Allt hänger ihop

William K. Reilly EPA

William K Reilly

Igår refererade jag några siffror från en artikel i Nature Climate Change avseende anslagen i USA och England till klimatforskningen. I en av graferna fanns staplar på de största givarna och mottagarna av privata medel (välgörenhet) som ökat från ca 100 miljoner $ år 2000 till över 400 milj $ år 2009. En viktig spelare i den filantropiska klimatrörelsen är ett antal mycket välbärgade amerikanske fonder och deras mottagare, bland dessa är Climate Works foundation som tar emot  ca 200 miljoner kronor i bistånd från främst The David and Lucile Packard Foundation och The William and Flora Hewlett Foundation, dvs medel som genererats från företaget Hewlett and Packard. Det kan kännas lockande att vara med att försöka vända strömmen i vad som beskrivs som 2000-talets stora ödesfråga. Många konsulter och analytiker bärs säkerligen fram i en anda av filantropi och det måste vara en dröm att sälja in detta koncept mot styrelserna i de stora enormt rika familjefonderna i USA, med bl. a stora delar av Hollowoods kändisar med på arenan. Oavsett om själva vetenskapen bakom det nödvändiga att leda världen mot en kolsnål utveckling är riktig eller ej, så känns konceptet alldeles rätt – vi räddar världen mot en miljökatastrof och lyfter samtidigt den fattigaste delen av världen ur sin mardröm, två flugor i en smäll. Jag är övertygad om att alla dessa strävanden har en rad positiva effekter i alla led, från trust-arvingen i styrelsen med en outsinlig rikedom (i USA kallad trustbaby) som mår bra av att göra rätt, till den välbetalda miljökonsulten i Kalifornien, till den måttligt avlönade vindkraftsingenjören i Kina och till den lokale byggjobbaren. Frågan är dock om en organisation som Climate Works Foundation påverkar utsläppen av koldioxid på 10 eller 20 års sikt? Genomgående för alla de rapporter och beräkningar som vilar som grund för investeringar i klimatrelaterad verksamhet finns IPCCs grundläggande antagande, att jorden kommer att värmas upp med 1,4 till 6°C om vi fortsätter på den väg vi för närvarande slagit in på, att vi måste reducera utsläppen av koldioxid med ca 30Gton per år för att hålla oss under den magiska tvågradersmålet. Ingen ifrågasätter huruvida det är tänkbart att koldioxiden inte är boven i dramat. Av de otaliga rappporter som givits ut i ämnet finns bl.a Vattenfalls Climate Abatement Impact Map som har haft stort genomslag. Jag är förtjust i den trappa som pekar på kostnaderna för att minska utsläppen, dvs vad vi får för våra investeringar. När jag ser den tänker jag att besparingar, energieffektivisering och kärnkraft som betalr sig själva eller är lönsamma borde vara genomförda innan andra åtgärder vidtas – med undantag för regnskogens bevarande. Att försöka bevara naturliga miljöer har andra mänskliga och globala värden till skillnad från t.ex utbyggnaden av vindkraft. Om man nu har för avsikt att minska koldioxidutsläppen skulle inte de ”lönsamma” investeringarna göras först, innan alla andra kommer i åtanke.

