Ny rapport från IPCC

saharaTCS1

Den senaste periodens torka på Afrikas Horn som går tvärs emot AR4´s generella spådomar för området är ett talande exempel på det meningslösa eller till och med kontraproduktiva i att spå det framtida klimatet om inte den grundläggande förståelsen av klimatets naturliga variabilitet finns på plats.  Den mediala fokusen på olika negativa effekter av AGW har skiftat med en förvånansvärd snabbhet och tycks drivna av vilka väderfenomen som för stunden uppträder. Under åren med en relalativ snabb temperaturökning 1985-1998 ktetsade allt kring “global warming”, när septemberutbredningen av havsisen i Arkis minskade under 2000-talet stod “melting of seaice”i fokus och för närvarande tycks “climate disruption” vara ordet på modet. Värmeböljan och bränderna i Ryssland 2010, torka och svält i Somalia, snökaos i New York, översvämningar i Australien eller Thailand passar alla in under det underbart generella paraplyet ”klimatrubbningar”. Alla extrema klimathändelser kan vara “möjliga” tecken på att människan rubbat klimatet och det räcker med att  bara indikera möjligheten och hänvisa till att det ligger i linje med vad forskarna varit oroade för”.

För den som vill följa med i debatten bör man lägga till ordet SREX till den absurt långa lista av förkortningar på rapporter och kommitéer som behandlar klimatförändringar. Det står för ”Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation”, och den ligger på bordet hos IPCC´s arbetsgrupp I och II. I går presenterade SREX-teamet sin ”Summary for Policymakers” som en del av uppladdningen inför Durban med en vidhängande pressrealease. Tanken är väl att de som förväntas ta beslut kan få en överblick om vad vetenskapen säger angående framtida ökningar och hanteringen av extrema väderhändelser, hur och när vissa områden drabbas etc. IPCC´s åsikter i denna fråga är därför av stort medialt intresse.

Det har förekommit en del spekulationer om vad rapporten skulle innehålla. Klimatdebatten har ju stundtals varit het och infekterad och många frågar sig om denna rapport skall väcka starka känslor i endera lägret. I maj tidigare i år presenterades SREEN som behandlade föryelsebar energi där Greenpeace hade stort inflytande, och som väckte kraftig kritik. Även inför denna rapport har det skvallrats en del i pressen. En rubrik i The Guardian från den 1 november ingav vissa farhågor:

Wild weather events worsening due to climate change, IPCC confirms

Andra journalister med förhandsinformation tonade ner innehållet, BBC´s Richard Blacks rubrik lyder:

Mixed messages on climate ’vulnerability

Rapporten kan väl närmast betecknas som beige, och innehåller egentligen få kontroversiella uttalanden och är snarare en lista av självklarheter av karaktären, att fattiga jordbrukare i utvecklingsländer drabbas mest av torka, att låglänta öar skulle komma att drabbas mest av kraftiga stormar om havsnivån höjs eller att vi vet väldigt lite om det blir fler stormar eller färre. Rapporten kan knappast sägas ge några klara besked vad gäller kopplingen mellan mänsklig klimatpåverkan och extrema väderhändelser, istället verkar den helst undvika att ta ställning till denna fråga. För den som tror sig kunna snabbt bläddra igenom denna publikation och medels de olika boxarna och graferna dra slutsatsen att ”det är värre än vad vi trott” har antagligen mest lyssnat till sin redan förutfattade bild. Så har t.ex skett i dagens DN artikel ”Extremväder blir vanligare”. Jag får istället känslan av att IPCC tonat ner sin skrämselpropaganda i vetskap om att det är finns allt fler kritiska ögon i världen idag än för fem år sedan. Kanske tog IPCC lite lärdom av SREEN-debaclet.

