De gröna rötterna II – romantikerna

haeckel
Bild: Ernst Haeckel (Wikipedia)
Det finns en del litteratur om den gröna rörelsens ideologiska rötter. Ann Löfving-Henriksson tog upp Gibsons bok härförleden. En annan klassiker i genren är Ecology in the 20th Century: A History, av Anna Bramwell (recensioner här och här). Ett omedelbart problem för historikerna är emellertid att det finns så många, sinsemellan väldigt olika personer som kan sägas ha företrätt en sådan rörelse. Det är folk som också delvis företräder hela det politiska spektret; konservatism, socialism, fascism, nazism, och t.o.m. liberalism. Vissa ideologier tycks dock vara lättare att förena med de grundtankar som funnits med från början.
En gemensam grund är att den gröna ideologin utgör en slags reaktion på det framväxande kapitalistiska och industriella samhället. Så det kanske inte är fel att ta upp de tyska romantikerna från 1800-talet. Filosofer som Johann Fichte, Ernst Arndt och Willhelm Riehl hyllade den tyska naturen, nästan som ett eget väsen. Särskilt Riehl var mycket kritisk mot det nya samhälle som utvecklades. Han menade att människan hade distanserat sig från naturen i och med att hon flyttade in i stora städer. Industrialismen innebar att naturtillgångar exploaterades i ett rasande tempo. Skogar höggs ned och människan övergav jorden. Riehl tycks varit en tidig förespråkare för tesen att Naturen har rättigheter, dvs. att den har ett egenvärde som kränks av människans framfart i det moderna samhället.
Teknik och industri var, menade kritikerna, på det hela taget en destruktiv kraft som gör att vi vantrivs i den nya civilisationen och dras med i en utvecklingstanke som är helt fel. Istället för städernas jäkt förespråkade de ett (idylliserat) liv på landet, med självförsörjning och starka familjeband. Man identifierade ursprungstysken med bonden och det lokala. Juden symboliserade staden och det kosmopolitiska (till skillnad från exempelvis i Polen så fick judar inte vara jordbrukare i Tyskland). Istället för det kyliga förnuftet framhävde romantikerna känslan, kraften och instinkten som vägledare i livet.
Naturromantikernas förhållande till vetenskapen var tveeggad. Å ena sidan var man kritisk till teknik och vetenskap, å andra sidan användes ibland (förment) vetenskapliga argument för analysen av människans problematiska förhållande till naturen. En som motiverar sin filosofi utifrån vetenskapen var ekologins fader, Ernst Haeckel (1834-1919) (här och här).
Haeckel inspirerades av Darwins nya utvecklingslära. Han menade att naturen har skapat olika arter och raser med inre, givna egenskaper som är anpassade till sin miljö. Tyskar är anpassade till den tyska miljön, afrikaner och asiater till sina, osv. Problemet med det moderna samhället, menade Haeckel, var att man där hade eliminerat det naturliga urvalet. De egenskaper som vi som naturfolk hade med oss är inte anpassade till den nya civilisationen, och inte heller sållades de olämpliga individerna ut. Föga överraskande var han en ivrig förespråkare för rashygieniska åtgärder för att man på så sätt skulle bevara det goda genetiska arvet från tidigare anpassade individer.
Samtidigt som Haeckel, liksom så många andra intellektuella i slutet på 1800-talet (och sedan i början av 1900-talet), var vad vi idag skulle kalla ”rasist”, så beundrade han primitiva naturfolk. Dessa levde, menade han, ett genuint liv i den miljö som de var anpassade till.
Haeckels naturdyrkan tog sig närmast ett religiöst uttryck, trots att han var emot religioner. Han grundade faktiskt en halvreligiös natursyn, Monismen, som fick många efterföljare (bl.a. Svante Arrhenius). Han såg naturen som ett levande väsen där allt hängde samman. Rollen som en personlig Gud ersattes av naturlagarna.
I studiet av ekologiska system så kunde Haeckel iaktta hur många olika arter samverkade på ett sätt som gjorde dem beroende av varandra. Systemen hade också en tendens att vara självreglerande så att tillfälliga störningar motverkas av inre krafter. Ett plötsligt överflöd av individer av en art (t.ex. möss) kompenserar systemet med en motkraft (t.ex. rovdjur) som återför det till balans. Men med alltför kraftiga ingrepp från t.ex. människans sida så kunde systemet som en organisk helhet helt förstöras. Det är lätt att se hur tanken uppstår om naturen/ekosystemet som en egen organism, med en själ och centraliserade kontrollfunktioner.
Mer om de tyska naturromantikerna här http://www.quadrant.org.au/magazine/issue/2012/7-8/the-roots-of-green-politics-in-german-romanticism .
Det är föga meningsfullt att dela ut pekpinnar till de filosofer och vetenskapsmän som verkade under 1800-talet och i början av 1900-talet. Läxan är snarare att vetenskapliga teorier användes för att legitimera dåtidens fördomar precis som den ibland används idag. Vidare kan vi lära oss att detta med civilisationskritik ingalunda är något nytt. Skräcken för människan och hennes teknologiska påhitt var påtaglig i de framväxande industrisamhällena under 1800-talet. Denna skräck har i hög grad odlats vidare i dagens miljörörelse.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

   
  Hej
   
   Att påminna alla entusiaster av den gröna rörelsen om dess rötter är mycket viktigt. Att dessa liksom verklighetens har en mera brunaktig färg är det säkert inte många som känner till. Inte heller den entusiasm som fanns i den nationalsocialistiska rörelsen för natur och ursprunglighet. Hitler och en del av hans närmaste var vegetarianer, månade om naturen och durlivet. Det tyska bondesamhället var det ideala liksom flera i dag också anser. Den tyska och svenska romantiken har mycket gemensamt och har en livskraft som har övervunnit det mesta. Att se upp med detta tvivelaktiga tankegods är en nödvändighet.  Det obehagliga i vår tid är att inte detta görs och är tyvärr en följd av den bristande historiska kunskapen.Risken är att det som tidigare kan urarta . Jag rekommenderar läsning av Hitlers bordssamtal i bunkern där detta slag av märkliga tankar presenteras.
  LennartB

 2. Thomas P

  Hitler byggde motorvägar, alltså är alla som gillar bilar smygnazister. Nöjda nu med era guilt by association?
   
