Att rädda ett klimatverktyg

images
Denna titel kan verka något förvånande men detta är vad Lena Ek framförde i en debattartikel i DN i måndags. Hon försöker förklara vikten av EU´s räddningsaktion för den hitintills misslyckade utsläppsmarknaden av koldioxid, EU ETS. Hon inleder med att beskriva hur handeln med utsläppsrätter fungerar toppat med hennes syn på Sverige som föregångsland i energi, klimat och miljöfrågor. Det blir väldigt svårgripbart när Ek försöker tråckla sig igenom den djungel eller snarare träskmark som denna handel för närvarande är.  Jag antar att den som inte är insatt i ämnet tänker att hon säkerligen är ute i ett viktigt ärende och att EU har en plan. Den som är någorlunda insatt uppfattar artikeln som ett delvis desperat försök att rädda vad som räddas kan.
Systemet skapades 2005 och bygger på ”cap and trade”, eller ”tak och handel”. Då bestämdes ett tak för hur många ton koldioxid eller motsvarande koldioxidekvivalenter för de andra växthusgaserna som får släppas ut inom EU. I systemet finns ett stort antal elproducenter och industrier som omfattar ca 40% av alla utsläpp av växthusgaser i Europa. Från början tilldelades operatörerna rätter gratis som motsvarade deras behov, skulle verksamheten utvidgas eller nya skapas måste dessa rätter köpas på en öppen marknad. När företag minskar sina utsläpp genom t.ex. ny teknik kan företaget sälja dessa till andra aktörer som behöver dessa. Rätterna baseras på årliga utsläpp, men ett överflöd av utsläppsrätter gör att priset för att släppa ut ett ton CO2 idag ligger på strax under 38 kronor. Priset är för lågt för att vara ett incitament för en aktör att investera i ny teknik. Den av EU skapade marknadsmekanismen har inte fungerat och nu försöker politikerna att rädda handeln genom att påverka tillgången. Nu har systemet gått in i sin tredje fas och EU har beslutat att istället för att ge bort rätterna årligen så skall grundprincipen vara att auktionera bort rätterna. EU kommer dock att fortsätta att dela ut utsläppsrätter gratis till företag som i sin produktion uppfyller kriterier för låga utsläpp av växthusgaser. Man har kalkylerat hur den ur ”klimatsynpunkt” eller snarare utsläpp av koldioxidekvivalenter bästa tio procenten av Europas produktionsanläggningar fungerar. Och detta har då blivit standard för att uppfylla kriterierna för att få sina årliga utsläppsrätter gratis. Detta skall enligt EU vara en tydlig signal, att gynna den del av branschen som är mest ambitiösa att minska utsläppen. Tillverkningsindustrin skall tilldelas 80% av sina beräknade utsläpp gratis, en siffra som successivt skall minska till 30% år 2020. De företag som inte kan minska sina utsläpp får därför antingen investera i modernare teknik eller köpa rätter för den del som saknas, till en början 20%, på denna Europeiska utsläppsmarknad ETS. De företag som anses arbeta i en internationell konkurrens från länder som saknar dylika handelssystem för växthusgaser skall även de få en större andel fria utsläppsrätter. Det innebär att stora tunga industrier som gruvindustri, stål, papper- och biltillverkning kommer att tilldelas gratisrätter. Detta för att förhindra vad som kallas carbon-leakage, dvs ”läckage” genom att tillverkning flyttar utomlands.
Det hela riskerar att bli ett lappverk där de ofta snabba förändringarna på marknaden och i tekniken skall regleras av tjänstemän inom EU, som skall försöka täppa till hål här, hänga upp en morot där. Det blir mer byråkrati och konsultbolag än någon avsevärd förändring.
Lena Ek är med rätta uppenbart bekymrad över hur ETS skall fungera men anser att ” ETS är det mest kraftfulla etablerade marknadsverktyg som EU har till buds”. Hon uttrycker farhågor om att systemet kan bli dysfunktionellt och inser att vi är många som tvivlar ”trots att ETS fyller sina syften och bidrar till klimatmålen, ifrågasätts det av allt fler aktörer”.  Kanske är det dags att verkligen tänka igenom effekterna av detta byråkratiska monster snarare än att i desperation försöka lappa ihop bygget.
I slutändan är ju en eventuell framgång med ETS helt beroende av två faktorer; att en minskning av utsläppen av CO2 har en betydande klimatpåverkan och att systemet kommer att omfatta de tiotal länder som idag står för 80% av utsläppen. Det är naturligt för oss som är skeptiska till ”klimatnyttan” av dessa ansträngningarna (att minska utsläppen av CO2) att också se svårigheterna att uppnå den andra förutsättningen. Om vi trots detta postulerar att det första antagandet är sant så kan vi vara övertygade om att det andra enbart är realiserbart om EU lyckas med ETS. Lena Ek anger själv att för att ETS skall fylla sina syften så måste priset på utsläppsrätterna upp och hon skriver att: ”Överskottet bottnar i två orsaker: den ekonomiska nedgången 2008 och framåt, samt de ansträngningar som har gjorts för att bygga ut förnybar energi och göra energibesparingar”.
Om vi analyserar detta påstående så framträder en bild av två parametrar som motverkar varandra. Den första innebär, enligt hennes egen utsaga att ansträngningar och investeringar i förnyelsebar energi och besparingar minskar värdet av utsläppsrätterna.  Den andra parametern, den ekonomiska utvecklingen måste därför enligt detta resonemang innebära högre förbrukning av energi, i annat fall påverkas knappast priserna. Vi har därför två parametrar som motverkar varandra och jag har svårt att se hur detta i bästa fall enbart kan ge en stagnation av utsläppen, knappast en minskning. För att syftet skall nås behövs en kontinuerlig styrning från politiskt håll för att påverka priset. ETS var tänkt att vara ett marknadsekonomiskt instrument. Det är svårt att se hur en sådan styrning snarare påverkar den ekonomiska utvecklingen mer negativt, än den påverkar viljan till besparingar och nya energiformer.
De 27 länder som innefattas i ETS släppte ut 3,33 miljarder ton CO2-ekvivalenter 1990. Utsläppen ökade med ca 5% tills i mitten av tjugohundratalet innan den ekonomiska nedgången 2008. Därefter har den fallit till 3,16  miljoner ton år 2010 och 3.02 förra året 2011. Skillnaderna efter 20 år är relativt blygsamma. Den senaste minskningen kan främst härledas ur den ekonomiska nedgången. Mellan perioden 1990 och 2011 ökade å andra sidan Kina sina utsläpp från 2,51 till 9,7 miljarder ton. Kinas utsläpp har nästan trefaldigats under de senaste tio åren. Utvecklingen de senaste tio åren för EU jämfört med USA är likartade. Om man jämför dessa bägge länder sedan högkonjunkturens 2005 då ETS sjösattes i Europa så har både EU och USA minskat sina utsläpp med ca 9%, ingen skillnad alltså. USA har förvisso minskat sina utsläpp från en mycket hög nivå, dvs stora utsläpp per capita men något skarpt instrument som Ek vill kalla ETS är svårt att skriva under på.
Källa (trends in Global CO2 emissions 2012 report, PBL Netherlands Enviromental Assessment Agency), kan laddas ner på www.pbl.nl/en or edgar.jrc.ec.europa.eu.
I sin debattartikel säger Lena EK att systemet varit lönsamt för svenska företag. ”Genom tidiga satsningar på effektiv teknik och låga utsläpp har de tillsammans sparat miljontals utsläppsrätter och kommer att ha tjänat flera miljarder kronor till år 2020.”
Hela denna handel är dock svår att få insyn i. Enligt den som jag talade med på Naturvårdsverket är företagens eventuella innehav och försäljning en affärshemlighet. Om de sålt i tid eller legat och tryckt på vad som idag är svårsålda papper vet vi alltså inte. På Naturvårdsverkets hemsida kan man under fliken Handel med utsläppsrätter, resultat och uppföljning se hur företagen för olika branscher lyckats med sina minskningar genom att jämföra tilldelning med rapporterade utsläpp.
Vi kan t.ex se på området Pappersmassa och Papper papp, som fick en tilldelning på 787 674 respektive 1 492 028 ton CO2 under 2011 men som hade utsläpp på 418 998 respektive 578 354 ton under 2011. Detta ger ett överskott under året på 1 282 350 ton CO2, vilket med nuvarande pris på utsläppsrätterna ger 48,4 miljoner svenska kronor. Det kan jämföras med papperskoncernens SCA´s omsättning under sista kvartalet på 23 miljarder kronor och en vinst på 2,4. Hela branschens värde av sina sparade utsläppsrätter motsvarar 0,2% av SCA omsättning det  fjärde kvartalet förra året – knappast något som håller branschen under armarna.
Segmentet Tackjärn, stål som ju är en viktig exportvara för Sverige hade 2011 en tilldelning på drygt 8 miljoner ton, men släppte enbart ut ca 6,2 miljoner ton och kan då se fram emot att sälja sina resterande utsläppsrätter på 1,86 miljoner ton för ett värde av 71 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 0,14% av exportvärdet för handelsfärdigt stål.
För värmeverk och kraftvärmeverk som använder fossila bränslen kan vi försöka uppskatta vad värdet på intjänade utsläppsrätter kan betyda för den totala kalkylen. Fortum har en stor anläggning vid Värtahamnen i Stockholm som producerar energi och värme med hjälp av tre oljeeldade pannor. Fortum har beslutat att investera ca 4,4 miljarder kronor i ett nytt biokraftverk som skall minska utsläppen av CO2 med 20%, motsvarande 126 000 ton per år. Denna besparing är med andra ord värd ca 4,75 miljoner kronor med dagens värde på utsläppsrätterna. Det motsvarar en ränta på investeringarna på ca 0,1% per år. Jag vet inte om den ökade bulkmassan som måste tillföras verket via en ny hamnpir, dvs. fartygsbränsle och andra utsläpp för att skapa biomassan är inräknad i den totala kalkylen för hur mycket ”klimatnytta” den stora anläggningen kommer att ge. Jag är inte generellt kritisk till biobränsle från svensk skogsråvara, men rent ekonomisk har jag svårt att se att de intjänade utsläppsrätterna har haft en påverkan på Fortums beslut om denna investering. Det är antagligen lönsamt tack vare utformningen av våra egna energi- och koldioxidskatter. Och avser Fortum att skrota de oljeeldade verken?
När Lena Ek säger att svenska företag kommer att tjäna flera miljarder kronor fram till 2020, låter det kanske som ett jättelyft för svenska företag. Det är möjligt att enstaka företag kan tjäna en slant på marginalen, men ordet lönsamt är kanske inte helt väl valt. Sammantaget fanns det för de företag som ingår i den svenska delen av ETS överskjutande utsläppsrätter motsvarande ett värde av 109 miljoner svenska kronor i år vid nuvarande värdering. Jag förstår att det krävs en ordentlig ökning av priset för att den skall ha någon påverkan på företagens strategier vad gäller besparingar och val av bränslen. Även om priset skulle tiofaldigas blir det enbart en miljard kronor.
Lena Ek hoppas därför att EU´s olika förslag skall få priserna på utsläppsrätter att öka och den svenska regeringen stöder förslagen – men vad händer om de stöter på patrull hos enskilda länder. Ek sneglar med vädjan mot främst Tyskland som för närvarande måste ersätta sina kärnkraftverk med kolkraft. Kanske ser tyskarna med viss tacksamhet på att priset förblir lågt. För Sveriges del som självmant påtagit sig att minska sina utsläpp med 30% fram till 2020 finns knappast något mer att hämta i den sektor som omfattas av ETS. Elproduktionen är ju redan i stort sett fri från utsläpp. Dessa procent måste komma från transportsektorn. På sighten Point Carbon läste jag att Sverige för att nå sina egenhändigt påtagna mål måste köpa 21 miljoner utsläppsrätter. Hur det ligger till med den saken har jag inte kunnat utforska, men om det stämmer och Ek lyckas tredubbla priset så blir det kanske ett par miljarder kronor i extra utgifter. Kanske ingen jättesumma det heller, men det finns säkerligen något hål i den svenska omsorgen eller skolan där de kunde komma bättre till pass.
Det är spännande när Sverige går före och både tar på sig en större andel av den beskärda delen och dessutom jobbar hårt för att den skall kosta så mycket som möjligt.
I samband med budgetförhandlingarna som avslutades den 8 februari beslutade EU även att öronmärka 20% av sin budget till klimatrelaterade handlingar. På sidan sju står som följer:
Climate action objectives will represent at least 20% of EU spending in the period 2014-2020 and therefore be reflected in the appropriate instruments to ensure that they contribute to strengthen energy security, building a low-carbon, resource efficient and climate resilient economy that will enhance Europe’s competitiveness and create more and greener jobs.
Jag kom främst att tänka på uttrycket ”climate resilient economy”. Vi pratar här om en ekonomi som skall vara motståndskraftig mot klimatpåverkan och samtidigt så skall 20% av budgeten användas i ett fåfängt försök att påverka klimatet. Jag antar att många av de projekt som kommer att tilldelas pengar även har positiva effekter på andra områden, i annat fall kan man ju med fog påstå att pengarna används för att just minska EU´s förmåga att stå emot svängningar i den internationella konjunkturen.
Jag skulle gärna se att Sverige gick före och byggde en ”climatepolitic resilient economy”
redigerad 07:35

