Hur övertygas om att IPCC har fel?

Svaret på rubrikens fråga kan verka uppenbart. Genom att ta del av övertygande vetenskapliga argument mot AGW-hypotesen eller det entourage av påståenden som denna vilar på.  Det kan t ex vara:

i)   IPCCs intervall för CO2-känslighet stämmer inte med ökningarna av atmosfärens   CO2-halt och den globala temperaturen.

ii)  GMO- och ICMP-modellernas temperaturprofil stämmer inte med den uppmätta.

iii) IPCCs kolcykel med lång uppehållstid och dominerade antropogen andel av CO2 i atmosfären stämmer inte med mätdata.

iv)  Justeringar i uppmäta temperaturdata har överdrivit temperaturökningen under det senaste seklet.

m fl välbekanta invändningar, som under årens lopp har ventilerats i ett stort antal inlägg och kommentarer här på KU, men i mycket liten utsträckning i svenska MSM. Notera att vi kritiker egentligen endast behöver visa att en enda länk i AGW-kedjan inte håller.

För mer än 10 år sedan fick kontakt med Peter Stilbs, och därmed handledning på  den knaggliga väg en AGW-tvivlare måste vandra. För mig var det svårsmält att ett stort och uppmärksammat vetenskapsområde skulle kunna vara på en felaktig väg. Mängder av publikationer i vetenskapliga tidskrifter och mer eller mindre kända forskare på klimatområdet skulle alltså ha FEL – och jag, fastatillståndsfysiker med 1 betyg i meteorologi vara kaxig nog att tvivla på dem. Det kändes som en lätt svindel och hot mot mitt akademiska fotfäste. Deltagandet i KTHs klimatmöte 2006 var i detta perspektiv förlösande.

I detta inlägg tänker jag bekänna att det som gjort mig till en övertygad AGW-skeptiker är till lika delar sakkritiken av typ i) – iv) och upplevelsen av hur dåliga argument AGW-anhängare har presenterat för att försvara sig mot kritik. Det är uppenbart att man måste vara en aning försiktig. Man kan inte säga att en teori eller hypotes är felaktig, enbart därför att någon försvarar den med ett knäppigt argument.

Nedanstående första exemplet är dock graverande, eftersom det använts på högsta IPCC-nivå under lång tid. Det består av några diagram med temperaturkurvor på en tidsaxel:Fig 1, med & utan CO2, SPM 2013Dessa två diagram citeras från den svenska sammanfattningen av IPCCs SPM 201. Snarlika figurer och liknande argument finns i äldre huvudrapporter från IPCC. I all sin enkelhet sägs att den svarta kurvan är globala medeltemperaturer baserade på mätningar, under det att de blå och rosa intervallen är modellberäknade utan, respektive med, förhöjd CO2-halt. Beräkningarna utan extra CO2  inkluderar naturliga drivkrafter, och kurvorna sägs därför bevisa den avgörande antropogena inverkan på klimatet. Tre gånger har jag hört professor Erland Källén framföra argumentet när han visat varianter av dessa diagram.  Han har försäkrat åhörarna att man gjort allt för att inkludera tänkbar naturlig inverkan. Detta, trots att det är välkänt att 2 % mindre moln på lagom höjd räcker för att förklara hela ökningen, och att IPCC erkänner att kunskapen om molnbildningens villkor är otillfredsställande. Den starka El Ninon 1998 ger dessutom endast ca +0.2 oC i de blåa sektorerna, betydligt mindre än den samtida verkan av CO2. Den efterföljande utplaningen ger föga trovärdighet åt beräkningarna.

Ett andra exempel har en annan karaktär. Det gäller IPCC-reaktionen på McIntyres och McKitricks förödande kritik av Manns hockeyklubba. Det är en så fullständig falsifiering man kan begära, och den enda rimliga reaktionen är ett beklagande och ett erkännande av att man begått ett misstag. Inget sådant har presenterats! IPCC har endast gjort taktiska reträtter genom att modifiera diagrammen och minska omfattningen av vad de säges bevisa. Manns reaktion och framträdanden vill jag inte ge så avgörande betydelse i detta sammanhang. Det är i huvudsak uttryck för en personlighet och ett stycke “akademisk psykologi” – och som sådant intressant. Det allvarliga är att IPCC som internationellt etablerad forskningskoordinator är så oförmögen att hantera ett allvarligt misstag med inslag av forskningsfusk. Det har medfört att mitt förtroende för IPCC har bottenkänning.

Det finns ytterligare en förtroendeskadande försummelse/oförmåga när det gäller att kritisera alarmistiska överdrifter. Detta gäller både IPCC centralt, och dess talrika representanter i ett stort antal länder. I många fall är källan till överdrifterna NGOer, aktivistiska forskare eller journalister på jakt efter uppmärksamhet. De misstag som dessa gör, kan man inte direkt säga dementerar AGW-hypotesen. Däremot borde det vara en självklarhet för IPCCs aktiva mediaavdelning att markera mot sådana överdrifter. Räcker det att jag skriver Al Gore? Å andra sidan kanske det blivit knepigt att dela på Nobelpriset om man dessförinnan sagt ifrån om överdrifterna.

Ja, det skulle gå att förlänga texten med fler exempel på fall där dålig AGW-defensiv haft inverkan på min uppfattning. Det hindrar inte att jag anser att en viktig uppgift för KU är att demonstrera hur det ligger till med styrkan hos AGW-länkarna.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Lh

  S. Fred Singer! Giganten! Klassikern ”Unstoppable Global Warming – every 1,500 years” mm, med MERA
  Men bara artikeln i American Thinkers om IPCCs ”hållbara bevis” räcker lång väg:
  http://www.americanthinker.com/2013/11/ipcc_s_bogus_evidence_for_global_warming.html

  Har man lästid och vill slippa ovidkommande pladder kan man gå in på just American Thinkers, knappa vidare till arkivet och S Fred Singer och dagen är räddad.
  Alt
  Gå in på Heartland Institute, klicka på videos och vidare ner till International Conferences on Climate Change och sedan välja och vraka bland de mer än 300 videos från den första konferensen 2008 och framåt och sommaren är räddad.
  Årets videos finns på annan lätt synlig plats.

