Hur kommuniceras forskning om klimatfrågan? II

Kurt Wahlstedt & Gunnar Holmgren

Ett exempel från Uppsala Universitet

Forskningen har på senare tid börjat intressera sig för psykologiska mekanismer bakom så kallade ”klimatförnekare”. Till exempel har Martin Hultman på Chalmers beviljats flera miljoner i forskningsanslag från Energimyndigheten och Formas för att utröna olika samband med ”klimatförnekelse”.

kirsti jylha sv
Kristi Jylhä -Institutet för framtisdstudier

Vi har granskat hur ett pressmeddelande gällande en avhandling från Uppsala Universitet om sambandet mellan politiska preferenser och personlighet å ena sidan och klimatförnekelse å andra sidan stämmer överens med resultaten som presenteras i avhandlingen och de artiklar som avhandlingen vilar på.


Ny avhandling om psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar

Pressmeddelande
29 september 2016

Klimatförändringar är ett allvarligt hot mot människor, djur, och jordens ekosystem. Trots detta har effektiva klimatåtgärder dröjt, delvis för att det finns de som fortfarande förnekar att det finns ett problem. I en ny avhandling i psykologi från Uppsala universitet har Kirsti Jylhä undersökt psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar. Resultaten visar att individer som accepterar hierarkiska maktstrukturer har större benägenhet att förneka problemet.

Inom forskarvärlden råder stor enighet om att människan har omfattande inverkan på klimatet och att vi står inför stora utmaningar. Men det finns också mängder av felaktig information om klimatförändringar i cirkulation som till stor del är skapad och spridd av organiserade kampanjer med syftet att försena åtgärder som kan motverka klimatutvecklingen. Och det finns människor som är mer benägna än andra att ta till sig denna vilseledande information.

Tidigare forskning har konsekvent visat att det är vanligare bland politiskt konservativa individer att förneka klimatförändringar. I sin avhandling har Kirsti Jylhä undersökt detta samband vidare och i mer detalj. Studierna omfattade ideologiska- och personlighetsvariabler som korrelerar med politisk ideologi och prövade om dessa variabler också korrelerar med förnekelse av klimatförändringar.

Resultaten visade att förnekelse av klimatförändringar korrelerar med politisk orientering, auktoritära attityder och stöd för bibehållet status quo, samt med en kallhamrad personlighet (låg empati och hög dominans), trångsynt personlighet (låg öppenhet för erfarenhet), en benägenhet att undvika oro, och med manligt kön. En variabel, den så kallade ’social dominansorientering’ (SDO), visade sig dock kunna förklara alla dessa kopplingar, antingen helt eller delvis.

Social dominansorientering mäter acceptansen för och förespråkandet av hierarkiska och dominanta relationer mellan sociala grupper. Denna acceptans av hierarkier sträcker sig också till att acceptera människans dominans över naturen. Sambandet mellan SDO och förnekelse kan eventuellt förklaras när man beaktar att det finns många orättvisor i klimatförändringar. Vår egen nutida rika livsstil är den främsta anledningen till klimatförändringarna men de mest allvarliga konsekvenserna drabbar fattigare länder och människor, samt djur och framtida generationer av människor.

Det är möjligt att människor som accepterar den ojämlika fördelningen av risker och fördelar med klimatförändringar har det lättare att fortsätta att kräva mer bevis för att klimatförändringar faktiskt äger rum innan man erkänner dem och är villig att vidta åtgärder, menar Kirsti Jylhä.
Frågan är då hur klimatproblemet bäst presenteras för människor med hög SDO för att övertyga dem om behovet av åtgärder.

– Argumenten som används i klimatdebatten handlar ofta om att ge upp bekvämligheter i livet för att ta hand om naturen och de fattiga eller svaga i världen. Men det är kanske inte ett lockande argument för en person som ser världen ur ett hierarkiskt perspektiv. Det skulle kanske vara bättre att prata i andra termer och beskriva hur alla kommer att dra nytta av åtgärderna istället för att påverkas av följderna och att åtgärderna inte behöver vara ett hot mot den rådande samhällsstrukturen, säger Kirsti Jylhä.


