Elnätet går mot katastrof

Dagens inlägg är skrivet av Peter Rudling som i många år drivit företaget Advanced Nuclear Technology International som arbetar med utbildning och rådgivning inom kärnkraftsbranschen. Dagarna före jul blev Peter intervjuad i Swebbtv där han la fram sin syn på vad Sverige borde göra för att ta sig ur den situation som vi befinner oss i. Idag har vi förmånen att få hans genomgång av de frågor som togs upp i programmet.

rudling
Peter Rudling styrelseordförande ANT International.

I programmet diskuteras den katastrofala situation som våra politiker har försatt oss i när det gäller elförsörjningen. Vi talar också om den enda realistiska lösningen vilken bygger på kärnkraft. Vi inleder med att diskutera fjärde generationens kärnkraftverk som nu är på väg fram och där Sverige, som tidigare var en ledande kärnkraftsnation, knappt har någon pågående forsknings- eller utvecklingsverksamhet. Vi diskuterar också:

 1. De grundläggande problemen med vind- och solel nämligen att denna el skapar instabila nät med risken för nätkollaps samt att mängden vind och solel som kan levereras är som minst när den behövs som mest (en kall vinterdag).
 2. De faktum att kärnkraften är den säkraste och renaste formen av energiproduktion betydligt renare än både vind och solel.

Fjärde generationens kärnkraftverk är en typ av reaktor som är mycket säker. Det enda som kan ske om man får en störning är att processen stannar av. Fjärde generationens kraftverk ger ett avfall som är radioaktivt endast i några hundra år till skillnad från dagens kraftverks avfall som är radioaktivt i hundratusentals år. I dagens reaktorer utnyttjar man inte allt uran, bara ca fem procent, för att producera el och värme. Med fjärde generationen används etthundra procent. Det ger att det blir ett väldigt bra energiutbyte.

Allt avfall vi har idag kan användas som bränsle i fjärde generationens verk. Även vapenplutonium som finns runt om i världen kan användas. Det gör att vi får på ett säkert sätt se till att detta försvinner och inte kan användas av terrorister. Även det uran som bryts och som blivit över vid tillverkningen av kärnbränslet, men inte använts idag, kan användas. Allt detta uran/avfall/vapenplutonium skulle kunna användas och driva fjärde generationens kärnkraftverk i tusentals år. Vi behöver således inte bryta nytt uran på väldigt länge vilket är en fördel för miljön.

Kina har redan byggt en experimentreaktor som blev färdigställd 2011 och de håller ny på att bygga en demoanläggning som blir klar 2023. De planerar redan att färdigställa en kommersiell reaktor som kommer vara klar 2030.

Det råder delade meningar om den nya generationens kärnkraft, som med allt annat. Debatten idag handlar mer om vem som har rätt än vad som är rätt. Man måste vara öppen, det som var sant för tio år sedan inte är sant idag. Energipolitiken måste modifieras efter de senaste rönen. Förbränning av stenkol som skördar många dödsfall är en viktig fråga. Faktum är att kärnkraften resulterar i minst antal dödsfall, se figur nedan:

safest
Figuren visar att fossila bränslen skördar flest dödsoffer genom olyckor och dålig luft, där förbränning av kol är värst. Det framgår också att både vind och solel är betydligt farligare än kärnkraften. Illustrationen hämtad från Cambridge House : International Mining Investment Coference 2018

Om vi ser på de tre kärnkraftsolyckor som skett i historien har den i USA under 70-talet inte skapat ett enda dödsfall. I den som skedde i Tjernobyl finns lite olika siffror men det är runt tvåhundra som dött och samma antal som kommer att avlida på grund av sköldkörtelcancer. I Fukushima avled många människor på grund av stress i den tvångsevakuering som gjordes, som dessutom inte var nödvändig. Men av direkt strålning fanns inga dödsfall i Japan.

Det folk inte är medvetna om är att det finns olika typer av reaktorer. Tjernobyl är den typ av reaktor som kommunisterna byggde i gamla sovjetunionen, för att producera billigt vapenplutonium. Säkerheten var inte prioriterad. Med denna typ av reaktor måste man använda grafit för att producera energi. Dock började grafiten brinna explosionsartat. Eftersom vi inte använder grafit i ”våra” reaktorer, så kan denna typ av olycka aldrig ske i ”våra” reaktorer.

Det forskas på fjärde generationen i en grupp länder där Sverige inte är med, och där både Ryssland och Kina är ledande. De satsar på detta då de inser att de kommer att kunna producera billig el som är både miljövänlig och säker. De kommer att få enorma konkurrensfördelar jämfört med resten av världen. Det forskas inte på detta i någon större skala i Sverige och det är väldigt allvarligt, det påverkar ju vår välfärd, där vi är beroende av tillgången av billig, miljövänlig och säker el.

