Intressanta vittnesförhör inför USAs kongress med bl a Judith Curry

Figur 1
Det var kongressens Subcommittee on Environment Hearing som genomförde förhören under rubriken Policy Relevant Climate Issues in Context. Förutom Judith A. Curry vittnade William L. Chameides och Bjørn Lomborg.
William Chameides är professor i miljövetenskap vid det amerikanska Duke University och är en av medförfattarna till en uppmärksammad rapport från USAs vetenskapsakademi America’s Climate Choices.
Judith Curry är välkänd för många av TCSs läsare. Hon är professor i geo- och atmosfärvetenskap vid det amerikanska universitetet Georgia Tech och har många andra tunga meriter som man kan läsa om i hennes biografi enligt länken. Hon har också kommenterat sitt eget vittnesförhör i blogginlägget Congressional Hearing on Policy-Relevant Climate Issues in Context.
Bjørn Lomborg är också välkänd för många av TCSs läsare. Han är vd för den av honom själv grundade tankesmedjan The Copenhagen Consensus Center och adjungerad professor vid Danmarks handelshögskola CBS. Han har många andra tunga meriter enligt den biografiska länken.
I den här artikeln skall jag först redogöra för några intressanta tankar som Bjørn Lomborg kom med. Sedan jämför jag några intressanta aspekter på Currys och Chameides beskrivningar av läget inom klimatvetenskapen och varvid jag också berör Currys syn på osäkerheter och konsensus. Läs de skriftliga vittnesmålen med mera på vittnesförhörens webbsida för dokument. På vittnesförhörens webbsida finns också en video med den inspelade TV-utsändningen från den muntliga sessionen.
Jag går här alltså inte in på Lomborgs vittnesmål i detalj utan vill bara nämna att han gör en mycket intressant ekonomisk analys. Denna bygger på ett av IPCCs scenarier med en hög klimatkänslighet. Men Lomborgs resultat är synnerligen anmärkningsvärt. Han finner att den nuvarande klimatpolitiken inom EU är meningslös. Däremot har USA lyckats betydligt bättre genom övergången från kol till skiffergas. EU har egentligen inte lyckats minska sina koldioxidutsläpp trots stora subventioner av vind och sol medan USA både har minskat utsläppen och tjänat på övergången till den bättre och billigare skiffergasteknologin. Lomborg kommer fram till att klimathotet kan lösas genom att göra stora satsningar på teknisk utveckling av ny energiteknologi utan växthusgasutsläpp så att marknadens aktörer i framtiden skall kunna vinna ekonomiskt på att gå över till sådan teknologi.
Läs mer: Policy Relevant Climate Issues in Context
Synen på klimatvetenskapen skiljer sig mellan Chameides och Curry. Medan Chameides framför välkända konsensusuppfattningar i överensstämmelse med IPCC så gör Curry en bred analys av var klimatvetenskapen står i dag enligt hennes självständiga åsikter som bland annat innhåller en hel del kritik mot IPCCs konsensuskultur. Båda vittnesmålen är intressanta att läsa men jag anser att Currys är mer läsvärt på grund av hennes både bredare och djupare perspektiv.
Båda går igenom det samlade bevisläget inom klimatvetenskapen men de kommer fram till olika slutsatser. Chameides slutsatser överensstämmer med rapporten America’s Climate Choices medan Curry betonar att brist på kunskap om naturliga variationer i klimatet, olika sorters osäkerheter i observationerna och klimatmodellernas brister gör att våra möjligheter att dra slutsatser om framtida klimatutveckling är begränsade. Hon ser  att IPCCs konsensuskultur genom politisering har blivit en orsak till missförhållanden som är till nackdel för klimatvetenskapens utveckling.
Läs mer: Chameides vittnesmål
Läs mer: Currys vittnesmål
Uppvärmningspausens betydelse var en av de företeelser där Chameides och Curry visade olika uppfattningar. Jag anser att Chameides har argumenterat felaktigt i detta sammanhang.
Judith Curry använder i sitt vittnesmål den globala temperaturkurvan HadCRUT4 från CRU. Se figur 1 ovan, det globala temperaturdiagrammet är längst ner.
Diagrammets utjämnade kurva visar att uppvärmningspausen är så tydlig att till och med James Hansen numera har accepterat den, vilket Curry naturligtvis påpekar. Curry citerar även ett föredrag av Latif (2009) enligt vilket uppvärmningspausen skulle kunna fortsätta ända till 2030 även om Latif menar att den skulle kunna efterföljas av en snabbare uppvärmning än vi sett tidigare. Curry påpekar dessutom att om klimatskifteshypotesen enligt Tsonis med flera är sann så säger även den att vi kan få en uppvärmningspaus som kan fortsätta både tio och tjugo år till. Hon tar sedan upp jämförelsen mellan de nyaste klimatmodellerna som Ed Hawkings har bloggat om. Detta leder henne till att klimatkänsligheten bör vara lägre än man hittills kommit fram till.

