Elpolitik är att välja

elpolitik

Politik är att vilja. Ett bevingat ord av en politiker som gav väljarna tre varianter av elförsörjning. Linje 1, 2 och 3 om kärnkraft. Ett sammelsurium som vi lider av än idag. Det gjorde att en teknisk / vetenskaplig fråga blev till en vänster / höger fråga i politiken, men också enträget drivet av de, som kallar sig den breda mitten.

 • Hur ser förutsättningarna ut idag
 • Vilka teknikval finns
 • Vad behöver vi göra och vem ska stå vid rodret

När ett långvarigt nedrustat elsystem  ska rustas upp ligger en travesti nära till hands. Politik för el är att välja. Och då ska alternativen vara fria från orealistiska ideologier. De bör förpassas till historien. Det är ingen överdrift att säga att energipolitiken kännetecknats av inkompetens, önsketänkande och fanatism. Ingen myndighet med tydligt ansvar för helheten har funnits.

Alla energiöverenskommelser hade skrivningar som inte förbjöd  kärnkraft, men var bjudningar med armbågen. Inte en stabil grund nog för stora investeringar med lång återbetalningstid.

Vi måste bort från myterna om att alla kraftslag behövs och att vindkraft är billig el här och nu.

Hur ser förutsättningarna ut idag

Vi har ny regering som åtminstone säger att man jobbar intensivt på att återskapa ett stabilt elsystem med tillräckligt effekt tillgänglig där den ska användas. Alltid. Naturligtvis en god ansats för det viktiga arbetet. Det finns ingen quick fix att laga det som raserats i decennier.

Man uttrycker att vi måste ha planerbar kraft i systemet. Samtidigt ges tillstånd för havsbaserad vindkraft i stor skala. Myndigheterna har bemannats med generaldirektörer och personal vars viktigaste uppdrag varit att göra allt för att bygga vindkraft och uppnå målet 100 % förnybar el till 2040. Det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att inom rimlig tid få myndigheter och statliga institutioner att anamma nya direktiv. Det håller inte att ha övervintrare, som under passivt motstånd väntar på bättre tider. Chefer och andra nyckelpersoner måste bytas ut. Den majoritet finns i riksdagen är inte överväldigande för ändrad färdriktning och av riksdagsdebatterna att döma är kunskapsläget där skrämmande.

reformer

Presskonferens 4 juli. Lägesuppdatering i elförsörjningen. Energi- och näringsminister Ebba Busch och Svenska kraftnäts GD Lotta Medelius-Bredhe.

Energi- och näringsminister Ebba Busch bjuder in till pressträff – YouTube

Den här pressträffen inger faktiskt lite hopp om en nyktrare elpolitik. Men nu gäller det att snabbt gå från ord till handling. Mer verkstad ska inte vara att snabbt ge tillstånd till tre stora havsbaserade vindkraftparker. Kriegers flak,  Kattegatt Syd och Galene – de senare utanför Hallands kust. Vart har de tydliga formuleringarna från valrörelsen om att se till att Vattenfall får ett tydligt uppdrag att få igång processen för ny kärnkraft. Inte ens ministerstyre är något nymodigt för Vattenfall. Centerpartiet krävde samtidigt motsägelsefulla satsningar på vindkraft, lägre elpriser och bättre lönsamhet. (Maud Olofsson i DN Debatt. MP kuppade bl.a. in Tomas Kåberger , känd kärnkraftmotståndare i VF:s styrelse. Ref. Lise Nordin).

Vilka teknikval finns?

Förståelsen finns att vi måste ha planerbar elproduktion. Vi måste ha tillräcklig effekt tillgänglig när och där behovet är. Alltid.

Börja med att avfärda  myterna. Varken solkraft eller vindkraft är billig eller snabb att bygga i den mängd som krävs. Den uttalade politiska nya inriktningen är att alla kraftslag ska behandlas lika och betraktas på  systemnivå. Där krävs också en klar definition av vilken säkerhetsnivå vi ska ha. Det är och en myt att alla kraftslag behövs. Vindkraftens volatilitet äter lönsamhet för övrigt investerat kapital i elproduktion i vilket nät som helst.

Klimatpolitiken måste bringas i fas med möjligheterna att förse projekten med el. Att dubbla vår elanvändning till 300 TWh / år kommer inte att gå inom antagen tidsramen.

Planerbar el är kärnraft, fossilkraft och vattenkraft. Vind- och solkraft är per definition intermittenta och kräver reglerkraft eller lagring. Som inte finns. Vindkraft går bara i kombination med fossilkraft. Ett sämre alternativ – men ett alternativ.

Alternativ 1 är att bygga ny kärnkraft med reaktorleverantörer som visat att de håller budget och tidplaner. Bevilja ny effekt efter en genomförbar försörjningsplan.

Alternativ 2 är att fortsätta bygga vindkraft till lands och havs. I erforderlig skala måste inhemsk effektreserv finnas och exploatörerna åläggas att säkerställa det. Då är fossilkraft nödvändig, men syftet är att den ska bort.

Så länge det saknas möjligheter att lagra el eller lagstiftning, som medger att människor bara jobbar när det blåser är resonemangen om att hålla industrin med el från vindkraft ungefär som att diskutera om enhörningar gnäggar. (P-O Olsson, GP Ledare)

gas vind

Alternativ till kärnkraft?

Den västerländska vurmen är behäftad med så stora avigsidor, att den är ogenomförbar för att ersätta fossilkraft. Sverige har lite av fossilkraft. I praktiken bara när vi med vår försvagade kraftbalans på grund av avveckling av reaktorer importerar el.