Redan idag har vi elbrist i södra Sverige vilket leder till etableringsförbud för företag. Vid högtryck både på sommar och vinter blåser det som minst. För Sverige är elbehovet som störst en kall vinterdag (högtryck). Figuren nedan visar hur elkonsumtionen såg ut 20 feb. 2018 där vindkraftens bidrag till vår elförsörjning är obefintlig. Tack vara vatten- och kärnkraft kunde elbehovet täckas.

sverige
Figuren visar elkonsumtionen 20 feb. 2018 kl. 13.00 då det var kallt i hela Europa1. De grå staplarna visar den installerade kapaciteten (dvs. den el som maximalt kan produceras). Illustration från Electricitymap.org.

Vindelen producerade endast ca 3 % av vad den skulle kunna producera om det blåste tillräckligt i hela landet. Endast 1 % av hela svenska elbehovet täcktes av vindel medan el från kärnkraft och vattenkraften tryggade Sveriges elbehov. Vi stänger dock ner kärnkraftverken av politiska skäl, trots att de hade kunnat producera el länge till. Politikerna ser till att kärnkraften blir olönsam genom att tidigare ha en speciell skatt på kärnkraftsel som sedan några år tillbaka är borttagen men istället ersatts av stora subventioner (100+ miljarder kronor) till vind- och solel.

Sol och vind-kraft ger instabil energiförsörjning, ju mer vi bygger ut detta ju mer instabilitet riskerar vi. Det kan bli så allvarligt att inte ens våra bostäder kan värmas upp.

Elkonsumtionen ökar samtidigt hela tiden med bla fler elbilar och elmopeder. 2018 fick England en ”blackout” orsakad av nätinstabilitet pga en mycket stor andel vindel (ca 50%), se figur nedan.

renewable
Renewable energy is a blackout risk, warns National Grid after chaos during biggest outage in a decade. Illustration från TGWPF.

Utbyggnaden av vindturbiner och solpaneler hotar Tysklands ekonomi och elförsörjning rapporteras av McKinsey. McKinsey nämner att pga av vind och solel var hela tyska elnätet nära kollaps under 3 dagar I juni 2019. Tack vare import från kärnkraft och vattenkraft kunden Tyskland stabilisera sina nät. I Australien så stämde myndigheterna fyra vindkraftbolag I deras delaktighet I en enorm “blackout” under 2016. Det finns olika siffror på hur lång tid det tar att återställa elproduktionen efter en “blackout”, det varier mellan 24 timmar till 2 veckor. Med ökad andel vind och solel är det uppenbart att riskerna för nätkollaps ökar vilket kan leda till oerhörda konsekvenser.

Det framställs också som att vind- och solel är miljövänliga och ingenting kan vara mer felaktigt. Genom att vind och solel producerar så lite energi så krävs mycket stora mängder material för att tillverka solpaneler och vindkraftverken för att producera en viss mängd el, se figuren nedan:

materials

Materialen till sol/vind/kärnkraftverken måste brytas I dagbrott/gruvor med hjälp av stora maskiner och transporteras stora sträckor till ett smältverk/fabriker för att framställa komponenter samt transport till Sverige. Vid transporter används diesel och vid bla tillverkning av cement och stål används kol.

truck
diesel
Bilden till vänster visar hur malmen bryts och bilden till höger en dieselmotor I ett fartyg för transporter. Alla dessa maskiner använder diesel och leder till stora giftutsläpp.

Om man tar hänsyn till förbränningen av fossila bränslen under tillverkningen (inkluderande transporter) så ser man att mängden CO2 för kärnkraft är 4 ggr lägre än för vindel och 6 gånger lägre än för solel. Man ser också att mängden NOx och SO2 , som är giftiga gaser, är överlägset lägst för kärnkraftsel.

graph1

graph2

Figur som visar utsläpp av CO2, NOx och SO2 per kWh. Både NOx och SO2 är giftiga gaser och orsakar försurning av mark och vatten

 

Slutsatsen är kristallklar: kärnkraften är säkrast av alla energikällor och även bäst ur miljösynpunkt. Dessutom levereras kärnkraftsel oberoende av väderleken.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. mattias

  Kan vara värt att följa kontrollrummet för Sveriges elproduktion dessa kalla dagar, just nu 4.9% vindel: https://www.svk.se/drift-av-transmissionsnatet/kontrollrummet/

 2. Tack Mattias för länken till mycket värdefull information/Peter

 3. Curt Widlund Tyresö Sweden

  Hur länge kan ett gen lV kärnkraftverk produsera energi.

