Skarpa konturer av suddigt föremål

ufo
Skarp bild av ett UFO?
Jag har ofta funderat på hur IPCC gör sina sammanfattningar av rön och samtidigt inkluderar vetenskapliga osäkerheter. Det verkar ofta finnas en teknik att göra skarpa uttalanden om ett suddigt föremål, så att meningen låter övertygande men ändock låter den osäkra, suddiga delen ha ett expansionsutrymme. Ovanstående bild är hämtad på nätet av ett förmodat UFO, en skarp bild som kan få de troende att känna sig övertygade men skeptiker att roat fnysa, jag tillhör de senare (om det nu måste påpekas). Den osäkra faktorn hos klimatets inre variabilitet har växt sig allt tydligare i takt med att temperaturen ligger stilla år efter år. Detta har föranlett flera debattörer att skriva sammanfattande artiklar i klimatfrågan som för att övertyga sig själv och andra om att grundtesen är riktig trots att den underliggande naturliga variationen tycks vara överraskande stor. Dessa variationer och cykler var knappast intressanta att diskutera när termometrarna enbart pekade uppåt. När varningarna för nästa stora El Nino som skulle bräcka det rekordvarma året 1998 inte införlivades beräknades kurvorna om för att ge sken av att allting fortfarande pekade uppåt (HadCRUT3 blev HadCRUT4 etc.). Till slut blev verkligheten allt för påtaglig och mycket av kraften lades på att förklara den pågående uppvärmningspausen, vars existens länge förnekades. Att värmen gömt sig i havsdjupen är en sådan ad hoc förklaring.
Jag tror att många av oss fortfarande hör det ihåliga ekot av ”sciences is settled” från tidigare mer aggressiva diskussioner om klimatet. Ett argument i härskarteknikens verktygslåda och som i olika parafraser florerat åren efter den fjärde IPCC rapporten. Avsikten var att en gång för alla lägga lock på den offentliga diskussionen om klimatfrågans orsak och verkan. Al Gore är en av många som har uttryckt att ”the debate is over” och att ” the science is settled”. Vilka fler som verkligen sagt det eller när är kanske inte helt lätt att reda ut och kanske mer av intresse för en framtida vetenskapshistorisk analys. Det är i alla fall uppenbart att en stor del av vetenskapssamhället anser eller alternativt valt att inte opponera sig mot AGW´s grundtes – att människans utsläpp av växthusgaser är en grundläggande orsak till den temperaturutveckling som skett sedan industrialismens början, samt att den kommer att innebära en fortsatt betydande uppvärmning. Säkerheten i utsagorna har gradvis förstärkts medan målstolparna delvis förskjutits eller vidgats något. I kommunikationen med allmänheten tycks det vara viktigt att etablera vissa grundläggande sanningar, så kallade key-statements som skall etableras i folks medvetenhet. Ett av dessa är den nittiofemprocentiga säkerheten som lanserades i och med att sammanfattningen för beslutsfattare (SPM AR5) presenterades i Stockholm i höstas. En annan är att nittiosju procent av klimatforskarna är överens. Vad är det egentligen som klimatvetenskapen kan uttala sig om med nittiofem procents säkerhet? I SPM AR4 sammanfattades vetenskapen med följande uttalande:
Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely (>90% confidence) due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gases.
I AR5 SPM blev sammanfattningen att:
“It is extremely likely (>95% confidence) that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century.”
Alla medier noterade vid presskonferensen i Stockholm i september 2013 att sannolikheten eller säkerheten i IPCC´s sammanställning av forskningsresultaten hade hoppat upp ett pinnhål, det var också denna formulering som gavs i pressreleasen. Jag minns inte någon kommenterade att även ordalydelsen hade förändrats. I AR4 avsåg säkerheten på 90% att det mesta av den observerade temperaturhöjningen sedan 1950 berodde på den observerade höjningen av antropogena växthusgaser. I AR5 gällde nu att med 95% säkerhet att mänsklig påverkan var den dominerande orsaken till densamma. En förstärkning av bevisläget på fem procent samtidigt som orsaken antropogena växthusgaser ersatts av mänsklig påverkan. Det lämnar onekligen kvar ett och annat frågetecken. För mig känns det mycket tveksamt att ge ett numeriskt värde för hur säkert ett påstående är samtidigt som det kopplas till två odefinierade kvantiteter, det vill säga influence och dominant. I mina öron är 90% säkerhet för att ”det mesta av den observerade uppvärmningen ….  är orsakad av den observerade ökningen av antropogena växthusgaser” starkare än 95% säkerhet att ” mänsklig påverkan … är den dominerande orsaken..”. Jag antar att IPCC kände pressen på att öka säkerhetsgraden men eftersom de egentligen inte var säkrare löste de detta genom att vara fem procent säkrare på en mer vid formulering.
För mig personligen blev jag nyfiken på vad uttrycket ”dominant” innebar i numeriska tal. Går detta att utröna från den slutliga versionen av AR5 SPM. Direkt under ovanstående sammanfattande text på sid 17 står det att:
It is extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by the anthropogenic increase in greenhouse gas concentrations and other anthropogenic forcings together.
Vi får därför anta att ordet dominant skall tolkas som minst hälften, vilket verkar vara en rimlig tolkning. Med andra ord kunde formuleringen redan i pressreleasen skrivits som att IPCC nu var mer än 95% säkra på att >50% av temperaturökningen mellan 1951 0ch 2010 hade antropogena orsaker. Det lämnar dock ett tolkningsutrymme för att upp till 49% av uppvärmningen kan ha haft naturliga orsaker och den mediala effekten av uttalandet hade minskat. Nu kunde pressen säga att IPCC var till 95% säkra, från att ha varit ”bara 90% säkra i AR4.
Uppvärmningspausen eller hiatusen får också sin något luddiga förklaring i AR5 SPM med orden:
The observed reduction in surface warming trend over the period 1998 to 2012 as compared to the period 1951 to 2012, is due in roughly equal measure to a reduced trend in radiative forcing and a cooling contribution from natural internal variability, which includes a possible redistribution of heat within the ocean (medium confidence).
Jag antar att en reducerad trend i strålningsdrivningen avser solens variation eller möjligen ökad tillförsel av aerosoler. Men måste inte även den naturliga interna variationen i klimatsystemet ges ett värde i form av strålningsdrivning? Ett värde vars medelvärde är neutralt men vars spann under en period om femton år förmår neutralisera de 3 W/m2 som är det sammanlagda värdet för de långlivade antropogena växthusgasernas ökade påverkan jämfört med 1750. Diagrammet från SPM AR5 med de olika faktorerna lämnar i alla händelser inget egentligt utrymme för någon naturlig variabilitet. Solens 11-årscykel ger en enbart 0,05 W/m2 och anses därmed vara försumbar.
WG1AR5_SPM_FINAL-12
Problemet för många debattörer har blivit att den allt längre pausen blir svårförklarad när man samtidigt inte vill tillerkänna naturliga orsaker något verkligt värde. Detta har resulterat i ett antal artiklar som har en resonerande hållning, där de omfattande osäkerheterna diskuteras samtidigt som grundtesen upprepas med en stor envishet. Det verkar som om syftet är att just övertala sig själva och naturligtvis läsekretsen att klimatvetenskapen fortfarande är på rätt spår.
