Fem år sedan Climategate

climategate WSJ

Bild: Martin Kozlowski, WSJ

Som påpekats tidigare så är det fem år sedan den s.k. Climategate-skandalen inträffade i november 2009, strax före det beramade klimatmötet i Köpenhamn. Och händelsen kommer då och då upp i våra kommentarer. Jag tar tillfället i akt och publicerar min numera försvunna Newsmillartikel från 2009 om detta:

Betydelsen av Climategate

För drygt en vecka sedan kopierades flera filer med e-mails, koder och mätserier från servern tillhörande University of East Anglia’s Climatic Research Unit (CRU). Sedan dess har innehållet i dessa filer diskuterats livligt på bloggar och i internationell press. Inte minst med tanke på det stundande Köpenhamnsmötet är det viktigt att förstå betydelsen av dessa avslöjanden.

Vad innebär den här skandalen egentligen? Vilken betydelse har den för FN: s klimatpanel, IPCC? Bland dem som tidigare utan reservationer trodde på allt som kom från IPCC:s förment objektiva granskning av världens samlade klimatforskning, men som nu vill ta avstånd från de 10-12 personer som berörs av e-mailkorrespondensen, sägs i allmänhet att skandalen enbart rör dessa personer och inget annat: Det här är bara några forskare som i sin iver har gått lite för långt. Sådant händer i vetenskapen.

Men saken är betydligt allvarligare än så. Det här är inte vilka forskare som helst – och då åsyftar jag inte deras vetenskapliga tyngd utan snarare deras oerhörda politiska inflytande. Låt mig sammanfatta läget lite grand:

En del av de forskare som berörs i korrespondensen sköter CRU:s databas, en av de mest betydelsefulla databaserna för att beräkna den globala temperaturen över land för 1900-talet. Den ligger till grund för alla beräkningar av hur den globala temperaturen utvecklats under 1900-talet och följaktligen är det bland dessa data som IPCC:s forskare hittar sitt ”nästan säkra” spår av koldioxidens starka påverkan.

Den andra delen av forskargruppen använder sig av proxies (trädringar, sediment, isborrkärnor, etc) för att beräkna klimatets utveckling över 1000 år. IPCC har vid flera tillfället lutat sig tungt mot dessa, sinsemellan ”oberoende” forskare, för att visa att dagens temperaturnivåer är unika i ett 1000-års perspektiv. Om så vore fallet så skulle det starkt tala för att det är just industrialismen och människans utsläpp av koldioxid som orsakar dagens uppvärmning.

Nu har följande avslöjats:

 • Redan tidigare hade man uppdagat att CRU:s databas på något mystiskt sätt har försvunnit, precis när andra forskare började fråga efter den. Endast de av CRU:s medarbetare egenhändigt tolkade mätserierna finns kvar. Nu visar CRU-filerna hur koderna för programmeringen ser ut: Alla ”justeringar” som görs utgår från att det är koldioxiden som är drivande för 1900-talets temperaturkurva. Således ”konfirmerar” de modifierade mätserierna teorin att det är koldioxid som orsakar 1900-talets globala uppvärmning. (Fler avslöjande är att vänta allteftersom de olika, mer tekniska, datafilerna penetreras.)
 • Redan tidigare hade kanadensaren Steve McIntyre och andra ifrågasatt en del proxistudier av 1000-års pespektivet av Michael Mann m.fl. Man hade pekat på den felaktiga statistiska behandlingen av data och man hade pekat på att den s.k. ”hockeyklubbans” utseende helt berodde på en mätserie från Bristlecon-tallar från klippiga bergen. Mätserien ifråga fick en oerhörd tyngd i den statistiska vägningen och hela grafen vilade på den. Denna graf spelade sedan en framträdande roll i IPCC:s rapport från 2001. Kritiken innebar att man kunde visa a) att Bristlecon-tallarna förmodligen var mer CO2-känsliga än temperaturkänsliga och b) att utan denna mätserie så gick det inte att trolla bort medeltidsvärmen (som verkar ha varit högre än dagens). McIntyre har också visat att de räddningsförsök som senare gjorts av bl.a. Keith Briffa utifrån trädringsserier från Yamal i nordöstra Sibirien hade likartade fel. Nu avslöjar CRU-breven att dessa vetenskapliga artiklar ingalunda var oberoende; både Mann och Briffa tillhör den innersta kretsen och kommunicerar hela tiden om hur man skall kunna ”bekräfta” varandras arbeten. Breven visar också hur man friserat kurvorna för att de skall stämma överrens med nutida instrumentdata.

Men saken är till och med allvarligare än så. Visst är det trist när en grupp forskare talar sig samman och manipulerar data för att få sin älsklingshypotes bevisad. Problemet är att just denna grupp av forskare helt dominerat IPCC:s arbete med att utvärdera världens klimatforskning. Filerna från CRU visar hur de valt medarbetare i detta arbete och hur de motat bort andra. Breven avslöjar också hur de sållat bort vetenskapliga artiklar och kritiska kommentarer som talar mot teorin om koldioxiden och istället hållit fram allt som stödjer den.

Och inte bara det. De har dessutom, ikraft av sin status som FN-organets ledande forskare, lyckats påverka många redaktörer och granskare i världens främsta tidskrifter att endast publicera artiklar som stödjer den av IPCC sanktionerade synen. Breven avslöjar hur de väljer tidskriftsredaktörer som i sin tur väljer ”rätt” granskare, och hur de mobbar och marginaliserar de tidskrifter och redaktörer som vill stå oberoende.

Därmed har inte bara världens klimatpolitik utan hela klimatforskningen korrumperats av existensen av det politiskt skapade organet IPCC. Utan dess existens så hade aldrig en sådan här grupp – med sitt patetiska konspirerande, med sitt manipulerade av data och med sitt alarmistiska budskap – haft en chans att slå sig fram i den vetenskapliga världen.

Det är nu hög tid att gå till botten med IPCC och denna affär. Världen behöver få reda på hur tillförlitlig FN:s klimatpanel egentligen är och på vilken vetenskaplig grund som Köpenhamnsmötet egentligen vilar.

Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori, Linköpings universitet

Artikeln fick 25 000 läsare och massor med kommentarer, både stödjande och kritiska. Tyvärr är även dessa borta från nätet. Det hade varit kul att läsa dem nu.

Medan jag ändå är på gång så kan jag reprisera ett av mina tidiga inlägg på dåvarande The Climate Scam ungefär ett halvår senare (Maj 2010). Det kommenterar ”Det stora klimatgrälet på Engelsberg” samt ger en sammanfattning av en artikel i Wall Street Journal:

gräl

Axess-TV kallar mötet på Engelsbergs bruk för ”Det stora klimatgrälet”. Där restes röster för att man skall sluta att gräla och istället gå vidare för att hitta gemensamma lösningar.

Detta låter ju alldeles förträffligt. Det tycker jag också. Problemet är bara att de båda lägren inte är överens om vad det innebär att ”gå vidare”. Det finns i princip två saker man inte är överens om. För det första är man inte ense om själva klimatfrågan. Kritikerna menar att det inte finns någon vetenskaplig grund för de prognoser som IPCC ger. När de ger en prognos som hävdar att det kommer att ske en uppvärmning på mellan 6 och 10 ggr det som ren strålningsfysik ger vid handen, så är man ute på lösan sand eftersom vår förståelse av feed-back processer från vattenånga, aerosoler, molnbildning och havsströmmar inte är klarlagda.

För det andra är man inte överrens om de klimatvetenskapliga spelreglerna. Den normala processen hade ju varit att man med vetenskapliga metoder försöker få mer kunskap om just dessa feed-backs. Detta vore det självklara sättet att gå vidare.

Tyvärr är det uppenbart att kärnan inom IPCC inte varit intresserad av att lösa problemet på detta sätt. Climategate-breven och många vittnesmål från enskilda klimatforskare visar med all tydlighet att IPCC-forskarnas syn på det hela är att ”lösningen” består i att kritiken tystas och att alla accepterar IPCC:s prognoser. Låt mig ta ett exempel:

Patrick J. Michaels, professor emeritus of environmental sciences vid the University of Virginia, skriver i Wall Street Journal i december 2009, en månad efter att breven avslöjats. Han påpekar mycket riktigt att det är få människor som riktigt förstått innebörden av Climategate. Det flesta tror bara att de rör akademiska gräl vetenskapsmän emellan.

Men det pågår något mycket, mycket värre – ett tystande av klimatforskare, säger Michaels.

En klimattidskrift, Climate Research, publicerade två misshagliga artiklar; en av Michaels 2002 och en av Willie Soon och Sallie Baliunas 2003. Detta bekymrade IPCC-forskarna Michaels Mann och Tom Wigley. Michaels citerar ett e-mail från Mann:

“Kanske skulle vi uppmana våra kollegor i the klimatforsknings-communityn att inte längre skicka in, eller citera, artiklar till denna tidskrift,” … ”Vi bör också fundera på vad vi säger, eller kräver, av våra mer resonabla kollegor som för närvarande sitter i redaktionen.”

Michels fortsätter, och nu handlar det om en annan vetenskaplig tidskrift, Geophysical Research Letters (GRL), där ännu en besvärlig redaktör befinner sig:

GRL är en mycket populär refereegranskad tidskrift. Mr Wigley var bekymrad över att en av dess redaktörer kunde befinna sig ”i skeptikerlägret”. Han e-mailade Michael Mann och säger ”om vi kan hitta dokumenterade bevis på detta, så kan vi gå genom officiella…  kanaler för att få bort honom.”

Efter att herrar Jones och Mann hotat med en bojkott av publikationer och reviews, hade halva redaktörsgruppen vid Climate Research avgått. Folk som inte följde herrar Wigley, Mann och Jones i spåret fick allt svårare att publicera sina resultat.

Snart var också den misstänkte redaktören, James Saiers vid Yale borta. Mr Mann skrev till CRUs Phil Jones att ”GRL läckan kan ha pluggats igen nu, med ett nytt redaktörskap där.”

Herrar Jones och Santer hade varit Mr Wigleys doktorander. Mr Santer är samme person som i ett e-mail den 9:e Oktober till Phil Jones skrev att han var ”mycket frestad” att ”slå skiten” ur mig vid ett vetenskapligt möte.

Michaels säger avslutningsvis att den referee-granskade litteraturen tagit skada och att mångas rykten förstörts. Wigley och de andra uppmanar ständigt reportrar i massmedia att inte lyssna på ”skeptikerna”.

Och det finns många, många andra liknande erfarenheter att ta del av, se Lindzen, Jaworowski, Gray,  Douglas & Christy, McLean, Freitas & Carter, Ross McKitrick,  Roger Pielke Jr, Reiter, Svensmark och Karlén, bara för att nämna några.

För den eftertänksamme läsaren av Climategate-breven och av alla vittnesmål från framstående klimatforskare, så är det ganska uppenbart att det stora problemet med att kunna gå vidare inte handlar om att forskare är oeniga om klimatet och att det delvis pågår en akademisk debatt. Oenighet och diskussion är det normala tillståndet på alla forskningsfronter. Problemet är att vägen framåt är stängd så länge de vanliga vetenskapliga spelreglerna är satta ur spel.

Enda vägen ut ur skyttegravskriget är att återskapa dessa spelregler inom klimatforskningen: 1) Acceptera att det finns delade meningar bland seriösa klimatforskare. 2) Avfärda inte all kritik med tillmälen som ”pseudovetenskap” och ”förnekelse”. 3) Utöva inte påtryckningar på vetenskapliga tidskrifter för att hindra andras publikationer utan svara med sakliga invändningar. 4) Upphör med politiska målsättningar såsom att nå ”konsensus” och att ”Science is settled” (det är bara i politiska sammanhang sådant kan vara relevant). 5) Bemöt kritik med sakliga argument i tidskrifter och på konferenser – inte genom bojkott och politiska påtryckningar (nej, man får inte ens klå upp sina motståndare 🙂 ).

Kanske kan dessa inlägg fräscha upp våra minnen så att Climategate inte glöms bort. Breven gav oss en inblick i IPCCs arbete bakom kulisserna. De utgör också dokument som framvisar ett sorgligt kapitel i vetenskapens historia, där politik och ideologisk påverkan prioriteras högre än sanningssökandet.

Ingemar Nordin

Uppdatering. Här är länkar till två av Newsmillartiklarna (h/t Thomas):

http://web.archive.org/web/20100202021022/http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/27/betydelsen-av-climategate

http://web.archive.org/web/20091203113220/http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/30/climategate-rullar-vidare

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jimmy

  Rubrik i dagens Dagens Industri.
  ”Supersvensken (Johan Rockström) ska rädda världen”

 2. Ingemar Nordin

  Och Karin Bojs fantiserar friskt om den parallella vetenskapens ofelbarhet i DN:

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-nar-doggerland-gick-forlorat-i-havet/

 3. Thomas P

  Uppenbarligen var de som hackade sig in på CRU bättre på hurInternet fungerar än Ingemar Nordin. Här länkar till två artiklar han skrev om saken på Newsmill med de kommentarer han saknar:
  http://web.archive.org/web/20100202021022/http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/27/betydelsen-av-climategate?

  http://web.archive.org/web/20091203113220/http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/30/climategate-rullar-vidare

 4. Jimmy

  Forts #1. Apropå supersvensken Johan Rockström

  Det är bara manteln och trikåerna som fattas!

  http://m.youtube.com/watch?v=Q2l4bz1FT8U

 5. Ingemar Nordin

  #3,

  Och med alla kommentarerna dessutom. Stort tack Thomas!