Rapportens författare verkar lägga särskilt krut på att definiera begreppen och skapar på så vis närmast en ordbok kring temat extrema väderhändelser, riskhantering, graden av påverkan och motståndskraft för olika samhällen. Här sägs i översättning att: För att precicera graden av säkerhet i centrala slutsatser använder sig rapporten konsekvent av ett kalibrerat språk avseende osäkerheter. Kanske lite fikonspråk men här finns åtminstone en intressant nyhet. Begreppet climate change betyder i denna rapport alla typer av förändringar i klimatet, dvs både naturliga variationer som eventuella förändringar orsakade av människan, och det påpekas att ordets betydelse avviker från det som använts tidigare av UNFCCC, dvs det ena benet i skapelsen av IPCC. Klimatförändringar inkluderar numera även naturliga sådana, vilket väl får anses som mycket välkommet. Det blir därmed lättare även för skeptiker att svara Yes på frågan Do you believe in climate change?

Ju mer jag läser och funderar över innehållet så förundras jag det meningslösa i att i allmänna ordalag och utan konkreta förslag försöka sammanfatta problemen med extrema väderhändelser. Som exempel på formuleringar som slår in öppna dörrar är uttalanden avseende hur man skall hantera den förändrade riskbilden av extrema väder och katastrofer:

Kraftfulla försök (efforts) på den internationella nivån resulterar inte självklart till verkliga och snabba resultat på lokal nivå

Att internationella ambitioner inte självklart genomförs lokalt är så självklart att det kanske inte kräver närvaro av att ett stort antal delegater i Uganda för att  fastställa. Om man som beslutsfattare skall avgöra i vilken grad olika framtida förändringar är sannolika har jag svårt att förstå hur man skall agera utifrån denna skrift. Vilken användning har den internationlla samfundet av följande konstaterande, vars sanningshalt styrks av att det finns ”hygglig” överenskommelse (medium agreement) kring och ”hyggliga” fakta för (medium evidence) att:

Katastrofer i samband med extrema klimatförhållanden påverkar människors rörlighet och omförflyttningar och har påverkan både på värd- och ursprungssamhällena.

De preciserade mängdbegreppen är svåra att översätta till svenska men det innebär att inom panelen så är i grova drag hälften av delegaterna (30-60%?) överens om att det finns hyggliga bevis för att göra påståendet. Snömos är antagligen det mest passande epitetet på en dylik formulering. Jag anar en senkommen insikt i att alla klimatrelaterade katastrofer inte går att skylla på mänskliga utsläpp av koldioxid, något som legat som en underton i de flesta mediala beskrivningar av senare års skyfall, snöstormar och torka runt om i världen.

 Några axplock ur rapporten

Tidigare diskussionämnen som huruvida de ökade kostnaderna av olika extrema väderhändelser beror på fler händelser eller större exponering klargörs genom uttalanden som:

Den ökade exponeringen av människor och deras tillgångar har varit den huvudsakliga anledningen till den lånsiktiga trenden av ökade ekonomiksa förluster relaterade till väder och klimathändelser (hög sannolikhet)

Rapporten säger även att de förväntade förändringarna i graden av och riktningen av extrema väderhändelser  under de kommande ett eller två decennierna är små jämfört med den naturliga variationen och att signalerna är osäkra. På längre sikt, dvs under detta århundrade hävdar rapporten dock att det är i praktiken säkert (virtually certain) att frekvensen av extremt varma dagar ökar, och man använder sig av förhållanden som att extremt varma dagar som nu bara inträffar vart 20 år i framtiden kan komma att inträffar vart annat år men på högre latituder vart femte år. Det förblir naturligtvis svårt att visualisera hur vi svenskar kommer att drabbas om vi får en dag över 34°C eller liknande vartannat år jämfört med en gång vart tjugonde. Det är dock i just extremt varma dagar som rapporten känner sig speciellt säkra.

Vad gäller tropiska cykloner påstår rapporten att det är troligt (likely som betyder 66-100% sannolikhet) att den maximala vindhastigheten kommer att öka men att det inte sker i alla oceanerna, och att antalet antingen minskar eller förblir densamma.

Torka hörs oftast i debatten när det gäller Afrika ochrapporten ger på denna punkt knappast anledning till oro. Rapporten anser att det finns medium confidence , dvs ganska stor tillit att torrperioder kommer att öka i vissa områden. De områden som pekas ut är södra Europa och Medelhavsområdet, centrala Nordamerika, Centralamerika och Mexiko, nordöstra Brasilien och södra Afrika. I övrigt anser rapporten att bilden är osäker beroende på att fakta pekar åt olika håll. Innebär detta att vi inte bör planera och oroa oss för framtida svältkatastrofer orsakade av torka i centrala Sahel eller Afrikas Horn?