I en artikel under ”Perspectives” från den 21 februari i år ”From past to Future warmings” skriver Gabi Hegerl och Peter Stott (Hadley Center) att mer än hälften av den globala uppvärmningen mellan 1951 och 2010 beror på mänsklig påverkan (IPCC-linjen). De för en ganska osammanhängande diskussion om hur svårt det är att förutsäga hur antropogena faktorerna påverkar de regionala klimaten och extremhändelser. Samtidigt som de diskuterar dessa betydande osäkerheter säger de att det råder liten tvekan om att mänsklig aktivitet är huvudorsaken till den observerade uppvärmningen de senaste sextio åren. En egenhändig sammanfattning av IPCC´s graf ovan visas men i form av temperaturen med tillägg för den interna variationen.
hegerlgraf
Den ser onekligen övertygande ut när man kan jämföra hur väl den observerade uppvärmningen stämmer med den totala mänskliga påverkan. Här finns de naturliga interna klimatvariationerna med som ett intervall på +- 0,1°C. De skriver dock att uppvärmningen på grund av växthusgaser har en stor osäkerhetsintervall på en hel grad, men det råder inget tvivel om att dessa värmt jorden med minst 0,5°C, kanske till och med 1,5°C. IPCC förklarar ju (se citatet ovan) att innevarande minskad uppvärmningstrend förklaras av en sammantagen mindre strålningsdrivning och interna klimatvariationer. Med en ständigt ökande antropogen strålningsdrivning, en försumbar variation i solinstrålningen och naturliga cykliska svängningar som maximalt kan ge någon tiondels grad upp eller ner saknas fortfarande en förklaring till den uteblivna uppvärmningen.
I en annan diskussionsartikel under samma paraply ”perspectives” i Science från 28 februari i år diskuterar Amy Clement och Pedro DiNezio just de okända faktorerna under rubriken ”The Tropoical Pacific Ocean–Back in the Driver´s Seat? Den har drag av en en resumé av läget som ett slags självövertygelse, mot vilka författarna lägger på dessa svårbemästrade fenomen som havsströmmar. Observationer och modeller stämmer inte överens och fokus ligger nu plötsligt på alla dessa osäkra faktorer och främst de interna variationer som spökar i Stilla havet. Grundteserna ligger lika fast som vanligt, den antropogena klimatpåverkan är en fysikalisk grundlag, uppgiften är att förstå varför slutsumman inte stämmer. Amy Clement och Pedro Dnezo skriver att:
”Ett antal faktorer kan ha bidragit till den pågående pausen i den globala uppvärmningen, så till exempel förändringar i vattenångan i stratosfären eller en reduktion i solens utstrålning. Den kvantitativa influensen av dessa faktorer är fortfarande osäkra ”
Författarna diskuterar sig igenom flera av de olika teorierna för den pågående pausen, inklusive att värmen gått ner i världshaven eller att man underskattat effekten av aerosolernas kylande inverkan. De verkar som om svaren kanske vilar i delar av Stilla havet , det är den tropiska delen av detta världshav som sitter i förarsätet, dvs styr världens klimat.  Författarna anser att den innevarande pausen har öppnat för en rad spännande och nya forskningsfält avseende vilken roll som den spelar. Nästa steg blir att ”helt kunna tillskriva vilken roll som naturliga och antropogena faktorer har på jordens energibudget”. Författarna avslutar med formuleringen:
”Växthusgaser värmer upp jorden, och kommer fortsättningsvis göra så. Att utveckla ett ramverk för att mäta och attribuera de subtila skillnaderna i den globala energibudgeten–från toppen av atmosfären till djupet av oceanerna–är en av de yttersta utmaningarna. Denna forskning kommer att leda till en mer komplett och dynamisk syn på energiflödena inom det jordens globala system, där kanske den tropiska delen av Stilla havet, faktiskt visar sig sitta i förarsätet.”
De hamrar också in den ovedersägliga sanningen men känner ett starkt behov av att öppna upp diskussionen med en rad osäkerheter och luckor i vår kunskap. Att teckna skarpa konturer på ett luddigt föremål säger knappast något om dess egenskaper. Att samtidigt prata om att mäta och hänföra subtila skillnader och sedan ställa frågan om vem som sitter i förarsätet ger en känsla av stor ambivalens inför själva huvudfrågan – vad är det som styr klimatet?
I en krönika i DN från den 16 mars tar Karin Bojs upp stafettpinnen, kanske inspirerade av artiklarna i Science. Jag blev förvånad över detta allmänna inlägg som i och för sig aviserar att den andra delen i femte rapporten är på väg. Hon försöker också sammanfatta det numera mer oöverskådliga vetenskapliga läget och samtidigt försöka övertyga sig själv och sina läsare, först den skarpa kommentaren av det luddiga föremålet, hons skriver:
Utsläppen gör världen varmare, det visar forskningen med mycket stor tydlighet.
Vi får aldrig veta något om värdet av ”gör världen varmare” utan enbart att forskningen är ”tydlig” på denna punkt. Meningens första påstående skulle kunna rendera ett avmätt nickande från min sida, ja-javisst! men grundfrågan vi skeptiker ställer är ju hur mycket varmare? Att forskningen visar något med mycket stor tydlighet är en formulering som förblir ointressant om inte detta något får en mer nogrant innehåll. Anta att vi byter ut delar av meningen och istället få ordalydelsen ”Utsläppen gör världen minst 2°C varmare inom 100 år, det visar forskningen med mycket stor tydlighet” Plötsligt finns där ett påstående som kan falsifieras, och/eller verifieras. Karin Bojs måste också förhålla sig till det okända, den del som inte är klarlagd. Hon skriver att:
Men sambanden är inte spikraka. Ibland går uppvärmningen snabbare, ibland långsammare. Det beror på en rad mekanismer som förstärker, försvagar och försenar koldioxidens effekter på temperaturen. Dit hör vulkaner, utsläpp av kylande partiklar och klimatfenomenet La Niña/El Niño i Stilla havet.
Var inte vetenskapen tills helt nyligen överens om att klimatsystemet sammantaget förstärker effekten av de antropogena växthusgaserna, frågan var enbart hur mycket. Kvar finns det faktum att vi bara till ringa del förstår den interna variationen i klimatet och de cykler som spänner över allt från enstaka decennier till hundratals år och som påverkar temperaturtrenden över en eller några få decennier. Det verkar trots allt som flera vill glänta på Pandoras box och kanske minska säkerheten om att ”the science is settled”. Jag noterar dock tills vidare att flera debattörer som säger sig vara till 100% säkra om vem som är boven i dramat plötsligt lägger ner möda på att analysera vilken roll de andra aktörerna kan tänkas ha, kanske de innerst inne enbart är till 90% säkra?
Redigerad 26/3 07:11
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  I Vetenskapsradion förutspår Marie-Louise Kristola att alla fossila bränslen kommer att bli värdelösa. Om det blir en översvämning i en storstad kan trycket från folkopinionen bli så starkt att myndigheterna tvingas införa kraftiga restriktioner på fossila bränslen!