 2. Leif Ahrgren

  Tack C-G. Just den sammanfattning av de viktigaste och starkaste argumenten jag försökt göra inför mig själv i min egen kammare, men inte riktigt ”hittat ända fram”. Tycker inte att jag behöver så mycket mer efter detta.
  Leif

 3. Slabadang

  Graferna är ingen vetenskap mer ett dåligt skämt!

  Det är ju så här Källèn Rummukainen Rhode och våra medvetet vilseledande förtroendedödare för hela vetenskapen agerar. Jag ser dessa herrar vi graven där de skålar vid gravstenen där det står ”Här vilar vetenskapen” ,sätter sig i sin dyra bil med registreringskyltar ”Payed by suckers 1,2,3” och åker iväg till Arlanda för att checka in till nästa beachparty IPCC ordnat vid ekvatorn och som betalas av samma ”suckers”.

 4. Olav Gjelten

  Under vår livstid kommer det säkert från samhällets sida aldrig erkännas att IPCC har fel. Så mycket prestige har investerats i klimatlögnen att det helt enkelt inte går att backa.
  Tack och lov för dessa ifrågasätts sällan eller aldrig den information offentligheten ger. På så sätt kommer vi säkert se att hela jönseriet spinns på vidare och vidare……

 5. Thomas P

  ” IPCCs kolcykel med lång uppehållstid och dominerade antropogen andel av CO2 i atmosfären stämmer inte med mätdata.”

  OK, det finns fortfarande en liten ”missing sink”, men inte är väl den så dramatisk idag?

 6. Peter Stilbs

  Tack CG – när jag ser diagrammen kommer jag också att tänka på vilket drev av kritik och misstänkliggörande man stött på under åren när kritikersidan presenterat något diagram med det minsta misstag i.

  IPCC har istället gladeligen alltid kommit undan med diagram som ovanstående, som normalt benämns ”Artist’s conception” av någonting – dvs skissartat, med avsikt att framhäva ett visst budskap.

 7. Slabadang

  IPCC har aldrig fel precis som de kommunistiska politbyråerna.

  Jag har i tidigare inlägg pekat ut Jan Axelsson som chef för SVTs interna politbyrå som går under det vilseledande namnet ”programetik”. Här sköts den dagliga operativa samordningen av propagandan som kallas ”policy” inom företaget. Ska jag vara mer distinkt i att beskriva Axelssons makt och inflytande så är han chef för det motsvarande ”ständiga utskottet” i våra kommunistiska diktaturer som skötte den dagliga verksamheten dygnet runt för att säkerställa att partiets ”policys” gavs inflytande i alla beslut på alla nivåer. Folket eller byråkraterna var inte tvungna att vara med i partiet men de var tvingade att följa de policys politbyrån upprättat och Jan Axelsson är nu ansvarig för dessa policys dagliga tolkningar och tillämpningar för samtliga redaktioner.

  Så var sitter själva och vilka är medlemmar i den politbyrå Axelsson jobbar på uppdrag av?

 8. Thomas P 10:15
  Enligt Gösta P:s utredning så reduceras den antropogena delen till under 50 %, istället för ”helt dominerande”, som det gängse budskapet snarare förutsätter än visar.
  C-G

 9. Kenneth Mikaelsson

  Här TP här har du nått att syssla med några timmar…
  https://www.youtube.com/watch?v=nXF098w48fo

  (är ganska underhållande för vi vanliga dödliga med)

 10. Slabadang

  Läs denna ”policy”.

  (Beslutad av SVTs företagsledning 2011-04-27)

  Policyn för mångfald och likabehandling har sin utgångspunkt i konventionen om de mänskliga rättigheterna,
  diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och SVTs sändningstillstånd.
  De lagstadgade diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
  eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  Denna policy ersätter tidigare policydokument för mångfald, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

  Det saknas något väl??? 🙂 I EUs motsvarande policys så finns bla även politisk övertygelse med. varför har Axelsson strukit det ur ”policyn” ? Dissidenternas” rättigheter? Har de inte slarvat vid översättningen om ”människors lika värde” när de skall försöka efterlikna vad som står i FNs deklarationer om samma ämne/rättigheter.

  Ingenstans står numer att SVT skall försvara och respektera de grundläggande demokratiska värderingarna friheterna och rättigheterna, utan nu är de bara vissas selekterade intressen som skall tas till vara. Själva beställningen från den ansiktslösa politbyrån kommer i dagsens ljus.

  Ingestans står att SVT skall verka för en breddad och fördjupad demokrati.
  Ingenstans står det att licensbetelarna utgör ”allmänheten” eller att den skall få komma till tals.
  Ingenstans står det i policys hur allmänheten skall kunna påverka den ”tjänst” SVT påstår sig leverera.

  Vidare i policyn hävdar SVT följande ambitioner som arbetsplats.

  ”Arbetsplatsen ska vara fri från förnedrande attityder och nedvärderande språkbruk.”

  Det gäller tydligen inte ”klimatförnekare” eller det alternativa nedvärderande ”Knäppgökar”.

 11. Thomas P

  Ribbing #8 GP har ju som visats här i kommentarerna missuppfattat det mesta så han är då ingen auktoritet att hänvisa till. Mest uppenbart fel har han i just den bit du valde att hänvisa till: att de etablerade modellerna skulle ha fel. Hans kurva över Bernmodellen och bombkurvan är byggd på ett rent missförstånd.