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Niklas L

  Fullkomligt bisarr verksamhet. Jag vet inte vad som är värst; att politikerna inte kan räkna, och drar slutsatsen att detta är en bra verksamhet, eller att de faktiskt kan räkna och då drar slutsatsen att detta är en bra sak…

 2. Lasse

  Som normalsvensk så kan jag ”klimatkompensera” mina 7 Ton CO2 för 270 SEK.(2,7 Mdr för alla) Samtidigt betalar vi CO2 skatter och avgifter i nivån 30 Mdr?.
  Vad Lena Ek påpekar är väl att vi betalar dyrt för att vi redan gått före. Utan att kunna omsätta det till intäkter. Samt att handel riskerar att flytta föroreningarna över jorden om vi går före!

 3. Om jag kunde teckna så skulle jag teckna en bild av komplicerat maskineri. stort som en skyskrapa med en massa politiker och byråkrater som springer runt och vrider på rattar och drar i spakar och pratar om vilken fantastisk fin, nyttig och vacker maskin det är. Maskinen hålls igång av ”folket” som tvingas betala skatter och köpa avlatsbrev för att finansiera maskinen och nomenklaturan som håller igång den. Vad producerar maskinen? Lagar och förordning för folket. I övrigt är den ett rent självändamål för politiker med verklighetsfrämmande drömmar. Delar av folket har insett att det också går att tjäna pengar på att sälja tjänster till ”maskinen”och/eller att få bidrag från maskinen genom att förhärliga  dess verksamhet
  ”Se den vackra maskinen! Beundra dess vackra linjer! Se det vackra folket vrida på rattar och dra i spakar för att den skall bli ännu vackrare! Sprid budskapet om den vackra maskinen och du skall bli belönad! Ärad vare maskinen och dess präster som ständigt bygger ny vackra funktioner som skall göra maskinen ännu vackrare. Och maskinen är god, den skall ge gåvor till ”utvecklingsländer”
  8 på morgonen, ej genomtänkt men det bara kommer!!
   

 4. Lasse #2

  Jag önskar att jag kunnat sammanfatta artikeln så kort och så på pricken. Det blev en lång omväg för mig, som mer är min egen resa mot att förstå vad hon egentligen vill säga. Kanske kan vi tillägga; Med 20% av EU´s budget kan vi administrera klimatet, många grå arbetstillfällen.

 5. Lasse

  #4 Utan artikel -ingen sammanfattning! Tack!
  Kan ana att dagens elproducenter också är irriterade över denna situation-med både låga kolpriser och låg CO2 avgift som gör att marginalpriset på el inte är speciellt högt även när de släpper in importen, vilket inte är så ofta numera. Vattenfall har fått instruktioner av regeringen! Samtidigt skäll av Lövden mfl för den billiga elen indirekt(dyra Nounaffären).

 6. Hans H

  EU+Kafka=sant

 7. Peter F

  Tack Lars. Nu tror jag att jag förstår hur det fungerar.
  OT Kan man kalla detta för utsläpp ?
  http://iceagenow.info/2013/02/largest-glacier-calving-filmed/

 8. Ann L-H

  Tack Lars J., Lasse och Ingvar E. för research, information och lättfattlig bild av detta skamliga spektakel. I USA ska tydligen Obama på egen hand stå för införandet av något liknande, mot kongressen och folket.
  Inte för att jag ett ögonblick skulle kunna tänka mig att rösta på C så tycker jag ändå lite synd om Annie Lööf, som tvingas står för Maudans och Ekskans bravader. 

 9. Bim

  Ingvar Engelbrecht.
  Så tänker en smart människa.
  Kan du inte fixa en tankekurs för politiker
  Förenkla och se bilden av mitt i trasslet.
  😀 😀 😀

 10. Bim

  Förenkla och se bilden  mitt i trasslet. Skall det vara

 11. Peter Stilbs

  Tack Lars för denna genomlysning.
  Man får inte heller glömma den omfattande kriminalitet som följer i spåren av dessa ”styrmedel” – mestadels via momsbedrägerier i jätteskala – och ja – jag blev sannspådd om vad jag skrev 2007 – maffian har gått in i denna nya ”affärsidé”:
  ”Vore jag ekonomisk rådgivare till maffian, skulle jag definitivt råda dem att ägna sig åt verksamhet inom utsläppsrättsområdet. Tänk bara – handla med något som har noll substans, och som inte är värt något överhuvudtaget.”
  http://www.sourze.se/Klimatfrågan_–_en_gudagåva_till_politikerna_10620658.asp

 12. Olaus Petri

  Hans H #6. Usel algebra av dig! Rätt är: EU=Kafka!  😉

 13. Peter Stilbs,

  Du har alldeles rätt i detta. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna men var det inte 70% av handeln med utsläppsrätterna som var kriminell verksamhet kring 2010, de skulle skärpa upp kontrollen så kanske är det bättre idag, eller så är priset för lågt just nu. Att sälja privata koldioxidkompensationer har även det dragit till sig allsköns skumraskbolag.

 14. ces

  Maffian hälsar och tackar för Ek´s initiativ:
  http://www.washingtonpost.com/world/europe/sting-operations-reveal-mafia-involvement-in-renewable-energy/2013/01/22/67388504-5f39-11e2-9dc9-bca76dd777b8_story.html

 15. LBt

  Ingvar E #3,
  du behöver vare sig kunna teckna eller måla, det du klär i ord räcker.
  Peter S #11,
  förvisso ett fantastiskt bidrag till den organiserade brottsekonomin. Sopbergen i Italien syns men detta! 
   
  Men för alla oss som är bekymrade över var de fossila utsläppen får för konsekvenser uppstår ett annat problem som ni inte erkänner, hur skall vi ta oss an behovet av minskade utsläpp? Eftersom ni saknar annan grund för ert ställningstagande än vad ni önskar er och möjligen tror känns det som ett svek när ni raljerar över de svårigheter och misslyckanden som våra makthavare brottas med utan att ens försöka bidra med något som kunde vara bättre.
  Det är lätt att bara kritisera, förkasta och vända ryggen, men är det modigt och att ta ansvar? Vore det inte bättre om ni, ert tvivel till trots, försökte lämna bidrag? Tvivel föresten, räcker tvivel för att förneka, kräver inte detta att man vet?