 2. Ann L-H

  Lyx, det är att få vakna till morgonpigg ihärdig bofinkknorr, skippa radioeländet, ta fram lilla paddan och knappa fram klimatupplysningen med stort K.
  Tack, Lars Jonsson för ännu ett skarpt och inte minst roande lyxbidrag.

 3. Gunnar Kjelldahl (C)

  De naturliga variationerna i klimatet är av den långsiktiga karaktären att man enligt forskarna måste se klimattrender över minst 30-åriga perspektiv, för att dra någorlunda säkra slutsatser om utvecklingen. Detta beror då delvis på att havsströmmarnas cykler är fleråriga, och olika starka, men också på att andra företeelser som solstormar, etc., påverkar klimatet i de kortare perspektiven. Utplaningar över årtionden har vi sett tidigare, och vi ska komma ihåg att det inte varit någon påtaglig nedåtgående temperatur över någon period på över 100 år, men däremot flera uppåtgående, och att temperaturen även denna gång ligger kvar på den högsta nivån någonsin, trots att det var länge sedan det var någon kraftig El Nino, som brukar vara temperaturhöjande.
  Det är ändå befriande att se att Jonsson tillstår att utsläpp av växthusgaser ger en påverkan av temperaturen ”ja-visst!”, men att frågan är hur mycket. Däremot vill jag påstå att det inte är sant att detta är det som klimatskeptiker i allmänhet uttrycker. En mycket stor del av debattörerna på detta forum brukar tvärtom med emfas hävda motsatsen, att de faktiska klimatförändringarna inte alls förorsakats av mänsklig påverkan.

 4. Sten Kaijser

  Tack Lars,
  du har ett en väl uppövad förmåga att observera detaljer och nyanser
  både i naturen och i skrifter.

 5. OR

  Tack Lars. aldrig har något suddigt blivit så tydligt!
  Sören G #1
  Jag hörde också på radion: man hotar med ”en ny finanskris”, och för att ”pensionsfonderna kan sjunka i värde” för att de har en stor andel i fossil energi. och att ”…det kan vända snabbt om t.ex. en europeisk huvudstad översvämmas, så att folkopinionen kräver kraftfulla åtgärder….”.
  Våta önskedrömmar verkar vara vad som återstår att hota med!
  Jag tror som förut att det handlar om att sänka Putin och Ryssland, genom att göra oss oberoende av energiråvaror därifrån.

 6. Tage Andersson

  Observera att kommentarerna endast behandlar tiden efter 1950. 1900-talets första hälft visar en lika stor global temperaturhöjning, som klimatmodellerna inte kan förklara, eftersom CO2-halten då steg obetydligt.

 7. Tage Andersson

  Gunnar Kjelldahl, vet du att den globala temperaturstegringen under 1900-talet var 0,7 grader C? Att höjningen under 1900-talets första hälft var jämförbar med den efter 1950?

 8. pekke

  OR #5
  Det handlar snarare om att kunna lägga beslag på de enorma pensionsfonder som finns i olika länder eftersom investeringar i ” grön energi ” minskar allt mer, utan subventioner faller lönsamheten.
  http://about.bnef.com/press-releases/clean-energy-investment-falls-for-second-year/
  WWF tycker att våra pensionsfonder skall eldas upp i ” grön energi ”.
  http://ltz.se/asikter/debatt/1.6980637-klimatet-avgor-for-unga
  Om folk begrepp att investering i ” grön energi ” har en enormt hög risk så skulle de nog börja gny om deras AP-fonder började slänga in deras pensionspengar i det gröna träsket.

 9. Gunnar K
  Hade inte du läst hyllmetrar av klimatforskning sa du? Var det verkligen sant? För allt jag ser är upprepningar av enkla talking points så som dom serveras på alarmistbloggar typ SkSc mfl.
  För om man läser ditt avslutande stycke för iaf jag allvarliga betänkligheter om du öht kan läsa texter tom så enkla och korta som här, och förstå vad de faktiskt sägar. Är det verkligen så du tror? Att du har läst alltså?
  När du tex säger ”Utplaningar över årtionden har vi sett tidigare”, menar du du då ’utplaningar’ medans CO2 halten har stigit, eller menar du plana temperarturer under den tid vi har hyfsade observationer?
  För om du menar det senare blir ju ditt påstående meningslöst i sammanhanget! Och vidare har vi ju haft uppvärmningarfaser förut också (men utan sammtidgt CO2-ökning) av samma omfattning som under de 23 år (1975-1998) som är alarmisternas enda indicium hittills för vad de hoppas på.

 10. Ann L-H

  Inget sett, inget hört, i varje fall inget förstått – ännu mer hattigt från Centern:
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2321582-unikt-tillfalle-att-minska-beroendet-av-rysk-olja-och-gas
  Denna gång från dagens GP.
  Inledning:
  Sättet att minska Europas energipolitiska beroende av Ryssland går via högre ambitioner för klimat- och energipolitiken …

 11. Gunnar K
  Jag tror att det är en relativt allmän hållning bland klimathostskeptiker, eller luke warmers att en fördubbling av CO2 halten rent fysikaliskt bör ge 1 grads uppvärmning. Detta har nog hävdats felar gånger på denna sight. Vad många av oss sedan hävdar är att vi vet föga hur klimatsystemet reagerar på denna förändring, om den kompenserar för denna ökade strålningsdrivning så att nettoeffekten blir negativ, dvs mindre än 1 grad eller positiv, dvs mer än en grad. Vad vi vänder oss mot är att det inte finns några mätbara data som pekar på en uppvärmning mot över två grader, och som ofta hävdats upp emot fyra grader.
  Vad som är intressant är att dessa utplaningar och interna variationer sällan fanns med i den allmänna diskussionen. Frågan som du bör ställa dig är varför skedde en uppvärmning från mitten av 1800-talet efter en relativt lång period av kallare väder. Kan du tänka dig att vi befinner oss i en naturlig återhämtning från den lilla istiden? Fundera på detta

 12. L Vidgren

  #3 Kjelldahl,
  För att få rätsida på missförstånd och förvrängningar, ber jag dig titta på http://www.geoclimate.se . Där visas hur IPCC manipulerar temp.data för tidsperioden 1910-2010. Man ”reviderar” värden i datatabell 2012 till ”nya” värden i tabell 2013 för att ge intryck av stigande trend under 1900-talet.
  När nu EU´s energisäkerhet nu börjar hotas, bl a som följd av ryssgasen, kommer etablissemanget att ”rationalisera” bort klimathotet, då ju kol och kärnkraft är de substantiella alternativen till sol-vind-gas.