Förutom myten att vindkraft är billigt fungerar den bara i kombination med reglerkraft i beredskap hela tiden. Vattenkraftens möjlighet att balansera mer vindkraft finns inte. Det minst dåliga är gaskraftverk. Det visste Vattenfalls tidigare VD Magnus Hall första dagen på jobbet, men fick rätta in sig eller gå.

Tiden som fripassagerare måste nu vara över. Att ha en större andel intermittent oplanerbar el än runt 20 % är mycket dyrt. Bidraget till kraftbalansen räknas optimistiskt till 9 % av installerad effekt. Det kapital som investeras i vindkraft utnyttjas dåligt. Kalkylerna är ofta önsketänkande med för långa avskrivningstider. När det blåser bra ger det överproduktion och låga priser. När inte blåser och priserna bättre finns ingen el att sälja. Gaskraftverken, som krävs för att systemet ska fungera, får inte utnyttja sitt investerade kapital då de förutsätts hålla tillbaka när vindkraften levererar. Sammantaget som system är det inte billigt. Lindrigt sagt. Subventioner eller genomslag på elpriserna är dyrt och fel tänkt.

Vad behöver göras och vem kan stå vid rodret

Någon måste få ansvar för helheten i landets elförsörjning. Uppdaterade regleringsbrev till myndigheter är bråttom. Nya ägardirektiv till statliga bolag likaså.

Svensk kraftnät. Energimyndigheten. Energimarknadsmyndigheten. Vattenfall AB. LKAB. Alla aktörer i den för landet otroligt tunga framtidsfrågan.

En gång hade Vattenfall ansvar för god elförsörjning i hela landet. Det är knappast en genomförbar idé att återreglera elmarknaden. Det naturliga är Svenska kraftnät, men helst uppdelat i totalansvar för av eltransmission och  övervakning av elproduktion och tillståndsgivning.

Svenska kraftnäts ledning har skött sitt ansvar ganska bra, men varit för mesiga gentemot regeringar av olika färg. De har varnat för döva öron för dagens situation. En bra rapport var LMA 2021 Långsiktig marknadsanalys. En väckarklocka som gav dem uppdraget se på lagringsmöjligheter och svar gavs i Lagring av el – omvärldsanalys (svk.se). Finns inte i den skala som behövs.
Lagring av el – en (oroväckande) omvärldsanalys – KlimatupplysningenLagring av el – en (oroväckande) omvärldsanalys – Klimatupplysningen

Vattenfall har diskvalificerat sig själva som kandidat att ta ansvar för helheten i landets elförsörjning. De bör ändå reformeras i grunden. En statligt ägd dominerande aktör på marknaden kan inte med hänvisning till avkastningskrav tillåtas bortse från ägarens, det vill säga vår, säkerhet.  Man har under förespegling av en självständig aktör med lönsamhetskrav på en avreglerad elmarknad under politisk påverkan försnillat oerhörda summor för folkhushållet. NUON-affären, tyska brunkolet, stängningen av Ringhals R1 och R2 som de mest flagranta misstagen. Hundratals miljarder borta med vinden. Var fanns affärsmässighet och långsiktig avkastning där, Anna Borg?

Bara R1 och R2 avvecklades genom foglighet mot politiskt inflytande och konsekvenserna på systemnivå är stora. Kraftbalansen försvagades med 10 % av säkert tillgänglig effekt och med det också 20 TWh / år. VF missade inkomster redan 2022 på 40 miljarder och framåt per år. Det marknadspris det ledde till kostar abonnenterna 50 miljarder per år. Hade de behållits i drift under sin tekniska livslängd är det förutom stora pengar förlusterna i nätnytta.

Nuvarande VD Anna Borg måste bytas ut. Hon visar så diskret som möjlig ovilja mot kärnkraft med hänvisning till bolagets avkastningskrav. En märklig position med havsbaserad vindkraft i planerna. Bara Kriegers flak är en säker förlustaffär med runt 40 miljarder. Kattegatt syd lär inte gå bättre.

VF som delägare i Hybrit är olämpligt. En märklig anomali. Att hävda sig själv som fri aktör på elmarknaden och samtidigt vara delägare i Sveriges största industrisatsning någonsin. Hybrit och H2GS bör stoppas. Vilken fot står VF på då? Värna om projektet eller medborgarnas försörjning till rimligt prissatt el?

Energimyndigheten vars huvudsakliga uppgift varit att främja vindkraft och göra vad som krävs för 100 % förnybar energi, alltså bli av med kärnkraften, får nog ses som den myndighet med tyngst belastad bias. Klimatklivet administreras av Klimatmyndigheten som ger stöd exempelvis till vätgasstålprojekten i Norrland, Martin Hultmans forskning om klimatförnekelse och parkeringsgarage med solpaneler. Att de kan fås att växla spår när det brådskar är ingen sak som ordnas med uppdaterat regleringsbrev. I varje fall ingen kandidat att stå vid rodret. Egentligen är det enda att lägga ner Energimyndigheten och inrätta en ny med det rena uppdraget som teknikneutral myndighet i landets energiförsörjning.

Klimatpolitiska rådet bör avskaffas omgående. Det är en stressfaktor när politiken ska välja väg. De är MP:s baby och riggat för att försvåra att avvika från färdriktningen. Inrätta istället ett Klimatvetenskapligt Råd.