I ett fåtal exempelboxar, antagligen mer utvecklade till antal i den slutgiltiga rapporten kan man utvärdera ”läget” genom att problemsställningen presenteras i fem kolumner. Till vänster ges en övergripande bild av problemet, t.ex att mindre utvecklade agrikulturer är utsatta för risker i samband med mindre nederbörd. I tre mittenkolumner ges sedan en global översikt, en regional översikt och hur riskhanteringen och informationen inför framtiden ser ut. Längst till höger finns sedan ett antal förslag och tillgängliga medel (options) för att lindra eller förhindra effekterna). Att ge översiktliga boxar likt detta är ett pedagogiskt experiment, och kan kanske utvecklas till en slags internationell manual för olika områden och extremväder. Med tanke på de grundläggande osäkerheterna och svårigheterna att spå den politiska och socioekonomiska utvecklingen är det dock vårt att se hur en dylik ”kokbok” skall underlätta framtida krishanteringar. Generellt måste en nationell eller regional myndighet övervaka och följa upp utvecklingen för ett område som kan tänkas drabbas. Bristen av fungerande institutioner, korruption, oviljan hos många staters ledare att se till hela befolkningen och politiska konflikter är i själva verket den stora stötestenen för att undvika att människor drabbas av t.ex torka eller översvämningar. Denna rapport saknar i min mening ett uttalat syfte eller ett praktiskt användningsområde.

Fortfarande gäller att många rappporter och den allmänna bilden ger sken av att våra utsläpp av koldioxid har orsakat extrema väderhändelser. Som exempel står det i en rapport  “The Costs to Developing Countries of Adapting to Climate Change” med undertiteln ”The Global Report of the Economics of Adaptation to Climate Change Study” som tillkommit som ett samrabete mellan Världsbanken och IPCC  i en executive summary :

En värld som är 2°C vamare kommer att uppleva mer intensiva  skyfall och mer frekventa och allvarliga torrperioder, översvämningar, värmeböljor och andra extrema väderhändelser.

SREX rapporten styrker inte denna uppfattning men är samtidigt alltför vag och otydlig på denna punkt och lämnar därmed utrymme för media och intressegrupper att fortsätta sin skrämselpropaganda. Som brev på posten sker detta i dagens DN där Annika Nilsson skriver att:

 IPCC´s nya rapport är den mest omfattande sammanställningen hitills av vad vetenskapen kan säga om extrema väderhändelser och deras koppling till klimatförändringarna. Hundratals forskare från hela världen har deltagit.

Känns vokabulären igen?, man undrar om Nilsson läst de 29 sidorna i den sammanfattning som presenterats. Huvudrapporten kommer först nästa år.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Jag tror det är taktik bakom att byta definitionen av ”climate change” från enbart antropogen sådan till all förändring. Nu kan man säga att klimatförändringen är helt säker och hoppas på att det tolkas enligt den gamla definitionen.

  Att högre kostnader beror på fler och rikare människor och inte på fler väderkatastrofer är så självklart. Men visst är det kul att bekräftat hur Al Gore ljugit just på den punkten även från denna grupp.

 2. Ann L-H

  Lars J – Stort tack för – även – denna genomgång!
  Bloggen är i sanning en fantastisk skola!  

  OT – Ett lyssnartips: Magnus Uggla i P4 i går småpratar med Magnus Utvik om politiska sekter och varför journalisterna undviker vissa heta ämnen.
  Start 53 minuter in i programmet och varar c:a 6 minuter.    

 3. latoba

  Dagens DN hakar naturligtvis på med ” Extremt väder blir vanligare”.
  Vad annat kan man förvänta sig av MSM? 

 4. Jan E M

  Jag har läst delar av AR4. När det gäller de delar av världen, som har torrperioder, där det förutspås mer nederbörd så kommer inte torrperiderna att försvinna. De kan t o m värre för att temperaturen är högre.

  Nu är väl inte torkan på  Afrikas Horn ännu inte den värsta som varit där. Att  det blivit så stor humanitär katastrof den här gången beror ju även på kriget.