  Man kan verkligen ana Ingemars ångest när han lägger till sitt ” t.o.m. liberalism”. Liberaler  som bryr sig om miljön, vilka avfällingar!
   
   

 3. bom

 4. Ingemar Nordin

  ThomasP #2,

  Du gör dig bara löjlig med din ovilja att se på den gröna rörelsens historia. Den är som den är, och om du tycker att det är ”guilt by association” att plocka fram den så är det inte mycket som jag kan göra åt den saken.

 5. Astrid Å

  Tack Ingemar N!
  Instämmer med Lennart B. Det är viktigt att påminna om dessa rötter.
  Den här kvinnans tankegångar har också ganska stor spridning idag, även om hon kritiserats för sin nazism.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Savitri_Devi

 6. MrsM

  #2 Thomas, har du inte hört att komedi är tragedi plus tid?
  http://www.youtube.com/watch?v=edVx_tGqdDw
  Never mind…

 7. Det är ju ingen tvekan om vilken gren av miljörörelsen Nordkoreakramaren Thomas P tillhör. Det kunde ju dock varit värre, han har än så länge inte uttryckt någon förståelse eller sympati för Charles Manson.

 8. OR

  Ingemar Nordin och Lennart Bengtson #1
  Hur tänker man om ”ideologiska rötter” när det råder en stor okunnighet? När den ”gröna” rörelsen verkar ha fått stor uppslutning utan att ”vara i någons efterföljd”?
   
  Själv tänker jag att omsorgen om naturen och känslan av att vara en del av den ingår i det mänskliga, och att den i varje tid kan provoceras av urbanisering, miljöförstörelse, överutnyttjande av naturresurser, eller (även helt överdrivna) mediabilder av detsamma. 
   
  På det sättet är en ”grön rörelse” inte konstigare än att det blir fler rävar och ugglor vid ett lämmelår. Till det mänskliga hör då också att vi kan skriva historia, och lära något av att ”gröna” rörelser har haft en tendens att bli ”bruna” med tiden.  

 9. bom

  Bra fundering #8!
  Jag vill förklara min tomma #2. Henrik Alexanderson har uppmärksammat en skojskylt som kommit upp i EU-byggnaden. Den skylten likställer bombhot( unattended luggage) med klimatskeptiker! If you see – notify staff!

 10. Ann L-H

  Anders L. dyker med jämna mellanrum upp här på bloggen. Med hans intressanta och kärnfulla ord: ”Jag är helt övertygad om att det vare sig finns något ”rotsystem” överhuvudtaget eller någon dold agenda som med framgång drivs av någon särskild grupp.” avslutades de gröna rötterna I.
  Nu har vi fått viss inblick genom ytterligare en djupdykning i ”den gröna rörelsens ideologiska rötter”.  De två recensionerna var intressanta, de såg Anna Bramwells bok från två helt olika perspektiv. Vem Daniel Hindes är har jag ingen aning om men nog kändes hans recension som att Bramwell gett honom en hel del ömma tår. W. Dennis från Liberty Fund tar intressant nog fasta på de grönas syn på naturen kontra  människan ”Above all, Bramwell shows that there is something wrong with a movement that puts man outside of nature yet believes in natural harmony and the benevolence of spontaneous natural order”.
  Inför de grönas rötter kan man blunda, bli stött eller försöka få mer insikt. För alla som fostrats av MSmedia eller i vårt skolsystem är det en självklarhet att vi alltsedan utträdet ur paradiset har syndat mot de heliga ekosystemen. På så sätt har de gröna segrat, men modern ekologi serverar en annan bild. I ”Natur på människans villkor” visar S. Budiansky hur föråldrad de grönas ekologi är och vilka möjligheter vetenskap och utveckling ger. Boken har funnits på svenska sedan 1997 den är översatt av Fredrik Sjöberg men förblivit en hyllvärmare när gröna bästsäljare som Al Gores ”Earth in Balance” och Stefan Edmans ”Jorden har feber” mfl fått allt ljus på sig.     
   
   
   

 11. Peter Stilbs

  Lite OT – men något som också förtigs är nazismens starka tidiga inspiration av Sovjetkommunismen – på ganska så många plan – inklusive koncentrationsläger och andra förfärligheter.

 12. Thomas P

  Ingemar, nu var det speciellt Lennart Bentgssons inlägg som jag tyckte gick över alla gränser i sina nazistkopplingar, även om dina är illa nog med sin tendentiösa beskrivning. Saken är ju den att det bara är förnuftigt att bry sig om den miljö man lever i så det är fullt naturligt att du hittar intresset inom alla rörelser. Det är snarare motsatsen som är intressant att studera. Vad gör att det finns personer som fullkomligt ignorerar miljöproblem? Kommunisterna baserade sig t ex till så stor del på Marx att när Marx inte tog upp miljön som ett problem fanns det inte för dem heller. Tjernobyl och den gryende miljörörelsen var en av faktorerna som spräckte Sovjet.
   
  På andra sidan har vi företag som är rent vinstmaximerande och fullkomligt struntar i hur stor skada de orsakar omgivningen och gör allt för att stoppa lagar som kan begränsa deras vinst. Det kan ske genom propaganda, falsk forskning, donationer till politiker, hot om nedläggning osv. Som svans till dessa har vi  nyttiga idioter bland libertarianer och liknande. Inför varje försök till miljölagstiftning finns det alltid grupper som kämpar emot och förutspår fattigdom och elände. Det må vara katalysator, svavelrening, stopp för farliga bekämpningsmedel etc. Alltid finns dessa mörkermän som kämpar emot.
   
