hade någon egentlig åsikt i frågan.
  Dessutom påverkade det säkert många kvinnojourer eftersom de statliga anslagen började ifrågasättas,  särskilt som den konkurrerande organisationen inte var lika militant.
  Om alla här skall tassa på tå för att inte stöta sig med eventuella konvertiter blir bloggen lika tråkig som torkande målarfärg och självdör säker på nolltid.

 49. OK Gustav … det låter iaf som om jag uppfattat dig någorlunda korrekt då. Var du kommer ifrån, varför du talar om skeptiker som ngt slags kollektiv, och försöker ge ’oss’ goda råd hur ’vi’ skall göra det lättare för etablissemanget att inte bete sig riktigt lika skamlöst och illa ..
   
  Men det blir ju fortfarande märkligt. Alltså att du försöker ge ’oss’ råd när du själv inte förstår frågan, inte kan peka ut vad vi ’havererar’ om eller vilka ’pudlar’ som du bedömer nödvändiga .. Du kan ju inte komma till ett lsagsmål mellan ett terroriserande förortsgäng och några som försvarar sitt bostadsområde som någon bullmamma och ge råd, att nu kan väl ni som är sansade vara lite snälla mot busarna så blir de säkert också lika snälla …
   
  Jag vet för övrigt inte om där finns så värst stor uppslutning kring Hansen på (seriösa) klimathotssidan längre. Visst han är medias kelgris fortf, liksom Gore och Mann varit. Men sådant verkar ju vara rena döskyssen, och de mer sansade har säkert också sett detta ..
   
  Angåede FI och Witt Brattström. Njae, jag hävdar att vändningen var ’Könskriget’, innan dess blev det stadigt värre … därefter var det pyspunka. FI var redan från början ett dödsdömt projekt, men hejarklacken i media försökte prata upp hysterin en extra gång till … ’upp till 20%’ skrev de. Jaja ..
  De var väl just sådana som satt långt fram i tåget, för långt, och jubblade åt att det äntligen började gå fort.
   
  Men visst, det är svårt att peka på en enskild händelse och säga att detta var vad som fick lasset att stjälpa, men inte detta. Däremot hade ju då och heller inte därefter Witt Brattström något stort följe hon kunde leda (det hade förtvinat tidigare) så jag tycker inte hon funkar som exempel på din analogi.
  Min, där ett tåg är committed att fortsätta, men till slut bara de doktrinärt oförsonliga finns kvar och driver på, emedan allt fler hoppar av och låter det skena tycker jag är en bättre liknelse. EWB hoppade av bara någon månad efter att alla började skratta åt tokfeminismen … Men inte som ledare, utan av smälek eller egenintresse. Det är så jag ser det.
   
  Och hur som helst: Vilken tillgång menar du EWB skulle vara idag för dem som vill driva en sund jämställdhetspolitik!? Vad skulle hon behövas för? 

 50. Gustav

  #46 ”Om alla här skall tassa på tå för att inte stöta sig med eventuella konvertiter blir bloggen lika tråkig som torkande målarfärg och självdör säker på nolltid.”
   
  Det kostar att bli main stream men det smakar också! Menar heller inte att alla ska tassa på tå men ett vänligt sinnat inlägg mot Hansens utspel där man också erkänner att även solen (TCS) har sina fläckar borde man väl kunna ksota på sig. Om inte annat lär ju aktiviteten i kommentarsfältet öka markant då alla skyndar till för att det ju inte finns enda enda post på heal TCS som man vill backa ifrån…

 51. OK Gustav, du säger att du inte talar för egen sak riktigt, utan för andra i din omgivning. Må så vara, men du får lov att erkänna att från mitt håll så sitter ni väldigt tätt intill varandra och ser väldigt lika ut ..
   
  Jag tycker också att det är konstigt att du menar att du ”blivit tvungen att acceptera [AGW] pga att [du] gillar peer review”!? Vad betyder detta? Blivit tvungen? Hurdå?
  Men jag tycker  fortfarande det är (mer än bara lite) märkligt hur du här försöker uppfostra ’oss’ och ge ’oss’ goda råd att handskas med (vad som fortfarande är en massiv) majoritet och stark och ofta hänsynslös motståndare (även om den har börjat delas upp i olika falanger, och blivit mindre effektiv).
   
  Hur som helst Gustav. Det är uppskattat att du argumenterar sakligt för vad du tror. Både att du inte håller med, och även att du nu anför nya vinklingar på saker (tex: varför kantrade genustokerierna?).

 52. Gustav

  @Jonas:
  Jag vet precis vilken situation ni befinner er i iom Hansens artikel. Nästan exakta samma sak hände mig iom mitt intresse för Peak Oil. IEA m.fl. har alltid bara skrattat och etablissemanget har inte alls trott på det. Sakta kunde man märka att IEA höll på att svänga, det kom flera whistleblowers som framträdde och sa att IEA prognoser inte alls var realistiska. Helt plötsligt kom en intervju med Fatih Birol där ha sa att Peak Oil (conventional) inträffade år 2006. Det var inte mer med det. Som tur var agerade PO-communityt sansat, det hölls inga segerfester eller hördes några haha. Tack vare detta gick övergången till en mer genomtänkt politik relativt smärtfritt, nu är allt annorlunda eftersom det alltid går att hänvisa till IEAs chefsekonom som är ett förtungt namn för att någon ska kunna trumfa det.
  Observera att Fatish skrivit oräkneliga värdelösa rapporter där PO skrevs långt in i framtiden om fenomenet ens existerade överhuvud taget? Den beska medicinen för PO-förespråkarna var dock lätt att svälja när man insåg att den stora belöningen fanns blott en sup bort. Numera är det bara Marian radetzki samt de ivrigaste klimatförespråkarna typ Thomas P som inte insett att PO är passerad. Så kommer det vara med AGW också där säkert UI blir den sista bastionen men detta förutsätter att skeptikerlägret agerar samordnat och gläntrar på dörren samtidigt som ni berömmer AGW-arna för en hygglig fajt (eller vad ni nu vill berömma dem för). Utan detta kommer de inte att smita ut genom någon dörr utan det kan mycket väl polariseras igen.
   
  Nu måste det vara ganska uppenbart vart jag vill komma? Kommer inte att skriva mer på detta tema och beklagar om det låter som om jag vill ge någon goda råd. Jag är för en genomtänkt klimatpolitik och tror att ovanstående kan vara en framkomlig väg. Tycker att de flesta komemntatorerna på TCS är roliga och kommer fortsätta läsa bloggen oavsett vad som händer med detta ärende.

 53. Men fortfarande: Vad är denna besatthet med att ’vi’ skall erkänna att ”även solen (TCS) har sina fläckar”.
   
  Men för jösse namn. Det finns ett kommentarsfält där du kan peka ut varje fläck i samma ögonblick du uppmärksammar den. Hur menar du att någon (vem?) skall erkänna (ta ansvar) för fläckar du inte ens vill specificera!?
   
  Vem menar du står bakom varje post som skrivits på TCS? Eller ens uppträder som om det vore så?
   