 13. Slabadang

  Gunnar Kjelldahl!
  Märker du inte att du är den med de ;MINSTA faktiska kunskaperna bland kommentatorerna? Det enda du gör är att upprepa argument som antingen inte säger nånting om nånting alternativt rena myter om vad skeptiker säger och tycker. Ni har ju tvingats växla argumenten i kapp med att skeptikerna visats sig få rätt. ”långa perioder” ”30 år” rent futila argument och som visar att du ligger på en nivå att vi borde rekommendera dig att gå en klimatskeptisk grundkurs. Nu utgör 18 år mer en hälften av en ”klimatperiod” och med så korta tidsperspektiv får du ett litet helvete att samtidigt förklara uppvämningen som var lika stor 1919-1940. Sa du/ni inte bara för några år sedan att allt skedde ”i allt snabbare takt” ?
  Var har de argumenten tagit vägen? Under de senaste 18 åren har vi dessutom släppt ut nästan 1/3 av all mänsklig co2 sedan år 150 och med temperaturen händer det uppenbarligen inte ett skit!! Sen kommer dun med skeptikernas egna argument om att havsströmmar och de naturliga variationerna är underskattade och försöker stjäla de argumenten till att bli alarmismens vilket blir ren stöld. I din skola hbar ni ju lärt er att CO2 är det som kontrollerar klimatet. Munspelandet i efterhand blir bara löjligt och genomskinligt. Bortförklaringarna och det tilltagande antalet tilläggshypoteser för att försöka försvara klimathotsdogmerna börjar bli skrattretande patetiska.
  Här har du en kort pedagogisk liten snutt om ”klimatperioder” och hockeyklubban i perspektiv.
  http://www.youtube.com/watch?v=8mxmo9DskYE

 14. pekke

  Mattias Goldmann, ( f.d. Gröna Bilister ) Fores tankesmedja har en debattartikel på SVT om klimat/miljönyttan med att jobba hemifrån.
  http://debatt.svt.se/2014/03/26/ak-inte-in-till-jobbet-idag/
  Fast själv är han eller har nyss varit i Bryssel vilket han flög till och antagligen från också.
  https://twitter.com/mattiasgoldmann/status/447971014979624960
  Där han umgås med fint folk.
  https://twitter.com/mattiasgoldmann/status/448444845808713729

 15. Olav Gjelten

  Ni som är duktigare på historia än jag, är det inte veldigt ovanligt att perioder med varmare klimat har lett till katastrof? Har det överhuvudtagit inträffat?
  Kallare klimat däremot har vad jag vet, alltid lett till svåra umbäranden och nöd.

 16. Gunbo

  Vår ”husklimatolog” Lennart Bengtsson har en intressant artikel från i fjol i tidskriften Tellus. Det här diagrammet visar att forcingen från alla växthusgaserna fanns även i senare delen av 1800-talet men eskalerade efter 50-talet och följer temperaturkurvan förutom i topparna och dalarna som förmodligen har sin förklaring i AMO/PDO-svängningarna.
  http://www.tellusb.net/index.php/tellusb/article/viewFile/21533/html/101938
  Här är hela artikeln: http://www.tellusb.net/index.php/tellusb/article/view/21533/html

 17. Sören G

  15# Olof Gjelten
  Varje värmeperiod har medfört högkonjunktur för civilisationerna. Den menoiska värmeperioden under bronsåldern, romartidens värmeperiod och den medeltida värmeperioden. Varje avkylning av klimatet har medfört svält och elände. Lilla Istiden och tidigare under folkvandringstiden. Tydligen även ”Fimbulvintern” mellan bronsåldern och järnåldern, här i norden kallad den fyndlösa perioden.
  En avkylning för 5200 år sedan (då t.ex. Ismannen frös in) medförde att odlingens utbredning i Fennoskandia försköts söderut.

 18. OR

  Pekke #8
  Nej, ”nyhets”inslaget i radio handlade som jag uppfattade om att koppla ”klimathotet”, som inte är så gångbart längre, till kända hot, som ”finanskris” och ”minskat värde på pensionsfonder”. Att pensionsfonderna av ekonomiska (!) skäl inte ska ha pengar i fossil energi, och om det bara blev en översvämning av någon europeisk huvudstad, skulle vi få se hur sanna nyheter vi fått höra.
  Olav Gjelten # 15
  De nordiska gudasagorna innehåller ett paradis efter döden, det är det varma stället som heter Hel. Strafforten heter Nifelhel, och där är det kallt. Åtminstone enligt Viktor Rydberg. Det var väl iallafall folk som visste vad de berättade om, eftersom sagorna också innehåller mänskliga minnen av istiden.

 19. pekke

  OR #18
  Här är länken till nyheten.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5819601
  Referenser till nyheten/rapporten som finns under artikeln :
  ” Referenser:
  Ansar A. Et al, Stranded assets and the fossil fuel divestment campaign: what does divestment mean for the valuation of fossil fuel assets? Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, report 2013.
  Green Finance, House of Commons Environmental Audit Committee, Twelfth Report of Session 2013-14, Volume I, 6 mars 2014
  Weyzig F. et al, The Price of Doing Too Little Too Late. The impact of the carbon bubble on the EU financial system, Green New Deal Series, volume 11, February 2014
  Deniss R. et al, Climate proofing your investments: Moving funds out of fossil fuels, report by The Australia Institute, 5 mars 2014. ”
  Ser inga vanliga finansinstitut där, kan ovanstående referenser ha en egen agenda som de vill sprida !?

 20. Björn

  Mycket intressant semantisk analys! Det är märkligt hur IPCC med ord skapar en semantisk bubbla utan substantiellt innehåll. Grundtesen är att antropogen CO2 är orsak till 1900-talets uppvärmning. Punkt slut! Detta är vad klimatvetenskapen och allmänheten skall rätta sig efter. Vilken vetenskaplig fars! Då spelar det ingen roll om solforskarna bevisligen visar på, att solens magnetiska aktivitet nu minskar och de facto att denna magnetiska aktivitet är i grunden orsak till TSI (Total Solar Irradiance). Det spektrala innehållet i TSI har inte tidigare varit känt, vilket nu med satellitmätningar visar på dramatiska förändringar i UV/EUV, vars djupgående penetrering i atmosfären har påverkan ända ner till hav och marknivå. IPCC är en dinosaurie som saknar denna vetskap. Därför förstår man inte att 1900-talets uppvärmning, sannolikt till större delen berodde på solens Grand Maximum. När solen går mot ett Grand Minimum som nu, då försvagas TSI, vilket skedde under Lilla Istidens Maunder Minimum.

