Flummigt förslag på DN debatt ledde till intressant diskussion

Anders Wijkman

I lördags kom en artikel på DN debatt där 23 författare, bland dem Anders Wijkman, Johan Rockström, Pär Holmgren och många professorer, föreslog ett ”moratorium” på utsläpp av växthusgaser på så sätt att inga beslut som ökar växthusgasutsläppen skulle få tas av regering, riksdag, landsting och kommuner. En kritisk kommentar av Lennart Bengtsson publicerades här på Klimatupplysningen vilket ledde till en mycket intressant och kompetent diskussion med en av författarna till debattartikeln, professor emeritus i astrofysik Bengt Gustafsson. Här kommenterar jag de repliker som kommit på artikeln på DN debatt, diskuterar moratorieförslaget samt tar upp en fråga, som Bengt G ställde om klimatpolitiken, till diskussion.

Bild från Wikipedia.

Läs mer: ”Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp”. Jonas Anshelm med flera, DN debatt 2014-05-10.

Läs mer: Lennart Bengtsson kommenterar DN-artikel. Ingemar Nordin och Lennart Bengtsson, Klimatupplysningen 2014-05-10.

Ingemar har kommenterat replikerna till DN-artikeln med en annan folkusering än min nedan:

Läs mer: Uppföljning av DN-debatt: Den svenska ankdammen. Ingemar Nordin 2014-05-14.

Lennart Bengtsson skrev i sin kritiska bedömning av artikeln att det var en ”sagolik flum”. Detta var även den spontana tanke som kom över mig när jag läste artikeln vid frukostbordet i lördags. Debattartikelns huvudförslag beskrivs på följande sätt:

På den nationella och kommunala nivån bör man reglera, eller till och med lagstifta, om ett ”utsläppsmoratorium” – att inga beslut som tas av regering, riksdag, landsting eller kommun ska leda till att utsläppen av växthusgaser ökar. Strävan ska i stället vara att de ska minska. Här står arbetsmarknadspolitiken inför en särskilt stor utmaning – det gäller att inte bara ”skapa jobb” utan jobb som inte ökar utsläppen.

Lennart Bengtssons intryck av artikeln bekräftas av de repliker på DN debatt (se DN debatt 10 maj) som nu publicerats. Fyra av replikerna sågar förslaget om ett moratorium på växthusgasutsläpp. En av dessa repliker kommer från miljöminister Lena Ek, en från miljöprofessorn Bengt Kriström, en från nationalekonomerna Sofia Lundberg och Per-Olov Marklund och en från de tre miljöprofessorerna Christian Azar, Thomas Kåberger och Thomas Sterner. Anmärkningsvärt är att Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, är coordinating lead author chapter 15, IPCC AR5 WGIII. Han har skrivit flera tidigare artiklar på DN debatt, till exempel:”Det svenska exemplet visar vägen för världen” 2014-04-13.

Min egna bedömning av moratorieförslaget

Förslaget till ett ”moratorium” tror jag som sagt inte heller på. Det har stora nackdelar och frågan är om det får någon verkan eller om det inte till och med kan vara kontraproduktivt. Jag skall försöka förklara hur jag har kommit till den åsikten varvid jag insåg några intressanta aspekter på klimatfrågan från ett svenskt perspektiv .

Moratoriet skulle kunna leda till minskade koldioxidutsläpp i Sverige men detta minskar inte risken för en farlig global uppvärmning. Endast om moratoriet ute vi världen upplevs som en god förebild som leder till efterföljd i många länder med många hundratals miljoner invånare kan utsläppsminskningarnas storlek bli betydelsefulla och denna risk påverkas. Men frågan är om ett sådant moratorium verkligen manar till efterföljd och om det inte i stället finns risk för att det uppfattas i ett löjes skimmer ute i världen. I så fall skulle förslaget vara kontraproduktivt.

Varför skulle det kunna uppfattas som löjligt? Moratoriet skulle göra beslut i regering, riksdag, landsting och kommuner mycket komplicerade. Varje beslut skulle kräva en utredning av konsekvenser för växthusgasutsläppen, i en del fall på ett komplicerat sätt som kan var svårt att föreställa sig idag. Dessutom skulle utsläppen öka helt oberoende av moratoriet på grund av all löpande verksamhet som inte kräver beslut av myndigheter. Genom att besluten i de politiska församlingarna skulle bli så krångliga och genom moratoriets eventuellt obetydliga effekt jämfört med ökad koldioxid från löpande verksamhet så skulle detta kunna leda till ett löjligt intryck som skulle kunna bli grunden för populära skämt om svensk miljöpolitik i internationella media.

Ett exempel på svårigheterna som jag föreställer mig är om riksdagsbeslutet om arbetskraftsinvandring 2008 som moderaterna och miljöpartiet fick igenom skulle ha skett under det föreslagna moratoriet. Man kan ju starkt misstänka att ett sådant beslut leder till ökade växthusgasutsläpp eftersom ju fler som bor och arbetar i landet desto större bör dessa utsläpp bli. Men man kan också tänka sig många faktorer som gör att det inte blir så. Ändå svårare blir det att avgöra hur stora eventuella ökningar av utsläppen blir. Följaktligen krävs en djupgående studie av hur ökad arbetskraftsinvandring påverkar växthusgasutsläppen och vilka åtgärder som krävs för att kompensera detta. Förmodligen skulle förarbetena för ett sådant beslut ta många år inte minst på grund av alla diskussioner om vilka kompensationsåtgärder som man måste uppfylla för att inte öka växthusgasutsläppen, där partierna säkert skulle få svårt att komma överens.

Enligt min mening finns det mycket enklare och effektivare sätt att begränsa växthusgasutsläppen, nämligen min favoritidé att införa en personlig växthusgasransonering. Varje vara och tjänst kan alltså tilldelas en växthusgaskostnad och varje människa får en viss växthusgasranson per månad att förbruka. Ransoneringskort klarade ju försörjningen under andra världskrigets påfrestningar, idag kan ransoneringen administreras elektroniskt på ett effektivare sätt. Ett sådant system bygger på beprövad erfarenhet och är välkänt i många andra länder än Sverige så det skulle mycket väl kunna leda till efterföljd och alltså innebära en verklig riskminskning. Men i nuläget, med den långsamt fortskridande uppvärmningen som vi hittills haft och dess utplaning de senaste 17 åren, anser jag inte att en så drastisk åtgärd ännu är motiverad. Även en sådan ransonering skulle i nuläget kunna bli kontraproduktiv eftersom den skulle kunna framstå som löjligt överdriven och leda till skämt med Sverige i stället för efterföljd.

Bengt Gustafsson ställer en klimatpolitisk fråga

Bengt Gustafsson ställde följande intressanta fråga till C-G Ribbing:

Anta (som ett tanke-experiment om inte annat) att IPCC5 skulle ge en någorlunda korrekt bild av den framtida klimatutvecklingen och att du blev övertygad om detta. (Du tror inte det nu, men menar du att det helt kan uteslutas? Nå, antag det ändå!) Vad tycker du i så fall borde göras av svenska politiker?