 6. Lasse

  #1 Passande under dagens tema: Att dölja sanningen!
  Han är agronom och expert på bevattning och vattentillgångar.
  Han medverkade i ett SVT program om hur Vietnams kust översvämmats av havsvatten.
  Han nämner inte med ett ord landsänkning på grund av överuttag av grundvatten i det aktuella floddeltat,
  Överuttag på grund av bevattning .
  Antingen var han totalt omedveten om att detta orsakade aktuella landsänkningen-vilket gör hans akademiska kunskaper till åtlöje.
  Eller så ville han styra programmet i en riktning där klimatet och CO2 fick skulden.

  -Jag skulle inte lita en sekund på en sådan forskare-men tydligen är saken viktigare!

 7. ces

  Av hyllningsintervjun av Rockström i DI framgår att man nu skall ta fram ett Earth Document. Tydligen har man insett att man inte kommer att få till ett nytt Kyoto-avtal. Då tar man fram ett ännu flummigare avtal som man kan få Påven och Obama att skriva på. Sedan bryr sig sig ingen om detta dokument utom Sverige som går före och efter några år förvånat konstaterar att ingen följde med. Under tiden har den svenska ekonomin lidit ytterligare skada och det Miljöpolitiska Sällskapet har kunnat fortsätta resa runt till exotiska platser på ”konferenser” och umgås med kändisar som Leonardo DiCaprio.

 8. Lasse

  Rockströms paradnummer är att han tar upp ett antal områden som jordens fortlevnad är beroende av.
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.254103/johan-rockstrom-sa-mycket-tal-jorden
  Dessa sågas här på ett roande sätt:
  http://wattsupwiththat.com/2015/01/15/forgive-us-our-transgressions/

  Flum!

 9. Daniel Wiklund

  Det vore intressant att höra vad du Thomas P tycker om Rockströms och Boys. Tillhör dom klimatexperter som du litar på?

 10. Kenneth Mikaelsson

  En bra artikel:

  http://iceagenow.info/2015/01/merchants-smear/

 11. István

  # 7
  Glöm Påven! Den katolska kyrkan är fortfarande en tänkande organisation.
  Det får bli ärkebiskopen av Uppsala.

 12. Christopher E

  #3 Thomas P

  ”Uppenbarligen var de som hackade sig in på CRU”

  Det där blir inte mer sant för att du upprepar det som ett postulat. Att engelsk polis hade det som nollhypotes när de inte kunde finna något annat räcker inte. De har väl frågat på CRU och alla bedyrade att de inte läckt något…

  Vi vet inte om det var en läcka eller hackat utifrån. Jag lutar åt läcka, men till skillnad från dig inser jag att vi än så länge inte vet.

  De enda klimatrelaterade dokument som vi säkert vet förskansades olagligt utifrån är de Gleick stal.

 13. Thomas P

  Christopher #12 Det blir inte mindre sant för att du och andra här förnekar det. CRU var en hackerattack.

  ” Att engelsk polis hade det som nollhypotes när de inte kunde finna något annat räcker inte. ”

  ” the investigation has concluded that the data breach was the result of a ‘sophisticated and carefully orchestrated attack on the CRU’s data files, carried out remotely via the internet’.”

  Det är inte en nollhypotes utan man har uppenbarligen bevis för vad som hänt. Hur väl tycker du sen angreppet på RealClimate passar in på att det var en läcka på CRU? Är det så läckor brukar agera?

 14. Slabadang

  ”Titta en fågel”!

  Hur climategatebreven blev allmänt gods förändrar inte skandalen i innehållet. Thomas försöker desper

 15. Slabadang

  ”Titta en fågel”!

  Hur climategatebreven blev allmänt gods förändrar inte skandalen i innehållet. Thomas försöker desperat
  sprida rök över detta faktum och oavsett om mailen hade kommit fram genom väpnat rån eller ett insiderjobb så står vad där står i mailen. De avslöjar korruptionen, manipulationen och den systematiska vilseledningen av vad ”den samlade vetenskapen” egentligen säger.
  Sprattla på du Thomas P men kroken med hulling sitter redan där! ”Hide the dicline” !

 16. Christopher E

  #13 Thomas P

  Så du vet vad ingen annan utom läckaren/hackaren vet? Knappast troligt. Du tycks också ha hittat på att de påstådda hackarna var flera.

  Ditt citat säger ingenting. Vilka bevis? Baserat på antagandet att ”attacken” var så ”sofistikerad” att den inte lämnade några som helst spår…?

  Nej, även om det passar din skurkvärldsbild bättre har vi ingen aning om om det var en hackerattack. Och på tal om hur det ”brukas agera”… det finns verkligen inget mönster att klimatskeptiker behöver använda olagligheter när det räcker med fakta (du ser ju att förnekarskurkar som Ingemar inte ens kan hacka fram arkiverade sidor… 😉 ). Som sagt, de enda olagligheterna så här långt står klimatalarmismen genom Gleicks tilltag. inte mycket till statistik, men 1 är bra mycket mer än 0.

 17. Urban Sandberg

  #7 ces
  Läste nyss på text-TV att Sverige förlorat 160 000 industrijobb sedan år 2000. Troligen ett stort antal av dessa beroende på att vi ”går före” i kriget mot livets gas. Nästan hela politikeradeln och media agerar stödtrupper i detta krig.

 18. Alienna

  #3,…’Och Karin Bojs fantiserar friskt om kvasi-/pseudovetenskapens ofelbarhet i DN.’

 19. Ingemar Nordin

  Climategate fick också som följd att många klimatforskare som tidigare blint litat på IPCC drog sig undan och tog avstånd från organisationen och Teamet. Andra höll sig kvar, som Richard Tol, och försökte att få in IPCC på ett mer vetenskapligt och öppet spår där man t.ex. erkänner osäkerheterna och har en mer realistisk syn på de ekonomiska konsekvenserna av olika alternativ.

 20. Thomas P

  Slabadang #14 Nu var det Christopher som försökte göra stor sak av hur breven kommit ut, men naturligtvis kan du inte anklaga honom så jag får som alltid på denna blogg agera syndabocken man skäller på om någon i ert team gjort något dumt.

  Christopher #16 ”Så du vet vad ingen annan utom läckaren/hackaren vet? ”

  Jag baserar mig på vad brittiska polisen kommit fram till och har ingen specialinformation var du nu fått det ifrån.

  ”Du tycks också ha hittat på att de påstådda hackarna var flera.”

  Var sa jag det? Du verkar inte läsa vad jag skriver så noga.

  ”Ditt citat säger ingenting. Vilka bevis? Baserat på antagandet att ”attacken” var så ”sofistikerad” att den inte lämnade några som helst spår…?”

  Vem har sagt att den inte lämnade spår? Har du hittat på det själv eller har du en källa? Jag utgår baserat på vad jag läst att det finns bevis i form av loggar etc.

 21. Daniel Wiklund

  Jag har flera ggr bett dig Thomas P ge synpunkter på Rockström, Boijs med flera ”klimatexperter”, men du har aldrig svarat. Vilket ju i och för sig är ett svar.

 22. Kenneth Mikaelsson

  Vaa!! fråga trollet i stället vem som avlönar han… en som inte duger till annat än att störa och försöka styra diskussionen på detta forum…

 23. Guy

  Thomas P : ”Uppenbarligen var de som hackade sig in på CRU bättre på hurInternet fungerar”

  Thomas P : ”Var sa jag det? Du verkar inte läsa vad jag skriver så noga.”

  Och hur är det med herrn själv då?

 24. Ann LH

  Ingemar, jättebra att de här artiklarna kom upp i ljuset igen. De är som kvalitetsmöbler, blir bara mer njutbara med åren. En snabb genomläsning av kommentarerna visar också att ingen varit benägen att anmärka på något om innehållet i dem.
  Inte ens Gunnar Kj.

 25. Thomas P

  Guy #23 Du tror det var pronomenet ”de” som Christopher syftade på? Ovanligt tunt i så fall eftersom det bara var att se som en obestämd form. Hade jag sagt ”den” hade han istället kunnat klaga på att jag ”visste” att det bara var en person. Så här i efterhand får jag väl konstatera att på detta forum där det alltid finns folk villiga att tolka allt jag säger så illvilligt som möjligt borde jag varit mer formell och skrivit ”den eller de”, men, ärligt talat, hur rimligt är det att alltid behöva skriva som om det var en lagtext eller annat juridiskt dokument?

 26. Mikaelsson #22: Thomas P är en fattig övervintrande student som får gratis öl på Opportunistinitiativets interna pubmöten som belöning för sin duktighet. Och om det inte är sant så kan man alltid argumentera för det i evighet ändå, i alla fall enligt Thomas P:s och Opportunistinitiativets egen logik.

 27. Alienna

  #22/26

  Det är nog Rick Adams (mannen bakom JREF) som är TPs chef. 😉
  Han är mycket för det här med att fostra folk ”how to think…”. http://freethoughtblogs.com/butterfliesandwheels/2014/09/press-release-from-jref/

 28. Thomas P

  Rickard, Alienna, Kenneth, Daniel m fl Jag är inte 100% framgångsrik, men jag försöker att hålla mig borta från att försöka bemöta inlägg från er rena troll. Jag finner er helt enkelt totalt ointressanta.

 29. Kenneth Mikaelsson

  Tänka sig att en som befinner sig på denna sida och för det mesta klankar på alla, inte tar åt sig nått som framförs här. inte har kommit med en enda vettigt inlägg ..gör detta med fri vilja.. endera är TP sååå störd eller ett betalt jon.. välj själv vad är mest troligt…

 30. Daniel Wiklund

  Du är ju inte helt utan humor Tomas P. Där lärde jag mig ett sätt att slippa svara på besvärliga frågor. Tack för det: )

 31. Alienna

  Hur många procent är ”inte 100%”..?

 32. Ingemar Nordin

  Kanske kan den här tråden övergå från att diskutera Thomas till att diskutera förslagsvis Climategate och dess följder istället? Det vore intressantare. 🙁

 33. Jimmy

  #1 forts
  ”Supersvensken” Johan Rockström har blivit degraderad sedan imorse, numer är han tydligen bara en ”hjälpredo”

  http://www.di.se/

 34. Daniel Wiklund

  Du har helt rätt Ingemar N, jag ska använda mig av hans egen strategi, att inte besvara troll och ointressanta. Annars så lyckas han ju med sitt syfte som är att se till att styra diskussionen, att blanda bort korten, att minska intresset för denna blogg, och att se till att såna som du tappar intresset. Till skillnad från Thomas P så har ju du Ingemar N nåt att komma med.

 35. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #32
  Det har ju kommit tre släpp av information i ”Climategate”. Och från det sista finns en hel hög krypterad text men där vissa utvalda fått nyckeln.

  Det får mig att undra om det finns något där som bearbetas för att presenteras inför COP21/CMP11 i Paris under nov-dec 2015.

  Även om du bett om att inte kommentera Thomas P vill jag ta ett citat från ”README.txt” som följde med det tredje släppet och där man refererar till ”We”, dvs antyder att det är fler än en person bakom:
  Citat:
  ”The rest, some 220.000, are encrypted for various reasons. We are not planning to publicly release the passphrase.”

 36. Kenneth Mikaelsson

  Mer på detta tema:
  http://wattsupwiththat.com/2015/01/18/the-merchants-of-smear-3/

  Likt förbannat så är jag ruskigt nyfiken på vem som står för pluringen till trollna…

 37. Ingemar Nordin

  Gunnar S #35,

  Jag menar inte att vi skall undvika argument angående Climategate. Men det är ointressant att diskutera Thomas som person (såvitt han inte vore apostroferad i mailen, eller ligger bakom läckan 🙂 )

 38. Olle R

  Climategate? Skandal? Redan 2010 stod det klart att det bidde ingenting, inte ens en fingertutt. Incidenten har dock gett underlag till mytbildning för de som är konspiratoriskt lagda och har ett ”mentalt filter” som sortererar bort fakta som strider mot deras politiskt eller religöst motiverade tro.
  Om man med öppet sinne skrapar lite på ytan, och i vissa fall går lite djupare, hittar man absolut ingenting skandalartat.

  Jag kan inte uttrycka det bättre själv så jag citerar:

  ”Eight independent investigations of the allegations and the emails all found that there was no evidence of fraud or scientific misconduct by the scientists. One report, by the United States Environmental Protection Agency (EPA), considered detailed petitions raised by conservative activists and business groups with reference to the emails: the EPA examined every email and concluded that there was no merit to the claims in the petitions, which ”routinely misunderstood the scientific issues”, reached ”faulty scientific conclusions”, ”resorted to hyperbole”, and ”often cherry-pick language that creates the suggestion or appearance of impropriety, without looking deeper into the issues.”

  Om jag aningslöst hade hoppat på Climategate-hypen 2009 skulle jag idag antingen vara skamsen och tyst, eller alternativt ha gjort en rejäl pudel..