 16. bom

  Cosa Nostra. Trockåråna och Biorecro. Fint sällskap Ek har!

 17. ces

  LONDON, Jan 31 (Reuters Point Carbon) – Deutsche Bank has shut its global carbon trading operations, a member of the investment bank’s board of directors said on Thursday.
  Chicagobörsen stängde redan för två år sedan.

 18.  Mycket bra genomlysning av  något som är ogenomskinligt – eller ”icke-transparent” som det heter numera.

  Två randkommentarer: Trenden att öka användningen av bioenergi beror på att ”man bestämt” att inte räkna dess CO2-utsläpp. Sten Kaijser m fl har visat att detta inte stämmer med verkligheten, i bästa fall endast på mycket lång sikt. Längre bort än den förmodade katastrofen.

  Det är sorgligt att  borgerligt inriktade politiker – som i grunden säger sig vara emot ökande skatter och för individers rätt att styra sina liv – med förtjusning inför ”styrmedel” just för att påverka individernas val.

 19. Slabadang

  Vad blir resultatet av raiden med 500 skattepoliser mot Deutche Bank?

 20. Niklas L

  Det finns flera vägar att gå för att få in stålar, se här en ung man som inget har emot att sätta kängan i bröstet på vanliga svenssons som behöver bil för sin inkomst, men också naturligtvis för att som vanlig människa kunna ta sig runt som man vill… Riktig tuffing…
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16228847.ab
  Är väl inget problem där kollektivtrafiken går varje minut och om man inte tänker sig mer omfattande resor…

 21. bom

  #20 Det sittande Halvröret ville ju inte avgå och den enda som föreslagit Mr Twat är väl han själv? Give att han får jobbet för han är unikt skickad att likt rödluvan (i c eller cp?) köra mp under fyra procent! Om Du vill mp illa stöd Lurens Twat! LT for president Yeaaahhha!

 22. Christer Löfström

  Att argumentera för el och rent vatten för de fattigaste, och argumentera för kolkraft som en viktig lösning, är inget för den som söker ruggdunkningar.
   
  I går korsade mitt spår en utredning från EEA.
  Fann en excelfil med data för de 622 mest ”förorenande” industrianläggningarna i EU. (15/2011)
   
  För Vattenfalls kolkraftverk Schwarze Pumpe, nr 20 i ”smutsligan” anges skadekosnader på omgivning för 2009 till:
   
  CO2 – 360 milion Euro
  Övrigt – 135-371 million Euro.
   
  Verket är nog på 1600 MW så det rör sig om några tioöringar per kWh, vilket aldrig är med då det diskureras elproduktionskostnader.
   
  För att ni inte skall gå igång med kärnkraft direkt länkar jag till en McKitrick publikation. (effekter av utsläpp är kraftigt överdrivna)
  http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/airhealth/kmt.html

 23. Håkan R

  => LBt #15
   
  Då jag personligen inte anser att förståelsen av klimatet ännu nått den nivå vilken krävs för att utgöra basen för politiska beslut  bekräftas mina fördomar av dessa ständiga misslyckanden, jag sticker heller inte under stol med att det ger mig en viss tillfredsställelse.
   
  Vad det är för ansvar du efterlyser förstår jag inte heller då den förda klimatpolitiken i mitt tycke är baserad på feltänk och att det vore bättre att vänta med klimatpolitiken tills det vetenskapliga läget klarnat och istället använda resurserna till att lösa konkreta miljöproblem.
  I nuläget kan jag inte påminna mig någon klimatpolitisk åtgärd som inte varit kontraproduktiv och bidragit till fler miljöproblem än den varit avsedd att lösa, men du kanske kan ge exempel på lyckade åtgärder?
  Vad tror du det beror på att de flesta åtgärder förefaller att misslyckas?

 24. Ann L-H

  Ser man på. Möjligen OT, men bör uppmärksammas. Lennart Bengtssons uttalande i svensk press citeras i Climate Depots kritiska kommentarer till Obamas tal i natt: 
  http://www.climatedepot.com/a/19683/Obama-fails-climate-science-in-his-State-of-the-Union-address–Climate-Depots-pointbypoint-rebuttal-to-the-Presidents-global-warming-claims

 25. Håkan Bergman

  bom #21
  Och helröret herr Frigolit har begärt debatt i riksdagen om bostadsmarknaden i Stockholm. Ja vad kan det vara som driver alla flyttlassen hit? Jag får väl skriva och tacka för värdestegringen, kan dom driva upp den en bit till kan jag flytta till nån trevlig ö!

 26. Bim

  LBt # 15
  ”Tvivel föresten, räcker tvivel för att förneka, kräver inte detta att man vet?”
  Vet förresten, räcker inte tvivel för att förstå att man inte vet.
  Med andra ord, du har fått det men inte förstått det.
  Jag råder dig att följa Peter Stilbs råd, gå ut i stallet och räkna hästens tänder.

 27. HenrikM

  Lbt. 
  Kan man inte börja används shale gas och införa mer kärnkraft istället gör kolkraft? Det skulle väl minska co2  -utsläpp och dessutom andra farliga gifter? Det är väl politiska beslut som gör att det inte händer. 

 28. Bengt Abelsson

  LBt #15
  Tvivel föresten, räcker tvivel för att förneka, kräver inte detta att man vet?
  Vi vet att 80 % av energin kommer från kol och olja. Vi vet att CO2-halten i luften ökar, men att ca halvparten tas upp i (växter?).
  Vi vet att billig energi är en förutsättning för god välfärd.
  Vi vet att CO2 tillförs i växthus för att öka skörden.
  Att rasera detta för att några ocertifierade modeller med stor inbördes spridning och dåligt visad träffsäkerhet visar att något eventuellt kommer att hända, långt fram i tiden, vet vi kommer att leda till stora problem.
  Ja, det finns andra goda skäl än CO2 att spara och effektivisera.
  Vi ska väga risk mot nytta, sannolikhet mot konsekvens, akut mot långsiktigt.
  Dyra, ineffektiva, populistiska åtgärder ska undvikas. Exempelvis vindsnurror.
  Fattiga länder ska uppmuntras att elektrifiera – gärna med stoftfiltrerad kolkraft.
   

 29. LBt, som andra redan påpekat är du återigen i tagen att försöka med semantiska kullerbytter för att få det till att du har en poäng. Poängen är dock fortfarande bara dina semantiska spetsfundigheter .. Inget annat!
   
  Jag frågar igen: Vad är det med er (med ’dig’ i just denna fråga) som gör att ni/du ständigt ignorerar det relevanta, och drar upp futtigheter och löjliga ordkonstruktioner för er/din sak?

 30. Lbt #15
  ”Vore det inte bättre om ni, ert tvivel till trots, försökte lämna bidrag?”
  Vad består ditt bidrag utav menar du? Du som inte tvivlar.
  Jag har fortfarande inte förstått, efter alla dina inlägg, vad du anser KONKRET att Sverige ska göra i klimatfrågan? Gå före och hoppas att Kina följer efter?

 31. Ann L-H

  Jonas N. – Jag har många gånger tänkt att skriva och tacka Dig för alla Dina givande bidrag, inte minst i f.ö. mer eller mindre givande debatter som Du tålmodigt deltar i. Nu blev det sagt! TACK!

 32. Lasse

  Lbt#15
  Om jag har förstått det rätt så har EU en modell för hur de vill se CO2 utvecklas för att klara klimatet. De har sjösatt en plan som nu gäller fram till år 2020 men de är förvånade över att resultatet nås utan problem.
  Kanske är vi för snabba med alla åtgärder?
  Beröm till oss?

 33. Slabadang

  Mycket bra genomgång Lars J!
  Här ägnar sig hela klimatmaffian med rena placebokopplingar/effekter och blandar totalt ihop orsak och verkan. Hela utgångspunkten är att energi både innan och efter är en kostnad. I själva begreppet ”utveckling” så ingår allt sedan hedenhös energi som en kostnadspost alla både konsumenter och företag försöker sänka. Så hur stor är den naturligt inbyggda ”energieffekltiviseringen” på den redan existerande fria marknaden och vad skulle handeln med utsläppsrätter tillfört? Mitt svar är att denna handel=extra kostnad har endast skapat en tvångskonsumtion av dyrare energi och för varje produkt som skapar så behöver vi använda mer energi för att kompensera den ökade kostnaden för energiförbrukning= produktion= lönsamhet= välfärd alternativet blir att du använder mindre energi _mindre produktion= lägre lönsamhet= minskad välfärd. Nu mäter man alltså det senare sambandet och ser det som ett mått på framgång för utsläppshandeln TOTALT KOCKO!!
  Mao ju fattigare vi blir och ju mindre vi producerar ju ”kraftfullare” och mer ”framgångsrik” har utsläppshandeln visat sig vara. Ger vi fan i att åka till jobbet lägger oss och fryser i våra sängar i stället så blir utsläppshandeln en ”succe”!
  Enligt måtten på ”framgång” så kan vi räkna dem i antalet nedlagda fabriker.Ju fler som inte får lönsamheten att gå ihop och ju fler konsumenter som inte har råd att köpa tjänster ju mer framgångsrikt ser systemet ut att vara.
   
  Andersson som inte har något jobb att åka till sparar massor av CO2 och den maskin han jobbade med som också släppte ut co2 inklusive utöver all den co2 underleverantörerna nu inte heller släpper ut utgör är ju en fantastisk vinst för ”klimatet”.
   