Med IPCC5 (IPCC=Intergovernmental Panel on Climate Change=FNs klimatpanel) menar Bengt G IPCCs femte sammanfattningsrapport AR5 (Asessement Report #5) vars olika delar presenterats under hösten och våren. Den för oss vetenskapligt intresserade mest intressanta delen, den vetenskaplga sammanfattningsrapporten, presenterades i september 2013 vid ett möte i Stockholm där SPM (Summary for Policymakers) för denna rapport publicerades 27 september.

C-Gs svar:

För gammal vänskaps skull skall jag försöka svara på de mycket hypotetiska frågor du ställt.

Dvs om jag vore övertygad om att det förelåg ett trovärdigt klimathot, och att det berodde på antropogen koldioxid.

För att svara på frågan i ditt tidigare inlägg, så skulle jag gå med på att vi bör räkna CO2-utsläpp per person och inte per land. Vi har en fossilfri elproduktion och med vår stora skogareal, är Sverige en ”kolsänka” totalt sett. Det bästa svenska politiker då kunde göra vore att satsa på att utvecklingsländer, som har en mindre ogynnsam energiproduktion skulle få bistånd till att minska utsläppen utan att drabbas av energifattigdom. Det är inte snabbt gjort – erkännes. Det var dock ni som prutade år 2100 till 2050, inte IPCC.

Det är en viktig förutsättning i detta hypotetiserande, nämligen att om klimathotet verkligen vore trovärdigt, så skulle det vara lättare att fatta och verkställa beslut. Den nuvarande situationen, driven av gröna opionsbildare, journalister och politiker som skyggar för partipiskan – är något helt annat.

Min egen åsikt, under Bengt Gs hypotetiska förutsättning att jag tror att IPCC har rätt, är att vi i Sverige redan har en klimatpolitik som förmodligen är mer än nog i nuläget. IPCCs AR5 vetenskapliga rapport bekräftar utplaningen av temperaturen de senaste 15 åren och att detta är en diskrepans jämfört med klimatmodellerna. Bengt Gustafsson gav i en kommentar sin åsikt om denna utplaning:

Jag noterar att rapporten inte gör anspråk på att kunna beskriva variationer med kortare tidskonstanter än 30 år och att temperaturkurvan fortfarande ligger inom de förutsägelseramar som finns — det naturliga i detta läge är väl att vänta och se, och hoppas att kurvan trots allt inte fortsätter uppåt. Min slutsats av detta läge är dock att vi måste befara, med bakgrund av vad vi vet, att den böjer uppåt igen. Det förefaller mig ytterst riskabelt att ta denna 15-åriga utplaning som intäkt för att sluta bry sig.

Utplaningen innebär som jag uppfattar det framförallt en avvikelse från klimatmodellerna. Endast i 5% av klimatsimuleringar får man sådana utplaningar och 20-åriga utplaningar förekommer inte. Uppvärmningen har gått sakta och utplaningen innebär att den har gått allt saktare i genomsnitt. Man kan inte sluta bry sig men utplaningen påverkar riskbedömningen.

De uppvärmningar som beräknats med de olika av IPCC införda RCP-scenarierna (RCP=Representative Concentration Pathways), dvs. antaganden om effekterna av ökade växthusgaser, blir därför förmodligen i överkant. Vad som blir den resulterande uppvärmningen 2050 eller 2100 beror sedan på vilket RCP- scenario som världen kommer att följa. Exempelvis har vi att RCP6 ger en strålningseffekt på grund av växthusgasutsläpp och annan klimatpåverkan av 6 W/m2 år 2100. Vad detta sedan ger för uppvärmning år 2100 beror på den transienta klimatkänsligheten. Den transienta klimatkänslighet som ger en uppvärmning på 2 grader kan beräknas enligt 3,7/6*2 =1,2 grader C per koldioxidfördubbling. Om klimatkänsligheten är större än 1,2 grader så blir alltså den globala uppvärmningen större än 2 grader år 2100 enligt RCP6.

Uppenbarligen måste osäkerheten bli väldigt stor om vilken uppvärmning vi faktiskt kommer att få år 2100. Man måste här se mänsklighetens och klimatets utveckling som en helhet. Strålningseffekten, som var 6 W/m2 enligt RCP6 i mitt räkneexempel, kommer att bero på hur energitekniken och därmed växthusgasutsläppen utvecklar sig i världen i framtiden. Men den kommer också i hög grad att bero på vad som händer med utsläppt antropogen koldioxid, hur snabbt denna absorberas av havet, och där finns också osäkerheter i vår kunskap. Till detta kommer osäkerheterna i förståelsen av hur klimatet påverkas av den ökade strålningseffekten, såsom hur stor klimatkänsligheten är och mycket annat, till exempel osäkerheterna i vår förståelse av aerosolernas roll.

Den utformning som svensk klimatpolitik har i nuläget syftar till att hålla den globala temperaturökningen under två grader. Sverige är ett föregångsland (jämför Thomas Sterners ovannämnda artikel på DN debatt) med fossilfri elproduktion, världens högsta koldioxidskatt, omfattande stöd till energieffektivisering, ambitiösa planer på en fossilfri fordonsflotta och en satsning av 1,4 miljarder kronor per år på forskning och utveckling av ny energiteknik. För Sveriges del blir det knappast någon klimatkris med problem på grund av varmare klimat före slutet av seklet ens i värsta fall. En klimatkris, om den kommer, drabbar främst andra regioner än vår så det vi i Sverige skall göra i fråga om klimatåtgärder är i första hand en fråga om internationell solidaritet.

Om politiker i övriga världen blir lika övertygade om att ta ansvar för klimatproblemen som svenska politiker så har färden mot att rädda världen från klimathotet från en mer än två graders global temperaturstegring fått en mycket god början. Jag har en känsla av att svensk klimatpolitik egentligen är överdriven men jag känner en slags trygghet med att den finns i nuläget på grund av de stora osäkerheter som finns i våra kunskaper. Det är också bra att den är rätt så balanserad, inte så mycket ”självspäkning” med Susanna Birgerssons ord, och att vi inte gör en ”cold turkey” i fråga om fossila bränslen för att använda klimatprofessorn Kerry Emanuels uttryck (lägg märke till att Kerry Emanuel är trogen IPCCs uppfattningar):

Läs mer: Klimatet drunknar i klimatpolitiken. Susanna Birgersson, DN 2014-03-06.

Läs mer: Samtal mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-04-11.

Jag anser att svensk klimatpolitik uppfyller (kanske med råge) vad som kan begäras av oss i nuläget i fråga om internationell solidaritet. En möjlig förbättring, om den inte redan finns, är C-Gs förslag att ”satsa på att utvecklingsländer, som har en mindre ogynnsam energiproduktion skulle få bistånd till att minska utsläppen utan att drabbas av energifattigdom”.