 39. Ingemar Nordin

  Olle R #38,

  Du låter som en som antingen är totalt oinsatt i Climatgatebreven, eller som medvetet försöker slå blå dunster i ögonen på folk. Här är ditt nonsens helt meningslöst. Föreslår att du vänder dig till de andra skojarna i MSM där du säkert blir emottagen med öppna famnen.

 40. Mats G

  Det slår mig om och om igen. Bor vi på samma planet? Klimathotarna och jag.

  38
  Olle R

  Det är väl ganska klarlagt att climategate var orsaken till att Köpenhamnsmötet kollapsade och slutade i fiasko. Climategate var vändpunkten och klimathotet har aldrig var sig likt efter det. Det går inte att ’hide the decline’ när det gäller det.

  Jag tror du behöver en reality check Herr Olle R. Så det är bra att du är här för lite alternativ info. Det behöver du.

 41. Kenneth Mikaelsson

  Läsvärt:

  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/01/19/hansen-and-mann-hiding-the-other-decline/

 42. Thomas P

  Olle #38 Du måste förstå att gänget här har som livsluft att läsa likasinnade bloggar där Climategate är själva kärnan, deras stora ”triumf”. Alla som inte håller med är hjärntvättade. Det hela känns igen från andra sekter som har sina centrala dogmer som inte får ifrågasättas.

 43. Guy

  Olle #38

  Nyfiken som jag är skulle jag gärna höra din tolkning av somlig brev och uttalanden som finns i Climategate-breven. Jag läser dom kanske för ensidigt, eller så räcker inte min fantasi till

  Jag plockar gärna ut några för tolkning, säg bara till.

 44. Jag undrar om signaturen Olle R är riktigt på riktigt. Som att vara fem år försent till föreställningen, och låtsas att man ändå hade sett den. Baserat på vad några kompisar har sagt, som heller inte har sett den.

  Thomas P snackar också total skit. Ingen av dessa ’oberoende undersökningar’ undersökte ngt av relevans. Det var bla därför några av dem blev uppdelade för att var och en undvika olika brännande frågor. Meningslösa vittvaskningar. Att Thomas på allvar skulle tro att detta var hårda, skarpa granskningar av de centrala kärnfrågorna tror jag inte ens. Han är den som försöker blidka sektmedlemmarna med vilseledande ’Cirkulera, här finns inget att se .. ’

  Att fara med halv- eller rena osanningar, och att peka på tomma fraser som någon (sympatiskt inställd) plitat ner på (halv-) officiella pappper, samtidigt som man blundar för allt som är problematiskt ..

  .. det har varit klimatalarmisternas metod sedan länge.

  Thomas kallar sådant för ’bästa kunskap’ och tom så som ’vetenskap’ bedrivs. Jag kallar allt och alla som undviker, flyr från, jag tom gömmer undan (förstör/förnekar) problematiska data/och fakta för smitare, aktivister och oseriösa forskare (om inte värre)

  Jag skulle inte bli förvånad om sig Olle R inte är det minsta intresserad av att sätta sig in i någon enda sakfråga (hittills har han ju knappt kunnat ge ett redigt svar på nåt alls). Dvs att han bara är ännu en aktivist som (okunnigt) vill att det skall vara på ett visst sätt, och blundar, håller för öronen och sjunger la-la-la-ra-la-la-la för att slippa höra annat.

  Thomas har heller inget intresse av att hantera verkligheten. Sturig förnekelse om vad ClimateGate-mailen visar. Och lika hjärndöda hänvisningar till ’utredningar’ som Olle R.

  Tänk att han tror att EPA:s (anonyma) utsaga skulle ha någon tyngd. Han vet förstås inte vem som har skrivit den, och än mindre vems ’expertråd’ de inhämtade som underlag.

  Ett totalt skämt

  ,

 45. Gustav

  Thomas P, #42:
  Vad tyckte du var det mest graverande som framkom i Climategate-mejlen?

  Själv tycker jag inte att majoriteten var särskilt graverande och tonen är nog ungefär likadan hos alla som brinner för att bekräfta sina hypoteser. Dock håller jag med Mats G om att världen gjort en annan bedömning och att klimatfrågan är relativt dd sedan 2009. Har också samband med oljeprisets fall och finanskrisen som sammanföll med climategate.

 46. Gustav, Mats

  Det är möjligt att ClimateGate-mailen påverkade utfallet i Köpenhamn på COP15, men jag tror att det nog hade blivit ett snarlikt fiasko ändå. Alltså även utan inblicken vi fick genom de läckta mailen.

  Däremot stämmer det att from ClimateGate har väldigt många fått upp ögonen för att det inte alls handlar om ’ädlaste’ vetenskapen’ och ’bästa kunskap’ utan om snöda intoleranta egenintressen, revirstrider och smutsig politik.

  Det krävs alls ingen hög utbildning/vetenskaplig skolning för att se detta. Och alla som vill/vågar titta känner snabbt igen den sortens intrigerande som ju kan förgifta en arbetsmiljö.

  Framför allt punkterades det högtravande pratet om ’världens bästa forskare’ som är de bästa experterna på området, och ädelt vill ta fram ’bästa kunskap’ och att peer-review är metoden för att säkerställa allt detta … hela den kulissen och aura av att ’vetenskapen’ skulle stå för högre värden och självklart är objektiv och saklig i det den redovisar ..

  .. allt detta föll totalt platt till marken. Och alla (som ville) kunde se detta. De som följt frågorna och faktiskta tvisteämnen anade redan innan att allt inte stod rätt till. Och blev förhånade av de troende för det …

  Kolla tex hur Olle Häggström beskriver hur riktig vetenskap går till (skall gå till alltså) vilket han tagit som intäkt för att alla invändningar måste vara grundlösa. Istället visade det sig att vad dessa skojare höll på med var precis sån pseudovetenskap som han ville anklaga skeptiker för. Vilket platt fall!

  Som sagt, det som kom fram i ClimateGate var allvarligt, man hade anat tendenserna innan, men det om något var värre än vi någonsin trott.

  Och jo, det kom fram riktigt forskningsfusk också. Helt oavsett vad Thomas försöker slå i dom återstående godtrogna …. (om nu Olle R verkligen är så aningslös som hans #38 indikerar)

 47. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Jag minns att en liten kodsnutt jag såg hade hårdkodade justeringsvärlden för olika decennier. Det bevisar inte på något vis oärlighet per se (de kan ju t.ex. varit hårdkodade i väntan på att man får till en rutin som beräknar dem), men det betyder ju att det finns all anledning att starkt ifrågasätta modellen.

 48. Gustav

  Jonas N, #46:
  Håller med om att climategatemejlen inte kräver någon särskild kunskapsnivå av läsaren. Tror också att det var detta som framgick för beslutsfattare i de flesta av världens länder. När man börjar tala om att stänga ute sådana med annorlunda åsikter så förlorar man förmågan att observera verkligheten.

  Däremot tycker jag inte att mejlen sänkte AGW särskilt mycket. Vissa forskare inom IPCC stärkte väl till och med sitt anseende tack vare breven? Jag har för mig att Trenberth var en av dem som inte alls var intresserad av att fula ut de med avvikande åsikter och var istället intresserad av att observera mer än att pumpa ut ett budskap.

 49. Thomas P

  Får jag tipsa om följande sida:
  http://www.google.com/trends/explore#q=climategate
  Intresset för climategate avtog snabbt, och Sverige är det land där det söktes mest på ordet följt av delar av den anglosaxiska världen. I större delen av världen var ingen speciellt intresserad.

 50. Gustav

  Framför allt förlorar man helt förmågan att övertyga någon annan om att det man säger är rätt och riktigt, och att man visar upp och berättar hela bilden/sanningen. Man går liksom inte tillbaks till samme bilhandlare som sålde en ett vrak med helt slut motorn, uppolerat till hutlöst överpris, när man nu snabbt behöver en fungerande bil …

  Men du har säkert rätt i att den attityden säkerligen påverkar det egna omdömet också. Att om bara andra inte hörs/syns så finns dom inte och inget de säger kan vara giltigt.

  (Där kommer just ’peer reviewed’ in som både metod, och skäl att inte beakta ngn kritik, genom att ha ett sken/svepskäl att låtsas att den inte finns. Och ffa rörande deadlines för manuskript som skall tas emd i IPCC:S rapporter, resp hållas utanför sker mycket fulspel bakom kulisserna …

  Och som ngn (Guy tror jag) påpekade, handlade alltså nästan alla mail-korrespndens om personer, och hur man ville hindra/sabba för dem, väldigt lite om resultaten. Också avslöjande.

  Angående Trenberth, njae det vet jag inte. Han verkade iaf vara medveten redan för länge sedan att pausen var ett stort problem. Senare har han gjort några riktigt oförlåtliga saker. Han är nog ingen duvunge …

  Och nej, i sig falsifierar mailväxlingarna inte AGW. Men de handlade mest om att försöka upprätthålla bilden av ’unprecedented’ vilket ju är ngt väldigt nödvändigt för hockeyklubbshoteriet … De tycktes vara helt medvetna om den saken.

 51. g

  Intresset för Climategate var rätt så lamt i stora delar av världen. Det fanns säkert ställen där dom aldrig hörde talas om saken. Det här är bara en gissning men jag tror Rektionerna på Climategate korrelerar med platser där energin och miljön började kosta mycket plus att ingen visste i vems fickor pengarna gick och vad dom gjorde för nytta.

 52. Mats G

  ”Men du har säkert rätt i att den attityden säkerligen påverkar det egna omdömet också.”

  Det här kan man säga en hel del om. Jag kommer med lite.

  I en organisation eller projekt el liknande så är de som säger NEJ de viktigaste personerna. Dvs skeptikerna. Hela den här yuppy andan med ”Det är roligare att säga JA” well , det beror väl på frågan. eller hur.

  ”Vill du ha en snyting?” De flesta svarar nog nej på den frågan.

  Så två grundläggande fel som egentligen är sammanlänkade har IPCC gjort. Och förmodligen medvetet, eller förhoppningsvis annars är man mer än lovligt korkad.

  1. Gjort sig av med skeptiker.
  2. Tagit ur vetenskapen ur vetenskapen.

  Punkt 2 blir då intressant. Vad blir kvar om man tar ut vetenskapen ur vetenskapen. Svaret torde bli nada.

  Och dessa människor gör dokument typ bla,bla for policymakers. Och the policymakers lyssnar på dem.

  Its a wonderful world. Hoppas barnbarna tar över snarast och de har mer vett än sina föregångare.

 53. Björn

  Thomas P [42]; Syftet med ”hide the decline” i globalt temperatursammanhang går väl knappast att kunna missförstå. Döljer man låga temperaturvärden, får det naturligtvis konsekvenser i slutvärdet av den medelvärdesbildade globala temperaturen.

 54. Björn #52, det handlade om att dölja nedgången i de ’temperaturerna’ proxydata visade, som alltså inte stämde med verkliga, som gick upp under samma tid. Vilket falsifierar dem som termometrar.

  (Men där fanns många mer detaljerade småsaker där man skarvade och lurades och ville ge en anna bild än vad underlaget räckte till. Thomas menar att sådant är helt OK. I genompolitiserad forskning alltså, får man förmoda)

 55. Daniel Wiklund

  Thomas P har ju inget kritiskt att säga om artikeln av Karin B i gårdagens DN. Climategate-skandalen var ju ingen skandal i hans värld. Han ser bara vad han vill se, och knappt det.

 56. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  apropå #51

  Intresset för Climategate var rätt så lamt i stora delar av världen. Det fanns säkert ställen där dom aldrig hörde talas om saken.

  Säkerligen. Jag skulle tippa om att man går ut och frågar folk vad Climategate är så kan nog inte mer än 25% ge ett tillfredsställande svar. De flesta skulle inte ha en susning.
  Men det gäller överlag vad det än handlar om, och inte specifikt för Climategate. Gemene tar inte till sig mycket utanför SVT, aftonslusket och sexpressen, och har dessutom ofta ett kort minne.

 57. Thomas P

  Björn #53 ”Hide the declinge” handlade om en förenklad figur på framsidan till en årsrapport från WMO. Rapporten hade varit ute i åratal utan att någon reagerat över figuren tills några demagoger hittade frasen ”Hide the decline” bland alla stulna brev och ville göra stor sak av det hela.

 58. Daniel Wiklund

  Du Thomas P upptäckte säkert själv fadäsen men hoppades att ingen annan skulle göra det. Sen har du verkligen lagt ner ett imponerande arbete för att försöka skyla över skandalen. Som sagt, du hittar ju inga fel i artikeln av Karin B, tala om tunnelseende.

 59. Gustav

  Jonas N, #50:
  ”Angående Trenberth, njae det vet jag inte. Han verkade iaf vara medveten redan för länge sedan att pausen var ett stort problem. Senare har han gjort några riktigt oförlåtliga saker. Han är nog ingen duvunge …”

  Bara att han var medveten om pausen och dessutom get sig på att undersöka den närmare tycker jag utgör en bra grund för mig att lita på honom. Fråga om det ens finns någon paus på UI så ska du få se. Det räcker iofs med att fråga TP samma fråga så får man svaret ungefär ’det finns ingen paus för värdena ligger mittemellan 0 och vad IPCC förutspått’. Efter detta har jag et rejält lass med respekt för Trenberth och tvivlar iaf på att jag hade presterat bättre i det klimat som rådde (där de ledande skiktet mobbades allt vad de orkade).

