Ett klimat av postmodern relativ sanning

Bakgrunden till mina funderingar i det här blogginlägget är dels ett mejl från en student vid Uppsala Universitet som håller på med en studie om klimatfrågan, dels en debattartikel i Dagens Nyheter. Denna debattartikel kritiserar hur postmodern kunskapssyn starkt negativt påverkar vetenskapen. Den väckte frågor inom ett ämnesområde som jag kom i kontakt med i samband med studentens studie.

Studenten kontaktade mig på KTH för att han ville höra sig för med mig om sin studie av klimatfrågan inom ett ämnesområde som han i sitt mejl till mig kallade Cultural Cognition. Han ville veta vad jag anser om klimatfrågan och om dennas polarisering.

Jag tog därför reda på vad Cultural Cognition är för något. Jag kom till en webbsida som heter the Cultural Cognition Project at Yale Law School. Där fann jag en sida som verkar passa in på studentens uppgifter i sitt mejl till mig nämligen Cultural Cognition as a Conception of the Cultural Theory of Risk. Denna webbsida hänvisar till en vetenskaplig artikel (Kahan 2012) som ingår som ett kapitel i en handbok som heter Handbook of Risk Theory. Artikeln går att ladda ner från webbsidan.

I samband med att jag studerade artikeln kom den omnämnda debattartikeln i DN. Den tar upp och kritiserar hur postmodern sanningsrelativism ser på vetenskaplig kunskap, nämligen att vetenskaplig kunskap inte betraktas som objektivt sann eller falsk, utan att den kan vara sann eller falsk beroende på vem observatören är. Jag fann att detta var tillämpbart på den artikel av Kahan (2012) som jag höll på att studera.

Artikelns sammanfattning lyder:

Kulturell kognition är ett av ett flertal tillvägagångssätt avsedda att empiriskt testa ”Kulturell teori om risk” som tagits fram av Mary Douglas och Aaron Wildavsky . Den grundläggande förutsättningen för kulturteori är att individer kan förväntas bilda föreställningar om samhällsfaror som speglar och förstärker deras tilltro till en eller annan idealiserad form av samhällsordning. Bland funktionerna inom kulturell kognition som gör det möjligt att skilja mellan olika föreställningar om kulturteori är dess metoder att mäta individers kulturella världsbilder; dess empiriska undersökning av socialpsykologiska mekanismer som sammankopplar individers riskuppfattning med deras kulturella världsbilder; och dess praktiska mål att möjliggöra självmedveten hantering av populära riskuppfattningar av intresse för att främja vetenskapligt sund offentlig politik som är lämplig för personer med varierande uppfattningar.

Detta låter väl inte orimligt för mig som lekman, speciellt med tanke på de goda intentionerna som ges på slutet av den sista meningen. Jag kan inte sätta mig in i artikeln i någon djupare mening, men förstod så mycket att det tydligen finns en hel del olika åsikter bland forskarna inom området om de hypoteser som ligger till grund för kulturell kognition av risk, som artikeln handlar om.

Men ett stycke i artikeln fick mig att tappa hakan. Det är ett exempel på hur man menar att man kan sammankoppla individers riskuppfattning med deras kulturella världsbilder. När jag sedan läste debattartikeln i DN väcktes allvarliga frågor.

Artikelförfattaren skriver i detta stycke:

Tänk på den ikoniska amerikanska cowboyen, ”Marlboro Man”: Han upprörs av inblandning av utomstående i verksamheten på sin ranch, men vill ändå utöva makt över ett litet lokalsamhälle vars medlemmar-från anställda, till hustrur, söner och döttrar – alla har sina bestämda, hierarkiska, sociala roller. Han kommer troligen att inta en avvisande inställning till miljörisker (bidrag till den globala uppvärmningen i samband med kornas metanutsläpp, till exempel). Dock kan han vara mycket bekymrad över att olika former av socialt avvikande beteende kan hota ordningen och generera andra dåliga kollektiva konsekvenser (invånarna i Broke Back Mountain är enligt hans uppfattning på väg mot oundviklig undergång). Han är ingen fatalist, han har stort ansvar, och han är selektivt riskkänslig, men inte i allmänhet.

Detta sätt att resonera för tanken mer till skönlitterär text än en vetenskaplig analys. Författaren hänvisar bland annat utan litteraturreferenser till ”Marlboro Man” och ”Broke Back Mountain”, vilka alltså förutsätts vara kända vetenskapliga begrepp. Men ”Marlboro Man” är en reklambild medan ”Brokeback Mountain” är en kanadensisk-amerikansk underhållningsfilm som hade premiär för tio år sedan.

Även resonemanget i sig är mera av typen konstnärligt skapande än vetenskaplig analys. Författaren låter sin fantasi att flöda fritt om vad ”Marlboro Man” är för en person. Det blir verkligen fantasifullt när författaren beskriver hur han tänker sig personens karaktär och attityder i olika frågor, som jämlikhet, sexuell läggning, attityder till anställda och familj, ekonomisk politik och inte minst hur kor påverkar klimatet genom metanutsläpp. Men redan hans egen text är självmotsägande eftersom rollgestalterna i filmen ”Brokeback Mountain” klär sig som ”Marlboro Man” men, enligt författarens eget synsätt, har andra attityder i fråga om sexuell läggning.

James HansenDet verkar rätt osannolikt i mina ögon att man från en persons klädsel kan dra några sakliga vetenskapliga slutsatser om personens attityder och åsikter. Författaren av artikeln tycks ha förbisett att självaste ”Mr. Global Warming”, James Hansen, gillar en snarlik klädstil som den som ”Marlboro Man” och rollgestalterna från ”Brokeback Mountain” använder (se bilden härintill från Wikipedia).

Kan man möjligen misstänka att den här typen av tankegångar inom det med pedagogiken sammanflätade kognitiva forskningsfältet har något med den postmoderna sanningsrelativismen att göra? Den redan omnämnda debattartikeln i DN illustrerar hur de postmoderna synsätten uppvisar en kunskapssyn som har distanserat sig från det vetenskapliga tänkandet och traditionell vetenskaplig kunskap.

Läs mer: ”Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund”. Martin Ingvar, Christer Sturmark, Åsa Wikforss, DN debatt 2015-03-22.

Läs mer: ”Halvförstådda idéer påverkar offentliga debatten”. Martin Ingvar, Christer Sturmark, Åsa Wikforss, DN debatt, slutreplik 2015-03-26.

Här kritiserar författarna hur en rapport som bygger på postmoderna tänkesätt inom pedagogiken kommer fram till att vetenskapligt tänkande skulle stå i motsats till jämställdhet och demokrati.

I Sverige tycks den pedagogiska disciplinen vara värst smittad. En docent i pedagogik fick för några år sedan Skolverkets uppgift att skriva en rapport om fysikundervisningen i den svenska skolan, samt komma med förslag på hur den skulle attrahera fler flickor.

Ur rapporten:

Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen. […] Vissa sätt att tänka och resonera premieras mera än andra i naturvetenskapliga sammanhang. […] Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. Till exempel genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.”

Vad står det egentligen här? Uppfattningen att vetenskapligt tänkande är bättre än ovetenskapligt tänkande är odemokratiskt och inte jämställt. Man tar sig för pannan. Föreställningen om att vetenskapligt tänkande är något annat än vardagstänkande är en myt. Till och med småbarn använder den vetenskapliga metoden (oftast utan att veta om det) när de upptäcker och undersöker världen. Att försöka förespegla människor att vetenskapligt tänkande är väsensskilt från annat tänkande är ett uttryck för ett vetenskapsförakt och en intellektuell lättja som allvarligt skadar allmänhetens förtroende för vetenskapen.

Jag är lika frågande som författarna av debattartikeln till denna märkliga syn på vetenskapligt tänkande. Men för ordningens skull vill jag påpeka att jag är positiv till den pedagogik (eller rättare sagt didaktik) som jag mött i KTHs didaktikkurser för universitetslärare och som bygger på sunt vetenskapligt tänkande. Jag har till exempel haft stor nytta av en kursbok som vi hade, Inlärning och omvärldsuppfattning, av Ference Marton med flera (Göteborgsskolan) som hjälpte mig att bli en bättre akademisk lärare.

Vidare i debattartikeln i DN kommer ändå märkligare saker fram. Den vetenskapliga kunskapen måste enligt detta postmoderna synsätt begränsas på grund av ”en relationell infallsvinkel”. Så här kommenterar debattartikelns författare detta:

Pedagogen skriver vidare i rapporten: ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

Det vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken ska alltså ”plockas bort” för att ”underlätta” för flickor. Inte nog med att detta är en förfärlig kunskapssyn, det är dessutom kränkande att betrakta flickor som oförmögna eller sämre på att ta till sig kunskap i fysik.

Jag håller helt med om att detta är ”en förfärlig kunskapssyn”. Jag har inte så stor kunskap i ämnet men det underförstådda påståendet att flickor skulle ha sämre hjärnor än pojkar för att kunna förstå fysik ser konstigt ut i mina ögon (jag tycker med mitt eget feministiska synsätt att det till och med skulle kunna kallas antifeministiskt). Som jag förstår Martin Ingvars och medförfattares kritik så är grundproblemet att postmodernismen ser den fysikaliska vetenskapliga kunskapen som något relativt som är relaterat till vem man är, i detta fall till ens genus. Då blir det ett jämlikhetsproblem vilken fysikalisk vetenskaplig sanning som skall gälla. Men detta är en intellektuellt undermålig argumentation:

Sådan argumentation blir intellektuellt undermålig. Att påstå att det inte existerar sanna och falska utsagor om verkligheten är både ohederligt och omoraliskt. Det är att röra sig på mycket djupt och grumligt vatten. Den som applicerar postmodernt tänkande på gravitationen kan ju försöka gå ut från ett hus från femte våningen istället för bottenvåningen. Tillrättavisningen blir omedelbar.

Vi behöver göra upp med den postmoderna sanningsrelativismen inom akademien och i den offentliga debatten. Annars riskerar vi att svika våra framtidshopp; alla de unga som faktiskt längtar efter verklig bildning och kunskap.

Att argumentationen om Marlboro Man enligt Kahan (2012) också är intellektuellt undermålig är väl knappast någon överdrift. Där ser det ut som ett postmodernt synsätt har drivits långt, där används helt enkelt fri fantasi för att konstruera den relativa sanning som passar bäst. Denna sorts sanningsrelativism behöver vi också göra upp med.

Referens

Dan M. Kahan (2012). Cultural Cognition as a Conception of the Cultural Theory of Risk. In Handbook of Risk Theory. Editors: Sabine Roeser, Rafaela Hillerbrand, Per Sandin, Martin Peterson. pp. 725-759. ISBN: 978-94-007-1432-8 (Print) 978-94-007-1433-5 (Online). PDF.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  OT
  Hörde på radion att nu smälter isarna på Antarktis enligt artikel i science news.
  Naturligtvis så handlar det om satellitmätningar från 90-talet och framåt vilket de använt för tjockleksmätning, ingen som varit på plats och mätt vad jag begriper trots att satelliter fortfarande inte har nån större mätnogrannhet när det gäller tjocklek.

 2. pekke

  Länk till #1
  http://news.sciencemag.org/climate/2015/03/antarctica-rapidly-losing-its-edge

 3. Lars Jonsson

  Pehr,

  Tack för intressant inlägg. Fördumningen verkar vara djupt förankrad i det svenska utbildningsväsendet. Se NAS utredning om hur hållbarheten är dagens fundamentalism.

  http://www.nas.org/articles/sustainability_higher_educations_new_fundamentalism1

  Pekke,
  ganska signifikant för artikeln i fråga. På WAIS där man observerat en minskning av ”hyllisar” trumpetar man ut climate change, men där det inte skett någon förändring säger man inte ”no climate change” utan säger tvetydiga tendenser, stora variationer, för korta tidsserier. Överallt där det blivit varmare, mindre isar, kallare, mer regn eller vad man nu kommer med är det ett tydligt tecken på CAGW men där det saknas tydliga förändringarna eller de kan uppfattas som positiva är materialet ofullständigt eller forskarna vet inte så mycket. För allmänheten skall budskapet således lyda:
  1) Lokalt i världen blir klimatet sämre, och hotar människan.
  2) I resten av världen kan det bli sämre, men forskarna vet inte ännu.
  Denna kombination är den mest ångestskapande som man kan forma, vilket är anledning till att så många har klimatångest. Det finns ett stort mörkt rum vars innehåll vi inte känner till , ur detta mörka rum har vi kunnat avläsa tydliga tecken på faror. Underbar dramaturgi, som tagen från filmskolan.

 4. Peter Stilbs

  Utomordentligt upplysande och välskrivet igen, Pehr. Tack.

  Ja, fördumningen har trängt långt in i Universitetsvärlden. ”Genusforskningen” är väl det mest etablerade tecknet på detta.

  Texten ovan kom mig att tänka på en händelse för ca 20 år sedan – det var något diskussionsmöte på Stockholms Universitet om ”elektromagnetiska fält” och ”påverkan på organismer”. En kollega (med en av de naturvetenskapligt skarpaste och mest pålästa hjärnorna jag personligen känner till) höll ett föredrag om den i sammanhanget relevanta fysiken.

  Det blev inte så många direkta frågor direkt efter, men i kaffepausen kom en mycket upprörd dam fram till honom och yttrade något i stil med: ”Kan man verkligen påstå att någon har fel?”

  Ja, vissa väljer sin egen sanning. Min kollega blev i alla fall rätt stum av häpnad.

  Men det var som sagt ca 20 år sedan – nu är det fritt fram att skapa sina egna vetenskapliga sanningar, tycks det

 5. Lasse

  Pehr-Lång text som kräver lite funderande.
  #4 Kan man påstå att nån har fel? Det är väl lite som med klimatångesten som sprider sig. Kan man påstå att den inte finns?
  Eller som placebo inom läkemedel-kan man påstå att de sockerpiller som ges inte hjälper?
  Det sker en del mellan öronen på de flesta!

 6. Helge

  Hade aldrig hört talas om ”Cultural Cognition”, men tror inte det varit någon förlust om jag aldrig fått höra talas om det heller.

  Värsta är att fördumningen tycks sprida sig till alla nivåer. Det är kanske så det går när man prioriterar nästan allt utom kompetens. Sammansättningen av dagens regering är säkert ett symtom på liknade resonemang. Snart är alla attribut som inte ska spela någon roll vid ”värdering”, viktigare än de någonsin varit.
  http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/sverige-borjar-bli-en-stor-barnrumpa/

 7. Sören G

  När en skolledare kan ge en reprimand som denna till en undervisande lärare, då är det mycket som gått fel: ”Du får också ha i bakhuvudet att det vi betraktar som historia är den historia som vi har tagit del av. När vi har andra elever som har tagit del av andra historieböcker är det ingen idé att vi diskuterar fakta mot fakta”
  Fakta kan ställas mot nonsens, men det kan inte finnas två olika fakta som kan ställas mot varandra.

 8. Ann LH

  #6
  A pro på kompetens yttrade Mona Sahlin för många år sedan i samband med att kvinnor inte syntes lika mycket som män på de högre posterna i samhället: ”Det är synd man man går efter kompetens och inte det vi kvinnor är bra på”.

 9. Peter Stilbs

  Kanske inte helt OT – många inbillar sig att komplexa system kan modelleras rakt av, och att de uppvisar ”statistiska variationer”, av den typ man är van att se. Vi har haft detta uppe tidigare här – bl.a. i detta inlägg

  https://www.klimatupplysningen.se/2010/07/24/tillbaka-till-rotterna-ii/

  Jag tror de senaste nyheterna från University of East Anglia är högeligen relevanta också i klimatsammanhang

  https://www.uea.ac.uk/about/-/uea-mathematicians-solve-60-year-old-problem

 10. Ulf L

  Det finns ett liknande fenomen som dyker upp allt oftare. Chefer mäter prestation i allt högre omfattning numera och tycks utgå ifrån att att de nyckeltal som man då får fram verkligen avspeglar verksamheten. Så långt inget problem. Men om man samtidigt kopplar mätningens resultat till performance , t.ex. löneutvecklingen för någon, då kommer det att uppstå ett incitament att manipulera mätningen. Nedan har jag två exempel men det finns fler.
  Poliser har i uppgift att utföra ett visst antal alkotester i månaden. Men eftersom varje fasttagen berusad tar många minuter att hantera medan nyktra tar bara någon enstaka minut. Alltså görs alkotester tidigt på mornarna för då få berusade är på vägarna. Man når målet fortast då och kan åka till polisstationen och göra viktigare saker. Att mätvärdet av andel berusade i trafiken blir helt fel tycks inte bekymra någon, inte heller polisledningen som ju inte kan vara omedvetna om när kontrollerna görs.
  En kommun i min närhet skickar ut en enkät till förskolorna för att mäta hur många barn det går på varje förskollärare. Den enkäten skickas alltid ut under höstlovet. Men på höstlovet är beläggningen inte representativ eftersom en del föräldrar håller sina barn hemma då deras äldre syskon också är hemma. Så får man kommunbyråkraterna bra mätvärden att rapportera uppåt.

  Att manipulera mätvärden på detta sätt innebär ju någonstans att man inte accepterar verkligheten. Antingen anser man att verkligheten inte är intressant eller att det finns en annan verklighet som passar bättre.
  Det kan inte vara bra för samhället att tappa kontakten med verkligheten och det är det vi gör om vi medvetet börjar manipulera mätningarna av den.

 11. Slabadang

  Bra Pehr! Politiseringen av både utbildningsväsen och vetenskap är en styggelse.

  I USA ta allt fler del av fakta. De är bara lite trögare inom Demokraterna än inom Republikanerna.

  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2015/03/trends-in-enviro-opinion2.png

 12. Guy

  Ulf L, gällande alko-test tidigt på morgonen finns det en annan möjlighet också. Polisen kanske vill städa undan folk, som varit sent ute föregående kväll, från morgontrafiken.