Om den långsamt fortskridande uppvärmningen skulle börja gå fortare kommer vi möjligen att behöva göra mer, till exempel införa ransonering enligt min beskrivning ovan. Mycket tyder enligt min mening på att så inte blir fallet, återigen kan man hänvisa till klimatprofessorn Kerry Emanuel i samtalet mellan honom och John Christy, att sannolikheten för en stor uppvärmning är mycket liten men en stor uppvärmning kan ge mycket allvarliga konsekvenser. Därav följer att man ändå i nuläget för säkerhets skull bör göra sådant som nu ingår i den svenska klimatpolitiken, dock har jag ändå en känsla av att detta är mer än nog (till exempel är många vindkraftssatsningar ytterst tveksamma, då de visat sig ge stora oförutsedda miljöproblem genom bulleremissioner och annat och ha dålig ekonomi).

Den andre klimatprofessorn John Christy, som har en kritisk inställning till IPCC, anser inte att risken är så stor som Kerry Emanuel kommer fram till och menar att ”energifattigdom” är en minst lika stor risk som vi måste ta itu med globalt. Men Christy rekommenderar ändå åtgärder för säkerhet skull, speciellt kärnkraftsutbyggnad i USA (vi har ju redan fossilfri elproduktion i Sverige på grund av hälften kärnkraft).

Till sist

I förra avsnittet resonerade jag hela tiden under Bengt Gs förutsättning att IPCC har rätt. Om jag nu frigör mig från detta antaganden, hur ändras mitt resonemang då? Jag har en skepsis mot IPCC-processen, jag anser att de problem som till exempel Judith Curry pekat på om en på grund av denna process konstruerad konsensus (till skillnad från bland forskarna spontant uppkommen sådan) är trovärdiga.

Läs mer: Climate change: no consensus on consensus. Judith Curry, Climate Etc 2012-10-28.

Klimatets verkliga utveckling kombinerat med händelserna i samband med hockeyklubban och andra märkliga saker har väckt en känsla hos mig av att klimathotet överdrivs. Jag vill framförallt veta sanningen och kräver inte en radikal avveckling av Sveriges nuvarande klimatpolitik. Däremot skulle jag inte bli förvånad om denna klimatpolitik kommer att gradvis avvecklas helt enkelt på grund av klimatets verkliga utveckling med utebliven farlig uppvärmning i framtiden (den som lever får se).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. HenrikM

  Sveriges klimatpolitik är väl kontraproduktiv? Ex:
  – Etanolsatsning, förutom att vara miljövidrig och inhuman så ökar väl CO2 av denna jmf. med diesel.
  – Vindkraft, enligt Vattenfalls livscykelanalys så släpper den ut mer än dubbelt CO2 än kärnkraft.
  – Solceller, finns undersökningar att tom kolkraft släpper ut mindre CO2 än denna tokidé (i alla fall i Sverige)
  – Överhuvudtaget världens högsta CO2-skatter, driver ut industri som etablerar sig i länder med lägre miljökrav.
  Det finns säkert någon enstaka lyckat exempel med svensk klimatpolitik… Men jag antar att om försöker sig på en seriös livscykelanalys så visar det sig nog att även dessa är kontraproduktiva.

 2. HenrikM

  Jag antar pga av min #1 ovan som är orsaken till att Anders Wijkman och Co är negativ till förslaget. De vet att t ex vindkraft är sämre än kärnkraft… Men eftersom de får sin utkomst från diverse gröna initiativ som bygger på att den kontraproduktiva politiken så är de kritiska till förslaget.

 3. Slabadang

  Du är artig du Pehr!
  Jag tycker det är mer effektivare att gå direkt på pudelns kärna och kalla klimathotet vid dess rätta namn dvs inte bara en lögn utan en kombination av TVÅ dominerande lögner! Två mycket påkostade, utspökade men välklädda lögner.
  Den första lögnen är att det handlar om vetenskap. Den andra är att det råder konsensus.
  Den första lögnen är skapad genom och av IPCC. IPCC sammanställer inte alls ”forskningsläget” som det påstår utan utgör endast en partisk utvald jury som säkerställer och bekräftar det politiska uppdrag IPCC styrs av genom att sortera ut de vetenskapliga artiklar som skall bekräfta CO2 som hotbild för kommande katastrof, vilket är det politiska budskap IPCC är tillsatt för att skapa. ”Klimatvetenskapen” är bara en täckmantel som krävts av de särintressen i form av WWF Grinpiss överstatlighetens byråkrater och politiker och självutnämnda världsförbättrare som A Wijkman, för att missbruka det förtroende allmänheten ägde för vetenskapen ett förtroende som inte gäller dem själva. ” Nä nä nä det är inte VI som säger det här !! ..det är dom där … ”forskarna”! …… för dom litar du väl på … väl?”
  Den andra lögnen om konsensus är fabricerad och konstruerad av samma parter och intressen som har makten och kontrollen över IPCC. Man måste förstå vilka dolda motiv som ligger bakom missbruk av konsensus. Första frågan vi kan ställa oss är vem som har makten att proklamera ett konsensus och konstatera att det är endast de som har makten och kontrollen över hela fältet som har den möjligheten.
  Du kan inte skapa eller hävda ett konsensus över en församling eller förening du inte kontrollerar. Har inte alla berörda tillfrågats genom röstningsförfarande alternativt en debatt där alla parter är inbjudna och är deltagande i diskussionen/debatten så kan inget konsensus existera. Konsensus är antingen äkta eller falskt och klimathotet tillhör nu bevisligen det senare alternativet.
  Det dolda motiven bakom det fabricerade konsensus som hävdas är ökad politisk makt inflytande och kontroll uppbackat av andra ideologiska och ekonomiska särintressen som har något att tjäna på denna politiska ambition. Det konsensus som proklamerats är bara ett simpelt men samtidigt oerhört farligt och mäktigt manipulativt verktyg att jobba med för makten. Det är som granatgeväret farligt i båda ändarna och den som trycker av vapnet kan skadas sin trupp och sig själv med bakflamman och våra globalistiska klimathotstrupper ligger nu och skjuter mot de spaningssoldater som tagit sig över den streckade motståndslinje konsensusgränsen utgör. Lennart Bengtsson utgör ett senaste exempel på någon som drabbats av den nedhållande elden. De ligger och skjuter från sin egen hemmabas för konsensustrupperna med sina stora ammunitionslager.Konsekvenserna av en felriktad bakflamma ger katastrofala följder…. GAME OWER! Därför upprätthålls en hård disciplin i basen för hur man får röra sig för att säkerheten inte skall äventyras och alla är livrädda för att oavsett orsak det egna ammunitionsförrådet skall flyga i luften. Nu ser vi ju tydligt att befälen i basen inte bara siktar och hotar med vapnet de skjuter också genom att krossa karriärer och lyfter ut folk som inte passar galoscherna och ter du dig icke tillräckligt lojal stryks från lönelistan.
  Det fabricerade konsensuset skapar förtryck och konflikter. Det tystar, fördummar, utesluter, skrämmer, kränker och förstör. Det angriper integritet självständighet och utveckling både på individer och organisationer. Den krossar fler av de demokratiska grundläggande rättigheter och tryggheter vi har rätt att kunna ta som självklara. En ytterligare mycket farlig konsekvens är det förstör den allmänna tilliten och öppenheten. Det går inte att vare sig hävda eller bibehålla ett fabricerat konsensus utan att begå en serie av övergrepp både mot individer demokrati och sanning. Konsensus om klimathotet är därför en extremt farlig lögn. En partiell diktatur är i action.
  Lögnen korrumperar och förstör allt och alla som tvingas leva under den. Undantaget är dess profitörer opportunister och charlataner som passar på att berika sig så länge lögnen inte är avslöjad för den stora allmänheten. Media har gjort sig till en del av denna partiella klimatdiktatur och accepterat och expidierar förtrycket.
  Den som fortsätter att hävda detta icke existerande konsensus är en fiende till allt det ovan uppräknade den förstör. Ett verkligt konsensus är övertygande och tryggt ett falskt är livsfarligt för alla parter.
  Jag kan inte låta bli att plocka in typ Thomas P och Häggströms roller i sammanhanget. DE fungerar precis som ”hangarounds” gör. De bär klubbemblemen som skall skydda dem när de är ute och trakasserar vänliga fredliga människor för de hoppas att de stora grabbarna i moderklubben skall komma och hjälpa dem när de får motstånd de inte riktigt räknat med. Nåväl jag vet vilka öden som blir konsekvensen av det agerandet i långa loppet. Mobbare utav det patetiska slaget når liksom ingen respekt nånstans. Jag riktigt ser hur Häggström startar vespan och Thomas moppen när de vill hänga med bakom gänget med dyra Harleys och försöka skrämma och tysta folk. Att vilja men inte kunna är väl en bra summering och hamnar de i fajt på lika villkor slutar det med blåklocka näsblod och snabb flykt ifrån platsen på moppen. Jag tror till och min klimathotsritiske gamla faster skulle klara sig alldeles utmärkt mot båda två. 🙂 🙂
  Nu lägger vi ned den mesta tiden på att kritisk granska symptomen istället för att fokusera på själva sjukdomen. För att hålla ihop de två stora lögnerna krävs sedan de tusentals små. Vad gäller ”evidensläget” så sitter vi med trumf på hand då ingen observation stöder påståenden om någon stor mänsklig påverkan eller onaturlighet. De pekar endast till motsatsen. De försöker ju förtvivlat hävda sina ”modeller” och genom nån typ av pseudovetenskaplig steroidbehandling försöka dopa dem till att utgöra ”bevis” och ”experiment”.
  Det enda vi kan vara säkra på numer är att CO2 INTE utgör något hot mot planeten och de enda säkra observationer vi kan se är en 13% grönare planet sedan 1983 och att öknarna är på reträtt!! Världisutbrdningsrekord, deaccelererande havsnivåer, sjutton år utan någon uppvärmning, ingen trend av extremväder… KARMA!