  Att ensam ha ett sunt intellekt i en totalitär regim kan vara nog svårt och ibland blir man nog tvungen att kyssa korset för att ha minsta chans att undvika att bli utrensad. Kolla bara på UI, de släpper inte igenom en enda kommentar om man först inte kysser korset. Då finns två sätt att agera; antingen kommenterar man inte där elelr så kommenterar man genom att först kyssa korset och sedan ställa sin kritiska fråga. Det senare alternativet har en chans att nå fram till dem, det första har det inte.

 60. Ingemar Nordin

  Gustav #48,

  ”Vissa forskare inom IPCC stärkte väl till och med sitt anseende tack vare breven? Jag har för mig att Trenberth var en av dem som inte alls var intresserad av att fula ut de med avvikande åsikter och var istället intresserad av att observera mer än att pumpa ut ett budskap.”

  Trenberth har enligt min mening fått ett oförtjänt gott rykte bland klimathotsskeptiker. Det som gett honom det ryktet är en liten kommentar i Climategatebreven: ”Faktum är att vi inte kan förklara avsaknaden av uppvärmning för tillfället och det är en travesti att vi inte kan det.” Detta har tolkats som om Trenberth skulle visa prov på en viss ödmjukhet inför fakta och en tveksamhet beträffande klimatmodellerna. Men så är inte alls fallet.

  Trenberth är i mina ögon särskilt otrevlig och oärlig, just därför att han säkert är intelligent och kunnig inom sitt fält och ändå väljer att inta en dogmatisk och kompromisslös fasthållning vid sin politiska agenda. Han vet att han ljuger och han vet vad han gör.

  Fortsättningen på citatet ovan från 2009 som gett honom ett oförtjänt gott rykte bland klimathotsskeptiker lyder nämligen: ”Mätdata som publicerades i Augusti … 2009 som tillägg till 2008 visar att det borde ha varit mycket mer uppvärmning: men mätdata är säkert fel. Vårt observationssystem är otillräckligt.” Dvs, det handlar alls inte om en ödmjuk inställning till data, snarare handlar det för hans del om att Teamet måste ”bevisa” att data visar fel. Man måste visa att mätinstrumenten är fel.

  https://www.klimatupplysningen.se/2010/02/15/en-studie-i-dogmatism/

  Vidare så har förfalskaren ifråga sålt sin själ till försäkringsbolaget Munich Re och har gjort allt som tänkas kan för att undertrycka vetenskapliga undersökningar om extremväder för att istället sprida myten om att jorden får alltmer extremväder (varvid naturligtvis Munich Re kan sälja fler och dyrare försäkringar som inte behövs). Läs mer här om hur han försöker fula ut Pielke Jrs forskning om extremväder:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/11/26/climategate-2-0-avslojar-extremvadersbluffen/

  Vidare, skojaren Trenberth låg förmodligen bakom att Remote Sensings chefsredaktör, Wolfgang Wagner, avgick efter att ha begått ”misstaget” att publicera Spencer & Braswells artikel som pekade på en lägre klimatkänslighet än klimatmodellerna ger vid handen. Wolfgang skickar ett personligt brev till Trenberth där han ber om ursäkt för fadäsen att publicera något som strider mot en tidigare artikel av Trenberth. Dessutom sitter Trenberth i styrelsen för den forskningsfond som händelsevis råkar finansiera Wagners egen forskning.

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/09/04/drevet-mot-spencer/

  Slutligen så visar skurken Trenberth sina klor genom att offentligt argumentera för den dogmatism som han anser nödvändig för att vinna den politiska-aktivistiska strid som är hans främsta kännemärke.

  ”Personer som är skeptiska till denna Sanning då? Jo, så här säger Trenberth: ”Klimatförnekarna har på ett framgångsrikt sätt lyckats skapa förvirring i den nödvändiga diskussionen om vad vi skall göra åt klimatförändringarna och hur det skall implementeras. Det är viktigt att klimatvetare lär sig hur de skall kontra klimatförnekarnas distraherande strategier. Att diskutera med dem om vetenskapen rekommenderas inte. … Vetenskapliga fakta är inte öppna för debatt och åsikter eftersom de är baserade på bevis och/eller på fysik (sick!). Vidare så ger en diskussion kredibilitet åt alternativa åsikter.””

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/01/16/trenberth-predikar-dogmatism/

  Hoppsan, detta blev ett helt inlägg. Men jag blir alltid upprörd när Trenberth kommer på tal.

 61. Gunnar Strandell

  Thomas P #57
  Citat:
  ” ”Hide the declinge” handlade om en förenklad figur på framsidan till en årsrapport från WMO.”

  Bra försök, men du är dåligt underrättad.
  Steven McIntyre har publicerat en lista över ställen där ”tricket” tillämpats. Och den innehåller artiklar som genomgått Peer Review, eller om det nu var ”Pal Review”.

  Din trovärdighet är fortsatt sjunkande och det går inte att gömma. 😉

  Länk:
  http://climateaudit.org/2014/09/10/inventory-of-hide-the-decline/

 62. Gustav

  Ingemar N, #60:
  Nu tycker jag du missar det väsentliga som jag tog upp i #59. För att mottagaren ska ha en chans att ta till sig ditt budskap måste du anpassa ethos, logos och pathos. Trenberth gör detta på ett utmärkt sätt:

  ”mätdata som publicerades i Augusti … 2009 som tillägg till 2008 visar att det borde ha varit mycket mer uppvärmning: men mätdata är säkert fel. Vårt observationssystem är otillräckligt.”

  Alltså om han enbart sagt till the team att det borde varit mycket mer uppvärmning så hade troligtvis även Trenberth blivit utfryst och förlorat sin möjlighet att få igenom artiklar. Genom en enkel bisats (där han kysser korset) så försäkrar han att han är på ’rätt lag’ och att hans avsikter att undersöka hiatus är därmed rättfärdiga. Ärligt talat, kolla med någon AGW-troende vad de tycker om hiatus? Jag vet ingen som ens erkänner den men de tycker samtidigt att Trenberth är en bra klimatforskare. Han har alltså lyckats med konststycket att acceptera verkligheten med dess hiatus och ändå accepteras hos lägret som förnekar verkligheten.

 63. #60

  Utöver det, skrev Trenberth ett ’paper’ 2011där han sa att ’nullhypotesen bör reverseras’, dvs att skeptikerna framöver skulle behöva bevisa typ att varje väderhändelse etc inte kan sägas vara orsakad av/förknippad med A:et i AGW.

  Oseriös trams som sagt.

 64. Njae Gustav …

  Nu urskuldar du en Climate Head-Honcho med att han inte hade fått bli (eller fortsätta vara) det om han inte också hade hållit på …

  Nejdu, snarare beskriver du vad som händer, och hur mycket mer som blir förgiftat om man en gång börjar skarva och fulspela, Din liknelse med Inhägnaden är fö alldeles korrekt. Då de började tulla på både intellektuell hållning, heder och integritet hade de snabbt målat in sig i ett hörn där bara mer överdrifter,BS, utfall och uppskruvat tonläge funkar för att skyla över allt man försökt med tidigare, och att man annars totalt skulle tappa ansiktet.

  Eller ta Thomas P som exempel, han har från första början hävdat att ClimateGate inte betydde ett skvatt, att inget där var minsta lilla tvivelaktigt. Nu, fem år senare, behöver han mala på med de mest absurda påståendena, och nästan inget han drar till med har med ngt verkligheten att göra …

  Han kan heller inte korrigera sig utan masken ramlar och det tappade face:et bakom blir synligt för alla …

 65. Guy

  Mail från Kevin till Phil 21 apr. 2007 visar att det inte är fråga om vetenskap. Närmaste jag kommer att tänka på är förök till smutskastning, ad hominem -argument. Ingår i kampen om revir och auktoritet.

  (kanske Olle vill tolka vad vi ser skrivet?)

  Hi Phil
  I am sure you know that this is not about the science. It is an attack to
  undermine the science in some way. In that regard I don’t think you can
  ignore it all, as Mike suggests as one option, but the response should try
  to somehow label these guys and lazy and incompetent and unable to do the
  huge amount of work it takes to construct such a database. Indeed
  technology and data handling capabilities have evolved and not everything
  was saved. So my feeble suggestion is to indeed cast aspersions on their
  motives and throw in some counter rhetoric. Labeling them as lazy with
  nothng better to do seems like a good thing to do.

  How about ”I tried to get some data from McIntyre from his 1990 paper, but
  I was unable because he doesn’t have such a paper because he has not done
  any constructive work!”

  There is no basis for retracting a paper given in Keenan’s message. One
  may have to offer a correction that a particular sentence was not correct
  if it claimed something that indeed was not so. But some old instrumental
  data are like paleo data, and can only be used with caution as the
  metadata do not exist. It doesn’t mean they are worthless and can not be
  used. Offering to make a correction to a few words in a paper in a
  trivial manner will undermine his case.

  Kevin

 66. Gunnar Strandell

  Jonas N #63
  Artikeln du länkar till ligger bakom betalvägg numera.

  Nedan är länkar till Trenberth’s manus inför AMS-mötet och Willis Eschenbach’s replik. Tillsamman visar de tydligt skillnaden mellan att vara troende och skeptiker.

  http://ams.confex.com/ams/91Annual/webprogram/Manuscript/Paper180230/ClimategateThoughts4AMS_v3.pdf

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/01/willis_trenberth_wuwt_essay.pdf

 67. Thomas P

  Gunnar #61Tredje artikeln i McIntyres slarvigt beskrivna referenslista hittade jag online:
  http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/research/old/briffa99-science.html
  Den figur han menar är missvisande jämför ett antal olika rekonstruktioner och skulle bli helt oläslig om man dessutom tog med osäkerhetsmarginaler och liknande för varje kurva. Läser du däremot texten så är det en lång beskrivning av osäkerheter och möjliga fel i sådana här rekonstruktioner, t ex hittar du passagen ” A number of tree-ring chronologies have displayed anomalous growth or changed responses to climate forcing on different time scales in very recent decades” vilket är precis vad ”hide the decline” handlade om. Så mycket för att de försökte sopa problemen under mattan.

  Du skall inte tro så mycket på vad McIntyre skriver, hans trovärdighet är inte den bästa.

 68. Gunnar Strandell

  Thomas P #67
  Citat:
  ”Du skall inte tro så mycket på vad McIntyre skriver, hans trovärdighet är inte den bästa.”
  Och din är mycket låg med fortsatt nedåtgående trend i mina ögon.

  Se t.ex. detta citat från länken du gett:
  ”Mann et al. state that one particular candidate predictor in their regression, the amplitude series relating to the first principal component of a group of high-elevation tree-ring chronologies in the western United States, is essential before A.D. 1400 for a verifiable NH reconstruction.”

  Som alltså motsäger dina uttalanden om att Mann inte alls bara förlitade sig på PC1 för ”Hockeyklubban”.

  Tack för länken! 😉

 69. Thomas P

  Gunnar #68 Jag hoppas att du innerst inne förstår att de påståenden du kommer med i andra och tredje stycket inte motsäger varandra. Jag noterar även hur du smet iväg från frågan om artikeln ifråga var ett bra exempel på ”hide the decline” som McIntyre hävdade.

 70. Daniel Wiklund

  Thomas P, du verkar tro att du är nån slags överstepräst här på bloggen, som måste tala om vad dom du diskuterar med egentligen säger, för det vet ju bara du. Du gör allt du kan för att förstöra diskussionen här på bloggen, och om ett sånt pris hade delats ut på idrottsgalan så hade du fått det.

 71. Gunnar Strandell

  Thomas P #69
  Jag har inte smitit, men måste tydligen läsa högt för att du ska förstå.

  Citat från bildtexten i artikeln du länkar till:
  ”… northern NH tree-ring densities [1550-1960, from (3), processed to retain low-frequency signals] are in pale blue, …”

  Och (3) är den kronologi som sträcker sig in i 1980-talet, gjord av Briffa, och som här trunkerats från 1960 för att dölja nedgången. Ett typiskt exempel på ”Hide the decline”, som inte hör hemma i seriös forskning.

  För att återvända till tråden tycker jag att ”Climategate” var välgörande för att sådant man tidigare bara kunde ana eller misstänka visade sig vara sant. IPCC har förlorat förtroendet hos en stor del av allmänheten och det drabbar också andra delar av vetenskapen. Men för verklig vetenskap är det inget problem, för den vilar på solidare grund och byggs vidare med sunda vetenskapliga metoder.

 72. Gunbo

  Olle R #38

  Det finns tre ”triumfer” för folket som häckar på KU, och som numera blivit dogmer som inte kan ifrågasättas här: hockeyklubban, climategate och pausen i temperaturutvecklingen. Som Ingemar N säger i #39, ”Här är ditt nonsens helt meningslöst.”

 73. Daniel Wiklund

  Du Gunbo ses ju också häcka här, ganska ofta faktiskt. Men du kanske tycker att du har nåt att lära dig här.

 74. Thomas,

  Om du nu vill kritisera McIntyre för ngt, får du allt lov att kritisera honom för ngt som han hävdar. Ditt försök i #67 missar ju helt vad det handlar om, och kvar blir bara ’slarvia referenser’ ..

