Gästinlägg: Forskningen och politiken

UNEP

Här följer ett debattinlägg av Dan Ahlmark, verksam inom affärsutveckling och marknadsföring:

HYPOTESEN CAGW: FORSKNINGEN  OCH POLITIKEN

Frågan om global uppvärmning är numera viktig inte pga att någon global uppvärmning existerar, utan beroende på de samhälleliga konsekvenser och policies, som en övertygelse om företeelsen leder till. Seriös forskning visar, att det inte finns tillräckliga skäl att tro (1) att människans inverkan på klimatet varit betydande, och (2) att denna påverkan med nödvändighet orsakar en global uppvärmning med stora negativa konsekvenser. Medan man kunnat observera en uppgång i förekomsten av CO2 är det inte klarlagt vad som främst orsakat den och vad uppgången betyder. Några negativa konsekvenser av den högre CO2- nivån har ännu inte visats.

Nedan redovisar jag huvudinnehållet i ett avsnitt om klimat, som ingår i min nya bok*. Den handlar om en omvandling av dagens samhälle till ett friare sådant, och därvid granskar jag ett antal globala framtida hot mot länder, som i framtiden lyckas med en sådan omvandling. Vid sidan av EU, FN, internationell ekonomisk politik osv är då den internationella politiken gällande global uppvärmning ett av hoten.

VAD GÖR MÅNGA KLIMATFORSKNINGSRESULTAT DISKUTABLA?

Istället för att skapa ett gott, objektivt och ovedersägligt vetenskapligt underlag har forskningen om global uppvärmning uppvisat så många tecken på att vara manipulerad och osaklig, att det finns goda skäl att tro att inget underlag ännu finns för CAGW-hypotesen (Catastrophic Antropogenic Global Warming). Skandalerna baserade på hackade interna email visar, hur vissa forskare konspirerar för att undergräva andra, som är negativa till CAGW; den genomförda och dokumenterade förfalskningen av data för att visa en hockeystick-utveckling för temperaturen över tiden osv är en indikation på att man inte tror på att objektiv forskning kan påvisa CAGW.

I en hel del fall har det uppenbarligen förekommit mycket mera avancerade fuskmetoder för att stödja hypotesen. Ibland beror felaktiga forskningsresultat på att accepterade officiella databaser i sig själva har avsiktligt deformerats. Viktiga organisationer som t ex CRU East Anglia, NASA och NOAA har vägrat att redovisa vissa ursprungliga rådata för sina tidsserier och bara varit villiga att offentligt visa bearbetade serier. Ett vanligt sätt att skapa en uppåtgående temperaturtrend är att höja mätvärden gällande – säg – 50- och 60-talen och sänka den för 30- och 40-talen. Man kan med olika metoder justera (och justeringarna motiveras med olika skäl) datavärden, så att originalvärdena så småningom presenteras som lägre (eller vice versa) än de ursprungligen redovisade sanna värdena. Att minska antalet mätstationer och extrapolera eller att förlägga nya stationer till områden där miljön i sig innebär något högre värme t ex flygplatser är andra metoder att öka temperaturen. Extrapoleringar för områden utan mätstationer utgör alltid en möjlighet för den kreative med ett ideologiskt mål…

När naturen inte följde de valda modellernas prognoser, började man kalla fenomenet global förändring istället för global uppvärmning och konstruerar mängder av ”förklaringar” för att verkligheten inte följer modellutslagen. Det blir dock alltmer besvärande att temperaturen sedan närmare två decennier inte alls ökat i enlighet med prognoserna. Istället har temperaturen så småningom kommit att ligga kanske t o m under den lägsta av de enligt modellerna möjliga utvecklingslinjerna. Om man tillämpat vanlig vetenskaplig metodik, skulle hypotesen och därmed modellen/modellerna ha förkastats. Så har dock inte skett, för det hade ju medfört, att de avsedda politiska och ekonomiska konsekvenserna av påstådd CAGW inte kunnat introduceras.