 4. Olaus Petri

  Apropos det Lennart B blivit utsatt för kan detta vara av intresse:
  http://wattsupwiththat.com/2014/05/15/university-of-queensland-threatens-lawsuit-over-use-of-cooks-97-consensus-data-for-a-scientific-rebuttal/#more-109318
  Läs och förundras av ”låtsashoten”, som någon med vissa initialer nog skulle säga. 😉

 5. Lasse

  Moratorium i Sverige i en öppen värld-ger:
  Stopp av all invandring från länder med lägre CO2 avtryck.
  Stopp av all ökad import från länder med sämre elmix.
  Stopp av alla nybyggen.
  Stoppa dessa morons i stället!

 6. Ann LH

  Slabadang! Svensk media tar naturligtvis inte upp Lennart Bengtsson fallet, men i bloggvärlden världen över finns det mer att läsa än till och med vi i det eviga sommarlovet borde hinna med. Inläggen är hittills ganska likartade, men kommentarerna spretar som vanligt, många är upplysande, roande osv men Du slår alla rekord, världsrekord med andra ord!

 7. Bra Slabadang!

 8. Gustav

  Mycket välskrivet Pehr! Tack vare din artighet och sakliga approach vinner TCS ständigt anhängare i denna debatt. Kanske måste man samtidigt tacka UI för att de åstadkommer samma sak?

 9. Per H

  IPCC med flera har demonisetat en livsnödvändig spårgas. Dess nuvarande halt i atmosfären är suboptimal. Att svara på GBs fråga känns lika meningsfullt som att svara på följande:
  Antag att kyrkan ger en någorlunda korrekt bild av häxornas verksamhet (flyger på kvastar till Blåkulla och bolar med Djävulen) och att du blev övertygad om detta. Vad anser du att kyrkan borde göra för att få slut på detta otyg?

 10. Mats G

  ”Hypotetiska resonemang”
  Det kan naturligtvis vara intressant i vissa situationer och kan leda en framåt.
  Bengt G hypotetiska fråga finner jag märkligt. Att be sin meningsmotståndare argumentera för sin egen sak. Heder åt Ribbing som försöker men det blir ju väldigt krystat eftersom det blir ganska märkligt och enl min mening meningslöst. Det för knappast frågan framåt.
  Nu känner jag inte Bengt G men han verkar OK. Lite vilsen kanske och får intrycket av att han inte riktigt har satt sig in i klimatfrågan. Hoppa från något annat och rätt in här. Ja, jag kan förstå hans reaktion om sömnlöshet.
  ha det sagt så finner jag den hypotetiska frågan lite lurig.
  Om jag skulle få samma hypotetiska fråga som Ribbing så skulle mitt hypotetiska svar bli att jag skulle titta mig själv djupt i spegeln och fråga mig själv. Är du dum i huvudet eller?

 11. Lasse

  Moratorium är dumt!
  Ett aktuellt exempel på miljövansinne är Elektrifieringen av oljefälten på Utsirahöjden.
  Nu kl 11 presenteras detta vansinne som oppositionen i Norge driver på men regeringen sätter sig emot.
  Här är anledningen : 27% av Norges utsläpp av CO2 kommer från oljeutvinningen-detta är oroade säger miljörörelsen. (oräknat är dock oljan som tas upp-vilket visar på hur de ser på utsläpp här och där)
  http://www.petro.no/nyheter/hmsarbeidsliv/star-for-27-prosent-av-norske-utslipp/f3a7b481-f190-477c-a6ec-45242baa91a4

 12. Johan M

  #3 Slabadang
  helt rätt
  #10 Mats G
  🙂
  btw: komer ni ihåg ransoneringkorten för bensin, var det 1973? Inte så vackra som de från trettiotalet men jag tror jag har några liggande i lådan med frimärkssamlingen, kan bli värdefulla en dag som min morfar sa 🙂