  Ledsen Gustav, men det där med ’Ni borde ta ansvar för varandras åsikter’ är ett gammal genomskinligt aktivistknep, och bidrar nog till hur du och var du kommer ifrån uppfattas. Och framför allt är det helt tomt i sak.

 54. Gustav

  Men vafanken… Skit samma vad någon skribent på TCS gräver fram. Ta valfri tråd som ni vet irriterat AGWarena och nyansera den? Fokusera inte på vad som faktiskt är fel, hitta något bara. Få det att framstå som att ni vill sluta fred helt enkelt? Det ska väl inte vara så svårt att begripa? Det svider till lite men vips så har ni bara en meter kvar att uppnå meningen med denna sajt!

 55. Pelle L

  Jag tycker att vi alla skall tacka signaturen Gustav för dagens uppvisning!
   
  Om inte annat så får Peter S lite avlastning med Fredagskul.
   
  Gustav, som jag förstår det tycker du att vi alla skall ta varandra i handen och sjunga We shall overcome, så är vi åter en stor lycklig familj och får leva lyckliga i alla våra dagar. 
  Hur har du kunnat utveckla en sådan naivitet?
  Är de en av de nya ”coacherna”, kanske antimobbing-coach?
   
  Kom nu mobbare och offer, och ta varandra i hand, så glömmer vi det som hänt och fortsätter sida vid sida?
   
  Det kanske är ett utslag av den Svenska konsensustraditionen.
   
  Kanske du skulle titta på några avsnitt av Grannfejden Gustav.
  Kanske du kan lära dig något.
  Det är ju i alla fall underhållning också.
   
  Vad var det du skrev ”vad skönt att du inte slog mig med bältet idag”?
  Du är kul du  😀

 56. Njae … jag tror inte att ’vi’ befinner oss i en specifik situation. Vad jag vet så är de som är intresserade och ibland engagerade i frågan kring klimat (både politik och forskning) det med väldigt olika utgångspunkter.
   
  Min egen är väl att jag vill stävja dumheter, vill klä av strunt och dåliga argument, och göra det så att fler ser … i syfte att kanske minska struntet och dumheterna en liten liiiten smula ..
   
  Jag har väldigt långa förväntningar på vad för politik till slut blir genomförd. Minskar dom detta strunt lite grand, finns där ju mer utrymme för annat, och mångdubbelt med nya fårhoppningsvisa kandidater …
   
  Men tack för din Peak-Oil parallell, jag hade inte tänkt på det så, och känner heller inte till detaljerna … Jag har heller inte sett någon Peak Oil religion som precis alla aktivister och övervintrade hippies, gråna vågare, och kommunister kunde hitta små godbitar i .. men jag kanske bara varit lyckligt förskonad, vem vet.

 57. När vad du säger är beroende av taktik,kan du vara tyst.Taktiker finns det många av, ärlighet bara en.

 58. Gustav #52
   
  Nu blir det rent komiskt. Nu skall vi ta ’valfri’ tråd att gå igenom den, hitta något fel eller någon att klandra, så att även AGWarna kan få känna sig lite glada!?
   
  Som andra redan påpekat så får alla kommentera direkt, och de som kritiserar saker här sakligt blir oftast (och iaf av de flesta) hövligt bemötta och uppmuntras.
   
  Du skriver nu ’nyansera’!? Valfri tråd tom? Som någon slags symbolhandling? Eller ’fredstrevare’? Som metod? Jag begriper faktiskt inte ..

 59. Gustav #52
  Det går säkert att hitta något fel i någon trådstart och definitivt i kommentarerna.
  Nu är det emellertid inte sådana petitessers om är viktiga. Det viktiga är huruvida vi har någon antropogen uppvärmning värd att tala om eller inte.
  Riktig vetenskap säger nej, det är då väsentligt att försvara detta resultat, inte att trösta kraschade egon hos diverse fantaster.

 60. Gustav

  #58 ”
  Nu blir det rent komiskt. Nu skall vi ta ‘valfri’ tråd att gå igenom den, hitta något fel eller någon att klandra, så att även AGWarna kan få känna sig lite glada!?”
   
  Exakt så faktiskt. Dagen då Hansen skrev artikeln är en känslosam dag för många AGW-are. Får de nys om att det finns värme, förståelse och kansek även lite självklander hos den stora satan så är det lättare att ta smärtan och komma vidare i sorgeprocessen. Det handlar inte om att dementera någon vetenskap, bara om att vilja försonas.
   
  Men ja det får väl bli så istället att TCS åter lyckas reta upp AGW så att de bygger nya barrikader istället för att överge dem helt och hållet. Stön… När ni har chansen liksom…

 61. Mikael

  Finns det bevis för att uppvärmningen har slutat? Ja, faktiskt indirekt då IPCC ändrat AGW (mänsklig uppvärmning av Jorden) till Climate Change! Varför denna ändring? Jo, därför att de inte hittar någon uppvärmning! (QED= Quite Easily Done) Nästa steg efter denna klimatglidning blir till AGC, dvs mänsklig global nedkylning. Det är svårt för oss skeptiker att skjuta mot ett sådant ”rörligt” mål, men det kanske är meningen? Det lustiga i sammanhanget är de anser att Vi förvillar i debatten!

 62. Thomas P

  Mikael #58 ” Ja, faktiskt indirekt då IPCC ändrat AGW (mänsklig uppvärmning av Jorden) till Climate Change!”
   
  Vet du vad ”IPCC” står för?

 63. Ett krashat ego är en bra början 🙂

 64. Climare Change …bäste Thomas…de menar  väl inte färg,ideologi eller frekvens förändring ? …inte ens inkomstförändring….de menar förmodligen antagandet IPCC insiftades för… global warming….eller menar du att CC
   står för Chameleont Cash ?

 65. Björn

  Gustav [44]; Hypoteser tillhör ideernas värld. Så länge det inte finns någon reell konsekvens mellan hypotesen och den tänkta konsekvensen, så finns det inget samband. Den pragmatiska individen inser att detta samband måste finnas innan hypotesen är bevisad. Hansen et al. låter en tänkt konsekvens av AGW vara sann, utan att det finns ett reellt samband mellan hypotesen och den tänkta konsekvensen.