Nelson 13

Vattenfalls kostnadstrappa för att minska CO2

En väv av intressen

Det har i flera andra sammanhang poängteras att det är svårt att se skillnaden mellan klimatforskare, ickestatliga organisationer och politiker. Det verkar mer som om de är sammanlänkade i en väv av ömsesidigt beroende. Forskarna är beroende av t.ex att Greenpeace eller WWF påverkar opinionen så att politiker ger mer pengar till forskningen, NGO-erna är beroende av material från forskarna och har rätta ingångar i de stora statliga och internationella samfunden som FN etc. Som delaktig och övertygad ser man nog att denna ordning är bra, och jag kan bara se att om man vill förändra världen måste man in i politiken och nå ut i media. Jag tror inte alltid att man vet hur man skall mäta framgång i själva sakfrågan annat än hur högt man nått i hierarkierna eller hur väl ens egna insatser värderas i form av anslag och tjänstebefordran. I en rapport från Riksrevisionen (Sök på 4272c489.pdf)  kritiserades t.ex regeringens arbete med köp av utsläppskrediter utomlands via s.k . CDM projekt. Där pekas på brister i uppföljning, rapportering och riskanalys. Hur skall övriga världen kunna mäta och följa upp effekten av olika dylika åtgärder när ett stort antal föränderliga parametrar  brusar i bakgrunden, främst att klimatet svänger med stora naturlig amplituder  i enlighet med cykler som vi bara bristfälligt känner. Hur mäter man klimateffekten mot denna bakgrund i ett specifikt litet projekt, typ en vindkraftpark i Kina? Nog skulle det vara bättre att flytta ner horisonten till påtagliga reella förändringar som är mätbara. Själv ivrar jag för naturliga ekosystem och skulle gärna se att man lade åtminstone en del av alla dessa pengar och mänsklig kraft på att verkligen bevara regnskogar, grässtäpper eller orörda arktiska havsområden eller flodmynningar mot exploateringar. Jag är ingen vän av olja eller gasutvinning, men eftersom ingen hittills lyckats hejda eller ens bromsa nationella ambitioner på detta område kanske vi borde satsa mer på att göra den mer skonsam mot naturmiljöer, eller satsa på utvecklingen av atomenergi som i slutänden blir det enda rimliga alternativet till fossilt bränsle. Vem kräver av Norge att de skall avstå att exploatera de nya fyndigheter som upptäckts för att rädda klimatet?

WWF på alla stolar samtidigt

Som ordförande för Climate Works Foundation sitter William K. Reilly, som tidigare var chef för USA naturvårdsverk EPA åren 1989 till 1992. Han kom till denna post efter att ha varit ordförande i WWF åren 1985 till 89. Efter att ha lämnat chefsskapet på EPA återvände han till WWF men startade även ett eget företag som investerar i bolag som sysslar med vatten och förnyelsebar energi. Han sitterför närvarande  som rådgivare i ett av USA´s största privata investmentbolag TPG Capital LP och är samtidigt Chairman emeritus för WWF USA och som sagt djupt rotad i välgörenhetsfonder som sysslar med reducering av koldioxid. Vem skall syna forskningen, politiken eller de finansiella intressena om man sitter på alla stolar samtidigt, jag har svårt att se hur WWF kan göra detta.

WWF´s intäkter internationellt ligger 2010 på 525 miljoner €, dvs nästan 5 miljarder kronor och de spenderar mycket pengar på att sprida information (awareness) 51 milj €, utbildning (education) 15 milj €, politik (conservation policy) 22,5 milj € och att skaffa mer pengar (fundraising) 91 milj € samt finans och administration 38,7 milj €. Av de fem miljarderna går förvissa drygt hälften till själva programmen men det innefattar även ett stort antal anställda medarbetare som arbetar med och reser inom programmen. I Sverige omsätter WWF ca 250 miljoner kronor och har ca 70 anställda. Av dessa går enbart 30 miljoner till svensk natur och Östersjön och 14,7 miljoner till klimatarbetet. 43 miljoner gick till “Informationsverksamheten” vilket innebär varumärkesbyggande, dvs reklam där projekt som Earth Hour ingår. Med andra ord så går 30 kronor av 250 till svensk natur och Östersjön. Arbetet med klimatet genomsyrar dock samtliga verksamheter inklusive den posten.  Kanske skulle jag hellre se att mer pengar gick till att skydda svensk natur än till stora jippon och klimatpropaganda. Jag stödjer många av projekten och tycker att WWF har en viktig funktion, och tillhör inte dom som helt demoniserar organisationen. Till skillnad från Greenpeace har WWF i alla fall en öppen och demokratisk organisation. Risken är dock uppenbar att man sett klimatspåret som en källa till inkomster, och som alla, allt för stora organisatationer ligger det i farans riktning att den mesta kraften och pengarna går åt till att föda sig själv. Jag ser en stor risk att man är alltför insyltad i både politiken och storfinansen att man tappat sin funktion som oberoende ”watchdog”, eller naturskyddsorganisation.

 Redigerad  kl 07: 43

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Gedigen sammanställning Lars, och som vanligt djupa tankar. Jo, det är ofantligt med pengar i omlopp. Och så många har blivit beroende av dem för sin försörjning eller källa till privatförmögenhet.

  Det mest uppenbart sneda är utsläppsrättskomplexet – om någon – ens med IPCC’s mest alarmistiska scenarios – inbillar sig att det skulle ha någon som helst effekt förutom att förvrida marknader och göda kriminalitet och byråkrati så är man ganska så blåögd.