  Och ditt tjat om ’trovärdighet inte den bästa’ belyser ju dp också just bara att du mest ’tror’!

  Förmodligen har du inte läst vare sig posten ordentligt, eller hans GRL-paper, utan bara letat på DeepClimate, och tom då missförstått vad denne säger.

  Han hävdar dessutom att precis det du försökte med ovan är genomfalskt, alltså att det bara skulle handlat om framsidan på en WMO-broschyr, inget mer. Men så är det ju alltid med dig mfl, ni försöker mha ordkonstruktioner ge en helt annan bild. Precis som ClimateGate gänget (och säkerligen hos en hel del fler, vars email-servrar alls inte har blivit läckta 😉 )

  Lustigt var också att när jag nyligen läste om Gleick, och ffa spekulationerna kring det upphovet till det förfalskade memo:t, på några bloggar där stollarna verkligen flockas och utan större hämningar släpper på sin förvridna fanatism ..

  .. kände jag igen mycket av sånt som du framfört här som ’möjliga’ scenarier. Och det var verkligen skruvade, dubbelkonspirationer, och osannolika sammanträffanden som somliga målade upp och bet sig fast vid. Stor underhållning. Jag förstår att du hänger på sådana ställen, och DeSmog, för att hitta ’ammunition’ till … ja, vad det nu är du vill åstadkomma.

  Jag skrattar fortfarande gott åt din ’teori’ om att det fejkade memo:t visst kan varit äkta HI, och en aningslös Gleick fick det i posten! Och gick på det såpass att han tappade allt omdöme … (som han alltså skulle haft i full behållning innan)

  🙂

 75. Gunbo

  Gunnar Strandell #71

  ”Och (3) är den kronologi som sträcker sig in i 1980-talet, gjord av Briffa, och som här trunkerats från 1960 för att dölja nedgången. Ett typiskt exempel på ”Hide the decline”, som inte hör hemma i seriös forskning.”

  Både Moberg et al. 2005 och Ljungqvist 2010 temperaturrekonstruktioner ”hide the decline” genom att använda termometerdata! Seriös forskning?
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/Ljungqvist-2000-yrs-temp-reconstruction.jpg
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/globalwarming/images/moberg-2005-large.jpg

 76. Daniel Wiklund

  Det är bar att du Gunbo ger dig tid till att undervisa dom som ”häckar” här på KU.

 77. Gunbo

  Daniel Wiklund #73,

  Mina ”häckningar” på KU blir allt mer sällsynta eftersom jag prioriterar den tid jag har kvar på jorden på viktigare frågor än de som ältas (idisslas) här. Tittar in nån gång och läser ibland men inser att diskussionen stampar på stället.

 78. Gunbo

  Daniel Wiklund #75,

  Vem är jag att undervisa? Jag framför min mening bara. God natt! 🙂

 79. Christopher E

  #72 Gunbo

  Climategate var kul för att den bekräftade vad många tidigare spekulerat och misstänkt, men bara mött hån av klimathotstroende för. Hockeyklubban höll inte för granskning (en granskning som inte var lätt då uppghovsmännen vägrade att låta data och metodik synas) och visst var kul att få tillbaka MWP och LIA som vi visste hela tiden verkligen funnits. ”Pausen” har tvingat fram ödmjukhet hos modellerare som innan påstod att ”science is settled”, och även om den har med oceancykler att göra visar det i så fall en klimatkänslighet lägre än tidigare påstått.

  Inget av detta är väl några ”triumfer”, men har givetvis försvagat det bygge CAGW-alamismen försökt skapa.

  Men du glömde givetvis en hel del annat. Att IPCC:s rapporter visat sig innehålla grova felaktigheter (Himalayaglaciärers avsmältningstakt och betydelse det mest kända men enda) och har hanterats makalöst taffligt av IPCC:s ledning. Att Arktis havsis inte alls hamnat i någon ”dödsspiral” av smältning, och att globala havsisen tack vare Antarktis inte minskat mycket alls. De hejdlösa påståeende om miljoner klimatflyktingar från 2010 som inte blivit en enda, om man inte räknar ”flykten” från kyla till varma platser… Havsnivåökningen som inte accelererat annat än om man jämför helt olika mätmetoder/mätområden eller masserar ner gamla mätningar i stil med som gjorts med temperaturdata, och lögnerna om sjunkande öar och flyktingar. ”Försurningen” av världshaven som studie efter studie visar är ett icke-problem. Extremväder vägrar öka trots spådomar förutom att värmeböljor inte överraskande är något varmare än under kallare perioder, men det är knappast nytt i klimathistorien. AGW-hypotesens mycket centrala återkoppling med vattenånga får inget stöd i mätningar.

  Osv, osv. Frågan är om klimathotarna haft några framgångar överhuvudtaget? Troligen inte, med tanke på med vilken desperation man tvingas försöka skapa en sensation om nonsens om ”varmaste året” genom att bortse från felmarginaler och glömma nämna att det bara gäller vissa temperaturserier (de mest manipulerade).

  Och från vetenskap till politik… Från Köpenhamn och framåt har ju klimatförhandlingarna varit en sorglig historia för de närmast sörjande. En bluff och taktik från USA/Kina tvingas man låtsas tillförde något. Det enda man kommer ihåg från Peru var att Greenpeace trampade sönder Nazcalinjerna (je suis Nazca…). På rankningar världen över vad människor bedömer som viktigt faller klimathotet som en sten. Det gör för övrigt priset på fossila bränslen också vilket inte hjälper den subventionerade alternativenergisektorn.

 80. Gunbo,

  Du som (tidigare iaf) hävdade dig veta ’nästan exakt vad människor tänker’ ..

  Tycker du inte det är lite konstigt att den ’förmågan’ närmast totalt fallerar så fort du skall bedöma någon som kackar med på din sida?

  Många saker har diskuterats, stötts och blötts här under åren, bla dem du nämner. Men jag tror aldrig jag har sett dig delta med ngn substans i de frågorna. Inte ens gällande din ’fjärrskådning’ har du velat släppa loss den på IPCC:s intrigmakare som avslöjades av ClimateGate.

  Notera: Detta är ingen anklagelse. Jag förstår att du inte kan bidra till de mer tekniska detaljerade sakdiskussionerna, och att dina ’fjärrskådar’-egenskaper bara är är prat. Men ändå, du kunde ju iaf försökt framföra din ståndpunkt redigt och så klart du nu förmår, om du menar att du har ngt att säga om ClimateGate, Hockeyklubban, eller ’pausen’ …

  Bara gällande klubban behövs det ju ’svår matematik’ för att delta med substans, och där är det nog smart att passa. Men hade du ngt att säga om dom övrigt? Alltså ngt skarpt? Vad då i så fall?

 81. Oj Gunbo #74

  Det verkar nästan som om du tror att ’hide the decline’ betyder att man visar temperaturdata också!?

  Är det rätt uppfattat? Alltså att du inte vet vad det syftar på? Trots att du häckat här i många år, och tom dristar dig att recensera andras inställningar i frågan?

  😉

  Kul iaf att du mår bra och fortfarande ger dig in i leken. Men ’dogmer’ i #72 är återigen väldigt dåligt ordval. Dogmer är ju vad dom troende håller upp … Vi kanske skall prata om dessa istället? (Men då tycker du säkert att det blir tråkigt igen)

 82. Gunbo

  Christopher och Jonas,

  Kul att ni är uppe så här sent och dessutom är på hugget! 😀

 83. Ulf L

  Gunbo
  Har vi inte diskuterat det här förr? Problemet är inte att blanda in olika temperaturkurvor i samma diagram utan att bland in olika temperaturkurvor i samma linje i ett diagram. Ljungquist och Moberg skiljer sina temperaturdata genom att ge dem olika färg. Mann och co splitsade samman olika data till en linje och uppfann en algoritm som för just detta (the trick). Gör man det ger diagrammet ett annat intryck än vad data ger. Om man bara ser på diagrammet får man fel uppfattning av vad data säger. Detta är dålig vetenskap även om man diskuterar problemet med olika dataserier i texten eftersom det är meningen att man ska kunna se på diagrammet och dra korrekta slutsatser.
  Detta är dock ett fel som en oerfaren forskare lätt skulle kunna göra och som en handledare omedelbart hade rättat. Climatgate mejlen visar att forskare som borde insett var de gjorde trots detta gjorde det. Slarv eller bedrägligt beteende? Tja, du är psykolog, döm själv.

 84. Gustav

  Jonas N:
  ”Nu urskuldar du en Climate Head-Honcho med att han inte hade fått bli (eller fortsätta vara) det om han inte också hade hållit på ”

  Men asså det finns faktiskt fler metoder än bara hard core skyttegravskrig. The team kommer aldrig ge vika för skyttegravskrigstaktiken men det finns iaf en teoretisk chans att man kan påverka dem med mjukare metoder. Något sådant verkar det vara som Trenberth försökt och faktiskt lyckats rätt väl med. Bara med hjälp av en enda bisats ”men mätdata är säkert fel” öppnar han för att läsaren ska kunna ta till sig hans budskap. Glöm inte att när du är färdig med skyttegravkriget med the team så återstår ännu värre galningar som de på UI eller Gunbo i #72. Observera att de förnekar uppvärmningspausen, men jag såg inga sådana mejl från the team… Mot ett sådant intellekt kommer du nog inte långt ens med elckocker. Här funkar endast små steg och för att komma dithän måste du bevisa att du är en person denne vill lyssna på.

 85. Guy

  Hade just en nostalgistund med Climategate. Lärorikt att läsa igen när upphetsningen lagt sig.

  Jag håller helt med Jonas N:s mycket korta och precisa analys av ’teamets’ forskning. ’Samhälle’ kallar dom sig egentligen.
  ”Däremot stämmer det att from ClimateGate har väldigt många fått upp ögonen för att det inte alls handlar om ‘ädlaste’ vetenskapen’ och ‘bästa kunskap’ utan om snöda intoleranta egenintressen, revirstrider och smutsig politik. ”

  Tillägg till analysen: Slarvig forskning, oförsvarligt, slarvigt handskande med arkiv och databaser. Man kunde tro att dom trodde sig vara i så stark ställning att ingen kunde ifrågasätta deras resultat och metoder.

 86. Gustav #84

  Ja, du brukar ju förfäkta den strategin. Vill minnas att du försökte ’kyssa korset’ även i inhägnaden.

  Men jag håller inte med dig om Trenberth, han är både smart och spelar spelet, och bakom kulisserna (verkar det som). Möjligen är vad du beskriver att det inom ’teamet’ finns olika grader av ’skyttergravskriget’ och var eller om vad det helst skall utkämpas. Eller olika nivåer av självsuggererad tvärsäkerhet om vad som inte (längre, el av andra) får ifrågasättas.

  Jag tror fö att Trenberth varken är ngn galning eller onslkefull demon, men väl ett ’political animal’ ganska djupt inne i smeten. Jag tror fö inte heller de Inhägnade är vare sig galna eller ondskefulla. Men de har låst in sig i (just den inhägnade) sektmentaliteten om att bara sådant som där tillåts kan vara giltigt, dvs att det slår lock för sinnet närmast omedelbart när de inomhägnade ’sanningarna’ utmanas eller bara stöter på patrull.

  Och Gunbo anser jag inte alls vara galen, inte ens del av sekten. Bara en amatör som är emotionellt investerad djupt nere i ena sidan av hans (ngt märkliga) dikotomi.

  Och jag tror heller inte han förnekar uppvärmningspausen, dvs datat. Men han (mfl) kan inte förstå vadet betyder att, och med vilken signifikans, man kan extrahera en signal ur brus (och om den öht finns), det är alldeles för tekniskt. Nej, jag tror det är samma sak där (och hos många fler) att om man semantiskt eller med apell till ’hur det känns’ kan intala sig att uppvärmingen visst finns där och fortsätter, och bara döljs oturligt ev mha matematiska termer, då kan man fortsätta tro och hopas.

  Jag skulle tro att när CAGW hysterin har ebbat ut, eller tom befunnits vara nonsens- (pseudo-) forskning kommer Gunbo mfl hävda att de hela tiden hade det på känn, och på sätt och vis är det ju sant också. Men nej, när det visar sig att ’dom goda’ var de som inte kastade integritet och principer, hemföll åt mobmentalitet, och hela tiden pekat ut problemen och osäkerheter kring AGW-hypotesen, då kommer Gunbo hävda att han hela tiden varit på ’dom godas’ sida, och omdefiniera vad hans ensidiga längtan ner i vänsterdiket egentligen avsåg.

  Men du har säkert rätt i att det behövs många, väldigt små, och länge upprepade steg för att hjälpa en människa som blint trott på sektens skrifter och dogmer att ta sig därifrån. Och noter: Det gäller dem som ’tror’ att sektledarna är auktoriteterna. De senare har nog bundit sig vid masten för hårt.

  🙂

 87. Gustav

  Jonas N, #86:
  Jag tror definitivt inte att varken Gunbo eller de på inhägnaden är galna eller har ondskefulla avsikter. Däremot framgår det tydligt i bl.a. #72 att Gunbo inte godtar begreppet hiatus liksom de på UI. Tror heller inte att the team hade godtagit begreppet hiatus om den kommit från en individ som hade en skyttegravsapproach. Det är där denne skicklige Trenberth med hjälp av en enda liten bisats gjort stor nytta för klimatforskningen. Utan hans inverkan hade det trolgitvis fortfarande varit förbjudet att studera hiatus? De på UI kallar ju alla som tar begreppet i sin mun för intellektuellt dekadenta, med start med Lennart Bengtsson.