Synpunkter på ovanstående pressmeddelande.

För detta har vi gått igenom de tre artiklar1,2,3 som utgör grunden för avhandlingen samt avhandlingen i dess helhet4

1. I pressmeddelandet påstås att det råder stor enighet bland forskarna (97% enl. Cook et.al., se vår förra artikel om kommunikation av detta resultat) om att människan har en omfattande inverkan på klimatet samt att klimatförändringarna på lång sikt kan överstiga människans förmåga till adaptation och att det krävs mycket omfattande åtgärder för att förhindra dessa förändringar. Det finns dock en omfattande dokumentation som ifrågasätter dessa påståenden, inte att människan har påverkan, men däremot hur stor och omfattande den är samt hur stort behovet av genomgripande åtgärder är. Se t.ex. här på Klimatupplysningen.se

2. I artiklarna utgår författarna från att motståndet mot dessa påståenden bl.a. beror på organiserade kampanjer, förnekande av bevisade fakta samt att vissa människor är mer benägna än andra att ta till sig vilseledande information.

3. Vad menas egentligen med ”förnekelse av klimatförändringar” som nämns upprepade gånger? Det framgår inte klart av pressmeddelandet. Mycket få torde anse att klimatet inte förändras över tid.

4. Det hävdas i pressmeddelandet att avhandlingen visat att politisk orientering (höger, vår anm.), auktoritära attityder och stöd för bibehållet status quo, samt med en kallhamrad personlighet (låg empati och hög dominans), trångsynt personlighet (låg öppenhet för erfarenhet), en benägenhet att undvika oro samt manligt kön är korrelerade med ”klimatförnekelse”.

En ”klimatförnekare” kännetecknas alltså bland annat av att ha auktoritära attityder, vara kallhamrad och trångsynt. (Leta i valfritt synonymregister efter synonymer till dessa begrepp).
En ”klimatförnekare” som han/hon beskrivs enligt pressmeddelandet är knappast en person som man vill vara närmare bekant med.

5. Samtidigt sägs det att Social Dominansorientering, (SDO), kan förklara alla de ovannämnda sambanden, helt eller delvis. Hög SDO innebär bland annat acceptans för och förespråkande av hierarkiska och dominanta relationer mellan sociala grupper och att acceptera människans dominans över naturen. Hur går det ihop? En variabel, (t.ex. empati), är korrelerad med SDO vilken i sin tur är korrelerad med ”klimatförnekande”. Då ”medieras”, enligt författarna den variabeln (empati) till att också ha samband med ”klimatförnekelse”, även om något direkt samband inte skulle finnas mellan empati och ”klimatförnekelse”.

6. Nedan granskar vi påståendena var och en för sig med utgångspunkt i avhandlingen och de tre artiklarna som nämns i referenslistan. Enbart direkta korrelationer mellan respektive variabel och ”klimatförnekelse” berörs.

7. Påstående: ”Förnekelse av klimatförändringar” korrelerar med politisk orientering.

I studie 1 fanns ingen korrelation mellan politisk orientering och ”klimatförnekelse”1.

I studie 3 har undersökts korrelation mellan political conservatism och ”klimatförnekelse”3. Korrelationskoefficienten (β) i den brasilianska gruppen var 0.05 och i den svenska 0.08, d.v.s. ingen signifikant korrelation.

I en senare analys, se avhandlingen, som omfattade studie 2 och den svenska delen av studie 3 fann man dock en signifikant korrelation mellan politisk orientering (höger) och ”klimatförnekelse”, dock med en låg korrelationskoefficient (β), 0.14.

8. Påstående: ”Förnekelse av klimatförändringar korrelerar med manligt kön”.

Detta är bara studerat i studie 3 som är en gemensam studie mellan Brasilien och Sverige. För brasilianare fanns en signifikant korrelation mellan manligt kön och ”klimatförnekelse” men inte för svenskar. Korrelationskoefficienten (β) mellan svenska män och ”klimatförnekelse” var 0,033

9. Påstående: ”Förnekelse av klimatförändringar” korrelerar med auktoritära attityder.

I studie 2 var korrelationkoefficienten (β) mellan ”domineering” och ”klimatförnekelse” = -0.06. Inte heller här sågs någon korrelation mellan påståendet och de faktiska resultaten.2

10. Påstående: ”Förnekelse av klimatförändringar” korrelerar med ”kallhamrad personlighet”.

Ingenstans i artiklarna finns begreppet ”kallhamrad personlighet” nämnt. Empati (självskattad) har testats mot ”klimatförnekelse” i studie 2 utan signifikanta samband (β)=-0.022, således ingen signifikant korrelation.