För att säkra sina tesers överlevnad stöter man dessutom ut alla motståndare och låter inte dessa publicera forskning i de viktiga vetenskapliga tidskrifterna. Peer-reviewsystemet kan också användas för censur. Man fryser ut oppositionella från kvalificerade vetenskapliga sammankomster och demonstrerar för de forskarna att de har fel åsikter. Självfallet får de med felaktiga åsikter inga anslag och hindras att avancera på universiteten. Kritiken i media och hetsen mot forskare som inte faller till föga, har också vanligen varit hänsynslös. T o m hot om åtal har i några länder förts fram av forskare och politiker.

Eftersom forskningen nu bedrivits i flera decennier, borde man självfallet med de resurser som satts in ha funnit ett utmärkt underlag för CAGW-hypotesen – ifall ett sådant material existerar! Så är dock inte fallet, och det medför att man kan känna ett tillräckligt tvivel på hypotesen och att på inget sätt acceptera de policyförslag (förslag om beskattning av CO2-utsläpp och länder, transfereringar till U-länder osv) som framkommit.

VARFÖR ?

Vilka är skälen till politiseringen av frågan och bl a offentliga myndigheters försök att påverka forskningen?  Vad som skett är, att de möjliga forskningsresultaten gällande global uppvärmning blivit av sådant intresse för starka politiska vänsterkrafter i industriländerna att dessa helhjärtat engagerat sig i frågan. De har sett denna som EN viktig möjlighet att kontrollera och reglera det ekonomiska livet i väst och dessutom få igång större transfereringar till utvecklingsländerna. För globalister och FN är frågan dessutom ett viktigt steg i början av vägen till en världsregering. Dessa socialistiska krafter samarbetar sedan med många utvecklingsländers regeringar. Eftersom ett betydande antal av dessa är auktoritära och vissa t ex i Afrika mycket osmakliga regimer med förmåga att genom korruption privat överta delar av överförda bidrag, finns starka motiv för ett nära och intensivt samarbete i frågan mellan olika kontinenters regeringar.

Inte bara marxister och socialister är glada över att få ett kraftfullt instrument att styra det ekonomiska livet med. Energi och CO2-utsläpp förknippas med de flesta industriella åtgärder, och socialdemokrater och närstående partier samt byråkrater kan då få ökad makt och kunna vara med och påverka många hittills privata områden.

Eftersom oerhört mycket pengar under de sista decennierna pga politiska skäl delats ut till sådan klimatforskning som stöder CAGW-hypotesen, har forskarna på ett tidigare bortglömt och anonymt forskningsområde blivit oerhört intresserade av att delta i arbetet. Forskarna och forskningsinstituten på området har ju plötsligt från att ha sysslat med ett område få utomstående intresserar sig för och som bedrivits med låga anslag, blivit popstjärnor vars forskning fått oerhörda resurser. Vem – annat än den omoderna gruppen hederliga människor – vill medvetet avstå från denna upphöjelse till att bli en utövare av en av samhällets viktigaste vetenskapliga discipliner och bli medlem av dess viktigaste grupp av forskare?

Det är välkänt att om det offentliga ger forskningsanslag där alla vet att forskarens anslag i fortsättningen bygger på att denne hittar underlag för en viss angiven hypotes kommer forskaren att hitta ett sådant underlag. Det behöver inte ens i många fall vara något mycket allvarligt bedrägeri involverat. Beträffande de flesta komplexa och omstridda frågor kan man hitta skäl och evidens både för och emot, och om man bara lite ohederligt betonar resultaten för, och nedvärderar skälen mot, blir slutsatsen positiv till förekomsten av CAGW och fenomenets roll som orsaksfaktor bakom olika negativa effekter. Och om man bygger sin forskning på redan manipulerade grundläggande dataserier kommer kanske vissa bekräftande resultat automatiskt i ens egen forskning.

VAD HÄNDER NÄR HYPOTESEN FÖRKASTAS ?