  Med tvångskonsumtionen av vissa energiprodukter alltid dyrare och mindre effektiva så minskar eller försvinner vinsten med den annars naturligt inbyggda utvecklingen att minska energikostnaderna och du skall tvingas istället försöka minimera förlusterna som gör att vi befinner oss i hamsterhjulet där det har blivit politikerna istället för konsumenterna och producenterna som styr villkoren för utvecklingen och energieffektiviteten på helt artificiella ideologiska villkor istället för individuellt rationella. Vad som klassas som ”hållbart” är ett rent lotto.
  Den naturliga utvecklingens inneboende kraft och funktion har redan nu visat sig vara både naturlig och totalt överlägsen de kontraproduktiva tvångsmedel politiker och byråkrater försett oss med. Med ny teknik fick vi tillgång till både BILLIGARE och RENARE energi och avsevärt större co2 minskningar genom frackingens förmåga att ta fram naturgas.
   
  Ni kan därutöver vara ett hundra procent säkra på att det inte är nån djävla Centerpartist Grinpissare eller miljöbyråkrat som kommer ta fram några vad som verkligen ÄR nya energialternativ. Deras enda bidrag är att destruera, hindra, byråkratisera utvecklingen och tvinga utvecklare in på fel spår i konkurrens med de kapitalförstörande mongosatsningar som Trickåråna S anslöst E gendomliga I ntelligensbefriade idiotprojekt med sina bajamajor i porslin inomhus i de kinesiska förorternas skyskrapor. Bränna upp mat och biomassa, hälla brännvin i tanken på bilen, där framställningen av den är tio ggr skitigare för ”klimatet” än fossilt bränsle!
  De som skryter om storleken på sin hönshjärna titulerar sig som ”miljömedvetena” och står med öppen mun saliven droppande ner på hakan  och pekar på sina skyskrapor till snurrande industrier till kraftverk utställda i ”miljön” och kallar det för ”klimatsmart” och ”hållbart”. Kan inte nån ta och  ringa Curt Ohlsson Farbror Barbro eller nån annan mer seriös person som rådgivare till vår regering?
  Varje krona som kastas i sjön på dessa idiotier är en stöld av den krona som annars skulle gå till den helt fria totalt överlägsna problemlösare som kallas vanlig fri och förbannat underbar och fullständigt fantastisk utvecking som redan äger alla de egenskaper och förmågor politiker miljöfanatikerr och byråkrater saknar. De som jobbar med utvecklig FÖRSTÅR och KAN det de jobbar med, De övriga klimatparasiterna har inte en djävla susning om vad de sysslar och pysslar med. Nu förstör de både vår framtid ekonomi och miljön och de som jobbar med verklig utveckling tröttnar skakar på huvudet heter Andersson och ger fan i att åka till jobbet … vilken vinst för ”klimatet” och vilken ”succe” för ”handeln” med utsläppsrätter!!
   

 34. Ann LH, jag uppskattar dig och dina kommentarer också! 🙂 Tack själv!

 35. Slabadang

  Christer L!
  Jag håller med dig om att vi skall överlåta till dessa nya ekonomier att själva bestämma vilken teknik de skall använda sig av. De måste få gräva där de står.
  Vi har lyxen att kunna välja och för mig är kärnkraft det abvsolut mest smarta alternativet med den absolut helt utan nuvarande konkurrens den bästa utvecklingspotentialen framåt. FN som den nya energipolitiska gröna kolonialmakten måste fråntas den uppgift den tagit på sig själv. Att låta länderna bestämma själva är att visa dem respekt och uppmuntran i utbyte mot det överförmynderi den nu försöker tvinga på dem och eller muta sig till.

 36. Bengt Abelsson #28
  Vi vet att CO2 tillförs i växthus för att öka skörden.”
   
  Du har aldrig funderat på varför växthusodlade tomater är så smaklösa? Med största sannolikhet är nog näringsinnehållet också lågt genom att de är uppumpade med CO2. Samma gäller ekologisk odling därför att de bl a pysslar med så urbota dumma metoder som kompost, ytgödsling, plöjningsfritt  m.m. 
   

 37. Peter Stilbs

  Susanna B  börjar så¨smått komma gång på Ny Teknik
  http://www.nyteknik.se/asikter/inledare/article3636503.ece
  ”Klimathotet driver teknisk utveckling…”  Jodu
   

 38. Slabadang

  Jonas N!
   
  Jag får sälla mig till hyllningarna. Du jobbar med den vassaste sushikniven och skär upp motståndarnas argument i mycket tunna tunna skivor och lägger dem var för sig därefter i logikens köttkvarn. Den köttfärs av argumenten som blir resultatet är kul att få rulla till bullar och tvinga motståndarna äta upp.
  Deltoidtråden var skitkul att läsa. När auktoritetsargumenten sket sig som vapen så spred sig paniken bland kontrahenterna och endast mantran och höjda röstlägen försökte kompensera för förlusten. Visst är det jobbigt att få rätt HELA TIIIIIDEN!? 🙂

 39. S. Andersson

  Slabadang #38: Tror du att köttfärsen innehåller hästkött också?
   
  🙂

 40. Håkan R

  => Peter S #37
  Det är ju ett framsteg att hon anser att det är ” ingenjörernas arbete vid ritborden” som skall lösa klimathotet och att hon inte i likhet med miljörörelsen anser att ett avskaffande av tekniksamhället är lösningen.
  Att hon sedan  överskattar klimathotets påverkan på produktutvecklingen kanske kan anses förlåtet.
   

 41. Peter F

  OT
  Idag visar vindkraften sin rätta  sida. http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Aktuell-situation/Kraftsystemet/

 42. Bim

  Slabadang # 33
  😀 😀 😀
  Du är ta mig f-n skitrolig. Speciellt när du är förbannad.
  Jag ser bananerna hamra på tangenterna, ögonen vidöppet stirrande på skärmen, ur öronen ryker ångan och ut kommer den bästa och roligaste kommentar jag läst.
  Du är en sjärna.

 43. Peter # 38

  Läste Susanna B´s introtext till tidningen. Positivt att hon tar upp ”Norgehistorien” och att det kanske inte är så farligt som man trott, en litet steg tillbaka, vilket bör välkomnas. Sedan kanske hon kunde läsa Slabadangs essä här om energi och kostnader. Min far gick alltid och släckte lampor, redan på sextiotalet och ondgjorde sig över att vi kastade pengar i sjön, genom att inte släcka. El kostade även då och alla utgifter som inte tillför någon nytta skulle undvikas. Och inte var det av klimathänsyn, utan helt enkelt energi=kostnad. Tekniken söker efter att optimera funktion till minsta kostnad.

 44. Håkan Bergman

  Peter F #41
  Vi slår t.o.m. tyskarna, eller ska vi säga oavgjort.
   
  http://www.transparency.eex.com/en/Statutory%20Publication%20Requirements%20of%20the%20Transmission%20System%20Operators/Power%20generation/Actual%20wind%20power%20generation

 45. Sören

  S Andersson #39 som jag skrev på facebook i morse:
   
  Hästköttskandalen påminner om klimatmediaskandalen: intryck ges via förpackningen, ingen kunskap vid närmare förfrågan. Skillnaden mest att avslöjade hästkött-distributörer åtminstone ställer sig på vår sida och samarbetar.
   
  Instämmer i hyllningskör till Jonas N – en stor behållning; ledsen att jag själv inte kan bidra lika mycket 🙂

 46. LBt

  HenrikM #27,
  naturgas i dess olika former ger snabbt resultat, etablerad kärnkraft lämnar utomordentligt bidrag, tänk om denna produktion skett med kol eller olja! Ny kärnkraft tar tid att få fram men det blir ju inte bättre av att vi väntar, jag tycker absolut att vi bör påbörja sådana projekt.
  Så anslut er, erkänn behovet av utsläppsbegränsande åtgärder och peka på att  kärnkraft troligen den effektivaste. Anslut er till det som klimatvetenskapen säger istället för att placera er i motsatt pol till dem som menar att vi är på väg mot jordens undergång. Anslut er och bidra med genomtänkta utsläppsbegränsande åtgärder så slipper vi kanske en del av dem som är mindre genomtänkta.  
   

 47. LBt

  Bengt A #28,
  så du tycker inte du är en skeptiker, tvivlare utan en som vet?
   
  Vi vet inte vilka konsekvenser CO2-utsläppen kan tänkas få.

 48. LBt

  Bengt A #28,
  ja, det är verkligen bekymmersamt att vi är så beroende av kol och olja. Särskilt som all billig olja redan är slut. Det kommer att ta tid att ändra detta så det finns all anledning att påbörja processen.

 49. Det är värre än vi någonsin anat.
  I sitt State of the union tal hotade Obama med att runda Kongressen med ett presidentiellt direktiv om de inte inför cap-and-trade för att rädda klimatet!
  Nu måste han ha hört Hansen och vara medveten om att klimatet klarar sig fint på egen hand. Det handlar alltså endast om MAKT!
   
  Hörde just Riskbankschefen Stefan Ingves förklara att kronan ligger på en nivå som är lämpligt i det nuvarande läget. Däremot är det svårt att bedöma framtida lägen.
  1 X 2, over and out!

 50. Niklas L

  #48
  Så den billiga oljan är redan slut? Ja, jag har aldrig märkt av att den skulle varit speciellt billig innan den tog slut heller.

 51. Peter Stilbs

  Niklas L #50 – jag minns att ca 1959 eller så kostade villaoljan ca 125 kr per kubikmeter (1000 liter) – jo, penningvärdet har sjunkit, men billigt var det ändå. 