Sammanfattning och att göra

 • Sätt ihop en kompetent arbetsgrupp baserad på teknisk kompetens för att hamra ut vägvalet för att restaurera vårt elsystem.
 • Ge en institution totalansvar för landets elförsörjning. Förslagsvis SVK.
 • Ge Vattenfall en helt ny ledning, styrelse och VD, med kompetens och vilja att genomföra regeringens nya ägardirektiv, som också ska innehålla krav på att ta samhällsansvar i sina beslut.

Jakten på fossil koldioxid är det som driver. Värt att citera Dr Bruce Everett: ”Ekonomiska data och analyser visar varför elimineringen av koldioxid är onödig, inte önskvärd, omöjlig och kommer inte att hända.”

Mycket mer än så här erfordras inte för att göra ett rätt vägval.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Grunden för en regeringsförklaring efter valet 2026 om inte Ebba o Ulf får hjulen i rullning snart … !
  Vad kommer det nya partiet att heta?

 2. Benny

  Man undrar ju hur flummet i svensk energipolitik uppkom och hur den ska avlägsnas? Kan man skylla allt på EU eller är det bara klimathysterin, kanske ren korruption, inkompetens osv som skapat dagens situation? Givetvis kan det vara en kombination av allt detta som ligger bakom haveriet!

 3. Ann Löfving-Henriksson

  😇 klarspråk, ord och inga visor 😇

 4. SatSapiente

  Jag tror tyvärr inte att inläggets förslag går att genomföra förrän krismedvetandet ökat avsevärt.
  I klartext, det krävs ett (eller flera) längre elavbrott med allvarliga konsekvenser.
  Vi har ett maktsuget parti som är beroende av MP’s, V’s och C’s stöd för att återta makten. Detta parti har tidigare visat att man är villig att gå med på nästan vilka stolligheter som helst beträffande energipolitiken för att behålla regeringsmakten.

  #1 Magma
  Energi för Sverige?

 5. iah

  en bra teknisk genomgång och den politiska dimensionen är fruktansvärd eftersom ingen reagerar. först har vi miljöpartiet som vill förstöra naturen, fågellivet, insekter, flyttfåglar men också hindra fiske. EU vill ju i sina nya direktiv att vi skall återställa naturen som den var på 50-talet-efter miljöpartiet kommer landsbygdspartiet, lrf och alla andra som påstår sig värna landsbygden men som snarare säljer ut landsbygden till förmån för ataden

 6. Ivar Andersson

  I Tyskland lade man ner de tre sista kärnkraftsreaktorerna. Samtidigt rev man ett samhälle för att kunna bryta mer brunkol. Hur galna är tyskarna?

 7. Håkan Bergman

  Ivar A. #6
  Så här galna.
  https://www.politico.eu/article/rust-belt-on-the-rhine-the-deindustrialization-of-germany/

 8. Anders

  #1 Magma: ”Elpartiet” 😉

 9. Anders

  #1 Magma: eller ”Kraftpartiet” 😉

 10. Håkan Bergman

  Fit for 50 Hz!

 11. johannes

  Serien Exit i avsnitt 1 säsong 3 innehåller några cyniska utlägg om hur vindkraftsinvesteringar fungerar.

  Vem äger egentligen vår vindkraft? Vart kommer pengarna ifrån?
  Här jagar bankerna oss för 500 lappar som måste redovisas, annars utgår staten/bankerna att de är svarta, men ställer inte en enda fråga om vindkraftskapitalets ursprung.

  Vi står inför två val: Kompletta idioter eller mutade politiker.

 12. Svenning Ericsson

  Tack. Artikeln baseras på klara men för Socialistpartierna förbjudna fakta.
  Det viktigaste i nuläget är att förbjuda fortsatta politiska galenskaper. Socialismen har maktmålmedvetet förorsakat Sveriges folk extrema skattefinansierade förluster.
  För nu över samtliga medel ifrån ytterligare S tokstolleprojekt.
  Hybrit o H2GS. Vi skattefinansiärer vill nu att STEM redovisar avkastningen i form av nya industrier och arbeten på decennier av FOU ” satsningarna”. ,=Floskler och Undanflykter för mångmiljardbelopp.
  REDOVISA NU SAMTLIGA ”RESULTAT” .
  Verksamheten som bedrivs är exakt lika ”seriös” som Ponzibedragarens ”strategi” …
  Vad fn får vi för alla inbetalda ”FoU pengar ???
  Jo grova
  Skattebedrägerier.

 13. Lars Kamél

  Det där med att politik är vilja har fått många politiker att tro att politiska beslut kan genomföras även om de bryter mot naturlagarna.

 14. Håkan Bergman

  V hade en debattartikel i veckan som var i DN.
  https://www.dn.se/debatt/statliga-auktioner-ger-mer-el-fran-havsvindkraft/
  Där räknar man med att 30 GW havsvindkraft skulle ge 130 TWh per år, en kapacitetsfaktor på drygt 49 %!
  Tysk havsvindkraft hade 2023 en kapacitetsfaktor på 32 % ner från 35,7 % 2022.
  https://drive.google.com/drive/folders/1L3g1OssYtZi5VO58L-IDQpEa6N165FyC

 15. Dan

  Man ska kanske inte tro att utförsbacken för Europa och Sverige beror på enfald eller felaktiga ideologier.
  Jag tror att allt är om inte detaljplanerat så i alla fall uppmuntrat.
  Hur kan någon enda människa tro att förlusten av 3000 lantbruk i Holland är en fördel? Eller det helt snurriga kravet på återställning av våtmarker på jordbrukets bekostnad här hos oss?
  Vem vill ha 15-minuterstäder eller Global Banking Digital Currency?
  Eller chips under huden?
  Det är dags för revolt.