  Sen har vi religiösa som menar att Gud skapade den bästa av världar och det Gud skapat kan människan inte förstöra (om det inte är del av den Gudomliga planen). För dem är miljörörelsen hädelse, ungefär som det fanns kristna en gång i tiden som var djupt skeptiska mot personlig hygien. Var man för vältvättad var man nog jude.

 13. Thomas P

  Peter Stilbs, koncentrationslägerär sannerligen ingen sovjetisk uppfinning. USA hade dem för indianer, britterna under boerkriget, spanjorerna på Kuba, ryssarna hade dem redan på 1800 talet i Polen osv.
   
  Vad som är betydligt känsligare än kopplingarna mellan Hitler och Sovjet är hur Hitler beundrade britterna och hans kolonisering av Östeuropa var ett försök att efterlikna anglosaxernas kolonisering av Amerika och Australien. I och med förlusten i första världskriget var Afrika stängt för Tyskland så överut var deras enda expansionsmöjlighet. Churchill uttryckte för sin del beundran för Hitler innan denne gick emot brittiska intressen genom att angripa Polen.
   
  När det gäller att vara ”brun” så torde den ”brunaste” på detta forum vara Perfekt som ofta uttrycker sig på ett sätt som knappt ens skulle vara rumsrent i Sverigedemokraterna.

 14. Ingemar Nordin

  Thomas P,

  Du verkar blanda ihop ”bry sig om miljön” med den ideologi som genomsyrar den gröna rörelsen. Som en del kritiker påpekat så verkar inte den gröna rörelsen alltid ”bry sig om miljön” särskilt mycket, exempelvis inte när de pushar för vindkraft och energilampor. Många som är riktiga miljövänner är samtidigt för kärnkraft, men Naturskyddsföreningen, Greenpeace och WWF är emot. Varför?

  Ja, för att få en förklaring får man gå djupare ned i idéstrukturen hos dessa organisationer, till deras allmänt kritiska hållning till industri och teknisk utveckling.

 15. Den gröna rörelsen är väl de som dragit skillnaden mellan människa och natur till sin spets. Så spetsigt att människan och naturen blivit fiender. Den i grunden falska uppdelningen finns även i andra rötter,Bibeln bl.a. Det faktum att människan ÄR natur,att vi är en evolutionär produkt,inte avskilda från evolution och natur fördunklas till dumhet.Visst är stadsbon främling för det ursprungliga,visst kan detta ge problem men problemet är blott en sekund i evolutionens tidsskala och inte alls så stort och fundamentalt till sin natur som vissa vill göra det till.Människan kan aldrig lämna naturen,segra över den eller bekämpa den.Människan är natur.Människan är under samma lagar som masken och apan.Det finns ingen romantik i det.De falska spänningar man tycker sig se när man delar på natur och människa är allt annat än romantiska,de är tragiska och utan tillit till livet.

 16. Adolf Goreing

  #12 ”Tjernobyl och den gryende miljörörelsen var en av faktorerna som spräckte Sovjet.” Hur stor var denna faktor tror du? Jag tror du får svårt att få med historiebeskrivarna på din analys.
  Kärnproblemet med miljörörelsen är just det som Ingemar nämnde, att ge naturen ett egenvärde. Konsekvensen blir alltid ett minskat människovärde eftersom människan då måste ”underordna” sig naturen. Vem ska då bestämma hur detta ska ske? Där finns en oändligt mängd självutnämnda miljöprofeter som ”vet” hur det ska gå till. Att ge naturen ett egenvärde är därför ett första avsteg från demokratin. Det finns ett parti i riksdagen som har gjort just detta. Gissa vilket.
   

 17. OR

  Ann L-H #10
  Håller med – det är intressant med två olika recensioner av samma bok. Lite märkligt att den ena hävdar att författaren döljer sin egen inställning, och den andra säger att hon: ”forcefully makes clear her own views on the history of political ecology”.
   
  Bra tips; ska genast beställa  Natur på människans villkor.

 18. John Silver

  Tomas P Torquemada dyker alltid upp när vi förväntar oss det.

 19. Sirapsodlaren

  Ett inlägg i den rödgrönbruna färgdebatten.
  Jag kan rekommendera alla att läsa boken ”Vänster och höger” av Norberto Bobbio, samt The Road to Serfdom av Friedrich Hayek.
  Som en liten spoiler kan jag meddela att det inte alls självklart att nazism och kommunism ska placeras på varsin sida i det politiska spektrumet.
  Båda har sina tydliga likheter när det gäller synen på individens (icke) frihet, i synnerhet när man lägger till den ekonomiska dimensionen och tittar på förhållandet mellan centralplanering av ekonomin kontra den fria marknaden . Inom ekonomin är begreppet höger/vänster mer väldefinierat, höger innebär att statens makt (över ekonomin) minskar och vänster att den ökar.
  Men även synen på de politiska friheterna (yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet) sätter nazister, fascister och kommunister i samma låda.
  I Sverige så är dock begreppet höger och vänster jätteenkelt. Det är helt enkelt ett retoriskt begrepp, inget annat. I Sverige är ”höger” djävulen, och vänster de goda. De politiska krafter man ogillar ges etiketten ”högerextremister” eller dylikt, och då har man projicerat all världen ondska på dem (artikelförfattaren inget undantag 😉 )
  Att sätta en ”färg” på miljöpartiet är inte så enkel (om vi nu lämnar retoriken). Låt oss definiera höger som den kraft som värnar om individens ekonomiska och politiska frihet, och vänster den kraft som är för ett mer centralstyrt samhälle (givetvis är centralplanerarna på den goda, rättvisa och kloka sidan som enbart jobbar för allas bästa och inte för sin egen vinnings skull)   
  I partiprogrammet är man tex både för en decentralisering av beslutsfattandet (vilket ur en ren matematisk synvinkel borde öka individens makt, då en röst procentuellt är värd mer i en liten grupp, dvs en högerpolitik). Men å andra sidan finns tankarna på världsregering och central styrning av resurser, dvs en tydlig centralplaneringstendens (= vänster). Eftersom dessa oundvikligen kommer komma i konflikt med varandra (jfr vindkraften tex, där de flesta som är mot vindkraft är de som drabbas av den lokalt, medans de som är för bor i städer långt bort från problemet), och när de kommer i konflikt så vinner alltid centralplaneringstanken, så får vi nog de facto betrakta miljöpartiet som ett vänsterparti (välj mellan röd och brun om ni vill ha en färg).
   