  Kom också ihåg att det fortfarande är UI-folk (eller folk med liknande åsikter) som sitter på i princip alla pengapåsar i svenska forskningssammanhang. Det skulle alltså vara ovärderlig nytta om dessa kunde fås att acceptera begreppet hiatus så att fenomenet kunde studeras närmare, vilka metoder som är effektiva är mindre viktigt.

  Sen tycker inte jag att hiatus säger särskilt mycket. Hiatus är inget motbevis mot AGW och hur god vår förståelse för klimatet än blir så kommer det alltid inträffa nya fenomen som inte kunnat förutses. Däremot finns säkert mycket kunskap att vinna ur att närmare studera hiatus men man kan ju knappast studera ett fenomen som man förnekar existerar…

 88. Njae Gustav ..

  Begrepp är inte så precisa hos Gunbo (det handlar nog varken om ’godta’, ’förkasta’ eller ’hiatus’). Jag tror hans försök snarare handlade om att få skriva ’dogme’ och vilka ’inte kan ifrågasättas här’ som anklagelse mot denna blogg. Inget att jaga upp sig för.

  Mer anmärkningsvärt är då att han ett halv decennium senare tycks tro att ’hide the decline’ handlar om att man visar temperaturdata tillsammans med proxydata. Trots att, som han påpekar, saken ältats länge och väl och av många här.

  Som sagt, ord har inte så precisa innebörder där, det viktigare är att man ’känner’ att man ju är på ’dom godas’ sida …

  😉

 89. Forts

  Ja, det är främst troende som skaffat sig (betalda) positioner där de kan mässa om eller tom föreskriva att alla har att tro på samma sak.

  Men det är så det går till i polariserad politik. Och nej, du kan inte genom vänligt tilltal, lirkande, eller små hjälpsamma steg få en troende socialist att överge drömmen om ett planekonomiskt utopia för att bejaka fungerande marknadsekonomi i stället.

  Kanske personen växer upp och mognara (men säkert är det inte). Och jag tror fö inte det är slump att även den frågan har en väldigt stark slagsida åt samma håll bland de kllimathotsförhoppningsfulla ..

  Visst, fortsätt lirka du. Jag tror/tycker det är mer effektivt att förhåna dem för hur den först omhuldade riktiga klimatforskaren Lennart B, närmast över en natt blev paria då han började vänslas med och tom skriva på hos ’klimatondskans kommandocentraler’ (eller vad de nu innbillar sig hur skepticism är ’orkestrerad’.

  Ju fler som ser detta, och också kan skratta åt (iaf de roligare aspekterna av) det, desto enklare kommer det att gå. Eller med andra ord: Prästerskapet, och de fanatiskt devota, dem kommer man aldrig ’omvända’. Däremot tycker jag att man skall visa upp dem och lyfta fram dem i ljuset, om folk får se dem (liksom ClimateGate) så ’jobbar’ de ju faktiskt för oss. Jag tycker sådant skall uppmuntras …

  🙂

 90. Thomas P

  Christopher #79 Pages 2K har i huvudsak fått samma resultat som ”hockeyklubban” så att säga att denna är död är att ta i.

  ”Att IPCC:s rapporter visat sig innehålla grova felaktigheter (Himalayaglaciärers avsmältningstakt och betydelse det mest kända men enda) och har hanterats makalöst taffligt av IPCC:s ledning. Att Arktis havsis inte alls hamnat i någon ”dödsspiral” av smältning, och att globala havsisen tack vare Antarktis inte minskat mycket alls.”

  För att förtydliga. IPCC hade ett fel om Himalaya som ingen, inte ens ni ”skeptiker” upptäckte på många år. Din andra mening har inget med IPCC att göra, de har inte förutspått någon ”dödsspiral” utan en mycket mer gradvis minskande is i Arktis.

  ” De hejdlösa påståeende om miljoner klimatflyktingar från 2010 som inte blivit en enda”

  Sådant är svårt att säga. Inbördeskriget i Syrien orsakades t ex delvis av torka där, men hur bevisar man åt ena eller andra hållet om denna var orsakad av AGW? Så goda regionala modeller har vi inte, och även om vi hade det skulle ni inte tro på dem eftersom ”modell” är ett skällsord här.

 91. Olle R

  #89 ” Prästerskapet, och de fanatiskt devota, dem kommer man aldrig ‘omvända’”
  Prästerskapet, ja just det…
  För ca 15 år sedan upptäckte mullorna en hädisk hockeyklubba, som (till synes, eventuellt lite grann, indirekt, oavsiktligt,…) ifrågasatte centrala religiösa företeelser som ”den medeltida värmeperioden”, och hade fräckheten att antyda att den betydelselösa lilla människan kunde påverka klimatet som bara Gud råder över. En fatwa utlystes och horder av rättrogna gick till storms. En som lystrade till uppropet var den gamle gruvingenjören som sadlade om och blev ”Revisorn av den sorgliga skepnaden” och åtföljd av sin Sancho Panza började han vildsint attackera hockeyklubbor varhelst han tyckte sig se dem. Han var dock så usel på att svinga sitt statistiska svärd, så efter 15 års stridande hade han fortfarande inte lyckats skada en enda hockeyklubba, inte ens den ursprungliga, utan bara lyckats vådasticka sig själv och sina följeslagare. Och hockeyklubborna blev bara fler och fler, striden allt övermäktigare. Det blev mer och mer uppenbart att man inte kan bestrida något som är sant, man kan bara förneka det…

  Den som vill läsa mer om den nu rådande synen på ( mänsklighetens samlade vetande om) hockeyklubbor, kan fördjupa sig här, om man inte orkar läsa så kan man titta på bilderna ( obs 28 sidor referenser) http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter05_FINAL.pdf

  Lite mer kortfattat om den senaste stora paleoklimatiska syntesen ( Å nej, en ny hockeyklubba och ingen medeltida värmeperiod, globalt sett)
  http://thinkprogress.org/climate/2013/07/08/2261531/most-comprehensive-paleoclimate-reconstruction-confirms-hockey-stick/

  ps, ursäkta att jag låter Stefan Rahmstorf presentera innehållet, det kan ju ses som en bias, men originalartikeln ligger bakom en paywall. Somliga kanske blir glada, vill minnas att jag nyligen läste ett blogginlägg här på KU, där man mellan raderna kunde uttolka att Stefan Rahmstorf var betydligt sexigare än Anthony Watts. Vad vet jag?

  pps Climategate, ägna inte så mycket negativ energi åt detta. Gör inte en höna av en fjäder. Sans, rim och reson och proportion anbefalles. Är ni inte nöjda med klimatrekonstruktionerna så gör egna fast bättre. Är ni inte nöjda med klimatforskarnas attityder och beteenden, så föregå med gott exempel och visa hur man ska bete sig..

 92. Bengt Abelsson

  Climate Audit
  ”Even the recent PAGES2K North America reconstruction uses non-updated Graybill stripbark chronologies. It also ludicrously ends in 1974. So rather than bringing the Mann et al network up-to-date, it is even less up-to-date.”
  Uppdateringar av Sheep Mountain-proxy visar att hockeyklubban inte finns i där.

  Notering från NRK: Under en smältande glaciär i Oppland fylke har man funnit pilskaft och ”runepinnar”, 6000 respektive 1000 år gamla. Hur kom dom dit och hur varmt var det då?
  Tappade av dåtida norrmän och minst lika varmt som nu.

 93. Daniel Wiklund

  Blir felet med Himalaya mindre för att det dröjde innan nån upptäckte felet? Inte ens du Thomas P upptäckte det, och det vill inte säga lite. (du kanske gjorde det, men hoppades att ingen annan skulle upptäcka det). Apropå klimatflyktingar så är det väl hit upp dom borde komma (minus 20 just nu), om det är kyla dom vill ha. Vi har många flyktingar här, men det är inte klimatflyktingar.

 94. Christopher E

  #91 Thomas P

  ” IPCC hade ett fel om Himalaya som ingen, inte ens ni ”skeptiker” upptäckte på många år.”

  Och vad spelar det för roll vem som upptäckte det och när? Blir det mindre fel då? Det riktigt intressanta är ju inte felet i sig, utan hur det slunkit förbi all faktakontroll och att det visade att IPCC använt sig av osubstansierade påståenden från miljöorganisationer. Korrekt kritik av detta kallade Pachauri för ”voodoo science”… Det var heller inte enda felet i den klassen, annat gällde även Afrika och Nederländerna om jag minns rätt.

  Hockeyklubban är död. Det finns för gott om regionala proxies som tydligt visar MWP/LIA i alla hörn av världen. Många av dem är kvalitativa (säger om det relativt är varmare/kallare än nu, men inte i grader) och därför inte med i multiproxies. MBH är ett resultat av selektiva data, misstag och felräkningar. Att få fram något liknande är väl inte direkt smickrande när klubban är en utliggare. Sedan är det kanske lite lustigt oavsett korrekthet att säga att PAGES bekräftar klubban när den ena är global och den andra bara norra halvklotets sommartid.

  Att försöka få det till att kriget i Syrien är klimatrelaterat är *rejält* ansträngt. Klimatflyktingprofetiorna innebar att miljoner människor skulle tvingas lämna sina hemområden pga väderförändringar utanför normal variation och söka sig långt bort.

 95. Thomas P

  Christopher #94 ”Och vad spelar det för roll vem som upptäckte det och när?”

  Det visar hur lätt det är att det smyger sig in enstaka fel i en text på tusentals sidor och hur svårt det är att upptäcka dem. Människor gör fel ibland.

  ”Det riktigt intressanta är ju inte felet i sig, utan hur det slunkit förbi all faktakontroll”

  Visst är det intressant. Det finns en stor grupp individer som påstår att IPCC har fel och gör allt för att basunera ut det. Ändå upptäckte ingen av dessa felet? Vad är anledningen? Läste månne ingen av dem rapporten de kritiserade? Hade de inte tillräckliga kunskaper för att se att det var fel?

  ”Det var heller inte enda felet i den klassen, annat gällde även Afrika och Nederländerna om jag minns rätt.”

  Afrika vet jag inte vad du syftar på. I fallet med Nederländerna hade IPCC gått på officiella uppgifter från dem som visade sig vara fel.

  ”Sedan är det kanske lite lustigt oavsett korrekthet att säga att PAGES bekräftar klubban när den ena är global och den andra bara norra halvklotets sommartid.”

  I vilket fall som helst visar de på slående likheter. Ditt användande av selektiva och kvalitativa proxies ger jag inte mycket för. Ofta visade de vad jag minns från tidigare diskussioner inte ens värme vid samma tidpunkt utan bara att det varit varmt någon gång.

  ”Att försöka få det till att kriget i Syrien är klimatrelaterat är *rejält* ansträngt.”

  På denna blogg, visst, men inte i resten av världen.

 96. Daniel Wiklund

  OT. Läser att World Economic Forum ska ha konferens i Davos om en vecka. Där kommer miljardärer, företagsledare och höga politiker att samlas för att diskutera bl a klimathotet, hur bruket av fossila bränslen måste minskas. 2500 delegater väntas dit, och många kommer att åka i privatplan, ca 1700 jetplan kommer att landa där. Dom kommer inte att samåka, det gäller ju att spara på bränsle. Men det gäller inte för deltagarna på konferensen tydligen, dubbelmoral i kubik. Dom ska också prata om den ojämna inkomstfördelningen. Tydligen så avtar omdömet i takt med att inkomsterna ökar. Hoppas att journalisterna nu passar på att rapportera om detta, när dessa delegater pratar om att minska på flygandet så menar dom ju oss alla andra. Dom har frikort, på alla sätt och vis. Lägg ner dessa meningslösa konferenser.

 97. Daniel Wiklund

  Kan du Thomas P ge ett exempel när domedagspredikanterna haft rätt. Hur var det tex när Pachauri 2007 sa det var bråttom, hade inget hänt innan 2012 så var det för sent. 2012 kom och inget hände. Gissa om man blir less på alla dessa meningslösa förutsägelser, dom ropar vargen kommer, men än har den inte kommit. Men du Thomas P är ju helt begeistrad över hur rätt IPCC haft i sina prognoser. Jag väntar bara på att du ska ge några exempel på det. Men eftersom du är tjurigheten personifierad lär du inte ge svar den här gången heller. Du blir bara bättre och bättre på att trolla bort ”klimatexperternas” fel, och du är en mästare på att blanda bort korten, vilket ju är ditt syfte här.

 98. Guy

  Olle R #91

  Sagor tycks du kunna berätta men begärd tolkning hörs det inte ett ord av.

  På riktigt, tror du på vad du skriver?