 16. Tege Tornvall

  Vi måste sluta tala om ”fossil” energi. Fossil är mineraliserade (förstenade) rester av döda växter och djur. De är hårda och synliga och lämnar avtryck, oftast kalkhaltiga. Man kan inte köra motorer på kalk.

  Oljemagnaten John D. Rockefeller fick 1892 en konferens i Genève att klassa petroleum (olja ur marken) som ”fossil”. Det gav intryck av knapphet, höll uppe priset och värnade hans nära-monopol Standard Oil.

  Ni styr grönvänstern spelet med denna påhittade term. De facto kommer nu utvunna bränslen från vanliga sediment av döda djurs och växters mjuka delar, alltså INTE fossil.

  De är till största delen ändliga men tillförs nytt material från senare tiders döda djur och växter, okänt hur mycket och hur fort. Dessutom bildas nya bränslen av ursprungligt kol i olika föreningar under högt tryck och hög värme på större djup än där sediment bildas.

  Det har ryska och amerikanska forskare visat (Kudryavtsev, Kutcherov , Herndon, Gold m. fl.). Det är omtvistat men bekräftas av studien DCO (Deep Carbon Observatory). Där studerade 1.200 forskare världen runt åren 2009-2019 grundämnet kols ursprung, förekomst, egenskaper och betydelse.

  De fann att mer än 90 procent av allt kol som Jorden fått från fjärran kosmos sedan den skapades fortfarande finns i dess inre i olika föreningar, ända in i kärnan som t. ex. järnkarbider. De betonar kolets avgörande betydelse för Jordens liv och livets försörjning.

  Hur mycket och hur fort nya bränslen bildas av detta kol är också okänt. Men nu utvinns sådana på större djup än där sediment finns och bildas. Ingen brist tycks råda under överskådlig tid.

  Alltså dags att sluta sjunga med i ”fossilkören” och att tacksamt utnyttja denna energirika, billiga och lätt utvinna energiform. Sluta spela efter av alarmister uppfunna spelregler och byt till egna, verklighetsbaserade!

 17. Jan-Åke

  En klar vindstilla vinternatt och minus 20.
  Sedan en till och en till….
  Det räcker liksom att säga så.

 18. Björn

  Energifrågan visar på hur politikerinflytandet har orsakat stor skada på vårt tidigare rationellt drivna elsystem. Nedmontering av kärnkraftverk och tillbakadragande av ytterligare planerade verk, visar på galenskapen. Den förlorade effekten har ersatts av vindkraft som man de facto vet, bara levererar effekt när det blåser. Hur är det möjligt att vi har låtit klimatfrågan skapa ett sådant här intellektuellt haveri? Vår baskraft har blivit reglerkraft till dessa undermåliga vindkraftverk. De sista dagarnas minuspriser på elen visar på eländet. Problemet pekar på att det istället är vindkraften som skall stängas ner när den levererar för mycket. Samla alla vindkraftverk och även solkraften sektionsvis i kluster, vilka efter behov kan stängas ner regionsvis. På så sätt får vi en mer funktionell baskraft som fungerar på det sätt som det är tänkt och där vindkraften istället kan användas som komplement. I övrigt så blir baskraftens intäkter som det nu fungerar, minskande i proportion till hur stor vinden är, vilket naturligtvis är helt orimligt.

 19. Tege T #16,

  Jag ser inte riktigt relevansen av detta. Varför skulle alarmister – annat än möjligen Peak-Oil troende – bry sig om varifrån de fossila bränslena kommer? Alarmisterna vill inte ha ökad CO2 i atmosfären, oavsett hur mycket eller hur lite sådana bränslen det finns.

 20. Jan

  Kommentarer till hur vindkraften beskrivs av Public Service som är källan från vilken de flesta av väljarna tar din information.
  https://naringslivets-medieinstitut.se/icke-vindkraftsproducerad-el-overflodig-menar-svt/

 21. Ann Löfving-Henriksson

  Evert o Mats, samtidigt som ni bjuder oss på en suverän sammanfattning av vår bedrövliga situation när det gäller energiförsörjningen har FN-chefen Guterres utsetts till årets mottagare av SEPPs APRIL FOOLs AWARD – THE JACKON (en kolklump) och föreläsningen på Princetonuniversitetet som finns i bakgrunden till ert inlägg hindrats från att spridas.
  Återigen 😇😇
  (I all hast på grund av oerhört viktiga gäster varav en som inte tål ouppmärksamhet, 4 år, återkommer)

 22. tty

  #16

  Fossila bränslen är en helt adekvat term, eftersom de helt, eller nästan helt, kommer från fossila organismer. Växter när det gäller kol, huvudsakligen djur när det gäller olja, och bådadera när det gäller naturgas. Något som framgår tydligt bl a av ingående kolväten och isotopsammansättning. T o m diamanter innehåller oftast biologiskt kol.

  ”Men nu utvinns sådana på större djup än där sediment finns och bildas.”´

  Nej. Sedimentärt berg finns på djup över 20 kilometer i flera sedimentationsbäcken, vilket är mycket djupare än de djupaste oljeborrhålen. Men sediment bildas mycket riktigt inte på de djupen. De bara hamnar där.

  https://www.searchanddiscovery.com/documents/2010/10285moore/images/fig17.jpg

  De djupaste borrhålen i Mexikanska golfen är drygt 10 km,och då är man bara nere i Eocen (ca 50 miljoner år). Golfen började öppna sig och ackumulera sediment i Jura (ca 150 miljoner år).