 21. Olav Gjelten

  Sören # 17. Dina exempler vet jag om och har vi inte grovt missat några klimatförändringar i historien som lett till att lite varmare klimat blivit katastrof och kallare blivit välsignelse – vad är det då som politiker och det politiskt korrekta etablissemanget känner sådan enorm oro över?
  Ingenting de har de minsta historiska belägg för vad jag kan förstå.

 22. Olav Gjelten

  OR # 18 Det här med de nordiska gudasagorna, paradiset efter döden OCH kopplingen till klimatet kände jag inte till. Intressant.

 23. Lasse Forss

  Lars Jonsson visar hur IPCC manipulerar data, eller utelämnar, för att bevisa den ursprungliga hypotesen om växthuseffekten. Och nu har också ekonomerna hoppat på vagnen enligt morgonens nyheter. Det sensationella var att det finns så mycket kol och olja och gas på vårt klot att priset kommer att sjunka och ägarna av dessa råvaror kommer att gå i konkurs. Och eftersom vi pensionärer får vår utkomst från fonder som placerat i fossilbranschen, blir det kärvt för oss. Och ”vetenskapsredaktionen” reagerar inte på vad man framför. Här har Kjell Aleklett berättat om peak oil, och hur tuff framtiden kommer att bli på grund av energibristen. Och så vips, så har vi ett överskott.
  Och varifrån ska då energin komma? Ja, sol och vind vad jag förstår. Och dessutom så ska väl kärnkraften avvecklas eftersom den är så oerhört oekonomisk.
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/03/24/myten-verkligheten/ I förrgår fick vi reda på vilken yta som krävs, och hur mycket mer betong det går åt för att gjuta vindkraftverk jämfört med kärnkraftverk om man jämför ber producerad energienhet. Men enligt ”Vetenskapsredaktionen” skulle vi pensionärer tjäna på att våra pengar investeras i vind- och solkraft.
  Är det någon mer än jag som tycker att det är verklighetsfrämmande?

 24. Här är en artikel om Fimbulvintern och vad den kan ha betytt
  http://www.svd.se/kultur/understrecket/katastrofen-ar-536-visar-sig-i-myterna_8115272.svd

 25. Mycket intressant läsning Lars!
  Jag hade nog inte riktigt klart för mig den stora skillnaden i formuleringen mellan rapporterna.
  Det blir ju i praktiken ”Vi är säkrare i den här rapporten än i den förra, fast på något annat”.
  Det var ju lite ”lustigt” att de initierade vetenskapsjornalisterna inte redogjorde för detta. 😀

 26. stickan no1

  Långt citat men det visar på hur vetenskapens uppfattning hur fort klimatet kan ändra sig också ändrat sig. I modern tid.
  ”By the 20th century, scientists had rejected old tales of world catastrophe, and were convinced that global climate could change only gradually over many tens of thousands of years. But in the 1950s, a few scientists found evidence that some changes in the past had taken only a few thousand years. During the 1960s and 1970s other data, supported by new theories and new attitudes about human influences, reduced the time a change might require to hundreds of years. Many doubted that such a rapid shift could have befallen the planet as a whole. The 1980s and 1990s brought proof (chiefly from studies of ancient ice) that the global climate could indeed shift, radically and catastrophically, within a century — perhaps even within a decade. ”
  Från http://www.aip.org/history/climate/rapid.htm
  Problemet för IPCC mfl är att dessa klimatändringar skett utan yttre påverkan av CO2. Dessa stora snabba och långsamma klimatförändringar är naturliga. Och hanterbara för livet på Jorden
  Det var därför det var viktigt för Mann att radera bort klimatändringarna i hockeyskaftet för att försöka påvisa att vi idag är i någon form av unik situation. Det är vi inte.
  Först försökte man visa att CO2 ger snabb klimatpåverkan och det gick åt fanders. Nu vill man påstå att CO2 ger en långsiktig irreversibel klimatpåverkan vilket heller inte är sant. Tidigare värmeperioder har kommit och gått utan att det skett någon katastrof. Nyckeln är att de kommit och gått.
  Klimatet ändrar sig och det ändrar sig på mycket kort tid ibland. Grönlandsisen visar på drastiska klimatförändringar inom några år. Inte ens tiotalet år utan enstaka år.
  http://www.colorado.edu/news/releases/2008/06/19/greenland-ice-core-analysis-shows-drastic-climate-change-near-end-last-ice
  ”The ice core showed the Northern Hemisphere briefly emerged from the last ice age some 14,700 years ago with a 22-degree-Fahrenheit spike in just 50 years, then plunged back into icy conditions before abruptly warming again about 11,700 years ago. Startlingly, the Greenland ice core evidence showed that a massive ”reorganization” of atmospheric circulation in the Northern Hemisphere coincided with each temperature spurt, with each reorganization taking just one or two years, said the study authors. ”
  Vad gör IPCC då? Jo de försöker med det gamla tricket att gömma bevisen. Inte huvudet i skam utan värmen.
  Det senaste är att CO2 ger en snabb uppvärmning om i storleksordning 0,01C eller mindre i djuphaven som håller ca 1 plusgrad och den ”värmen” skall sedan orsaka uppvärmning av jordytan som håller en medeltemperatur om i storleksordning 15C. Vem vid sina full sinnens bruk går på sådan mental issörja?

 27. Olav Gjelten

  Undrar hur kallt måste det bli, och hur länge kylan måste hålla i sig, för att politiker, media och den resterande del av det politiskt korrekta samhället, blåser faran med ”global warming” över?
  Jag sätter en hundralapp på att det aldrig, aldrig kommer att ske, helt oavsett hur framtidens väder och klimat kommer att gestalta sig.

 28. Sören G

  24# Lena Krantz
  Fimbulvintern brukar också förläggas till övergången bronsålder-järnålder. Tydligen var det en köldperiod då också.
  I artikeln diskuteras stora vulkanutbrott. Men vulkanutbrott ger bara upphov till kortvariga avkylningar på några år. Lilla Istiden liksom folkvandringstidens köldperiod pågick under flera århundraden. Under Lilla Istiden var solens aktivitet lägre, speciellt under vissa perioder. Vi har Spörer-, Maunder’ och Dalton-minimum.

 29. Sören G

  Klotet i P1 annonserar nu om hur upphörandet att använda fossila bränslen kan komma till en finansiell kris.

 30. robjoh

  @29 Sören G
  Jag undrar om de som rapporterar sådana nyheter har någon som helst förståelse över hur stora mängder fossila bränslen vi använder? Har de ens en grundläggande förståelse för vilken törst det moderna samhället har för energi?

 31. Peter Furberg

  Lite nya tongångar från Yokohama, men kanske inte. I alla fall någon som ser möjligheter också.
  http://www.japantimes.co.jp/life/2014/03/25/environment/climate-change-also-means-opportunities-scientists-say-at-yokohama-meeting/#.UzLGyLlOWUk

 32. Sören G

  Någon avveckling av fossila bränslen kommer naturligtvis inte att ske. Inte ens om en manipulerad folkopinion skulle kräva det.