 4. Benny N.

  Trycker vi på knappen förväntas tillgång till elektricitet 100% av tid. Det är inte möjligt med vindkraft! Av den anledningen förpassades denna till teknikens skräphög redan för hundra år sedan.
  Tillverkarna och leverantörerna av vindkraftverk är enormt beroende av fossila bränslen för tillverkning, leverans, montage, underhåll och den balanserande backup-driften. Verkligheten är att vindkraft låser fast oss i vårt beroende av fossila bränslen.
  Räknar man in de enorma subventionerna, i synnerhet elcertifikatsystemet, stora överföringskostnader och förluster vilket resulterar i låg elkvalitet (spänningsövertoner och frekvensvariationer) är vindkraft betydligt dyrare än någon annan kraftkälla vi har idag.
  Sanningen är att ingen så kallad ”vindkraftspark” kan producera el till en enda villa, än mindre till Sveriges basindustri, tjugofyra timmar om dygnet,
  Kom ihåg att Danmarks och Tysklands (Energiewende) omställning till förnybart har inneburit att dessa länder har de högsta elpriserna i Europa vilket konsumenterna fått känna av.

 5. Med tanke på att dagens reaktorer kan användas 80 år så borde Gen. IV reaktorer också kunna användas minst lika länge. Dagen reaktorer uppgraderas hela tiden för minst en miljard kronor varje år då komponenter byts ut löpande. Allt i dagens reaktorer kan bytas ut utom reaktortanken (det är en stålinneslutning av bränslet med 1 dm tjocklek som säkerhetsbarriär). Reaktortanken kan dock värmas (efter att man tagit bort bränslet) för att återställa reaktortankens urspungliga egenskaper. Det innebär att det finns ingen teknisk gräns för hur länge en reaktor kan användas.

 6. Ivar+Andersson

  Vindkraften är pålitlig. Danmark värmekraft 4000 MW, vindkraft 1000 MW och import 300 MW. Tur för danskarna att värmekraften finns.

 7. sibbe

  ”Om vi ser på de tre kärnkraftsolyckor som skett i historien har den i USA under 70-talet inte skapat ett enda dödsfall. I den som skedde i Tjernobyl finns lite olika siffror men det är runt tvåhundra som dött och samma antal som kommer att avlida på grund av sköldkörtelcancer. I Fukushima avled många människor på grund av stress i den tvångsevakuering som gjordes, som dessutom inte var nödvändig. Men av direkt strålning fanns inga dödsfall i Japan. ”

  Tjernobylolyckan förorsakades genom militära experiment, så de dödsoffren bör skyllas på kalla kriget.
  Evakueringen i Japan: upp till 5 miljoner japaner förflyttades kortfristigt bort från östkusten och framförallt från floderna, som ju orsakade de största skadorna. Och Fukushima hör till dessa områden. Nämnas bör också, att Japan har byggt och håller på att bygga enorma skyddsvallar längs med framförallt floderna, upp till 10 km in i landet.
  Nämnas kan ytterligare att, enligt Japanska medier, att en del det radioaktiva vattnet som finns i 2 reaktorer redan har tömts i Stilla Oceanen. Arbetet med att paketera in de två havererade enheter är under planering. Man kan ju tänka sig att de 2 reaktorer som är intakta kommer att startas igen, så snart det är möjligt.
  En del av de övriga japanska kraftverk är i gång igen, -de som är säkrade mot tsunami med vallar upp till 20m, och försedda med något slags mobila pumpar.

 8. Lasse

  Vi har ju tvingats anpassa våra verk efter Fukushima.
  Jag blev förvånad hur detta sker.
  En bassäng och pumpar som kan förse härden med kyla under en tid-helt separat.
  En utveckling borde vara att lita på el som pumpar bort kylvattnet med lågt placerade verk.
  Finns det färdiga exempel på denna lösning?

  Intervjun i SwebTV kan kompletteras med den intervju som finns med PO Eriksson.
  Han beskrev elnätets dilemma på ett bra sätt.
  Belöna uttag i norr och produktion av el i söder!

 9. Lars Cornell

  Tack Peter !
  För 30 år sedan hade vi världens bästa elproduktion och nät. Det var så bra att smärre misstag inte märktes. Då började politikerna sin lekstuga och trasade med ideologi och okunskap sönder alltsammans till det dyra kaos vi nu har.

  Att två kärnkraftreaktorer byggdes i just Barsebäck berodde på att det var där i Skåne som behovet fanns. Då behövdes inte dyra, miljöförstörande och resursförbrukande kraftledningar i vårt avlånga land. Med vindkraft i Norrlands Markbygden får vi inte bara kostnader för den svajiga vindkraften utan till det lika höga kostnader för att transportera elen söderöver dit där den behövs. Till det går det åt stora mängder stål och betong och aluminium samt markyta och förstörd miljö. Det var ju precis sådan resursförbrukning vi ville undvika med symbolpolitikens ”sol, vind och vatten”, och så blir det tvärt om.

  Vindkraft behöver tio gånger mer av jordens resurser i förhållande till den kärnkraft vi redan har och 20 gånger mer i förhållande till ny kärnkraft. Till det kommer stor resursförbrukning i utbyggt kraftnät.

  Det enklaste och billigaste att komma ur den knipa som politikerna försatt oss i är att bygga två reaktorer i Barsebäck. Då får vi stabil, kostnadseffektiv och säker el med kort avstånd mellan producent och konsument.