 23. Tege Tornvall

  #19 Att tank- och kritiklöst tala och skriva om ”fossila” bränslen spelar alarmister i händerna. Med termen ”fossil” kan de klämma åt den olja ur berget de ogillar.

  I verkligheten bygger alla kolbaserade bränslen på samma kolatom eller CO2-molekyl oavsett varifrån. Inga är ”bättre” eller ”finare” än andra. Alla har samma ursprung. Hur kan runt 80 procent av världens hela energiförsörjning anses skadlig?

 24. Tege Tornvall

  #22 tty. Detta är väl ett cirkelbevis: ”Fossila bränslen är en helt adekvat term, eftersom de helt, eller nästan helt, kommer från fossila organismer. ” Vad är ”fossila organismer”?

  För att kunna skiljas från vanliga lämningar av mjuk vävnad måste väl ”fossil” vara mineraliserade = förstenade rester. Klart synliga var för sig och lämnande avtryck. Man kan hålla upp det: detta är ett fossil.

 25. Agneta Isacsson

  Vilken drapa! Tack till Evert och Mats. Själv har jag lyssnat på Jordan Petterssons intervju av journalisten och dokumentärreporter Robert Bryce från Austin Texas. De skyr verkligen inte orden utan anser att denna politik som västvärlden för är till och med kriminell och leder redan till att de fattigaste i världen svälter. Så klimataktivister kan också kallas antihumanister. Robert Bryce försöker att fokusera på de positiva initiativ som trots allt tas i världen och nämner även att Sverige nu pratar om att bygga ny kärnkraft. Tyskland däremot är på väg rakt ner i diket dessutom med ett självgott leende på läpparna enligt honom. Klara ej att länka men sök bara på Jordan petersson. 4 dar sedan.

 26. tty

  ”För att kunna skiljas från vanliga lämningar av mjuk vävnad måste väl ”fossil” vara mineraliserade”

  Ingalunda. Omineraliserade fossil är visserligen mindre vanliga än mineraliserade, men de finns, i synnerhet i arktiska miljöer, det finns t ex sådana som är 15 miljoner år gamla i Antarktis, och i bärnsten kan de vara mycket äldre än så (och själva bärnstenen är ju också ett fossil). ”Kemiska fossil” är också ett växande fält. Det gäller DNA, men även proteiner och en mängd andra organiska föreningar, bl a just i olja.

  Här t ex en 100 miljoner år gammal fågel i bärnsten:

  https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(19)30691-8

 27. Tege T #23,

  Det är obegripligt att du tröskar detta om och om igen. Var finns relevansen till klimatfrågan? Alarmisterna kan inte bry sig mindre om varifrån kol, olja och gas kommer. För dem handlar allt om att förhindra att CO2 kommer ut i atmosfären.

  Du kan kalla olja, gas och kol för ”koldioxidgenererande bränsle” om du ogillar ”fossilt”. Det är ju enbart en rent semantisk fråga vad det kallas och av ringa betydelse.

 28. SatSapiente

  EU ställer krav på laddinfrastrukturen:
  https://www.vibilagare.se/nyheter/eu-staller-nya-krav-pa-laddinfrastrukturen
  Kraven verkar inte ha mycket till verklighetsförankring.
  Var ska denna eleffekt komma ifrån, 600 kW (var 6:e mil) resp 2,8 MW (var 12:e mil)? Vindkraft – ladda när det blåser eller solpaneler – ladda när solen skiner?
  Har vi inte redan effektbrist under vissa tider, i varje fall i Sverige?

 29. Christian H

  EN utmärkt sammanställning av Evert Andersson och Mats Kälvemark. Vi har fått en energi- och klimatpolitik som styrs helt enligt de Orwellska deviserna: Okunnighet är styrka, frihet är slaveri och lögn är sanning. De styrande har nogsamt sett till att besätta de högsta posterna med folk som saknar den nödvändiga tekniska och naturvetenskapliga kompetensen. Svenska Kraftnäts generaldirektör, Lotta Medelius-Bredhe, är ekonom och har sysslat med budget- och andra ekonomiska frågor, Anna Borg på vattenfall har en magisterexamen i ekonomi och statskunskap, energiminister Ebba Busch har bedrivit akademiska studier i freds- och konfliktkunskap och klimatminister Romina Pourmokhtari har ingen akademisk utbildning alls, men har varit aktiv inom Liberalernas ungdomsförbund speciellt i miljöfrågor. Det är Ulf Kristersson som har haft det dåliga omdömet att utnämna ovannämnda ministrar. Han har valt ministrar som alla är yngre än han själv och har en liknade bakgrund inom ekonomi och statskunskap. Han vill nog inte ha någon minister med fackkunskaper, då de kan bli svårstyrda. Syftet är nog att själv framstå som den kunnigaste i regeringen. Jag tycker inte att det räcker med att kunna babbla och följa John att bli en duktig ledare. Dagens politiska ledare tycks ha glömt att de skall vara folkets tjänare. I stället verkar de sikta in sig på en karriär inom EU och FN med mycket högre lön. De har svikit sitt nationella uppdrag och underkastar sig totalt direktiv från Schwab på WEF och Ursula von der Leyen på EU. Parisavtalet, som inte är något avtal, och Agenda 2030 är ren idioti och borde snarast förpassas till papperskorgen.

  Jag tror att ett gott ledarskap grundas på kunskap, kritiskt tänkande och ärlighet och inte som nu på tro, aktivism oh dumhet. Därför behöver vi en annan typ av ledare, fackkunniga generaldirektör och ämneskunniga politiker och inte charlataner och dilettanter som de ovan nämnda personerna, vilka samtliga borde entledigas från sina uppdrag.