 13. Björn

  Klimatvetenskap, vad är det för någonting? De som sysslar med denna s.k vetenskap, vet ingenting om jordens yttre påverkan i form av förändrad solenergi, kosmisk strålning och molnbildning, sambandet mellan norrsken och solvinden och jordmagnetiska fältet, planetära förändringar, jordens elektrostatiska fält, blixtrars initiala tändning, etc etc. Klimatforskning är idag knutet till det som omfattar AGW och ingenting annat. Skandal!!!! Enligt ny forskning förändrar solens variabla UV stratosfärens kemi på ett sådant sätt att vädermönster förändras från stratosfären ner mot troposfären och ända ner mot jordplanet. Vad finns detta i modellerna och övrig påverkan som är uppräknade? Hur kan man överhuvudtaget på så lösa grunder som AGW-hypotesen bygger på, försätta världen i ett ekonomiskt och energimässigt kaos? Som jag ser det, bygger klimatvetenskap idag endast på meteorologisk erfarenhet och ingenting av, på de fenomen som omger jorden. Klimatvetenskap innebär som ordet säger, nämligen att veta vad som påverkar vårt klimat. Meteorologi räcker inte längre för att förstå vårt komplexa klimat. Klimatvetenskapen måste för att berättigas som vetenskap, omfatta atmosfärs-, plasma-, sol-, astro- och geofysik etc.
  Om vi skall tala om ”moratorium”, så bör detta moratorium omfatta allt vad som uttolkas av det som nu omfattar klimatvetenskap, intill dess att denna vetenskap integreras med de uppräknade fysikgrenarna. Klimatpolitiken idag är en uttolkning av en mycket ofullständig klimatvetenskap, som inte ens kan lägga fram bevis som visar att CO2 har den dominerande forcing som påstås. Därför är ett stopp eller moratorium i allt som omfattar åtgärder byggd på denna ofullständighet, en nödvändighet, om inte västvärldens ekonomier skall raseras.

 14. Gunnar Strandell

  Pehr Björnbom!
  ”Bengt Gustafsson ställer en klimatpolitisk fråga”
  Du anser tydligen frågan intressant, men för mig är den gammal skåpmat.
  Frågeställningen har används i religiösa och pseudovetenskapliga sammanhang så långt jag kan minnas:
  – Det går inte att bevisa att gud inte finns, så därför är det säkrast att Du ägnar några timmar i veckan åt att be, för att undvika att dra Guds vrede över oss alla.
  – Det finns gott om skrifter som visar nyttan med homeopatiska läkemedel och ingen har bevisat att de inte gör nytta, så varför ska vi chansa och inte se till att alla människor får del av dem. Du tar på dig ett stort ansvar för människors liv och hälsa om du säger emot.
  etc.
  Att frågeställningen tas upp av de klimathotstroende är bara ytterligare en indikation på att det är pseudovetenskap de hängivit sig till.
  Till sist behövs inget moratorium eller någon CO2-ransonering. Om det går att visa att ökad CO2-halt i atmosfär eller hav leder till allvarliga konsekvenser tar det inte mer än 20-30 år för Sverige att ställa om till ett fullt ut elektrifierat samhälle. Den teknik som behövs finns redan.

 15. Björn
  Bra förslag på moratorium!

 16. Lasse Forss

  Jag har som jag berättat skrivit till Bengt Gustafsson men ännu inte fått svar. Däremot har jag fått svar från Johan Rockström och han skickade kopia till BG. Mailet till JR finns här:https://www.klimatupplysningen.se/2014/05/14/uppfoljning-av-dn-debatt-den-svenska-ankdammen/ #3
  Johans svar är som följer:
  Hej Lars,
  Några korta svar från SDSN möte i Beijing om SDGs.
  Vad jag har sagt och skrivit om är följande:
  Grönland uppvisade enligt data från Jason Box vid Byrd institute 2 veckor av positiv albedo feedback under 2012, som innebar att Grönland momentant injicerade stora mängder värme i atmosfären istället för att reflektera tillbaka till rymden. Jag har aldrig sagt att arktis har trillat över en tipping point. Det är en journalistisk tolkning. Referensen till Danmark, är att Danmark momentant blev världens mest klimatpåverkande nation.
  Ang extrema väderhändelser. Här har jag refererat till NASA analys av observerade förändring av extrema väderhändelser sedan 1955, där 3-sigma händelser (<1/1000 år) observerades på ca 1% av jordens yta 1950, och observerades på ca 15% under senaste årtiondet. Jag har inte sagt ngt om Sandy's styrka, utan bara refererat till publ forskning om den möjliga länken mellan kollapsen av arktiska vortexen o Sandys kurs (västerut in över NY).
  Angående Arktis havsistäcke. Detta varierar kraftigt år från år, men trenden är tydlig.
  Nix, det var inte mitt initiativ att skriva DN debatt artikeln.
  Jag skickar dig gärna referenserna.
  PS hoppas du har sett de två artiklarna tidigare denna vecka som visar att delar av väst antarktiska hyllan nu visar tecken på irreversibel avsmältning (i Science o GRL). DS
  Hälsn
  johan
  Notera att han anser att Arktis nått en "Tipping Point" är en journalistisk tolkning. Jag har skrivit till journalisten Jon Röhne utan att få svar men jag försöker igen. Men han skriver också "PS hoppas du har sett de två artiklarna tidigare denna vecka som visar att delar av väst antarktiska hyllan nu visar tecken på irreversibel avsmältning (i Science o GRL). DS" Att Antarktis havsis är den största någonsin (sedan 1979) spelar ingen roll. Inte heller att det är ovanligt kallt på kontinenten,
  Frånsett det här så menar jag att den främsta anledningen till att man kan bortse från om IPCC:s prognoser skulle stämma är att de aldrig gjort det hittills. Det finns ingen som helst evidens. Härtill kommer mängden lögner som avslöjats. Inom vilken forskningsgren skulle man sätta tilltro till prognoserna om man inte haft rätt en enda gång. Sist men kanske viktigast; De 97 % av klimatforskarna som är så eniga har hittills inte ens försökt förklara varför alla prognoser hittills varit felaktiga utan man spär på med nya prognoser och säger att nu är man ännu säkrare. Det är ju direkt löjligt. Ja man ersätter förklaringar med skrämsel och trackaserier typ vad Lennart Bengtsson fått utstå. Och utan att komma med ett enda argument. Om vi alla ignorerar utfallen från "de eniga" tills man förklarar varför man haft fel, så kanske en och annan journalist tycker att det är en rimlig ståndpunkt.

 17. sl

  Jag tolkar förslaget positivt; förbjud vidare nedläggningar av svenska kärnkraftverk, då detta ersätts med en dyr och ineffektiv kombination av (ofta stillastående) vindkraftverk kombinerat med reglerkraft i form av kolkraftverk.
  Absolut moratorium på nedläggning av svensk kärnkraft; alla tänkbara kombinationer av politiker förbjuds öka koldioxidutsläppen via nerlagd kärnkraft.

 18. Mats G

  #16
  ”Det är en journalistisk tolkning.”
  Det här är något jag för egen del börjar se en ökning av på senare tid.
  En medveten taktik.
  Det finns flera fördelar. Gå ut med nåt helt uppåt väggarna.
  Typ tipping points.
  Nu är meddelandet ute i det officiella och spär på i det här fallet det farliga klimathotet. Ingen har normalt möjlighet att komma med rättelser den officiella sättet. När nu Lasse frågar så backar Johan utan att blinka när han presenteras av faktum. Det kan ha kosta på sig för det som skall uppnås är redan uppnått.
  Skall bli intressant och höra vad journalisten har att säga.
  Men desinformationen har gått ut och ingen lär göra nåt för att rätta till det.