11. Påstående: ”Förnekelse av klimatförändringar” korrelerar med ”trångsynt personlighet”.

Begreppet ”trångsynt personlighet”, som ej är nämnt i artiklarna, har i studie 2 testats med variabeln ”openness”. Inget signifikant samband med ”klimatförnekelse” hittades2.

12. Påstående: ”Förnekelse av klimatförändringar” korrelerar med SDO. I alla studierna har denna variabel visat sig korrelera med ”klimatförnekelse”. Dock har sambandet varit tämligen svagt, i studie 2, den enda där detta redovisas, konstaterades att SDO stod för 14% av variansen beträffande ”klimatförnekelse”. Återstår alltså 86% att förklara.

13. Författarna har alltså i studierna visat signifikanta korrelationer mellan SDO och ”klimatförnekelse” samt mellan brasilianska män och ”klimatförnekelse”. Inga direkta korrelationer förutom dessa har kunnat visas i studierna. (I efteranalys fann man dock en svag korrelation mellan politisk orientering (höger) samt tendens att vara orolig och ”klimatförnekelse”).

Ändå anger man i pressmeddelandet att det finns samband mellan kallhamrade (låg empati och hög dominans) respektive trångsynta personligheter (låg öppenhet för erfarenheter), manligt kön, stöd för bibehållet status quo och ”klimatförnekelse”. Man har genomgående använt sig av korrelationer vilket ju inte kan jämställas med kausalsamband.

Kallhamrade respektive trångsynta personligheter är inte några vetenskapligt definierade begrepp.

14. De sista styckena i pressmeddelandet handlar om vilka strategier som skall presenteras för människor med hög SDO för att övertyga dem om behovet av åtgärder.

Frågan är om det är rimligt att en doktorsavhandling vid ett statligt universitet skall leda till en värdering av människors åsikter och hur dessa kan förändras i önskvärd riktning.

Dessutom är det grovt missvisande att i ett pressmeddelande skriva om ”förnekelse av klimatförändringar” när det som sannolikt avses är ”olika uppfattningar om människans påverkan på klimatet”. Universitetet hjälper här till att sprida fördomar om de personer som har en annan uppfattning än det som uppfattas som konsensus.

Det är vår uppfattning att pressmeddelandet inte återspeglar innehåll och resultat i artiklarna som ingår i avhandlingen på ett korrekt sätt.

Referenser:

1. Häkkinen K, Akrami N (2014). Ideology and climate change denial. Personality and Individual differences, 70, 62-65.
2. Jylhä K, Akrami N (2015). Social dominance orientation and climate change denial: The role of dominance and system justification. . Personality and Individual differences, 86, 108-111.
3. Jylhä K, Cantal C, Akrami N, Milfont TL (2016). Denial of anthropogenic climate change: Social dominance orientation helps explain the conservative male effect in Brazil and Sweden. Personality and Individual differences, 98, 184-187.
4. Avhandling: Ideological roots of climate change denial: Resistance to change, acceptance of inequality, or both? Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi. (2016) ISBN: 978-91-554-9621-0

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. AG

  Varför inte be inst. att dra in avhandlingen? Den uppfyller ju inga grundläggande vetenskapliga krav.

 2. foliehatt

  Var det verkligen Uppsala universitet? Det låter mer som en produkt från Södertörns högskola.

 3. Stefan+Eriksson

  Vore det möjligt att få ta del av en avhandling, som då beskriver inställningen till klimatfrågan bland större befolkningsgrupper.
  Intressant att få veta hur argumenten lyder bland stora delar av jordens befolkning som fortfarande lagar sin mat över öppen eld.
  Vad tycker dessa människor om att få tillgång till en elektrisk spis?
  Har de dåligt samvete gällande klimatets förändring.