  För övrigt har du helt rätt i att människan helst gör det så lätt och bra för sig som möjligt.

 13. Ulf L

  Jovisst, kan det vara så och det är säkert så man motiverar den. Men om målet är att sätta dit berusade förare borde den bästa tiden vara mellan 22 och 02 en lördagskväll, men den razzian blir dyr eftersom det kostar många helgövertidstimmar. Fast du kan ha rätt, morgonrazzior kanske är mest kostnadseffektiva.
  Det är inget fel i att göra det bekvämt för sig, men om det blir accepterat att manipulera data i det syftet då börjar det bli allvarligt.

 14. Roland S

  Undrar var den där personen som påstår att Antarktis isar smälter fått tag på den datan? Gammal out-dated artikel? Det jag har sett ifrågan, också satelitmätningar, påstår att Antarktis isar kontinuerligt har växt i tjocklek och yta under samma period som Arktis isar har sviktat (dock är dessa numera när normala igen. Senaste ryska sommarkonvojen kom t ex inte genom i år).

 15. Lasse

  #14 Nån modell kan man gissa?
  Här samlas en del om isläget på bägge polerna: http://wattsupwiththat.com/reference-pages/sea-ice-page/

  För den aktieintresserade så är sol inget att satsa på:
  http://notrickszone.com/#sthash.bsYNDalC.dpbs

  Dagens nyheter är att biobränslen inom EU inte kommer överens däremot blir bensinen ca 2 SEK dyrare bestämmer MP Karin Svensson Smith, dvs skillanden mellan 100 USD och 40 USD per fat!

 16. ingvar

  Pehr!
  Utomordentligt intressant!
  Att kvinnor skulle vara sämre på vetenskap/logik är dumheter.
  Ett bra exempel på motsatsen är väl Tanja Bergkvist.
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/

  Jag får en obehaglig känsla av att detta ”relativiserande” av kunskap är ett sätt för ”makten” att utöva större kontroll. Lite som Orwells ”Sanningsministerium”

 17. pekke

  Ovetenskapliga och ologiska sanningar/idéer sprider sig snabbt i dagens samhälle tack vare media som okritiskt förmedlar nyheter.
  DN har idag en bra artikel av Hanne KJöller om matallergi och vaneförställningen att allergiker kan ” smittas ” om nån i deras närhet äter något som de är allergiska mot.
  http://www.dn.se/ledare/signerat/hanne-kjoller-skilj-pa-hysteri-och-allergi/

  ” Allt oftare ombeds flygresenärer, av hänsyn till en allergisk passagerare, låta bli att äta nötter under resan. Men kan verkligen matallergiska reagera på vad andra stoppar i munnen? ”

  En släkting till mig är starkt allergisk mot obehandlade äpplen och var nära att dö när han av misstag fick en äpplebit i sig, men han får aldrig någon reaktion om det sitter folk och äter äpple i han närhet.

  Angående tekniska utbildningar och genus/jämlikhet så är det vad dessa utbildade kan inom sitt tekniska område som gäller när de kommer ut i arbetslivet oavsett kön, det kan ingen genus-/jämlikhetsforskning ändra på.

 18. pekke

  Roland S. #14
  Antarktis har även en stabil temperatur som faktiskt är något sjunkande t.o.m.

  ftp://ftp.ssmi.com/msu/graphics/tlt/plots/rss_ts_channel_tlt_southern%20polar_land_and_sea_v03_3.png

 19. tty

  Pekke #2

  Från artikeln du länkade till:

  ”While some regions—such as the Amundsen and Bellingshausen seas—are experiencing steady enough losses that the time period of observation might not influence the result, that’s not the case in other regions, particularly those in the EAIS, he says. “That’s where the long record is very important; you can start to see these fluctuations.”

  Detta är nyspråk för: ”Isen i Östantarktis ökar”

 20. Janne

  Magdalena Andersson i presskonferensen om budgeten. ”–Vi tycker inte att man behöver betala CO2-skatt på biodrivmedel efter som de inte släpper ut koldioxid” angående EU-kommisionens klagan på Sverige som anses subventionera biobränsle i och med att man inte tar ut CO2-skatt.

 21. pekke

  tty #19
  Vad jag vänder mig mot främst i artikeln är att de använder satellitmätningar som om dessa mäter 100 % rätt när det gäller isens tjocklek.

  Janne #20
  Använder man tallolja ( eller spillut ) som är en biprodukt vid massaframställning för biobränsle tar det mellan 50 till 100 år innan trädet man fällt fått en ersättare.

  Använder man nån åkerväxt ( raps, säd ) så är omsättning 1 år , men det behövs en dieseltraktor som sköter om jobbet och skulle den drivas enbart på biobränsle skulle en del av åkermarken den skördar enbart gå åt för att driva den, det fanns nån uträkning på hur mycket åkermark som skulle behövas för att driva denna traktor under detta året.

  Skulle vi öka mängden biobränsle från åkrar och skogar så kommer man att öka mängden CO2 som skall cirkulera runt och vi kommer säkert till en gräns där vi överutnyttjar naturen vilket då kommer att öka mängden CO2.

  De flesta massabruk försöker återvinna så mycket som möjligt av tallolja och spillut för egen el/energiproduktion i dag vilket inte ger nåt större överskott till biobränsle och bruk som enbart har teknisk slipmassa måste snarare köpa in stora mängder el/energi, det finns ett fåtal bruk som p.g.a. dess massaprocess får överskott av lut, men det är bara ett fåtal.

  Med tanke på hur många fliseldade värmeverk vi bygger i det här landet och andra länder ( som i vissa fall måste importera biobränslet ! ) så kan man undra om de som förespråkar bioenergi någonsin räknar efter om hur mycke bioenergi naturen tål när vi även skall ha ineffektiva ekojordbruk, skyddade naturområden och div. andra produkter från biomassa !?

 22. Lasse

  #21 Talloljan minskar utsläppen mer direkt än så!
  Sätter igen filter och pumpar så bilen får stå på verkstad.

 23. Björn

  Mer kunskap leder till en konvergens mot reella fysiska fenomen, vilket då samtidigt leder till krav på allt större kunskap inom naturvetenskaperna och matematiken. Det spelar ingen roll om det exempelvis handlar om kognition, för våra hjärnor är bärare av kognitionen och därmed krävs kunskaper i hjärnans funktion för att förstå hur kognition eller tänkande är möjligt. De som studerar exempelvis pedagogik och psykologi, har mycket liten förståelse för ämnets reella sammanhang, eftersom dessa studenter oftast har mycket små kunskaper inom naturvetenskaperna. Det som sker är då att det skapas pseudoföreställningar om ämnenas förankring i en reell värld. Den som inte har förståelse eller insikt i naturvetenskaperna, divergerar mer och mer från vekligheten och för att försvara sin pseudoverklighet, måste den naturvetensapliga världsbilden förnekas eller nedvärderas. Egentligen borde det vara så att förutsättningen för alla akademiska studier, borde bygga på gemensamma kunskaper inom naturvetenskaperna. Nålsögat för alla akademiska studier borde alltså vara gemensamma naturvetenskapliga förkunskaper. Detta är ett måste för att inte kunskapsrelativism skall uppstå.

 24. Gunnar Strandell

  Pekke #21

  Oljebolaget st1 har hittat en fin råvara för bioetanol. Bröd som passerat bäst före datum i butikerna.
  Jag har hört sägas att det handlar om 70% av den totala mängden som körs ut.

  Postmodern relativ sanning kan vara att inte se till helheten, och då blir dessa påståenden sanna:
  1. Mänskligheten förbrukar drygt 3 tre gånger så mycket som jorden tål.
  2. Vi gör en ädel insats genom att ta tillvara restprodukter.

  Länk:
  http://www.naringsliv.se/tidningar/2014-4/medicon-valley-2020/energi-miljo/st1-i-ny-roll-som-leverantor-av-bioetanol-och-djurfoder/

 25. Ingemar Nordin

  Om det inte finns någon sanning att ta reda på utan om allt är relativt, så varför håller vi då på med vetenskap? Postmodernisternas svar på detta är: för att förändra världen!

  Det är denna devis som alltifrån traditionella marxister till genusvetare, ”cultural studies”, och många klimatforskare (se exempelvis Mike Hulme) officiellt och helt öppet förskriver sig till. De som är något mindre bevandrade inom antropologi och kunskapssociologi har knappast fattat att de bara är nyttiga idioter i detta spel.

 26. Kenneth Mikaelsson

  Läsvärt:

  http://www.examiner.com/article/facts-don-t-support-the-meaningless-target-of-a-2-c-temperature-limit

  fast tror nog de flesta här har ugefär liknande uppfattning..

 27. Kenneth Mikaelsson

  Vem snodde mitt N…….

 28. Börje S.

  Här får Royal Society och hela CAGW-maffian lite stryk.

  http://www.breitbart.com/big-government/2015/03/16/mathematician-tells-climate-change-advocates-time-to-get-over-they-lost-the-scientific-argument/

 29. Sigge

  #21 Pekke

  Det går åt några 10-tals liter diesel per ha att odla spannmål. Processen att tillverka drivmedel från spannmål eller oljeväxter är betydligt mer energislukande än själva odlingen. Det kan jämföras med processerna att utvinna olja ur oljesand eller fracking.

  Förr så släppte massafabrikerna ut mycket svartlut i avloppsvattnet och den mesta barken eldades i egna små mottryckskraftverk. Nya tillverkningsprocesser som är energisnålare och miljövänligare gör att det blir svartlut och bark över som kan säljas till externa kunder för energiändamål. Det mesta av det biobränsle som de stora värmeverken använder är avfall från skogsindustrin. Av de ungefär 130 TWh biobränslen som används i Sverige så produceras och förbrukas det mesta av skogsindustrin där den egna förbrukningen stadigt minskar. För jämförelse är uttaget av grot är bara runt 10-15 TWh men ökar stadigt och har sannolikt fördubblats om 10 år.

 30. Håkan Bergman

  Sigge #29
  Släppte man ut stora mängder svartlut med avloppsvattnet hade man nog nåt fel nånstans, den innehåller inte bara lignin som man vill använda energin i, det är minst lika viktigt att återvinna kemikalierna att göra ny koklut av.

 31. Sigge

  #30 Håkan Bergman

  Det var massor av avfall som massabruken släppte ut i vattendrag. Det avfallet har förstört många vattendrag. Än idag så finns det vattendrag där fisken är svartlistad trots att massabruken varit borta i flera tiotals år. Jag vet inte om det var så att tekniken att rena avloppsvattnet inte fanns eller om den var för dyr som gjorde att mycket energirikt avfall följde med spillvattnet ut i vattendrag in på 70-talet.

 32. Bim

  OT i kubik, men jag kunde inte låta bli.
  Idag gjorde Skavlan bort sig totalt. Han gjorde alla fel som går att göra som programledare i intervjun med
  Jimmie Åkesson.
  Hånleendet efter intervjun var ett riktigt lågvattenmärke.
  Skavlan sjönk som en sten i mina ögon och visade vilken ryggradslös PK- människa han är.
  Riktigt dåligt.

 33. Håkan Bergman

  Sigge #31
  Då var det nog fråga om sulfitfabriker, inte mycket svartlut där, kvicksilver från klorblekningen däremot, därav svartlistningen. Sulfatfabrikerna ligger och låg ute vid havet, nån enstaka vid Vänern, Skoghall.

 34. Guy

  Passar visst in i sammanhanget.

  https://www.youtube.com/watch?v=BR2Wc4bHo-w

 35. Iven

  Bim :# 32: klimatet ikväll hos Skavlan var under all nivå han tidigare presterat, när han mötte sista gästen. Inte alls som han bruka agera. Dålig stil helt enkelt!

 36. pekke

  Sulfatbruk har i dag en i det närmaste sluten process där man återanvänder svartluten för energi och kemikalier till ny kokarlut och alla interna avlopp som kan innehålla fiber eller kemikalier går till reningverk där man återvinner och renar innan det släpps ut i sjön, förr så kunde dessa avlopp gå rakt ut orenat i sjön.

  Vissa sulfitprocesser skapar mer svartlut än man kan återvinna eller så har massabruket för dålig återvinnigskapacitet vilket gör att man får överskott av svartlut, men det är ytterst få bruk i dag som inte på något sätt försöker återvinna luten för energi och kemikalier.
  Men kostnaderna för ett nytt komplett återvinningssystem med sodapanna, industning och lutåtervinning sticker lätt i väg långt över 1 Miljard och närmare 2 Miljarder om allt måste byggas nytt.
  F.ö. har massa och pappersbruk extremt hårda miljöregler över sig i dag och vissa energikrav t.o.m.

  Tro mig jag jobbar inom den branschen!

 37. Gunbo

  Bim #32 och Iven #35,

  Vad menar ni? Skavlan klädde ju av Jimmie Åkesson totalt! Suveränt!

 38. Slabadang

  Bim !

  Jag tittade på SVT-play alldeles nyss och helt klart är att SVT tappat makten över folkopinionen och dessa infantila påhopp slår bakut och samlar än fler sympatisörer till SD. Skavlan framstod som den rabiat osammanhängande parten medan Åkesson blev den samlade och sympatiske. Ett gigantiskt självmål i försök till character assassination.

 39. Bim

  Gunbo
  Du klädde just av dig själv.
  I och för sig inget nytt..

 40. Ann lh

  @32 Bim, håller med Dig fullständigt! Skavlan har ju av den sk kultureliten fått skit för att J. Åkesson skulle få vara med i hans program. Det var ju i och för sig märkligt eftersom Åkesson minsann inte är den förste politikern i programmet. Resultatet blev intressant, Skavlan klädde av sig själv och hela journalistkåren, på bästa sändningstid visade han upp ett ovanligt tydligt skolexempel på hur journalister beter sig när de får möjlighet att slå i överläge på hemmaplan. Försök till ”offentlig avrättning” av inbjuden gäst. Gästen behöll dock sin värdighet och gjorde tappra försök att ge sina svar medan värden fortsatte att hamra på.

 41. Sigge

  #33 Håkan Bergman

  Läs Pekkes inlägg #36 och mitt svar nedan.

  #36 Pekke

  Jag märker att du kan en hel del om massatillverkning. Det jag ville påpeka att vid nyinvesteringar så används oftast en energisnålare teknik som gör att allt fler massabruk kommer att kunna sälja biobränslen i framtiden. Idag så slösar många skogsindustrier med värme för att de eldar med bark som bara för 20-30 år sedan sågs som ett avfallsproblem. Åker man förbi pappers- och massabruk så ryker det mycket från dessa. Det mesta är vattenånga från torkning. Mycket av den energin skulle gå att återvinna och då frigörs i huvudsak bark som kan användas som bränsle i värmeverk eller så kan den återvunna värmen användas till fjärrvärme. Mindre mängder lutaröverskott skulle kunna användas som råvara för fordonsbränsle.

  Själv har jag jobbat en del med värmeåtervinningsprojekt i industrier.

 42. Pär Engström

  Jag tror det är viktigt att skilja mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap.

  I samhällsvetenskap finns det ett otal teorier som bygger på kalkylering av hur andra människor agerar, t.ex. spelteori. Det går att matematiskt räkna ut olika sannolikheter för olika utfall. Dock är dessa utfall beroende av en kontext som inte är konstant.

  Postmodern teori är en avvart även i samhällsvetenskap, men dess början i form av Kuhns paradigmteori om naturvetenskaplig forskning kanske ändå har någon sanning i sig.

 43. Håkan Bergman

  Sigge #41
  Det blir i princip inget lutöverskott i sulfatprocessen, däremot kan det bli ett energiöverskott. Nu kan ju det ha flera orsaker, till en del effektivare processer, men en lägre förädlingsgrad kan också spela in. Idealt så borde all massa vidareförädlas till papper i ett kombinat, då lär det inte bli nåt energiöverskott att tala om. Tyvärr så har vi idag en energi- och industri-politik som är tillväxtfientlig, att investera i pappersmaskiner är ett högriskprojekt, sodapannor är billiga i jämförelse. Men vi får väl vara glada om vi i framtiden kan exportera flis, det enda som inte kan läggas ner är skogen själv.

 44. Sigge

  #43 Håkan Bergman

  Nu är du väl ändå pessimist.
  Massabruken blir nog kvar i Sverige för att det är nära till råvaran. Pappersbruken kommer nog till viss del att hamna nära kunderna, när en allt större del av pappersråvaran är returpapper.
  I Sverige ligger väl alla pappersbruk intill ett massabruk? Jag kan inte komma på något pappersbruk som inte ligger intill ett massabruk.

  Du skriver att i princip inte blir något lutöverskott i sulfatprocessen. Det går ju att ta ur en mindre mängd lut ur processen. Det gör man vid vissa bruk. Men några stora energimängder är det inte frågan om. Totalt sett är det väl 30-40 TWh lutar som omsätts i massaindustrin och det är bara en liten del som kan ledas av för alternativ användning.

 45. Jacob_UK

  Jag citerar mig själv och klistrar in en portion ur ett längre inlägg jag postade en gång för något år sen bl a på en amerikansk blogg:

  “Consider that an initially very small gang of incredibly stupid, shallow, and deranged white trash French professors languishing in the Quartier Latin district of Paris was able to turn, cajole, and twist the minds of intellectuals arond the world into believing that the world is a “discourse” or a “story” that can be told and analyzed more or less in literary terms and that “reality” (the stuff of all empirical science) is a moot concept that isn’t really real but a figment of thought, or even a “meme”…” Jacob_UK, disqus.com [excerpted from a more extensive text on cultural relativism]

  Exemplet Moira von Wright representerar den intellektuella kollapsen i svenskt postmodernistiskt liv. Påfågelsintellektuella hasar och tassar omkring och snackar strunt om klimatkatastrof, ”islamofobi”, ”vithetens problem” och annat hittepå-stoff. Moira von Wrigth behöver dock inte bekymra sig – efter ca 2000 års vetenskapshistoria med total manlig dominans är svenska tjejer nu skyhögt överlägsna dom svenska killarna i matte o fysik. Under förutsättning att betygen sätts av dom lågutbildade och svagpresterande genusfröknarna förstås. Om proven rättas av datorer eller oberoende objektiva rättare får killarna som vanligt generellt mycket högre betyg (nationella och högskoleprov). Och alla vet att män dominerar dom internationella matte- o fysikolympiaderna till 99-100% och dominerar stort på världens universitetsinstitutioner och i naturvetenskapernas och matematikens historia.