Medan Chameides går igenom en serie standardargument för CAGW i nära överensstämmelse med den så kallade konsensus som förknippas med IPCC så gör Curry alltså en självständig analys och framhåller flera viktiga arbeten från sista tiden som pekar på lägre klimatkänslighet och signifikansen av den numera allmänt erkända uppvärmningspausen.

Läs mer: Uppvärmningspausen och James Hansen
Läs mer: Klimatskifteshypotesen
Läs mer: Klimatmodellerna och uppvärmningspausen
Läs mer: Det våras för klimatkänsligheten: Judith Curry
Chameides anser alltså att uppvärmningspausen är betydligt överdriven och att sådana pauser är en vanlig naturlig variation. Som stöd för detta framhåller Chameides att två uppvärmningspauser kan ses under uppvärmningsperioden 1980-2000. Men vi ser från figur 1 att dessa uppvärmningspauser var kortare än den nuvarande (se de av mig inritade pilarna).

Det är här jag anser att han argumenterar fel. Vad Chameides framförallt tycks ha förbisett är att dessa uppvärmningspauser med stor sannolikhet har att göra med de stora vulkanutbrotten El Chichón och Pinatubo som ledde till stark avkylning av planeten på grund de sulfataaerosoler som vulkanerna sprutade upp i stratosfären. Dessa aerosoler reflekterar solljus tillbaka ut rymden så att jorden får mindre solvärme. Se figur 2 (från Wikipedia).

Figur 2

Ytterligare en intressant skillnad är att medan Chameides framhåller den analys av Foster och Rahmstorf (2011) där dessa med statistiska metoder anser sig ha fått fram en underliggande uppvärmningstrend av 0,16 C per decennium som fortsätter så att säga bakom uppvärmningspausen så framhåller Curry att Tung och Zhou (2013) med liknande statistisk metod kommit fram till cirka hälften dvs. 0,08 C per decennium. Anledningen till att dessa två forskargrupper kommit fram till olika resultat är att Foster och Rahmstorf inte har tagit hänsyn till den naturliga variation som kallas för Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) vilket Tung och Zhou däremot har. I de muntliga vittnesförhören kritiserade Chameides att Curry tagit upp Tung och Zhou, men jag förstår inte vad han menar att Curry skulle ha gjort för fel.

Läs mer: Rahmstorf och Foster får mothugg

Judith Curry har mycket intressanta analyser av problemen i fråga om osäkerheter, konsensus och metoder för att komma till beslut när osäkerheten är mycket stor som i fråga om klimatet. Flera avsnitt i hennes skriftliga inlaga handlar om detta. De synsätt som hon har kommit fram till dominerar också den avslutande delen av hennes inlaga.

Läs mer: IPCCs konsensus är konstruerad och inger inte deras slutsatser någon intellektuell substans

Läs mer: Har önskan om konsensus skadat forskningen?

Följande citat från avslutande delen av Judith Currys vittnesinlaga duger bra som avslutning även här.