  Jag hoppas att de insikter som finns här på KU med tiden också når en bredare publik.

 30. iah

  ett vid sidan av konstaterande är att NBC och SKY ägs av ett företag i usa som heter COMCAST. företaget med över 20 millioner kabelkunder och mer än 27 millijoner bredbandskunder har deklarerat sin tro på klimatalarmismen. precis som SCHIPSTEDT så är man alltså för det som sker. det är nog dags att kartlägga ven som äger vad

 31. PS

  # 29 Christian
  Många + på de. /P

 32. johannes

  #28
  Vem skall sedan ladda ur dessa fina laddstolpar?
  På blocket är det just nu 91200 bilar till salu 2022 och äldre. Utav dessa är det 9000 elbilar dvs 10%.
  Fordonsflottan bestod årsskiftet 2022/23 av 4% elbilar.

  Verkar som om elbilsägarna inte vill äga sina elbilar längre.
  Dumheterna kanske självläker?

 33. Arne Nilsson

  Jag noterar att Kina bygger ett eller två nya kolkraftverk i veckan. Varför? Jo, de sätter upp stora vind och solkraftparker och som backup behöver de nåt som snabbt kan ge effekt. Därav kolkraftverk.
  Varför bygger de inte gaskraftverk? Därför att de inte har egen gas. När/om de får till några ledningar från Ryssland bygger de kanske om kolkraftverken. Så mitt tips till de som ska bygga vindkraftparker är:
  Gör som Kina, bygg reservkraftverk. Utan dessa – inga tillstånd.

 34. Ivar Andersson

  Koldioxidfobi eller växthusgasfobi är kanske ett lämplig benämning på dagens klimatpolitik?

 35. johannes

  Vindkraften verkar gå back. Kors i taket.
  80% av företagen redovisar förlust.
  Och då har de inte fått ta hela sin kostnad än.

  Vem och varför satsar då på nya snurrande förlustaffärer, speciellt i områden som är tokdyra att exploatera (havet).
  Varför är majoriteten ägda av skumma företag i länder utan möjlighet för insyn i dessa företag?
  Snurrande tvättmaskiner för gråa och svarta pengar?
  Varför vill politikerna detta?
  Vart är alla grävande journalister?
  Är detta bra för vår infrastruktur?

 36. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #19 och #27
  Du glömmer att diskussionen har handlat om det goda biologiska kolet och det onda fossila.
  Det finns en lag, reduktionsplikten, om det.

  Energimyndigheten:
  ”För att främja användningen av biodrivmedel har regeringen från 1 juli 2018 infört reduktionsplikt för bensin, diesel och från 1 juli 2021 även för flygfotogen. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från berörda drivmedel med en viss procentsats.”

  Men visst hopp har jag, som hävdar att för klimatet spelar det ingen roll, fått från Greenpeace som förstår att det är CO2-halten i atmosfären de vill sänka:
  ”Biodrivmedlen – vägen mot fördärvet.

  Det vi glömmer bort när vi klassar biogena utsläpp som klimatneutrala är att vi redan har stora fossila utsläpp också och att vår atmosfär är till på bristningsgränsen full med koldioxid. Denna behöver också bindas av växtlighet, men så länge vi släpper ut koldioxid, oavsett ursprung, i den takt vi gör idag så fylls atmosfären på och halterna minskar inte. Tidsperspektivet håller inte för att nå klimatmålen. Ju mer vi “räknar av” från vår naturliga kolsänka och vårt kollager, desto mindre binder dessa. Det blir alltså ett dubbelfel.”

  Om du sågar ned en björk och eldar upp den stiger CO2-halten i atmosfären, dels för att elden tillför CO2 och dels för trädet inte längre binder CO2.
  Det tar mer än 70 år innan ett nytt träd återställt status quo och på den tiden hinner du elda upp ytterligare träd.

  Länkar:
  http://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/reduktionsplikt/

  https://www.greenpeace.org/sweden/artiklar/greenpeace/biodrivmedlen-vagen-mot-fordarvet/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=16556625000&utm_campaign=g&utm_term=132348055577&gclid=EAIaIQobChMI2IShhfGYgAMVgTgGAB0MzAYpEAAYASAAEgIxu_D_BwE

 37. Håkan Bergman

  Gunnar S. #36
  Sen undrar man över två saker, hur många länder kan försörja sig själva med biobränsle och vad finns det för siffror, någotsånär tillförlitliga såna, på världens förbrukning av biobränsle? Fråga ett, inte ens Sverige alltså, utöver import av biobränsle som kan användas för reduktionsplikten importerar Värtaverket här i Stockholm regelbundet träflis från Baltikum och där har även förekommit båtlaster med, säkert ”certifierad” träflis från Brasilien! Fråga två, hur många svettiga statstjänstemän flänger runt i t.ex. Afrika och Sydasien och bokför träbränsle och kodynga som förbränns för matlagning och i någon mån för uppvärmning?

 38. ”Politik är att vilja.” Så inleds dagens utmärkta artikeln, men hur vet vi att politikerna verkligen vill att energiförsörjningen ska fungera? Är det inte så att makthavande snarare tycker att folk i allmänhet lever alltför gott och att energibrist är ett sätt att råda bot på detta missförhållande? Ligger inte elransonering närmre till än en förnuftig energipolitik?