I själva verket finns inga säkert belagda vetenskapliga rön som visar något annat än att temperaturen visar naturlig variabilitet (som den alltid gjort). Det saknas underlag för att tro att av människor skapad CO2 påverkat temperaturen (eller klimatet på något skadligt sätt). Men för påstådda framtida faror ska man alltså redan idag utföra smärtsamma åtgärder. Men att producera energi på dyrare sätt,  hindra fortsatt drift och utveckling av billiga energikällor och införa många reglerande ekonomiska åtgärder gör världen fattigare. Vår standard är idag inte så hög att det på något vis finns skäl att sänka den frivilligt pga så dåligt underbyggda farhågor om global uppvärmning.

Den relevanta frågan är nu: Vid vilken nivå på svagheterna för CAGW-hypotesen bör man börja kalla forskningen kring företeelsen för det senaste århundradets största forskningsskandal? Ett så dramatiskt omdöme beror i så fall på de utnyttjade metoderna och antalet förövare av brottet och deras status, den långa varaktigheten av bluffen, den gigantiska spridningen av falsk information,   stödet från regeringarna och deras bearbetning av befolkningarna runtom jorden för att få dem att tro på bedrägeriet, samt de betydande ekonomiska konsekvenserna i form av minskad ekonomisk tillväxt pga klimatåtgärderna.

När det blir helt klart, att hypotesen måste förkastas, uppstår allvarliga politiska problem. Uppvaknandet blir troligen katastrofalt för trovärdigheten och legitimiteten hos främst många västerländska regeringar, partier och forskningsinstitutioner. Tilliten till dem och till samhället kommer allmänt att skadas djupt. De människor, som ännu inte förstått att motiven hos välfärdsstaternas regeringar och etablissemang är annorlunda än deras befolkningars, blir uppskakade och får sin världsbild delvis deformerad. Det spelar ingen stor roll: det viktiga är, att man äntligen fastställer sanningen. Konsekvenserna kan vi alltid hantera

*VAKNA UPP! DAGS  ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten.  (Realia Förlag)

Dan Ahlmark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Dan
  Utmärkt bra sammanfattning av läget.
  Stämmer bra med den bild vi dagligen ser i de skeptiska sammanhangen som finns på nätet.
  En tudelad verklighet mellan medias bild och alternativen som splittrar samhället.
  Det kan bli svårt att enas om en bild som bägge sidor kan komma överens om och leva vidare med.

 2. Lasse

  #1 forts
  Det trista med dagens ensidiga forskning är att de inte kan medge att globens temperaturreglering är komplex och ofta väldigt outforskad. Vilket visas av denna nyfikne man, Willis E:
  https://wattsupwiththat.com/2018/02/15/watching-thunderstorms-chase-the-hot-spots/
  Passar det inte in i den CO2 baserade teorin så ignoreras den!

 3. Ann lh

  Dan Ahlmark, förhoppningsvis kommer hotet från ”den internationella politiken gällande global uppvärmning” att få media och politikerkåren att VAKNA UPP! innan det är DAGS ATT DÖ!
  Suveränt!

 4. Argus

  Jovisst, jag håller fullt med till största delen. Utmärkt. Men, men, men.

  Tyvärr tror jag att alla som klivit på CAGW tåget, eller bara dragits med mha ’auktoritet’ el dyl, kommer så här långt:

  ’Frågan om global uppvärmning är numera viktig inte pga att någon global uppvärmning existerar, utan beroende på de samhälleliga konsekvenser och policies, som en övertygelse om företeelsen leder till. Seriös forskning visar, att det inte finns tillräckliga skäl att tro (1)………….’

  Och då säger till sig själv: ’jaha, här har vi en förnekare igen’. Och tänker att nu MÅSTE vi ta tag i ’fake news’ biten på riktigt.