 12. Thomas P #11
  Svepade kommentarer som ”har helt fel”, ”missuppfattat det mesta”, ”byggs på missförstånd”
  utan att vara det minsta konkret kan väl inte uppfattas annat än som rena luftballonger utan substans

 13. Mikael W.

  Slabadang #10, mycket bra observation. Jag har också tänkt detta.

  SVT och Sveriges politiker ljuger medvetet. Tror de att vi inte har något minne??!! Man har alltid skrivit att man INTE ska diskriminera någon för politisk åskådning. Men detta har nu reviderats i Sverige på samma sätt som temperaturdata blir ändrade av IPCC. Det finns inget snack om ”allas lika värde” utan endast människors lika rättigheter. Man upprepar lögnen så den blir ”sann”. Samma med lögnerna om Jordens sk växthus och sk växthusgaser. De finns ej heller. Det är därför det upprepas ad nausam! Lögnen måste nämligen upprepas för rätt effekt.

 14. Mikael W.

  ”Artikel 1
  Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

  Artikel 2
  Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.”

 15. Mikael W.

  Alla bevis visar att klimatet är en stor lögn. Kolla hur miljörörelsen ljugit om glaciärer, isbjörnar, skogsdöden, korallreven, havens höjning och försurning….Antalet stormar, påstådd uppvärmning, klimatflyktingar…Jag skulle inte lita på en dokumenterad lögnare som IPCC. Rena Obama nivån! Inte undra på att Obama gillar klimatlögnen. Han älskar ju lögnen. http://www.climate-change-theory.com/

 16. Thomas P

  Ingvar #12 Var det mer eller mindre svepande än Ribbings ”IPCCs kolcykel med lång uppehållstid och dominerade antropogen andel av CO2 i atmosfären stämmer inte med mätdata” tycker du? Vi har diskuterat det hela till leda i tidigare trådar, och den som inte förstått vid det här laget att GP:s kurva som han påstår visar Bernmodellen respons till kärnvapenproverna är ett missförstånd lär inte göra det nu heller, men för nytillkomna läsare kan det vara värt att påpeka att Ribbing tvärsäkra påstående baseras på några opublicerade funderingar av en person som aldrig professionellt sysslat med kolcykelanalys.

 17. Thomas!
  Du är duktig på att påstå att saker är fel utan att visa på vad som är rätt. Tröttsamt

 18. Thomas P

  Ingvar #17 Det finns fullt etablerade kolcykelmodeller. du kan börja med att titta i IPCC:s rapport. den som påstår att något är fel utan att säga vad som var rätt är Ribbing. du är bara ute efter att hävda att jag har fel, argumenten orkar du visst inte bry dig om.

 19. Daniel Wiklund

  Thomas P verkar trivas väldigt bra här, han är en av dom den mest flitiga här,trots att han inte lär sig nåt här. Men han verkar njuta när han får vara facit.

 20. Peter F

  Daniel W…Thomas P gnällde tidigare om att våra kommentarer INTE var konstruktiva ,,,numer är han själv bara destruktiv . Så går det med de rättrogna.

  Jag ska nog förena mig med dem som slutar läsa TP. Han närmar sig det fossila stadiet. Utdöende mao.

 21. Per-Åke

  #14
  När det gäller översättningen till svenska av rättighetsdeklarationen så finns det en konstighet:
  Den engelska originaltexten till artikel 1 lyder:
  All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

  Man talar alltså om ”dignity”, inte ”value”. Samma åtskillnad görs på de flesta(?) andra språk; tex franska (”dignité” inte ”valeur”), tyska (”Würde” inte ”Wert”) osv. För den som vill kolla flera språk; gå till http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx , där finns ett par hundra till att välja på.

  Dignity, dignité, Würde, osv borde översatts med ”värdighet”, inte ”värde”. Värdighet står för ett kvalitativt begrepp, medan värde står för ett kvantitativt. Varför blev det så här? Översättningen skedde väl omkring 1948 när deklarationen antogs.

 22. Per-Åke

  #14
  När det gäller översättningen till svenska av rättighetsdeklarationen så finns det en konstighet:
  Den engelska originaltexten till artikel 1 lyder:
  All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

  Man talar alltså om ”dignity”, inte ”value”. Samma åtskillnad görs på de flesta(?) andra språk; tex franska (”dignité” inte ”valeur”), tyska (”Würde” inte ”Wert”) osv. För den som vill kolla flera språk; gå till http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx , där finns ett par hundra till att välja på.

  Dignity, dignité, Würde, osv borde översatts med ”värdighet”, inte ”värde”. Värdighet står för ett kvalitativt begrepp, medan värde står för ett kvantitativt. Varför blev det så här? Översättningen skedde väl omkring 1948 när deklarationen antogs.

 23. Thomas P 13:45, 14:39 och 16:09
  Din bild av att Gösta Petterssons resultat var helt fel och missförstånd stämmer inte med mitt minne. Det var snarare ditt ifrågasättande + en del tekniska frågor. För mig blev det klarlagt att det du kallar ”..fullt etablerade kolmodeller..”, dvs IPCC:s nuvarande hopskruvade konstruktion med en rejält felande post, som ger en lång uppehållstid för den atmosfäriska CO2:n, är mer felaktiga än de smärre ? som finns kring Göstas resultat. Det är dessutom ironiskt att den korta uppehållstid han visar, var helt accepterad och legio innan IPCC ”upptäckte” behovet av domedagsargument.
  Dessutom Thomas – dagens i) – iv) listade jag endast för att visa kontrasten mot det förtroendeskadliga uppträdande som ledande IPCC-anhängare ådagalagt, och hur detta lett till min nuvarande ståndpunkt.
  Har du synpunkter på denna huvudfråga?
  Du brukar ofta klaga på att vi KU-skribenter aldrig tar avstånd från överdrifter från den AGW-kritiska sidan. Jag skulle vilja returnera den utmaningen i enlighet med pkt 3 i inlägget. När, och i såfall angående vilket påstående, har du här på KU kritiserat din egen sida?