  Vi måste se till att få bort de ideologiskt fastlåsta och faktaresistenta kärnkraftmotståndarna ur Riksdag och Regering.

  #3 Curt.
  De ryska isbrytarna går i 20 år utan bränslepåfyllning.

  #8 Lasse. Har du länk till PO Eriksson?

 10. L

  Kanske dax att få upp frågan i msm med tanke på att jorden aldrig varit så varm som nu. Är det någon som vet vilket rekord vi har slagit? Är det med 0,1 eller 0,2 eller är det 2 grader. Det brinner tydligen väldigt mycket i Sibirien. Vad beror det på? Kanske Sverige och Eu ska tänka om när det gäller elkraft överhuvudtaget.

 11. Jan

  I ett land där naturvetenskapligt och tekniskt genuint obildade politiker styr och granskas av dito lika obildade journalister återstår enbart den hårda vägen att lära sig.

  Sedan får vi hoppas att skadorna inte blir allt för omfattande och dyra att åtgärda innan en omläggning av politiken sker.

 12. Per I

  Sverige har haft två extremt blåsiga vintrar tack vare varma vintrar och ovanliga vädersystem. Det har nog invaggat regeringen i en tro på att vindkraften täcker behoven. Men det kommer inte fungera i längden. Det här verkar bli en normal vinter så i februari kan problemen visa sig på riktigt.

  Vindkraften ska inom några år stå för en tredjedel av behovet är det tänkt. Men frågan är huur de har tänkt. Ska kärnkraften stängas av då vindkraften ger full effekt? Ygeman säger vi har elöverskott i Sverige och det stämmer när det blåser hårt och om man bortser från överföringskapacitet. Han framhåller det som nåt positivt. Men det tyder istället på obalans, felsatsning och resursslöseri. I synnerhet som priserna sjunker när det finns för mycket el på marknaden.

 13. Lars Cornell

  #11 Jan. Alla journalister är inte outbildade. Tomas Augustsson på SvD skriver bra artiklar och det finns det fler som gör.
  ”Elektrifieringens nota: 1 220 miljarder kronor”
  https://www.svd.se/elektrifieringens-nota-1220-miljarder-kronor

 14. foliehatt

  @ Per I, #12,
  Ygeman och många andra pro-vindkraftpolitiker verkar varken förstå skillnaden mellan elektrisk energi och elektrisk effekt – eller hur ett växelströmsnät fungerar – med kravet på effekbehovsmatchning och annat för att elkvalitet ska kunna uppnås i nätet.

  De kanske är svåra frågor för en del, vad vet jag?

 15. Petter F

  #10: Aldrig varit så varmt? Jorden är cirka 4:7 miljarder år. MSM brukar använda ”hittills” om de senaste 150 åren. Att använda aldrig är msmspråk. Googla eller duckduckgo lite.

 16. MatsL

  Många pratar om det cirkulära samhället och att det är detta som ska rädda världen. Men vad de flesta inte inser är att detta med att återanvända avfall kommer att kräva tillgång till billig och pålitlig energi. Och jag tror, liksom många av läsarna av den här bloggen, att kärnkraft är den enda vägen ut ur det kaos som den känslostyrda energipolitiken har skapat här i Sverige.
  Här, på den här bloggen, har man ett flertal gånger tagit upp Gen IV teknologier och alla de fördelar som den teknologin har, men man har inte i lika hög grad diskuterat de problem som man behöver lösa innan dessa tekniker kan betraktas som ”säkra”. Jag har sett att det förespråkats saltsmältereaktorernas (e.g. Moltex) fördelar – och från en reaktorfysikers synvinkel så kan jag förstå de fördelarna, men från en materialteknisk synvinkel så är denna teknologi mycket osäker, eftersom dessa salter är kraftigt korrosiva, särskilt vid de höga driftstemperaturer som det kommer att vara frågan om. Innan dessa teknologier kan bli kommersiella så kommer det att behövas en hel del materialforskning/materialutveckling.
  Sedan har vi de smält-metallkylda systemen (e.g. natrium eller bly smältor), där natrium har visat sig vara svår att innesluta. Minsta lilla spricka eller spalt (t.ex. i en fläns) ger natrium en chans att läcka ut och börja brinna i luften, och om drftstemperaturerna börja gå upp mot 650°C så blir även natrium kraftigt korrosiv. Vad gäller bly har en blysmälta en förmåga att selektivt lösa upp olika element (t.ex. nickel) i en legering vilket kan ge svåra driftsproblem, även om man här kan ha kommit en bra bit på vägen när det gäller materialutveckling. Där finns det i alla fall ganska många intressanta arbeten på Fe-Cr-Al baserade material presenterade i t.ex. J. Nuclear Materials. Vi får se om några år vilken teknik som går ”segrande” ur denna strid, men poängen är att det kommer att behövas en hel del (eller ”massor av”) materialforskning och materialutveckling innan de kan komma till vår räddning, Till dess måste vi hålla i gång de Gen II och Gen III reaktorer som vi har, och kanske även till och med bygga någon ny sådan reaktor innan vi kan ta Gen IV-reaktorer i drift.
  De reaktorer som ska driva nya ryska isbrytare är tryckvattenreaktorer som man räknar med ska hålla 40 år, med bränslebyte vart 7:de år. Se t.ex.
  https://energiforsk.se/program/karnkraft-omvarld-och-teknik/nyheter/ny-karnkraftsteknik/nya-marina-reaktorer/