  Förhoppningsvis straffar mp ut sig med sina stolleprov. Det kan faktiskt betyda en signifikant kursändring.
  ’Dagens klimatpolitik är……’

 5. Sören G

  Det kommer kanske inte att hända att klimathotsbluffenn avslöjas förrän temperaturen på allvar börjar sjunka p.g.a minskad solaktivitet.

  Tills vidare får vi dras med ministrar som Karolina Skog som hävdar att det är oacceptabelt att ifrågasätta.
  Som när Henrik Littorin lugnt och sakligt förklarar varför man räknar fel på flygets utsläpp och får dem till tre gånger så stora som i vekligheten.

 6. Arne Nilsson

  När man tar upp klimatfrågan bland människor som jag uppfattar som nyfikna och hyggligt utbildade så finns ett visst intresse i början. Efter en kort diskussion svalnar det dock snabbt. De flesta har inte en susning och många är PK. Sen tar andra diskussionsämnen över. Så detta kommer inte att vara lätt att vända. Ingen folklig upprördhet över att man blir förd bakom ljuset inte.

 7. L

  Dagens Nyhet är att tvålar förorenar lika mycket som bilar, och då har man bara mätt luftföroreningar!

  https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vanliga-hushallsprodukter-stor-kalla-till-luftfororeningar/

  Svaret på alla larm är kanske att stoppa inflyttningen till stora städer, det verkar inte vara så hållbart som dagens politiker försöker inbilla oss…

 8. Lars Cornell

  Tack Dan. Du gör en bra beskrivning. Jag har vinklat frågan litet annorlunda i brev till Klimatpolitiska rådet
  http://www.tjust.com/2018/klimat/ingridbonde.pdf

 9. Lasse

  #8 Lars C
  Du skickar din skrivelse cc till riksdagen. Varför inte skicka den till klimatriksdagen oxå?
  De vill gärna se allmänhetens klimatförslag!
  http://klimatriksdagen.se/
  Här finns en annan som tröttnat på alarmen:
  https://wattsupwiththat.com/2018/02/15/roger-pielke-jr-climate-science-is-misusing-the-future/
  Han har vittnat i kongressen om hur normalt naturen beter sig när den är onormal, dvs hur naturkatastrofernas antal inte har påverkats av alla alarmen!

 10. Lars Cornell

  Tack Lasse, det var ett bra förslag. Jag skickade in en motion.

  Motion: FÖRSTÅ PROPORTIONER
  Från: Lars Cornell
  Ämne: Energi
  Föreslagna åtgärder: Jag yrkar att vi skall arbeta för att bättre förstå proportioner och se både för och nackdelar med olika åtgärder. Det jag menar finns mer utförligt beskrivet i
  http://www.tjust.com/2018/klimat/ingridbonde.pdf

  Sammanfattning: Om vi fördelar jordens landyta lika så blir det ett område ca 100 x 200 meter på varje person varav hälften är odlingsbart. Det förstås intuitivt att vår jord är inte stor nog för svensk ’förnybar’-politik som därför blivit ett mycket större hot för framtida generationer än vad klimatet är.
  Det måste vi tydliggöra och hitta lösningar på.

  Motiv och bakgrund: Skogsstyrelsen beräknar i sin rapport förra året att skogens växtkraft ökar med 20% genom den klimatförbättring vi haft med mildare vintrar och längre växtsäsong [Skogsstyrelsen g 4.1]. Lägger vi till det 20% bättre växtkraft (försiktig bedömning) genom stimulerad fotosyntes på grund av höjd koldioxidhalt så får vi 40% ökad tillväxt av skogen år 2100 jämfört med nu.

  Svensk skogs tillväxt är ca 100 miljoner kbm/år. Klimatförbättring med 40% ger ökad tillväxt med 40 milj kbm skog. Om värdet är 500 kr/kbm blir värdet av klimatförbättringen 20 miljarder kr/år för Sveriges skogsägare.

  Till det kommer ökad tillväxt av grödor od. Jordbrukets produktionsvärde är 54 miljarder kr. Om koldioxid och klimatförbättringar kan höja produktionen med 30% blir värdet 16 miljarder kr/år till glädje för vårt land och dess lantbrukare.