 4. Lasse

  Utmärkt granskning av de fördomar som finns ang klimatskeptisism. (för vem kan förneka klimatet dvs temperatur , nederbörd eller vind under 30 år?)

  En aktuell tonåring med starka klimatkänslor har i dagarna presenterats i en dokumentärfilm. Hennes anamnes och sjukdomsbild aktualiseras då. Bokstäver och utanförskap.
  Sen en aktion som filmas från första dagen och får följare i stora skaror väldigt fort. Massiv media täckning.
  Där kan man behöva en forskningsrapport.

 5. laco

  #2 Ja det var underhållande. Som något ur Hasse och Tages produktion.
  Men hur hänger det ihop, ”Ny avhandling” fast årtalet är 2016?

 6. Agneta Isacsson

  Djupt kränkande och felaktigt!
  Jag är kvinna, mamma, engagerad i flyktingfrågor allmänt, frivilligt fosterhem sedan 2016, gymnasielärare i biologi och jag häpnar i stort sett dagligen över de helt frånvarande källorna för alla katastrofscenarierna som presenteras. Undra på att jag inte blir övertygad.

 7. JP

  Varför ser man ingen vetenskaplig(?) avhandling om de mest extrema klimatalarmisterna?
  Skulle vara intressant med en personlighetsanalys av Rockström, Kuylenstierna, Pär Holmgren, Greta, Wijkman mfl.
  Var står dessa på höger-vänster skalan?
  Hur förhåller de sig till auktoritära organisationer som FN och EU?
  Vad tycker de om de globalistiska miljardärerna och deras inflytande över världspolitiken?
  Vad är deras syn på demokrati?

  Men detta skulle ju vara så totalt politiskt inkorrekt så att ingen institution skulle våga stå bakom något sådant.

 8. Kaj+Wahlberg

  Det är nog inte många som förnekar att klimatet förändras. Det gör det hela tiden. Det man kan diskutera är hur stor människans påverkan är. Det kanske är så enkelt att personer som ifrågasätter storleken av denna påverkan, är självständiga och har förmåga att tänka själva. Sådana människor är farliga för det politiskt, korrekta etablissemang som vill styra våra åsikter.

 9. Lasse

  #7 och #8 En vanlig inställning hos alarmister är att förneka klimatets variation, med medeltida värmeperioden som varmare än dagens och lilla istiden som kallare.
  Så de om några är väl förnekare!
  Dagens WUWT innehåller kritik av Googles sökmotor med en hänvisning till ett intressant meningsutbyte mellan en alarmist och Willis E. ( https://wattsupwiththat.com/2020/01/18/gavins-falsifiable-science/)

  Google har tagit över och påverkar världen!
  Där kan man tala om kommunikationspåverkan!

 10. BENNY Wiktorsson

  Jag förstår inte logiken hos klimatalarmisterna det är väl de som borde kallas klimatförnekare för i deras värld blir det bara varmare och varmare man förnekar att det har varit varmperioder förr.
  Jag trodde på klimarförändringarna enl AGW tills för kanske fem år sedan även om jag alldrig har trott att det skulle vara något allvarligt ”man får väl anpassa sig lite” kan tänka.
  Eftersom jag bor i Norrland har jag varit mycket i naturen skidåkning,skoter och fiske. Under ca 1990-2010 blev det helt klart mycket varmare, på 70-80 talet då frös det i spöringarna nattetid rätt ofta i Juli, vintrarna var långa med rejält me snö sällan problem med skidföret. Sedan under decennierna runt millenieskiftet blev sommrarna klart varmare vårfloden gick tidigare innan var det meningslöst att fiska i de större vattendragen som avvattnade fjällen vid midsommartid. Men sedan på 90-00 -talen blev laxälvarna och fjällvattnen badvarma minns flera fjällturer när man satt under små vattenfall och duschade i 22°C vatten och de norska laxälvarna var nästan torra såg folk som badade i älvarna och plockade upp 10 kiloslaxar med händerna.
  Så 2012 blev det den första miljöbilen och 4 år senare dags för ny då gick tanken till el/hybrid kanske solceller på taket. Men det hade redan börjat förändras det var inte lika varma sommrar det började gå att åka skidor större delen av vintrarna igen, fiskesommrarna blev ofta kanonbra igen. Så elbilen och solcellerna ledde till att man började läsa på det var ju stora investeringar. Elbil blev det inte för dyrt och osäkert solcellerna ligger på is.
  Den här sidan blev en ögonöppnare plus att man lyssnade och läste mycket och googlade för att själv kunna se data, sedan har ju snöförhållanden var på rekordnivåer de senaste åren senaste sommrarna har det kommit decimetrar av snö första veckorna av Juli fjällnära i.o.f.s men inte så högt som kalfjäll. Även isarna vid polerna har börjat återhämta sig även om det periodvis kan vara halvklent. Många köldrekord slås runt om i världen men ingenting skrivs i MSM om detta så det är väl klimatförnekelse när man bara skriver om när det varmt och lite is, men aldrig när det är kallt och snörekord.