 19. Leg

  Om ICCP har visat något, så är det att associationen mellan CO2 och global temperatur är extremt svag.
  Klimatpolitik enligt miljöpartiets och EUs modell ger ökade kostnader för industrin, nedläggning av industri och ökad arbetslöshet i en ekonomisk permanent sänka. Det kunde nästan kallas en ekonomisk grundsättning. (Med EU i spetsen mot sämre ekonomi och fängelse! Fanfarer. Typiskt). Vill man verkligen rädda jorden blir folk arbetslösa.
  Därmed blir det ju logiskt också en målsättning för svenska miljöpolitiker för vägen mot Fattigsverige och ofrihet.

 20. bom

  #19
  Sign. Black Swan skriver hos Pointman om hur Bob Brown (ledare för de australiska gröna i koalition med laborpartiet) förstörde Tasmanien under sexton års grönt vanstyre. Snart sitter vi svenskar i samma sjunkande båt. Tänk till ordentligt hur ni röstar i år!

 21. HansH

  Times,Daily Mail,Telegraph har idag stora artiklar om prof.Bengtsson…Svenska media noll…att vansinnet får fäste när informationen till medborgarna är så strikt kubansk som här gör debatt och röstande till ett skämt.

 22. Gunnar Strandell

  HansH #21
  Nyhetsprogrammet i P1-morgon tog i alla fall upp den stackars transperson som blivit illa behandlad av psykologer för att de enligt Landstinget inte hade kompetens att sätta sig in i situationen.
  Bloggens egen psykolog verkar vara lika illa ute:
  ”Så infekterad och polariserad som klimatdebatten är, får man vara beredd på hård behandling oberoende av vilken politisk sida man ställer sig på. Något Lennart Bengtsson kanske inte var beredd på.”
  Länkar, 10:30 min in i programmet:
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4540
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/05/15/lennart-bengtsson-lamnar-gwpf/#comment-372442

 23. Länkar HansH?

 24. Peter Stilbs

  Lite OT – jag sökte i går göra en mycket kort kommentar på inhägnaden till inlägget om Antarktis smältande isar. Första gången på väl över 5 år eller mer.
  Tror ni det togs in? Ha, ha. Vilka patetiska navelskådare…
  Kommentaren löd så här:
  Jaha … kolla
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Antarctic_surface_temperature.png
  (det verkar bli något mysko med länkningen på min Mac/Safari, men klipper man och klistrar länken funkar det)

 25. Peter Stilbs

  Ingvar #23 – en länk finns här http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10835291/Scientists-accused-of-suppressing-research-because-of-climate-sceptic-argument.html

 26. HansH

  Betryggande att transpersonerna tas om hand Gunnar…Financial Post hade en stor artikel också..och i Telegraph var det en artikel av en journalist som undvikit klimatfrågan förut men som hade fått nog och nu skrev 🙂 Jag är på Android och där funkar tyvärr inte Copy/Paste på kommentarerna här…

 27. Fått ihop dessa
  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10835291/Scientists-accused-of-suppressing-research-because-of-climate-sceptic-argument.html
  http://business.financialpost.com/2014/05/15/eminent-swedish-scientist-latest-victim-of-climate-mccarthyism/
  http://www.thetimes.co.uk/tto/environment/article4090137.ece
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2629171/Climate-change-scientist-claims-forced-new-job-McCarthy-style-witch-hunt-academics-world.html

 28. Gunnar Strandell

  HansH #26
  Jag vill att vi är överens om en grundläggande värdering: Respekt för individen!
  Sedan kan man klä in det i ståtliga deklarationer, som hos FN eller i manifest från Feministiskt Initiativ eller HBTQ-rörelsen.
  Det är därför det stör mig när psykologer tappar detta fokus och börjar leta fel hos dem som avviker.

 29. Nåra till
  http://canadafreepress.com/index.php/article/63067
  .
  http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/warmists_threats_drive_lennart_bengtsson_off_sceptic_boad/
  .
  http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/thunderer/article4091200.ece
  http://www.nationalreview.com/article/378011/science-mccarthyism-rupert-darwall

 30. HansH

  Gunnar det har varit dåligt med respekt för individen sen Myrdalarnas folkhem sattes upp…det är där nästan självklart att alla som avviker skall vara fel på…dom letar fel på alla från dagis till ålderdomshemmet..jag läste en framtidsstudie för 25-30 år sedan där man förutspådde en kraftig ökning av ”det hjälpande skiktet” (läs politiska kommissarier) lärare,psykologer,kuratorer,pedagoger,socionomer m.m. ….allt har slagit in. ( Sekr. För Framtisstudier Lyttkens/Kristensson) …det finns bara en sak som är värre än när dom letar fel..det är när de hittar dem. Att man skall ”socialiseras” in i ”samförstånd” i vetenskapssammanhang är ju riktigt katastrofalt…Bengtsson var tack och lov inte konsensusgjuten…full respekt.

 31. 30 HansH
  När du talar om respekt för individen kommer jag att tänka på Nalen och ”Flisan”
  Flisan var väl lite utvecklingstörd eller nåt men Nalen var hans andra hem och alla hejade på Flisan. Han ”steppade” gärna på dansgolvet om han fick en krona. Han var klart annorlunda men ändå en del av gemenskapen på Nalen
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Nalen

 32. Bim

  Idag är jag stolt!!!
  Blev kallad för Moderatjävel när jag talade med vänsterns EU-valstuga i Göteborg och förklarade att jordens medeltemperatur bara stigit 0,78 grader sedan 1850.
  Jävel kan jag väl gå med på, men Moderaterna har jag aldrig röstat på. 😀
  På folkpartiets valstuga framförde jag att jag alltid röstat på dom, men, men nu vete tusan om jag kan fortsätta med det.
  – Varför frågade killen.
  För att ni står i riksdagsdebatten och hör Gustav Fridolin gasta att vi rusar mot fyragradersmålet utan att protestera ett skvatt. osv. osv.
  Han höll med, och vi hade ett givande samtal och verkade vara insatt i vindkraftseländet och alla miljöpartiets alla flummiga idiotförslag.
  – Jag har ju inget inflytande över partiledningen, påpekade han mycket riktigt. Han tog också upp vilken katastrof som väntar om Sossar,Vänstern och Miljöpartiet skall börja regera Sverige. Men du, gå och prata med Vänstergänget där borta.
  Det gjorde jag och ställde en del frågor, bland annat om de visste hur mycket jordens medeltemperatur stigit sedan år 1850?
  – Ja, det är mycket.
  -Hur mycket?
  -Exakt vet jag inte, men det är alldeles för mycket.
  – Det är 0,78 grader.
  -Vi har inte samma uppfattning du och jag, jag talar med experter, sa han.
  – Vilka experter?
  Då tröt tålamodet och argumenten så jag blev alltså kallad Moderatjävel.
  Tur att han inte sa Kommunistjävel för då hade jag väl suttit i häktet på vatten o bröd nu. 😀

 33. Björn

  Bim [32]; 🙂 🙂

 34. BD

  #32 Bim
  Så bra beskrivet. Jag har inte längre något parti att rösta på sedan alla sålt sig till co2-spökt. Kanske dags för ett nytt enfrågeparti…

 35. Håkan Bergman

  Bim #32
  Nog är det märkligt, den där attityden verkar bara finnas bland politiker och slikt folk, ytterst få i åtminstone min bekantskapskrets tar det här på allvar längre, för 6-7 år sen hände det väl att nån sa nåt alarmistiskt, men idag är det sällsynt. Jag kanske lever i nån udda subkultur, eller kan det möjligen vara tvärtom? Att vissa politiker lever i en sorts bubbla tycker jag verkar klart, umgås dom bara med likasinnade?