  Man ersätter inte 120 TWh olja och 60 TWh kärnkraft utan enorma kostnader, konsekvenser och miljöförstörelse. Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande.
  .

 11. Sten A

  Allt sker över våra huvuden

  Vi hade folkomröstning om kärnkraften en gång i tiden. Nu, när det är ännu större förändringar av vår energipolitik med mera på gång med astronomiska kostnader har folket inget att säga till om. Ingen folkomröstning, ej heller genom val eftersom SD är enda parti som inte är klimathysteriskt, men som man kanske inte vill rösta på av andra skäl.

  En omröstning med alternativ 1 att vi lägger oss på EU:s miniminivå (som i flyktingmottagandet numera) i olika klimatfrågor. Alternativ 2 vi anpassar oss och håller oss mitt i gruppen eller lternativ 3 fortsätter att försöka vara bäst i klassen oavsett vad det kostar, allt för att visa världen vad bra vi är.

  Många i landet kanske tycker det är värt risken att fortsätta ungefär som nu även om det blir något varmare om 100 år. I en Demokrati bör ju majoriteten få bestämma och även beslut som kan anses ”onyttiga” måste accepteras, inte viftas bort med att det är är för komplicerat för ”vanligt” folk, endast utvalda politiker begriper sig på detta. Politiker är ju utbytbara, men det finns som sagt inget alternativ. ingen vågar trotsa grupptrycket.
  Jag tror att globalt kommer vi att använda olja och gas i samma utsträckning som nu så länge som det är billigast oskattat. Om mot all förmodan EU skulle lyckas få stopp på oljeanvändningen inom EU, så motoriseras Asien och Afrika i snabb takt och oljan går åt. Amerika och Ryssland fortsätter väl som vanligt och Kina så länge de är u-land och får öka sina utsläpp. De har ju stora problem som inte är klimat men väl utsläppsrelaterade. När sikten i Shanghai blir 10+ så har de lyckats.

 12. Roland

  Bra skrivit Dan!

  Jag kan tipsa nu att det går att köpa nya fina tröjor där det står

  ”I love C02”
  ”I love Carbon Dioxide”
  https://www.cafepress.com/+i-love-co2+t-shirts

  Vist var det fina tröjor!!! funderar nu att man ska köpa en CO2 tröja nu,, man kanske skulle köpa en tröja
  och skänka en till Rockström 🙂

 13. Gunnar Juliusson

  Klimatkonferensen i Mölndal nu genomfört första dagen med fullsatt sal och entusiastisk publik. Henrik Svensmark talat om att kedjan från solvariationer till kondensationskärnor till moln och temperaturvariation knutits ihop. Willie Soon talat om hur han mobbats av klimathotsetablissemanget och Jan-Erik Solheim att det är atmosfärstrycket snarare än växthusgasinnehållet som påverkar. Klimatsans arrangerar och KU väl representerade. Intressant nog är Jenny Stiernstedt från SvD på plats, och fått en pratstund med Lena Krantz, ser fram emot det tryckta resultatet av detta.

 14. femman

  Re # 13

  Tack Gunnar för denna info. Skulle vara mycket intressant att fått höra samtalet mellan Lena och Jenny. Men kanske får vi höra det ena i SVD det andra här. För övrigt är jag glad att Jenny tagit sig tid att åka dit. Ger mig lite hopp med betoning på lite.