  C-G

 24. Thomas P

  Ribbing #23 Hur stor tror du den där felande posten hos IPCC är? Det är en seriös fråga, inte en retorisk, och jag skulle vara tacksam för svar.

  Och hur kan du ens ha mage att försöka jämföra en analys som GP:s som är en ren kurvanpassning som inte tar hänsyn till det vi anser oss veta om olika kolflöden med en analys som gör detta? Felen i GP:s modell är inte ”smärre”. Han försummar helt kolupptag på land, han ignorerar Revelleeffekten som gör att haven kan ta upp mycket mindre CO2 än man naivt antar, han ignorerar alla mätdata man har om var man har kolkällor och -sänkor osv. Det är i och för sig imponerande att han i slutändan lyckas få till en rimligt bra anpassning till ökningen av CO2-halten i atmosfären, men det skulle vara än bättre om han också kunde göra en korrekt jämförelse mellan denna och de etablerade modellerna och förklara på vilket sätt hans är överlägsen. (gärna i form av en vetenskaplig publikation som kan tänkas läsa av folk som ligger bakom dessa modeller och kan komma med mer initierad kritik).

  ”Det är dessutom ironiskt att den korta uppehållstid han visar, var helt accepterad och legio innan IPCC ”upptäckte” behovet av domedagsargument.”

  Eh, nej, det var den inte. Du blandar väl inte ihop uppehållstiden för enstaka kolatomer med avklingningstiden för en ökning av CO2-halten nu igen? Revelle insåg att haven inte kan ta upp så mycket CO2 redan1957, långt innan IPCC bildades.

  ” När, och i såfall angående vilket påstående, har du här på KU kritiserat din egen sida?”

  Vad skulle poängen vara på den här bloggen där det finns ett dussin andra som gärna gnäller om sådant? Skall jag ställa mig i kön menar du? Däremot kan jag apropå ett tidigare misstag jag gjorde här länka hit:
  http://desmogblog.com/2014/07/12/greenpeace-co-founder-patrick-moore-not-co-founder-all
  Tycker du inte själv det är mer meningsfullt att påpeka fel i ett forum som kan tänkas läsas av folk som tror ett påstående är sant?

 25. pt

  Jag är innerligt trött på tjafset runt Thomas P. Om Thomas P kommer med synpunkter, kommentera då dess och låt bli alla personangrepp. Detta gäller även Thomas P:s egna personangrepp på andra. Hela denna värdefulla blogg smutsas ner om ni inte håller er till fakta och diskussionerna kring dessa. Skärpning please!

 26. Ingemar Nordin

  C-G utmärkt sammanfattning!

  Själv började jag som IPCC-skeptiker, men kom efterhand att bli alltmer övertygad om att även deras huvudbudskap om ett skenande klimat var fel i sak. Idag har jag svårt att tro att någon seriös klimatforskare tror att klimatkänsligheten överskrider 2 grader.

  Det finns förstås en del alarmistiska klimatforskare, typ James Hansen, Trenberth och skojarna på PIK som kör vidare i de gamla spåren. Men folk har tröttnat på domedagsprofeterna och intresset för klimathotet ligger i botten på alla mätningar som gjorts på senare tid. Endast I Sverige så ligger vi så högt som att 25% tycker att frågan tillhör de viktigaste tre politiska frågorna. I resten av Europa ligger det på 5%. I utvecklingsländerna (BRIC-länderna) så handlar det mer om att roffa åt sig bistånd.

  Och om vi ser till det sakliga läget så är det helt rätt att klimatfrågan är lågprioriterad. Trots detta så kan de politiska aktivisterna åstadkomma mycket elände i USA och EU innan man tagit sitt förnuft till fånga.

 27. Ingvar

  Thomas P 18
  Jag ger upp!
  Så här skrev jag:
  Thomas!
  Du är duktig på att påstå att saker är fel utan att visa på vad som är rätt. Tröttsamt.

  Så jag sa inte att du hade fel. Enbart att du inte redovisade vad du anser är rätt.
  Du är en riktig Messerschmitt.

 28. Daniel Wiklund

  Jag har inte varit med så länge här,men är innerligt trött på Thomas P. Han tillför ingenting, snarare ser han till att intresset för KU minskar, vem vet, det är kanske ett av hans syften.

 29. Astrid Å

  Thomas P # 24

  Bra kommenterat där på desmoblog! Jag tycker det är värdefullt när någon påpekar fel och skulle sakna dina inlägg, även om du kanske inte heller har rätt. Det skapar diskussion och får åtminstone mig att söka vidare och lära mig mer om ”allt detta”.

  http://xkcd.com/386/ 😉

 30. Ingemar Nordin

  Astrid #28,

  Visst är det bra om någon påpekar fel. Det är bara det att Thomas P far med osanning. Vi har diskuterat detta och det står helt klart att Patrick Moore är en av grundarna till Greenpeace och att organisationen bedrivit historierevisionism i bästa kommuniststil sedan P.M. hoppade av organisationen på grund av deras ovetenskapliga attityd. För dem är det viktigare att skapa rubriker än att värna miljön.