 66. Håkan Bergman

  Även DN verkar att ha gett upp, dock borde dom inse att i Sverige utanför Södermalm behövs nog inte den här utbildningen. Jag kan inte påminna mig att jag nånsin fått nån utbildning för att åka skidor, men okey jag är ju jämtlänning, vi kanske har det i generna:
   
  http://www.dn.se/webbtv/senaste-klippen/dns-langdskidskola/

 67. Håkan R

  => Gustav #50
  Du skriver:
  ”Nästan exakta samma sak hände mig iom mitt intresse för Peak Oil. IEA m.fl. har alltid bara skrattat och etablissemanget har inte alls trott på det. Sakta kunde man märka att IEA höll på att svänga, det kom flera whistleblowers som framträdde och sa att IEA prognoser inte alls var realistiska.”
  Jag följde också PeakOil debatten och var också förvånad över IEA:s i mitt tycke orealistiska prognoser. Jag är numera osäker vad gäller PeakOil, och tror att peaken skjutits upp på obestämd framtid pga okonventionell olja och gas.
  Vad som är lite bestickande kring IEA:s förflyttning i PeakOil frågan är att de samtidigt blev väldigt högljudda kring CO2 begränsning och alternativ energi. Att mängden fossil energi är mindre än man tidigare trott borde väl snarast dämpa CO2 skräcken.
  http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2007/february/name,20204,en.html
  2 February 2007The International Energy Agency (IEA) welcomes the important and timely messages contained in the fourth assessment report of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The IEA believes these results highlight the urgent need for global coordinated action to address global warming and its effects.
  http://www.guardian.co.uk/environment/damian-carrington-blog/2012/nov/12/iea-report-peak-oil
  But the truly global implications of the International Energy Agency’s flagship report for 2012 lie elsewhere, in the quietly devastating statement that no more than one-third of already proven reserves of fossil fuels can be burned by 2050 if the world is to prevent global warming exceeding the danger point of 2C.
  http://www.di.se/artiklar/2013/1/24/norden-uppmanas-bygga-13000-nya-vindkraftverk/
  Internationella energimyndigheten (IEA) föreslår att de nordiska länderna bygger 13.000 nya vindkraftverk.
  Åtgärden är en av flera som skulle kunna bidra till att förverkliga politiska visioner om ett klimatneutralt Norden till 2050, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

 68. Mikael

  THomas P. #59, IPCC= International Politicians for Climate Crap. Och du föresten, vet Du vad vetenskap är??

 69. Ann L-H

  Bravo Hägglund!
  http://www.expressen.se/nyheter/hagglund-varnar—ar-orolig-for-eu/

 70. Gunbo

  Det var riktigt underhållande att läsa den här tråden. Hökarna mot duvorna kan man kalla meningsutbytet.
   
  Bäst sagt i hela tråden: ”Här ser vi i alla fall en skillnad mellan vetenskapsmän och de politiskt eller ideologiskt aktiva, nämligen att den första gruppen ändrar uppfattning med verkligheten (även om det tar sin tid).” i #6. 

 71. Camilla

  När jag tittar på huvudgrafen i flerfärgstryck (hur många sådana har vi inte sett under årens lopp?), så är det två frågor som inställer sig, nämligen 1) är data korrekta per dagens datum 2) vem gissar bäst om framtiden? Här tycker jag att apan skall kallas in, ni vet hon som slog alla börsexperter. Samma sak här, eller??????

 72. Slabadang

  IEA!
  Har fullständigt ballat ur det är något livsfarligt sjukt inbyggt i alla organisationer som skall vara ”expertorganisationer” och som styrs av politiskt kontrollerade byråkratier. Det går finimej inte mer en tio sekunder efter tillsättningarna är klara förrens politiseringens uopdragsglidande blåsyra ger sin verkan och orgnaisationen blir en ideologisk organisation med poltriska istället för verksamhets kvalitativa målsättningar.
  Med IEA är det ett skott i stoplen för en sanlöst ididotisk energipoltik Vem fan har gett dem i uppdrag att tycka om hur Norden skall producera sin EL?? Vilken dj…v a fräckhet!! Sen står nu hela målburen och svajar efter det gigantiska skott i ribban och ut vad gäller beräkningarna av ”PEAK Oil”
  Fyra nya Saudi Arabien är upptäckta bara det senaste halvåret ! Det är väl som vanl.igt i FN cirkeln nån förbannad Grinpissmedlem som infiltrerat orgnaisationen eller WWF infiltratör. Jag får totalt tuppjuck på dessa sönderkorruperade överstatliga hot mot vett sans förnuft och demokrati in en gigantisk lethal cocktail..
  Världsbanken bestället klimatrapporter IEA leker energiminister och nu väntar vi bara på att SMHI skall ge en ewkonomisk  tillväxtprgnos för Södra Ffillipinerna och bedöma stadslåneräntans utveckling i Sudan! ITS A TOTAL F,,,, n KAOS!!

 73. Lasse

  Koldioxidfrågan och Peak oil, det finns fler frågor där majoriteten förtrycker oliktänkande med  bristande respekt, trots att bevisen är tydliga på nackdelarna .
   

 74. Slabadang

  Gunbo!
  Nä jag låter bli att svara vad jag jag tänker okm ditt inlägg Gunbo du får chansen att låta det gå et halvt varv till bland sågspånen!

 75. Pelle L

  OK Slabadang #74
   
  då får väl jag göra en interimistisk insats:
   
  Gunbo, du tillhör alltså inte gruppen vetenskapsmän förstår jag  😉

 76. Camilla

  Slabadang i post #72
   
  Instämmer i din bedömning av IEA. Idén var inte så tokig från början (liksom många idéer), men att ge ett gäng byråkrater en uppgift (låt vara inte lika tokig som IPCC:s), så floppar de helt ur i den politiskt tillvända värmeböljan! Den senare är dock endast mental! Här i mellansverige så bara väntar vi på den stora glåååbala wårrmingen med någon grad upp istället för 20 grader kallt och 75 cm snö! Thomas P har säkerligen tjusiga förklaringar att tillhandahålla över tillståndet, men medan han gör det, så får han gärna komma hit och skotta trappan upp till vägen (knappt 100 meter)! Lunch bjuder jag på!

 77. Slabadang

  Pelle L!
  Jag undrar hur tankefigurerna ser ut när en insikt om att man har fel verkar likställas med egen halshuggning ?
  Istället för:
  Jag hade FEEEL !!  Yipiiiie ! Jag har utvecklats och lärt mig något nytt!!
  Prestige är rädsla pch osäkerhet.

 78. Gunbo

  Pelle L #75,
  ”Gunbo, du tillhör alltså inte gruppen vetenskapsmän förstår jag,”
   
  Nej, jag tillhör gruppen duvor! 😀

 79. Slabadang

  Du Gunbo”
   
  Vilka djur tror du jag sätter i i liknelsen? 🙂

 80. Pelle L

  Gunbo #70
   
  Om vi nu skulle bli allvarliga en stund.
  Du skriver ”Hökarna mot duvorna kan man kalla meningsutbytet.
   
  Begreppen hökar och duvor brukar väl mest användas när man avser inställningen till militärt agerande.
  Då avser man med hökar de som använda vapen/våld/makt och med duvor de som vill förhandla/använda fredliga medel.
   
  Nu använder du dessa begrepp i ”klimatkriget” dvs arbetet mot klimatförändringar (climate change).
   
  De som försöker bekämpa klimatförändringar med aktiva åtgärder är alltså hökar.
  De som vill arbeta mjukare, mer undfallande, tillåtande är duvorna.
   
  Har jag förstått dig rätt?
  Och du är numera en duva alltså?