  Kanske är det så att svenska politiker vill folket allt gott, men i sin okunnighet väljer fel väg. Efter ett halvt sekel som utlandssvensk vet jag inte, men när man tittar på kärnan i de ekologistiska argumenten framförda av franska politiker och debattörer är just det kapitalistiska ”konsumtionssamhället'”, d.v.s allmänhetens önskan om en god levnadsstandard, som utmålas som huvudskälet till ”klimatkatastrofen”. Det brukar inte vara någon större skillnad de två länder emellan. Enligt min mening är det fel att bara analysera landets energiförsörjning ur teknisk synvinkel, om man ska förstå dagens situation och vad vi kan förvänta oss framöver.

 39. BG

  Det är populärt att grilla, i synnerhet sommartid. Nu läseer jag att hållbar grillning är på gång, detta genom att använda elgrillar som går på ekoström.

  Undrar vem som levererar sådan?

 40. Bubo

  Ur artikeln: ”Alternativ 1 är att bygga ny kärnkraft med reaktorleverantörer som visat att de håller budget och tidplaner. Bevilja ny effekt efter en genomförbar försörjningsplan.”

  Finns väl två länder som har sådana leverantörer: Ryssland och Kina. Just Rosatom som leverantör (och delägare) stöp ju i Finland och min gissning är att det politiska klimatet inte är sådant att det skulle vara helt lätt att få godkänt.

  Även kinesiska leverantörer kan bli problem gissar jag. Många myndigheter förbjuder ju tiktok på jobbtelefoner och Huawei fick väl inte vara med på 5G-licenser. Tror det blir litet knepigt även där att få igenom dem som leverantörer av viktig infrastruktur som kärnkraft ändå är. Men det är ju en fri elmarknad, bara att satsa sina egna besparingar och försöka.

 41. Håkan Bergman

  BG #39
  Planerbart om man väljer att grilla mitt på dan med tysk solenergi, men vem fan ställer sig vid grillen då. Ska investera i en påse grillkol att ha i beredskap, vi har grillplatser i föreningen. Ska kolla om dom har ett grillgaller som tar en kastrull modell större så att man kan överraska grannarna med varm soppa om proppen går i vinter.

 42. Hans H

  #40 Bubo

  Något fel på Sydkoreas reaktorer? Bygger snabbt, håller budget.

 43. Lars Cornell

  #42 mfl. Jag har större delen av mitt liv arbetat i projekt ibland som projektledare. Då är det viktigt att förstå att ett projekt har en väl definierad början och slut. Samt att ”tid är pengar”. Ju bättre man lyckas att med realism planera en kort projekttid desto lägre blir kostnaden.

  Om tidplanen spricker så spricker också kalkylen. Och den spricker dubbelt. Dels genom att projektet blir dyrare men också genom att intäkterna från efterföljande drift skjuts på framtiden och att den ekonomiska livslängden sannolikt blir kortare.

  Det sämsta som kan ske är om projektet övergår till att bli en löpande verksamhet vilket ofta sker. Då tappar man all kontroll på sluttid och slutkostnad.

  En svårighet är att foga samman projektets krav på snabbhet med omvärldens verksamheter. Därför är en översyn av myndigheternas verksamhet betydelsefull för effektiva projekt. De som nu skall ändra lagar för tillståndsgivning av ny kärnkraft håller följaktligen miljarder kronor i sina händer.

 44. foliehatt

  BG, #39
  Ekoström måste vara ett nyord för vanlig växelström.
  Först far elektronerna åt ena hållet i kretsen, sedan studsar de tillbaka igen.

 45. Magma

  # 42
  Av de uppräknade leverantörerna ovan känns Sydkorea som det säkraste kortet …
  Jag ser emellertid inte skälet till att vi skall räkna ut oss själva … mer än möjligen att vi mer eller mindre sålt ut vår tunga verkstadsindustri …
  Någon sa emellertid att det handlar om vilja, och det ligger mycket i det – i vart fall så länge man inte vill någonting som går emot naturlagarna, som den politik som förts de senaste åren.
  Förra gången det begav sig så lyckades man bygga upp en helt ny verkstadsindustri i bland annat Karlskrona på bara några år. Man köpte management från USA (med sådär resultat) och Karlskoga och Uddeholm stod för stor del av verkstadskompetensen. Därefter byggde man samtliga reaktorer, utom en (om jag minns rätt), till den svenska marknaden, med ASEA och Westinghouse som huvudleverantörer, och ett flertal till den tyska (med KWU som huvudleverantör) och finska marknaden.
  ASEA finns kvar även om det numera heter Westinghouse, och även om svenska skolan styrt om så att yrkesprogrammen fört en tynande tillvaro i många år så borde det forfarande gå att mana fram god verkstadskompetens.
  Jag säger emellertid inta att de nya verken MÅSTE vara svensktillverkade men om vi till att börja med sållar bort skurkstater som leverantörer så är risken stor att kön hinner bli lång hos övriga om Ulf o Ebba skall dra frågan i långbänk …

 46. Torbjörn Lindkvist

  Och SVT agerar ”energiexpert” som vanligt och kallar allt utom sol-och vindkraft överflödigt
  https://naringslivets-medieinstitut.se/icke-vindkraftsproducerad-el-overflodig-menar-svt/

 47. Benny

  Magma, vem bestämmer vilka som är skurkstater? Är det något du läst i MSM så kan du vara säker på att det är USA-styrd media. Sen att USA är världens största skurkstat bekymrar tydligen inte många skrämmande nog. Och ingen skulle väl komma på tanken att beställa ett kärnkraftverk från USA om man kollar vilka som levererar och tillverkar kärnkraft med tanke på deras historia av krig, påverkan och sanktioner mot allt och alla!