 52. Stickan no1

  Slutklämmen av Susanna Baltscheffsky i Ny teknik:
  ”jag hyser stort hopp till ingenjörernas arbete vid ritborden för att vi ska klara klimathotet” 
  Ritbord? 2013? Okeeej. Och hon jobbar på tidningen NY teknik?
  Jösses.
  Skulle råda henne att ta en sväng ut i verkligheten och se hur dagens ingenjörer arbetar.

 53. Håkan Bergman

  Peter S #51
  1958 började jag jobba extra på en bensinmack, jag vill minnas att vanlig regular bensin kostade runt 65 öre litern då. Billigt? Det var ju innan Gunnar Sträng införde den tillfälliga skatten oms på 4% och inkomstskatten var mycket lägre. Sen ska man också komma ihåg att bilarna var rejält törstiga förr. 

 54. Håkan Bergman

  Stickan no1 #52
  Sen kan man ju undra över glädjen med en ny strömbrytare, när det verkliga problemet är alla protester mot nya kraftledningar. Det är förmodligen samma människor som protesterar och överklagar som protesterat mot kärnkraften.

 55. István

  #52
  Det är bara räknestickan hon glömde att nämna!
  Ett förnämligt verktyg för övrigt. Man lärde sig på den tiden var decimal kommatecknet skall sitta! Att bedöma storleksordningen på sitt resultat!
  2 X 2 = 3,99 Duger finfint.

 56. Slabadang

  Istvan!
   
  Och kulramen!!

 57. inge

  jag vill  minnas att bensinen och mjölken kostade  ungefär lika mycket per liter när jag var grabb . Kanske vore  det likadant nu om det inte var för skatterna. 

 58. Håkan Sjögren

  LBt # 47 : Du skriver att vi inte vet vilka konsekvenser CO2-utsläppen kan tänkas få. Jo, det vet vi : växligheten frodas och vi kommer att få en grönare jord. Däremot kommer inte klimatet att påverkas för 5 öre, eftersom CO2 inte har egenskapen att vara en ”klimat/växthusgas”. Mvh, Håkan.

 59. HenrikM

  LBt
  Jag vet inte om Co2 kommer eller inte kommer värma upp jorden på ett sätt som är skadligt. Men om vi nu känner osäkerhet om det kommer ske eller inte så kan jag tycka att har man två jämngoda alternativ, det ena släpper inte ut Co2 och det andra släpper ut Co2, så borde man välja det tidigare. Att ersätta kol med kärnkraft/gas där det går känns ju givet. Men tyvärr så upplever jag att miljörörelsen gör allt för stoppa detta. T ex varför börjar vi inte prospektera shale-gas i Härjedalen och varför hotar miljörörelsen med att det aldrig någonsin ska bli en urangruva i Jämtland. Varför ska vi bara ersätta gammal kärnkraft, varför inte bygga ny och exporter el till Tyskland. Så den stora boven i det här är miljörörelsen, den förespråkar miljömässigt vidriga ersättningar såsom palmolja, etanol, vindkraft (i förhållande till effekt!), solkraft i Sverige etc… Så LBt, ska vi slå våra påsar ihop starta en motkraft till den imbecilla miljörörelsen?

 60. Gunnar Strandell

  Peter Stilbs #37
  Jag citerar Susanna:
  ”Och just nu är vi många som följer Boeings rysare med sitt nya Dreamlinerplan. De vet ännu inte varför planets batterier började brinna. Men när problemet är löst och planet till slut kommer upp i luften, kommer det att ha 20 procents lägre bränsleförbrukning”
  Hur går det till att sänka bränsleförbrukningen på ett plan som står stilla på marken med 20% genom att flyga med det?
  Jag känner en doft av gravad hund, eller hur det var Refaat uttryckte det.

 61. Ingemar Nordin

  Handel med luft är, och har alltid varit, det perfekta upplägget för kriminalitet, fiffel och båg. Det finns bara ett sätt att sluta göda maffian och det är att lägga ned lufthandeln helt och hållet.

  Oavsett vad som orsakat den ökade koldioxidhalten i atmosfären så har det hittills enbart varit till nytta för mänskligheten. Att bygga upp ett enormt byråkratiskt system för att reglera en koldioxidhandel under förespegling av att man tror sig skåda framtida problem är inte hållbart. Det måste finnas någon vetenskaplig substans i det hela också.

 62. Inge #57

  I Oman kostar bensinen ca 2 kronor litern, en liter mjölk i Sverige kostar väl ca 8–10 kronor. Jag antar att man inte säljer bensinen under tillverkningspris i Oman, så det är väl vad den egentligen kostar. Men jag klagar inte över de svenska bensinpriserna, men jag är tacksam om de stannar under 15 kronor.

 63. HenrikM

  Lars J
  Ett högt bensinpris är väl ett ypperligt sätt att utarma landsbygden. Desto fler som bor i stan desto större möjligheter för MP att få fler röster. Jag antar för att rösta på MP så måste vara långt från naturen. 

 64. Thomas P

  Lars #62 Det är många oljeländer som subventionerar bensin.

 65. Gunnar Strandell

  Jonas N!
  Jag sällar mig till supporterkören och har bara en randanmärkning.
  Du är TCS ”Maktmästare Gorm” för dem som minns adventskalendern ”Trolltider” eller Stig Järrels ”Caligua” för filmhistoriker.
  Din förmåga att hålla alla trollen i schack har haft stor betydelse för den utveckling TCS haft genom åren.
  Den skärpa du visar upp i resonemangen från vetenskap via politik till personligt ställningstagande imponerar på mig.
  Senaste exemplet finns i tråden ”Att tro på vetenskapen” inlägg #139 och #141.
  Och här kommer randanmärkningen in. Genom att de addresserar LBt:s inställning och kanske dennes värderingar upplever jag dem nära gränsen till kränkande.
  Dispyterna med Gunbo har på något sätt passerat det stadiet.
  Därför skulle jag uppskatta om du av och till kunde samla dig till att publicera huvudinlägg på TCS som riktade sig till allmänheten utan att hudflänga någon. Jag är övertygad på att vi alla tjänar på att diskutera och försöka hålla tillbaka våra värderingar.
  Länk till Trolltider,  (starta vid 13:35):
  http://www.youtube.com/watch?v=6g054ebs6oA
   

 66. OR

  PS # 51: Myntkabinettets hemsida ger 1.416kr/kbm för 125:-/1959 i 2010 års penningvärde. Ett dagspris är 13.000kr/kbm, utan moms 10.400. Oljan var billigare förr!
  HB #53: 65 öre/l 1958 skulle vara 7:41/l 2010. Om bensinen kostar 14:40/l idag och skatterna som på min senaste faktura är 57% skulle det motsvara 6:19/l för bensinen. Första energiskatten i Sverige var på bensin, 5% redan 1924, så det var nog en del skatt även 1958. Själva bensinen kostade alltså ungefär detsamma då som nu!
  LJ #62: Det verkar rätt, som de oljeproducerande länderna säger: skatteintäkterna på konsumtionen är betydligt högre än inkomsterna av produktionen. Varför har inte Sverige, liksom Norge, jättelika fonder för kommande tider; då vi inte kan konsumera så mycket?!
  Jag är också glad om inte bensinen går över 15 kr; för ett tag sen var jag glad om den inte gick över 10kr!
  Tack för en bra artikel. 

 67. bom

  OT Fan vad Dom svinar sig. Andra och sjätte AP-fonderna äger 100% av Norrporten. Resor tjänstebilar löner svinar man sig med något otroligt enligt Uppdrag Granskning. Den som konsekvens avgående VD är löneledande i fastighetsbranschen i landet. TjänsteMercedes för 1,2 millar. Lön inkl bonusar ca 15 mille. Nu ryker hela styrelsen också. SO tycker att allt är OK.
   
  Finns det en sämre ägare än Staten?????

 68. Lajban

  Det är uppenbarligen oroliga veckan bland de politiker som sysslar med grön omfördelningspolitik.
   
  Fridolin och co. är först ut med en skatteattack på gruvbranschen samt en generell attack på alla sysselsättningar utanför tullarna i Sthlm. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-behover-en-langsiktig-mineralstrategi_7912018.svd
  Vad man direkt kan kritisera med Fridolins resonemang är förstås att skatteeffekterna i gruvan i princip alltid är omkring minst 55% + de där 0,75% på allt de bryter.  Sedan är ju gruvjobbare välbetalda jämfört med medellönejobbare och skattar närmare 75% på de översta 10.000/månad.
  Så det verkar som att Fridolin och co. helt enkelt gamblar på att läsaren inte vet något om skattesystemet och gruvnäringen.
   
  Därefter kom Franchell ut med http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-behover-en-langsiktig-mineralstrategi_7912018.svd
  Där statsministern kritiseras. Samt att informationen om att Vattenfall faktiskt instruerats att stänga av några kolkraftverk för att inte skada BNP omsättningen och sänka tex. vindsnurreverksamheten verkar ha utelämnats. Vidare verkar planen ha varit att sälja svenska gröna certifikat till Europa. Egentligen svårt då alla industrier har fått vad de behöver (vissa flygbolag har tex. fått för 10-20 år framöver… dvs. blivit helt befriade från koldioxidskatter.). Så man kan se en omfördelning där Nuons kunder helt enkelt betalar en dold extra skatt till Sverige mm. genom certifikatsystemet.
  Slutligen skriks om 97 förlorade miljarder….vilket nog är en överdrift med ca. 5000%. Snarare kommer Nuon att gå som tåget när konjunkturen vänder.
   