 31. Thomas kl 21:00
  Enligt IPCC 2007 var ”missing sink”, som man vid det laget kallade ”residual terrestrial sink” 2.6 Gton av totalt 8.0 Gton emissioner, dvs ca en tredjedel.
  GP visar att landupptagen av CO2 är små i förhållande till havens. Han har gjort sin 2-boxmodell just för att havet dominerar. Revelleeffekten är obekräftad och starkt ifrågasatt.
  Och återigen, det du nu kallar ”de etablerade modellerna” snickrades ihop av IPCC och stred mot vad som då var etablerat. Gösta Pettersson är ingalunda ensam om att bestrida riktigheten i dessa nya påståenden. Han har gjort en anpassning till Keelings kurva som har nyhetsvärde, men kvalitativt finner du liknande slutsatser hos publicerade arbeten av Segelstad, David Coe, Robert Essenhigh, Humlum och som sagt Bolin i NE.
  /C-G

 32. Ingemar Nordin

  Astrid Å #29,

  forts. Jag tycker också att du inte bör ta Thomas Ps ord som en sanning utan även läsa vad Patrick Moore själv berättar i sin ”Confessions of a Greenpeace Dropout” http://www.beattystreetpublishing.com/confessions/ .

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/10/30/fran-ekolog-till-%E2%80%9Deco-judas%E2%80%9D/

 33. Astrid Å

  Ingemar N # 32

  Jag tar sällan Thomas Ps ord som sanning. Tyckte bara hans kommentar på desmoblog var lovvärd. Patrick Moore har jag följt länge och hans avhopp från Greenpeace fick mig att se dem, med andra ögon, men tack för anmärkningen.

 34. Thomas P

  Ingemar #30 Brydde du dig ens om att läsa min kommentar på Desmogblog innan du for ut i dina vilda anklagelser? Det verkar nämligen inte så.

  Ribbing #31 Om du går tillbaka till förra rapporten var denna residual närmare bestämt –4.3 to –0.9, dvs osäkerheten var mycket stor. I senaste rapporten har denna krympt till ”The residual land CO2 sink, that is, the uptake of CO2 in ecosystems excluding the effects of land use change, is 1.5 ± 1.1, 2.6 ± 1.2 and 2.6± 1.2 PgC yr–1 for the 1980s, 1990s and 2000s, respectively”. Detta innebär inte att den är oförklarlig, bara att man inte exakt kan beskriva var CO2 hamnat eftersom man inte har mätningar över kolbalans i alla ekosystem. Åter: du kritiserar IPCC för att de försöker göra något GP inte ens låtsas ge sig på: en komplett kolcykelmodell. GP sopar bara alla detaljer under mattan vilket du tydligen ser som en fördel.

  ”GP visar att landupptagen av CO2 är små i förhållande till havens.”

  Nej, GP *förutsätter* att landupptaget är litet, liksom han *förutsätter* att av någon obegriplig anledning kemins lagar såsom de förklarades av Revelle och Bolin inte gäller i haven. Han räknar inte på några konkreta data, han kurvanpassar bara CO2-halt i atmosfären som funktion av utsläppen och försöker inte förklara varför parametrarna får de värde de får. Det är klart han då inte kan få någon ”missing sink”. Det är logiskt omöjligt eftersom han inte använder sig av några mätdata för hur mycket kol hav och land kan ha tagit upp!

  ”Och återigen, det du nu kallar ”de etablerade modellerna” snickrades ihop av IPCC och stred mot vad som då var etablerat. ”

  Och återigen har du fel. IPCC har inte ens några forskare som kan snickra ihop några modeller utan de redovisar bara vad som presterats av andra.

  Bolin skriver om hur länge enstaka CO2-molekyler stannar i atmosfären, försök inte blanda in honom i den pseudovetenskap somliga andra gett sig in på. Om du kan lära dig något från denna diskussion, lär dig att det inte är detsamma som tiden för hur länge halten CO2 i atmosfären förblir förhöjd efter ett utsläpp av extra CO2. Du anklagar IPCC för att ha fel samtidigt som du själv inte lärt dig sådana grunder trots allt ältande på denna blogg.

 35. Kenneth Mikaelsson

  Ta och gå till denna sida den har ett visst värde när man tänker hur de flesta greens beter sig och handlar..
  http://www.willingaccomplices.com/
  har en bra intervju på Radio3fourteen med Kent Clizbe
  http://www.redicemembers.com/secure/radio3fourteen/2014/R314-140709.php
  måste dock betalas men det är en ganska trevlig samling personligheter som uttrycker sig fritt på den kanalen.. så det är INGET för PK maffian…

 36. Bra inlägg, tack CG!

  Jag vill protestera mot Thomas påståenden om Gösta Petterssons arbete som jag har studerat grundligt. Thomas påståenden saknar helt grund. Gösta Petterssons arbete är en utmaning av den etablerade kolcykelforskningen i och med att hans modell på ett sådant spektakulärt sätt kan beskriva observationerna, Keelingkurvan inklusive dess El Niño-fluktuationer samt bombkurvan.

  Att Gösta Pettersson först gjorde fel men sedan gjorde rätt med måttenheterna för kol14 kan inte förminska saken. Hans arbete med sin GP-modell bygger på en solid vetenskaplig grund och kan endast falsifieras med vetenskapligt arbete som visar på att modellen är felaktig.

  Men jag håller med Astrid Å att Thomas skall ha beröm för sin kommentar på desmogbloggen.

  För övrigt så finns Michael Manns hockeyklubba inte längre i FNs klimatpanels vetenskapliga rapport från september 2013 WG1 AR5, det arbete som hyllades så stort i rapporten från 2001 och som avbildades ett flertal gånger i denna är nu inte ens nämnt i referenslistan. Detta måste kännas förargligt för Mann som i sin bok skryter om att hockeyklubban fått ikonstatus. Men den är alltså inte mer ikon än att FNs klimatpanel inte nämner den i sin senaste vetenskaplga sammanfattningsrapport.