 20. Mikael

  Although history allows no doubt leftist beliefs have spawned mass carnage and misery, and the deaths of millions of people, until now it has been extremely difficult for rational people who value personal freedom to understand the motivation of those who live in comfort, yet embrace monstrous dictators, ideologies and policies that leave only death in their wake.
  Rising to the call Dr Jamie Glazov uses the astonishing words of well-known leftists to explain their love for and deification of totalitarian ideologies with clarity and candor in his book ”United in Hate”.
  “What draws leftists moth-like toward the annihilating fires of unbridled totalitarianism, or drives them to slavishly worship at the feet of dictators?” asks Ben R. Furman, the FBI’s former counterterrorism chief.
  “Dr. Glazov answers these and other ‘head scratching’ questions in a court-ready presentation of the left’s mindset that will make forensic psychologists proud.”
  “This superbly enlightening book should be required reading for the American and European policymakers that are not utterly beholden to the left, for most of them have yet to come to grips with the Islamic supremacist agenda and its totalitarian imperative – which Jamie Glazov ably exposes here,” writes Robert Spencer, author of the New York Times best-seller “The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades).”
  Glazov holds a Ph.D. in history with specialities in U.S., Russian and Canadian foreign policy, and is editor of FrontPage Magazine.
  Quoting notoriously leftwing British lawmaker George Galloway, “United in Hate” makes the beliefs of today’s political left crystal clear:
  Read more at http://www.wnd.com/2009/03/90831/#bTcZyVbo2kTexd43.99 

 21. ThomasJ

  Test

 22. Thomas P
  ”Peter Stilbs, koncentrationslägerär sannerligen ingen sovjetisk uppfinning. USA hade dem för indianer, britterna under boerkriget, spanjorerna på Kuba, ryssarna hade dem redan på 1800 talet i Polen osv.”
   
  Där kom en gammal klassiker! När man debatterar med den del av naziströrelsen som inte förnekar Förintelsen så kommer detta alltid upp. Du glömde dock få med britternas läger för boer, det brukar vara favoriten.
   
  ”När det gäller att vara ”brun” så torde den ”brunaste” på detta forum vara Perfekt som ofta uttrycker sig på ett sätt som knappt ens skulle vara rumsrent i Sverigedemokraterna.”
   
  Jag är glad att jag kan stå till tjänst som mål för din projicering. Särskilt som brunt i din värld kännetecknar allt till höger om sossarnas vänsterflygel.
   
  Det är säkerligen så att en del av mina åsikter inte passar i SD som ju är ett reinkarnerat sosseparti, men det kan jag leva med. Jag anser mig också ha rätten att uttrycka dem, liksom jag anser att du skall ha rätten att uttrycka dina. Det är dock tveksamt om du delar min syn på detta med yttrandefrihet, ännu ett brunt drag i din karaktär.
   
  Tänker du förresten svara på de frågor som ställts till dig?
  Vilka TCS-aktiva har skrivit hatmail till Bojs, hur löd de, hur gick demonstrationen på Manhattan, var har det blivit obehagligt mycket varmare?

 23. 5 Astrid Å
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Savitri_Devi
   
  Det var en intressant artikel. Missriktat djurskydd är intimt förknippat med totalitära idéer. Det är inte en tillfällighet att tredje riket är enda staten som förbjudit djurförsök. Vi vet ju alla hur det var möjligt.

 24. Thomas P

  Ingemar #14 Att ni här ständigt drar upp låtsasproblem som vindkraft och energilampor när det talas om miljö är ett typexempel på hur den grå rörelsen, eller vad man får kalla er, resonerar. Även bortsett från AGW genererar fossilbränslen långt större miljöproblem än dessa, men hur ofta nämns det här på bloggen av de som driver den?
   
  ”Ja, för att få en förklaring får man gå djupare ned i idéstrukturen hos dessa organisationer, till deras allmänt kritiska hållning till industri och teknisk utveckling.”
   
  Lustigt nog säger de samma sak om er, att ni bara bejakar gammal fossilbränsleteknik men är emot nyare utveckling som sol- och vindkraft, lågenergilampor etc.
   
  Hans H #15 De som dragit uppdelningen mellan människa och natur till sin spets är de som menar att vi nu är bortom alla begränsningar som alltid funnits i naturen. Att resurser för oss aldrig kan ta slut.
   
  Adolf #16 Miljörörelsen var faktiskt inte helt obetydlig i Sovjet därför att den var ny och staten  inte riktigt visste hur de skulle hantera den. Det var svårt att få den att passa in i mallen för statsfientlig verksamhet och därför fick den fortsätta och blev på så sätt en av inkörsportarna för en öppen opposition.

 25. 21 Thomas P
  ” Att ni här ständigt drar upp låtsasproblem…”
  Det är det du som gör. Du kommer ju jämt och ständigt med en massa snack om en uppvärmning som inte finns, ocean acidification och andra fantasifoster.

 26. Slabadang

  Förtryckets verktyg tvång ,makt och kontroll !
   
  Det är inte olika världsbilder eller ideologier i sig som är farliga, utan vad man anser de legitimerar i form av tvång makt och kontroll. En del ideologier är designade redan från början mot ett mål av total makt och kontroll och man fyller helt enkelt i med olika argument och världsbilder för att nå dit.
   