  Därefter är det drönarkrig i DN http://www.dn.se/nyheter/sverige/carl-bildt-skeptisk-till-dronarregler
  Urban Ahlin kräver att Carl Bildt ska arbeta för skärpta krigsregler eftersom tex. USA och några andra länder tex. kan glömma vem som satt vid joysticken till en drönare som rent hypotetiskt utfört något krigsregelbrott.
  Urban Ahlins kritik faller förstås på de flesta punkter som tex. ansvarshierarkin och de avtal som USA fått länderna där drönare används att underteckna.
  Ahlin har alltså krävt nya regler för att åtala USA men i regelmängdens ackurata tolkning så är det faktiskt inte USA som den felaktigt bekrigade ska vända sig emot utan de egna avtalstecknarna.
   
  Verkar vara uppvärmning för val?
   

 69. Lajban

  Re OR
   
  Du glömmer att den särskilda bensinskatten ökat från 41 öre till 550 öre sedan 1958 (+ den senaste höjningen) samt att övriga skatter som påverkar alla verksamheter ökat med ca. 75% under samma tid.
   
  Så ifall du tar dagens bensinpris, drar av 5 spänn för att göra det lätt och drar av 75% från skatterna på verksamheterna i oljan fram till mack så inser du att bensinen är mycket billigare idag än vad den var 1958, korrigerat för inflation och skattehöjningar.
   

 70. Thomas P

   

  Det är mycket möjligt att det är så, har du några referenser på just detta vore det spännande att få dessa. Att sälja hemma till ett pris som är lägre än världsmarknadspriset kan ju även kallas en subvention.

 71. Jellba

  Fullständigt OT men hur kan WWF tänkas bära sig åt för att hindra den rekordstora avsmältningen av Arktis is som de hänvisar till i annonserna efter faddrar? Visserligen säger DMI att isen just nu fryser till i snabb takt men …….. Och – hur ”faddrar” man en isbjörn?

 72. Håkan Bergman

  Lars Jonsson #69
  Inga direkta prisuppgifter, men subventionerna lär ligga på drygt 500 biljoner $. Intressant dock att se var olja och gas subventioneras, Venezuela är värstingen med snorbillig bensin, neråt 20 öre litern för några år sen. Men det är alltså inte Svennes Volvo som rullar på subventioner.
   
  http://www.iea.org/subsidy/index.html

 73. L.A.

  På tal om Sverige som föregångsland… eller hur man nu ska se det.
  Olja säljs idag 130213 enligt DI för mellan 4,60 kronor/litern (Brent) och 3,80 kr/l (WTI).
  Svensk bensin kostar samma dag ca.  6,15 kr/l utan skatt. Här kan man räkna ut den http://www.jet.se/prices/taxes.aspx
  Här så den svenska bensinskattens utveckling.
  http://spbi.se/statistik/priser/bensin/?gb0=year&kpi0=on&df0=1960-01-01&dt0=2012-12-31&ts0=0
  Det svenska bensinpriset kan sedan ex. jämföras med det amerikanska här.
  http://www.gasbuddy.com/ 
  Ta mulitplicera med dollarkursen (6,29) och dela med 3,79 för att få literpriset, då ser vi att bensin idag 130212 kostar ca 5,10 kr/l i ex Wyoming.
  Mest sålda bilen i USA 2012 och högst sannolikt 2013 ser följaktligen just ut så här.
  http://www.ford.com/trucks/f150/ 
  och försäljningen är nu upp 21 procent i januari 2013 jämfört med 2012.
  Tvåan i den amerikanska säljstatistiken, från tillverkaren som Obama räddade till världen med statsbailout 2009, ser ut så här.
  http://www.gm.ca/gm/english/vehicles/chevrolet/silverado/overview
  och den kan 2013 fås med allt från en liten pluttig v6 på 4.3L (ekonomivarianten) till en rejäl v8 på 6.2L.
   
  Gör sedan ett litet hopp och avslutar så med en film från Kanada som ju lämnat Kyotoavtalet.
  http://www.youtube.com/watch?v=-Q7yDsy96Fw
   
  Heja EU och Lena Ek ! önskar lycka till i konkurrensen.

 74. lajban

  Thomas P:
   
  Effekten av att tex. Venezuela prissänker egen oljekonsumtion efter egen skatt är att råoljepriset höjs artificiellt eftersom en del tillgång tas bort från efterfrågan.
  Och när jag säger prissänker så är det som så att av oljepriset så handlar $1-10 dollar per fat om produktionspriser. Resten är skatt.
  Så det kan faktiskt vara fel att kalla det som många oljeproducenter gör för subventioner. Snarare låter de folket köra till produktionspris eller royalty pris. (Royalty innebär en skatt där tex. 25% av oljeproduktionen för ett oljefält tilldelas staten, ibland utan att staten gör motsvarande investeringar). Vad staten sedan gör med sin inbetalda skatt är inte nödvändigtvis en subvention ifall transaktionen inte innebär någon form av förmögenhetskonvertering.
   

 75. Håkan 

  Tack för länken, såg dock att Oman inte var rödmarkerat, men med det priset så borde det vara det

 76. Håkan Bergman

  500 miljarder ska det så klart vara!

 77. LBt

  HenrikM #59,
  jag kanske inte är beredd generalisera avseende miljörörelser fullt ut, jag tycker de har inslag som jag känner för, men i de delar du nämner är jag med på tåget. Vore trevligt om vi här på TCS kunde bli fler.

 78. HenrikM

  LBt
  TCS ska väl stå för en genomtänkt miljö och klimatpolitik. TCS borde väl kunna dra upp några riktlinjer såsom följande:
  – Tabort subventioner av biofordonsbränsle, samma skatt på denna som fossilt fordonsbränsle.
  – Minska användning av kolkraft till fördel för gas och kärnkraft.
  – För att kunna öka användning av kärnkraft bör regelverk mm underlättas så att det går bygga ny kärnkraft till konkurrenskraftiga priser. Man kan kanske ta Sydkoreas regelverk rakt av, eller nåt liknande.
  – Ny kärnkraft bör få etableras i Sverige.
  – Om det går ska Sverige försöka bidra med så mycket gas som det bara går för pressa priset på densamma (kan man använda sig av shale-gas i Härjedalen så bör den användas).
  – Man bör verka för urangruvor i Sverige för få ner priset på uran.
  – Tabort skattefriheten på egenproducerad vindkraft.
  – Tabort elcertifikaten.
  – (Ta bort, om det finns, jag vet inte… stöd till ekologiskt jordbruk)
  – … Det är väl bara att fylla på…
  Det skulle vara kul om TCS skulle kunna ta bollen. Det är kanske omöjligt att ena folk i en ”åtgärdsplan”. Det blir ju så mycket mer konkret på det sättet!. (Det är ju mitt grundläggande problem med föräldrarvrålet, dom säger bara GÖR NÅT… men inte vad).
  Man skulle kanske kunna göra ett gäng påstående sen får vi rösta, då ser man vilka som har en stark förankring. Därefter gäller det att få den publicerad eller på annat sätt sprida den politiker…

 79. HenrikM

  Sen kan väl TCS skapa en facebook-grupp. TCS-agenda, så får vi se om vi kan samla fler medlemmar än föräldrarvrålet! Detta är ju egentligen ingen mosättning till föräldrarvrålet, utan borde vara föräldrarvrålets egna agenda. Men av någon anledning så tror inte att de som är med i föräldrarvrålet skulle stödja en agenda som den ovan…

 80. Pelle L

  Henrik M #78
   
  Intressant med en sådan handlingplan!
  Bra om varje postulat blir riktigt genomlyst.
   
  Jag själv är lite kluven till det här med ekologiskt jordbruk.
  Det består av två delar, som inte hör ihop riktigt:
  1.
  Inga ”artificiella” gödningsmedel.
  Varför inte? Kväve är kväve, fosfor är fosfor.
  Om skiten skapats ur luften, grävts fram ur någon gruva eller kommit från bakändan på ett djur spelar ju ingen roll egentligen.
  Kväve är kväve osv.
   
  2.
  Inga kemiska bekämpningsmedel.
  Här tycker jag att det börjar bli vettigt.
  Vi översvämmar vår värld med oräkneliga kemikalier,
  som vi knappt vet verkan av.
  Och när vi faktiskt vet, så är det nästan aldrig positivt.
   
  Så dela upp det ekologiska jordbruket i två delar:
  Gödning och bekämpningsmedel.
  Då blir det lättare att hantera.

 81. HenrikM

  Pelle L
  Jag vet att ekologiskt jordbruk är lite trickigt, det var därför jag satte den i parantes. Ekologiskt jordbruk i Sverige avkastar 50% i förhållande till konventionellt jordbruk. Det finns en enorm möjligmässig vinst i att hålla odlingsytan liten (minskat kväve läckage, mer mångfald då man kan ha kvar skogar, kärr etc..). I Sverigre är dessutom en våra största källor till växthusgaser att vi odlar på nåt som kallas mulljord, mulljordar är gamla mossor. Varje gång man bearbetar en sådan jord frigörs stora mängder växthusgas. Det borde givetvis från AGW-perspektiv väldigt klokt att antigen lägga ner dessa jordar eller göra om dom till vall/bete. Det går givetvis bättre om man har högre produktivitet på de jordar man brukar.

 82. HenrikM

  Pelle L
  Jag kan hålla med dig om gifterna… men är lite kluven även där.