 5. Tack för genomgången  Lars!

  Någonstans i texten skrev du något som verkar verkligt passande för denna nya IPCC-rapport: SNÖMOS!

  Väldigt intressant dock att man faktiskt erkänner att de stormar och det extremväder vi råkar ut för då och då, inte har med AGW att göra.

 6. Peter Stilbs

  Tack Lars för denna gedigna rapport. Allt kokar ju egentligen ner till vad som sades redan för decennier sedan när IPCC påbörjade sin verksamhet – Så länge man inte känner den naturliga variabiliteten i väder och klimat kan man inte yttra sig om den faktiska mänskliga påverkan på detta.

   

 7. Jan E M

  latoba #3

  Att vädret blir mer extremt när klimatet blir varmare är inte så konstigt.

  Det är lätt att förstå att nederbörden ökar och även intensiteten i den.

  Det är svårare att teoretiskt förstå att det skulle blåsa mer med varmare klimat eftersom temperaturen borde öka mer vid polerna än vid ekvatorn. Det är temperaturskillnader som gör att det börjar blåsa, och det är förklaringen till att blåser så mycket mer i Sverige under vinterhalvåret än under sommaren.

 8. Ingemar Nordin

  Tack Lars.

  Utmärkt att rapporten bekräftar att kunskapsläget är sådant att man inte med hedern i behåll kan påstås att det kommer att bli fler extremväderhändelser p.g.a. värmen, eller mänskliga koldioxidutsläpp. Det bekräftar ju all den forskning som gjorts hittills att mängden extremväderhändelser, t.ex. orkaner och översvämningar, inte har ökat sedan 60-talet.

  Undrar om det kommer att räcka för att tysta alarmister som Al Gore, Pachauri och Trenberth?

  Jag tror, liksom du, att vetskapen om att IPCC-teamet (som har granskat texten) har haft ögonen på sig den här gången har gjort att de inte vågar ”frisera” texten mer än så här.

 9. Ingemar Nordin

  Här är några ytterligare kommentarer av och om denna rapport:

  http://joannenova.com.au/2011/11/ipcc-scientists-test-the-exit-doors/

  http://www.thegwpf.org/press-releases/4369-natural-variability-to-dominate-weather-events-over-coming-20-30-years.html

   

 10. Bim

   Snygg sammafattning Lars!
  Att det blir storm, regn och varmt  som tusan. eller vindstilla, molnfritt och svinkallt när det är extremväder, tycker jag framgår med all ömkansvärd tydlighet i rapporten. Så visst är det en framgång för IPCC och klimatvetenskapen.
  Hoppas nu bara att folk kan ta till sig allvaret i extremväder och sluta käka att hamburgare.

 11. Björn

  Om man läser mellan raderna så verkar det som att IPCC inte vågar uttala sig konkret vad som är orsak och verkan. Genom att uttala sig luddigt om extrema väderhändelser så överlåter man åt uttolkaren att han förhoppningsvis skall dra slutsatsen att det är AGW som är orsak. Bedrägeriet med våra skattepengar i klimatfrågan kommer att fortsätta om ingen auktoritet vågar sätta ner foten och kräva klartext.

 12. MoBerg

  Tack för denna innehållsrika sammanfattning.

  Lite petigt är det – men om extremt väder blir allt vanligare, så är det väl inte extremt längre utan helt enkelt vanligt, som vilken snöstorm som helst.   

 13. Åke N

  Även Judith Curry kommenterar rapporten:
  http://judithcurry.com/
   

 14. Lejeune

  Lite OT, det är inte utan att man börjar förstå ledande klimatalarmisters bakomliggande motiv, en synnerligen välbetald hobby:
  http://wattsupwiththat.com/2011/11/18/dr-james-hansens-growing-financial-scandal-now-over-a-million-dollars-of-outside-income/#more-51404

 15. Jan-Erik S.

  Klimatförändring pågår ju ständigt.
  Det blir antingen kallare eller varmare sett ur ett historiskt perspektiv.
  Klimatförändring är således helt naturligt.