 33. Sören G

  ”Klimatförändringarna ser vi nu”. Påstås det Klotet P1. – Var? När? Hur? Extrema vädersituationer har minskat. Ingen uppvärmning på över 17 år.

 34. Christopher E

  #16 Gunbo
  Jag har ingen kritik mot kurvan i sig men är lite fundersam över tolkningen av den. Det som ser ut som ett starkt samband mellan ”forcing” och ”temperatur”… det finns ju faktiskt ingen anledning att de två kurvorna ska se likadana ut. Det är ju olika saker.
  Om man tänker på en kastrull vatten förstår du kanske vad jag menar. Då är temperaturen givetvis vattentemperaturen och forcingen effekten på plattan. Men inte är dessa samtidiga? Om man sätter plattan på säg 50% så fortsätter den att värma vattnet till en viss gräns (antingen kokning eller värmeförlust i balans). Det är inte att att viss effekt motsvarar en viss temperatur. Åtminstone är där en fördröjning.
  Så det är ju inte det absoluta värdet på temperaturen i atmosfären som ska följa forcingen, utan det är temperaturförändringens hastighet som ska följa forcingen.
  Och det är ju just vad den inte gör. Trots en obetydlig forcing 1910-1940 stiger temperaturen minst lika fort som den sedan gjorde 1980-2000 trots att forcingen var betydligt större då.
  Att skalorrna är kalibrerade i diagrammet så att forcing/temp följer varandra visuellt får mer anses som lite förvillande. Men säkert inte medvetet.

 35. Peter Furberg

  UK Met Office har det inte lätt.
  ”So, lots of uncertainty remains – and the scientists are hoping that bigger computers and better models will help provide clearer answer in future.”
  http://www.bbc.com/news/science-environment-26731790

 36. Sven Östholm

  Hiatusen i nytt ljus:
  http://dalademokraten.se/2014/03/23/havsfaglar-kyler-ned-klimatet/

 37. Håkan Bergman

  Peter F #35
  Hur skulle det gå till ? Datorerna blir ju bara mindre och mindre, den trenden är väl inte ifrågasatt ändå?

 38. Peter Stilbs

  Lite OT : Från dagens Westanders utskick åt Naturvårdsverket :
  Svenskarna anser att förnybar energi är viktig för samhällsutvecklingen
  En klar majoritet av Sveriges befolkning anser att el har en viktig roll för en hållbar framtidsutveckling. Det visar en undersökning av United Minds på Svensk Energis uppdrag.
  Läs artikeln i Energinyheter http://www.energinyheter.se/2014/03/svenskarna-ser-positivt-p-elens-roll
  (Jaha – det var väl ändå rekord i rubriksättning – artikeln i sig är annars bra och saklig)

 39. pekke

  Peter S.
  Svenska folket har i allmänhet noll koll på hur elproduktionen ser ut i det här landet och plus mycket annat.
  Det är först när det börjar bränna i plånboken eller det påverkar deras liv negativt som de intresserar sig mer i detalj än vad de får reda på från politiker, div. tyckare och media.
  Därför kommer den svenska klimathysterin fortsätta tills medelsvensson får en negativ påverkan som märks tydligt i deras liv.

 40. Håkan Bergman

  Peter S #38
  Det där med att elen är förnybar gäller såklart bara om man tar elen från två hål i väggen, ett där elen kommer in och ett där man skickar tillbaka elen till t.ex. Vattenfall. Sen fluffar Vattenfall till elen och skickar ut den på nätet igen, exakt hur det går till vet jag inte men smart är det iallafall.
  Det här gäller dock inte för elförbrukare som bara har en ledning för elen, som t.ex. tåg, spårvagnar och tunnelbanetåg, där spolar man helt enkelt ner den förbrukade elen i marken. Jag tycker man skulle uppmärksamma det här mera när man diskuterar klimatsmarta transporter.

 41. Gunbo

  Christopher #34,
  ”Så det är ju inte det absoluta värdet på temperaturen i atmosfären som ska följa forcingen, utan det är temperaturförändringens hastighet som ska följa forcingen.”
  Jo, jag förstår din invändning men det är kanske bäst att låta Lennart förklara diagrammet.
  ”Trots en obetydlig forcing 1910-1940 stiger temperaturen minst lika fort som den sedan gjorde 1980-2000 trots att forcingen var betydligt större då.”
  De där branta stigningarna tror jag som sagt berodde på AMO och ännu mer PDO. Om man ser på PDO:s variationer stämmer de väl med topparna (och dalarna) på temperaturkurvan. http://jisao.washington.edu/pdo/

 42. Gunbo …
  Säger du nu att AMO och/eller PDO utgör sk ’forcings’ och tom starka sådana?

 43. Mycket bra uttryckt Lars!
  Du visar hur IPCC garderat sig:
  De är säkrare än förra gången – det garanterar rubriker och mediautrymme…
  Säkerheten gäller en annan sak – det garanterar reträttutrymme ….
  /C-G

 44. Åke N

  Nån äldre herre sade i samband med kärnkraftsomröstningen (säkert en skröna): Vad f-n skall vi ha kärnkraft till när vi har elen?

 45. Peter Furberg
  Nya tongångar från Yokohama är nig tyvärr bara gamla tongångar, som du själv misstänkte.

 46. Adolf Goreing

  Den brinnande punkten är: om de naturliga variationerna har medfört att den ”underliggande” uppvärmningen som ”måste” komma, har avstannat, varför kan inte dessa naturliga variationer ha verkat i andra riktningen tidigare, dvs från 1979-1998? Och isåfall, hur mycket? Lägg märke till osäkerheten i aerosolernas ”forcing” i Lars artikel. Egentligen är det ingen som riktigt vet hur stor den är eller ens vilket tecken den har. Aerosoler är en ”fudge”-faktor (motsv. gummiparagraf) vars forcing blir vad som ideologiskt krävs av den för att CO2-forcingen ska stå som oantastbar klimathärskare. Det kan särskilt ses under 40-talet och framåt där man tvingas ge aerosoler en betydande roll som inte alls motsvarar industriproduktionen och motsvarande utsläpp under denna tid. Dvs det ideologiskt mycket jobbiga slutsatsen måste bli att CO2 har en lägre forcing än vad man hittills har trott och det pekar man faktiskt på i den senaste IPCC-rapporten. Och Gunnar Kjelldahl, varifrån kommer uppfattningen att man bland skeptiker inte har trott på någon mänsklig påverkan? Denna halmdocka verkar lite för infasad över hela internet för det ska vara slump att du säger just så och just nu. Är du köpt av Big Green, kanske? Vad står det isåfall i deras utskick denna gång? Vi som står på BigOils och BigCoals mutlista har bara oss själva att lita till och de klimatforskare med integritet som fortfarande håller stånd mot alla sanningsförstörande gröna drönare.