 81. Mikael

  Alla organisationer blir galnare och mera vänstervridna med tiden. Ex: FN, EU, Greenpeace osv ad nausam! Enda slutsatsen är att avskaffa alla myndigheter och organisationer och skapa en stat med så lite makt över folket som möjligt. Så som USA en gång bildades. Tyvärr så är en solbränd kille på väg att förstöra USA:s konstitution. Det är de små välmenande stegen som leder till det kommunistiska helvetet.

 82. Camilla #76
  Du påstår att ett Vinerevent har inträffat i din trädgård. Det är så osannolikt att man kan dra slutsatsen att att det inte har hänt.
  Det säger sig självt att om ledande vetenskapsmän säger att det inte kommer att snöa och du påstår att det har gjort det så är det ett tecken på mental ohälsa.
  Du får fråga Thomas P vad han äter för piller, de verkar hjälpa i sådana här fall.

 83. Camilla

  Perfekt i post  # 82.
   
  Tack för rådet! Det här är bara för bra – om jag tar några piller så försvinner ett 75-centimeters snötäcke från mina hektar åker och skog!  Magi! Kan man inte beställa hit någon regndansare också?

 84. Slabadang

  Pelle L1
   
  Ta ett råd ! Släpp debatten med Gunbo om detta.Gunbo är en genuin skenskeptiker och manipulatör som använder sin seanskeptiska fasad för att dölja hur genomgående manipulativ han är. Gunbo är endast här av socialspolitisktpsykologiska skäl oc tycker inte om människor som är fria och tänker själva och bättre än överförmyndarna. Du komer aldrigt få ett ärligt svar av Gunbo han her inte den självkänslan helt enkelt.

 85. Regndansare är bara påhitt. Du måste använda vetenskapliga metoder:
  http://medvetenskap.files.wordpress.com/2008/11/spiritual_gardening_final.pdf
  Jag är också inne på tanken att dina påstådda snödrivor kanske är en social konstruktion. Det skulle förklara varför detta fenomen är så påtagligt att jag faktiskt kan se det utanför fönstret, trots att jag vet att det inte är där.

 86. Camilla

  Perfekt i post # 85.
   
  Det är tryggt att veta att vi både vet att drivorna inte finns, ehuru det är ännu tryggare att se bonden som med traktor förflyttar dessa imaginära storheter. Thomas P har nog aldrig skottat en vare sig imaginär eller faktiskt snödriva. Här är jag litet elak enligt nutida sätt, men så var det ju inte när jag tog studenten 1958. Vår vän Gunbo har bara sin förebild i en av mina gamla studentkamrater! Han dansade illa och missade mitt högra bröst! Allt på studentbalen, där tom jag var lättfärdig!
   
  Hundarna skäller, snön ligger och det är kallt! Vad mer kan man begära av Sverige?

 87. Henrik Lassesson #31,

   

  Jag hoppas att min förklaring av figuren inte har varit alltför dunkel. Men jag skrev faktiskt med fetstil: Figuren visar ökningstakten för växthusgasernas påverkan (forcing).

   

  Att minska metanhalten i luften genom mänskliga åtgärder verkar för mig inte vara särskilt kraftfullt, dels för att nuvarande metanhalt har rätt liten temperaturhöjande effekt, dels därför att en betydande del av metanutsläppen är från naturen själv.

   

  Metans forcing ligger enligt IPCC på omkring 0,5 W/m2:

  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-2-20.html

   

  Detta innebär att med en klimatkänslighet på exempelvis 2 grader så bidrar metan med en temperaturökning som är 0,5*2/3,7 = 0,3 grader jämfört med förindustriell tid.

   

  Eftersom mycket av metanutsläppen kommer från naturen så blir frågan hur mycket av dessa 0,3 grader som är påverkbara genom mänskliga åtgärder för att inte tala om hur mycket som är påverkbart genom åtgärder i Sverige.

   

  Dessutom anser jag att det vid konstant metanhalt är helt fel att räkna metanutsläpp från kossor som metan. Om metanhalten håller sig konstant innebär detta att metan har uppnått ett stationärt tillstånd så att metanutsläppen omvandlas till koldioxid i samma takt som utsläppen sker. Då bör metanutsläppen rimligtvis räknas om som koldioxidutsläpp och då blir kanske korna likvärdiga med grisarna ur klimatsynpunkt (det vet jag inte men det skulle inte förvåna mig).

 88. Camilla #86
  Bonde? Traktor?
  Det här är värre än jag trodde!
  Har man inte lyckas lagstifta bort bönder än?
  Jag trodde Göran Person och liknande typer la beslag på EU-bidragen så att resten kunde tvingas lägga ner  med stigande priser på diesel och gödsel och rejält med lagar regler och förordningar.
   

 89. Björnbom #87
  Alla djur är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra. Särskilt då grisarna.

 90. Gunnar Strandell

  Jonas N och Gustav!
  I Norrköpings Tidningars papperupplaga finns idag en artikel om att samhällsforskarna Viktoria Wibeck och Björn-Ola Linnér fått del i ett anslag på 12 miljoner för att följa och analysera den debatt som uppkommer när det är dags att ta hand om och lagra undan CO2 (CCS). Lägg märke till att det är en del i IEA:s slutsatser för att få Norden fossilfritt 2050.
   
  Här anser jag att de som tror på CAGW, AGW och är allmänt skeptiska får en hård nöt att bita i och att det går att föra en diskussion om målen utan att låta olika värderingar ta överhanden.
  En skalär som jordens medeltemperatur kan knappast vara en värderingsfråga!
  Ända sedan det började pratas om att fånga in och lagra CO2 har jag undrat hur en global folkomröstning om klimatet skulle se ut.
   
  Ska bara de som lever nu få rösta eller ska någon (LBt?) få representera framtida generationer?
  Ska djuren ha rösträtt?
  Ska IPPC få vara expertorgan och bedöma för- och nackdelar med förändrad global temperatur?  
  Vilken temperatur vill ni ha?
   
  Tanken har känts absurd för mig tidigare, men nu ska det alltså forskas i hur det går till när allmänheten tar ställning.

 91. Här är ett intressant expel på hur det kan gå till när den vetenskapliga konsensusen spricker:
  http://wattsupwiththat.com/2013/01/25/always-trust-your-gut-extinct/#more-78234
  Givetvis handlar det om miljöforskning, även skogsdöden och säldöden är bra exempel på att ”experterna” vanligen har fal om de samtidigr är aktivister.

 92. Camilla

  Perfect! post # 88.
   
  Nu går du över styr!