  Om Moira von W och hennes fans som flockas på Södertörns bygde- och hambohögskola, SVT:s ”vetenskapsredaktion” och annorstädes får som dom vill (och det får dom säkert för så är Sverige idag) så kommer svensk universitetsfysik och -matte att gradvis transformeras till ett tjejigt prat- och nonsensämne där man, dvs tjejerna, ”känner” för vissa tal men inte för andra och ”blir vän med” tyngdkraften och där tjejer hyllas för sin ”emotionella” analys av regnbågen som skippar den känslokalla, grabbiga fysiken.

  Vägen dit går via tjejer som blir ”kränkta” av den ”grabbiga” och ”känslokalla” atmosfären på matte- o fysikinstitutionerna och anmäler dom påhittade kränkningarna för KränkO. Läs Tanja Bergkvists remarkabla rapporter på hennes blogg om genusvansinnet, Sveriges roligaste blogg.

  Mina kvinnliga fysikdoktorander här i UK är dock intensivt och heltäckande kritiska mot dessa sjuka vetenskapsfientliga tendenser från genusmaffian och tar totalt avstånd från all tjejmatte och tjejfysik à la Moira von W och andra intellektuella myggviktare världen runt.

  Jag avslutar med ett postmodernistiskt exempel. I en kaffebordsbok om världens höga berg såg jag följande citat om ett solitärberg i en nordamerikansk öken. Den höga bergformationen liknar mest en rostig konservburk:

  ”Aborigines of the region explained this craggy tall structure as something a dragon once spewed out in retaliation of sins men had committed against the gods. Modern geological science has come up with another explanation”. [sic]
  Tablå.

 46. pekke

  Sigge
  I en väl balanserad massafabrik så får du inget lutöverskott eftersom sodapannan och kemikalieåtervinningen är anpassad efter det behovet du har av energi och kokarlut, skulle du börja plocka ut lutar till annan energiproduktion så är risken stor att du måste köpa in mer energi och kemikalier vilket kan bli dyrare än att använda luten själv till 100 %.

  Ett fåtal kokerier använder en ( gammalmodig )kokarprocess som gör att luten blir svår och dyr att återvinna så de får ett överskott av lut samt att en del har underdimensionerade lut- och kemikalieåtervinning.

  När det byggs nya massabruk i dag så dimensionerar man kokarprocess, energiproduktion och kemikalieåtervinning så att de ligger i balans med varandra vilket gör att man inte får något lutöverskott.

  Domsjö Örnsköldsvik är i dag den enda fabriken i Sverige som inte kan återvinna sin lut p.g.a. dess kokarprocess vilket gjort att de var med i ett projekt för biobränsle av luten.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Domsj%C3%B6_Fabriker

  Mer att läsa om de olika kokarprocesserna:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sulfitprocessen

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sulfatprocessen

  När det gäller bark och andra rester från bl.a. renseriet så har vi i dag en fastbränslepanna som de går till, förut så såldes barken till olika företag som använde den på olika sätt.
  Vi producerar hela vårt värmebehov själva och säljer även värme till ett sågverk samt kommunens fjärrvärme.
  Tack vare några ångturbiner så produceras drygt 60 % av elbehovet inom fabriken och i framtiden så kan det bli mer men då måste ångbehovet för vissa avdelningar byggas om så att det frigörs mer HT-ånga.

  Dagens reningsverk hos massa/pappersbruk är avancerade med både mekanisk och biologisk rening innan avloppsvattnet släpps ut, fiberrester går in i processen på lämpligt stället och rester som inte går att återvinna går till nån panna för att eldas upp, miljökraven är stenhårda i dag och minsta lilla utsläpp måste redovisas för länsstyrelsen.

  Angående massa/pappersbrukens framtid i Norden så kommer nog de bruk som tillverkar finpapper för skrivare och liknande tillämpningar antingen gå under eller ändra sin produktion till andra pappersprodukter, ni kanske inte har tänkt på det men 500 ark skrivarpapper kostar i dag ungefär lika mycket som det gjorde för 10 – 15 år sedan.
  Det är bättre lönsamhet i förpackningspapper och andra massa/pappersprodukter där det behövs styrka i massafibern.

  Länderna runt den Arktiska polcirkeln har en barrfiber som är överlägsen de barrfiber som finns närmare Ekvatorn när det gäller styrka och pappersbruk i dessa länder brukar köpa barrmassa från de Arktiska länderna när de behöver öka rivstyrkan på papperet, barrmassa används även i olika typer av filter som måste tåla mycket som t.ex. oljefilter.
  Lövfiber är vanligt när man gör finpapper och där har många bruk närmare Ekvatorn en ekonomisk fördel eftersom det växer bättre där, men lövfibern är en kort och mjuk fiber som har dålig rivstyrka och vill man höja rivstyrkan så får man antingen blanda i mer kemikalier eller blanda i barrfiber från bl.a. Norden.

  Detta blev lite väl långt, men ingen skall tro att nybyggda massabruk kommer få några stora överskott av energi för försäljning de kommer snarare se till att deras processer är så slutna som möjligt eftersom det är där de största vinsterna ligger.

  Med nuvarande kostnadsläge så tror jag att det inte kommer att byggas helt nya massa/pappersbruk i Norden.

 47. Håkan Bergman

  Tack pekke!
  ”Med nuvarande kostnadsläge så tror jag att det inte kommer att byggas helt nya massa/pappersbruk i Norden.”
  Jag skulle vilja tillägga att ett lands energi- och industri-politik betyder en hel del också. Det handlar om stora och långsiktiga investeringar, och såna blir inte av med en politik som närmast är att likna vid ekonomiskt och industriellt självmord.

 48. pekke

  Håkan B.
  Instämmer !
  Våra politikers nycker verkar styra allt mer från dag till dag ivrigt påhejade av media.

 49. Ingemar Nordin

  Jacob UK #45,

  ” deranged white trash French professors”

  Jo, jag gissar vilka du menar. Men låt oss inte glömma de Tyska/Österrikiska filosoferna och de engelsmän och amerikanare som hakade på!

  ”Mina kvinnliga fysikdoktorander här i UK är dock intensivt och heltäckande kritiska mot dessa sjuka vetenskapsfientliga tendenser från genusmaffian och tar totalt avstånd från all tjejmatte och tjejfysik à la Moira von W och andra intellektuella myggviktare världen runt.”

  Det stämmer bra med min erfarenhet som lärare i vetenskapsteori på bl.a. tekfak under flera decennier. Det är sant att det fortfarande är relativt få kvinnliga studenter på tekfak, men det finns undantag som t.ex. på kemilinjen (undrar varför?) redan från 60-talet. Feministmaffians fördomsfulla syn på ”kvinnlighet” är ju ofta direkt förnedrande sexistisk. På medfak är könsfördelningen den omvända.

 50. Jacob_UK

  #49 Ingemar
  Absolut. Postmodernistiska dekonstruktivister poppade upp på båda sidor om pölen.

  Varför blev postmodrnismen så smittsam bland så många europeiska och nordamerikanska intellektuella? Jag anser att främsta orsaken är det kulturrelativiserande draget som lockar alla möjliga påfåglar inom akademin. Dom som kanske inte är överdrivet sylvassa på matte och fysik och som får närmast existentiell ångest inför en matematisk formel. Via postmodernismen får dom ett färdiginslaget paket med idéer som visar t ex att astronomi och astrologi är två jämbördiga förhållningssätt att observera ”närbelägna och avlägsna objekt i världsrymden”. Och att matematik och rationellt tänkande kan ersättas med känslor och feel-good. Har du sett Moira von W:s emotionella och ”kvinnliga” beskrivning av regnbågen som ett nytt paradigm för fysiken som ska passa tjejer bättre än rationellt ”grabbigt” tänkande? Enl Moira är detta ett exempel på ett generiskt tjejigt förhållningssätt som är lika avancerat som den grabbiga rationella attityden till naturfenomenen.
  Man så att säga baxnar.

  Bygga en bro från Puttgarden till Rödby med genusfysik och tjejmatte? Nemas problemas i Moiras parallella universum. Men kanske för dom som ska färdas på denna fantasibro. ”En bro över trubblade patriarkala vatten.”

  Jag tänker på storyn om den gamla gumman som tittade in i kolkällaren:
  ”Uschiamej, här är så mörkt så här kan de inte ha vatt [watt?] tänt på länge!”
  Earth Hour om ca 72 minuter GMT. Här i London tänder vi då på min gata alla (klassiska) glödlampor vi har. (Inhandlas i ett hemligt lager i Camden som innehåller miljontals kriminella klassiska glödlampor med effekt från 25W-100W.)

 51. Olaus Petri

  Jakob, alltid lika skoj när du fyrar av sexskjutar’n. 🙂 Det fysiska moiraset på Södertörn behöver visserligen inte penetreras för att man (sic) skall nå klimax på det gällade (sic) nedlucade (sic) kunskapläget där. På förekommen (h)andledning:

  https://www.youtube.com/watch?v=b1pJ8vYxL3Q

  Allt gott! 🙂

 52. Jacob_UK

  #51 Olaus
  Hej Olaus! Ja, Dawkins olika klipp på youtube om den postala modernismen är enastående humoristiska och bra. Typiskt för UK:s riktiga professorer. Han och jag råkar använda nästan exakt samma språk när vi nån enstaka gång offentligt snackar den totalitaristiska postmodrnistiska feminismen – även rent fonetiskt pga att jag vistats så länge i UK. 😉 När jag snackar om denna psykopatologi i mera privata sammanhang är dock språket ”lite mera öpenhjärtigt” om man säger så. Desto märkligare då att Dawkins är certifierad klimatalarmist. Uppenbarligen kan han inte se analogin mellan vanlig monoteistisk religion, typ dyrkan av en trädgud, en vädergud eller varför inte kasta in lite polyteism och dra fram gamle Zeus å ena sidan och klimatkyrkans monoteistiska besvärjelser å den andra. Typ ”Det finns bara en uppvärmning och Al Gore är dess profet”. Men det kanske lossnar i hans skalle nån gång i framtiden.

  Södertörn är uppenbarligen en fokalpunkt för alla Sveriges intellektuella sopor. Högskolor som befinner sig i stora städers rural urban fringe tycks snabbt gravitera nedåt mot alt. redan initialt befinna sig i ett moiras… [tack för begreppet!] Men häromveckan var mina kolleger och jag ”långt västerut” (men på cykelavstånd) utanför metropolitan London inbjudna att snacka om matte och fysik på ett ruralt college. Man ville ha goda råd hur man ska kravla sig upp ur det postmodernistiska vetenskapsträsket (jfr Bunyans ”missmodsträsk”) och skapa en riktig matte-/fysikinstitution. Uppmuntrande. Tilläggas bör att detta college f.n. ligger pyrt till i rankningen i UK – ca 95 av ca 105! Men styret är nytt och antifeministiskt så det knakar i dom gamla tegelbyggnaderna.

  Alles Gute!

 53. Slabadang

  OT men kul och viktigt!

  SVT har knappast slagit på trumman för att de numer tvingats lägga ut reaktionerna från den allmänhet den påstår sig tjäna (Jag är rätt säker på att jag haft ett avgörande finger med i spelet för att tittarservice blev mer transparent). Ett troligen svårslaget rekord i enstämmiga tittarreaktioner på Skavlans intervju med Åkesson finns nu på denna länk. Vilken totalsågning ! över 500 kommentarer på en blogg de flesta inte ännu ens vet existerar. De tidigare hemligstämplade sammanställningarna månads eller veckovis av tittarreaktionerna som cirkulerade till redaktionscheferna på SVT, blir nu åtminstone tills vidare till en del öppen för allmän beskådan via nätet. Demokratiseringen av public service har bara börjat. Det kommer krävas en betydligt mer omfattande interaktivitet med licensbetalarna för att public service skall kunna bestå. När SVTs begränsning av intresset för vad licensbetalarna tycker de senaste fem åren utsträcker sig till att fråga hur många semlor licensbetalarna äter samt vem som var bäst i Robinsson eller Melodifestivalen så blir det skrattretande tydligt vad de egentligen sysslar med. En begränsning som passar skitbra om det var i Nordkorea bolagen var verksamma. När vi kan påverka vilka frågor som skall behandlas och samtidigt nominera personer till debatter och TV-soffor … då är hela idèn med SVT/SR som styrande med makt och kontroll av folkopinionerna borta och otemkinkullissen om tjänandet av ”allmänheten” förvandlas till något med möjlig substans.

  http://www.svt.se/tittarservice/tyck-till/dialog/782254

 54. Ann LH

  Tack Slabadang både för mullvadsjobbet och tipset.

 55. Skogsmannen

  Slabadang, m.fl.

  Hur ser ni på aktuellt (?) förslag (vet inte om det är aktuellt men det poppar upp ibland i media) om att slopa tv-licensen och istället finansiera svt via skattsedeln.

  Är inte detta förslag om det realiseras ett stort nederlag för tittarna. Idag kan man ju i alla fall packa ner tv:n och säga upp licensen, om förslaget realiseras blir alla tvungna att finansiera f-nsskapet.

 56. Jag tycker inte att det var OT av Bim #32 att ta upp Skavlans intervju med Åkesson i den här tråden. Intervjun visar hur man med hjälp av fri fantasi kan komma till olika ”sanningar” från samma utgångspunkt. Så den kan tjäna som ett komplement till hur Kahan (2012) från bilden av Marlboro Man genom fri fantasi konstruerar sin egen personliga ”sanning” (men som sagt helt förkastligt i en vetenskaplig artikel).

  Det var särskilt diskussionen av SDs valfilm som jag fann intressant, där personer med heltäckande burkaliknande klädsel och en barnvagn springer förbi en pensionär med rollator för att komma före. Denna valfilm stoppades av TV4, något som Skavlan försvarade. Åkesson hade däremot en helt annan syn på filmen.

  Skavlan och Åkesson kommer här fram till helt olika ”sannningar” när det gäller filmen. TV4s och Skavlans syn är att filmen ger uttryck för fördomar om en hel grupp människor. Åkesson kan däremot inte inse denna invändning mot filmen, han ser filmens budskap som abstrakt symbolik som skall illustrera hur olika sociala behov konkurrerar om skattepengarna. Själv tycker jag att Åkesson misstar sig i så motto att filmen faktiskt kan underbygga fördomar, vilket jag tycker att vi redan har alltför mycket av i Sverige. Man borde vara försiktigare med hur man utformar sådana filmer och det var väl det som TV4 också förmodligen tyckte, kan jag tänka mig.

 57. Gunnar Strandell

  Pehr Björnbom #56

  Och du tycker inte att Skavlans intervjuteknik eller frågebatteri var ägnat att underbygga några fördomar?
  😉

 58. Peter Stilbs

  Jag tycker Skavlans avbrytande, sneda hånleende och kroppsspråk i andra halvan av intervjun var helt vämjeligt – men de typiska vänsteryckarna är betecknande nog mycket nöjda med hur 10 år gamla citat drogs fram, istället för relevanta aktuella frågor

  Åkesson verkar inte alls återställd, och jag undrar om inte intervjun kan vrida sjukdomsklockan månader tillbaka i tiden. Det är inte fair mot en person i Åkessons situation. Men vad gör man inte för det politiskt korrekta.

 59. Carbomontanus

  @ Pehr Björnbom

  takk for sist. Tenk, vi klarte å bli enige om formlene, slå den!

  Jeg får det imidlertid ikke til å stemme med post- modernistisk verdireliativisme og vitenskapelig subjektivisme.

  Disse begrepene er meget slitte og misbrukte og betyr snart ikke noesomhelst.

  Jeg har aldri helt likt ”Modernismen” for det er så mye jeg vil bevare og andre ting jeg vil modernisere. Og sjekket Wikipedia om Modernismen. Som synes å ha vært et generelt og radicalt opprør mot det statiske og konvensjonelle og oppleste og vedtatte, nettop preget av mye norm- oppløsning og form- oppløsning og. Og ikke minst svermeri, fanatisme og jeg hadde nær sagt spiritisme.

  Om jeg vil kalle meg post- modernist så er det fordi jeg tildels er steika konservativ og er blitt pythagoreer efterhvert og svermer heller for barokk og renessansemusikk og Carl von Linne og disse, det heller besatt systematiske og konvensjonelle og god LATIN. Og pariserskolen ikke minst, avstanden fra pol til ekvator og barometertrykket ved havnivå og varme og temperatur og strøm, spenning og motstand. Jeg tror også det var franske bak-strevere som oppfant ”Postmodernismen” som reaksjon på Marxistleninismen og dadaismen og surrealismen og new age og ”existensialismen”.

  Det finnes klimasurrealister som slingrer med jordakselen, forferdelig! Og som slår om seg med en sykkel, og som ikke skiller varme og temperatur.

  Slike typer oppfatter jeg mer som modernister.

  Forleden måtte jeg hjelpe og veilede en klimasurrealist som mente at CO2 er en tung gass, derfor drysser den ned, og synker i havet. Men han var klok så han skjønte hvorfor det er helt unaturlig bare jeg forklarte det.

  Humlens paradox er nemlig gammel overtro. Hva som flyr er forholdet mellom bæreflate og masse. Det blir R^2/ R^3 som går mot uendelig når R-> 0 derfor flyr til og med stenen, ja blykulen med, bare den er liten nok, og humlen er allerede liten nok. Og brukte eksemplet Kaliumjodid, to meget tunge atomer, hvorfor drysser dee ikke til bunns i et glass med vann hvor de er løst?