 47. Fredrik Berg

  Kan någon säga vad detta är? http://www.ecoprofile.se/member-1113-Marie-Louise-Kristola.html
  Är det någon sorts non-profit organisation eller bara en ”Facebook” mör gaiatalibaner?
  Jag tycker sidan verkar diffus.

 48. OR

  Pekke #19
  Det kan väl i stort sett vilket finansinstitut som helst räkna ut, utan att ha en egen agenda, att om det blir en störtflykt från alla investeringar i fossil energi så kollapsar den marknaden. Agendan bakom känner vi igen: AGW-troende vill att vi slutar använda fossil energi. och för mig verkar det här vara ett försök att åstadkomma just det, fast bakvägen. Spekulationen att det skulle kunna hända vid en översvämning av en europeisk huvudstad är att fördomen är så väl inarbetad att vilken som helst översvämning skulle kunna skyllas på mänskliga koldioxidutsläpp, oberoende av fakta, och leda till opinionstryck och panikreaktion på börserna. – Hållbar utveckling tack vare okunnig opinionsbildning och panik på börsen. Bevare oss väl! –
  Fast jag tror som sagt att det handlar om att försöka sänka oljepriset för att komma åt Putin och hans expansionsplaner.
  Lena Krantz #24
  Intressant om Fimbulvintern, som måste ha varit dagsaktuell för de nordiska gudasagorna. Jag tänkte på isjätten Ymer som låg över hela landet och frambringade de första varelserna genom att gnugga fötterna mot varandra i sängvärmen! Att även de anskrämliga urinnevånarna, som man ansåg sig driva bort med rätta, hade en historia; som gick tillbaka till istiden.

 49. Astrid Å

  Fredrik Berg # 47
  Nja, non-profit är det nog inte för Johan Erlandsson som driver Ecoprofile. Han är konsult och föreläser om hållbar utveckling.
  http://www.ecoprofile.se/konsult
  Fler som cyklar.Verkar bli en ”fluga” det här.
  http://www.svt.se/kultur-i-farozonen/detroit
  Jag gillar också att cykla, men inte till affären, någon mil bort.

 50. Gunbo

  Jonas #42,
  ”Säger du nu att AMO och/eller PDO utgör sk ‘forcings’ och tom starka sådana?#
  Ja, har du någon annan förklaring?

 51. Fredriki Berg

  Astrid Å #49
  Jag förstår. Vad jag egentligen undrar är varför hon finns på sidan, är det i egenskap av konsult, privatperson etc. Vid en första anblick får jag intrycket av att Ecoprofile är ganska så extrem, därför väcktes tanken på om hennes medlemskap eller vad det nu är är ytterligare en indikation på att den svenska journalistkåren inte är opartisk.

 52. Gunbo #50
  ”Ja, har du någon annan förklaring?”
  Jag driver här lite både med dig, och din förståelse av ’vetenskapen’ och med dem som vill förstå klimatsystemets funktion såsom en skalär vilken styrs genom ett enkelt linjärt samband, de som säger det allena avgörande är summan av samtliga ’forcings’
  🙂

 53. Astrid Å

  Fredrik Berg # 51
  Mmm…”Klotet” står ju med som en av organisationerna som stöder Ecoprofile… Det är knepigt överhuvudtaget att ”de” får ha ett eget program som Klotet i Public Service, tycker jag, men…ingen verkar tycka att det är ett dugg konstigt och det beror väl på att ”alla” skrivit på för ”grön omställning”. Det ingår i den värdegrund som gäller nuförtiden. Vi kanske borde kräva ett mer balanserat utbud!
  http://www.ecoprofile.se/groups.php

 54. Fredriki Berg

  Astrid Å #51 Fast i listan står det ju att det är organisationer som stödjer grön omställning. Det exakta förhållandet mellan Ecoprofile och Klotet framgår inte såvida jag inte missat något och hur kan Klotet stödja Ecoprofile borde det inte vara tvärtom i så fall om man syftar på någon typ av sponsring?

 55. Astrid Å

  Fredriki Berg ” 54
  Jaa…Kristola och Klotet är ju medieaktörer som propagerar för ”grön omställning”. Ecoprofile är väl mest ett forum då, där de kan diskutera detta som jag förstår det. Inga sponsorpengar åt något håll alltså.
  http://www.ecoprofile.se/company-3-Ecoprofile-Sverige.html

 56. OR
  Exakt varifrån myten om Fimbulvintern har sin upprinnelse kan nog ingen svara på. Helt klart är att järnåldern innebar ett kallare och fuktigare klimat här i Norden.
  Uppenbarligen tyckte nordborna i alla fall att kyla var dåligt och värme något bra.

 57. Lars Jonsson

  Grön omställning borde inte vara ett skällsord, problemet är att företeelser som Vindkraft räknas in som grön omställning.

 58. Fredriki Berg

  Astrid Å
  Ja det är ju problematiskt. Rent formellt begås inget fel men det är i alla fall för mig tydligt att de här människorna på inget sätt kan anses neutrala i klimat och miljöfrågor, det går dock inte att bevisa så man kan inte heller begära att Klotet tas upp av granskningsnämnden.

 59. Håkan Bergman

  Lena Krantz #56
  Kan så klart inte bedöma det vetenskapliga värdet, men teorin i följande länk är intressant, sök på ”fimbulvinter” på sidan.
  http://atlantisinireland.com/GC/paleogeografi.php

 60. Börje S

  Denna film är tänkt som lämpligt studieobjekt för Gunnar Kjelldahl (C):
  http://www.youtube.com/watch?v=NOv_4-KeeKI
  Fråga: Varför LJUGER klimathotarna så ohämmat, skamlöst och bedrägligt?
  Det i filmen beskrivna fiffiga knepet användes så flitigt av svensk TV att jag gjorde mig av med TVapparaten för några år sedan och just nu har en överklagan på väg till högsta förvaltningsrätten. Jag ville inte betala för att bli bedragen av Public Service och det gick bra till förra året. Nu måste jag betala för desinformation som jag, som väl är, inte ens har möjlighet att se.
  ”Har du ingen TV? Det har ingen betydelse, betala oss ändå annars skickar vi kronofogden på dig.”, skriker Sveriges Radio/TV på äkta gangstervis (typ ”beskyddar”verksamhet i restaurangbranschen).

 61. Olav Gjelten

  Sören # 33
  Kontaktade du svt och klotet och påtalade dessa fakta? Du ska annars inte alls vara säker på at de vet ett skvatt om allt det som du och flitiga läsare på den här bloggen vet.
  Dra dig för all del inte undan sådana kontakter av rädsla att de du får prata med kan för mycket. Det troliga är tvärt emot att de inte kan någonting utöver kända nonsensargument som klimatalarmismen omger sig med. Förbered dig också på en väldig stöddighet och helt idiotiska påståenden i ren alarmistisk anda.
  Själv har jag kontaktat riksdagsledamöter från olika partier. Den ende som var trevlig och förde en bra diskussion med mig var SD:s representakt. Vänsterpartisten var värst, han fick ett regelrätt utbrott och slängde luren i örat på mig.