 11. Daniel+Wiklund

  Jag är nog smittad av klimatförnekelsjukan. Eller så får jag skylla min rädsla för istid på min farfar. Han fick en tuff start i livet. Föddes veckan efter midsommar i en by utanför Piteå 1866, då det låg kvar is på träsket, ännu värre året därpå. Kanske lite epigenetik. Men läser jag kuriren idag (liksom andra dagar) så finns där medicin mot min sjukdom. Idag, dels en recension av Greta filmen, dels en intervju med den som gjort filmen. Även nordnytt gjorde ett försök att få mig på andra tankar. Ett reportage om att vi norrbottningar vill ha lokalproducerad mat. Och ännu viktigare var att vi vill att produktionen ska vara HÅLLBAR.

 12. Sören+G

  Man är alltså kallhamrad om man är orolig för att elproduktionen ska braka samman genom alla stasningar på s.k. förnybar el och att vi ska stå utan el en smällkall vinterdag.

 13. Simon

  #12 Sören
  Ja man är tydligen också kallhamrad och självisk om man anser att en marknadsekonomi är bättre på att leverera välstånd än en planekonomi. Jag råkar nämligen tycka att det är bättre att bekämpa fattigdom än rikedom, alltså är jag egoistisk, orättvis och osolidarisk. Känns faktiskt djupt kränkande.

 14. Gunnar Juliusson

  Hur har Jylhä hittat och definierat sina försökspersoner och deras inställning i olika frågor?
  Har hon själv initierat och genomfört studien i Brasilien, eller har hon bara hängt på en annan studie?

  Filmen om Greta har fått mycket stor uppmärksamhet, jag har förstås inte sett den med multipla hyllningar framförs i alla medier. Dock tycks filmen inte på något sätt ta upp de viktigaste frågorna – hur har Greta kommit till den ståndpunkt hon har? Hur skapas de texter som hon framför på världens scener? Hur reflekterar hon över sanningshalten i sitt budskap och över de som framför andra synpunkter? Hur har hennes kontakter med de organisationer som drivit fram henne (förutom pappan) ?
  Dessa frågor är uppenbarliga inte förenliga med att stötta Gretas alarmistiska budskap och undertrycks därför.

 15. Kurt Wahlstedt

  Hej,
  Vill förtydliga att vi inte har haft för avsikt att granska avhandlingen närmare, den försvarades och godkändes 2016. Det är pressmeddelandet och hur det avspeglar resultaten i avhandlingen som vi undersökt. Pressmeddelandet finns fortfarande att läsa på Uppsala Universitets hemsida.

 16. Ett stort problem med både journalister och forskare som vill skriva om eller studera oss som är skeptiska till klimatalarmismen är att de inte alls är insatta i den vetenskapliga diskussionen. De vet inte vari oenigheten består och de känner inte till vad som publiceras dagligdags. Istället går de på vad de själv och andra tror och hört talas om. Själv har jag flera gånger försökt komma i kontakt med några av de aktuella forskarna och berätta, men alltid bemötts med tystnad.

  Mytspridningen och upprepandet av dessa myter lever sitt eget liv. De lever i en parallell verklighet och skriver vitt och brett om denna fantasivärld. Det finns t.o.m. tidskrifter där de kan publicera sig. De gör karriär och får betalt för det. Så det finns egentligen inga incitament för dem att försöka ta reda på vad som är sant och falskt.