 36. Pelle L

  Håkan Bergman #35
  ”Att vissa politiker lever i en sorts bubbla tycker jag verkar klart, umgås dom bara med likasinnade?”
  Det gör de säkert!
  Men det värsta tycker jag är att ”vanligt folk” är så söndertrasade av allt klimathoteri, som bara är tomma ord, att deras enda reaktion nu är Tyst, tyst, tyst, jag orkar inte höra på det där längre.
  Så i stället för att säga emot och ifrågasätta går man in i förnekelse att problematiken överhuvud taget finns och är något att diskutera.
  Klimathoteriet har faktiskt tagit död på det demokratiska samtalet.
  Folk håller bara för öronen och orkar inte längre bry sig 🙁

 37. Börje S.

  Uppochnedvända världen.
  En själssjuk kvinna går till psykologen och kräver att denne psykolog ska betrakta henne som maskulin eller åtminstone som könlös.
  Psykologen i fråga konsulterar sin anotomibok och finner där att kvinnor har vagina och bröst som mer eller mindre höjer sig utåt från bröstkorgen. Män har penis, ett slags bihang och i regel rätt så platt bröstkorg. Eftersom patienten har vagina och en rätt skaplig byst så envisas psykologen med att betrakta patienten som femininum, allt enligt definitionen i anotomiboken.
  Då blir patienten kränkt och drar psykologen inför domstol! Jag ger mig den på att denna stolliga patient kommer att lyckas med att spendera hundratusentals kronor av skattemedel för att riktigt sätta dit en person som vägrat gå med på att patienten kan klassas som annat än kvinna av tre möjliga definitioner.
  Folk som mår dåligt för att de vägrar acceptera vad de är vill diktera för alla andra att deras missuppfattningar fr o m nu ska vara normen, annars blir det åtal.
  I klimatreligionens värld råder samma logiska kullerbyttor. LB har i ett arbete tydligen använt ett diagram, tidigare publicerat i utkastet till IPCC:s summary for policy makers 2013:
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/12/ipcc_ar5_draft_fig1-4_without.png
  Detta diagram skrämde skiten ur de horder av s k miljöpolitiker som i september 2013 skulla (avgöra) nej bestämma innehållet i Summary för policy makers 2013. Det första som åkte ut ur IPCC:s utkast var detta bevis på de datormodellerade klimatprognosernas totala misslyckande.
  ”Väck med detta vidriga diagram som kan hitta på att förstöra allt vårt hedervärda arbete att skoja packet om att det pågår en livsfarlig klimatförändring här i världen som bara kan hejdas om detsamma packet tömmer sina plånböcker över oss!”
  LB hade alltså fräckheten att använda en IPCC.källa i ett arbete. Det föranledde granskarna att påpeka att datormodelleringar, på vilka världens utlägg för att bekämpa det felaktiga klimatet grundas, får inte under nåfgra förhållandejämföras med verklighetens vittnesbörd, ty detta kan bidra till att packet drar felaktiga slutsatser. Packet ska inte tillåtas att inte dra felaktiga slutsatser grundade på logiska slutledningar, åtminstone inte enligt granskarnas sätt att se på saken.
  LB, som såvitt jag förstår, instämmer i den logiska slutsatsen att förhöjd CO2-halt i atmosfären leder till en viss höjning av världens medeltemperatur har insett att överdrifterna och alla geschäften i samband med samvetslösa klimatprofitörers subversiva verksamhet bildar ett betydligt störr hot mot människornas tillvaro än den blygsamma (positiva) temperaturförhöjningen som möjligen är resultatet av vårt arbete med att återföra en del av atmosfärens forna koldioxidinnehåll.
  LB , fortfarande såvitt jag förstår, vill nu försöka göra vad han kan för att få rätsida på den fullkomligt uppochnedvända distorerade logiken som blivit klimathoteriets signum i takt med alla politiska skumraskvinster och dito ekonomiska vinster som påpassliga lycksökare tillsammans med tillskyndare av gamla förlegade marxistiska drömvisioner om proletariatets världsdiktatur ser som möjligheter av det förljugna klimathoteriet.
  Det fick han inte. Obama är i färd med att säkra sine egna framtida inkomster från egna intressen i utsläpps”rätts”bedrägerier och i färd med att uppfylla de löften han förmodligen gett till de stormrika med världsrädderi som hobby vid sidan av, som genom gediget ekonomiskt stöd sett till att han kunnat lägga vantarna på presidentposten. Därför kommer trycket på de som har ”olämpliga” synpunkter på den vetenskapliga frågan om ökningen av CO2-halten i atmosfären är ett hot eller ej att ökas under den tid som Obama har kvar som president över Amerikas förenta stater. Hur långt förtrycket mot de som tycker ”fel” kommer att gå kommer vi nog att bli varse inom den närmaste framtiden.
  Från storpolitikens högst obehagliga klimatbluffsvärld hoppar jag nu ned till några iakttagelser i den värld som är den här bloggens.
  Först vill jag säga att jag är ytterligt tacksam för arr de so driver den här bloggen lägger tid och möda på den och att de till och med släpper in åsikter som de jag ger uttryck för utan att knota. Nog med beröm.
  Här finns några få så kallade motvallskärringar som ganska flitigt delar med sig av sina motvallsåsikter. Enligt mn mening förhöjer dessa läsvärdet på bloggen, det finns åtminstone några åsikter som man kan bli riktigt förbannad på och, som sagt, det förhöjer läsvärdet.
  För nytillkomliga läsare är det måhända inte uppenbart vilka jag i fortsättningen syftar på. Till dessa nybörjare kan jag bara säga, läs lite gamla trådar så förstår ni nog. Jag tänker inte nämna ågra namn ej heller några signaturer. I denna vår tids bockande och hyllande gentemot till alla som känner sig det minsta kränkta av vad det vara må så är det säkrast att inte rikta kritik mot någon namngiven över huvud taget.
  Underligt det där. Med tanka på standarden vid dagens genomsnittliga kränkningsnorm, så skulle t ex jag i egenskap av ateist kunnat gå till domstol tusentals gånger. Varje gång ännu en enfaldig predikan om en viss gudasons t ex uppväckande av kliniskt döda till att återigen leva som om inget hade hänt sänds i radions P1 kl 11.00 på söndagarna borde jag bli kränkt. Men jag sk-t-r i det. Vill människor få sina villfarelser bekräftade i radions P!, så låt dem få det, så länge de inte försöker dra maktpolitiska växlar på sin tro så att det till och med berör mig.
  Annat är det med de som sett möjligheter i kränkningshetsen: man kan tjäna på att påstå sig vara kränkt. Till exempel: sjukhusförordningen kanske menar att personalen ska ha bara ärmar på det att inte bakterier ska ansamlas och föröka sig på textiler som annars omsluter ärmarna. Då kan de som enligt de på 700-talet nedstecknade minnena av vad en viss så kallad profet predikat på 600-talet känna sig kränkta. I de nedtecknade minnena påstås nämligen att kvinnor enligt (den av mig incke namngivna) profeten inte får visa naken hud. Varför de omedelbart kutar till diskrimineringsombudrt och skvallrar på sjukhusledningen.
  Sånt där vill man ju inte vara med om, så inga namn, inte ens den minsta signatur kommer jag att hänvisa till när jag skriver följande:
  En av den här bloggens mest bekanta motvallskärringar som försvarar varje orimlighet, varje absurd överdrift som klimathotshetsarna utan minsta problem får publicerade i media, vare sig det är Publuc Service eller SvD, Dn eller någon annan klimsthotsblåljugande publikation vet precis vad han håller på med. Denne motvallsskribent VET att han med all den förmåga han kan uppenbara kämpar för en sjuk sak. VARFÖR han uppbådar så stor energi på att försvara uppenbart klimatlhotsjugeri för att i stället bekämpa det som talar däremot är jag inte hundra på, men jag har mina aningar.
  Inget att ta fel på, denna högst intilligenta skribent VET att hela klimathotsskiten är en stor fet lögn. Dummare än så är han defenitivt inte.
  En annan av mig icke namngiven motvallsskribent är enligt egen uppgift utbildad för att hjälpa de som drabbats av sjukdoom i det själsliga. Jag har läst åtskilliga av dennes inlägg, alla andandes en nästintill sjuklig vilja att framstå som oerhört resonabel och (politiskt) korrekt. Herrejösse vad tråkigt det blir att plöja detta meningslösa tjäbbel i längden. Och den gång JAG drabbas av själslig nöd vore denne, enligt egen utsago så märkligt anmärkninsgsfria personlighet, den sista jag skulle vilja anförtro mig till.
  Tänk om jag får ett psykbryt och blir levererad av piketen till en själavårdare av detta snitt! Bara tanken på`t ”give me the creeps”. ”Ur askan i elden” som det heter på svenska.
  Nu kanske jag inte var särdeles snäll mot de icke namngivna som jag syftar på, på det att de inte ska kunna hävda att de blivit kränkta och därmed kunna gå till domstol och stämma skiten ur mig och de som driver denna ovärderliga blogg, Jag kanske syftar på någon av de Pelle:s som berikar bloggen. Eller någon Gunnar eller Peter. Det får ni ALDRIG reda på!
  Spänningen ökar, de klimathotsdrivande håller som bäst på att damma av och olja sina pistoler för att, nu när inte verkligheten hänger på, plocka fram de slutgiltiga argumenten för ett klimathot som inte existerar i verkligheten. Det ligger liksom i luften, dumhetens och lögnaktighetens obetvingliga längtan att ta livet av förnuftet ökar för var dag som går.
  Den uppriktiga elakhet som eventuellt kan spåras i mitt inlägg är bara en naturlig följd av enfaldens för närvarande till synes ohejdbara expansion.