 2. Stickan no1

  Helt fantastiskt.
  De pengar som satsas av samhället och privata aktörer går i huvudsak till att ”marknadsföra” budskapet. Bara en rännil går till reella åtgärder, och ännu mindre till grundläggande förståelse av orsakssamband. Stora delar av forskarkåren sysslar med ”konsekvensforskning”,  AKA framtidsgissning, a´la Rockis men blir ändå titulerade klimatexperter. Hela företeelsen utifrån en ekonomisk analys visar att detta är ännu en bubbla som nu faller ihop när verkligheten gör sig påmind.
  Co2 är ytterligare en bubbla.   😉
   
   

 3. Björn

  Bra och belysande inlägg. Ja, det förfaller som att ”allt hänger ihop”. Det är intressant att läsa om forskningens beroende av WWF som i sin tur är beroende av forskarna. Detta symbiotiska förhållande fungerar som en ofrivillig pakt mot bidragsgivare och politiker. Man kan ju dra slutsatsen att det är viktigt att ha kunniga politiker och bidragsgivare, för att de inte skall låta sig styras av paktens intressen. Utan tillräckliga kunskaper hos politikerna får vi en utomparlamentarisk styrning, vilket är ett svek mot väljarna.
   
   
   

 4. LBt

  Lars J,
  man kan säkert komma fram till många sanningar genom att följa pengars väg. Du redogör för några som inte är obetydliga.
  Men du skriver ”Själv ivrar jag för naturliga ekosystem”, det var väl det som karaktäriserade jordens klimatcykel, ett naturligt utbyte av en viss mängd koldioxid styrt av jordens något oregelbundna kretslopp runt solen, innan vi rubbade balansen genom ohämmad fossil förbränning. Hur vill du mer precist återställa det ursprungliga naturliga och balanserade ekosystemet?

 5. Toprunner

  Lbt #4: ”Hur vill du mer precist återställa det ursprungliga naturliga och balanserade ekosystemet?”
   
  Det förtutsätter ju till att börja med att en helt inert gas vars halt i atmosfären knappt kan mätas överhuvudtaget kan påverka ett ekosystem. Kan du vara snäll att påvisa en enda skadlig påverkan på grund av höjd CO2 halt i atmosfären är jag tacksam? Jag kan bara föreställa mig ökad tillväxt av syreproducenter vilket det ju råder brist på.

 6. Slabadang

  Demoniseringen av WWF är relevant!
  Jag ser WWF med Parkisonska glasögon. En organisation som är så framgångsrik som WWF växer lätt med tillväxten och den ökade makten/inflytandet som ett egenvärde, och den ursprungliga tanken och identiteten försvinner och man antar allt fler olika roller. Tillväxt och inflytande med alla tillgängliga medel.
  WWF jobbar strategisk för att sudda ut gränserna mellan sin egen organisation och den politiska beslutandemakten.Politikerna är deras tydliga målgrupp.De har helt enkelt bestämt sig för att i sin oreglerade ta sig friheten att korrumpera alla delar i hela den kedja från ide till målsättning de satt upp för organisationen. Därför har de valt en finansiering med en blandning från privata fonder och företag enskilda medlemmar men även från det offentliga.
  Det gör att WWF kan välja och spela sina olika roller vartefter det passar. De har samtidigt genomfört hela rekryteringen för att reflektera dessa positioner och olika intressen. Genom att titta på styrelserna i WWF så består de av creme de la creme av både gamla toppolitiker och  gamla börsVDar. Det är ”fint” att jobba för WWF och att kunna få makt och inflytande utan krav på saklighet opartiskhet insyn och oberoende är naturligtvis mumma. En situation WWF utnyttjat fullt ut.
  Vilka affärsuppgörelser som finns mellan WWF och de förtag vars affärsideer stöttas av WWF har vi inte en susning om. Men vi vet att WWF puschar för vindkraften/Vesta och att det är skattebetalare och elkunder som står för noten. Här har WWF medvetet valt att INTE ha någon integritet och har samtidigt i handling visat sig inte uppfylla kraven för NGO som nonprofitorganisation. Med gamla politiker i styrelsen så har de hittat raka vägen ner till både partierna och skattekistan. Vad har Stoltenberg att sätta emot när Bruntland vill boka möte? 
  När svenska politiker träffar WWF representanter som som med i FN är det ”chefer” från FN de träffar eller är det ”lobbyister”. WWF har blivit en hydra som invaderat IPCC och korrumperat klimatforskningen och därigenom korrumperat det politiska beslutsunderlaget. WWF Ägnar sig åt osaklig skräckpropaganda å ena sidan och spammar för sympatier och medkänsla från allmänheten med lögner om klimathotade isbjörnar.
  WWF har helt enkelt tillåtits växa utanför sina breddar och enligt parkinssons lag så växer såna här organisationer till gigantiska missfoster allt längre ifrån sin ursprungliga ide och legitimitet. Den ursprungliga kärnverksamheten som förvaltare av utrotningshotade djur och ekologi är bra och fyller sin nytta.Men vi ser nu ett missfoster som vuxit ur denna legitimitet. De misantropiska brungröna stövlarna går dock högt upp på knäna och den taktfasta misantropiska klackisättningen skrämmer skiten ur mig. Vi ser en rörelse i expansion ingen granskar eller ställer krav på.
  Vid en australiensk TV debatt fick WWFs chef den uppforande frågan ”Människor är väl goda?” Han tvekade skruvade på sig ,mumlade och gav inget svar på frågan. Tack för beskedet. Med ”death hour”s mörkerspridning alla miljarder lögner överdrifter korruption ”klimatvittnen” domedagsprofetior och dödandet av framtidstron. Så är WWF ett stort hot emot väldigt mycket.
  Det har blivit ett alldeles för stort miljardföretag och har alldeles för goda kunskaper och skickligt folk som vet hur man kan ägna sig åt otillbörlig påverkan utan att åka dit.
   