 17. Sören+G

  Jag hörde någon kommentar om Greta-filmen att den skildrade en osannolk resa från en ensam tonårings demonstration till att ha fått tala med världsledare.
  Jag kan inte se att det är något osannolikt med det. Hon har haft mediabevakning från dag 1 och omgiven av filmteam. En välorganiserad kampanj.

 18. jensen

  Skulle vara intressant med vederbörande psykologs bedömning av Michael Shellenbergers karaktär.

  https://www.youtube.com/watch?v=HOG1BvjYiWA&feature=emb_rel_pause

 19. Göran J

  Den här avhandlingen visar det som var beställt av den som beviljade pengarna till den s.k. forskningen fick valuta för pengarna.
  Beställaren var säkert nöjd med resultatet. Det faller på sin egen orimlighet att resultatet av den här forskningen skulle få ett annat resultat.

  Vad jag skulle vilja ha svaret på är varför så många religiösa människor tror på AGW teorin.
  AGW är ju helt och hållit en produkt av skickligt manipulerande av vetenskaplig fakta.

  Jag kan fortfarande inte se någon alarmerande klimatförändring som kommer från halten av CO2 i atmosfären.

  Om senaste rön stämmer så är känsligheten för CO2 0,35 grader Celsius och då har AGW totalt spelat ut sin roll.

 20. Sören+G

  #19 Göran J
  Sedan får man fråga sig vad hoten består i. Extremväder, torka etc. har inte blivit vanligare sedan koldioxidhalten i atmosfären började öka. Tvärtom växer det bättre just p.g.a. av den.
  Havsnivån har haft en konstant trend på 1-2 mm/år sedan Lilla istidens slut för 150 år sedan.

 21. Petter F

  Kanske läste slarvigt, men jag såg bara en massa korrelationer, inget om kausalitet. Här finns andra (likartade?):
  https://tylervigen.com/old-version.html

 22. Björn

  Ja, våra jästskribenter belyser här en mörk och omotsagd del av svenska universitets undervisning i sådant som kan knytas till humanistisk inriktning. Kan verkligen Uppsala universitet godkänna att bli nedkletad av en sådan här osaklig och för många, en kränkande avhandling? Hur långt ner i mörkret skall den högre undervisningen sjunka innan någon reagerar?

 23. Lasse

  En liten film som kan sätta fossil energi i relation till nyttan.
  17 gånger mer mänskligt liv på 200 år.
  https://www.youtube.com/watch?v=UlYFiA7dqFE

  Fö så pågår en granskning av den film som är aktuell på P1 kultur just nu. Fenomenet barn som skäller på världsledare gillades.
  Frågan är varför vi inte inser vad de vill göra? 17 gånger mindre mänskligt liv?

 24. Per I

  Syftet med avhandlingen verkar vara att med allehanda negativa epitet tillintetgöra de som ifrågasätter klimatalarmisterna. Det har förutsatts att det är nåt fel på de som inte stämmer in i kören. Och har man den inställningen är det inte konstigt att man hittar det man letar efter.

 25. Ulf

  Jag har tidigare påpekat problemet med avhandlingar och pressmeddelande inom klimateriet. Skulle nog gissa att man satt detta i system. För att trilla över peer rewiev tröskeln kan man inte ha ren rappakalja i själva forskningsrapporten eller avhandlingen. Pressmeddelandet däremot kan man vräka ur sig alla sina fördomar och vanföreställningar utan konsekvenser.
  Har bara sett detta i Sverige så vet inte hur det är utomlands. Enklast vore att även peer rewiev omfattar pressmeddelandet.

 26. Ulf

  Och naturligtvis ställer man sig på en liten minoritets sida och ständigt blir kallad både det ena och det andra för att man tror på hierarkiska maktstrukturer, jo tjena.
  Är det inte mer troligt att de, dvs klimatfanatikerna, som aldrig kommer bortom pressmeddelandet, tror på hierarkiska maktstrukturer? Som aldrig skulle läsa avhandlingen med kritiska ögon.