  Så nevnte jeg Argon for dem. Bruk Argon sveisegass når man skal ha en billigst mulig inert gass som også er tung nok. Krypton og Xenon, hvor langt opp stiger det? det er et viktig mål.

  Uranhexafluorid er en meget tung gass. Den kan skilles i ultracentrifuge. men atmosfæren begynner ikke å skille seg før man er over 50 Km såvidt jeg vet. Og hydrogen og helium er så lette at molekylene stikker av i satelittbane , men det gjør de ikke på Jupiter.

  Det er hva jeg kan gjøre med tingene, opplyse folk om sånt, så kan de heller tenke og dømme selv om hva og hvem det er som vrøvler og falsker og bløffer.

  Det har vært prekært å bestride Keelingkurven og Karlsvogna og Polstjernen og Maskinprotokollen på Big Ben også, foruten wateret, i klimanekter og surrealistbevegelsen ( en Nils Axel Mörner for eksempel) så man danner seg efterhvert et visst begrep om hvem de er.

  Jeg kaller dem dia- lektiske materialister. De dia- lektiske materialister er klart modernister og dadaister.

 60. Gunnar #57,

  Jag vet inte. Den diskussion mellan Skavlan och Åkesson om SD-filmen som jag tog upp här tycker jag i alla fall gav en bra bild av de motsatta åsikterna.

  Lite OT kanske men det skulle vara intressant att se en form av analys av intervjun. Jag hittade en kul analys av när Skavlan grillar Carl Bildt om Lundinaffären. Speciellt kul är Naomi Rapaces inflikning under diskussionen, men Bildt klarar sig ändå bra tycker jag det verkar som:
  https://www.youtube.com/watch?v=hErZgqydvfU

 61. Carbomontanus #59,

  Tack, det var en lång och innehållsrik kommentar. Jag tror att jag kommer att diskutera back radiation fredag 10 april, om jag hinner med att få fram ett hyggligt blogginlägg om detta tills dess. Det är i alla fall min plan, hoppas att Claes Johnson ser det.

  Det här att CO2 har samma halt i ppm (blandningsförhållande) i troposfären beror på att denna är väl omblandad. Om så inte vore fallet skulle vi har högre ppm CO2 vid lägre höjder på grund av gravitationens separerande effekt.

  När man studerar gashalter i porerna i Antarktis och Grönlands inlandsisar så utnyttjar man faktiskt gravitationens effekt att separerar tyngre gasmolekyler från lättare för att få fram information om porerna i isen. I den övre delen av inlandsisen, säg ner till djupet 80 m, så är porerna öppna så att gas kan diffundera hela vägen till och från ytan. Men porgasen är nästan inte alls omblandad, därför anrikas tyngre molekyler med ökande djup. Under skiktet med öppna porer, som kallas firn, så har porerna slutit sig och bildat bubblor i isen som inte kommunicerar med varandra längre. Därför sker ingen fortsatt anrikning av tyngre molekyler i isen efter att porerna övergått till bubblor. Genom att studera om anrikning av tyngre molekyler med ökande djup sker eller inte kan glaciologerna avgöra på vilket djup alla öppna porer har förslutits och det bara finns slutna bubblor kvar.

 62. Gunbo

  Fantastiskt! Jag har fått mina misstankar bekräftade i den här tråden, att en stor del av kommentatorerna här är SD-sympatisörer! Sälj inte din själ Pehr B!

 63. Slabadang

  Min stora poäng var att tittarreaktioner nu syns … kan vara en utmaning för vetenskräpsredaktionen?

  Min syn på SD valfilm är att de blandar ihop konsekvenser och ansvar. Det är inte invandrarna som ställer villkoren för svensk arbetsmarknad, bostadsmarknad, antal övriga som anländer från samma region, ej ansvarar de för det bidragssystem de åtnjuter, inte heller begär de att deras försörjning skall ske på fattigpensionärernas bekostnad. Allt ansvar ligger på vår politiska ledning. Jag tycker dock att det är fullständigt anständigt att kritisera både den generella utvecklingens problematik såväl som de individer som inte beter sig med respekt för det land och de folk de anlänt till. Istället för att gulla med de kriminella gängen och befria dem från personligt ansvar, så skall vi istället söka stöd hos den stora majoritet i utanförskapsområdena som vill få bort skiten kriminalitet bilbränder och otrygghet.

  Sen har jag svårt att begripa varför man överhuvudtaget tar hänsyn till ellelr ens diskuterar med en fanatism som INTE blir ”kränkt” av att huvuden kapas, kvinnor stenas, hela minoriteter utplånas, konkurrerande tolkningar av koranen drabbas av samma öden allt i Allahs och Mohammeds namn samtidigt som de påstår sig bli kränkta av en satirteckning ! Jamenar va faaan ?

  Jag tänker på min kompis som flydde från MENA området på 80-talet och som muslimsk homosexuell frisör var han en av de första Sverigedemokrater jag mött. ” Ni har ingen aning om vad de här är för några”.

 64. Gunbo #62,

  Klimatupplysningen är en politiskt obunden klimatblogg vilket innebär att folk med alla politiska åsikter är välkomna, men det är inte meningen att allmänpolitiska frågor skall diskuteras här om de inte är klimatrelaterade på något sätt. Både skribenter och kommentatorer spänner över hela den politiska skalan. Då SD är ett parti med 10-15 % i röstetal så kommer givetvis det att finnas många SD-sympatisörer bland våra läsare och kommentatorer.

  Det får naturligtvis inte bli så att Klimatupplysningen förknippas med något visst politiskt parti. Det finns en risk för det om kommentatorer som sympatiserar med något visst parti är angelägna om att demonstrera sina partisympatier. Om så sker är det till nackdel för Klimatupplysningen, de som inte sympatiserar med just detta parti kan ju skrämmas bort från att skriva, läsa och kommentera på bloggen.

  Själv har jag speciellt framhållit att jag inte är SD-sympatisör, detta är viktigt för mig att framhålla med de åsikter jag har att jag är positiv till invandring, feminism och hbtq-frågor. För övrigt är jag restriktiv med att ventilera mina politiska åsikter.

 65. Gunbo, hur skall man förstå något så fjantigt som din uppmaning:

  Sälj inte din själ Pehr B!

  ???

  Och på ett annat ställe försökte du med:

  den globala uppvärmningen är en vetenskapsfråga …

  Exakt! Den frågan ska varken påverkas av konsensus eller opinionen!

  Och då undrar man verkligen vad det är du har hållit på med och kommenterat här sedan snart sju år? Det är väl just sådant du försökte med ovan.

 66. Peter Stilbs

  Vad jag vänder mig emot i Skavlan-programmet är den förljugenhet och de dubbla måttstockar han uppvisade – dräpande sammanfattat och illustrerat i ett inlägg av Dagerlind på Avpixlat.

  Sakfrågan är i grunden opolitisk, och min kommentar ovan avser urspårad journalistik, krypande politisk korrekthet och allmän medmänsklighet.

  Exakt samma typ av medial förljugenhet stöter man på i exempelvis ”klimatfrågan” och ”energiförsörjningsfrågan”

  Här kan Du läsa om hur exempelvis hotellmagnaten Stordalens hustru och musikern och kompositören Mark Knopfler (en av mina favoriter) skulle fått sina fiskar varma i full konsekvens:

  http://avpixlat.info/2015/03/28/skavlan-med-akesson-satte-ny-standard-for-svensk-fornedrings-tv/

 67. Bim

  Min kommentar om Skavlan handlade inte om politik, det gjorde däremot Gunbos neddragande av sina egna brallor. Han gör precis samma fel som Skavlan,

  Jag är liberal och har alltid varit det. Skavlan gjorde alla de generalfel som som en ”programledare” inte skall göra. Skavlan var inte ett smack intresserad av Åkessons sjukdomsbild eller Åkessons egna tankar om invandring eller andra politiska ställningstaganden. Skavlan ville bara demonstrera sin egen politiskt korrekta inställning om Åkesson.
  Det kunde han lika gärna talat om utan Åkessons närvaro.
  Jag minns Skavlans inbjudan av Al Gore. Det skulle inte förvåna mig om Skavlan fått skriva på ett kontrakt att inte ställa några obekväma frågor till AL Gore. Jag såg tydligt Al Gores elaka blick mot Skavlan när det närmade sig någon kontroversiell fråga. Skavlan blev byxis och bytte genast ämne.
  Där hade Skavlan ett önskeläge. Bjud in Al Gore, skriv på kontraktet och tala om för Al Gore under sändning att han är välkommen att lyssna på de övriga inbjudna men att Skavlan inte hade något intressant att tala med Al Gore om på grund av kontraktet eller löftet vilket det nu var.
  Äkesson blev mobbad å det grövsta, men det var Åkesson som vann sympatisörerna.

 68. Håkan Bergman

  Problemet Gunbo är att Sverige idag är ett segregerat samhälle. Du borde träffa några vanliga knegare som röstar på sossarna, jämfört med många av dom är både Jimmy Åkesson och jag rena kulturradikalerna.

 69. Det är intressant från trådens ämne om relativa sanningar hur man kan uppfatta Skavlans intervju med Åkesson på så olika sätt beroende på sina egna utgångspunkter. Här är intervjun:
  https://www.youtube.com/watch?v=Kn8CRDvasPo

  Mitt sätta att uppfatta den skiljer sig betydligt från andras kommentarer här. Jag tycker att intervjun blev bra och upplever i viss mån att kritiken mot Skavlan är orättvis. Åkesson fick tala ut om sin sjukdom, om hur han upplevde de sista dagarna av valkampanjen och sjukdomsperioden därefter. Han fick också tala om sin hjärtefråga, nolltoleransen mot rasismen. Det tyckte jag var upplysande och Skavlans frågor om detta anser jag var helt normala för en kritiskt tänkande intervjuare. Åkesson hade ju också rimliga svar på Skavlans frågor om nolltoleransen. I fråga om valfilmen så sade Åkesson att han inte var ansvarig för den, han ansvarar inte för den typen av kommunikatin inom partiet, men sedan missade han att ta avstånd från den trots att den allmänt anses vara rasistisk. Detta tycker jag var inkonsekvent i förhållande till nolltoleransen mot rasism.

 70. Peter Stilbs

  Pehr #69 – här kan Du läsa snart 1200 kommentarer som beskriver hur respektive personer uppfattade intervjun – – vad jag uppskattar är det 95% galla över Skavlan

  http://www.svt.se/tittarservice/tyck-till/dialog/782254

 71. Peter, jag föredrar att tänka själv. Det där med 95%, 97% eller vad dom drar till med imponerar inte på mig.

 72. Mats G

  Jag skulle hävda att det finns få rasister i Sverige.
  Nu är det ju en mischmasch av rasistiska begrepp som blandas samman. Det är olyckligt. Tyvärr tror jag det initialt är en baktanke för att få tyst på en konkurrent om väljare.

  När man kallar någon som är för mer restriktiv invandring för rasist så är det att tysta sin meningsmotståndare. Ingen tvekan. Och det fungerar. Nu har de påstådda rasisterna kommit på ett motmedel. PK.

  Så man slänger etiketter på varandra med avsikt att tysta.

  Rasistbegreppet är vitt och brett och finns många typer. Det som jag personligen anser vara rasism är just att man tror att en ras är bättre än en annan. Skillnaderna ligger inte i hårfärg eller hudfärg.

  Här är det många som blir oroliga. Blir jag kallad rasist så är det här som menas eller det som en individ vill undvika att vara. Alla vet vart det leder om vi får för oss att människor har olika värden.

  Sedan har vi något som kallas kulturell rasism. Det innebär att man tycker en kultur har ett högre värde än en annan. Om man tycker svensk kultur är bättre än andra så är man kulturrasist.

  Som jag se det är det ok att tycka att vissa kulturer är bättre än andra. Ex så tycker ingen att huvudjägarkulturen är något vidare.

  Däremot så har en människa samma värde oavsett vilken kultur eller religion den tillhör. Klarar man hantera den balansgången så kan man kritisera både kulturer, religion och invandring.

  Klarar man det inte blir man intimiderad av att bli kallad rasist.
  Klarar man det inte kallar man andra för rasist, islamafob osv…

  Det borde kunna gå att diskutera detta utan att kasta etiketter på varandra. Det är huvudlöst för att återknyta till huvudjägarna.

 73. Mats G

  Mats G
  2015/03/30 kl. 14:28
  Din kommentar inväntar granskning.

 74. Peter Stilbs

  Pehr #71 – jag föredrar också att tänka själv. Men eftersom Du själv i #69 tog upp frågan hur Skavlanintervjun uppfattats tycker jag i sin tur att länken till SVT’s klagomur har viss relevans

 75. Peter #74,

  Jo, vi är ju i alla fall vetenskapliga forskare, från KTH dessutom, så då bör man verkligen tänka själv 🙂

  Men jag är skeptisk till att jag kan få ut så mycket av en ”tittarstorm” på SVTs webbsida när det är så många kommentarer. Varför skall jag spilla tid på något sådant?

  Annan input till ett eget kritiska tänkande hittade jag här (vad är en nätbrigad för resten, någon som vet?):
  http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3897070.ece

  Det finns en intervju med Skavlan om det hela på slutet.

  Ett klagomål som jag har på er som kommenterar här är varför ni utnyttjar min tråd för att smutskasta Skavlan. Alla här som följer Klimatupplysningen vet att jag inte gillar SD och ändå så tar ni upp den här konflikten mellan Skavlan och SD och diskuterar här. Trodde ni att jag skulle vara tyst och inte ge mina synpunkter så trodde ni fel. Jag tycker att detta är ett ojust beteende gentemot mig.

 76. Mats G

  62
  Gunbo

  Så du anser de som som är SD sympatisörer har ett mindre värde? Är de med ex vänstersympatisörer bättre människor än andra. Det gör dig till politisk rasist.

  Själv tror jag på demokrati. 13% av väljarkåren försöker säga oss något. Skall vi lyssna eller ignorera.
  Varför är då demokrati överlägset. Varför kan demokrati fungera. I en fungerande demokrati så lyssnar man på minoriteter och gör kompromisser.

  Varför är det viktigt att lyssna på minoriteter. Annars så skapar man slitningar i samhället. Behandlingen av SD är ett politiskt utanförskap.

  SD är ett bevis på att demokratin i Sverige fungerar inte tvärtom. Det är upp till de andra partierna att sno tillbaka dessa väljare. Men de vet vad de vill och de enda som levererar idag är SD.

  Att respektera SD är att respektera demokrati.

 77. Christopher E

  #69 Pehr

  ”men sedan missade han att ta avstånd från den trots att den allmänt anses vara rasistisk”

  Inkonsekvens, Pehr. Du ”tänker själv” enligt egen utsago och viftar bort de massiva protesterna mot Skavlans intervju. Men här är det plötsligt av betydelse vad som ”allmänt anses”.

  Åkesson tog inte avstånd ifrån valfilmen. Han ”missade” inte heller att göra det. Istället ställde han en motfråga till Skavlan om vad i filmen som är ”rasistiskt”. Någon Skavlan inte vill svara på utan behandlar som ett postulat.

  Mats G #72

  Välskrivet och bra resonerat, jag håller med. Ordet ”rasism” missbrukas å det grövsta i syfte i avsikt att tysta. Likheten med att kalla de som inte tillfullo skriver under på klimathotet för ”förnekare” är slående. För mig är rasism den klassiska betydelsen, att anse att en ”ras” (inte i strikt biologisk betydelse) är i olika avseenden mindervärdig en annan. Att vilja begränsa invandring är inte rasism. I så fall är väl alla politiska partier i Sverige (och nästan alla världens länder) ”rasister”, för obegränsad invandring är väl inte normen någonstans? Klarar man inte att diskutera för- och nackdelar med invandring objektivt utan tillmälen är man omogen. Och Skavlans uppvisning i hånleenden och att idiotförklara och avbryta gästen ideligen var dålig journalistik oavsett om det Åkesson, Moder Theresa eller Kim Il-sung som satt där. Vad jag förstår kommer protesterna mot programmet från betydligt fler än SD-anhängare. Att tex Gunbo inte klarar att se det säger mest om honom själv.

 78. Gustav

  Tycker Skavlan precsin som alla svt-journalsiter, endast hjälper SD. Hur svårt ska det vara att hitta en enda reporter som kan ställa vettiga frågor utan att låta de egna värderingarna lysa igenom? TIll den dagen kommer så kommer SD att öka i opinionen, så enkelt är det.

 79. Mats G #76, du har rätt i att respekt för demokratin kräver respekt även för partier som man ogillar, så själv ogillar jag SD på grund av deras politik (mot invandring, mot feminism, mot hbtq), men jag respekterar ändå SD som parti, de politiker inom SD som inte kränker mänskliga rättigheter (och Åkesson skall ha en eloge för att han vill ha bort rasisterna genom nolltolerans mot rasism) och självklart på motsvarande sätt SDs väljare. Jag kräver själv respekt för att mina trådar här på Klimatupplysningen inte skall utnyttjas för att propagera för SD.

 80. Christopher E #77,

  Min analys av valfilmen är att den påverkar tittarna känslomässigt. Den kan skapa negativa känslor gentemot burkaklädda personer och förstärka sådana känslor som redan finns, alldeles särskilt hos äldre människor med tanke på filmens uppläggning. Vi behöver egentligen precis det motsatta i Sverige, att avdemonisera okonventionella klädesvanor, som kan ha många olika orsaker, till exempel att mormor, som har kommit hit som flykting, fortsätter med samma kläder som hon alltid har använt. Det är en trygghetsfråga för henne.

  Jag tycker därför att det är en dåligt genomtänkt film, eftersom den indoktrinerar tittaren på ett sätt som inte är önskvärt. Den allmänna åsikten att den är rasistisk kan diskuteras om den är överdriven eller inte, men faktum kvarstår enligt min mening att filmen får en skadlig indoktrineringseffekt som skapar fördomar mot de folkgrupper som förknippas med burkamodet.