   

 7. pekke

  LBt
  Om man vill veta hur en detalj påverkar ett avancerat system bör man först veta hur hela systemet fungerar.

 8. Ulrik

  Jag har nu börjat att stundom kolla WWFs lista över samverkande företag, så att jag vet vilka jag så långt möjligt ska undvika.

  TV4 törs erkänna att de är med. Men SVT sköter det tydligen i lönndom.

  http://www.wwf.se/fretag/fretagssamarbeten/1123160-fretagssamarbeten

 9. Jan E M

  Ska forskare och rådgivare få investera i aktier och egna företag?

  Den frågan gäller inte bara inom klimatområdet. Inom alla områden så är det så att forskare och rådgivare gärna investerar sina pengar i företag som verkar i branschen där de har specialkunskaper. Forskare inom medicin äger förvånansvärt mycket läkmedelsaktier. Eller vore det värre om sakkunniga inom området undvek att investera egna pengar i branschen?

  Om personer som förespråkar en viss utveckling inte själva vågar investera i den branschen så kan man kritsera för det och de investerar de så kan man kritisera för att de sitter på två stolar.

 10. LBt

  Naturliga ekosystem är i första hand inte påverkade newgativt av en ökande andel koldioxid i atmosfären. Snarare i de mest utsatta och delvis torkutsatta biotoperna, uppodlingsbar stäpp, savann och prärier hjälper koldioxiden till att öka biodiversiteten och motverka invasion av kulturväxter. I skogsklädda områden är människans avskogning ett 1000-falt större problem än koldioxid, och även där hjälper koldioxiden till att återställ degraderade system. Jag har inget emot om vi kunde få vår energiförsörjning från icke fossila bränslen men jakten på att minska koldioxiden är ett större hot mot natur och människor än själva gasen

 11. Ingemar Nordin

  En intressant sida om WWFs ekonomi, och dess ”företag” Earth Hour:

  http://boy-on-a-bike.blogspot.com/2011/12/untangling-ownership-of-earthhour.html

  what I did discover from searching the WWF reports is that the top three managers at WWF Australia took home total compensation of just under $500,000 between them last year – that’s from a total income of $19.4 million for the entire organisation. In other words, the top three managers creamed off 2.5% of all donations. Also, they took home a whopping $65,000 more in 2011 than 2010 – a 19% pay rise.


  If you divide the total package by three, it comes to an average of $165,000 each.