 37. Kenneth Mikaelsson

  Och du Thomas lägg ner.. säger bara det lägg ner….
  IPPC är bara ett politiskt propaganda verktyg inget mer inget mindre..
  och du är bara ett villigt jon i dess koppel.. inget mer inget mindre…

 38. Bosse J

  Varför diskutera med en fanatiker som TP? Hen tror ju på allt som kommer från det gröna moderskeppet och försvarar de mest vedervärdiga etiska beteenden utan blygsel.
  Fakta och sanningssökande får stå tillbaka en smula för de som tror sig ha undfått uppenbarelsen.

 39. Ingemar Nordin

  Thomas P #34,

  Du har rätt, jag läste Demogblogs huvudinlägg som ditt. Fel av mig. Din kommentar var mer balanserad.

 40. Thomas P

  Pehr #36 ” Hans arbete med sin GP-modell bygger på en solid vetenskaplig grund och kan endast falsifieras med vetenskapligt arbete som visar på att modellen är felaktig.”

  Och bekvämt nog har GP valt att inte publicera sitt arbete så att någon kolcykelforskare lär läsa det och bry sig om att kommentera vilket leder till att du och dina gelikar kan fortsätta hävda att det inte är falsifierat. Eftersom det bara är en kurvanpassning är det dock inte mycket att falsifiera mer än att som jag redan konstaterat modellen ignorerar en hel massa vi vet om kolflöden i biosfären och havskemi. Ja, det är kul att man kan få en rimligt bra anpassning med få fria parametrar, men korrelation innebär inte kausalitet.

  För diskussionen här är det sen inte GP:s missförstånd av hur man mäter mängden C-14 i atmosfären som är intressant (även om det var rätt pinsamt hur han ”justerade” sin modell så den stämde lika bra när det felet uppdagades). Här är det istället att GP och Ribbing missförstått vad Bernmodellen förutsäger om kolcykeln som är relevant eftersom det gör att dessa herrar får en helt felaktig bild av att GP:s modell skulle vara en förbättring.

 41. Thomas P

  Ingemar #39 Tack för rättningen, men du skulle kanske varit aningen mer måttfull i ditt påhopp från början…

 42. Thomas 00:47
  Landupptaget ÄR mycket mindre, och det har inte Gösta hittat på. Det finns siffror på IPCCs FAQ-sidor. F ö har Pehr redan försvarat Gösta. Beträffande skillnaden mellan enstaka CO2:s molekyler livstid i atmosfären och en förhöjd halts avklingning så skrev jag om detta på TCS för flera år sedan. Distinktionen är viktig i fall med en plötslig puls, men knappast betydelsefull för de ca 5% som de fossila tillskotten vuxit till under mer än hundra år. Det är inte något Bolin skrivit om på NE. Däremot är bombproven, som Gösta m fl analyserat, ett lysande exempel på en plötslig puls.
  /C-G

 43. Thomas P

  Ribbing #42 Kolupptaget på land är mindre, men inte noll som det skulle behöva vara för att GP:s beräkning skulle vara meningsfull. Jag vet att du skrev om molekylers livstid för flera år sedan och du hade fel då och du har uppenbarligen inte lärt dig något sedan dess. Distinktionen är viktig, inte bara för en puls. Bombkurvan är en puls i C-14, inte någon puls i mängd CO2 i atmosfären vilket gör den värdelös för att testa hur atmosfären reagerar i det senare fallet.

  Det är bara för er att uppmana GP att publicera sina rön om ni anser dem så betydelsefulla, men jag förstår om ni föredrar att hålla dem på sådana här bloggar där ni slipper professionell granskning och har hjälp av ett helt koppel näthatare att hålla oliktänkande kort.

 44. UlF L

  Thomas P är en tillgång på den här bloggen eftersom han faktiskt argumenterar. Visserligen har jag aldrig hört honom erkänna att han har fel och det vore konstigt om han inte haft det någon gång så mycket som han skriver, men kan vi inte bemöta hans argument själva på ett trovärdigt sätt kan vi inte räkna med att övertyga våra tysta läsare. Vi kanske aldrig kan få Thomas att erkänna att han haft fel men vi kan få andra att inse att han har det. Därför är elaka kommentarer om Thomas som person fullständigt kontraproduktiva. Sådant övertygar ingen som är tveksam.

 45. Thomas P

  Ulf #44 ”Visserligen har jag aldrig hört honom erkänna att han har fel…”

  Nej, det blir så om man förtränger sådant som inte passar in i ens världsbild. Se annars kommentar #24.

 46. Ingemar Nordin

  Thomas P #43,

  ”Bombkurvan är en puls av C14” och är av inget värde, säger du.

  Nu har ju detta diskuterats i det oändliga så jag har säkert missat en hel del. Men kan du kort sammanfatta vilken mekanism som får haven att ersätta CO2, molekyl för molekyl, i atmosfären så att CO2-halten förblir hög i hundratals år även när den mänskliga ”pulsen” av CO2-utsläpp tagit slut?