  Det är på ambitionerna beteendet och vilka verktyg de gör anspråk på som avslöjar dem. IPCC är en avfälling ifrån FN och när vi betraktar klimathotarna utifrån vilka argument de använder och vilka verktyg de legitimerar att använda så menar jag att klimathotarrörelsen är en militant rabiat rörelse med alla varningssignalerna guppande som en liten svart mustasch på företrädarnas överläpp när de propagerar. 
   
  De ser naturligtvis demokratin som ett hinder. De censurerar sina bloggar sovjetstyle. De vägrar ställa upp på debatter på demokratiska lika villkor och för kritisk granskning. De  kallar opposition för ”förnekare” och vill kontrollera alla individer med co2 redovisning. CO2 som svepskäl för att nå fullständig kontroll över allt beteende och alla ekonomiska naturresurser. En klockren kopia på Frankfurtskolans kulturmarxism där inget privat eller individuellt ecisisterar utan allt skall ses som politiska och ideologiska handlingar fast nu omsatt till ”Co2 beteende” med en övervakande grön polis enligt nya lagar och förordningar från EU och FN.
  Så visst lyser förtrycket makten och kontrollen fram som främsta signum och det är bara att invänta att de tar fram en egen hälsning inom rörelsen och de delar redan ut gula stjärnor eller svarta bockar till de individer som protesterar genom att ha fräckheten av att inte blir övertygad av att deras ideologi är sann.
   
  I sina attribut är kliamthotarrörelsen mer lik Islamismen med sin egen Koran i form av IPCC publikationer som skall betraktas som klimatgudens egna ord. Gatans beteendepoliser i Teheran är i Sverige representerade av våra frömsta självutnämnda militant rabiata  klimataktivister där fotfolket är mer rabiat än snittet av ledarna. De har sina egna små vattenhål varifrån de attackerar och misstänkligör de individer som stolt bär sin gula stjärna. De fattar helt enkelt inte att inte alla skräms eller tystas av påhopp härskartekniker och att modet pch styrkan att ge dem fingret skrämmer dem ännu mer , ty de är livrädda för den dagen då de kan tvingas spela efter normala demokratiska villkor.
   
  Alla militanta rörelser får sina extrema svansar och här på bloggen TCS dyker de upp frekvent med en spelad intolerans och fejkad klimatkunskap. Skeptiker utgör hotet mot deras strävan efter makt och kontroll och likt debatter med islamister får du korancitat som argument på samma sätt som från de sombedriver studier av klimatkoranen IPCC citat och länkar till de heliga skrifterna..När du frågar varifrån alla oskulderna i himlen kommer alternativt varför vi inte haft någon global uppvärmning på sjutton år och fem månader så blir det typ … Gud är stor och hans vägar ibland outgrundliga. Kallare, varmare, mer snö mindre snö, fler stormar eller färre … allt finns som svar i klimatkoranen. Det kallas ”osäkerheter” och ”sannolikheter”. Vad r sannolikheten föfr att det finns oskuölder uppe i himlen att betäcka och kvinnorna då? Varför finns det inga Adonis till dem? Om jag hellre vill ha sex med min fru i ett himmelrike … vilken religion skall jag då gå med i?
   
  Av de totalitära förtrycken är klimatfanatismen en soppa bestående av ingreienser plockade från de olika sämsta ideologierna och historiska förtryckarideologiers konstruktioner. De klassiska inre och yttrefienderna är på plats och vi vet ju att det är vi ”förnekarne” som är de som hotar och förstör plnerna för det ”hållbara” minst tusenåriga rikena med våra joibbiga observationer och kritiska granskning av IPCCs ”klimatkoran”.
  Marianne Lillieskiöld på Naturvårdsverket är nu värdar för ett slutet hemligt möte med hemlig deltagarlista där klimatprästerskapet skall revidera det sista utkastet för det nya testamentet som klimatkyrkans IPCC ger ut. Skillnaden mellan den preliminära sammanställningen av den korrupta vetenskapenoch det slutgiltigt officiella är en noga vaktad hemlighet av klimatvatikanens innersta krets. Marianne om någon vet exakt hur korrumperad hela IPCCprocessen är men hämtar hellre ut sin lön än gör vad som är rätt och vad allmänhetens förtroende har rätt att kräva.
   
  Vi behöver stora demokratiserande reformer. Kapade myndigheter utan ansvar är det helvete vi annars i allt större utsträckning kommer att tvingas lyda under. Demokraturen är redan här och MSM dess främste beskyddare! När alla politiska partier samlas runt samma politik så får de ett gemensamt intresse av att hålla ALL opposition borta och legitimerar varandra att använda allt fler fula verktyg för att sitta kvar vid grytorna.
   
   

 27. Stickan no1

  Att tankar om att bevara naturen och hur vi ser på naturen är något mänskligt och något helt naturligt.
  Det som jag ser som den stora vattendelaren är hur tolkningen av Brundtlandsrapporten ”Our Common Future” från 1987 har gått till. I dag är miljöarbete i stort sett reducerat till att bara handla om att minska CO2 utsläppen.
  Rapporten är här: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
  Och det jag ser i den är att politikerna valde att koncentrera sig på det ämnet i rapporten  ”Managing climate change” som det enklaste för dem att enas om. Något långt fram i tiden som var lite lagom obestämt.
  Lite citat från rapporten:
  ”An important concern is that a global temperature rise of 1.5-4.5°C, with perhaps a two to three times greater warming at the poles, would lead to a sea level rise of 25-140 centimetres”
  ” There is no way to prove that any of this will happen until it actually occurs. The key question is: How much certainty should governments require before agreeing to take action? If they wait until significant climate change is demonstrated, it may be too late for any countermeasures to be effective against the inertia by then stored in this massive global system. The very long time lags involved in negotiating international agreement on complex issues involving all nations have led some experts to conclude that it is already late. Given the complexities and uncertainties surrounding the issue, it is urgent that the process start now. A four track strategy is needed, combining:
   