Om politisering:

Politiseringen av klimatfrågan leder till stora utmaningar för klimatforskningen och klimatforskare. I min bedömning, den enskilt viktigaste åtgärden som behövs när det gäller klimatvetenskap – särskilt i samband med bedömningar av politiska beslutsfattare – är explicit diskussion om osäkerheter, tvetydigheter och områden där vi saknar kunskap (både känd och okänd okunskap) och större öppenhet för oliktänkande. Naturlig intern variabilitet är ett ämne av särskild betydelse för vilken det finns betydande oenighet. Oenighet och debatt är den vetenskapliga forskningsfrontens själ, och det är i forskningsfronten som mycket av klimatforskningen ligger. Större öppenhet om vetenskaplig osäkerhet och okunskap, och mer öppenhet om oliktänkande och oenighet, skulle ge beslutsfattare en komplettare bild av klimatforskningen och dess begränsningar. När man arbetar med beslutsfattare och kommunikatörer, bör forskare inte falla i fällan att anpassa sig till orimliga krav på säkerhet, de inneboende begränsningarna i kunskapsbasen måste utvärderas noggrant och presenteras för beslutsfattarna. Forskarnas roll bör inte vara att bakom en framförhandlad konsensus utveckla politisk handlingsvilja genom att dölja eller nedtona osäkerheter, antingen explicit eller implicit.

Om att undvika två stora misstag:

Åter till mina erfarenheter att tillsammans med beslutsfattare använda väder- och säsongsprognoser, vill jag påminna om att osäkerheten om det framtida klimatet är ett tveeggat svärd. Det finns två situationer man bör undvika: i) att komma med ett starkt självsäkert uttalande om framtiden som visar sig vara fel, och ii) att förbise möjligheten till en extrem, katastrofal utgång. Att undvika båda dessa situationer kräver mycket djupare och bättre bedömning av osäkerheter och områden där man är okunnig, samt att man behöver skapa en bredare serie av framtida scenarier än de som för närvarande tillhandahålls av klimatmodellerna.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. stickanno1

  Liten fundering:
  Hadcrut4 temperaturkurva stämmer mycket bra med en hypotes att dessa kända vulkanutbrotts utsläpp ger en kortvarig initial avkylning och efterföljs av en långvarig uppvärmning.
  Dvs vulkaner kyler inte utan värmer atmosfären över längre tid.
  Det kan ju vara så att dessa vulkaners utsläpp på kort tidsaxel kyler och på lång tidsaxel värmer. På samma sätt som Spencer och trådskaparen påvisar tidsförskjutningar vid molnbildning borde också vulkanutsläpp ha olika effekter beroende på tidsskalan.
   

 2. Lars Jonsson

  Tack Pehr för en bra sammanfattning och upplysning om vad som händer på området Intressanta händelser. Lomborgs åsikter är viktiga och ofta intressanta men han är lite för mycket mediainteresserad för min smak. Curry är en sann klippa att hålla sig till.

 3. Lennart Bengtsson

  Pehr
   
  En alldeles utmärkt och läsvärd sammanställning. Rekommenderas varm för läsning av alla.
  Lennart

 4. Utmärkt sammanfattning Pehr. Intressant att de 2 ”hacken” hade en naturlig förklaring

 5. olle w

  MP+V media basunerar ut att ”forskare” säger att nötkött bla bla blala.
  Hur vore det om de i sin alarmistiska anda åtminstone redovisade att detta fiktiva utsläpp ökar relativt för att Sverige släpper ut så otroligt lite annat.
   

 6. pekke

  När man ser temperaturkurvan från HadCRUT4, så bör man påminnas om hur temperaturkurvan såg ut för Norra halvklotet på 70-talet då man var oroad för fallande temperaturer.
  Temperaturen mellan 40-talet och 70-talet föll dryga 0, 7 grader C då !
  http://stevengoddard.files.wordpress.com/2013/05/screenhunter_212-apr-30-22-15.jpg
  Ur Science News 1975.
  http://www.sciencenews.org/view/download/id/37739/name/CHILLING_POSSIBILITIES
   
  Det är märkligt vad dåligt alla dessa ” justerade ” moderna temperaturkurvor stämmer med äldre kurvor !
   

 7. Ann L-H

  Det kan inte sägas ofta nog, men TCS är verkligen fantastisk! Innehållet är brett, djupt och lättillgängligt även om man på vissa avsnitt måste ”lyfta på hatten” och gå förbi på grund av alltför ytliga förkunskaper. Allt sparas och är lätt att finna igen och nu efter drygt sex år utgör bloggen med alla dess länkar en otroligt innehållsrik kunskapskälla för alla som på allvar är intresserade av att sätta sig in ”klimatfrågan”, frågan på allas läppar oavsett åsikt och insikt. 
  Vilket grupparbete och helt på ideell basis! Beundransvärt! Stort tack, inte minst för dagens tråd Pehr B.
   