 48. SatSapiente

  #46 T Lindkvist
  Jag har ett förslag. Gör som i Japan, ha ett 50 Hz nät och ett 60 Hz nät utan någon större möjlighet att föra över energi mellan näten. Varför Japan har denna märkliga lösning är för mig okänt, kanske en USA-initierad tekniköverföring efter WW2?

  Koppla all ”förnybar” (vind & sol) elproduktion till förslagsvis 60 Hz-nätet och låt övrig elproduktion mata 50 Hz-nätet.
  Låt sedan elkunderna välja mellan de två näten, kraftigt varierande tillgänglighet och pris eller stabil tillgänglighet och stabilt pris.
  Misstänker att elkunderna i 60 Hz-nätet skulle bli rätt få, utom de genuint renläriga förstås.

 49. Bubo

  #42
  Det kändes som Sydkoreas kärnkraftsindustri var på gång för en 10-15 år sedan, men verkar den avstannat betydligt. Det behöver ju inte vara att tekniken är dålig, det var ju litet korruptionsskandaler + att jag tror Fukushima påverkade. Nu är jag inte så insatt (har annat att göra) men vad jag vet så är väl de enda utländska de byggt de i Förenade arabemiraten (även där var det prat om korruption och kombination med vapenförsäljning för att få kontrakt) och de kontrakten skrevs ju 2009, började byggas 2012 och första stod väl klart 2021.
  https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=1050

  Åtminstone den första var försenad men de senare har nog gått hyfsat. De inhemska med samma reaktortyp blev alla försenade:
  – Kori 3 plan 2013 blev 2016, kori 4 plan 2014 blev 2019
  – Shin Hanul 1 plan 2017 blev 2022, SH 2 plan 2018 vet ej om klar.

  Vet ej varför de byggt så litet i utlandet, om det är medvetet eller om de helt enkelt inte fått kontrakt. Nyligen tappade de ju Polen till Westinghouse. W vet jag inte så mycket om, delar gick ju i konken pga att de drog över budget så mycket när de skulle bygga i USA. Om de bara har licenser nu eller om de fortsatt levererar eller om det är Kina som bygger (de har väl nåt samarbete där Kina utvecklat eget på W’s teknik)

  Man får ju alltid tänka, skulle jag vilja satsa 200 miljarder av mina egna pengar och gå in i ett samarbete på 15 år med Kepco? Nja knappast skulle jag säga och de flesta andra också vad det verkar iom att de inte får kontrakt (om de inte fått med Egypten?) . Man väljer hellre att gå in i vindkraft med mindre risk. Men det är upp till var och en att satsa egna pengar på ny kärnkraft.

  Det är bara att konstatera att det finns inte många leverantörer utanför Kina och Ryssland som levererar i tid och till budget.

 50. GK

  Okunskapen vad gäller energi och naturvetenskap inom riksdagen och regeringen förefaller monumental.
  Hur många riksdagsledamöter och regeringsmedlemmar kan skilja mellan effekt och energi?
  Hur många riksdagsledamöter och regeringsmedlemmar vet att energi och arbete är samma sak?
  Det måste vara väldigt knepigt att fatta beslut om hundratals miljarder kronor och som får konsekvenser för många tiotals år framåt utan att känna till fundamenta.

 51. Karl Erik R

  #39 och #41

  All grillkol görs ju av lövved. Därmed räknas den i samma kategori som all annan bioenergi. Utsläppen av CO2 är ju endast de som lövträden tagit upp från atmosfären under sin tillväxt.

  Fossilfri ( till 100 %) el finns inte. I el-mixen finns alltid en del fossil el.

 52. Claes-Erik Simonsbacka

  Den globala elproduktionen sjunker igen

  Den senaste rapporten från International Energy Agency Monthly Electricity Statistics, som inkluderar data fram till slutet av april, visar att för OECD-medlemskap var den totala nettoelproduktionen 803,4 TWh i april 2023, vilket minskade med 2,5 % på årsbasis. Denna minskning drevs av lägre produktion från fossila bränslen (-5,3 % på årsbasis), främst från koleldade anläggningar (-18,1 % på årsbasis).

  Produktionen av förnybar energi såg också en liten minskning i april 2023 (-1,2 % på årsbasis), eftersom lägre nederbörd under de senaste månaderna i Nordamerika påverkade vattenkraftproduktionen, och lägre vindhastigheter på norra halvklotet resulterade i lägre vindkraftsproduktion.

  Kärnkraften, trots nedläggningar av anläggningar i OECD Europa, ökade med 2,7 % på årsbasis i OECD-länderna.

  Den största minskningen var i Tyskland, där den totala nettoelproduktionen var 40,8 TWh i april 2023, en minskning med 13,0 % på årsbasis jämfört med samma månad förra året. Elproduktionen från kärnkraftverk minskade med 66,3 % på årsbasis, vilket återspeglar den planerade nedläggningen av de tre sista kärnkraftverken i mitten av april, vilket markerar slutet på kärnkraftseran för Tyskland. Elproduktionen i landet från fossila bränslen minskade med 14,6 % på årsbasis, främst drivet av nedgången av kol (-21,1 % på årsbasis), och produktionen från förnybara energikällor ökade med 4,8 % på årsbasis.

  IEA:s månatliga elstatistik innehåller elproduktions- och handelsdata för alla OECD-medlemsländer och elproduktionsdata för ett urval av andra ekonomier.

  Mvh,