  improved monitoring and assessment of the evolving phenomena;
   
  increased research to improve knowledge about the origins, mechanisms, and effects of the phenomena;
   
  the development of internationally agreed policies for the reduction of the causative gases; and
   
  adoption of strategies needed to minimize damage and cope with the climate changes, and rising sea level.”
  Notera att detta var 1987 dvs 26 år sedan. Punkt 4 är till exempel helt glömd.
  På detta bisarra och undermåliga underlag har FM, IPCC politiker och andra  arbetat hårt med att ta skattepengar till ett ”kanske ho”t istället för att fokusera på alla de andra reella hot.
  Då skall man också veta att Brundtlandskommisionen grundar sig på stockholmskonferensen från 1972 med dessa 26  punkter:
   
  The meeting agreed upon a Declaration containing 26 principles concerning the environment and development; an Action Plan with 109 recommendations, and a Resolution.Principles of the Stockholm Declaration:
  1. Human rights must be asserted, apartheid and colonialism condemned
  2. Natural resources must be safeguarded
  3. The Earth’s capacity to produce renewable resources must be maintained
  4. Wildlife must be safeguarded
  5. Non-renewable resources must be shared and not exhausted
  6. Pollution must not exceed the environment’s capacity to clean itself
  7. Damaging oceanic pollution must be prevented
  8. Development is needed to improve the environment
  9. Developing countries therefore need assistance
  10. Developing countries need reasonable prices for exports to carry out environmental management
  11. Environment policy must not hamper development
  12. Developing countries need money to develop environmental safeguards
  13. Integrated development planning is needed
  14. Rational planning should resolve conflicts between environment and development
  15. Human settlements must be planned to eliminate environmental problems
  16. Governments should plan their own appropriate population policies
  17. National institutions must plan development of states’ natural resources
  18. Science and technology must be used to improve the environment
  19. Environmental education is essential
  20. Environmental research must be promoted, particularly in developing countries
  21. States may exploit their resources as they wish but must not endanger others
  22. Compensation is due to states thus endangered
  23. Each nation must establish its own standards
  24. There must be cooperation on international issues
  25. International organizations should help to improve the environment
  26. Weapons of mass destruction must be eliminated
   
  Lite läsvärda länkar: http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future
   
  Jag tycker det är en katastrof för miljörörelsen att de fastnat i CO2 träsket. Stiger inte temperaturen kommer kanske allt miljöarbete att hotas.

 28. OR

  Ingemar Nordin #14
  Vad jag kan förstå anser inte någon av recensenterna att Bramwell lyckas visa att det finns någon specifik koppling mellan Nazismen och ekologismen, och den ene anser dessutom att det är en del av en dold antitysk agenda hos Bramwell.
   
  Kan man tänka att du med djupare ideologiska strukturer menar att en antiintellektuell rörelse lättare förfaller till totalitära strukturer? Jag menar att en antiintellektuell rörelse (enl.#8) kan vara ett svar på en överdriven rationalism, och var har vi då ”rötterna”?

 29. ThomasP..jag tror inte det finns nånn här som framfört tankar om ”att vi är bortom alla begränsningar”, förvisso är våra begränsningar väldigt svåra att se, ens vid horisonten, människans historia som djur som anpassar sig och förnyar metoder för att tillgodogöra sig jordens betingelser är fantastisk. Senaste århundradet är ju en succe utan motstycke för arten.Hade ludditer och annat fått råda hade svält,sjukdom och väderkvarnar och träplog ännu regerat.Myrorna bygger stackar och tar vad protein de hittar, så gör ock vi. Det mesta,det absolut mesta är gott. Men i de olyckligas värld står alltid fan på lur med oro,ängslan,ångest och ilska. Alltid.

 30. Ingemar Nordin

  OR #28,

  Att det fanns flera tyska nazister som förordade gröna idéer är ett faktum. (Jag återkommer till detta i ett senare inlägg.) Men huruvida de lyckades göra dessa till huvudpunkter i nazismen kan man tvista om. I ljuset av dagens inlägg om de tyska romantikerna så är det kanske inte så svårt att se hur påverkad nazismen var av deras tankar. Främst när det gällde den tyska nationalismen och det rasbiologiska tänkandet, men även romantikernas naturvurm finns med.

 31. Gunbo

  Hans H #15,
  ”Människan kan aldrig lämna naturen,segra över den eller bekämpa den.Människan är natur.Människan är under samma lagar som masken och apan.”
   
  Väl sagt!
  Jag skrev själv för många, många år sedan följande rader:
   
  ”Kämpa mot naturen och du bekämpar dig själv.
  Segra, och du har förlorat.”
   

 32. Peter F

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekofascism

 33. Thomas P

  Hans, Ingemar Nordin tillhör de som menar att resurser inte kan ta slut. Hade ”de grå” och andra fått råda hade vi fortfarande baserat på energi på orenade kolkraftverk och kärnkraftverk helt utan inneslutning. Vi hade haft än mer skövlade skogar och utfiskade hav. Folk hade dött som flugor av giftiga bekämpningsmedel och kemikalier och ingen skulle förstått varför eftersom dessa skulle sett till att obfuskera all vetenskap om riskerna. Men du kanske hör till gruppen som menar att tidigare insatser av miljörörelsen är bra, men att just nu har vi uppnått idealet där inga ytterligare åtgärder behövs?

 34. Ingemar Nordin

  Thomas P #33,

  Visst. Eftersom jag inte lägger mig platt inför klimatalarmism och den gröna ideologin så måste jag vara ond, eller hur?

 35. Gröna myter av Thomas, både om vad ’miljörörelsen’ åstadkommit, och hur saker hade gått den förutan …
   
  Troligen menar han att klimathystering skall räknas in på det ’bra’ kontot också ….