 8. Sigvard E

  Ano L-H 7
  Precis så ser också jag på TCS, vilket jag försökt framhålla några gånger. Jag tillhör dem som inte alltid kan tillgodogöra mig allt p g a bristande förkunskaper, men som finner TCS vara mitt ”universitet” i klimatfrågan. Något som bekymrar mig är dock att läsekretsen troligtvis är mindre än vad TCS förtjänar. Se också Lennart Bengtssons kommentar, 3 ovan. Finns någon tanke på hur denna kunskapsguldgruva skulle kunna bli allmänt tillgänglig?

 9. Sigvard E

  Skulle förstås vara Ann L-H. Förlåt!

 10. Sören G

  Anna L-H #7 Jag håller med.

 11. LBt

  Jag tänker inte upprepa min hållning, det behövs inte. Utmärkt inlägg, Lomborg söker en utveckling mot begränsade utsläpp gynnsamma för tillväxten och Judith Curry framhåller två tänkvärda situationer som bör undvikas samt kunskapslägets osäkerhet. Hon ger också en viktig fingervisning om hur ett överordnat organ för kunskapssammanfattning bör verka relativt de politiska beslutsfattarna, kan det ge oss ett reformerat IPCC eller tom ett nytt?

 12. LBt .. är du allvarlig? Tror du att den byråkratiska ’kolossen’ IPCC skulle göra om sig själv helt och hållet, lägga ner alla dumheter, och plötsligt söka efter verklig och icke-tendentiös, ofärgnad kunskap?
   
  Menade du verkligen det??

 13. Lasse

  Tack för ett läsvärt inlägg. Judit Currys testimony öppnar för en bredare forskning-där resultatet inte behöver vara förutbestämt.

 14. LBt

  Jonas N #12,
  du är slarvig både när du läser och när du sammanfattar.
  Jag ger inte uttryck för någon tro avseende vad IPCC skulle vilja eller kunna, jag uttrycker blott en försiktig förhoppning om att Currys tankegångar skall kunna leda till något positivt utan att spekulera i hur det skall gå till. Men jag kan för din skull tillägga att dessa tankegångar kräver som jag förstår det förändrade direktiv som inte IPCC har mandat att själva formulera och därmed kan de knappast själva nå fram till vad som är önskvärt.

 15. jensen

  Jag undrar när UHI, urbaniseringseffekten, kommer att korrekt beräknas och avräknas från tempkurvan. Den uppgår nog till 0,3 C
  Beskåda skillnade mellan NH och SH. Kolla sedan på jordgloben och se vilka länder, som ligger på NH.
  OT. NTZ skriver att Schellnhuber och 4 av hans hejdukar nog kommer att avpollereras från WGBU. Inte minst glädjande för Tyskland.

 16. ThomasJ

  Mycket intressant inlägg, Pehr! Tack för det!  😀
   
  Håller oxo med Ann L-H #7 & Sigvard E. #8 om att görligast göra TCS’ ackumulerade kunskap/info etc. tillgänglig för bredare kretsar. Måhända nåt som är på G…?  😉
   
  WUWT har idag intressant läsning ur vilket nedan är ett c-&-p:
  ”The tragedy of Climatism is a misuse of resources on a vast scale. Over $250 billion is spent each year in a futile effort to decarbonize―twice global foreign aid. The world spent over $1 trillion in the last ten years and is on track to spend another trillion in the next four years in a fight against a climate change phantom.”
  Mer läsvärt i tråden här:
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/05/03/the-tragedy-of-climatism-resource-misuse-on-a-global-scale/
   
  Mvh/TJ
   

 17. Björn

  Sakligt och belysande! Vi borde också ha utfrågningar eller hearings i klimatfrågan, där alla kommer till tals. Jag kan gissa att Judith Curry gjorde intryck, inte bara för sin objektiva belysning av klimatfrågan, utan därför att hon ger politikerna ett memorandum. Problemet får med hennes vittnesmål, ges en högre saklig nivå, till skillnad mot William Chameides, som alarmerade utan pardon. Två meningar nedan från Judiths vittnesmål, säger mycket om hennes balanserade och eftertänksamma nivå:
  Until we understand natural climate variability better, we cannot reliably infer sensitivity to greenhouse gas forcing or understand its role in influencing extreme weather events.
   