 27. Tack för utmärkta rader igen.
  Uppsala Universitet FN,IPCC, Rockström, Hultman, Greta osv. Man önskar man kunde vara med och berätta om dessa halvfigurer, som nog faktiskt trodde på CO2 negativa påverkan och skrönorna om faktagranskarna, om 40 år, när de försöker gömma sig, och PK-folket försöker skyla över detta politiska och vetenskapliga haveri i ett kyligare klimat. Hujedamej!

 28. Daniel+Wiklund

  Greta är i smöret. Igår startade artisten Sofia Jannok ett upprop mot Sveaskogs planerade avverkning i Luokta Mavas. Det fick stor spridning, och när Greta stödde uppropet backade Svea skog. Vilken makt denna unga tjej har. Kan det vara hälsosamt.

 29. Hans Götzsche

  Tack för ett utmärkt påpekande av att vetenskap inte är vetenskap längre. Det finns i grunden inga skillnader mellan före detta Sovjetunionen och vårt moderna samhälle. Då var man, om man inte accepterade kommunismens sanningar, förmodligen psykiskt sjuk och riskerade bli intagen på någon psykavdelning. Om man numera är “klimatförnekare” (i sig en motsägelse och alltså ett meningslöst uttryck) då riskerar man att de säger att man har en psykisk diagnos. Det verkar som att Kirsti Jylhä inte har några naturvetenskapliga kunskaper als; men uppenbarligen inte heller någon vetenskaplig bakgrund.

 30. JoachimÖ

  Här finns avhandlingen att läsa:
  http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:945529/FULLTEXT01.pdf
  Min tanke efter en snabb genomläsning av abstract är att frågeställningen från början är mycket begränsad. Endast ett par möjliga svar av många ska testas. Dessutom tycks teorin om Social Dominance Orientation vara en huvudförklaring i avhandlingen. Jag har inte lyckats utröna om SDO är allmänt accepterad och användbar.

 31. T Back

  Greta blev väl indoktrinerad i skolan.

 32. Karl Eider

  #30 Joachim

  SDO och SDT på Wikipedia:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Social_dominance_orientation?wprov=sfla1

 33. En annan

  @31
  Tror snarare att Greta uppfostrades av sin far på diverse hotellrum runt om i världen, medans modern drog in degen…
  Gretas ångest om sin uppväxt ska snarare skyllas hennes far, en medioker skådis som när moderns röst började ge vika för åldern blev desperat.
  Så när Greta saknar sin barndom, hör vi Svantes röst!
  Vi får hoppas att föräldrarna får ihop till hyran i sin modesta lägenhet, möblerad med ihopskrapade loppisfynd från världens dyraste möbelhus, men strunt samma, allt för den goda saken …
  Ett stort pluss till reklammakaren och hans partner, den k-strukne läraren som tidigt hängde på trenden. Ni har väl hört talas om ” we dont have time# ?
  Fast att använda klimatet som skrämselkälla verkar ju löna sig, eller hur Rockström Et.al ?
  Tråkigt nog för alla horder av gratisätare från diverse skurkstater blev nästa COP-möte inställt…men SR klimatkorrespondenter måste kanske ändå använda det superklimatomkullkastande flyget lite ibland…
  Men upp med plånboken Svensson, för denna omställning kommer att bli dyr för dig, Agenda 2030 ligger i pipen, dock ligger snart usa:s hegonomi och sprattlar i sin egen kökenmödding. Klaus Swaube verkar vara en kul typ, fullt i klass med en pajas från igår med snedkammad lugg och löjlig mustash!

 34. Lennart Bengtsson

  Kristi Jylhäs avhandling? är bara ett exempel på alla stolligheter som är en följd av postmodernismens(PM) förnekande av naturvetenskapen.

  Marcuse, an av de ledande ”filosoferna inom PM ansåg att filosofins mål var ett absolut tillintetgörande av det sunda förnuftets värld. Gruppen kring svenska akademien och inte minst DN:s kultursida har under lång tid gett trovärdighet åt den i mitt tycke fullständigt sabbade postmodernismen som sedan har spritt som ringar på vattnet i Sverige och numera mer eller mindre dominerar universitet, akademi och myndigheter i dagens Sverige med sin destruktiva kvasi-filosofi. Den vänder sig mot upplysningstiden och är till sin natur helt vetenskapsfientlig.