 36. Thomas P

  Ingemar, kände du dig träffad av min beskrivning?

 37. Slabadang

  Det är så barnsliga argument så det skulle vara rent gulligt om inte hela makteliten står och dreglar bakom!
  De har övertalat sig själva om att veta var i människans och civilisationens utveckling vi står. Gulligt eller totalt aningslöst .. välj själv! Viu återkommer till linjärt tänkande likt de stadsplanerare runt förra sekelskiftet som beräknade städernas storlek/utbredning utifrån antagandet om hur många hästar de skulle tvingas inhysa utfordra och mocka efter.
  Sannolikheten att det kommer inte bara en utan mltipelt antal nya energikällor/tekniker i omgångar de närmsta femtio hundra åren är självklart. Obama framstår som en ren clown när han söger att hans administration skall ta fram den ”nya energin” och vänta … vänta…. bönderna skall ODLA den  !!!!!!
   
  Ha ha ha ha ha !! Ha ha ha ha ah !! Moahahahahahaha Moahahahaha ! Ett vitt hus eller ett dårhus? 🙂
   

 38. Ann L-H

  Thomas P – I vissa avseenden verkar du påläst men när det gäller att bruka och bevara, det som många definierar som ”Wise Use ”, har du av # 33 en del att lära. Menar du nykter och på full allvar att natur- och kulturvårdstänkandet uppstod i och med miljörörelsen? I så fall har du försett dig med ovanligt välgjorda skygglappar. Vore #33 skrivet av din spökskrivare skulle jag tycka synd om dig som blivit så chickanerad, har du författat raderna på egen hand finns det inget annat att göra är att säga arma Fundis.  

 39. pekke

  Hade vi inte utnyttjat kol och olja utan bara använt energi från biologisk råvara så skulle det nog inte finnas nån natur att vara rädd om vid det här laget med den industri- och befolkningsutveckling som skett de senaste århundradena.
   
  Kol och olja räddade skogen och naturen från överutnyttjande.
   

 40. Christopher E

  #24
   
  Det är rätt så kul att när gröne riddaren rider ut till försvar blir det just bara ytterligare bekräftelse av vad riddaren försöker förneka.
   
  Det går liksom inte att dölja när man är så djupt inne i ideologin att man inte ser hur argumenten ser ut från andra sidan. Den människofientliga och totalitära synen som är så vanlig i miljörörelsen kommer tex fram i när vindkraft kallas ”låtsasproblem”. Ett totalt och iskallt förakt för alla dem som drabbats. (Billösa tangentbordskrigare i storstad har nog i och för sig aldrig sett vad en vindsnurrepark åstadkommer på nära håll, jag såg det så sent som vid lunchtid idag). Genomgående kallas alla som har en annan åsikt för ”mörkermän” och liknande. Miljörörelsen upphöjs till fläckfri gudastatus, och rent trams skrivs i #33 om att världen skulle vara obeboelig utan den. Jag är nog mer nyanserad och tror att alla åsikter har sin plats, men om de gröna får för mycket makt kommer nog obeboligheten betydligt fortare (i min kommun är redan många kvadratmil sumpade på grund av dessa ideologer).

 41. Peter Stilbs

  pekke #39 – helt sant. Den svenska gruvnäringen och speciellt  järnframställningen, exempelvis, före 1850, var omgiven av månlandskap av skövlad skog. Besökte nyss Sala Silvergruva – där var det så också. 

 42. Christopher E

  Ingemar, intressant med läsningen om Haeckel. Han var verkligen en mångfacetterad och briljant person, även om det blev en del blindspår också. Att han inte ville överge Huxleys misstag ”Bathybius haeckelii” var ett sådant blindspår (vad som troddes vara primitivt liv i form av ”urslem” på havsbottnarna).
   
  Men Haeckel var också en begåvad konstnär:
   
  http://bryannachapeskie.files.wordpress.com/2013/02/haeckel2.jpg
   
  Bildgoogla på ”Haeckel” och förundras över hur han illustrerade naturens skönhet!

 43. Thomas P

  Ann #38 ”Wise Use” är en rörelse driven av råvaruindustrin för att de skall kunna maximera sin verksamhet med minimala miljöhänsyn. Om man är ”fundis” för att man inte gillar den inställningen så är jag väl det.
   
  ”Menar du nykter och på full allvar att natur- och kulturvårdstänkandet uppstod i och med miljörörelsen?”
   
  Nej, men jag menar att den har haft stor betydelse för att stå emot de intressen som vill exploatera minsta grästuva och släppa ut vad skit som helst i luften.
   
  Christopher #40 I sammanhanget miljöproblem är vindkraften en struntsak. Det är något ni kunnat haka upp er på för att det ekonomiskt är så försumbart. Att t ex ge sig på skogsindustrin som verkligen fördärvar det svenska landskapet i stor  skala vågar ni knappt. Du har sett vad en vindkraftspark åstadkommer, men har du också sett vad ett kalhygge följt av granplantering gör med en skog? Vilken verksamhet tar upp störst yta?
   
  Du klagade på min användning av ordet ”mörkermän” vilket dels är lite ironiskt givet hur din sida ständigt drar till med ”ludditer” och liknande, men givet sammanhanget jag använde det, skall jag tolka dig som att du är emot katalysator, svavelrening och stopp för farliga bekämpningsmedel?
   
  ” (i min kommun är redan många kvadratmil sumpade på grund av dessa ideologer).”
   
  Sumpade? Menar du att man restaurerat våtmarker? Låter som en utmärkt idé 🙂 I min kommun sabbar man istället naturen genom kraven på ständig tillväxt där gröna plättar byggs bort en efter en.

 44. OR

  Thomas P #43
  Jag tror att du har många med dig här på bloggen om det allmänt önskvärda i en statlig reglering av uttaget av råvaror i naturen, åtminstone i förhållande till situationen i USA. Vi tycker inte att grundvattnet tillhör den som har störst pump.
   