 99. Håkan Bergman

  Daniel W. #96
  Nej, nej, det är DN som hittat på, sanningen står i SvD
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/hojdarnas-megamote-i-davos-startar-i-moll_4267085.svd
  Vad sägs om följande strapatser?
  ”Drygt 2 500 deltagare har vallfärdat till den schweiziska skidorten Davos för årets omgång av Världsekonomiskt Forum. En virvlande snöstorm omger 1 500 näringslivsledare från ett 40-tal länder och mer 300 statsöverhuvuden, som tagit sig upp till en av Europas högst liggande städer. ”
  En del tunnisar håller sig så klart borta.
  ”USA:s president Barack Obama och hans motpart Vladimir Putin trampar inte bland snöhögarna, och inte heller ECB-chefen Mario Draghi.”
  Och naturligtvis är det goreeffekten som slagit till.
  ”Även klimatförändringarna kommer att dryftas intensivt här i det vintriga Davos, inte minst av Al Gore och ”Happy”-stjärnan Pharrel Williams som leder en debatt om ämnet.”

 100. TP, #95

  Inte i din del av aktivistvärlden kanske, TP, men vad skulle det betyda? Men blanda inte in den riktiga världen i dina fantasier och förhoppningar!

  I aktivsternas absurdistan däremot verkar ju nästan vilka hispiga idéer som helst kunna få fotfäste, bara de på ngt sätt antyder att klimatet skulle ha vållat ngt, om än bara så indirekt.

  Nej, det verkar helt enkelt vara tvärstopp, Thomas, när du skall erkänna ngn enda av alla tokigheter som kastas fram i strid ström från din sida: ’Glaciärerna borta år 2035’, ett litet misstag, ack så mänskligt säger du?

  Men det försvarades ju bittert av många på stollesidan. Både Pachauri, och Marianne Lilliesköld förnedrade sig själva i TV tex. Och som sagt, vid i varje fall två fall måste någon medvetet ha skrivit dit den siffran dessutom. Andra gången i ett dokument som beskrivits som ’världens mest grundliga review av vetenskap någonsin’ .. Om du vill argumentera ’misstag’ så betyder det att ingen av dem hade blekaste susning, appropå ’världens bästa forskning/kunskap i frågan'(*).

  Hade det varit ett ärligt ’fel’ som ju som du säger lätt kan ske, hade det nog inte varit ngn större grej heller.

  Men som du mycket väl vet handlar det inte om kunskap (än mindre ’vetenskap’) för väldigt många av aktivistkadern där. Det är ju ingen direkt hemlighet att dessa söker med ljus och lykta efter något (ofta bara inbillat) hot de kan söka anslag för, sedan överdriva våldsamt, koppla till CO2 etc, och sedan sälja till pressen skruvat ytterligare ngt varv.

  Eller tror duatt dessa ’50 miljoner klimatflyktingar år 2010′ bara var ett misstag de också? Du illustrerar ju själv hur besatt du/sådana är av att få till ngt ’klimathot’ när du vill klämma in Syrien i den ekvationen.

  (*) Här är jag benägen att hålla med, iaf generellt. Många av dem som skriver och sammanställer har i själva verket inte den blekaste susning om vad de ’argumenterar’. Utan metoden är precis som din(Inhägnadens: Man utgår från ’har det publicerats, då får vi använda det som ’sanning ’.. ’ (och all kritik kan avfärdas som ’inte peer reviewed’).

  Många av de saker du försöker med har ju heller inte böttre belägg/stöd än så. Och även du kastar fram dem som ’tvärsäkra’ (trots att inte ens aktivistmotiverad forskning är så vårdslös i sina påståenden)

 101. Angående hockeyklubban i FNs klimatpanels senaste vetenskapliga rapport:

  Jag har diskuterat hockeyklubban här enligt senaste rapporten från FNs klimatpanel (IPCC):
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/12/12/hockeyklubban-igen-och-igen/

  Lägg märke till att den global rekonstruktionen (det lilla diagrammet längst ned till höger) visar på en medeltida värmeperiod där den rekonstruerade temperaturen överensstämmer med den rekonstruerade temperaturen där diagrammet slutar på 1900-talet.

 102. Angående hockeyklubban, jämför också följande uttalande av professor Myles Allen, http://en.wikipedia.org/wiki/Myles_Allen, vid universitetet i Oxford i en inlaga till brittiska parlamentet i december 2013, http://data.parliament.uk/writtenevidence/WrittenEvidence.svc/EvidenceHtml/4280.

  Myles Allen var så kallad “Lead Author” för det kapitel i IPCC-rapporten 2001 som behandlade orsakerna till uppvärmningen enligt följande citat:

  “På samma sätt kan jag också bekräfta att den särskilda rekonstruktion av norra halvklotets temperaturer under det senaste årtusendet (den sk ”hockeyklubban”), som senare fick mycket kritik, var inte på något sätt central för slutsatserna i IPCC-rapporten 2001 om orsakerna till den senaste tidens uppvärmning. Vi var medvetna om dessa proxyklimatrekonstruktioner, men gav dem inte mycket vikt i bedömningen eftersom de statistiska metoder som användes var (och förmodligen fortfarande är) ganska ogenomskinliga.”

 103. Olle R

  # 92 Tolkning? Förutom att betona att hetsjakten på hockeyklubban bär löjets skimmer, så är min tolkning att världens samlade paleoklimatiska data tyder på att hockeyklubban står sig.
  Argumentet att en bloggare i Kanada klagar på en trädringsserie som eventuellt kan ha drabbats av kompensatorisk tillväxt efter glaciärskrap på 1840-talet, och att detta eventuellt inte tagits hänsyn till, och att detta på något vis skulle rucka på den samlade globala bilden som ges av 511 klimatarkiv, sammanställt och analyserat av 78 forskare under 7 år, har givetvis ett helt försumbart bevisvärde i sammanhanget.
  Det finns inget under de senaste två millenierna som tyder på en global synkron värmeperiod av samma dignitet som den globala uppvärmningen under det senaste seklet.
  Är man inte nöjd med den tolkningen så är det bara att försöka göra en ”bättre” rekonstruktion på egen hand. Klimatdata finns att hämta i öppna arkiv och den öppenheten är en sak man kan tacka ”Climategate” för.

 104. Håkan Bergman

  Torka i Syrien och Irak är väl främst en följd av Turkiska dammbyggen i Eufrat och Tigris. Det hade kunnat hanteras bättre om Syrien och Irak också byggt dammar samtidigt som Turkiet. En gemensam plan för hela vattensystemen hade behövts, men samarbete är väl inte vad man i första hand förknippar regionen med.

 105. Christopher E

  Är verkligen alarmisterna så desperata att de försöker återuppliva hockeyklubban igen likt ett Frankensteins monster?

  Känns som om klockan vridits 15 år tillbaka.

 106. Guy

  Olle R#103

  ”# 92 Tolkning?” Vad syftar du på här?

  ” Klimatdata finns att hämta i öppna arkiv och den öppenheten är en sak man kan tacka ”Climategate” för.”

  Det här har du helt rätt i. Nuförtiden sparas både datat och metoderna för öppen granskning vilket inte var fallet då ’hockeyklubban konstruerades.

  På tal om ’klubban’ hade teamet endel svårigheter för att Briffas proxies visade åt helt annat håll än Jones och Manns. I ’hockeykurvan’ kapades Briffas kurva 1961 för att den för fel väg. I ärlighetens namn måste sägas att Briffa var själv bekymrad över hur proxina visade åt annat håll än Manns och Jones’ serier.

 107. Ingemar Nordin

  Pehr #101, 102,

  Så, så. Inte genera våra motståndare med för mycket fakta. De kanske blir sura. Att komma dragandes med AR5 gillas nog inte heller eftersom det strider mot deras fundamentalism.

  Olle R (#103) verkar t.ex. att vara mentalt bunden till Michael Manns ”berättelse” om hur förfärligt annorlunda det är idag när koldioxiden gjort sitt inträde i klimatvetenskapen. En snuttefilt kanske?

 108. Thomas P

  Pehr #102 Precis, ”hockeyklubban” har aldrig varit så betydelsefull som förnekarna velat ha det till. Den angrips, inte för att den är så viktig eller för att den är så fel utan för att det är vad de känner till. De har sett några inlägg av M&M som verkar matematiskt imponerande och så vet de att det var varmt i Europa under medeltiden och så kör de med det.

  Christopher #105 ”Är verkligen alarmisterna så desperata att de försöker återuppliva hockeyklubban igen likt ett Frankensteins monster?”

  I den här tråden handlade det snarare om att förnekarna försöker återuppliva Climategate.

 109. Christopher E

  #95 Thomas P

  ”men inte i resten av världen”

  Resten av världen är alarmistsekten? 😉 Här är i alla fall en trovärdig person i din krets som försöker med Syrien och klimat:

  http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/WCAS-D-13-00059.1

  Peter Gleick, den ende bevisade klimat-mailtjuven i egen hög person. 😉 Men det är att göra syriens folk en otjänst att försöka skylla vad som händer där på klimat.

  Här har du Afrika och IPCC:

  http://wattsupwiththat.com/2010/02/06/ipccs-latest-blunder-africagate-as-told-by-dr-richard-north/

 110. Christopher E

  #108 Thomas P

  Klubban är av stor betydelse för din sida. Det visas inte minst av era frenetiska försök att hålla liket vid liv. Att påstå något annat än att den var helt central för klimatdebatten och IPCC när IPCC:s ledning for runt och viftade med den är ren historierevisionism. Den blev ”mindre viktig” för er först när den knäcktes.

  Climategatedokumenten är ute, autentiska och graverande. Det kan inte göras ogjort och behöver inte återupplivas. Det hjälper inte att hänvisa till femtioelva försök till vittvättar när det bara är att läsa vad som står i dem. Sedan kan man utöver det undra över att om innehållet är så harmlöst, varför satt då Jones på sitt rum och raderade mail och uppmanade andra att göra detsamma när han blev rädd för FOI?

 111. Ingemar Nordin

  Thomas P #108,
  ”I den här tråden handlade det snarare om att förnekarna försöker återuppliva Climategate.”

  Din användning av termen ”förnekarna” får mig att tro, än en gång, att du egentligen är ute efter att klistra etiketten ”förintelseförnekare” på alla som har den minsta invändning mot din dogmatiska syn på klimatvetenskap. Eller att alla som har den minsta kritiska invändning mot AGW-dogmen är att likna med medeltidens gudsförnekare, typ Kopernikus, Galileo Galilei och Keppler. Vilket väljer du?

  Climategates betydelse är inte alls det som du tror. Vilket jag också framhåller i min Newsmill-artikel från 2009. Betydelsen av breven är istället att de klart och tydligt visar hur en klick (se den vetenskapssociologiska betydelsen av detta begrepp) inom vetenskapen har lyckats ta över ett politiskt organ, IPCC, och hur man utifrån denna maktposition kan styra hela det klimatologiska vetenskapliga fältet.

 112. Thomas #108,

  Den som framförallt framhävde hockeyklubban som tecken på en nära förestående klimatkatastrof var professor John Houghton,
  http://en.wikipedia.org/wiki/John_T._Houghton

  Han var vice ordförande i IPCC och förste huvudförfattare för hela den tredje vetenskapliga rapporten 2001 och framhävde hockeyklubban i föredrag som han åkte runt och höll i samband med att rapporten publicerades. Se vidare:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/12/27/mellandagsrepris-allas-var-mann/

  En bra förklaring till att hockeyklubban blev så kontroversiell kan vara att många tänkande människor helt enkelt reagerade starkt på John Houghtons propagandaliknande aktiviteter.

 113. Olle R

  # 106 Jaha du menar ”hide the decline” eller ”the problem of divergence”.
  Det är väl inget skandalöst att Briffa valde att kalibrera trädringsdata mot temperatur under en period då de faktiskt korrelerade mot varandra. Särskilt om han misstänkte att klimatregimen ändrats, kanske pga uppvärmning, så att temperatur inte längre var den viktigaste begränsande faktorn utan något annat (tex vattenbrist). Problemet med detta förfarande är att det medför vissa reservationer i slutsatserna. Om temperaturen någon gång tillbaka i historien nått 1960-talets nivå, kan man inte utesluta att klimatregimen ändrats även då, och man kan sålunda inte kan lita på de temperaturer som klimatrekonstruktionen ger vid det aktuella tillfället.

 114. Apropå gate, har ni sett detta:
  http://www.dn.se/ekonomi/klimattema-i-davos-da-aker-tusentals-hojdare-privatplan/

  Där ligger till och med Åsa Romson i lä trots sin stora lustjakt:
  http://cornucopia.cornubot.se/2014/10/asa-romson-smiter-fran-dieselskatt-och.html

 115. Guy

  Olle R#113

  Nu föll jag av kärran!

  Försöker reda ut begreppen. I 106 undrar jag vad du menar i 103 när du hänvisar till 92, men du talar om ’tolkning, vilket jag har bett dig göra och vilket du inte har gjort. Du börjar tala om ’hockeyklubban’ i stället. Så jag följer dig och övergår till ’klubban’.

  Kan du ge källa till att träringsdata korrelerade med temperatur efter 1961?

  Kan du berätta vad du menar med ”klimatregim”? Härifrån vidare förstår jag inte vad du vill ha sagt. Enligt dig korrelerar temperaturen och proxis med varandra men ändå kan man inte lita på temperaturer som klimatrekonstruktionen ger???

 116. Ingemar Nordin

  # 113,

  Problemet med Briffa är naturligtvis inte hans kallibrering utan att han valde bort viktiga, och kallibrerade data, för att få det hela att gå ihop. Ett annat exempel är hans Yamal-studie:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/05/13/yamal-skandalen-varre-an-vi-trott/

  If you have seen one tree – you have seen y’amal, blev hans motto.