 83. ThomasJ

  Mycket bra inlägg Lars – plenty txs!  😀
   
  Lena E (med många fler f.ö.) passar 1:1 in i den krets varelser (känns mysko med ’personer’), som till fullo uppfyller det av Reagan sagda:
  ”Politiker är som babies; en otrolig aptit i en ändan och helt ansvarslösa för vad som kommer ut i den andra ändan.” (ung. översättning)  😉
   
  Andrew Bolt sammanfattar (N)Obama’s (’Ekska’ m.fl.) bedrägliga teser resp. uttalanden här:
  http://papundits.wordpress.com/2013/02/14/obama-sees-climate-disasters-that-scientists-cant/
   
  Mvh/TJ
   

 84. LBt

  HenrikM,
  men det fattas en sak, ”erkännandet av att kunskapsläget motiverar utsläppsbegränsningar” dvs själva grunden för en åtgärdsplan. Det är här och mot denna bakrund jag vill få en debatt där varje åtgärd prövas avseende nytta respektive samhällskostnad.
  Kärnkraft och naturgas är tydliga i denna del, övriga som du tidigare nämnde är tveksamma. Vindkraften tex, mycket nyttig men tveksam beträffande kostnaden. Skattefrihet avseende egenproducerad el, varför inte, jag ser bara nyttoeffekt?
  Om aktörerna på TCS tog detta första steg, att erkänna utsläppsbegränsningar som ett behov, så skulle debatten kunna föras avseende åtgärd efter åtgärd där den samlade kunskap som TCS besitter borde kunna sålla ut ett antal tydliga åtgärder som bör prioriteras respektive undvikas samt ett antal mindre tydliga och tveksamma.
  Då kanske vi kan börja tala om ett forum ”För en genomtänkt klimatpolitik” istället för ett där man likställer den med ”ingen klimatpolitik”
   

 85. Björn

  En eloge till Lars för denna lektion i utsläppsrätternas bisarra värld. Kina som är en världskonkurrent ökar sina utsläpp dramatiskt, medan vi här i Europa anstränger oss för att minska utsläppen av CO2. Konkurrensen på tillverkningssidan blir ju fullständigt snedvriden. Hur är det möjligt att politikerna har låtit oss hamna i en sådan här fälla, som dessutom bygger på en fiktiv föreställning om destruktiv påverkan på klimatutvecklingen. Vi behöver en ny politikerstam som både tänker och har fler hjärnceller. Tysklands Merkel med sitt energielände, är en av främsta som kommer att få bekänna färg. Klarar hon att gå från en fiktiv föreställning om verkligheten till en real verklighet med reala konsekvenser?

 86. guy

  LBt #84
  ”men det fattas en sak, ”erkännandet av att kunskapsläget motiverar utsläppsbegränsningar” dvs själva grunden för en åtgärdsplan.”
  Kunskapsläget motiverar ingenting för det är totalt förvirrat.
  Utsläppsbegränsningar får nackhåren att resa sig. Ordet har i mitt tycke att göra med byråkrati och diktatur. Det är bättre att uppfostra(om det behövs) med upplysning, attitydskolning och morot hellre än med piska, fängelse och böter.

 87. HenrikM

  Lbt
  varför är det viktigt att skriva utsläppsbegränsning? Är inte åtgärdena det viktiga? Sen spelar det väl ingen roll varför. Jag kan hålla med om att vindkraften kan vara skattebefriad. Men det ska gälla den del som inte släpps  ut på allmänt nät. Dessutom då borde det gälla för alla energisLag. Varför ska just vindkraft hanteras annorlunda?

 88. LBt

  guy #86,
  jag har inget emot ett åtgärdsprogram som bygger på det du talar om dvs upplysning, attitydskolning och morot, tvärtom det låter bra inte minst morot. Piska, fängelse och böter är mig helt främmande.
  Men erkänner vi inget behov blir det knappast någon åtgärd. Och kunskapsläget är onekligen förvirrat, dvs vi vet inte vilka problem vår livsstil kan tänkas skapa, av hänsyn till kommande generationer bör vi naturligtvis försöka gardera dem, själva får de ju ingen chans.

 89. guy

  LBt #88
  Trevligt att du håller med om åtgärdsprogrammet.
  Det är dock svårt att erkänna ett behov om vi inte vet att vi har ett. Jag kan inte se hur vi skall kunna gardera oss för det obekanta. Kommande generationer har precis samma chans som alla generationer har haft! Kanske till och med bättre om vi bara ger dom korrekt information att jobba med och inte den skiten som dagens media matar ut åt folk påhejade av diverse profitörer.

 90. HenrikM #81
  I Sverigre är dessutom en våra största källor till växthusgaser att vi odlar på nåt som kallas mulljord, mulljordar är gamla mossor.”
   
  Ja du, tänk vad mycket dumt man kan påstå i miljön- och klimatets namn. Du har aldrig funderat på varför svälten är som störst i de länder som saknar mat/mulljord och till största delen består av sand och öknar? Eller varför en jord med lite mull läcker mer näringsämnen än en med mycket mull i? Eller varför mullrik jord kan innehålla mer vatten under torra somrar än en mullfattig?
   
  Varje gång man bearbetar en sådan jord frigörs stora mängder växthusgas.”
   
  Det där feltänket har Johan Rockström också gått på, han vill gå så långt som att vi t o m ska skrota plogen. Det framförde han år 2009 när han intervjuades av Anders Nord (SVT). Märkligt att det ska vara så svårt att fatta, men när man plöjer så är det ju bara ett tunt skick som vänds upp och en mycket liten del som kommer i kontakt med luftens syre och oxideras. Den största delen av mullen ligger ju fortfarande innesluten i den sk tiltan Det man helt missar är ju att vitsen med plöjning är att det organiska materialet som skörderester, stubb, blast, ytliga rötter, ogräs m.m. och som vänds ner i jorden är så mångfalt mycket mer än det lilla som kommer upp och oxideras. Vill man öka mängden organiskt material för nedplöjning/jordisering är det ju bara fantasin som begränsar. Tänk bara på allt flis som eldas upp i värmeverk, sprid ut det på våra åkrar och plöj ner. Där skulle det göra mycket mer nytta som mull.
   
  Jag tror att många av de svältande i u-länderna skulle uppskatta om deras sandjordar innehöll mull, i alla fall om de har något liten kunskap om hur man odlar på riktigt. För den som är orolig för lite växthusgaser från våra mulljordar så borde det ju i så fall förbjudas att komposteras och ytgödslas. Vid kompostering så rekommenderar man t o m att det med jämna mellanrum ska röras om så nytt syre kommer in och växthusgaser ventileras ut.

 91. LBt

  HenrikM #87,
  försöker vi oss på en debatt om åtgärder i största allmänhet utan uttalad avsikt blir det nog en hel del att ta i.
  Jag söker en klimatdebatt, ”För en genomtänkt klimatpolitik” och kunskapsläget säger att utsläppsbegränsande åtgärder är motiverade, jag vill bena ut vilka dvs nå de åtgärder som gör skäl för benämningen att vara genomtänkta.

 92. Håkan Sjögren

  HenrikM # 81 : Bearbetning av mulljord släpper inte ut några växthusgaser eftersom sådana bara existerar rent semantiskt. Mvh, Håkan.

 93. Håkan R

  => LBt
   
  Det finns inga bra skäl för skattebefrielse av egenproducerad vindkraft i industriell skala, det förrycker konkurrensen med andra produktionsformer tex bioenergi vilken är en både viktigare och mer värdefull kraftkälla än vindkraften. Dessutom har skattebefrielsen lockat kommuner och landsting till huvudlösa och riskfyllda skattefinansierade vindkraftsprojekt, medel som istället borde satsats på vård och skola. Vindkraft Vänern är ett lysande exempel på detta fallissemang vilket säkert kommer att följas av fler framöver.

 94. Håkan Sjögren

  LBt # 84 : Hur katten skall man kunna erkänna att kunskapsläget motiverar utsläppsbegränsningar när det inte gör det? Prövar man nyttan av utsläppsbegränsningar mot kostnaden inser man att fullständigt overksamma åtgärders utförande leder till bortkastade pengar. Mvh, Håkan.

 95. Björn

  LBt [84]; Varför skall vi ”erkänna utsläppsbegränsningar som ett behov”, när detta behov endast är fiktivt i en reell verklighet? Att vi vid olika verksamheter emitterar CO2 är verkligt, men att fantisera om dess farlighet är en fiktion eller en verksamhet i en pseudovärld. Verkligheten är tillräckligt komplex ändå, utan att vi skall behöva bekämpa påhittade faror. Det är både en kostsam och meningslös verksamhet som inte borde förkomma i en rationell värld.

 96. Bim

  LBt
   Är det ett uppvaknande från din sida vi åser? Bara att gratulera i så fall. Men samtidigt ser jag att du vill se ett uppvaknande från vår sida. Det verkar vara ett lite bakvänt resonemang.
  En skeptiker är ju inte skeptisk till att vi har ett klimat. Vi är skeptiska, och på mycket goda grunder, till att de larmrapporter som vi matats med i snart 20 år är vetenskapligt belagda. Vi har hört de mest horribla uttalanden och upplevt ren censur mot att få uttrycka våra tvivel i dagspress och i andra media. Vi har hört det även från dig.
  Vi har hört rena lögner om klimatet i åratal utan att någon klimatforskare vågat ställa sig upp och ryta till. Det är ju inte så att högt uppsatta politiker inte vet att klimathotandet innehåller rena lögner, de spelar med på grund av att det är dels ett riktigt lönande ljugande och samtidigt en genväg till makten.
  Varför tror du att det anordnas resor till polarområdena för turister för att se kalvande isar och inbilla dom att det är Grönlandsisen som smälter? Naturligtvis är det ett propagandatrick när de kan få en hela buntar med  turister att  komma hem och påstå att de med egna ögon sett hur isarna smälter.
  Till och med prinsessan Viktoria har indoktrinerats så till den grad att hon håller på att skriva en bok om klimatkatastrofen.
  Att vi skeptiker skulle förorda att skita i hur vi använder naturens resurser är ren lögn.
  Vi är mycket mer insatta och kunniga i problemen än vad de flesta gröna flummare är. Det är ju därför som tex. Slabadang går i taket när han hör okunniga politiker och NGO:er prata strunt i media.
  Om du inte insett, kanske på grund av Slabadangs ofta humoristiska och vassa kommentarer, att han är väl påläst och har fog för att bli förbannad, så bör du läsa lite noggrannare och ge dig tid att tänka över vad det är han säger. Samma kan sägas om väldigt många här på TCS. 
  Är det så att du LBt är på väg att vakna upp ur propagandaindoktrineringen så är du säkert välkommen här på TCS.
   