   
  The role of scientists should not be to develop political will to act by hiding or simplifying the uncertainties, either explicitly or implicitly, behind a negotiated consensus.
   
   
   

 18. ThomasJ

  jensen #15: Ueber-Schellnhuber avpolleteras??? Wow, det var veckans glädje-message – om det nu stämmer, asså…  😉
   
  Har du möjligen en länk till infon?
   
  Mvh/TJ

 19. LBt .. min fråga till dig var formulerad som en fråga, vilket jag också försökte förtydliga mha ett (par) frågetecken i meningarnans slut.
   
  Tyckte du att frågan var ’slarvig’?  Hur menar du då?

 20. Det är solen.
  http://wattsupwiththat.com/2013/05/03/sunspot-cycle-and-the-global-temperature-change-anomaly/

 21. AOH

  ThomasJ  #  18
  Hade kunnat vara ett glädjande fredagsmys-budskap men — ” Flå inte björnen innan du har skjutit den”
   S M I L E Y
  http://www.sueddeutsche.de/politik/umwelt-beirat-der-bundesregierung-fdp-blockiert-klima-experten-schellnhuber-1.1663283-2
  FDP blockiert Klima-Experten Schellnhuber
  ”——–Und auch aus dem Bundesumweltministerium erfahren die Forscher Schellnhuber und Schneidewind Rückendeckung. ”Auf unsere Vorschläge”, sagte ein Sprecher, ”werden wir nicht verzichten.——–”
   
  Hos EIKE kan du läsa och lyssna om S-h:s  sagor i Bryssel .
  http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/schellnhubers-bruesseler-maerchenstunde/

 22. ThomasJ

  Lite OT…(?) JoNova har intressant tråd uppe angående nya temp-analyser ur kända resp. verifierade data – förvisso begränsat till Europa, ändock mycket avslöjande och i linje med Currys resonemang. Länk:
   
  http://joannenova.com.au/2013/05/fourier-analysis-reveals-six-natural-cycles-no-man-made-effect-predicts-cooling/
   
  Mvh/TJ

 23. ThomasJ

  AOH #21: Tack för länkarna till ’SZ’. Och, visst ska björnen först skjutas innan den [bör] flås…  😉  får emellertid intrycket – inte enbart via ’SZ’ – att ’bössan’ håller åtminstone på att laddas…  😀 
   
  Spännande framtid, allemal!
   
  MfG/TJ

 24. Lasse

  #20 Tydligen har solfläckarna viss relevans för temperaturen på jorden. Om Australiensarnas förmåga att förutsee solfläckarna stämmer så blir det kallare framöver.
  Trogglad mig igenom ”House testimony” från en alarmist oxå. Allt fanns där men inget mer! Fast varför slå in öppna dörrar?

 25. Peter F

  OT men vi är ju inne på att flå björnar. Notera hur klimatförändringarna (historiskt) påverkat det hela. http://www.youtube.com/watch?v=yyX7HH0omIU

 26. Björn

  Ingvar Engelbrecht [20]; Man ser ju med övertydlighet den magnetiska solaktiviteten i tempkurvan. Efter solmaximum 2000 går det bara utför och verkan av detta upplever vi nu med kallare vintrar och kortare somrar. Vi går säkerligen mot temperaturer som liknar Daltons minimum och ändå värre, längre fram, Maunder minimum. Tyvärr!

 27. Björn #26
  Det blir att permanenta sig i Las Palmas på äldre dar. Ju äldre man blir dess sämre tål man kylan.

 28. jensen

  Vid UK´s lokalval gick UKIP (independent party) , anti AGW,  kraftigt framåt, medan Liberals , pro AGW, gick kraftigt bakåt. Valvinden blåser sålunda motvalls för vind(totem)pålarna.
  Arise Windpower såldes för 55 SEK. Har nu fallit 57%. Hoppas att pensionsfonderna inte är inlurade.