 81. Gustav

  Pehr B, #80:
  Och hur vet vi att den äldre damen inte är judinna som överlevde Auschwitz medan en av männen med burka och barnvagn är Josef Göbbels som stormar fram? Vill minnas att det fanns en reklamfilm för några år sedan om en snygg tjej som sminkade/parfymerade sig i raff-set och till sist drog på sig en burka. Filmen kan alltså på intet sätt vara racistisk eftersom vi inte vet något om skådespelarnas ’rasbiologiska’ ursprung.

  Filmen är förvisso stereotyp men man kan inte säga att den är dålig eftersom många brottas med just dessa frågor.

 82. Mats G

  Lite mer OT-politik.

  Det är ju ganska obegripligt att den nya regeringen fått för sig att de har en mandat för vänsterpolitik. Mer specifikt en socialistisk miljöpolitik.

  Nä den politik som har mandat just nu är en socialliberal politik med mer betänksam invandrarpolitik.

 83. Ingemar Nordin

  Den här tråden har spårat ur och blivit mer av partipolitiskt käbbel och om Skavland än om klimat- och energipolitik.

  Svenska folket har fått precis den regering som de röstade för även när det gäller energi- och klimatpolitiken. Meningslöst att gnälla över det. Vill man ha lägre tillväxt, förstörd miljö och en avindiustrialisering så är Sverige helt på rätt väg! Ville man ha en något bättre tillväxt, förstörd miljö och en långsammare avindustrialisering så skulle man ha röstat på Alliansen.

 84. Jessica

  Ingemar: Det beror ju på hur man ser det. 37,9% av väljarna har röstat på regeringspartierna. ”Folkligt vald” blir ju då en definitionsfråga. Men visst, man har ju kommit överens om ordningen så huruvida den är odemokratisk eller inte blir väl också en definitionsfråga.

 85. Ingemar Nordin

  Jeesica #84,

  Nja, alla röster på (S), (MP), (V), (Fi), och (SD) var ju reellt sett en röst på det enda alternativ till Alliansen som existerade, nämligen S+MP. Eller menar du att folk inte var medvetna om detta?

 86. Peter Stilbs

  http://www.svt.se/kultur/kravet-skavlan-ska-be-akesson-om-ursakt

  Ja, tråden har väl spårat ur – men jag avslutar för egen del med den Norska synen på fredagens Skavlan-intervju – se länk ovan

 87. Jessica

  Ingemar: Jag konstaterar bara att regeringspartierna inte ens har 40, än mindre 50% av rösterna. (Det är ju dock för all del inte någon nyhet med minoritetsregeringar). Men jag tror inte att till exempel Vänsterpartiets väljare hade tänkt sig att deras röster var en röst på en regering med bara MP och S. Det är väl egentligen dessa som har störst anledning att vara bittra, även om man säkert föredrar dagens regering framför en alliansregering.

 88. Carbomontanus

  @ Pehr Björnholm

  Jasså, du skal skrive om ”Back- radiation”. Det er jo en nødvendig del av James Hansens kongstanke. Dette kan bli spetakkel.

  Men jeg finner ordet ”Back radiation” klønete, og formoder det er et heller nytt og konstruert ord til formålet. På tysk sier man ”Atmosphärischer Gegenschein”. Men vi ville ganske enkelt kalle det gjenskinn eller diffus refleksjon. Noe man heller bør, mitt gode råd, så at folk kanskje heller kan forholde seg til noe man bør kjenne fra før, og dermed kunne tenke mer konkret og saklig over det.

  Det har en tid vært et standard- nekter- argument at ”Back-radiation er i strid mot annen hovedsetning, idet varmen kan ikke gå fra et kaldere sted og varme opp et varmere sted!”

  Men det er jo en vrangforestilling og en falsk påstand eller føring.

  Vi kan exellere i eksempler og elementære måle og visningsforsøk hvor det faktisk skjer. Man synes bare ikke trenet i å kunne forestille seg og drøfte fysikalske prosesser som går begge veier, og stoler heller på reklamens og overmenneskets ord og skriftens bokstav for de blinde troerne. (Nei, nå var jeg slem…)

  Men det er så mye som den generelle år- sak til at det faktisk varmer å ta på seg en genser og anorakk i kulda, for det er faktisk hva det gjør, og det er ikke gammel overtro.

  Det er faktisk heller i strid mot første hovedsetning, energiens permanens, at en høyere temperatur noe sted utover i feltet skulle stoppe varme fra et sted med lavere temperatur i å komme frem dit og faktisk varme det heiteste stedet ytterligere opp.

  Det superponerer selvfølgelig!

  Og det er ene mediets eller feltets ledningsevne som avgjør hvordan varmen brer seg ut. Dette er det svært enkelt og elementært å få til konkrete forsøk med.

  Dessuten er dette svært viktige og elementære og fundamentale ting som man må holde rede på i ovnsfyringen, i støperiet, i glassverket, i teglverket, i maskinen, på printkortet, i Laboratoriet, i bakeriet, og overalt ellers i livet.

  Et viktig forsøk:
  Klassiske wolframtråd- glødelamper lyser ved en temperatur på langt over 2000 grader, og wolframtråden er en metallisk leder, en NTC motstand på amerikansk og Ein Kalt-leiter på tysk. (Kulltrådlampen er det motsatte, en PTC- motstand eller Heiss- leiter.) Og effekten er vesentlig. Den virker som en effektiv strømbegrensning som beskytter tråden mot å brenne av på konstant spenning.

  Men isolerer man lampen med alufolie eller med glassvatt, så stiger temperaturen uvegerlig, samtidig som strømmen synker på konstant power eller nettspenning, noe man kan forvisse seg om med et presist digitalamperemeter. Temperaturen og dermed strålingen i watt ut fra den hvitglødende tråden øker, samtidig som input energi til tråden i form av strøm ganger spenning synker.

  Denne økede stråle- effekten i watt ut av tråden kan belastes og selges på det frie marked.

  Dette er i virkeligheten et ganske hederlig gammelt kommersielt og markedsøkonomisk trick, som har vært kjent for mange glupe mennesker gjennom hele stenalderen, og den var lang.

  Enten har man da oppfunnet den frie energien ”Psi- ” og vil enkelt kunne vise det offentlig i forsøk og dermed slå ut selveste Nicola Tesla, for han klarte det ikke, ………

  ……..eller så må man inn- se at det faktisk er gjenskinnet eller ”back- radiation” fra isolatoren, holdende en meget lavere temperatur enn tråden…… som faktisk varmer opp den tråden til enda høyere hvitglød og sterkere ut- stråling i Watt enn før….. samtidig med at lyspæra trekker mindre strøm og effekt i watt fra nettet.

  Man kan garantere det teoretisk.

  Men jeg turte ikke selv gjøre forsøket før jeg leste ymt om at noen hadde observert og notert det en passant i annet forsøk. Men turte til slutt å koble opp en 10 watt 12 volt halogenlampe på stab power med amperemeter i serie og fant at strømmen droppet 1/75 ved å sette over en liten finurlig hatt av alufolie, som nota bene ikke smeltet.

  Men man kan enkelt få sokkelen til å brenne og loddetinnet, ja glasset til å smelte,….. og det ved synkende strømforbruk, bare ved å isolere varmekilden som holder systemets til enhver tid høyeste temperatur.

  Man vil til og med kunne smelte wolfram,….

  Og om man isolerer, eller om man varmer i watt med noe utenfra som holder vesentlig lavere temperatur,…. det er hipp som happ.

  Prisen på det frie marked kan derimot være svært så forskjellig, så det lønner seg så avgjort ofte heller å isolere.

  ===========000

  Så har jeg sett Skavlan og Åkesson på Youtube, og skjønner ikke hva man bråker om. Jeg synes de oppførte seg pent begge to. Men Åkesson virket jo noe ”medtatt” og som en rekonvalesent, så vi får heller håpe han kan bli en bedre politiker av det, en vesentlig erfaring rikere eller noe sånt.

 89. ”diffus refleksjon” är inte bra om det är termisk egenemission diskussionen gäller.
  /C-G

 90. Gunbo

  Pehr B #71,

  ”Det där med 95%, 97% eller vad dom drar till med imponerar inte på mig.”

  Tack för det! Tyvärr får jag säga att det inte är många i gänget här som tänker själva! Det mesta har varit i säck innan det hamnade i påse. 😉

 91. Carbomontanus #88,

  Diskussion om back radiation återkommer ständigt, och jag har särskilt diskuterat det med Claes Johnson. Jag har lovat att återkomma med ett blogginlägg om detta, så det tänkte jag försöka mig på nu den 10 april.

  Vid förra diskussionen tog jag upp argumentet med andra huvudsatsen som du nämner. Se med början i min kommentar här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/02/04/bengtsson-bland-seniorer/#comment-395785

 92. Gunbo

  Mats G #76,

  ”Så du anser de som som är SD sympatisörer har ett mindre värde? Är de med ex vänstersympatisörer bättre människor än andra. Det gör dig till politisk rasist.”

  Jag har inte sagt någonting om SD-sympatisörers VÄRDE! Alla människor, oberoende av partisympatier, har samma värde. Däremot kan VÄRDERINGAR graderas olika. I ett demokratiskt samhälle platsar inte värderingar som utesluter eller nedvärderar grupper av människor p.g.a. ras, religion, kön m.m. SD strävar efter ett homogent samhälle där ”svenskar” och ”svensk kultur” har större värde än andra folkgrupper och kulturer.

  ”I en fungerande demokrati så lyssnar man på minoriteter och gör kompromisser.”

  Det är kanske idealet men om minoriteten företräder värderingar som inte omfattas av majoriteten finns det ingen anledning att kompromissa. Ponera att kommunister som vill avskaffa demokratin skulle få 13% av rösterna i ett val, skulle de övriga 90 procenten vara tvungna att lyssna på och kompromissa med dem?

  ”Att respektera SD är att respektera demokrati.”

  Jag har svårt att respektera partier som inte själva visar respekt för människors olikheter när det gäller hudfärg, religion, kön och sexuella identitet.

 93. Christopher E

  #90,92 Gunbo

  För att anklaga andra för att inte tänka själva, uppvisar du själv här påfallande lite av den varan. Bara förpaketerade fördomar upprabblade. Misstaget att inte förstå vilka väljare som röstar på SD och varför gör det omöjligt att vinna tillbaka dem, så därför ser vi partiet fortsatt växa. Rasist- och fascistsnacket väcker bara irritation och cementerar SD:s väljarbas. Enligt uppgift strömmade det in medlemsansökningar efter Skavlans lågvattenmärke.

  Sedan vet jag inte hur man kan säga att sjuklövern respekterar människor eller grupper i vilket fall. Som landsbygdsbo har jag uppenbarligen noll värde, då min miljö upplåts till meningslösa vindskraftsparker eller jag straffas för behovet av bil för att ta familjen till förskola, jobb och mataffär. Hur respekterad är en kvinna som inget hellre önskar än att stanna hemma med småbarn istället för att tvingas ut med delad föräldraförsäkring som sjuklövern fanatiskt driver? SD vill låta föräldrar bestämma själva. Bara det en god anledning att rösta på dem för någon som avskyr självgoda förmynderipolitiker. Hur är det förresten med respekten för andra kulturer när vår utrikesminister vill införa svenska värderingar och feminism i arabvärlden, och gör bort oss totalt genom att kalla dem medeltida? (Hon måste sovit sig igenom historieundervisningen i skolan). Tur kungen skred in och räddade oss.

  Som svar på din fråga; nej 13% räcker inte för avskaffa demokratin. Det är liksom antingen eller. Men 13% räcker mer än väl för att för kompromissa i andra frågor på en mer glidande skala. Just nu är politiken i Sverige i händerna på en rekordliten minoritet, och inom den dessutom av ett litet grönt parti med en bråkdel av SD:s väljarstöd. Fast i viss mån kan man säga att demokratin redan avskaffats i och med den s.k. decemberöverenskommelsen.

 94. Guy

  Gunbo, jag tror Mats G och Christer E har mycket rätt i vad dom säger.

  ”I ett demokratiskt samhälle platsar inte värderingar som utesluter eller nedvärderar grupper av människor p.g.a. ras, religion, kön m.m.2.

  Jag får väl anta att ditt ”m.m.” innehåller politiska värderingar. Tycker du att utesluta SD på grund av dras åsikter som representerar 13% av väljarna?

  Det lilla jag följt med valet och det följande politiska spelet påminner det mig mest om mobbning i stil med ”vi vill inte leka med dig”, ”du får inte leka på vår gård”, ”du är så ful så du får inte vara med”
  Mona Sahlin tillade dessutom ordet ’aldrig’.

  Jo, Gunbo, fri vilja – tänka själv – demokrati, var ordena.

 95. Mats G

  92
  Gunbo
  ”Däremot kan VÄRDERINGAR graderas olika”

  Det innebär att du och SD tycker samma sak.

 96. Gunbo

  Angående värderingar. Vår demokrati bygger på allas lika värde/värdighet och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det är värdegrunden för ett demokratiskt samhälle. SD är inte ett demokratiskt parti vad det än står i deras partiprogram eller sägs av partiledningen. Ibland glimtar sanningen fram som när Jimmie Åkesson menade att också en del av svenskarna behöver assimileras! Tänk efter vad det innebär!
  Men tack för mig! Det är ingen idé att diskutera med folk som är blinda och döva i sin övertygelse. Ha det gôtt! 😀

 97. Underhållande som så ofta! 🙂

  Gunbo försöker igen, först med föreställningen att han kan läsa andra människors tankar, och tom avgöra hur de tänkt dem.

  Och sedan med hela kataloger av billiga floskler, stereotyper och fördomar som (får man förmoda, skulle föreställa) exempel på när han tänkt själv.

  Inte helt oväntat landar det i att ’demokrati’ betyder att demokratin inte gäller alla.

 98. Ulf L

  Gunbo #96
  ”I ett demokratiskt samhälle platsar inte värderingar som utesluter eller nedvärderar grupper av människor p.g.a. ras, religion, kön m.m. ”
  Du kan ju inte vara omedveten om att det är precis dessa argument som SD använder för att motivera en minskning av invandringen.
  SD hävdar att problemet med invandringen är att det kommer hit folk med andra värderingar som inte platsar i vårt svenska demokratiska samhälle.

  Varför är det ett giltiga argument när man använder det om SD men inte om när man använder samma argument om invandrare.

 99. #98 Gunbo kommer inte att kunna ge något meningsfullt svar. I hans värld är ’att tänka själv’ att välja de floskler ut en katalog som bekräftar den egna emotionella bilden av hur allt(!) borde vara. Det faktum att allt inte alls är så, aldrig kan vara så, och att verkligheten med nödvändighet innehåller både motstridiga fakta, intressen och värderingar måste då avfärdas mht att ”folk [..] är blinda och döva i sin övertygelse”.

  Jag tror fö absolut inte att ”Gunbo [ .. ] kan ju inte vara omedveten om att det är precis dessa argument som SD använder för att motivera en minskning av invandringen”.

  Tvärtom är jag tämligen övertygad om att Gunbo kan förtränga nästan vad som helst som inte passar hans enkla bild av hur allt borde vara beskaffad. Och i ärlighetens namn är han ju inte speciellt unik i den förmågan heller.

 100. Christopher E

  #96 Gunbo

  ”vad det än står i deras partiprogram eller sägs av partiledningen”

  Det är ju bra du öppet erkänner att dina fördomar bara grundar sig på fantasier från din sida. Jag hade funderat på att fråga dig efter källor till var du menar att hudfärg, religion, kön och sexuell identitet värderas annorlunda, men inser nu att det inte spelar roll. Du anser dig stå över att behöva faktastöd för din övertygelse.

  ”Blind och döv” var det, ja. Dagens Gunbo-projektion.

 101. Gunbo

  Ulf L #98,

  ”SD hävdar att problemet med invandringen är att det kommer hit folk med andra värderingar som inte platsar i vårt svenska demokratiska samhälle.”

  Det där är ett dåligt argument! I ett demokratiskt samhälle har alla individer, inklusive invandrare, rätt att ha vilka värderingar som helst. Varken kommunister eller nynazister är förbjudna. Det är stor skillnad mellan invandrare och ett politiskt parti. Den dagen vi har ett islamistiskt parti som försöker driva igenom inrättande av sharia-lagar t ex, kan vi göra den här jämförelsen.

 102. Ulf L

  Gunbo #101
  Jag tycker också det var ett dåligt argument men det var du som framförde det argumentet. Du ansåg att problemet var just värderingarna. Att vissa värderingar inte kunde accepteras.

  Har jag förstått dig rätt att du nu anser att det är ett parti som inte kan accepteras? Det har jag inga problem med. Jag kan mycket väl tänka mig att låta förbjuda vissa partier. Men hur ska vi avgöra vilka partier som ska accepteras om vi inte tittar på partiprogram och uttalanden från partiledningen? Blir det inte fruktansvärt godtyckligt om vi bedömer, kanske lagstiftar, efter vad vi tror de egentligen menar.

 103. Mats G

  Det är helt korrekt att man har egna värderingar och det innebär per automatik att man inte gillar andra värderingar. Det intressanta är vilken tolerans man tycker sig kunna ha mot dessa värderingar.

  Men kan kan inte säga att en värderinga är fel. man kan tycka illa om den. Via dialog kan man alltid försöka ändra andra personers värderingar.

  Om man stänger dörren och vägrar dialog så finns det bara konfliktvägen kvar att gå. dvs mobba, kasta tårtor på folk, störa möten, förstöra andras hem, osv… Kan det vara bättre än dialog. Knappast.

  Gunbo. Kan du förstå en som röstar på SD överhuvudtaget? Kan du förstå hur man tar sig dit? Varför man kan befinna sig i den situationen där på valdagen och röstar på SD. Eller är det bara obegripligt för dig?