 17. Benny N.

  Att elproduktion sker till ett lågt pris periodvis är ju helt klart.
  Dock – elcertifikatavgift (subvention till vindkraft), energiskatt, moms och elöverföringsavgift gör att kostnaden tredubblas när den når konsument. Elpriset är till största delen politiskt.

  Senaste fakturan var på 30,7 öre/kWh från elleverantören.
  Plus elcertifikatsskatt 7,5 öre/kWh
  Energiskatt 44,125 öre/kWh
  Omsättningsskatt (moms) på detta 9,55 öre/kWh
  Elöverföringskostnad inkl. moms (Tekniska Verken i Linköping) 24,5 öre /kWh. Totalt 116,38 öre/kWh.

 18. Björn

  Ja, energifrågan är en gigantisk misshushållning. Klimatfrågan har fått våra politiker att lämna vett och sans, vilket har lett till dagens irrationellt drivna energiförsörjning. Kommuner skall fråntas sin rätt till veto mot vindkraftsetablering. All mark kring vindkraftverken blir oanvändbar på grund av risker med isklumpar i luften vintertid och i övrigt det ohälsosamma lågfrekventa bullret och den ständiga rörelsen av rotorbladen. Politiker i vår regering är knappast representativa för folket i vårt land när de så räddhågset vill montera ned allt som som andas fossilt. Det behövs ett moratorium i beslutsfattandet kring vår framtida energiförsörjning. För vår välfärd och överlevnad, kan man inte montera ned det vi har utan ett ersättande. Att sätta upp vindkraftverk är ingen lösning på energifrågan, utan destruerar den i stället. Vi behöver en energikommission som vuxet och utan skygglappar ser problemet i sin helhet. Den som inte vågar ta ordet kärnkraft i sin mun, har inte i något energisammanhang att göra. Det är framtiden vi talar om och då behövs högteknologi och inte väderkvarnar.

 19. Bengt

  Idag importerar vi tysk och polsk kolkraft samt kärnkraft från Finland och då Finland är kopplat till det ryska elnätet finns även rysk kolkraft OCH kärnkraft med i elmixen.
  Allt motsvarande Ringhals 1

 20. Jan

  #13 Lars Cornell

  Jag borde skrivit ”de flesta”. eller ”med allt för få undantag”.

 21. Bengt Abelsson

  Svar till Curt W #3

  Livslängden på ett gen IV borde inte vara kortare än 30 år -annars kanske det inte är lönsamt?
  Tillgängligheten kan uppskattas till min 85% med säsongmässig avställning för underhåll.
  Det finska TVO 2 gick en gång 540 dygn i sträck, aldrig under 101 % nominell effekt. Det var på sin tid världsrekord, jag vet inte om något verk gjort bättre.

 22. Daniel Wiklund8

  Ont om el. Vad bra då att Europa har haft ett rekordvarmt år. Låt det bli lite varmare, så behövs mindre el. Det är braskande nyheter på text-tv. Rekordvarmt. Stefan L har aldrig handlat på nätet, därför var han tvungen att ge sig ut i julhandeln, hans Ulla måste ju få en julklapp. Vilka fantastiska ledare vi har, Stefan och Dan för att nämna några. Kanske därför som man idag klubbade en lag som ger regeringen större befogenheter. Tex att stänga flygplatser, butiker, köpcentra, idrottsarenor. Då blir det svårare att göra som Stefan, Dan, Morgan och Magdalena,och några till makthavare.

 23. pekke

  Ett kallt Europa i morse: https://earth.nullschool.net/#2021/01/08/0600Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-347.97,51.15,664

  Tysk elproduktion senaste veckan ” Last 7 days ”:
  https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/01.01.2021/08.01.2021/

  Tur för tyskarna att de har annat än ” sol och vind ” i elnätet !

 24. pekke

  Lägsta temperaturen någonsin i Spanien.

  – 35,8 C

  https://www.euronews.com/2021/01/07/spain-records-coldest-ever-temperature-at-35-8-c

 25. Håkan Bergman

  pekke
  Jag säger som bomber Harris. When can I see Germany again?
  Svensk solel är inte mycket bättre, 189 193 kWh dom 7 första dagarna, varav 16 004 producerades timmen 01 den 7:e? Inte illa, var nån vaken och beskådade undret?

 26. Simon

  Elpriset nu på högsta nivån sedan 2016 enligt Dagens Industri.