 29. Slabadang

  Bra Pehr!
  Till alla … fundera över hur klimatmodellerna uppges klara av att reproducera klimathistoriken sedan 1850 fram till nu! Tittar vi på båda sidor om vilken graf som helst idag som redovisar historisk modellberäkning hindcast backtest så ser vi en mycket snygg följsamhet fram till dess att tiden får löpa efter givna scenarier vid de olika tidpunkter IPCC producerat sina ”ensemler” av modellberäkningar och det syns tydligt att temperaturen står stilla ,men modellernas stortrutar drar iväg och lämnar tempen i gruset.
  Vi vet att det ser ut bla så här:
  http://orssengo.com/GlobalWarming/Hansen1988Fig3b.PNG
  eller så här
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/CMIP5-global-LT-vs-UAH-and-RSS.png
  Vi ser tydligt att modellerna beräknat större uppvärmning än vad vi fått och det går liksom inte att snacka sig runt!
   
  Alla de försök till undanflykter vi hört, är allt ifrån att värmen gömt sig i djuphavet, aerosoler, global dimming, eller att man minsann visst beräknat att det kan finnas upp till femton år långa ”hiatusar”. Det finns säkert fler undanflykter och tillägshypoteser som skall förklara hiatusen som jag missat.
  Vad Lennart Bengtsson förstår är att dessa förklaringar för hiatusen samtidigt står i direkt motsägelse till att klimatmodellerna korrekt återger klimathistoriken.
   
  Och vaför då då? Jo ingen har hitills presenterat någon helt NY forcing som tillkommit efter tidpunkterna för beräkning av klimatscenarierna. Mao är de forcings som är i spel nu desamma som under hindcast/backtestperioderna. Så varje nytt argument till ursäkt för ”hiatusen” måste då samtidigt läggas till och justera hindcasten/backtesten. Man kan liksom inte byta ut algoritmerna efter vad som passar bäst för tillfället även om det verkar vara populärt inom klimatkyrkan.
  Vi har ju Gavin Smith som bäste klimatmodellsförsäljare som dyrt och heligt räknat upp ”alla kända narturliga forcings” i sina backtests av modellerna och hävdar med IPCCs samnfattning som stöd ”det är bara CO2 som kan förklara uppvärmningen sedan förra sekelskiftet.Men tydligen ingen modell som beräknat en hiatus av nuvarande längd.
  Så alla nya argument och tillägshypoteser och förklaringar måste faktisk gälla även för perioden innan ”hiatusen” startade 1998. För vad de annars gör och utan att begripa det är att faktiskt skjuta alla algoritmer inlagda innan scenarieräkningen för framtiden i sank.
  Vi har bevisligen kylande forcings eller återkopplingar som är minst lika starka som den beräknade CO2 effekten efter som NADA händer med GMT sedan 1998 och den som lyckas förklara dessa och få dem att även passa in i hindcasten löser uppgiften. Hittils är det lika tomt där som på översta våningen hos Lena Ek .. ni vet där det slängts in en Hatt i det ekande tomrummen, och dit hissen sällan funkar hela vägen ända upp!
  Så kontentan blir att hittar du en ny förklaring till hiatusen så sabbar du samtidigt modellhistoriken. Inget av de nytillkomna förklaringarna stärker klimatmodellerandets validering utan oftast mer tvärtom!
  .
  Här kan de helt enkelt inte tillåtas välja! Om värmen kan dölja sig i djupahavet nu … vad är argumenten för att i så fall inte samma sak skett tidigare och hur skiljer de i så fall denna effekt från andra klimatvariationer sedan 1850? Trenberth måste få nån som hjälper honom att tänka hela kedjan ut liksom !
  De sitter i en rävsax precis som med prognoser om vintrarna. Den nya tilläggshypotesen att den minskade sommarisen över Arktis skall ge oss kallare och snörikare vintrar. Okey? Eftersom Arktis isar då enligt modellerna beräknas forsatt minska så är alltså den tidigare gamla om varma regniga fel. För det kan faktiskt inte vara både kallare och varmare barmark och snöigare samtidigt!
   