 12. Stickan no1

  Ulrik
  Det skrämmande i WNF redovisning är följande.
  ”Samarbetet med TV4 startade våren 2007 med fokus på klimatet. I dag omfattar samarbetet miljösajten http://www.minplanet.se där WWF står för miljökompetensen och TV4 för marknadsföringen.”
  Det är alltså för att citera Reinfeldt ”ett särintresse” som står för underlaget som media basunerar ut.
  Inte balanserad fakta.

 13. Ann L-H

  Ja, visst hänger allt ihop dock utgående från en enda källa. Det är bara att konstatera att The Unelected King of the World, M. Strong, efter träget nätverkande i kulisserna håller på att nå sitt mål om nedmontering av det sk industrisamhället, åtminstone vad beträffar västerländet.

  Våra godtrogna politiker blev hans nyttiga idioter då de skrev under UNFCCC vid det på flera sätt så avgörande toppmötet i Rio 1992. 
  Med FN som bas, uppbundna politiker, IPCC med uppdrag att bevisa att antropogen CO2 utgör ett hot och resurser att stödköpa NGOs för att tala samma språk som IPCC har Strongs väl uttänkta plan lyckats infiltrera och styra hela samhällsapparaten. 
  Unstoppable?
  Läsvärt:
  http://drtimball.com/2011/the-intergovernmental-panel-on-climate-change-ipcc-has-achieved-its-goal-it%e2%80%99s-time-to-repair-the-damage/

   http://drtimball.com/2011/the-intergovernmental-panel-on-climate-change-ipcc-has-achieved-its-goal-it%e2%80%99s-time-to-repair-the-damage/

 14. Bim

  Rädda Jorden! Skippa människan!

  Rädda människan! Skippa jorden!

  Skippa alltihop! Hållbar utveckling!

 15. Peter Stilbs

  Ann #13 – glöm inte Agenda 21 etc http://www.regeringen.se/sb/d/6936

 16. Ann L-H

  Peter # 15 Visst, visst! Den upplysta allmänheten som skulle utgöra drivkraften i det sk underifrånperspektivet i Agenda 21 visade sig i huvudsak bestå av de stödköpta NGOs. Allt hänger som sagt ihop!  

 17. Peter #15
  Ah!
  Där är bollen!!

 18. Gunnar Strandell

  Tack Lars, för ännu ett välformulerat inlägg som leder till eftertanke och diskussion.

  Jag läser i Vattenfalls kostnadsdiagram att det kostar ca 300 kr per ton att ta hand om koldioxiden. Men den svenska CO2-skatten är ju 1100 kr per ton för fossilbränsle (men inte för torv!).

  Den som kör en bil betalar alltså mer än tre gånger den belastning som bilens avgaser ger. Om skatten styrs till att ta hand om CO2 är det alltså mera hedervärt att köra SUV än att promenera!

  Jag föreslår att vi snarats satsar på kylanläggningar i Sibirien och i Antarktis för att framställa flytande CO2 ur luften.

  Jag vet att dr Max anser att det finns logistiska problem att hantera mängderna. Tankflottan behöver t.ex bli minst dubbelt så stor och volymen i utpumpade oljekällor sväljer bara en tredjedel av behovet.

  Men det bör fungera att fylla plastsäckar på stort djup med tillräckligt högt tryck som får ligga på havsbottnen!

  IPCC kan läggas ned och vi får istället förbereda oss för en världsomfattande folkomröstning om vilken CO2-halt och temperatur vi vill ha. 

  Varmt här hemma eller åka på semester till Maldiverna?

  Dessutom kan de som betalat CO2-avgift eller -skatt sedan 1991 se fram emot en rejäl skatteåterbäring. För mig handlar det om ca 200.000:-. 😀  

 19. Maurice Strong at root of Global Warming Scam
  http://www.youtube.com/watch?v=ih1UPeEK9Ig

 20. Ann L-H

  Jimmy – # 19 lämplig julklapp till alla slag av makthavare antingen de bara är nyttiga idioter eller medvetet miljömedvetna. 

 21. Ulrik

  En stor samling makthavare som borde ägna helgen åt att rannsaka sitt innersta, om de verkligen med sitt namn stöttar det WWF som det ser ut i dag. Alla som möter dem borde alltid ställa frågan.

  http://www.wwf.se/om-wwf/styrelsefrtroenderd/1128043-styrelsefrtroenderd

 22. Ann L-H

  # 21 Det är många som hör  till de rättfärdigas skara.