 15. Ivar Andersson

  #5 Sören G
  ”Som när Henrik Littorin lugnt och sakligt förklarar varför man räknar fel på flygets utsläpp och får dem till tre gånger så stora som i vekligheten.” Precis som klimatmodellerna behöver en tre faktors förstärkning av koldioxidens inverkan för att få önskat resultat behövs en tre faktors förstärkning av flygets utsläpp för att skrämmas. Annars blir det bara en piss i Mississippi

 16. Lars Kamél

  Typiskt för klimataktivister är att ständigt blanda GW, AGW och CAGW. Bevis för GW, ser aktivisterna som bevis för CAGW, fast det inte alls är det. När forskare hävdar att de tror på AGW, tar aktivisterna som stöd för CAGW, fast det inte behöver vara det.
  GW är en nödvändig förutsättning för att CAGW ska kunna vara sann, men inte tillräckligt. Det finns en rad osannolika steg för att GW ska bli CAGW. Det låtsas klimataktivisterna inte om.

 17. Daniel

  ”Seriös forskning visar, att det inte finns tillräckliga skäl att tro (1) att människans inverkan på klimatet varit betydande, och (2) att denna påverkan med nödvändighet orsakar en global uppvärmning med stora negativa konsekvense”

  Vilken forskning? Kan ni snälla länka några studier eller andra forskningsresultat.

 18. Håkan Bergman

  Politiker är på nåt vis en märklig metamorfos mellan kortsynthet och dagdrömmeri, lite som en form av neuros. Man ser verkliga problem som tornar upp framför en men fantiserar om problem i en avlägsen framtid. Slår sen dom verkliga problemen till med full kraft utbryter full tävlan om att lösa dom problemen och dagdrömmarna försvinner, nåja undantag finns alltid från den regeln. Många här minns säkert finanskrisen 92, från en dag till en annan var det som att bo i ett annat land, alla insåg allvaret och nu skulle man med samlad kraft ta itu med problemet. Men det fanns som vanligt ett undantag, Alf Svensson, biståndsminister vid den tiden, var på rundresa i Afrika och svarade apropå finanskrisen att biståndspolitiken minsann skulle ligga fast oavsett eventuella finanspolitiska problem hemma i Sverige, det blev inte riktigt så när lille Alf kom hem till kaoset. Hösten 2015 står Löven på Medborgarplatsen och säger att ”i mitt Europa bygger man inga murar”, för att några veckor senare meddela att det är just precis vad han avser att börja göra, sekonderad av en gråtande Åsa Romsson. Och undantag fanns, både från kommandolinjen avvikande miljöpartister och allas vår Annie Lööf , så klart. Så frågan blir vad som krävs för ett uppvaknande i energifrågan, för energi är vad det handlar om, klimatet är en bisak, möjligen modulerat av vårt val av energipolitik? Problemet med energifrågan är trögheten, det tar tid för felaktiga beslut att få fullt genomslag och mycket fördröjs av faktorer över vilka politiker inte har nåt inflytande. Men förr eller senare slår verkligheten till med full kraft, några nedlagda kärnkraftverk och ett torrår för norsk och svensk vattenkraft och energikrisen för nordvästeuropa är ett faktum, då kommer uppvaknandet Det kommer att bli rätt dramatiskt, jag undrar vilka som blir undantagen då?

 19. Valentina

  Mycket bra skrivet!!! /Din stolta dotter

 20. Ingvar i Las Palmas

  Bra beskrivning Dan!
  Klimathotet är ett politiskt maktverktyg baserat på gamla pålitliga metoder för att skrämma människor i en viss riktning. Top down liksom. Hur? Leta efter sånt som stöder projektet, Stöd allt och alla som stöder projektet. Smutskasta allt och alla som motsäger projektet.

 21. Gunnar Strandell

  Väl formulerat Dan!
  I en ideal värld skulle du inte behöva ta i med bombastiska uttalanden för att konstatera att det helt enkelt inte finns några tecken på att den koldioxid mänskligheten hittills släppt ut lett till några mätbara eller märkbara förändringar av klimatet.

  De fingeravtryck som använts för att göda den politiska processen är i huvudsak två.

  Först kommer Ben Santers påstående 1995, att han hittat en signal som stämmer med modellberäkningar som tar hänsyn till effekten av CO2 och svaveldioxid och där han valt att använda en datamängd som slutar 1987, trots att senare data fanns tillgängligt. Senare replikering visar att signalen försvinner då senare data tas med i analysen.
  Men politiken fick vad den behövde när det behövdes och IPCC övergav vetenskapen och sålde ut den till politikernas gottfinnande.