  Som ateist så måste jag dela denna världen med väldigt många troende av diverse sorter. Så jag har byggt upp en ganska stor tolerans, skulle jag hävda. Jag inser att vissa ha ett knarkartart behov att ha en relation med en övernaturligt väsen. De ska ha speciella rättigheter, hus, särskild respekt osv, osv.. kraven tar aldrig slut.

 104. Christopher E

  Världen är mycket mer komplex än Gunbo tror. Jag har rejält ”osvenska” värderingar i mitt eget hushåll och en annan kultur med invandrad hustru.

  Likväl tycker jag SD:s inställning i energifrågor (Josef Fransson imponerar). Lokalt motsätter de sig vindkraft i min kommun. Det är en viktig fråga för mig. På riksplanet är också som jag nämnde avvisandet av tvångsdelad föräldraförsäkring och nej till könskvotering starka bonusar. Inte mycket ”rasism” i dessa frågor.

  Alla partier anser att flyktingmottagning ska vara begränsat. Det enda som skiljer är nivån på begränsningen. Jag har inga problem med att den saken kan diskuteras objektivt utifrån ekonomi, empati, internationell solidaritet mm.

 105. Men Gunbo, Du hävdar att vissa demokratiska partier inte är demokratiska …

  Det blir svårt att ta ut foten ur det klavertrampet utan att det låter precis så illa som när du satte dit den.

  Vidare försökte du först med:

  Vår demokrati bygger på allas lika värde/värdighet och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det är värdegrunden för ett demokratiskt samhälle

  för att kort därpå hävda att

  I ett demokratiskt samhälle har alla individer, inklusive invandrare, rätt att ha vilka värderingar som helst

  OK? Så demokratin bygger på en gemensam värdegrund, men om man inte alls delar den så gör det inget. Alla har rätt att tycka ngt helt annat ändå. Och skall anses vara lika mycket värde då. Så länge de inte engagerar sig politiskt? Eller hur var detta tänkt? Skall vissa åsikter inte få engagera sig i den politiska processen, eller bilda partier?

  Och nästa fråga: Skall politiska (demokratiska) partier få diskutera dessa frågor? Eller inte? Blir de ’odemokratiska’ om de nämner problematiken som Gunbo själv tog upp (men troligen inte begrep).

  Är det verkligen ’odemokratiskt’ eller ens bara ’inte rumsrent’ att vilja diskutera en del av den politiska sfären som medför gigantiska kostnader och en hel andra och verkliga problem? Vem är det som bestämt det? Alltså att vissa ämnen är tabu? Och om de ändå tas upp så är det ’odemokratiskt’?

  Gunbo verkar iaf vara väldigt mycket inne på exakt den linjen. Alltså att utfulning och smutskastning är de bästa metoderna att kväsa samhällsfrågor som engagerar stora delar av befolkningen.

  Ja, jag är inte förvånad. Det är precis samma sak från det hållet i massor av frågor: Önskan att få ogiltigförklara vissa ämnen, invändningar, som öht inte får ifrågasättas. Annars tar man till mobbing och hot med hela statsapparaten som medel.

  Och Gunbo säger att han aldrig har förstått varför folk oroas av alla dessa totalitära strömningar, och smygfascism som så gärna vill vara en del av det offentliga maktutövandet … Helst skulle väl sådana farhågor kväsas och tystas också. Kanske genom att stämpla dem som ’demokratifientliga’ …

  Eller ja, sådant har han ju försökt med lite då och då redan, på alla möjliga vis.

  😉

 106. Gunbo

  Ulf L #102,

  ”Har jag förstått dig rätt att du nu anser att det är ett parti som inte kan accepteras?”
  Nej det har jag inte sagt. Att direkt förbjuda partier är inget jag förordar. Ett möjligt undantag är uttalat nazistiska partier. Men vi har rätt att kritisera och varna för partiers odemokratiska värderingar.

  ”Men hur ska vi avgöra vilka partier som ska accepteras om vi inte tittar på partiprogram och uttalanden från partiledningen?”

  Här är några belysande citat ur SD:s principprogram med kommentarer:

  ”Vi avvisar försöken att anpassa människan efter storslagna utopier. Istället menar vi att politiken bör utformas utifrån hur människan är i verkligheten.”

  Är inte Sverigedemokraternas tanke om en enhetlig nation och drömmen om en klart avgränsad, definierad svenskhet just detta: En dröm, en storslagen om än dock skrämmande utopi, om att försöka återupprätta något som aldrig har funnits? Inte ens Sverigedemokraterna själva kan besvara frågan om vad som är svenskt.

  ”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer den nationalistiska principen ”

  Det här innebär ju att en strävan efter likhet blir överordnad människors valfrihet och att någon eller några måste definiera vad som är rätt kultur. Det innebär i praktiken minskad valfrihet, mindre möjlighet för den enskilda individen att själv bestämma över sin identitet och sitt sätt att leva.

  ”Stater vilka inom sig rymmer en kulturell mångfald har alltid tenderat att förstärka den starkaste kulturen och försvaga övriga kulturer, och många kulturer har genom historien gått under till följd av sådana samhällsförhållanden”

  Men det är ju just det Sverigedemokraterna strävar efter: att förstärka den ”svenska” kulturen som de inte kan definiera, samt att kräva kulturell anpassning av andra folkgrupper. De vill alltså inte bevara mångfalden av kulturer inom det egna landet. Utan påtvinga andra det man själv definierar som den ”Svenska” kulturen och försvaga andra kulturer.

  Och så till Jimmie Åkessons uttalande om att det är många svenskar som behöver genomgå assimilering.

  Tänk gärna på vad detta innebär i praktiken!

 107. Gunbo #106,

  Du påstod att själva partiet är ’odeomkratiskt’. Du påstod vidare att alla värderingar är OK. Men sedan att vissa inte borde organiseras partipolitiskt.

  Men ombedd att precisera dig kommer där inget bättre än #106? För jag ser inga som helst problem med att ett parti argumenterar för det du citerar. Definitivt inget ’odemokratiskt’ (men jag misstänker ju att detta som vanligt bara vara Gunbo-bludder …. som han så gärna vill ’känna’ skulle vara sant, men är oförmögen att argumentera i skrift)

  I inget fall följer dina ’anklagelser’ av vad du citerar, utan istället försöker du med (ibland gigantiska) halmgubbar.

  Jag har vidare väldigt svårt att förstå varför det skulle vara ngt problem med att just kärva att samhällsmedborgarna följer de lagar som gäller här. Även om du iofs bejakade det ovan tror jag inte att du tycker att Hells Angels kultur av ’rättskipning’ eller det som går under ’hedersrelaterat våld’ är acceptabelt i vårt samhälle.

  Nej, snarare har du, liksom massor av andra, grava problem med att faktiska företeelser (och problem) i samhället tas upp av vissa (när andra helst skulle vilja tysta den debatten). Jag menar att det ’behovet’ är långt starkare hos dig. Parat med önskan om att få känna dig lite präktig när du ägnar dig åt (en av dina favoritsysselsättningar) smutskastning …

  Du skriver ju rätt ut att du inte behöver några egentliga belägg. Du kan fylla i sådana själv … mha lite ’fjärrskådning’ …

 108. Glömde fråga:

  Du har nu flera ggr sagt att du citerar Åkesson med:

  .. många svenskar som behöver genomgå assimilering

  Jag skulle vilja ha en länk till detta (fanns inget på Google) och bakgrund/sammanhang till vad detta handlade om. Det är nämligen omöjligt att följa din uppmaning:

  ”Tänk gärna på vad detta innebär i praktiken!”

  sådant förutan.

  Du får förstås också gärna själv ’förklara’ ”vad detta innebär i praktiken” (men jag skulle gissa att det då bara ännu en gång skulle bli dina egna tankekonstruktioner och -projiceringar)

 109. Angåede Skavlans intervju med Åkesson.

  Jag tittade (sent omsider) igenom den delen, och kan inte bli så där jätteupprörd över det hela. Visst, det var ingen ’medhållsintervju’, en del frågor (och upprepningar) var riktat kritiska och även insinuanta. Men detta är vad Åkesson alltid får utstå.

  Jag anser att journalister skall ställa riktade skarpa, ifrågasättande, även fräna utmanande frågor till politiker. (OK, nu är Skavlan tänkt som lättsam familjeunderhållning, men det ändrar inte mycket)

  Vad jag anser är helt fel är att den sortens kritiska gransking väsentligen bara riktas mot SD. I ngt mindre utsträckning får även vissa borgerliga partier utstå kritisk granskning, emedan ffa MP och VPK nästan helt skonas från någon som helst kritik.

  Där om någonstans finns det fog att sätta lyktan på djupt problematiska tendenser mm inom både parti, program och bland sympatisörer.

  Som sagt, att sådant undersöks (av journalsiter) är helt OK. Att vara extremt ensidig, och tom beskydda vissa partier är ngt helt annat. När det sker av Public Service är det en ren styggelse …

 110. Christopher E

  #106

  ”Vi avvisar försöken att anpassa människan efter storslagna utopier. Istället menar vi att politiken bör utformas utifrån hur människan är i verkligheten.”

  Jag kan verkligen inte se något negativt med den formuleringen. Snarare är det bekymmersamt om andra tycker tvärtom!

 111. Gunbo

  Mats G #103,

  ”Men kan kan inte säga att en värderinga är fel. man kan tycka illa om den.”

  Helt rätt och det har jag framhållit många gånger!
  Men ett statsskick som demokrati bygger också på värderingar som ligger till grund för hela samhället. Som enskild individ kan man ogilla värderingarna men bildar man ett parti med syfte att i skydd av demokratins tolerans införa ickedemokratiska värderingar, får man finna sig i att bli kritiserad och motarbetad av dem som vill att demokratin skall bestå.

  ”Om man stänger dörren och vägrar dialog så finns det bara konfliktvägen kvar att gå.”

  Där håller jag med igen! Att vägra ta öppen diskussion och dialog är att i slutänden såga av den gren man sitter på. Men jag har sett många debatter i riksdagen mellan SD och de övriga partierna så jag tycker inte att dörren är stängd.

  ”Kan du förstå en som röstar på SD överhuvudtaget? Kan du förstå hur man tar sig dit?”

  Ja, absolut! Jag har några vänner som tagit sig dit och som jag fört långa diskussioner med. De har ”radikaliserats” via sajter som Avpixlat, Fria Tider, Dispatch International, Exponerat m fl. Det har varit en intressant utveckling att följa. Den gradvisa förändringen av världsbilden där de etablerade partierna är de onda som vill köra Sverige mot ruinens brant och Sverigedemokraterna, hjältarna, som skall rädda oss från detta öde. Det har gått så långt att dialog är utesluten. Där kan vi tala om en stängd dörr!

 112. Gunbo

  Christopher #110,

  ”Jag kan verkligen inte se något negativt med den formuleringen.”

  Läste du kommentaren? I sig är det inget fel i formuleringen om man inte ser den i ljuset av efterföljande citat:
  ”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen.”

  Vad är detta om inte en utopi? I mina öron låter det misstänkt likt t ex kommunismens utopi. Ingen mångfald i befolkning, ideologi och kultur ska få underminera det solidariska och trygga samhället!

 113. Gunbo

  Jonas #108,

  Bland annat här hittar du citatet: http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/jimmie-akesson-aeven-svenskar-behoever-assimileras-4727
  ”– Också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik, framhåller han.”

 114. Bim

  Pehr Björnbom.
  Jag ber verkligen om ursäkt att jag fördärvade din tråd. För mig var det aldrig tanken att det skulle bli en politisk debatt här på KU som tog över helt och hållet. för mig var det inte politik. Jag blev bara förbaskad när jag såg mobbingen av Åkesson.
  Förlåt för tilltaget.
  Bim

 115. Christopher E

  #114 Bim

  Det hade nog aldrig blivit någon debatt om inte en person tyckt att mobbning är OK om man på eget bevåg definierat vad som är ”ickedemokratiska” värderingar.

  Istället fick vi en rätt fascinerande inblick i fixering och demonisering, med rätt fantasifulla egna tolkningar som inte stöds av partiprogram.

  Jag bryr mig inte så värst. Skavlan var irriterande, visst, men det blev ju ett självmål mot hans syfte. Han skapade sympati för Åkesson av tittarstormen att döma. Jag finner ett antal punkter i SD:s program som jag nämnde ovan jag saknar hos andra partier. Inga av dem har med invandring att göra. Men det var också många som röstade på SD av skäl tvärtom mot Gunbos världsbild; att försvara demokratin. För irritationen var stor mot utstörda valmöten, Expressens kampanjande mm.

  Vad som upplevs som ”radikaliserat” med Gunbos ord är givetvis relativt utifrån ens egen syn. Om nu någon vurmar för att få fortsätta med Den blomstertid i kyrkan på skolavslutningar eller något annat värdekonservativt är det inte så radikalt i mina ögon, emedan att rösta mp eller fi i högsta grad är det.

 116. Mats G

  111
  Gunbo

  Tack för svar. Sådana här svar kan man respektera. Den bästa kommentaren jag sett av dig. Upplever att det är något som kommer från Gunbo. Inte CopyPaste Gunbo.

 117. Ulf L

  Gunbo #106
  Det var inte du som kunde tänka dig att förbjuda vissa partier, det var jag. Jag tänker mig att partier, som uttryckligen vill störta demokratin och avskaffa lagstyre, inte ska ges möjlighet att göra utnyttja det demokratiska systemet för det syftet. T.ex revolutionärt kommunistiska, nazistiska partier eller islamistiska partier. Vad jag läser i SD partiprogram ser jag inte att de är ett hot mot demokratin.

  Det jag framför allt läser ur deras partiprogram är en längtan till ett folkhem, som iofs aldrig existerat, men idag är en bild av hur Sverige såg ut på 50-60 talet. Homogen befolkning, gemensamma värderingar och ett samförstånd mellan staten och kapitalet.

  När det gäller svensk identitet och svensk kultur, kan man verkligen påstå att den inte finns bara för att vi inte kan definiera dess gränser.

  Personligen är jag inte attraherad av SD konservatism eftersom den bara tittar bakåt och lösningarna som skisseras därför inte är speciellt genomtänkta. Konservatism som politisk program tror jag inte på, men däremot konservatism som livshållning, även för politiker.
  Ur partiprogrammet ser jag inte att partiet står för odemokratiska värderingar. Textutdragen du visar kan tolkas på detta sätt men partiprogrammet som sådant talar i mitt tycke emot en sådan tolkning.

 118. Gunbo

  Tack Mats och Ulf för era kommentarer!

  Ulf, du skriver: ”Ur partiprogrammet ser jag inte att partiet står för odemokratiska värderingar.”

  Nej, precis så är det! Har du läst andra partiers partiprogram? Stämmer de alltid med partiets politik? SD:s partiprogram har skrivits om många gånger och blivit allt mer acceptabelt för gemene man med demokratiska värderingar. Tror du att de skulle locka väljare om de skrev vad de egentligen står för?
  För att inse deras egentliga agenda behöver man vara uppmärksam på vad deras motioner går ut på, vad de säger i riksdagsdebatterna och framför allt sådana ”slip of the tongue” som Åkesson kom med när han beklagade sig över svenskarnas brist på stolthet över att vara svenskar: ”Också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik”!
  Har frågat det tidigare men frågar det igen: Vad innebär detta rent praktiskt?

 119. Christopher E

  ” ”Också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik”!
  Har frågat det tidigare men frågar det igen: Vad innebär detta rent praktiskt?”

  En klar grupp är ju svenskar i utlandet som inte respekterar värdlandets värderingar utan försöker trycka på dem våra… inte ovanligt då självgodhet är närmast nationell institution här.

  I övrigt tror jag det är bäst att utgå från vad som faktiskt står i partiprogram mm istället för fantasier om vad någon tror att de ”egentligen” tycker. Vad gäller lösryckta citat är det ju SD som jagas nu, men några av oss minns hur det i lät andras partiers valstugor när de talade inför dold kamera. Om enskilda citat är lika viktiga som Skavlan och Gunbo tycker, då blir det inte många ”demokratiska” partier kvar att rösta på efter detta gamla reportage… 😉

  https://www.youtube.com/watch?v=HPtoQohQ3ow

  Mänskligheten tycks ha ett inneboende behov av religion med dess högre, goda men krävande väsen, synd och skuld mm. Men likaledes tycks vi ett behov av att tro på en ondska. Tidigare djävulen, men i vår sekulariserade tid blir det gärna (beroende på läggning) USA, Big Oil eller i detta fall ett politiskt parti som har fräckheten att utmana några PK-normer om vilka frågor som får diskuteras i Sverige.

 120. Gunbo, jag noterar att det enda och helt centrala i din ’argumentering’ återigen är fjärrskådande i vad andra egentligen menar.

  Men att man är kritisk till massinvandringens volymer, och har en tydlig nationalistisk ådra och vill att Sverige/svensk skall vara positivt laddade begrepp, ngt man kan känna stolthet, är ju helt legitima politiska ståndpunkter. Man kan förstås ogilla dem, och rösta på annat, men ditt prat om ’odemokratiskt parti’ är fortfarande totalt osubstantierat. Eller snarare ett smutskastninggsförsök från din (och många flers) sida som helt undviker saklig kritik.

  Samma sak gäller de diverse ’rasist’-epiteten som så många vill dra till med.