  Tack för bra artikel Peter R. Mycket läsvärt och lärorikt.

 27. Per I

  foliehatt #14

  Enligt Ygemans CV har han en termin i juridik på universitet det är allt. En energiminister borde ha en hög elteknisk utbildning kan jag tycka. Det är rätt tunga grejer att sätta sig in i. Men det verkar generellt vara hur bra de är på att representera som avgör vilka som blir ministrar.

 28. Gösta Forsum

  Den bilden med materialåtgång som används här är tyvärr felaktig. se denna tråd
  https://twitter.com/isaboemeke/status/1341922500603592704?s=19

  Även om kärnkraft är det bästa alternativet vi har är det viktigt att inte använda felaktiga siffror som argument

 29. Gunnar Strandell

  Kul med rådgivare som skriver:
  ”Energipolitiken måste modifieras efter de senaste rönen.”
  Ett gott råd när man vid varje beslut låser sig för 30 – 60 år framåt, samtidigt som ett felbeslut idag ger konsekvenser redan om ett år?
  Eller är det en uppmaning till att inte fatta några beslut alls?

  Oavsett vad så går det åt skogen!

  Energipolitiken måste vara konservativ för att säkerställa den stabilitet samhället kräver. Kärnenergi Gen IV måste visa verkliga resultat innan den kan bli en del i framtidsplanerna. Och där har vi fastnat i drygt 30 år.

  Sverige kommer inte ta spets i denna teknik, vi törs inte.

 30. Håkan Bergman

  #1-2
  Notabelt att den Norska elexporten inte stämmer med vad ”pilarna” visar på kartan, kan vara så att man börjat köra den nya länken till Tyskland, med en kapacitet på 1400 MW. Senare i år tillkommer 1400 MW ökad överföring till UK, så ett pris på 100€ per MWh kanske är vad vi får vänja oss vid. Och visst norrmännen ska naturligtvis se till att ta så bra betalt dom kan för sin vattenkraft, inget fel i det. När ska vi börja agera marknadsmässigt?

 31. Lars-Eric Bjerke

  #17 Benny N

  ”Plus elcertifikatsskatt 7,5 öre/kWh”

  Priset på elcertifikat vid forwardhandel på Nordpool ligger på 0,2 öre/kWh fram till mars 2013. I augusti låg priset på 1 öre/kWh.

  Se sid 7:
  https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/kraftlaget/aktuellt-kraftlage-sverige-veckorapport.pdf

 32. Tore Forsgren

  Ett energisystem man kan följa ett par dagar är Eon Simrishamn.

  En seriös satsning men det visar på problemet med att gå ”off-grid” på riktigt. Det skulle det inte vara roligt.

  Dieselgeneratorn skulle få många drifttimmar på vintern och befolkningen skulle få ägna hela sommaren åt att samla in energigrödor och skapa bränslet.

  Sustainable living är otroligt svårt att åstadkomma. Att samla in energi för kontinuerlig drift på marken där man bor är en hopplös uppgift.

  Skulle de verkligen ha ett batteri som kunde lagra energin möter de nästa svårighet – att ha så mycket extra installerad effekt att kanske bara 20% används direkt och resten lagras.

  Då växel genast skalan på systemet som ska samla in energin. Alla vakna timmar får ägnas åt att skaffa energi.

  https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris#/styrning

 33. Björn

  Per I [27]; Nej, han har studerat en termin kriminologi 1990 och inte juridik.

 34. Håkan Bergman

  Lars-Eric B. #30
  Vid närmare granskning av mina fakturor från Vattenfall så står det elcertifikatskostnad. Nedan mina senaste fakturor med nämnda elcertifikatskostnad jämförd med priset på elcertifikat och påslaget. Märkligt att handel med nånting fiktivt kan vara så kostsam, sitter man och gör det manuellt? Nå nu har jag bytt till Kärnfull så får vi se hur mycket dom lägger på, om nåt dom handlar ju bar riktig el.
  Elcertifikatskostnad :
  200201-200229 2,88 öre/kWh 1,64 1,24
  200301-200331 2,92 öre/kWh 1,82 1,10
  200401-200430 2,90 öre/kWh 1,53 1,37
  200501-200531 2,84 örre/kWh 1,34 1,50
  200601-200630 2,83 öre/kWh 1,24 1,59
  200701-200731 2,82 öre/kW 1,24 1,58
  200801-200831 2,78 öre/kWh 1,09 1,69
  200901-200930 2,66 öre/kwh 0,66 2,00
  201001-201031 2,44 öre/kWh 0,56 1,88

 35. Daniel Wiklund8

  Det känns bra att avgående landshövdingen tycker att Norrbotten behöver 10 Markbygden, där det som byggs just nu blir Europas största vindkraftspark. För om det inte blåser mycket är det bättre om det finns 10000 vindkraftsmonster än 1000. Och det är gott om områden i Norrbotten. Tyvärr flyttar Björn N snart till Stockholm, så han får ju inte ha dessa monster (300 m) bakom husknuten.