  När det gäller skogen visar det sig finnas en skillnad mellan Europa och USA, som gör att europeiska länder köper skog till pellets från USA, för att ersätta kol i kraftverk, därför att reglerna för skogsbruk i Europa inte skulle tillåta så stort uttag. Skogen i Sverige hamnar under större tryck för att den anses förnybar: träbyggande premieras, etanolproduktion från skogsråvara anses mer försvarlig eftersom den inte konkurrerar med matproduktion, och vi kommer tydligen snart att få se god ersättning till bomullsproduktion från skogsråvara. Det verkar inte som försvaret av artrikedom och begränsning av monokultur i skogarna blir lättare med ”förnybart”.
   

 45. Ann L-H

  Jadu Thomas P – du skriver ”Ann #38 ”Wise Use” är en rörelse driven av råvaruindustrin för att de skall kunna maximera sin verksamhet med minimala miljöhänsyn. Om man är ”fundis” för att man inte gillar den inställningen så är jag väl det.” Du hänvisar till husorganet Wikipedia. Tyvärr kan jag inte finna det där med att ”maximera sin verksamhet med minimala miljöhänsyn”. Var står det? Och om du vill ta upp skogsbruket så skulle jag vilja att du beskriver hur miljörörelsen resonerade och såg till att skogsvårdslagarna instiftades, de som gjort att mycket av det som vi idag uppfattar som ”urskog” bidragit till att vi nu är tämligen väl försedda med förnybar råvara till både skogsnäringen och företag som omvandlar biomassa till mera användbara energiformer. 
   
   

 46. Christopher E

  #43 Thomas P
   
  Självfallet är sådant som inte drabbar dig personligen men passar din ideologi ”struntsaker” och ”låtassproblem”. Det var ju precis den synen på medmänniskor som är gängse i miljörörelsen.
   
  Med kvadratmil syftar jag på vindindustrins härjningar, inte våtmarker. Våtmarker (med måtta) är bra natur, inte naturförstörande som snurrorna är.
   
  Om du inte gillar tillväxten där du bor kanske du inte skulle bidra till den genom att bosätta dig där? Kanske ditt bostadsområde var någons grönområde också?
   
  Sedan kan det här med skogsindustrin kommenteras. Jag har med största sannolikhet fler kalhyggen än dig i min närhet. De är långt mindre störande än vindsnurror och alldeles utmärkta att plocka hallon på. Skogen är i olika åldrar så det finns gott om skog kvar hela tiden för djur att vistas i. Det finns också områden som inte skördas ekonomiskt med gamla träd och fungerar som refugier. Det är aldrig fel med ökad kunskap om biologisk gynnsam avverkning, och så sker också, men miljörörelsen har inte så lite svårt att begripa att ett nyplanterat kalhygge också är ett friskt ekosystem. Sedan eftersom du kommenterar ekonomin (även om jag inte brydde mig om den i detta sammanhang) så är det ju riktigt att skogsindustrin bidragit i hög grad till att bygga upp Sveriges välstånd och bidrar mycket än, emedan vindindustrin är en ekonomiskt blodsugande subventionsparasit som kostar mycket i förlorade jobb, förstörd landsbygd och minskat välstånd. Att föredra den ena framför den andra har inget med att göra vad man ”vågar”, utan med sunt förnuft och omtanke om människor.
   
  Det är industri, innovation och marknadskrafter som utvecklat miljöförbättringarna du räknar upp. Allt det som miljörörelsen avskyr, så inte ger jag denne crediten för dessa. Det är ju inte heller så att någon ”miljörörelse” ensam drivit dessa frågor, utan bara upprepat (blinda hönor hittar ett och annat korn) vad genuint kunniga konstaterat.

 47. Thomas P … finns det någon i den organiserade miljörörelsen som inte varit med och bejakat nästan vilka idiotiskt verkningslösa (men kontraproduktiva, sakdliga) ’åtgärder’ för att de skulle vara ’klimatsmarta’?
   
  Finns det alltså någon av/hos den organiserade miljörörelsen som inte förordat kapitalförstöring med klimatet som förevändning? (Vindsnurror är ju bara en av många varianter)
   
  Vi kan (utan minsta inskränkning i giltighet) för argumentations skulle utgå från IPCCs gissning om ~3 °C klimatkänslighet vid en fördubblig. Dvs även om det vore korrekt, finns det någon miljörörelse som inte också förordat åtgärder för klimatets skull som är totalt verkningslösa?
   
  (Och även om där skulle finnas sådana undantag, anser du att rituell resursförstöring på ngt endaste sätt är ’mijövänlig’?)

 48. ThomasP…Jag tror att ingen påstår att jordens resurser är oändliga,även om det kan tyckas så,det syns ingen gräns ännu och sen har vi universum. Människan är otrolig. Jag tycker miljörörelsen gjorde mycket bra bland alla tokigheter för 25 år sedan…sen dess har det rasat utför och nu är det scientologi. Klimatstollarna har satt sista spiken i miljörörelsens rykte och det kommer att bli ett helsicke att tvätta av sig stämpeln av humbug och teknikfientlighet i framtida miljöarbete. Själv tror jag vårat största miljöhot nu är storstäderna…ingen akut fara men medellivslängden i stora megapoler är oroande…informationssamhället kan decentralisera oss och undanröja många av stadens olösliga problem.Inte Rockströmska spåntoaletter 🙂

 49. ThomasJ

  Patrick Moore har sedan sitt avhopp från Grönpi** fortsatt sina intressen och där finns ett & annat läsvärt från honom på hans hemsida, bl.a. detta:
   
  http://www.greenspirit.com/logbook.cfm?msid=276
   
  Mvh/TJ

 50. Ann L-H

  # 49 – ThomasJ – Bra att du påminde om denne hedersknyffel!