  Jag läste fö artikeln du länkade i #113, och jag ser inte något där som skulle kunna föranleda epitetet ’odemokratiskt’ heller. Och det är definitivt inget ovanligt att politiker på olika sätt önskar att medborgarna hade ’fostrats’ till att tänka annorlunda. Då finns det nog bra mycket värre sådana strömningar bland de partier du vill upphöja till ’demokratiska’

  Kort sagt, du verkar veva mot dina egna fantasibilder igen. Och inte ens förmå att förklara dem begripligt för dig själv ens. Utan man får igen intrycket att det mest är starkt kända emotioner som ligger bakom, och ombedd att förtydliga blir det indignerat (bildligt) ögonrullande för att inte alla ’känner’ samma ’sanning’ som du inte ens behöver se eller ha belägg för …

  (Likheterna med klimathotstron, och epitetet ’förnekare’ är uppenbara … För oss som betraktar omvärlden med rationella ögon och kan hålla oss isär sakfrågor från tyckeri)

 121. Ulf L

  Gunbo #118
  Jag kan på rak arm ge exempel på en grupp svenskar som bör assimileras. Yrkeskriminella. Är inte assimilering själva tanken bakom ”vård istället för straff”.
  Assimilera kan vara ett positivt begrepp. Hur ska man rå bot på utanförskap utan att assimilera. Med utanförskap menar jag inte de grupper som menar sig stå utanför samhället utan de enskilda individer som pga skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom, missbruk etc verkligen står utanför. Vad är det samhället kan erbjuda dem annat än assimilering, en återgång in i det svenska samhället.
  Vad du tror att Jimmy menade vet vi men det intressanta är ju vad Jimmy verkligen menade. Det är ju inte din tolkning av begreppet som ska bestämma om Jimmy är odemokratisk.

 122. Pelle L

  Jag har svårt att släppa denna intressanta diskussion utan en liten summering i efterhand

  Peter Stilbs skrev i #70
  ”…här kan Du läsa snart 1200 kommentarer som beskriver hur respektive personer uppfattade intervjun – – vad jag uppskattar är det 95% galla över Skavlan

  http://www.svt.se/tittarservice/tyck-till/dialog/782254

  Jaså, det kan vi?

  Citerar en annan bloggkommentar:
  ”Helt symptomatiskt har SVT:s tittarservice tagit bort den enskilda kommentarstråden där SVT:s kommunikationsdirektör gick ut och talade om att Skavlan inte gjort något fel. Hon fick 1200 arga svar på detta. Dessa har nu tagits bort från SVT:s sida.

  Således kan man från SVT:s sida inte med att ens visa att man fått negativa reaktioner. Dessa tar man bort. Sverige närmar sig med stormsteg Orwells ”1984”.”

  Main Stream Media och Public Service i sin prydno!

  //Pelle Lundén

 123. Gunbo

  Ulf L, Christopher m fl,

  Varför läser ni inte i vilken kontext Åkessons uttalande gjordes i stället för att komma med krystade förklaringar. Han säger:

   ”Det mest positiva man kan vara i dagens Sverige är osvensk. Hela den utveckling vi sett är byggd på något slags självförakt. Och det är ingen slump, det är en följd av den politik som förts.

  Anser du att vi åstadkommit det här på egen hand, oberoende av vilka som kommit hit?

  – Ja, jag tror att också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik. Svenskarna måste återvinna sin egen identitet och stolthet över att vara svensk.”

  Han refererar inte till yrkeskriminella eller utlandssvenskar utan till vanliga normala svenskar som enligt honom inte känner någon ”egen identitet och stolthet över att vara svensk”. Åkesson tycker m.a.o. att svenskar inte är tillräckligt nationalistiska och patriotiska och därför behöver ”utsättas för assimileringspolitik”.

  Att utsätta någon för assimileringspolitik har totalitära undertoner. Först skall någon definiera vilket samhällsideal folk skall assimileras till. Hur blir det med dem som inte vill assimileras till nationalistiska swedofiler? Hur blir det med dem som vill tänka självständigt och ifrågasätta det samhällsideal SD förespråkar?
  Bara några frågor.

 124. Carbomontanus

  @ alle sammen inklusive Pehr Björnbom

  Vi ser med stor spenning og forventning frem til Björnboms lovede artikkel om det svært betente emnet ”Back radiation”.

  Jeg har sett litt tilbake i hans henvisninger, hvor han drøfter fotoner. Det er ikke særlig effektivt og fruktbart for å forstå macroskopisk thermikk og varmelære, like lite som ”Molekyler” og ”atomer” hjelper oss særlig i forståelsen av elementær mekanikk og kliss og søl, steinkasting og sølekaker og bakeri og snøballkrig og mulige snømenn og lykter. Vi må lære at forholde oss til og dømme utifra de mulig gjør- bare og observer- bare og mål- bare forsøk og effekter og la være å dikte om annet.

  En Professor Emeritus i kemiteknik vil sikkert kunne bekrefte dette. Det er så mye som statsreligiøs instruks fra selveste Niels Bohr.

  ”Non fingendum aur excogitandum, sed inveniendum quod natura faciat aut ferat!” skrev Francis Bacon. og SIR! Bertrand Russel har føyet til at først da den filosofiske spekulasjons hest blev spent foran kjensgjerningenes vogn, da blev det virkelig fart på sakene. Glem heller aldri at det samme er minstekravet til at score Nobelpris, medmindre det er Fredsprisen man sikter efter..

  Jeg har ovenfor beskrevet et drepende forsøk med en klassisk glødelampe. Les nøye igjennom og husk Pirani- manometerets virkemåte og glosa ”Ein Kaltleiter” på tysk,. som er hva vi trenger å vite. Da slipper vi termometer og kan lese det rett av på et presist amperemeter.

  Neste forsøk:

  Man tager en klassisk jernstøpt, sfærisk og hul kanonkule som har hull for brannrør. Inni der monterer man et 750 watt elektrisk varmeelement og støper fast med ilfast mörtel.

  Denne monterer vi så i en større tank av jern som svertes innvendig, og som kan pumpes tom for luft. Tanken graves så ned i snøen så vi får et nøyaktig termostatert miljø i vacuum.

  Så setter vi på strømmen. Kulens radius er r. Drøft hvilken overflatetemperatur den vil få efter en tid.

  Når det er klart tar vi en ny kule av 1 mm jernblikk med dobbelt så stor radius, og slår omkring som en ovns- skjerm. Drøft hvilken overflatetemperatur denne sfæriske ovnsskjermen vil få når den stråler ut de samme 750 watt ved likevekt.

  Prøv så at nekte for at den indre kulen vil måtte stige opp til en høyere temperatur for å oppnå ny likevekt med ovns- skjerm omkring,…..

  men hvor i huleste H…. kommer den varmen ifra? den kan da ikke komme innenfra, for der står det på bare 750 watt, og kulen med innhold har dog en varmekapasitet, og hva værre er, dess høyere temperatur som kanonkulen får på overflaten, dess mer varme i watt vil den også hele tiden uvegerlig stråle ut til rommet. Hvor i hule d / o kommer den varmen fra som den plutselig ekstra må begynne å stråle ut? Fra lysnettet kommer den ikke, for input strøm i watt holder vi konstant.

  Men den ytre kulen av tynt blikk vil ha samme temperatur innvendig som utvendig fordi metallet er så tynt, og vil uvegerlig da også stråle innover,……

  ………. såkalt ”Back- radiation…” förstås…..

  Kan denne innover eller tilbake- strålingen fra en lavere temperatur kanskje være istand til å varme opp den indre kulen til enda høyere rødglød selvom den ytre og større kulen fremdeles er svart og holder adskillig lavere temperatur?

  Mange nekter ganske prekært for dette og belærer oss aldeles overstadig om alternativene, eller de orker ikke tanken engang. Mens allerede glødelampeforsøket med alufolie og amperemeter dreper.

  Hvorfor så prekært å måtte ta seg både f… og meget sterk medisin imot noe så elementært og obligatorisk?

  Kan det for eksempel skyldes et politisk vedtak bak lukkede dører hos klima- religionen inni klima- kirken ved håndsopprekning og applaus om hva ”vitenskapen!” skal komme frem til?

  (Det har nemlig jeg en stygg mistanke om.)

  Og jeg har ikke drøftet et bidige Foton. Kun klassisk blikkenslageri.

  Hvor det først og fremst gjelder å ikke føre falsk regnskap rett inn i synet på folk og håpe det står.

  Så må dere tenke litt over å kjøle den ytre ståltanken vacuumtanken med flytende helium, ellers må vi plassere forsøket i bane og uten ståltank ute i Kuyperbeltet, ja i Oortskyen. Men alle disse 3 alternativer er meget dyrt. Snø og null celsius er nok da dramatisk billigere og bedre. Eller vi kunne overveie flytende nitrogen eller tørris. Nei, jeg har heller sans for null celsius, som er billigst og best.

  Tanken vil da ligge der nedgravet og smelte snø for 500 watt ved thermisk likevekt.

  Det var en fyr, han titulerte seg som ”Sivilingeniør” som irettesatte meg og publiserte at varmen tilbake fra det ytre skallet av passelig varmt jern, en ovns- skjerm,… ville prelle av og av- vises på den indre kanonkulen av klassisk støpejern på grunn av en ”resonans..” fordi den indre kulen har høyere temperatur. Men da må jo den indre kulen plutselig være et helt blankt speil så det bare preller av,…, og ikke en klassisk støpejern kanonkule.

  Bjørnbom har anvendt begrepet ”Fotoner” og ”arbete” forskjellig fra varme. Men jeg fra-råder slike klassisk mekaniske forklaringer i Microchosmos. Vi har mer enkle og effektive metoder i kjemien.

  Jeg tenker heller elektromagnetisme og radiobølger og får da ikke slike vansker. Lyset er efter min forstand ikke kvantemekanisk og partikulært og materielt. Like lite som radiobølger er materielle. Det er lysets randbetingelser som er kvantemekaniske og partikulære og massive og materielle.

  Men hold rede på disse tingene Bjørnbom, det er svært primært og elementært.

  Argumentet gjelder videre generelt for molekylær diffusjon og osmotisk trykk og for elektrisk ledning og mulig isolasjon.

  Jeg råder også til å adaptere den tanke at hverken varme eller lys er materielt. Det er ingen sandstorm og det er ikke ”partikler”. Men det er energisk og så reelt som vi bare kan ønske oss det. Det er former og virkemåter av annen og reell materie.

  Om vi lyser opp et kinolerret med en svak prosjektør og på rødere farve, og dernest går på med en adskillig sterkere og hvit prosjektør eller til og med tenner på fullt flomlys bak lertretet så lyset flømmer og stråler ut fremover…….

  …. så hindrer eller blokkerer ikke det sterkere lyset i det hele tatt den svakere og rødere prosjektøren i å lyse opp lerretet, med den følge at der blir lerretet enda noe lysere enn det ellers ville vært. Den ene lysstråle eller den ene varme kan helt uhindret passere den annen og blande seg med den annen og heve felles- varmen eller felles- amplityden eller felles- lyset der hvor det går isammen. Skjer det noe annet så må det skje materiell endring i randbetingelsene altså ledningsevnen i feltet.

  Det superponerer må vite, og konkurerer slett ikke om plassen, feltet, eller rommet.

  Men her er det nok mye gammel politisk religiøs overtro ute og går, og det kun for at vippe hatten av James Hansen. Men Hansen er da mann for sin hatt?

  Holder vi et hvitt, eller like gjerne også farget papir foran en kraftig lampe, ja, så vil lampen lyse enda kraftigere ut enn om den ikke hadde hatt et slikt papir foran, som kastet gjenskinn tilbake til kilden. Bare prøv. Andre begreper om dette skaffer en selv bare svære vansker med regnskapene, og med energiens permanens.

  Denne gamle overtro om at varmen kun går fra et varmere til et kaldere sted skyldes nok at det vanligvis er kjøligere i periferien, noe som i sin tur skyldes Big Bang og universets skabelse. Men vi kan exellere i unntak fra den samme regelen på lokalt hold.

  Roy Spencer har nylig skrevet om det samme, og innskjerpet dette med temperaturen i omgivelser og yttervegger, ”Værelses-temperaturen” i systemet vi drøfter.

  Alt som holder over 0 Kelvin stråler og varmer opp alt annet ganske uvegerlig, u- aktet hvor høy temperatur det allerede måtte ha. Ta for eksempel vekk termostateringen og kjølingen med snø av ytterveggene i forsøket jeg beskrev, og temperaturen i den centrale kulen, ja i glødetråden med, vil uvegerlig da begynne å stige fordi det da vil begynne å varmes opp mer enn før av ytterveggene, hvis temperatur vil begynne å stige av mangel på effektiv kjøling. Omvendt, om vi begynner å kjøle utvendig heller med tørris,… ja så vil det droppe litt helt inn i centrum også. Slike ting plikter man at huske og skjønne og redegjøre for først.

  Spør Roy spencer om man ikke tror meg. men dette er virkelig elementært.

  Selvfølgelig varmer jorden også opp solen og hever dennes overflatetemperatur, fordi den står der iveien for solskinnet. Bare at jorden er så knøttliten i forhold at effekten er neglisjerbar.

  Den svarte ovnsskjermen varmer opp og hever temperaturen i den rødglødende ovnen bak ved samme fyring. Og har man det for kaldt omkring et bål eller et stearinlys så brenner det dårligere.

  Dette er så primær og viktig kunnskap i laboratorieteknikken og ingeniørkunsten og ordens og oppførsels og orienterings- læra at vi slett ikke bør tillate det nedkjempet og forhånet og etnisk utrensket av prekært religiøse, om aldri så ”post- moderne” årsaker.

 125. Gunbo, troligtvis har du rätt i detta. Att Åkesson är frustrerad över att många svenskar har indoktrinerats i att både känna trygghet och stolthet i ngn nationell identitet har blivit ngt skamebelagt.

  Jag håller med om den beskrsivningen.

  Viljan att öppna ögonen för detta är inte annorlunda än alla de partier som menar att medborgarna borde vara med ’medvetna’ om sin klasstillhörighet, eller orättvisorna som en sådan sägs medföra. Eller sin könsidentitet, och hur denna påstås (omedvetet) forma allt man gör. Eller sin roll i ett påstått ekologiskt och/eller hållbart perspektiv på samhället och hur det måste utformas.

  Som du mycket väl vet finns det många som tycker att Al Gores film skall vara obligatorisk indoktrinering för våra minderåriga medborgare. Att inte förakta midsommar, lucia, eller andra traditioner är extremt milt i jämförelse. Vad jag kan se finns där ingen som kräver att alla måste hylla detta eller ’renas’ från alla alternativa traditioner.

  Det är lite roligt, många här har påpekat för dig vilka totalitära undertoner och strömningar som ganska öppet förordas av klimathotssekten. Som du kategoriskt har försökt avfärda.

  Men nu plötsligt, om någon säger att vi visst kan ha skolavslutningen i kyrkan, då plötsligt låtsas du vilja värna mot totalitära tendenser. Som du ju förnekat så ihärdigt där de verkligen finns …

  V<d jag kan se har du fortfarande inte, trots många försök, lyckats etablera ngt som kan betecknas som 'odemokratiskt parti' … däremot har du avslöjat väldigt mycket annat unket tankegods.

 126. Ulf L

  Gunbo #123
  ”Att utsätta någon för assimileringspolitik har totalitära undertoner.”
  Det är inte en fråga. Det är ett påstående och en tolkning av vad Jimmy menade. Rimligtvis är det han som ska svara på frågorna. Vad tror du han kommer att svara och framför allt, kommer du att tro på det han säger?
  Om han nu förnekar din tolkning och ger en annan och du inte tror honom, då klassar du SD som ett odemokratiskt parti på din föreställning av vad de menar.
  Jag tvivlar inte på att det finns odemokratiska element i SD, lika lite som jag tvivlar att det finns sådana element i F!, V och MP. Det är inte otroligt att de finns högre upp i partitoppen hos SD än i de andra partierna. Men det räcker inte i mina ögon för att förklara SD som odemokratiskt.

 127. Christopher E

  #123 Gunbo

  Det är som jag skrev, ett behov av att måla upp demoner tycks finnas.

  Det är kanske lite passande så här i påskveckan att du försöker göra en särdeles stor höna av en mycket liten fjäder. En helt oskyldig lite tillspetsad kommentar om att lite nationell stolthet och respekt för traditioner kanske inte vore helt fel i alla lägen, gör du om till något mörkt och hotfullt och ”totalitärt” utifrån ett batteri av fördomar. Det är lite festligt hur du dessutom ända till senaste kommentaren tog den ur sitt sammanhang i ett försök att få det att låta sinistert.

  Du har inte oväntat inte på något vis lyckats visa att dina demoner är ”odemokratiska”. Fantasier om vad du tror att människor ”egentligen” tänker är tyvärr inte ens en indikation. Det är i nivå med hur du pådyvlar oss som helt enkelt konstaterar att klimathotet saknar stöd i empiriska data för att ”egentligen” bara ha ideologiska preferenser bakom vår skepticism.

  Koppla av nu och Glad Påsk på dig i vilket fall. En judisk/kristen högtid från mellanöstern lite lagom uppblandad med förkristna germanska inslag så att även icke-kristna mångkulturella som jag kan fira utan betänkligheter. 😉

  Förresten, jag bor västkusten. Här på ockuperad mark är vi inte så assimilerat svenska utan envisas med att elda på påskafton istället för på valborg som ockupationsmakten föredrar. 😉

 128. Carbomontanus

  #127 Christopher E

  Det var interessant. Bor du sør eller nord for Göteborg?

  Her i Oslofjorden fyrer vi ikke bål på påske og feirer dessverre heller ikke Valpurgisnacht. men demonstrativ fyring til 1.ste mai har jeg vært med på. Den snerpet puristisk fanatisk misjonerende innvandrer- religiøse og fremmedreligiøse okkupasjonsmagten har her i nyere tid tatt seg svært rå- stolt tilrette og ødelagt og forbudt Valpurgis- feiringen.

  Men i Niedersachsen på flatlandet har de ”Osterfeuer”. Og Steinerskolen har tatt det opp igjen.

  Og så har man ”Osterhaase”, påske- haren.

  Men vi feirer med påskeegg og det fineste synes jeg er om man kan finne gåsunger, salix caprea. Og til og med om det skulle komme narcisser. Men personlig feirer jeg ved å se etter blomstene.