 38. Börje S.

  #37 anatomibok stavas det förstås. Och de andra felen är bara ett resultat av att jag är så nällad att se mitt inlägg med detsamma att jag alldeles glömmer att mitt usla tangentbord stavar fel så fort det får chansen. Jag borde verkligen klaga hos konsumentombudsmannen. Nån gång.

 39. Sören G

  37# Börje S
  Bra sammanfattning!

 40. Ann LH

  Börje, mmmmmmmmmums

 41. Börje S #37,
  Ditt exempel i första delen av kommentaren är en diskussion av en genusfråga som egentligen inte hör hemma på en klimatblogg. Därför borde vi inte diskutera den här men jag vill gärna mycket kort ge min invändning till ditt resonemang eftersom du tog upp frågan. Den är att jag anser att könstillhörighet inte i dagens komplicerade samhälle är enbart, och kanske inte ens huvudsakligen, en anatomisk fråga. Det är i hög grad hur individen fungerar som en helhet. I dagens samhälle är den inre upplevelsen av sig själv mycket betydelsefullare än den yttre anatomin, och den senare kan till och med förändras genom medicinska vetenskapliga metoder. Det här med att hur man kallar en person är vidare en fråga om att respektera individen som den upplever sig själv. Ett analogt fall kan man finna i länder där minoriteter förtrycks genom att man förbjuds använda sina egna namn på sitt eget språk, man tvingas använda namn på majoritetens språk.

 42. ThomasJ

  Börje S. #37:
  +100^100! 😀
  Mvh/TJ

 43. ThomasJ

  Pehr B. #41: Nä, genus har, tack och lov, inte mycket med klimat att göra. Det har inte heller nåt med vetenskap att göra – åtminstone om man sätter tilltro till norska vetenskapsakademin som förra året fråntog ’genusvetenskapen’ dess vetenskapliga status och, ergo, även strök allt stöd. Hur det ser ut i Sverige är ju bekant… suck! SvT vägrade sända NRKs ’Hjernevask’ (finns på NRKs hemsida) med motiveringen att programmet ej uppfyllde SvTs s.k. ’kvalitetskrav’… Bingo i hycklericentralen! Däremot uppfylldes ’kvalitetskravet’ i Bjerströms BS-’dokumentär’ över stigande havsnivåer i Vietnam… Fytt i grisen!
  Eduard v. Schnitzel applåderar SvTs urval från det heta ställe han sannolikt nu befinner sig i… 😉
  Mvh/TJ

 44. ThomasJ

  Apropos flummigt och därigenom ohemult dyrt, läs länk:
  http://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2014/05/17/2-6-billion-for-climate-research/
  Go figure!!!
  Mvh/TJ

 45. ThomasJ

  OCH! Där finns en i sanning läsvärd artikel på denna länk:
  https://www.frihetsportalen.se/2014/05/svts-forsok-att-styra-valet/
  Snacka om… vaddå? Styra? Påverka? Dold(a) agenda(-or), Agenda21 (vem har övht. läst den???), EU 2020-mål?, Bananrepubliken Sveriges frisörutbildade energiministers uttalande att ’vi’ ska ha non-existerande (per definition!) pseudo-energi för att driva och utveckla LKAB/SSAB och deras verksamheter???
  Arma Land! Speciellt för dessa vansinnestänkande miljötalibaner inom MP!
  Mvh/TJ

 46. ThomasJ

  Kompletterande #45: Ej begränsat till MP-isterna – centristerna är oxo inkluderade, of course! Det är ju ’bara’ att läsa vad en viss centrist med förnamn Kjell har ’levererat’ på denna blog…
  Go Figure!
  Mvh/TJ