 93. Slabadang

  Aouch!!
  http://www.stephenjewson.com/
  Denne man gör lite grundläggande räfst och rättarting angående val av statistiska metoder vid beräkning bla av klimatkänsligheten. En grundkurs för bla gubbarna på realclimate.n Den här diskussionen finns återgiven på Bishop Hills blogg och Forster och Gregory hamnar i skottgluggen som exempel på hur man inte skall hantera statistiken.
  http://www.bishop-hill.net/blog/2013/1/12/lewis-on-schmidt-on-climate-sensitivity.html
   
   Vi kan också med säkerhet utgå ifrån att UIs O Häggström INTE kommer att kommentera detta efetrsom det berör hans kompetensområdes epicentrum.
  Han kommmer däremot kommenterar skaker han inte har den minsta spanande aning om inom klimatvetenskapen so m hans senaste kommentar om de havshöjningar som uteblivit:
  Nej, Alvin Stoltz, inte ”vad som helst”. Prediktering av havsytenivåhöjning är förvisso ett svårt vetenskapligt problem, men det handlar inte om att titta på trender och sedan lite på måfå häva ur sig en gissning om framtiden. Jag vet inte om du hört talas om saken, men vi har med vår ohejdade fossilbränsleförbränning satt igång en global uppvärmning. Två av de effekter vi på goda fysikaliska grunder kan räkna med att denna får framöver är (1) termisk expansion av haven, och (2) smältning av glaciärer och inlandsisar. Det är inte alldeles lätt att slå fast hur fort dessa processer (i synnerhet den senare) kommmer att gå, men det är inte samma sak som att det är upp till var och en att gissa hej vilt.
   
  Ja vad säger ovastånde om tillämpning av ”prediktioner” när protesterade Häggström mot Gores 60 M eller Bergströms hemmasnickrade 3 M ?
  Sånt här får mig att tända till ordentligt och den överlägsna snobbigga överlägnsna språttattityd karln begagnat sig av borde få honom att dra slokhatten på sig!! ”Det vetenskapliga kunskapsläget” ”Den smalade vetenskaen”” jovisdt nu visar det sig ju att han var språkrör och tolkare för en fanataskt orrumperad liten djävla isolerad klick inom denna ”pseudovetenskap” med Lewandowsli Cook  Romm och Thomas P som ewnda bordsgrannar!!
   
   
   

 94. Slabadang …
   
  Om man följer diskussionerna och kollar om folk klarar av att hålla öpgat på bollen, och även nivån på deras argument tycker jag det är en helt makalös skliinad på nivå mellan sajter där man (främst) tillåter och tar upp skepsis mot klimathotet och där man försöker försvara det mot allt som försvagar det.
   
  Jag hade läst den ordväxlingen på Bishop Hill, och den är riktigt bra och initierad. Och även debatten efteråt är på en riktig och (oftast) hög nivå.
   
  Om man jämför detta med nivån på UI, RealClimate, Tamino (eller Deltoid) och alltså även bland de utbildade där, de som själva forskar eller tom är professorer .. (och även kommentarsfälten) 
   
  .. så är det en sån skriande skillnad att man blir alldeles matt bara vid jämförelsen.
   
  Där finns verkligen många (alltså även vuxna, utbildade och vetenskapligt skolade) vars starkaste argument verkligen inte är bättre än:
   
   ’Nej, du får inte ifrågasätta experterna och autoriteterna. Nej! Du får inte påpeka brister och svagheter, och inte ens säga att de gör fel på uppenbara saker, om du inte hittar någon bland dem som säger exakt detta. Då, och bara då, får du kopiera in det, och hänvisa till den auktoriteten’
   

 95. Camilla

  Slabadang i post # 93
   
  Nu får du bara strukturera dig och komma med några slutsatser!
   
  Mina fem hundar står och skäller, och det räcker med att en av dem har tvivel för att aktivera resten.
   
  Du aktiverar vårt tvivel, men ge oss ditt i goda portioner!
   
   

 96. Karl-Oskar

  Henric # 31
  Dom mänskliga växtätarna i Sverige anser tydligen att antalet djur i landet är för stort och föreslår en minskning genom skatt. När kan vi förvänta oss liknande åtgärder mot människor som genom sin utandning höjer halten av CO2 ?

 97. Gunnar S #90
   
  Det skulle behövas en länk eller lite bättre info om det där projektet innan jag kan kommentera det …

 98. Skogsmannen

  Camilla!
  Instämmer i kommentaren, nån jä-la ordning får det vara i kommentarerna (möjligt att jag numera blivit lite petig i frågan eftersom jag sedan en tid tillbaka kan titulera mig som Hemmansägare).
  Kanske skulle byta signatur till ”Skogsbonden”, inte lika provocerande (vilket i och för sig aldrig varit avsikten).

 99. Skogsmannen

  Syftade på #92.

 100. Lennart #6,

   

  Jo, jag tycker också att det är ett signum för god vetenskap att ändra uppfattning när nya observationer kräver det. James Hansen hör uppenbarligen till dem som kan ändra sig.

   

  Det är intressant hur utvecklingen nu tycks gå mot att klimatkänsligheten är betydligt lägre än det gamla IPCC-intervallet. Det skall bli intressant att se om detta får genomslag i den kommande IPCC-rapporten, tjuvläsningen av utkastet till rapporten tyder på att man inte kommer att ändra sig.

 101. Slabadang

  Jonas N!
  Jag är orolig för att det vetenskapliga arv som byggts upp genom historien nu förskingras för vinden. Även om man inte kan det specifika område som djupa detaljerade vetenskapliga diskussioner berör så känner man i alla fall igen de markörer som avgör om det är ett vetenskapligt eller politiskt samtal som pågår. Det finns en gruppmarkör som inte handlar om vad man tror om klimatkänsligheten utan hur man beter sig som skiljer skeptiker och ”the cause” grupp åt. Jag är oerhört stolt att känna mig tillhörig till Spencer McIntyre Lindzen Singer Stilbs Björnbom Humlum Salby Svensmark Karlen Koutouyannis Shapiro Ball mfl mför det är sp tydligt att de är inne i det här av rent vetenskapligt intresse medan de på andra sidan skickar helt andra signaler! 
  Att mänga forskare tvingas sälja sig för att få karriärer är ett helsickes problem, för det är säkert svårt att hålla principerna högt om plånboken är tom. Men att vi har en farlig inflation och en pågående politiserad våldtäkt på vetenskapen råder ingen tvekan om.
  Många som kallas forskare i dag är mer att betrakta som revisorer/statistiker/politiker  och det är extremt svårt att förstå i vad själva ”vetenskapen” eller ”forskningen” skulle bestå utav. Vi har genuspseudovetenskapen  som etrt mer känt exempel utöver hysteridelen inom klimatvetenskapen.
  Jag tycker jag ställer mig frågan allt oftare när det viftas med forskar/vetenskpaliga titlar i media. Nu senast om ”barnfattidomen” med Tapio Salonen och jag söker febrilt efter vad det är för ”forskning” an sysslar med. NADA är svaret NADA han sammaställer enkel statistik och drar helt sjuka slutsatser ifrån dem med helt hemkörda begrepp och definitioner.
  Miljö/Social/Hälsa är tväruttna områden som borde mycket noggrannt sorteras undr olika organisationer. De smittar ner den bas inom natuvrvetenskap som byggt upp hela förtroendet för vetenskapen.

 102. Camilla

  Skogsmannen i post # 98!
   
  Du smickrar mig, vilket jag som kvinna alltid tycker är trevligt! En hemmensägare är/var för mig en som hade mark. Min pappa underströk detta! En sådan hade alltid en extra tung stämma på tinget! Grattis!