  Så glöm inte att alla nya förklaringar också måste funka i modellernas klimathistorik. De har det tufft att få logiken/matematiken att gå ihop med modellerandet  … kan vi lugnt konstatera!! 🙂

 30. Håkan Sjögren:

  Slabadang # 29 : Rent historiskt lurades FN att undersöka varför temperaturen stigit 0,7 grader på 100 år och tillsatte IPCC med det underförstådda uppdraget att visa att det var människans fel att temperaturen stigit. Forskarna var tveksamma men byråkraterna slog fast att så var det. För att kunna beskylla mänskligheten grävde man fram Svante Arrhenii hypotes att koldioxid kunde värma upp klimatet, trots att SA hade ångrat sig. När sedan IPCC ljög om att de hade vetenskapen bakom sig kände sig många vetenskapliga samfund skyldiga att”försvara vetenskapen” och på den vägen är vi. ännu har ingen med hederlig vetenskap kunnat påvisa att koldioxid är en så kallad ”klimatgas” eller ”växthusgas” Däremot har det visats såväl teoretiskt som experimentellt att det inte finns några ”växthusgaser” åtminstone inte i vår atmosfär. Det hjälper inte att man frågat en handfull ”klimatforskare” och funnit att 97 % av dessa tror att koldioxiden är boven i dramat och kallar detta för konsensus. Det slutliga beviset på att AGW är helt uppåt väggarna är att den globala medeltemperaturen ligger stilla sedan 16 år trots stora utsläpp av koldioxid. Sedan skyller man på att den uteblivna temperaturökningen  beror på att värmen slunkit ner i djuphavet. Mvh, Håkan. 
   
   
   

 31. bom

  #28 Jensen
  Dina förhoppningar kommer på skam. Politikerna har givit APfonderna instruktioner att de skall satsa hårt på gröna projekt/företag. Vindkraften fördärvar inte bara våra elräkningar utan även våra pensioner.

 32. Christer Löfström

  Fatale Folgen
   
  http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/hauptversammlung-warum-eon-fuer-umweltfreundlichkeit-bestraft-wird/8159070.html
   
   

 33. Håkan Bergman

  Öppna en fredagspilsner och skåla med Nigel Farage
   
  http://bit.ly/15eu3cO

 34. jensen

  Kännetecknande för pseudovetenskap är att man måste tillfoga bortförklaringar,tilläggshypoteser,förtydliganden m.m.
  För varje dylik undermineras grundhypotesens trovärdighet och får mer och mer bedömas som pseudo….
  Eller vad säger vetenskapsteoriken?

 35. Ingemar Nordin

  Tack Pehr, Bra sammanfattning!

  Chameides: Som stöd för detta framhåller Chameides att två uppvärmningspauser kan ses under uppvärmningsperioden 1980-2000.

  Det här verkar vara inte bara fel utan dessutom mycket desperat gripande efter ad hoc-förklaringar. Ingen, säger ingen, av IPCCs godkända klimatmodeller har förutspått den nuvarande långa utplaningen. Tvärt om så har de flesta (konsensus) prognostiserat inte bara en fortsatt ökning, utan en accelererande ökning av GT under denna tid.

  Det är helt klart att modellerna måste göras om. Att fortsätta den här charaden där man låtsas som att ”det är precis vad vi alltid har sagt” är bara löjeväckande. Hur skall man kunna driva klimatforskningen framåt om man inte ens kan förmå sig att erkänna att modellerna inte duger? Man skall ta chansen att lära av sina misstag, inte stoppa huvudet i sanden och vägra att göra förändringar.

  I de muntliga vittnesförhören kritiserade Chameides att Curry tagit upp Tung och Zhou, men jag förstår inte vad han menar att Curry skulle ha gjort för fel.

  Felet, Pehr, är att Curry citerar forskning som inte stämmer med dogmen. Vi har uppenbarligen att göra med en dogmatisk ideolog, inte en vetenskapsman.