 36. tomten

  Hur länge har vi el i Sverige med tanke på att det blir kallare?

 37. Robert Norling

  ”Hockeyklubbans” fader Michael Mann sprider ljuset för alla frälsta i Expressen klimat.
  Räddningen är här bara vi späkar oss tillräckligt.
  Amen!

  ”I många år har forskare trott att den globala uppvärmningen kommer att fortsätta långt efter att utsläppen minskas.

  Men nya studier visar att temperaturerna kan tämjas snabbare än man trott.

  – Jordytans temperaturer kan sluta bli varmare och stabiliseras inom några decennier, säger klimatforskaren Michael Mann till The Guardian.”

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/forskaren-da-kan-global-uppvarmning-stabiliseras/

 38. sibbe

  35:
  AMEN!!!!

 39. Rolf Mellberg

  Ang. 4gen kärnkraft.
  Det finns en väldigt stor variationsrikedom och störst är den nog inom de som baseras på smält salt. Vissa bygger på att hela reaktorkärnan kan bytas ut efter några få år varvid man räknar med att materalproblem kan kringgås. Vissa bränner avfall bäst andra typer är bättre på att nyttja thorium. ”Design-spacet” är enormt, vi få se vilka typer som vinner.

 40. Fredrik S

  Robert #35

  Om jag förstår det rätt så med nettoutsläpp kommer jordytans temperatur att bli stabil. Det låter annars som något som professor Dumbledore i Harry Potter skulle kunna göra lättare.

  I Spanien önskar de nog högre stabil temperatur och lägre elpriser just nu.

  https://www.aa.com.tr/en/europe/spain-s-electricity-prices-soar-amid-cold-snap/2103662

 41. Håkan Bergman

  Fredrik S #40
  Det heter nettonollutsläpp och används flitigt i debatten, men jag undrar om dom som använder uttrycket har tänkt över innebörden? Min älskade biff har nettonollutsläpp t.ex., kor äter gräs som har tagit upp CO₂, i stort sett allt jord- och skogsbruk har nettonollutsläpp. I Sverige är vi nära nettonollutsläpp tack vare tillväxten i våra skogar, men länder utan skog kan väl få tillgodoräkna sig CO₂-upptaget i våra oceaner.

 42. Fredrik S

  Håkan Bergman #41

  Ja, nettonollutsläpp ska det ju vara.

  Ja, biffar kan nog ställa till det för dem.

  Och tanken på att vi är nära nettonollusläpp i Sverige är nog svårtsmält för miljöpartisterna.

  Då är ju de egentligen helt onödiga. Det vet vi ju sen innan men den insikten kan nog bli jobbig för dem.

 43. Lars-Eric Bjerke

  #34 Håkan Bergman,

  Kvotplikten år 2021 är 25,5 %. Det innebär förstås att även Kärnfull måste köpa elcertifikat för 25,5 % av den el de säljer till dig även om de bara köper in kärnkraftel. Om du läser på Kärnfulls hemsida ser du att de inkluderar elcertifikat i sitt rörliga pris. De lever på ett påslag av 1,95 öre/kWh på sitt inköpspris och det inkluderar även hantering av elcertifikat.

 44. Lars-Eric Bjerke

  #34 Håkan Bergman

  Kvotplikten 2020 var 26,5 %. Vattenfall var därför skyldiga att köpa elcertifikat för denna andel av din elförbrukning. Hela hösten låg certifikatpriset under 1 öre/kWh. Det verkar som de debiterade dig mer än denna kostnad och dessutom inte bara för 26,5 % av din förbrukning utan för hela.

 45. Guy C

  Några anmärkningar:

  – Bridreaktortekniken övergavs för mycket länge sen i Frankrike, Japan, UK, USA efter tekniska problem och praktfiaskon, inte som följd av miljöopinionen.
  Den ende kommersiell bridreaktor som fungerar idag finns, vad jag vet, i Ryssland.
  Sovjetunionen hade bridreaktorer i några av sina skepp men Ryssland använder numera tryckvattenreaktorer i sina isbrytare. Bly och natrium är svårhanterliga bestar i detta sammanhang. Beryllium-spåret övergavs av skäl som jag inte känner till, men giftigheten torde ha spelat in.

  – Elpriset för konsumenten är inte lika för elvärmda villor respektive lägenheter uppvärmda av fjärrvärmen.
  Bor man i lägenhet är det abonnemangen som kostar mest. Räknar man inte in abonnemangen missinformerar man.

  – Elskatt och momssatser är politiska budgetfrågor som inte har med elen framställningssättet att göra.
  Man beskattar energi för att det inte går att skattefuska och framför allt för att man inte vill lägga all beskattning på arbetsinkomsterna. Budgeten skall gå runt på ett eller annat sätt.
  Det finns ganska många mil vägar att ploga på vintern, för att bara ta ett av utgiftsposterna i våra breddgrader. Broar är inte heller gratis att vare sig bygga eller underhålla. När skatten var låg gick man 3 år på halvtid i folkskolan i Norrlands inland. Det fanns inte någon Folktandvård och E4an var en ko-stig.