  En person som spelat en aktiv roll är Masoud Kamali som forskningsråden har stött med kraftiga anslag. Han menar att det var Descartes och Linné som introducerade en ”vetenskaplig rasism” genom försöken att systematisera kunskap!

  Priset i postmodernismen fullständiga galenskap tar nog ändå den amerikanska ”filosofen” Sandra Harding som hävdar att all kunskap härstammar från ens sociala position och karakteriserar Newtons Principia Mathematica(1687) som en våldtäktsmanual!!

  Så vansinnig är faktiskt postmodernismen och nu sitter den stadigt inte minst i alla myndigheter med sin genus och hbtq filosofi. Det är därför som Jylhäs avhandling nog inte blir den sista av sitt slag.

  Det skall bli intressant när man börjar jämföra vetenskaplighet inom coronabekämpningen. Blir det folkhälsomyndigheten som kommer att stämplas för ovetenskaplighet eller blir Kungl. Vetenskapsakademien? Eller åker båda ut på sopbacken.

 35. Tege+Tornvall

  Jag sände Kristi Jylhä ett mejl där jag förklarade att jag inte känner igen mig i hennes beskrivning av dem som inte tror på klimatlarmen. Jag fick ett artigt svar. Detsamma med Martin Hultman på Chalmers. Artigt svar – och sedan tystnad.

 36. Elisabet Näsman

  Hur sannolikt anser ni att det är att människans utsläpp av växthusgaser inte alls påverkar klimatet?
  Om nu uppvärmningen skulle vara en naturlig variation, kan det då ändå inte vara skäl att försöka dämpa den med tanke på de globala effekterna i form av höjda havsnivåer?
  Att minska utsläppen av kol har ju dessutom andra fördelar tex luftkvaliteten. Att bevara regnskog är ju också trevligt för den som tycker det är roligt med mångfald av växter och djur. Så varför inte gynna sådana åtgärder oavsett tron på klimatkatastrofer. Apropå manligt och kvinnligt kan man ju på ett ovetenskapligt sätt kolla vilka som deltar i den här tråden och vilka åsikter de förfäktar.
  Vänligen
  E

 37. Elisabeth N #36,

  Hur mycket antropogena växkthusgaser påverkar uppvärmningen är precis den fråga som ofta diskuteras här på denna blogg. Vi tar inte för givet att människan står för all uppvärmning. Detta eftersom vetenskapen även pekar på flera andra faktorer.

  Om den globala temperaturen blivit en grad varmare under 1900-talet fram till nu så skulle jag personligen gissa på att vi bidragit med 0,5 grader. Det finns vetenskapliga belägg för detta. Resten beror nog på solens ökade aktivitet under 1900-talet.

  ”Om nu uppvärmningen skulle vara en naturlig variation, kan det då ändå inte vara skäl att försöka dämpa den” Hur menar du att vi skulle kunna dämpa solens aktivitet, eller de globala havsströmmarna?

  Jag tror också att vi kan gynna mångfald av växter och djur i t.ex. jordbruket. Men detta åstadkommer vi inte genom att bygga vind- och solkraftsanläggningar. Dessa saker är tvärt om mycket negativa för djur (fåglar, fladdermöss, insekter).

 38. Hej Elisabet,
  vad roligt att du är här. Det finns några saker som kan vara bra att veta om den uppvärmning vi haft och den som i vissa scenarior förutses. Den första är att det egentligen inte blivit varmare, det har huvudsakligen blivit mindre kallt. Mildare vintrar och mindre kalla nätter. Vidare är den mest påtagliga effekten av den höjda koldioxidhalten att jorden blivit 10% grönare på 30 år. Dessutom ökar skördarna i stort sett varje år.

  Jag brukar fråga dem som är rädda för en uppvärmning

  ”berätta om en varm period som varit dålig för livet på jorden och om en kall period som varit gynnsam”

  Kulturer har gått under när det blivit kallare — inte när det blivit varmare.

  hälsningar
  Sten