 103. Henrik Lassesson #35,

   

  Du skrev:

   

  Jag ser att ni gärna snackar om ”klimatpausen”, men ändå nämns inte El niño och La niña.

   

  Faktum är att dessa visst nämns i texten. Så här står det (min fetning):

   

  Under ett decennium, skriver alltså Hansen med flera, har den femåriga medeltemperaturen inte ökat beroende på en kombination av naturliga variationer och en avmattning av ökningstakten i klimatets påverkan (climate forcing).

   

  El Niño och La Niña är förmodligen de mest kända naturliga variationerna .som påverkar den globala medeltemperaturen. Hansen med flera uttrycker sig själva på detta sätt, utan att nämna dessa fenomen vid namn, meningen ovan är nämligen en översättning av vad de skrivit i sammanfattningen till artikeln. Först i den mer detaljerade diskussionen inne i huvudtexten av hur uppvärmningspausen kan förklaras nämns dessa naturliga variationer vid namn.

   

  Lägg märke till att ju mer naturliga variationer påverkar den globala temperaturen jämfört med mänsklig påverkan genom utsläpp av växthusgaser, desto lägre är förmodligen klimatkänsligheten. En låg klimatkänslighet kommer förmodligen att leda till att vi får långa uppvärmningspauser.

   

 104. Gunnar Strandell

  Jonas N #97
  Projektet är nog politiskt beställd forskning. Men jag tycker att frågeställningarna kring människors inställning till CCS och andra förslag för att kontrollera den globala temperaturen har ett intressant perspektiv.
   
  Jag har fått intrycket att miljövänner inte vill ha global uppvärmning, men att de också motsätter sig CCS och andra metoder att minska denna uppvärmning.
   
  Jag har också intrycket attt skeptiker kan acceptera global uppvärmning och motsätter sig att man artificiellt minskar denna.
   
  Här bör det gå att föra en diskussion utifrån den enkla fråga som dyker upp då och då:
   
  -Vilken är jordens optimala medeltemperatur?
  Det bör vi ha klart för oss innan vi börjar manipulera den åt något håll. Går det att nå koncensus bland vetenskapsmän och allmänhet?
   
  Vad kommer vi göra om vi inte blir överens?
  Klimatkrig med diverse oheliga allianser?
  Vid ett första påseende tyckte jag att forskning om folkopinionen var konstigt, men om det kan bidra till att minska risken för krig i närtid är det väl använda resurser.   
  Finns det risk för att klimatkrig bryter ut?
   
  Atomvinter mot bastuhetta, vem vinner?

 105. Gunbo

  Pelle L #80,
  Javisst är hökar och duvor militärpolitiska begrepp ursprungligen men hökar kan också stå för högerextrema politiker som ropar på hämnd och straff bl a. Duvor är de som vill förhandla, ”räcka ut en hand” (som Gustav propagerar för) för att skapa fred och försoning. Hökar ser motparten som fiender som ska bekämpas. 
  I själva klimatdebatten finns både hökar och duvor på bägge sidor. Det jag menade med de två begreppen i denna tråd var ”hökarnas” oresonliga förakt och t o m hat mot dem som tillhör ”fel” sida. De ser den andra sidan som onda, uppsåtligt illvilliga individer som skall  bekämpas. 
   
  Som duva ser jag inga fiender på någondera sidan. Folk har sina uppfattningar och drivs av sina politiska preferenser, sin människosyn och sin världsbild. Den ena är inte bättre eller sämre än den andra. Men de som vill ha splittring och kamp tenderar att bli förlorare i slutändan.
   

 106. Gunbo

  Slabadang #84,
  ”Gunbo är en genuin skenskeptiker och manipulatör som använder sin seanskeptiska fasad för att dölja hur genomgående manipulativ han är.”
   
  :-D!!!!! Vad eller vem är det du menar att jag försöker manipulera??? 😀

 107. Slabadang #101
  Instämmer, de uppräknade personerna framstår som giganter när man jämför med de troende.
  Jag har just avslutat dagens svep på alarmistsiterna och det är inte upplyftande. UI har fortfarande en repris på vädret i Australien i topp och vägrar konsekvent att ta in kommentarer. Husbondens röst, RealClimate toppar med en post om att det smälte på Grönland i somras.
  Desmogblog har urgammal konsensusbaserad skåpmat och Skepticalscience bjuder på en googling om klimatvetenskap på olika språk. Ingen av dem nämner Hansens artikel.
  Skall man hitta vetenskap är Hockeyschtick ett bra ställe däremot. Det är värre än vi trodde Antarktisisen har växt under 7000 år. Fortsätter det så här kommer kommer Australien snart ligga under is som en alarmist hade uttryckt det. En mer balanserad sammanfattning finns här:
  http://hockeyschtick.blogspot.co.uk/2013/01/new-paper-finds-antarctic-sea-ice-has.html

 108. Uppdatering
  UI har lagt upp en ny post om denna DN-artikel:http://www.dn.se/debatt/temperaturhojning-pa-fyra-grader-inte-osannolik
  Artikeln kan kommenteras, men eftersom jag vill vara anonym använder jag avpixlade kommentarer. Orkar inte helleruppdatera min svarsblogg idag. Jag meddelar när det är gjort. 

 109. Ännu ett konsensus har dykt upp i DN, alla verkar dock inte vara med på noterna
  ”Johan Norberg påstår att det finns forskningskonsensus att lågkvalificerad invandring ökar tillväxten och gör fri invandring till en vinstaffär.”
  http://www.dn.se/debatt/lat-oss-vara-arliga-om-invandringens-konsekvenser

 110. Pelle L

  Gunbo, du är alltså en sorts godhetens apostel, om du får säga det själv alltså.
   
  Så rart då! Vad god och bra du är!
   
  Slabadangs snabbanalys känns gedignare i jämförelse.

 111. Slabadang

  Kina hade tydlig MWP !
  http://hockeyschtick.blogspot.co.uk/2013/01/new-paper-finds-china-was-warmer-than.html
  Det är inte lätt att vara klimathotare mumer.

 112. Gunbo

  Pelle L #110,
  ”Gunbo, du är alltså en sorts godhetens apostel, om du får säga det själv alltså.”
   
  Jag har väl inte sagt något om ”godhetens apostel”? Jag har sagt det jag MENAR.
   
  Men du får tolka det som du vill. Det säger mer om dig än om mig. 
   

 113. Olle Dahlström

  Thomas P , Gustav ,Gunbo, LBt, m.fl.
  Att omvändas under galgen
  Om någon, borde nu UI visa sin storhet och meddela att de har haft fel och därmed finner att deras Blogg inte längre fyller någon som helst funktion, utan föreslå att deras hängivna hädanefter kan utbyta sina tankar via insändarsidorna i tidskriften Flamman. Deras inlägg på den här tråden är ju patetiska.
   