  – Kraftledningar mellan nord och söder behövs inte bara för att kunna balansera vind- och solkraften. De byggdes ut för länge sen för att balansera kärnkraften. Effektutbyggnaden av Luleälven och bygget av Juktans pumpkraftverk (nedlagt, jämte ett antal gasturbiner som hade samma funktion, vid omregleringen av elförsörjningen) tillkom också för att kunna balansera snabbstopp i kärnkraftverk.

  Karlshamns oljekraftverk lades i malpåse också för att kunna säkra elnätet.
  Glöm inte att vid tiden för folkomröstningen (1980) ville militären att man skulle bygga kkv djupt under jord (som Ågestareaktorn), och dessutom planera för avställning under kristid eftersom ett kkv är ett prima mål vid krig. Tänker man krig är därför kkv (G I, II eller III) ingenting att ha, för att man måste ha motsvarande reservkapacitet i malpåse.

  – Tar man inte koldioxidvalsen på allvar (det gör jag inte) finns ingen anledning att oja sig för att man kör Karlshamns oljekraftverk när det inte blåser i Skåne.
  Jag tycker eller inte att det är ett problem om fjärrvärmeverken spetsar med gas, olja eller kolpulver några timmar per år när det är mycket kallt. Kraftvärmeverken ger desto mer kräm som det är kallare, och det är de som man skall satsa på. Där kunde man förbränna havens plastkontinenter (i alla fall den fraktion som inte går att återvinna).

  Det som måste bort är direkt eluppvärmning. Lågtemperatur värme går att säsongslagra (minst 100 000 kubikmeter vatten) och dessa reservoarer går att värma upp på en rad olika sätt, varav överskottsvärme och överskottsel (man använde ju vårflodens el i både villapannor och värmeverken innan den gick att exportera, alltså innan bl. a. Polenkabeln och baltkabeln byggdes). Det är inte bara vindkraften som ger för mycket kräm ibland. Vattenkraftverk kan behöva spilla vatten när efterfrågan eller överföringskapaciteten inte räcker. Att spilla vatten är som att stoppa en vindsnurra.

 46. Håkan Bergman

  Lars-Eric Bjerke #43-44
  Tack för återkopplingen, fakta som vanligt. Nu spelar det inte mig nån roll eftersom min årsförbrukning ligger under 2000 kWh, men det kan ju inte undvikas att man blir en aning upprörd över tilltaget att bättra på intäkterna på det här viset.

 47. Mikaela Strand

  Mycket bra inlägg!

 48. Kommentar till Gösta Forsum,

  vad som är rätt eller fel data kan diskuteras. Den viktigaste informationen är från Vattenfalls hemsida (som ger data för den el som de levererar) https://group.vattenfall.com/siteassets/corporate/who-we-are/sustainability/doc/lca-brochure-2018.pdf visar tydligt på hur mycket mer fossila bränslen som används för tillverkning och transporter av material till vindkraftverk och solpaneler än som används för tillverkning av ett kärnkraftverk per kWh.

 49. Gösta #28 och Peter #48
  Gösta om Peter, ”Även om kärnkraft är det bästa alternativet vi har är det viktigt att inte använda felaktiga siffror som argument”. +++. Peter om Gösta ”vad som är rätt eller fel data kan diskuteras”.+++.
  Tack båda, det är sånt vi behöver. Förmedling och granskning av hårda fakta, så gott vi förstår.

  Utan det är vi nog många som lämnar.

  Om ett kärt tema. Att producera el till några tioöringar för mycket är rimligen inte grejen. Några tiotals miljarder har vi lätt råd med. Inte heller en krona vore grejen.
  Vad är grejen?? Så klart vet jag varför jag hänger här. Hur tänker ni ?

 50. Håkan Bergman

  Hittills idag har vindkraften i Tyskland, Danmark och Sverige tappat runt 27 GW effekt och svensk och norsk vattenkraft liksom svensk och finsk kärnkraft kör i stort sett för fullt, vilken tur att det fortfarande finns gott om fossilel nere på kontinenten för innan topplasten senare i kväll lär vi få importera el.

 51. Håkan Bergman

  Ja sen har vi ju lite fossilel kvar själva också.
  https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/78b25c20-a542-47e2-8793-2f8b26cb4084/1
  Det innebär alltså att man redan bränner olja för att kunna gå upp till full last på 2 timmar.

 52. JP

  #51
  Ja det verkar ju vara en stor risk att effekten inte räcker till när vi nu verkar gå ner mot -5 grader i Sydsverige, samtidigt som vindkraften underpresterar pga vindbrist.

  Får hoppas att de 662 MW, som Karlshamnsverket kan leverera, räcker till för denna katastrofala köldknäpp 😉