  Sedan kommer Michael Manns hockeyklubbor som fick enorm publicitet och bidrog till Nobelpris för IPCC och Al Gore. Det har sedan inte spelat någon roll att ”klubborna” avfärdats och Climategate påvisat hur vetenskapen korrumperats.
  Politiken har fortsatt att göda och gödas av ”forskning” inom snart sagt alla discipliner utanför den rena naturvetenskapen eller matematiken.

  Idag har jag fått höra hur Karolina Skoog avfärdar ett internationellt överenskommet sätt att räkna koldioxidutsläpp från flyg, för att istället föra fram en norm framtagen av en ”forskare” som stämmer in i hennes politiska agenda: Flyg inte, Svensson!

  Referenser:
  Bernie Lewin, Searching for the catastrophe signal. sid 279 ff
  Studio Ett, vid 58:25:
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1019533?programid=1637

 22. Ulf

  Hade helt missat Skoogs ministerstyre. Inom ett annat område hade det gett eko i hela journalistkåren och krav på avgång. Ministerstyre är allvarliga saker men tydligen inte när det gäller hittepåsiffror som bara används i Sverige. Oppositionen borde förstås KU anmäla men ingen vågar för då får de drevet efter sig.
  Klimatupplysningen kanske kan KU anmäla istället? Eller måste det vara inneifrån riksdagen?

 23. Ulf

  Får ju ta tillbaka tidigare inlägg. Centern visar prov på civilkurage och anmäler, gott så.
  Någonstans tycks ändå gränsen för fake news gå.

 24. Olav Gjelten

  Hela västvärlden är på väg mot ett alltmer totalitärt samhälle. Om detta finns väldigt mycket att lyssna till på Youtube. Ett återkommande ämne är;

  ”Det är redan försent för att en räddning kan ske”.

 25. Ulf L

  #18
  Valentina. Sådana kommentarer värmer hjärtat hos alla fäder, vare sig de är tilltalade eller inte.

 26. Olav Gjelten

  Hanne Nabintu Herland, som står bak Herlandsrapporten:

  ”Hela Europa skäms över sin kristna kultur, vilket har fört till att vi har vidöppnat våra dörrar för att den – och därmed vi själva – går under”.

 27. Bengt G Karlsson

  I gårdagens nummer av Illustrerad Vetenskap, en ansedd tidskrift (eller hur) finns en vidräkning med
  ”fake News” inte minst betr klimatnyheter. Finns det någon kunnig, som kan bemöta dessa påståenden
  om ”fake news”, som där framförs?

 28. Ulf

  Svar13.

  Jenny S är klimathotare av rang och inte journalist i ordets rätta bemärkelse. Det bör man tänka på när man intervjuas av henne. Tvivlar på att något gott kan komma ut ur detta. Ser redan rubrikerna framför mig.

 29. Lars Cornell

  #27 BGK. Har du länk till den artikel du avser?

 30. ThomasJ

  Utengemärkt bra skriv, Dan. Stort tack ! 🙂

  Hittade i flödet ett uttalande av en prof em i historia (Karl Molin) som beskrev historien om och bakgrunderna till de svenska ’koncentrationslägren’ under WWII med:
  ”I sin rädsla att dö var den svenska demokratin mycket nära att begå självmord”.
  Tycker där finns en hel del paralleller med vad som nu sker i samhället….
  Go figure !

  Mvh/TJ

 31. Bert Nilsson

  Lars Cornell #10

  Det sägs att 1 grads ökad inomhustemp (dvs skillnad mellan ute och inne) ökar energiförbrukningen med ca 5%, vilket borde innebära att 1 grads ökad utetemp minskar landets behov av uppvärmning med 5%. Hur mycket kan det motsvara i pengar tro?