 47. Thomas #11:05
  Du skriver ”Bombkurvan är en puls i C-14, inte någon puls i mängd CO2 i atmosfären vilket gör den värdelös för att testa hur atmosfären reagerar i det senare fallet.” Som om du faktiskt tror att 14C inte kan ingå i CO2″. Det tror jag nu inte om dig – det är ganska få fria kolatomer i atmosfären.
  Likaså skriver du ”Kolupptaget på land är mindre, men inte noll som det skulle behöva vara för att GP:s beräkning skulle vara meningsfull” – återigen vill jag tro att du är bekant med användningen av ”försumbar” – speciellt i samband med en förenklad modell som kan ge värdefulla resultat utan att vara exakt.
  Molekylers livstid och haltens överensstämmer vid ett långsamt förlopp, och dålig efter en delta-puls. Förloppet sedan 1880 liknar tillräckligt mycket det första. F ö så är vi väl överens om att det är halten, som enligt AGW ev påverkar klimatet.
  Du har inga kommentarer till de forskarresultat från 50- och 90-talet som jag på din uppmaning nämnde. Ditt huvudintresse verkar vara att påtala brister i min inlärningsförmåga?
  /C-G

 48. Ulf L

  Thomas #44
  Då hade jag fel. Du har en gång i ett perifert ämne hävdat en åsikt här och senare motsatt åsikt i en annan blogg och hänvisar nu dit. Bra så men det är inte mer än man kan vänta av en någon som är vetenskapligt skolad. Jag kan fortfarande inte komma ihåg att du någon gång här i en het diskussion erkänt att du haft fel. Kanske missminner jag mig återigen men man kan fråga sig varför lämnar du ett sådant intryck hos någon som alltid läser dina inlägg med intresse.
  Om du någon gång i en pågående diskussion skulle erkänna att du hade fel så skulle jag bli förvånad men också glad. Inte för att du har fel utan för att din trovärdighet ökar hos mig.

 49. Angående punkt IV (”Justeringar i uppmäta temperaturdata har överdrivit temperaturökningen under det senaste seklet.”) så finns det ytterligare en komplicerande faktor.

  Man säger nu att landtemperaturen egentligen är oviktig och att det viktiga är havstemperaturen. Där kan värmen ”gömma sig” för landmätarna under väldigt lång tid. Det måste betyda att historiken med temperaturökningen senaste seklet som mycket av IPCC-caset (och de 95-procenten) bygger på tappar rejält i värde. Eller? Vi har ingen global historik för havstemperaturen och marktemperaturen går inte att dra några slutsatser ifrån?!

 50. Thomas P

  Den här debatten om kolcykeln går bara i cirklar. Jag hänvisar tillbaka till en av de tidigare trådarna för den som orkar läsa mer:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/09/24/koldioxidens-uppehallstid-i-nipcc-ii/

 51. ThomasJ

  Lite OT; Delingpole har ett ’take’ (Breitbart) om/över Kerry Emanuel, läsvärt! Länk:

  http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/07/16/Climate-change-denial-like-sending-a-little-girl-to-near-certain-death

  Ingen ’piece-of-cake’ att övertyga någon inom religionen, VSB ofta här oxo!

  Mvh/TJ

 52. Thomas P

  Ulf L #48 ”Då hade jag fel. Du har en gång i ett perifert ämne hävdat en åsikt här och senare motsatt åsikt i en annan blogg och hänvisar nu dit. ”

  Och av en slump skedde detta efter alla år just i den här tråden där du senare klagade över att jag aldrig erkände fel. Tänk vad egendomlig slumpen kan vara ibland…

 53. Ulf L

  Jo, men det satt långt inne. Thomas hade dessförinnan flera ggr, och med (sedvanlig!) tvärsäkerhet hävdat att Patrick Moore aldrig varit grundare av GreenPeace, och andra gången trots att dessutom trots att båda gångerna fick sitt skitsnack nedskjutet med besked, se här samt kommentarerna fram till #28 därefter, speciellt #26!

  1:a gången han försökte med aktivistlögnerna frågade jag honom också varifrån han hade fått sin desinformation. Men raka sar kan ju CAGW-aktivisterna aldrig ge, eller ens svara öht …

  Men jag noterar att det alltså gått så långt att Thomas P här får beröm (av flera tom) för att han för en gångs skull skriver ngt som faktiskt är sant, men som inte ligger i linje med alarmisternas story och överdrifter … även om det satt hårt och långt inne som sagt!

 54. Sören F

  Klimatforskningskrisen begripliggjord i 10 korta punkter:

  – Mainstream-medias idé om false equivalence är delvis begriplig, men allra mest okunnig; den känner inte till vilka de egentliga sidorna är.

  – Dess (alltför imponerade) föreställning om ”klimatforskarna” behöver omfatta också geoproxy-empirien.

  – Geoproxy-empirien kopplar kosmogena nuklider med historieskala-klimat och ocean lag, och utgör en inomvetenskaplig andra sida relativt ”konsensus”.

  – Mainstreams ansats kretsar kring modellarbetet, klimatsimulering, modeller som emellertid ovaliderade kör utan geoproxy-empiriens process (eftersom dess mekanism är otillräckligt känd).

  – IPCC:s Summary for Policymakers, SPM:ens (skriven _av_ policymakers), säkerhet kring huvudsakligen antropogen modern uppvärmning måste därmed antas vara en påtaglig kvalitativ övervärdering.

  – Allt detta är publicerat i sina beståndsdelar, men behöver också sammanfattas pedagogiskt (görs någorlunda av Vahrenholt & Lühning i The neglected sun); geoproxy-empiriens olika publikationer behöver i det sammanhanget metautvärderas.

  – Så forskning står mot mainstreams media-och-politiker.

  – Mainstreams egna fåtal till forskaraktivister har bildat centrum av en obehaglig, överteoretisk kult/ekokammare, komplett med också upphetsade, religionsknepiga unggardister (skeptikerrörelse, anti-kreationism).

  – Den fokuserar på de disparata ”skeptikerna”, vars majoritet i sin tur fokuserar på sekundära symptom – klimatsimuleringsarbetets falsifiering – men som också vet relativt lite om orsaken: den icke-inkorporerade geoproxy-empirien. Skepticismens informerade kärna utgör en minoritet av skepticismen..

  – Miljöbranschen är inte behjälplig (med enstaka undantag) och riskerar allas vår miljöbaby med badvattnet.