   
   

 97. Niklas L

  70 TOKMILJARDER – utsläppsbegränsning – Klimatverktyg?
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3636518.ece
  Som en liten bisats i en artikel om nedisningsproblem på väderkvarnar i Markbygden får man reda på hur mycket pengar som ska plöjas ned… Det ska fan inte skattebefrias någon vindkraft, den ska inte heller subventioneras. Blåsa varmluft när vi andra, mindre bemedlade, ska sitta och frysa i lågenergilampans kalla sken…. Jag är ungefär jämngammal med (konsument)miniräknaren, och nuförtiden har vi avancerade sådana också. Kan vi starta en kampanj: miniräknare till politiker?

 98. ThomasJ

  Ekskan gör uppenbarligen ’vad’ (????) hon kan för att ’rädda’ ett (sitt?) klimatverktyg, nu i Norrbottenskuriren, länk:
   
  http://www.kuriren.nu/ledare/default.aspx?articleid=6745642
   
  Mvh/TJ

 99. Håkan Bergman

  Nåt för Johnny:
  http://op.se/nyheter/ompunkt/1.5584758-kraftbolag-kan-bryta-mot-folkratten

 100. Slabadang

  Bim #43!
   
  Man måste få ha kul när man är förbannad! 🙂 🙂 Är det inte hela poängen med satir? 

 101. ThomasJ

  OT, inte helt ändå…, Heartland har publicerad sina ’claims’ vs. Gleick, länk:
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/02/14/heartland-releases-the-peter-gleick-legal-brief/ 
   
  Mvh/TJ

 102. guy

  Med vad blåser Svevind varmluft när det inte blåser?

 103. tty

  Apropå drönarbråket så är Urban Ahlins kommentar obetalbar:
  ”Men här sitter piloterna långt bort från händelsernas centrum, och vet knappt om det är civila eller militärer de har dödat. Vem ger dem rätt till att döda en person, vilket regelverk är det?”
  Och hur bra tror han att en pilot i ett konventionellt flygplan vet om de han dödar är civila eller inte? I >1000 kilometer i timmen och stridsavstånd på ett antal kilometer. En av fördelarna med drönare är faktiskt att man kan flyga mycket närmare och långsammare och därmed har mycket bättre koll på vad man träffar
  ”USA har till och med dödat egna medborgare i Jemen”
  Påminner mig om ett visdomsord som jag en gång hörde från en amerikansk officer: ”the only thing more dangerous than your own air force is your own artillery”
   

 104. tty
  Man är oroliga även i USA över de befogenheter presidenten fått/tagit sig.
  https://www.frihetsportalen.se/2013/01/men-obama-far/

 105. Thomas P

  tty #103 En mer relevant fråga är vilka medel motparten får ta till. Att skjuta ned ett fiendeplan är uppenbarligen tillåtet, men när det handlar om civilanställda i någon hemlig byggnad i USA som styr drönarna? Får ”terroristerna” spränga civila hus i USA om de anser sig ha belägg för att amerikanska ”militanta” huserar där? Gäller det i så fall också dessa militantas bostäder eftersom USA anser att bostäder är legitima mål?
   
  I och med att Obamaadministrationen sedan definierat legitima mål som ”all militaryage males in a strike zone” kan det bli riktigt ruggigt.

 106. Thomas #105
  Lägg det här ögonblicket på minnet, jag tror det är första gången vi är överens i en fråga!

 107. LBt

  Bim #96,
  mitt uppvaknande känner jag inte igen, jag tycker nog att jag hållit mig till en tydlig linje de år jag varit här, har du något konkret att komma med kanske jag får rätta mig. Men ert uppvaknade är naturligtvis det jag eftersträvar, jag tycker ni är direkt kontraproduktiva i er envishet att inte kunna hantera ordet utsläppsbegränsningar på tangentborden. Kontraproduktivt eftersom det bara ger den andra extremen bränsle och föder ogenomtänkta, orealistiska och ogenomförbara åtgärder.
  För övrigt känner jag stor respekt för många här på TCS och är väl medveten om att det är kunskap det handlar om, tycker emellertid det är illa att denna förspills på ogrundade mål. Utsläppsbegränsningar är motiverade, klimatvetenskapen är överens om detta, det är dessutom ganska enkelt att sluta sig till, bara man inte, som någon ovan, fastnar i att de är till för vår egen skull utan för andras och att dessa, precis som vi, blir oförmögna att göra något åt sin situation när tiden väl är där. Tänk så mycket förnuftigt TCS skulle kunna tillföra istället för att bara överlämna det åt andra att hantera.

 108. LBt #107
  Om man betalar skatten, som enligt budskapet motsvarar den nedsmutsning utsläppet orsakar, varför ska det då behövas andra former av utsläppsbegränsningar?

 109. Håkan Sjögren

  Gay # 102 : Det är väl därför de byggs så tätt ihop. Genom att driva en med inmatad elkraft kan man blåsa på de andra så  att de rör sig! Tror jag. Mvh, Håkan.

 110. Håkan Sjögren

  LBt # 107 : Det finns ju inga påverkbara klimatproblem att överlåta åt andra. Mvh, Håkan.

 111. Guy

  Håkan, visst är det fredag men min fråga var åtminstone delvis allvarligt menad. Dvs. om rotorbladen blir nedisade i lugnt väder, alltså orörliga, med vilken energi tinas bladen så att dom kan starta ifall det börjar blåsa? Är det samma fossildrivna agregat som användes för att hålla generatorn igång så att den inte beckar fast?

 112. joel

  In English, one could say that Lena Ek is a climate tool…

 113. ThomasJ

  joel #112: ”…climate tool…”?? Korrekt ska la vara fool, oder?  😉
   
  Anyhow, tanten är iaf på G för ytterligare en session av whine & dine i varmt klimat…:
   
  http://www.regeringen.se/sb/d/17176/a/209313
   
  Mvh/TJ

 114. Med anledning av min tidigare kommentar #90 som handlade om mulljord och växthusgaser så vill jag framföra följande:
  I en nyhetsnotis från ATL om att lantbruket måste öka sin kolinlagring kan man bl a läsa följande:

  Osäkerheten kring ökad kolsänka genom plöjningsfritt jordbruk är stor. Internationell forskning visar att skillnader i bearbetning leder till att kolet fördelas olika i markprofilen. Om man tittar på hela markprofilen kan plöjda ytor ha totalt mer kol än det som finns i översta matjordslagret i plöjningsfritt.”Alltså; precis vad jag framförde i min kommentar #90. Det behövs ingen ”internationell forskning” för att begripa en så självklar sak. Det är väl så självklart att plöjda ytor genom jordisering kan innehålla ofantligt mycket mer kol än plöjningsfritt. Plöjningsfritt innehåller ju bara rotsystemen, inte mycket till kolsänka.

 115. joel

  ThomasJ #113
  Nja. Eller både och. Men om du säger till någon englisk inföding att hanhon är ”a tool” så är du inte snäll heller:
  The word ”tool” may be used as an insult, describing someone who is being used by an establishment willingly (as a sycophant), or unwillingly (as one who blindly conforms).The term most commonly describes someone who is being manipulated by large corporations or governments. In this context, the term is thought to be a shortening of the phrase ”tool of the system”. The insult is used in Western counter-culture to describe strong proponents of those institutions, who seem to truly believe in what is thought of as a mass deception.
  http://wiki.answers.com/Q/What_does_it_mean_to_call_someone_a_tool_-

 116. Många  i  USA säger  sig  vilja pröva  Obama  för  brott  mot  USA  grundlagen.
   
  http://thenewamerican.com/usnews/politics/item/14542-obama-vows-to-bypass-congress-on-climate-change
  As we pointed out here recently (”Danger: Federal ’Regulatory Cliff’ Ahead”), the very first sentence of Article I, Section 1 of the U.S. Constitution states: “All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States.” It is difficult to get more plain and definitive than that: “All legislative powers.” Congress is the legislative branch, and it possesses “all legislative powers herein granted.” The President is clearly usurping legislative powers in violation of his oath to the Constitution — and is threatening to accelerate this trend. However, much of the ”climate change” agenda he is seeking would be unconstitutional even if Congress bowed to his whims, since the Constitution (per the Tenth Amendment of our Bill of Rights) specifically forbids the federal government — which means all three branches: executive, legislative, and judicial — from trespassing beyond the very limited powers delegated by the Constitution and usurping the more numerous reserved powers of the States and the people. The Tenth Amendment states: ”The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.”
  Even before the Bill of Rights was adopted, the clear understanding of the Founding Fathers was that they had created a strictly limited central government whose powers could be augmented only through the slow and laborious amendment process. “The powers delegated by the proposed Constitution to the federal government are few and defined,” averred James Madison in The Federalist, No. 45. “Those which are to remain in the State governments are numerous and indefinite.” The fact that previous presidents — both Republican and Democratic — as well as Congress and the courts have repeatedly violated this essential constitutional restriction on usurpation does not give President Obama free reign to discard his oath and add to the damage already done to our constitutional system.