 114. Skogsmannen

  Camilla, 102!
  En rejäl käring är inte heller att förakta!
  Nä, nu får vi lägga ner det här. Det blir liksom lite väl mycket inbördes beundran.
  Men va f-n, det är alltid trevligt att träffa någon av samma skrot och korn!

 115. Gunbo

  Olle Dahlstöm #113.
  Du verkar tro att sista ordet är sagt i klimatfrågan. 🙂
   

 116. #113
  Kommer inte att hända, en av undertecknarna av den senaste DN-drapan är UI-medlemmen Marianne Hall, växtekofysiolog.

  Hon behärskar inte ens sitt eget ämne när det kommer till växternas påverkan av olika CO2-halter, än mindre troligt är det att hon begriper något om klimatvetenskap.
  Precis som de som stöder Nordkorea kommer de att hitta den ena bortförklaringen efter den andra för att försvara sina vanföreställningar.

 117. Börje S

  #101 perfekt
   
  http://www.dn.se/debatt/temperaturhojning-pa-fyra-grader-inte-osannolik
   
  Om jag inte minns fel så fanns ett antal kommentarer till artikeln i går.
   
  I dag finns 0 kommentarer, vad det nu betyder.

 118. Skogsmannen

  Börje S!
   
  Det betyder att kommentarerna, med all tydlighet, visade att det var en skitartikel.

 119. Bäckström

  Jesus Christ!
  Jag skiter högaktningen i vad Hansen nu skriver.
  Han har exakt noll respekt från min sida. Halvpudeln ovan handlar enbart om att inte förlora ansiktet. Inget som helst annat. 
   
  Det som signaturen Gustav skriver är pinsamt.
   
  Finns det någon som ska ta ansvar för klimatkastrof-hotandet, så är det just James Hansen.
   
  Häng dom högt!
  /Bäckström
   

 120. Olle Dahlström

  #115
  I alla fall vad gäller den antropogena skulden till globala klimatförändringar,i övrigt kommer vi även i fortsättningen bara att via backspegeln, få de rätta svaren på forskningens gissningar och antaganden. Alla hot om armageddon har bara ett syfte eller två och det är idiologiskt eller religiöst, men icke  seriöst.  Att skilja på konsensus och sunt förnuft, är en svår konst,  men övermod som i fallet Hansen är en styggelse och bör bestraffas genom schavottering. det är i alla fall min  önskan. Den blir troligen också uppfylld även om han kanske inte blir fjättrad.
   

 121. Olle Dahlström

  När människor får makt får de alla hybris, det är en del av makten, därför bör politisk makt alltid skiftas. IPCC är en del i en politisk maktstruktur där hybrisen nu tagit för stor plats. Skrota skiten

 122. Börje S, Skogsmannen
  Artikeln publicerades idag. Det var nog den Azars artikel som kommenterats.
  Det är dock inte ovanligt att hela kommentarsfält eller artiklar försvinner i slaskpressen.
  Särskilt omröstningar där SD är med brukar ha kort livslängd.

 123. Sören

  Gustav m fl.
  Jag kan tänka mig vad det är du är ute efter i riktning behov av skeptikerpudlande: det jag har nämnt enstaka gånger och också drog fram i den folkpartiforumtråd jag länkat till tidigare. Men jag skiljde där i alla fall på slarvprat och struntprat. Det förra är en hel del skeptikers hackande på allt som rör sig, som ofta inte är precist och effektivt, men som åtminstone oftare har ”nånting” relevant i sig. Det senare, oftare varmsidans, syftar på rena felaktigheter och förvillanden.
   
  Och i samband med det också att misstaget görs av varmsidan när den ”fyller blicken med” ett helhetsintryck av skeptikersidan, där riktigt forskarinstikt istället bjuder att söka upp och själv prova/klä sig i argumenten från andra sidans mest informerade delar.

 124. Skogsmannen

  Perfekt!
  Kan så (och troligtvis) stämma.
  Men jag är inte helt övertygad…

 125. Perfekt 122
  Försökte lägga in en kommentar. Allt såg ut att gå bra  men inget kom in.
  Kollade noga.
  Max 72 tecken!!!!!!!
  Normalt brukar det vara  500 tecken.  Och skriver man för mycket så blir det så. Inget felmeddelande. Ingenting. Kommentaren kommer bara inte in!!!!

 126. Mittåt. 
  Max 72 tecken var efter det jag skrivit färdigt så det var inte problemet.
  Fast det är fortfarande 0 kommentarer. Inga felmeddelanden. Finns inte kommentaren i morgon skall jag skiva till chefredaktören.

 127. Börje S

  #122 Perfekt
   
  Jag hade feefrätt, naj, jag hade föl,nej jag hade feol……
   
  Jag blandade ihop dagens skitartikel med gårdagens. Du hade rätt och jag hade fääl.
   
  Kommentarsfältet i dagens skitartikel fungerar inte.

 128. LBt

  Olle Dahlstöm #113,
  under galgen? Om det är något jag kommer att välkomna är det trovärdiga uppgifter som avfärdar att vårt bruk av fossilt bränsle kan utgöra ett hot mot kommande generationer.
  UI lämnar sitt bidrag, TCS sitt, IPCC och andra sitt. Jag konfronterar hela tiden mina åsikter mot alla dessa. Men du tycks vilja ha en egen liten tråd av likasinnade, blir det lättare att argumentera då? Jag söker snarare motsatsen, det känns utvecklande, så du får nog finna dig i att både UI, andra och jag blir kvar.
   

 129. Jag tycker inte att Hansen talar mot Azar, även med dagens tillväxtnivåer på forcingen kan vi hamna upp mot 4 grader med icke försumbar sannolikhet, och 3 grader är illa det också. Någon uppvärmningshiatus på längre sikt tror Hansen nog inte på utan det är väl natural variability som han anser är den främsta orsaken till den kortsiktiga flatheten i kurvan. Hiatusen är en myt, likaså att klimatkänsligheten skulle kunna vara så värst mycket lägre än 3 grader. Har ni hört att de finns de som tror att den kan ligga på 0.6 grader? Det skulle ju innebära en återkopplingsfaktor på 6 🙂

 130. Pelle L

  Jaja Stig #129
   
  Så självklart kan det du så fint kallar ”natural variability” i temperaturkurvan bara gå nedåt, aldrig uppåt!
   
  Märklig variation då som bara går åt ena hållet.
  Varför inte helt enkelt kalla det naturlig avkylning då?
   
  Excellent logik   😀

 131. Börje S

  ”128 #129
   
  Sagan om världens snara undergång måste hållas vid liv till varje pris, ty annars finge de som satt all sin lit till den ljuva apokalypsen utan livsinnehåll.
   
  Inga domedagspredikningar för en skrämd allmänhet, inget ”tiden är ur led” att pynta sin personlighet med och inget ”vad var det jag sa” hägrande i framtiden.
  Vilket elände till liv för de välnärda borgare som tagit till sin uppgift att predika för packet att de ska skämmas för att ”de har det för bra”.

 132. Börje S

  #131 första meningen:
  …ljuva apokalypsen ett liv utan innehåll.