 55. Gunnar Strandell

  Thomas P #24
  Angående Patrick Moore.
  Det är ju trevligt att se att du till slut har tagit till dig fakta i målet.
  Men varför avslutar du din kommentar med att underbygga ännu en lögn?
  Citat:
  ”unlike, for example, Lomborg who as it seems made his membership up to gain credibility.”

  Du vet att det finns inget stöd för detta påstående i den danska eller dess svenska översättning av originalupplagorna, men att andra utgivare och journalister använt begreppet ”medlem” som synonym till ”anhängare”.

 56. Thomas P

  Gunnar #55 Lomborg beskriver sig själv som ”“an old left-wing Greenpeace member” i förordet:
  http://books.google.se/books?id=JuLko8USApwC&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false
  En gång i tiden fanns förordet upplagt på hans egen hemsida och frasen fanns med där också. Danska originalet har jag däremot inte läst.

 57. Gunnar Strandell

  Thomas P #56
  I den svenska upplagan från 2001 står det i inledningen:
  ”Detta provocerade mig, gammal Greenpeaceare och miljöpessimist som jag var.”

  Att du gör advokatyr av detta genom att Greenpeace väljer sina medlemmar och att Lomborg aldrig blivit invald, men gett sitt stöd till organisationen, visar bara din egen brist på sunt förnuft.

  Har du definierat din egen inställning till Greenpeace?

 58. Thomas P

  Gunnar #57 Här en intervju med Lomborg: ”Jeg har altid været bekymret og været medlem af Greenpeace, men jeg havde ikke tænkt, at det skulle være mit akademiske virke”
  http://jobbank.ku.dk/omJobsoegning/58105/bjoern-lomborg-miljoemanden-folk-elsker-at
  Saken är den att Greenpeace kollade sitt register och Lomborg har aldrig varit stödmedlem. Detta fick Lomborg att säga att han kanske bara gett pengar till Greenpeace någon gång.

 59. Gunnar Strandell

  Thomas P #58
  Jag kan bara konstatera att du fortsätter din advokatyr och rekommenderar dig att när klimathypen lagt sig söka, dig till MC-klubbarna som gör stor skillnad mellan medlemmar och ”Hang arounds” i sin verksamhet.

  Varför undviker du att kommentera det Lomborg faktiskt skriver och säger i klimat- och miljöfrågor?
  Kan det vara så att argumenten tryter?

 60. Thomas P

  Gunnar #59 Där blev det lite väl uppenbart att du övergick till personangrepp när det visade sig att du hade fel. Prova att erkänna felet istället, det var på så sätt Lomborg kom in i diskussionen här i tråden.

 61. Thomas

  Det verkar som om du helt okritiskt litar GreenPeace ord, alltså en organisation som aktivt ljugit tom om vilka som är sina egna grundare och därmed vilseleder sina egna medlemmar och anhängare …

  Vad vill du uppnå med vad du försöker här? Vill du få det till att Lomborg (också!) skulle ljuga om sådant? Varför skulle han det?

  Personligen tvivlar jag inte på att Lomborg menade att ’han var med’ i GreenPeace om han upprepat hävdar det. Greenpeace kallar iaf dem som ger dem pengar för ’members’ … men det verkar som om du vill definiera medlemskap till ngt mer …

  Och sen undrar jag verkligen hur du öht skulle kunna avgöra på avstånd både att Lomborg skulle hittat på det hela, och dessutom med vilket motiv … Sådant kan du inte, utan återigen fantiserar och fabulerar du

 62. Intressant är också att följa Desmogblog-tråden om Patrick Moores GreenPeace-medlemskap. Där ’argumenteras’ det benhårt för att Thomas har fel. Det faktum att GP reviderar sin egen historia är totalt irrelevant för dessa fanatiker ….. Sorry, inget annat epitet för dem riktigt rättvisa.

 63. Thomas P

  Jonas #61 Missade du att Lomborg retirerade och ställd inför uppgifterna från Greenpeace konstaterade att han nog bara skänkt dem pengar någon gång? Men du kanske vill få det till att Lomborg (också!) skulle ljuga om sådant? Varför skulle han det?

  ”Greenpeace kallar iaf dem som ger dem pengar för ‘members’ …”

  Formellt är man stödmedlem, men jag den distinktionen tror jag inte många som tror sig vara medlemmar insett. Nu var dock Lomborg inte det heller.

  Motivet är väl uppenbart? Lomborg hade inga meriter på miljöområdet så istället marknadsförde han sig själv som miljövän som kommit att se ljuset. Omvändelselitteratur är alltid populär. För att kunna ha titeln ”The Skeptical Environmentalist” måste han ju på något sätt kunna hävda sig varit environmentalist. Det är bara se hur hans första bok marknadsfördes för att inse värdet i det hela.

 64. Nejdå, jag har inte missat vad du påstått. Men den ’information’ du presenterar låter som tagen från aktivisthåll, tillrättalagd och skruvad ytterligare om den nu öht innehåller ett korn av sanning (vilket jag inte kan avgöra).

  Men det är precis som du säger, ger man dem pengar klassar de det som ’memberhip’, men att jag skulle lita på deras ’bokföring’ av allt sådant kan du glömma.

  Vidare: Dina spekulationer både om sakförhållanden, om motiv och syften och bedrägliga avsikter är just bara det. Sådant som aktivisterna ständigt vill intala sig … ofta totalt ogrundat i ngn verklighet.

  Och vad skulle ”meriter på miljöområdet” öht kunna vara? Stödmedelmskap i GreenPeace!? Du måste skämta …

  Du verkar återigen vara fast i föreställningen om att man måste ha ett certifikat utställt av tex GreenPeace för att vara miljövän … Det är ju så rubbat så man baxnar!