 62. Mr.G.

  Börje S. #60
  Samma här. Det måsta finnas någon smart svensk ”elektronik-smed” som kan uppfinna en sigillerad svart låda som silar bort svensk stats-TV så att vi sedan kan driva frågan om att slippa TV-avgiften genom lämpliga rättsinstanser.
  Skall vi sätta upp ett pris till uppfinnaren t.ex. 3 ggr TV-avgiften per sponsor?!
  Stockholmsinitiativet kan ju förvalta pengarna i fossila fonder för oss.
  Det kan ju bli ett ”Nobelt” pris i en ny kategori på samma sätt som Ekonomi-priset!

 63. Pelle L

  MR.G. #61 och Börje S #60
  Hear hear!
  Eller på svenska: Så rätt ni har! Men naturligtvis håller inte statsfinansierade media med.
  De är ju helt beroende av avgifter in samlade med tvångsmakt!

 64. Johan M

  #3 Gunnar Kjelldahl (C)
  ”…måste se klimattrender över minst 30-åriga perspektiv, för att dra någorlunda säkra slutsatser om utvecklingen. ”
  Det är vanskligt att dra några som helst slutsatser baserat på historiska data om man inte har en modell som man tror på och som kan förklara dessa data. Om historiska data i sig kan ge besked om framtida rörelser så skulle man med lätthet göra sig en förmögenhet på börsen.
  ”…brukar tvärtom med emfas hävda motsatsen, att de faktiska klimatförändringarna inte alls förorsakats av mänsklig påverkan.”
  Om vi tar en liknelse med ”norra stå” så kan man med säkerhet hävda att om man släpper in en skolklass efter 70 minuters speltid så ökar ljudnivån. Om någon med emfas nu hävdar att det gör det inte så har ju dessa i och för sig fel, men de har trots allt en poäng; de kanske skulle ha sagt ”inte någon märkbar skillnad”, ”det kvittar” eller ”ju mer tryck desto bättre”.
  Den ökande koldioxiden i atmosfären skulle i min mening inte platsa på en lista över 10.000 möjliga problem. Att spendera miljarder och åter miljarder på ett fiktivt problem och basera det på att 20 ungar visst kan föra oväsen, och därmed bidrar till trycket på norra stå, är inte vettigt.

 65. ThomasJ

  Bra tråd Lars! Big txs! 😀
  Tack för länken Börje S. #60 & uppmaningen till centristen att ta sig tid att titta/lyssna på/till den.
  Det är näppeligen att undra över att där finns osäkra faktorer när de som s.a.s. ’håller i’ temp-data har för vana att hela tiden manipulera dessa, kolla t.ex. denna länk:
  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/03/27/ushcn-has-tripled-and-shifted-their-adjustments-since-1999/
  Och om/ifall nu ngn centrist o/e römsönare [mot förmodan..] har intresse av en rejäl genomgång av temat ’klimathot’ – det ej existerande! – rekommenderas dr. Easterbrooks redogörelse i senatsförhör, länk:
  https://www.youtube.com/watch?v=4LkMweOVOOI
  Där finns inga osäkra faktorer bara oomkullrunkeliga fakta!
  Mvh/TJ

 66. Ann L-H

  ThomaJ #64.
  Gunnar Kj. skrev på sin blogg tidigare under året att han endast tog till sig vad seriösa forskare kommit fram till. Han kunde avgöra vilka som hörde dit utan närmare betraktande.
  Från Finsta (den ort i N-e där den heliga Birigittas bönegrotta än i dag kan beskådas) kan vi endast förvänta förkunnelsen att Dr Easterbrook inte hör till de seriösa. I dag är en del av gymnasieutbildningen i N-e inkl. Gunnar Kj. förlagd till just denna plats där vårt helgon fick sina uppenbarelser, de tycks verksamma än i dag.

 67. Astrid Å

  Fredriki Berg # 58
  Nej, granskningsnämden tar nog inte upp detta. Klotet brukar ju tillåta kommentarer så det balanserar väl det hela. Det enda man kan göra är att klaga via ”lyssnarservice”. De vill gärna höra vad vi tycker om programmen.
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3072

 68. Pär Green

  62 Mr.G. 2014/03/27 kl. 00:12
  ”Samma här. Det måsta finnas någon smart svensk ”elektronik-smed” som kan uppfinna en sigillerad svart låda som silar bort svensk stats-TV så att vi sedan kan driva frågan om att slippa TV-avgiften genom lämpliga rättsinstanser.”
  Problemet redan löst av övrig TV, kodade och betalkanaler!
  Men då kan inte de styrande sprida alla villfarelser hur som helst!
  SVT är förmodligen den minst intressanta ”betalkanalen”!

 69. Astrid Å

  Lars Jonsson # 57
  ”Grön omställning” är ett suddigt concept, som förtjänar att vara ett skällsord, tycker jag. Marknadsföringen är aggressiv och ovederhäftig. Man sprider oro hos befolkningen om att konkurrenternas produkter(vanlig mat, alltså) är giftiga och föröder både hälsa och planeten, medans deras produkter kan rädda oss från både sjukdom och klimatförändringar. Inte ens hälsokostbranschen får påstå sånt. Detta är minst lika j***igt som vindkraftsparker.

 70. ThomasJ

  Skarpa konturer…??? (NOT)
  Finns inga teoretiska möjligheter hos en frisör som inte ens kan kamma till sig själv!
  Senaste tänk, ovanför peruken, här:
  http://www.regeringen.se/sb/d/18434/a/237199
  Jeez!
  Mvh/TJ

 71. Pingback

  […]   Det är dock inte avsett som ett aprilskämt, utan redan i  sammanfattningen framgår det att syftet är (som vanligt) att polemisera mot klimatskeptiker. Jag citerar: “ …skeptics.. accused climate scientists of ‘alarmism’ ..the available evidence suggests that scientists have in fact been conservative in their projections of the impacts of climate change..”.  För oss vanliga tidningsläsare och SVT-lyssnare är det ett häpnadsväckande budskap. Vi som ideligen matas med katastrofala  förusägelser om att klimatet, och hur bråttom det är med diverse åtgärder. Vi har svårt att ana blygheten hos de forskare som våra journalister säger sig referera. För att nu inte tala om de ständigt stora framsteg som gjorts sedan den föregående rapporten. Detta trots att åtminstone vi KU-läsare vet att klimatkänslighetens medelvärde och felgränser inte ändrats sedan 1973. Och även om “säkerheten” ökat från 90 till 95% mellan AR 4 och AR 5, så gäller den säkerheten inte riktigt samma påstående (länk). […]