  Vedr. nationalismen og tribalismen, så er det vel slik at med ondt skal ondt fordrives.

  Det er som med barnesygdommene at man skal vaksineres og utsettes for det i tide i moderate og svekkede mengder, for hvis man beskytter og skjermer barna for sterkt og forbyr totalt alt denslags, så går det på trynet i voksen alder. Det er som med religiøsitet. Man skal heller være ”fed up” i tide.

  Det er gammel visdom, sokratisk sågar, at ved allmenndannelse, ”Bildning” så utvides ens horisonter og man blir mere tolerant og mere chosmopolitisk. Og dette finner vi som viktig element i mange pedagogiske systemer.

  Fanatisme korelerer solid i folket med smalsporet og lavt dannelsesnivå.

  Kongemagten og Presteskapet har gjennom Universitetet innsett, og har virket dette forlengst. Jeg tror det er temmelig avgjørende for mulig demokrati og velstand.

  Det er til og med kommet inn i The UN declaration of Human Rights. article 26.

 129. Gunbo

  Tack alla för ett förväntat meningsutbyte!

  Ultrahögern försvarar naturligtvis ultrahögern. Men ni tycks ha glömt SD:s historia som partiledningen nu förtvivlat försöker tvätta bort. De insåg naturligtvis att ett parti med nazistiska och rasistiska åsikter aldrig kommer att få in en fot i den svenska politiken. Så de omformulerade partiprogrammet och utlyste nolltolerans för att tilltala bredare folklager. Om de hade velat ta avstånd från sina rötter hade de ju kunnat bilda ett helt nytt parti. På grund av nolltoleransen får de ju nu utesluta stora delar av sina partikamrater för att bibehålla den mysiga fasaden.

  Önskar er Glad Påsk med följande klipp!
  https://www.youtube.com/watch?v=zurWFVMw8OU

 130. Ulf L

  Gunbo #129
  Vänsterpartiet har gjort samma resa också på 25 år, från ett stalinistiskt till ett demokratiskt parti. Gudrun Schyman var medlem i ett maoistiskt parti men inge ifrågasätter hennes demokratisyn åtminstone i media.
  Om vänsterpartiet kan ändra sig varför skulle nationalister eller till och med nazister inte kunna ändra sig.

 131. Ulf L

  Gunbo #129
  Vänsterpartiet har gjort samma resa också på 25 år, från ett stalinistiskt till ett demokratiskt parti. Gudrun Schyman var medlem i ett maoistiskt parti men få ifrågasätter hennes demokratisyn, åtminstone i media.
  Om vänsterpartiet kan ändra sig varför skulle nationalister eller till och med nazister inte kunna ändra sig.

  Att kalla oss som inte håller med dig och inte vill stämma in i (tanke)fångarna kör för utrahögern är lite väl grovt. Det har du verkligen inga skäl att göra.

 132. Christopher E

  #128 Carbomontanus

  Jag bor i Halland. Här var länge traditionen att göra eldar på påskafton mycket stark, medan man i princip inte såg några eldar på valborgsmässoafton. Kulturområdet för påskeldar i Sverige är i väster. Bohuslän, Göteborg och Halland. Det senaste årtiondet eller så har traditionen avtagit allt mer. Det lär bero delvis på kulturpress från valborgsmässoområdet, men jag tänka mig att större omflyttning inom landet gjort sitt till också. Ungdomarna har också andra intressen numera. Det var tidigare en sport i varje grannskap att samla ihop bränsle till den största påskbrasan. Vilka ungdomar hinner det idag när att hänga över sociala medier på sina mobiler har företräde framför allt annat? Personligen tror jag också att förbudet mot smällare tagit lite musten av det skojiga för alla små blivande bombtekniker och pyromaner. Min generation kan rabbla upp alla sorterna; ettöres, femöres, ryssar, kinapuffar mm

  I den by där jag bor är dock traditionen stark. En rejäl påskeld tänds varje år på en udde i ut i havet:

  http://hn.se/image_processor/1.1584692.1333642445!/image/774217392.jpeg_gen/derivatives/full/774217392.jpeg?maxWidth=650

  Här är en kul bloggpost om påskeldens kulturområde:

  https://hogtider.wordpress.com/tag/paskeld/

 133. Gunbo, istället för att reda ut vad du nu faktiskt kan tänkas ha menat med ’odemokratiskt parti’ staplar du nya obegripliga fraser såsom: ”Ultrahögern försvarar naturligtvis ultrahögern”!?

  Det är svårt att läsa det som annat än ännu ett förvirrat försök att rädda det emotionella virrvarr du redan travat upp. (Och om inte behöver du reda ut vad du menar på ett redigt koncist sätt).

  SD är tex inte ngn ultrahöger, utan ungefär som 70-tals sossar, med lite (nationell- och) folkhemsromantik i grunden.

  Sen ser jag inte att SD har ’försvarats’ i någon relevant mening,, och än mindre att de som ifrågasatt dina märkliga etiketteringar skulle vara ’ultrahöger’, jag tror inte ens det finns någon gångbar definition av sådan(*).

  Vidare är det lustigt att du (så typiskt för just vänsterpolitiker) försöker med ” ni tycks ha glömt SD:s historia”. Jag kan inte se att någon ’tycks ha glömt’ något relevant alls. Dvs du bara försökte med ett ’debattknep’. Och även de epitet du sen försöker med är ju just smutskastningsförsöken från dem som idag tappar väljare åt det hållet.

  Jag ser noll problem med att ett parti som är (med marginal) Sveriges tredje största, och som siktar på att klättra upp ytterligare pinnhål där, har nolltolerans mot dylikt bland aktiva partimedlemmar.

  Jag köper heller inte dina (och övriga PK-poserandes) uppmaningar om vad andra skulle behöva göra för att ’markera avstånd’ mot dina/era bilder som ju främst är politiska smutskastningsetiketter. Tvärtom, du/ni gör ju ert yttersta just för att kleta på mer smuts som ni sedan vill peka på, dvs ännu en gång ett skenheligt debattknep bara.

  Så vi är egentligen fortfarande kvar på samma ruta: Du har hävdat att ett av riksdagspartierna är ’odemorkatiskt’ och när du ombads att klargöra vad detta öht skulle innebära kom där inget annat än virrig ordgröt om allt märkligare saker …

  (*) Däremot stämmer det förstås att hela den mer demagogiska vänstern gärna vill kalla saker för ’höger’, inte sällan just andra grenar av (som tex national-) socialismen. Men falska beteckningar är ju helt centrala i deras MO.

 134. Glad Påsk själv förresten, och alla andra med!

  Alltså även ni som tror att samhället äntligen skulle bli bra, och folks tillvaro därmed bättre och vedermödorna försvinna, bara rätt politiker finge sitta vid skutans roder!

  😉

 135. Christopher E

  En kvalificerad kommentar med speciell hälsning till Gunbo och andra närsynta som inte känner igen dålig journalistik rakt framför näsan:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svts-svar-pa-kritik-sanker-fortroendet_4456063.svd

  Och som avrundning; huvudpersonen själv tar det lugnt och spelar på precis rätt strängar för att räkna hem sympatirösterna:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jimmie-akesson-jag-kanner-mig-inte-fornedrad_4456167.svd

 136. Carbomontanus

  @alle inklusive Christopher E #135

  Det viser seg at både Skavlan og Åkesson er fornøyde med intervjuet og synes de kom vel fra det, så situasjonen synes dermed å kaste det mest uheldige lys over alle kommentatorene og hele kritikerstormen.

  Apropos påske og bålbrenning Osterfeuer, som på merkelig vis synes å ha etablert seg i Göteborg- området og synes å være kommet fra Friesland og Holland….. , så kan man lete det opp på Wikipedia.

  Man brenner hexer og vonde vetter / rusk og rask efter vinteren, og enkelte steder har man til og med en stråmann på toppen av det store bålet til festivalen.

  Kan dere ikke gjøre det konkret og offisielt til påske , istedenfor å gjøre det implisitt i kommentarspaltene, og varsle det både til biskopen og til det kommunale brann og feiervesen?

  For en av hensiktene er jo å av- skrekke mulig u- ønskede innvandrere dessuten. Sånn skal det heller gjøres.

 137. Gunbo

  Carbomontanus #136,

  ”Det viser seg at både Skavlan og Åkesson er fornøyde med intervjuet og synes de kom vel fra det, så situasjonen synes dermed å kaste det mest uheldige lys over alle kommentatorene og hele kritikerstormen.”

  Bra kommentar! Skavlan är nöjd för att han inte svek SD-motståndarna och Åkesson är nöjd för att han än en gång fick ta på sig offerkoftan. 😀

 138. Christopher E

  #137 Gunbo

  Precis vad jag sa från början; Skavlans angrepp var direkt kontraproduktivt liksom den demonisering du eller tex Expressen ger exempel på. Skavlan har väl ingen större anledning att känna sig nöjd med det förstås. Så länge tonläget mot SD är vad det är ökar partiet i opinionen och ingen av belackarna tycks fatta varför utan kör på.

 139. Gunbo, nu har det gått en vecka sedan du började här, och tyckte att Skavlan ’klädde ju av Åkesson totalt”!

  Ngt sådant såg jag öht inte, utan bara samma gamla ’debattknep’ som bara appellerar till dom lättmanipulerade . Läs tex ChrE:s 1:a länk i #135 om ’upprepning’.

  Och även dem som bara vill se en smutskastningsmatch, och skrockagott när dyngan träffar. Men alltså en ’match’ där bara en sidan får hålla på. Du verkade glädjas väldigt åt just detta. Det är en väldigt barnslig (men säkert äkta) förtjusning du uppvisar där …

  Men sen, när folk faktiskt tog upp en seriös diskussion, kom du mest bara med tomma floskler och ffa etiketter. Ombedd att precisera sådant (som mest gav intrycket av att vara känslomässiga aversioner), som tex ’odemokratiskt parti’ kom där ingenting. Du skrev tom öppet att det handade om ’fjärrskådning’ igen.

  Synd! Du verkar i stort sett aldrig kunna motivera de saker du försöker hävda här.

  Men men, du fick iaf en sak rätt: ” Skavlan är nöjd för att han inte svek SD-motståndarna”

  SD-motståndarna är förstås främst alla andra partier. De som inte kan hantera, eller iaf helst skulle vilja slippa resultaten av demokratiska val. Skavlan kan mycket väl ha sett som sin uppgift att bistå i den ’kampen’.

  För de mer vuxna väljarna är dock ett sådant ’uppdrag’ (som han du menar han ’inte svek’) både lite problematiskt just ur demokrati-perspektiv. Och ffa går vi inte sönder av att någon i rutan får framföra åsikter eller politik och värderingar, som vi inte delar.

  Det är inte vi som vill tysta debatt, eller bara är rädda för att sådan förs.

 140. Kenneth Mikaelsson

  #138

  Jepp på det håller jag med… den största draksådd på länge är skapad… bra eller dåligt … beror på..

  fast har på känn att alla Dumbos får snart hett om röva…

 141. Appropå detta: Alltså hur intoleransen breder ut sig överallt där ffa vänstern och då de som vill posera som extra präktiga, får inflytande.

  Med tydliga paralleller både till det som diskuteras ovan, och i klimatdebatten. Men denna gång angående den allt värre vänsterradikalismen som frodas (ibland påtvingas?) på många universitet och lärosäten:

  Campus Left Begins to Implode

  Man hänvisar bla till denna (anonymt skrivna) uppgörelse från Universitetstiden: Everything is problematic – My journey into the centre of a dark political world, and how I escaped

  Där pekas fyra centrala pelare ut i den allt mer sektliknande intoleransen:

  Dogmatism, grupp-tänk, korstågsmentalitet, och anti-intellektualism

  Alltså precis samma fenomen som återfinns hos dem som vill upprätthålla klimatkyrkan respektive sjuklöverns privilegier

 142. Här har det diskuterats Skavlan och Åkesson så att, som Ingemar redan påpekat, tråden spårat ur 🙂

  Det får vi väl leva med och låta saken ha sin gång. Därför tycker jag att följande analys av intervjun av Lena Andersson borde vara med här som bränsle för att liva upp den fortsatta diskussionen:
  http://www.dn.se/ledare/kolumner/lena-andersson-sverigedemokraterna-i-ord-och-bild/

 143. Christopher E

  #142 Pehr

  Lena får väl skriva och berömma SVT/NRK för den ”journalistiska framgången” som övriga tusentals som hört av sig tycks ha missat… 😉

  Lena som politisk ledarskribent har givetvis i sin yrkesroll att demonisera andra partier än det tidningen representerar, men oavsett det bygger hon upp hela resonemanget på en valfilm och lösryckta citat precis som Skavlan.

  Vad har vi då? En valfilm som är rätt skruvad i sitt bildspråk, även om själva budskapet – att olika kostnader konkurrerar – är ganska okontroversiellt. Är det unikt för valfilmer att vara skruvade? Ska vi ta tex detta alster från Socialdemokraterna lika bokstavligt?

  http://youtu.be/ipGQSPmolrA

  Här framställs borgliga väljare som totalt känslokalla och omänskliga. En ”gräshoppa” blir moder Theresa relativt den beskrivningen. Eller med tanke på att de citat Skavlan upprepade nu börjar bli till åren, jämför gärna med hur politiker från andra partier än SD uttryckte sig i reportaget jag länkade i #199. Inklusive det parti ledarskribent Lena har som jobb att försvara.

  Men alldeles oavsett denna dubbelmoral från media, och oavsett SD:s kvalitéer, är det fel att tala om någon framgång för Skavlan av flera skäl som nämts ovan. 1. Ett soffprogram är inte rätt forum för skjutjärnsjournalistik. Och metoden att avbryta gästen ideligen för smattra nya anklagelser upplevdes som otrevlig och hånfull. 2. Inga andra inbjudna politiker har utsatts för samma behandling. 3. Publiken uppfattade att Åkesson var sjuk just av den sortens journalistik Skavlan presterade. 4. Det är tydligt att Skavlans mål att framställa Åkesson/SD som osympatiska slog bakut, och Åkesson fick publikens sympati. Detta tydligt visat av en osedvanligt kritisk tittarstorm, där vi vet att den stora bulken inte ens är SD:s väljare. Skavlans agerande blev alltså kontraproduktivt. Men skulle han verkligen ha ett politiskt mål till att börja med i denna typ av program?

  För övrigt tycker jag inte några partiers i Sverige valfilmer är något vidare. Vill ni se ett utländskt mästerverk, så är denna från Ronald Reagans omvalskampanj kanske den bästa genom tiderna:

  http://youtu.be/EU-IBF8nwSY

 144. Peter Stilbs

  Christopher E #143 – jo, jag minns väl Roy Anderssons valfilmer för Socialdemokraterna – de visades även på TV (TV4 ?) – jag minns jag reagerade på de absurda förvrängningar av verkligheten som avbildades.

  Men inte fick de någon kritik i media inte

 145. Carbomontanus

  @ ladies and gentlemen

  Nå må dere ta dere sammen og inn- se realitetene og situasjonen og la være at bare krangle her.

  Materien er ikke / inte / itte / Ikkje dia- lektisk. Den er massiv og molekylær og elektromagnetisk og energisk og vital sågar. Den kan være alvorlig infisert og den kan være prekær men itte dia- lektisk.

  Vi var ute og tok båten i Vindfangebukta. Og underveis så jeg at nå blomstrer selja, Salix caprtea L. . på 50 moh i Olsofeltet, slå den!

  Det noe av et viktigste vårtegn. Det er 4de april og normen er 25 April. Så var det mye / mycket hesteov / Tussilago farfara L. at se langs veien.

  Vi var ute i Vestby hos ”Bauhaus” og kjøpte remedier / betalte i kassen. Det siste skal man unnå så langt råd er.

  Men motoren / maskinen starrrrr- tettttt efter vinteropplag.

  Dette vil kunne gå bra, og vi vil da kunne drøfte hval og andre vesener i miljøet og i fjorden.

  Vi har nu seifiet Gadus virens L. samt Alliaceae & Solaneaceae & Cucurbitaceae L. til middag, så nå må dere ta dere sammen. Og jeg bruker Borg Viking øl, men min presumtivt hulde viv søfra vil ha Hansa-øl.

  Påskemorgen slukker sorgen
  Slukker sorgen til evig tid
  Den har oss givet
  Lyset og livet
  Lyset og livet i dagning blid
  Påskemorgen slukker sorgen
  slukker sorgen til evig tid.

  SANN!

  Det er Johan Nordahl Bruns berømte psalme.

  Den samme J.N Brun, senere svært dyktig Biskop i Bergen, var GURU i Det Norske Selskab i København og skrev også:

  For Norge Kjempers fødeland
  Vi denne skaal vil tømme
  Og naar vi først faar Blod paa Tand
  Vi søt om Frihed drømme.
  Saa vaagner vi vel op en gang
  Og kaster Lænker, Baand og Tvang
  For Norge kjæmpers Fødeland
  Vi denne Skaal vil tømme.
  SANN2

  Så nå må dere virkelig ta dere sammen og følge med i tiden.

  Denne Skavlan er da kun en bagatell,-…… og heve blikket og se opp for miljøet og situasjonen og gjøre det beste ut av den. Ikke drive der og fompe og la dere kue av okkupasjonsmagten., Men følge med i klimaet og i floraen og i Maskinen.

 146. Nu efter noggrann analys i denna tråd har tydligen Reagans valfilm utsetts till en av de absolut bästa (fast den övertygade nog inte många afroamerikaner som måste känt sig exkluderade). Valfilmsfrågan verkar uttömd men då både Lena Andersson och Roy Andersson har nämnts så kanske diskussionen nu kan övergå till frågan om vem som är Hugo Rask 🙂

 147. ThomasJ

  Apropos Skavlan vs Åkesson, värt att lyssna på:

  https://www.youtube.com/watch?v=fOO4w3TToek

  Mvh/TJ