   

 36. Guy

  Pekke #6
   
  En intressant kurva från 1975.  Om vi antar att den stämmer lika väl som senare gjorda kurvor, så kan vi konstatera att det fanns en period från 1939 till 1973 ungefär med sjunkande temperaturtrend. Alltså över 30 år! I tråden är det många som varnar för att ”flå björnen”. Om kurvan från 1975 är riktig så visar det att nuvarande temperaturstagnation är betydelselös. Den visar också att perioder på 20, 30, 50 år är för korta för att visa åt vilket håll vi är på väg.
  Det enda den med säkerhet visar är att alla pengar som användts för att ”stoppa” klimatet har varit bortkastade. Speciellt som ingen vet vilka alla krafter som finns bakom klimatet. 
  Personligen håller jag på solen. Jag tror nämligen att utan sol skulle vi inte ha något klimat alls. 

 37. Slabadang

  Be hehehehehe ! Klimatskeptiska UKIP får 25% av rösterna i England!
  Med EU så ser den natioella politiska kartans utvecklig allt mer lika ut i alla EU länder. Vår politiska broileröverklass har verkligen satsat helhjärtat på några riktiga blysänken till policys för folkens förtroenden inavdringpolitiken oc klimatpolitiken är de strypsnaror som nu drar åt runt halsen och policyna är direkt kopplade till EUmedlemskapet som folken får ett allmindre förtroende för.
  UKIP är väldigt likt SD och trots osakliga massiva rena trakasserier ifrån media och de besuttna partierna så visar folket etablissemanget långfingret.
  Att byta parti är en stor sak för en väldigt stor majoritet av väljara och sker ite förrens de tappat hoppet om e förändring av de parti man röstat på tidigare. Det betyder att det hänt stora sakeer för politikens minskade förtroende.
  Maktmedias stöd av de etablerade partiernas konsensus policys hhar givit ett översitteriets raljerande fingerpekade och fölöjligande av den opposition som nu hoppar upp och oistället biter dem i ansiktet.
  Totalt tondöva inför den växande folkopinionen så slår de sig för öronen och skriker alalalalalala ”rasist” laalalalalla ”klimatförnekare” alalalallala ”högerextremist” allallalalalllaal ”osolationist” alalalalala ”Nationalist” Lalalalalalalla.
   
  Om det här valet skakat om vår nomenklatura till nyvakenhet, så kommer EUvalet nästa år bli badet i isvaken. Det är nog tur att vi hinner ha det valet för det kommer bli spiken i kistan för nuvarande EUssr. SVT har ju tjänat socialistinternationalen och alla federalister väl genom att inte diskutera det löpga förtriendet för EU eller det demokratiska underkott som skapats och därför inte heller debatterat våra grundlagsändringar.
  Jag är idag redan säker på att UKIP kommer bli nästan dubbelt så stort och absolut största parti i EUparlamentet och jag kan förstå med vilket välförtjänt segervisst hånleende Farage ska gå upp i parlamentets talarstol och i kraft av folkstödet dissa och häckla alla de politruker som sitter där utan demokratiskt mandat. 2014 kommer bli rena segermarschen. Ni har inte sett nånåting ännu!
  EU i nuvarande form är dödsdömt och att debattera för en utvidgning det är bara att decimera antal platser i rik¨sförsamlingar och parlament. Klimat policyn styra av samma villkor och av samma parter. För sent vaknade sydarna!! 
   

 38. Håkan Sjögren:

  Hej, Alla! Jag har varit utrikes mellan 6/5 och 13/5 och har tappat alla trådarna. Förr fick man fram en förteckning i en spalt till vänster av de senaste 10 trådarna. Dessutom var inläggen numrerade och lätta att hänvisa till. Det var inte bättre förr, men det är sämre nu. Mvh, Håkan.

 39. Pelle L

  Hej Håkan #XXX   😉
   
  Välkommen tillbaka till denna sköna nya värld!
   
   
  Du vet väl att det måste bli sämre innan det kan bli bättre.
   
  Haven tålamod som Peter Stilbs skrev i fredags, den ”svarta fredagen” 🙂
   
  Senaste inlägg och senaste kommentarer finns till höger.
  Där finns faktiskt också en intressant nyhet: Populära inlägg.
  De verkar vara rangordnade efter antal kommentarer, men bara nästan…
  Kanske WebAdmin kan förklara det oförklarliga?