 117. Thomas P

  Christopher #110 I ett komplicerat och svårbegripligt område blev ”hockeyklubban” en pedagogisk och enkel figur att dra fram jämfört med att börja gå in på detaljer om radiative forcing, återkopplingar, lapse rate och hela köret för en publik som för det mesta helt saknade naturvetenskaplig utbildning. För forskningen om AGW var den däremot aldrig speciellt betydelsefull, men jag förstår att för den som bara ser det hela som en propagandastrid så framstår den som viktig. I och med att ni förnekare gjort så stor sak av den och fortsätter älta denna kurva så förblir den också av betydelse, inte i den stora världen men på bloggar som denna.

  MBH-98 och 99 är vid det här laget något föråldrade och det har kommit senare, t ex pages 2K jag nämnde, men ni fortsätter att vara lika fascinerande av denna studie som ni tror er knäckt, även om större delen av kritiken ni kommer med är tagen ur luften. Uppenbarligen förväntar du dig att ni skall få komma med era lögner utan att mötas av motstånd, och om någon protesterar tar ni bara det som bevis på hur rätt ni har.

  Ingemar #111 Ditt febrila tjafs om termen ”förnekare” får mig att tro att du hellre spelar martyr än diskuterar sakfrågan. Du vet mycket väl vad ordet betyder, det är helt enkelt någon som förnekar, i detta fall AGW. Det har en viss negativ laddning på samma sätt som ”alarmist” har det, men det där med förintelsen är bara martyrkortet du spelar ut, till skillnad från explicita jämförelser man kan hitta på WUWT med ”Hitler youth”, hitlercitat om den stora lögnen, Spencers ”global warming nazis” eller alla ”gröna talibaner” etc som ni svänger er med här. Du och de dina har ett tonläge som gör att din klagovisa enbart är hyckleri.

  ”Betydelsen av breven är istället att de klart och tydligt visar hur en klick (se den vetenskapssociologiska betydelsen av detta begrepp) inom vetenskapen har lyckats ta över ett politiskt organ, IPCC, ”

  Varför måste du vara så ohederlig i dina konspirationsteorier? Du har inte visat något sådant. Tvärtom bevisar de att denna ”klick” *inte* tagit över IPCC. I breven nämns ett antal artiklar som dessa forskare anser vara av så låg kvalitet att de inte bör tas med i rapporten, men ändå återfinns de där. På samma sätt bevisar breven att de inte var ansvariga för skandalen med Climate Research eftersom de i dessa brev spekulerar att von Storch var medansvarig för publiceringen av en undermålig artikel medan i verkligheten von Storch avgick när han inte fick ta in en replik på denna.

 118. Guy

  Visst var ’klicken’ väl inne i IPCC. Speciellt som dom i stort sätt hade monopol på vetenskaplig granskning av artiklar. Deras ’community’ (är det här ’klick’) höll noga reda på varann och granskade varandras arbeten, för dom var dom enda som var ’kompetenta’, enligt dom själva. I och med det så var det deras artiklar som förekom i IPCC:s rapporter. Deras artiklar som citerades. Dom citerade ju varandra. Andras artiklar kunde på sin höjd förekomma i någon ”skräptidning” som dom kunde ignorera och be alla i klicken att ignorera.

  Dom blev schockade när plötsligt en artikel gick förbi deras granskning. Konstigt nog visste dom allt om artikeln före dom ens hade läst den. Ungefär där började den stora media, propaganda och marknadsföringsstriden på allvar. Klicken klarade skeptiker bra och uppmanade dom att publicera sig. Sen när dom gjorde det blev det panik.

  Skeptikerna var i början benämningen på forskare inom samma område men med en annan åsikt. När dom blev ett hot blev dom ’contrarians’ därefter ’deniers’. Sedan haglade alla tillmälen klicken kunde komma på.

 119. Gunnar Strandell

  Thomas P #117
  Citat:
  ”För forskningen om AGW var den däremot aldrig speciellt betydelsefull, men jag förstår att för den som bara ser det hela som en propagandastrid så framstår den som viktig.”

  Jämför detta med ett citat ur Climategate:
  ” Mann:
  the important thing is to make sure they’re loosing the PR battle. That’s what the site [Real Climate] is about.”

  Man behöver alltså inte undra över vem eller vilka som ser det hela som en propagandastrid. 😉

 120. Daniel Wiklund

  Pachauri sa när IPCC-s rapport kom ut ( 2007) att vi nu bara hade några år på oss innan det var för sent, till 2012. Om vi inte fram till dess hade lyckats få ner utsläppen väntade katastrofen runt hörnet. 2012 ligger nu bakom oss och planeten finns fortfarande kvar. Finns det nån anledning att bry sig om katastrofteorierna som Pachauri och hans gelikar med jämna mellanrum kommer med. Vore väldigt intressant att höra vad du Thomas P har för uppfattning i den frågan. Eller tycker du kanske att Pachauri hade rätt när han sa så där 2007?

 121. Ingemar Nordin

  Thomas p #117,

  ”För forskningen om AGW var den däremot aldrig speciellt betydelsefull”

  Javisst. Helt obetydlig. Ändå framvisades detta diagram fem eller sex gånger i IPCCs rapport 2001.

  ” I ett komplicerat och svårbegripligt område blev ”hockeyklubban” en pedagogisk och enkel figur att dra fram”

  Enkel? Snarare en förfalskning. Men allt är ju tillåtet for the ”Cause”.

  ”för den som bara ser det hela som en propagandastrid så framstår den som viktig.”

  Javisst. Det var ju därför som IPCC förde fram denna bluff. För IPCCs ledning så handlar allt om en propagandastrid. Det enda skeptikerna gjort är att påpeka att den sakligt sett är fel.

  ”Varför måste du vara så ohederlig i dina konspirationsteorier?”

  Har du inget annat att komma med Thomas? Allt som jag framfört i samband med Climategate är väl dokumenterat av et gäng riktiga konspiratörer. Blanda inte in mig!

 122. Olle R

  #115 Guy : Oj vad rörigt det blev, vi släpper det där med tolkning..

  Hos Briffas trädringsserier korrelerade inte ringarna med temperaturen efter 1961, därför valdes tidsperioden efter 1961 bort vid kalibreringen av modellen för klimatrekonstruktion. Klimatrekonstuktionen lär därför inte kunna ”upptäcka” varma perioder i det förgångna där temperaturen överstiger överstiger 1961 års nivå.
  Med ”klimatregim” menar jag de klimatfaktorer (temperatur, nederbörd, etc) som påverkar ett träds tillväxt.
  I våra skogar korrelerar bredden på årsringarna vanligtvis bäst med nederbörden under försommaren. Vattentillgången under tillväxtperioden är den mest begränsande faktorn. Vill man ha ett bra samband mellan tillväxt och temperatur får man söka sig till trädgränsen, antingen högt upp i bergen eller nära tundran, där temperaturen är den viktigaste begränsande faktorn.
  Om klimatet blir varmare så att trädgränsen flyttar uppåt eller norrut, kan det ske ett skifte i det jag kallar klimatregim, korrelationen mellan tillväxt och temperatur minskar, och torka/vattentillgång/nederbörd under tillväxtperioden blir den faktor som korrelerar bäst med bredden på årsringarna.

 123. Olle R

  Guy, läs den här artikeln istället om du vill lära mer om klimatfaktorer, klimatkänslighet och klimatskifte. Den har ju viss relevans för Mann’s tidiga arbeten också.
  http://scienceblogs.com/gregladen/2014/12/17/new-research-on-tree-rings-as-indicators-of-past-climate/

 124. Mats G

  Guy och Olle R

  Att använda trädproxys som det primära och kanske det enda är naturligtvis helt felaktigt. Att dessutom cherrypicka vissa utvalda exempel ur ett redan litet urval gör saker och ting inte bättre.

  De som gör det skall naturligtvis förflyttas till vetenskapens undervegetation och förbli där till de begriper hur verklig vetenskap går till.

  Trädproxys kan på sin höjd användas som andra el tredje referens för att stärka huvudhypotesen.

  Som ni vet så kan man inte veta om det är väta el värme el mycket CO2 el whatever som gör att ett träd växer mer eller mindre.

 125. Mats G

  ang Cherry-picking.

  Ett av min favoritutryck som kom från klimathotsfalangen är denna. dock lite chockerande.

  ”If you want to make a cherry-pie. You have to do some cherry-picking”

  Dvs Målet helgar medlen. Dvs motsatsen till vetenskap.

 126. Guy

  olle R #123

  Jo tack, jag läste artikeln till 97%.
  1. Sammantaget visar den att vetenskapen vet minimalt om hur årsväxten fungerar. Dom nämner
  vatten och temperatur etc. som viktiga faktorer men ljuset nämns bara i samband med ungträd.

  2. Artikeln är tydligt ett försvarstal för ”hockeyklubban”. Författaren till artikeln Malcolm Hughes var
  med redan då det begav sig!

  3. Problemet med proxin tycks vara att sydsidan växer sämre när deras termometra visar ökning.
  (vore kanske skäl att kolla termometrarna eller vad det kan bero på. Kanske regnmängder, CO2, eller).

  4. När följande bias kom in tappade jag intresset för artikeln. :

  ”climate science denialists” ”An early example of this comes from the kerfuffle known at “climategate” in which electronic communications among climate scientist were stolen and mined for decontextualized quotes that could be used to lie about the science itself and the motivations and activities of the scientists who developed the Hockey Stick curve.” ”climate science denialist JoNova ” ”failed banker Matt Ridley” ”Climate science denialist Steve McIntyre” ” climate change deniers ”

  Visar klart och tydligt både bias och inställning. Om Briffas kurva måste kapas för att den gick åt fel håll visade det endast att proxin inte var att lita på. Hela kurvan borde alltså ha avlägsnats. Rätt så korkat val att lämna den kvar?

 127. Olle R

  #126 Jag tyckte att de ekologiska delarna av artikeln var ganska informativa, de politiska kan man ju lämna därhän efter tycke och smak.
  jag läste ett av Briffas senaste papper som handlade om problem och utvärdering av trädringar och klimat i Sibirien, men det var väldigt tekniskt och dödligt tråkigt.

  Annars, istället för att skrota hela trädringsserier vid klimatrekonstruktioner, skulle man inte villkora dem istället och bestämma att de bara ska gälla över de temperaturintervall där de är pålitliga, dvs där ringarna korrelerar väl med temperaturen?
  Det kan ju bli lite diskontinuitet i temperatur/tidkurvan när man tittar bakåt med det förfarandet, men lite info är väl bättre än ingen alls.

 128. Mats G

  127
  Olle R
  ”men lite info är väl bättre än ingen alls.”

  Jo, men det gäller att använda infot på rätt sätt. Om du hittar en trädringserie som korrelerar med säg, tempserier. Då konfirmerar den mer mätserien än trädringserien.

  Det är så jag menar trädringar kan användas i dessa sammanhang. Bättre kvalitet än så är de inte. Det skall då kompliteras med fler proxies typ sporer, frö och annat för att få en samlad bild. Allt detta finns. Om man är seriös så är det så här man går till väga. Om man gör som ex Mann så visar det mer att han antingen är inkompetent eller har en hidden agenda. Båda är mindre smickrande förstås.

 129. Guy

  Olle R

  När du inte har annat att tillgå kan du använda träringsserier, men med ett stort men. Svagheten i trädringsserierna är att du inte vet vad som får ett träd att må bra ett visst år eller flere år. Trädet/träden kan ha fått något extra näringstillskott tillsammans med lämplig mängd vatten och sol. Kanske rentav en extra dos CO2?

 130. Ingemar Nordin

  Olle R #127,

  ”Annars, istället för att skrota hela trädringsserier vid klimatrekonstruktioner, skulle man inte villkora dem istället och bestämma att de bara ska gälla över de temperaturintervall där de är pålitliga, dvs där ringarna korrelerar väl med temperaturen?”

  Seriöst? Jag tror att du borde gå en kurs i vetenskaplig metodik.

 131. Olle R

  #130 Hördudu, jag har borrat och analyserat en och annan årsring. Av dina intetsägande och opåkallade insinuationer förstår jag att din huvudsakliga kompetens är att filosofera kring vetenskapliga konspirationsteorier.. 😉

  jag tror inte att det lönar sig att förklara för dig, men jag försöker faktiskt vara objektiv och föreslå nya sätt att använda proxymaterial utan att riskera att dölja tidigare värmeperioder (som ju skulle kunna visa att senaste seklets globala uppvärmning inte är unik).

 132. Guy

  Olle R #131

  Jag tror fgaktiskt du försöker vara objektiv. Bara ditt val av källor motsäger dina försök till objektivitet. Men det är inte lätt att välja i den djungeln. Objektiva källor är mycket sällsynta. Alla verkar ha sin hand i syltburken på ett eller annat sätt. Follow the money är ett sätt att bena ut skribenterna.

  Alarmismen som hypas är oehört överdriven. Ett större hot har vi i den miljöförstöring som pågår i och med utbyggnad av miljöförstörande vindkraft. Ett annat hot som vi har är dom flesta försök att minska ’utsläpp’. I flesta fall, när människan försöker ’rätta’ till moder natur, brukar det gå åt h.lvete.