 133. Slabadang

  Lbt!
   
  Nävisst Lbt!! För min del lever jag med en fast övertygelse iom att vi inte ska lämna över våra barns framtid i händerna på en domedagssekt som är totalt immun mot observationer och verklighet. Det enda med säkerhet vi vet om co2 är att planeten har blivit 10% grönare sedan 1983 … och så kan vi ju inte ha det? 😉 Så vilket hot mot kommande generationer skall vi ta hänsyn till? Att de måste klippa gräsmatten två ggr i veckan istället för en? Att frukt säd grönsaker och träd växer mycket fortare? 😉 Eller vilket hot är du rädd för när co2 s betydelse för global uppvärmning kan läggas på hyllan? Att cockosnötterna blir farligare för att de faller oftare från ännu högre palmer om 100 år? Ja vet inte men du kanske ska spara hockeyhjälmarna åt dina barn när de åker på semester till Thailand?
  Lägg ner Lbt och var rädd för nåt annat mer realisitiskt hot istället .. att du blir sjuk eller nåt som verkligen är nåt att oroa sig för.
   

 134. Slabadang #133
  Det kan bli svårt att få tag i riktigt bra pasta i framtiden, å andra sidan blir det lättare förmänniskor att få tag i mat överhuvudtaget.
  Som pastafarian vill jag nog påstå att det viktigaste är pastan, men eventuellt kan detta lösas med växtförädling.
  Jag vill därför inte gå så långt i min religiösa nit att jag vill begränsa CO2-berikningen.

 135. Börje S #127
   Det är OK, en gång trodde jag också att jag hade fel i en fråga, men det visade sig vara ett misstag.
  Namnet förpliktar!

 136. ThomasJ

  Apropos IEA och den ’prognos’ över framtida energiförsörjning – via ~ 13.000 monstruösa vindsnurror – så ligger uppenbarligen en svensk person bakom dessa vansinnestankar. Markus Wråke är namnet, f.n. tjänstledig från IVL, Svenska Miljöinstitutet, nuvarande ’värksamhet’ som ’ETP Project Leader, Head of Energy Supply Technology Unit’ vid CEPS (Bryssel).
  Han står ansvarig för ”Energy Technology Perspectives 2012. Pathway to a Clean Energy System”, daterat 26 oktober 2012. ’Rapporten’ finns i pdf-format här:
  http://www.ceps.eu/system/files/article/2012/10/Wrake_CEPS_121026.pdf
  Rejält skrämmande läsning…
   
  Luktar ’vested interest’ så det skriker om ét. Jfr. med Maud O och forne gd:n för Energimyndigheten Kåberger för att blott nämna två politokrater som absolut borde granskas avseende korruption.
   
  Mvh/TJ
   

 137. Carl-Axel

  Det verkadr inte var något problem att få in repliker på Lennart Bengtssons, Deliang Chens, Marie-José Gaillard och Henning Rodhes, debattartikel i DN. 
  I det senaste försöket är samtliga undertecnade enligt underskriften verksamma inom klimatforskningen. Vore spännade att se vilka publikationer dessa professorer har åstadkommit inom denna verksamhet.
  Speciellt nyfiken är jag på Lena Neij och Erik Swietlick där Lena arbetar inom mitt gamla område byggforskning och Erik inom kärnfysik.
  För det kan väl inte vara så att det kändes jobbigt att fyra professorer verksamma inom klimatforskningen vågade spräcka tabuet och att det var viktigt att få ett antal personer med rätt titlar att skriva under en dementi som påstår det gamla vanliga. 
  Tänk vad enkelt det är att få repliker publicerade på DN debatt, detta kan vara bra att ha i bakhuvudet inför kommande CAGW positiva debattartiklar.
  Med den bredd av forskare som numer anses vara verksamma inom klimatforskningen borde alla skribenter med professorhatt på denna site kvala in som sanningsvittnen på DN.
   

 138. Carl-Axel

  Behöver en bättre stavningskoll ser jag, ledsen för det..

 139. Stig #129,

   

  Uppvärmningspauser i klimatet, som Hansen kallar standstill, är inte någon myt. Den senaste uppvärmningspaus som Hansen nu tagit upp är den första som han hänför till naturlig variation (eller naturlig avkylning).

   

  En tidigare uppvärmningspaus, som ägde rum 1940-1975 (egentligen en avkylning), har Hansen alltid tidigare hänfört till att mänskliga utsläpp av aerosoler motverkade utsläppen av växthusgaser. Han skriver nu (min fetning):

   

  The approximate stand-still of global temperature during 1940-1975 is generally attributed to an approximate balance of aerosol cooling and greenhouse gas warming during a period of rapid growth of fossil fuel use with little control on particulate air pollution, but satisfactory quantitative interpretation has been impossible because of the absence of adequate aerosol measurements.

   

  Jag tolkar ordalydelsen som att Hansen vill gardera sig för att hans hypotes inte håller och att det som flera andra klimatforskare tror (till exempel Judith Curry) blir vedertaget, nämligen att även denna uppvärmningspaus berodde på naturlig avkylning.

   

  Om det nu skulle vara så att även denna uppvärmningspaus berodde på naturlig variation så pekar detta på att klimatkänsligheten inte kan vara mycket mer än en dryg grad. Detta är nämligen den klimatkänslighet som faller ut från observationerna sedan 1880 om man bortser från aerosolerna. Detta är lätt att se från figuren enligt Schwartz med temperatur och växthusgasforcing i Lennart Bengtssons inlägg om klimatdebatten:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/01/06/den-snedvridna-klimatdebatten/

   

  Från skalfaktorn mellan y-axlarna i diagrammet kan vi räkna fram att klimatkänsligheten blir 0,314*3,7 = 1,2 grader per fördubblad koldioxidhalt.

   

 140. Carl Axel 137
  På Dn är envar sin egen klimatprofessor, inklusive UI:s Marianne Hall som bevisligen inte har en aning om klimatrelaterade frågor.

 141. Gustav

  Håller med Jonas N ovan att klimatet är bedrövligt inne på AGW-bloggar där det bara är auktoritetsargument som gäller. Dock måste jag välja hur jagspenderar min tid och barn, fru och jobb måste ha prio över sånt som att läsa tusentals artiklar om klimatet. Om jag inte har möjlighet att sätta mig in så bli jag nog tvungen att köpa auktoritetsargumentet ändå, det finns inga alternativ?
   
  Angående EWB utträde ur FI så är detta jätteviktigt eftersom anhängare inne i nätverket påverkas starkt av hur deras ledare agerar men inte så mycket av yttre skandaler. Att Hansen nu svänger bara måste tas till ara från skeptiker och detta görs bäst genom att visa ödmjukhet. Utan att attacks ut handen garanterar jag att lägren än mer kommer att polariseras, det spelar ingenroll vilka uppmätta värden man än visar upp. Empiri har visat sig bita illa på AGW hittills så varför skulle det funka bara för det varit några kalla år?

 142. Pingback

  […] Se mer om detta här och här. […]