  Några frågor: 
  1: Vad händer när det konstateras att vi går mot ett kallare klimat?
  2: Kommer IPCC att byta fot då?
  3: Varför lär sig inte mänskligheten att INTE lyssna på IPCC och dess anhang?
  4: Varför inser inte mänskligheten att IPCC har som första uppgift att motivera skatte- och avgiftshöjningar som i första hand är avsett att garantera deras fortsatta existens?  
  5: Varför inser inte mänskligheten att IPCC skapades för att visa på människans orsker till klimatförändringarna?
  6: Varför skapades IPCC för att ta reda på varför klimatet förändras? Klimatet har ju alltid förändrats…eller???

  Man tar sig för pannan.          

 16. Ingemar Nordin

  Jan EM #7,

  Att vädret blir mer extremt när klimatet blir varmare är inte så konstigt.

  Jo, det är på inget sätt givet att det skulle vara så. Tvärtom så tyder mycken forskning på att det förhåller sig tvärt om; dvs med ett kallare klimat så följer fler stormar och översvämningar, och värre torrperioder på vissa håll:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/01/15/civilisationers-uppgang-och-fall/

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/01/15/civilisationers-uppgang-och-fall/

 17. Ingemar Nordin

  Förlåt, den andra länken skulle vara:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/01/22/megatorka-i-asien-under-lilla-istiden/

   

 18. Har skrivit till chefredaktörerna för SvD och DN och frågat när de skall redovisa denna ”bomb” och länkat till JoNova. JoNovas beskrivning är fullträff

 19. inge

  Är detta alltså ”for policymakers”? Om huvudrapporten kommer först nästa år har man alltså återigen gått emot praxis och publicerat sammanfattningen innan huvudrapporten!
  Vill påminna om att de varmaste åren hittills i Sverige var 1934 och 1938. Likadant är det i USA, två år på 30-talet var varmast där också.
  Peter #6. Jag håller helt med om det du säger.

 20. En typisk FN-rapport! Mycket pretentiös, sofistikerad engelska och dj-t mycket ord. När man kokar ner det hela innehåller rapporten mest självklara banaliteter, ”snömos”.
  Jag har jobbat med några UNIDO-projekt – FNs organisationen för industriell utveckling – i Panama och Costa Rica. När man svettats igenom projekrapporter hittar man mycket lite konkret och mest ”flum”.
  Det är få som orkar igenom dessa rapporter men blir imponerade av dokumentens tjocklek och språket. De drar då den felaktiga slutsatsen att den innehåller viktiga fakta och analyser. Helt felaktigt!
  FN tycks mest syssla med att producera meningslösa rapporter som få orkar läsa och inte leder till någonting.

 21. L

  M.Sc.Eng, ja det finns ingenting av vikt som inte kan sägas i en mening. 🙂

 22. Slabadang

  Lars Jonsson!

  En suverän sammanfattning där du lyckas knyta ihop säcken även för de TCSläsare som inte tillhör stammisarna. CAGW förändrades till AGW med rapporten och en ny joker form av naturliga klimatförändringar presenterades.

  Reträtten är tydlig och att WWFs och Greenpeace infiltration av IPCC numer är officiell gör att de ytterligare hukar sig i skyttegraven. Vi får en hel rapport som är ett lysande exempel på totalt värdelöst vetande. Det är helt enkelt totalt oanvändbart för några relevanta politiska beslut och konkreta åtgärder. Hela upplägget är ju helgalet redan från början.

  Man tillsätter en panel utifrån en ide om att CO2 ÄR ett problem och tar sedan direkt ut alla vetenskapliga slutsatser i förskott genom att direkt tillsätta arbetsgrupp 2 och 3 som rådgivare för ett problem som inte vetenskapen ännu formulerat. Enligt lagen om självuppfyllande profetia så är det Ben Santer som helt på egen hand efter det att peer review processen och sammanfattningen är klar bestämmer sig för att det finns bevis för AGW. En liten behövlig justering av sanningen för att alarmismens snöboll kan börja rulla och den självuppfyllande profetian för IPCC skall levereras. Nu backar de och vi står på samma punkt som innan Santers hemsnickrade sammanfattningtruddelutt.

  Vad ska du göra med den senaste IPCC informationen om du är ansvarig för avloppen eller snöröjningen i Sorsele?? Kolla i den ”kokbok” Lars benämner? Jaha! och därefter göra vad då ? SMHI får lov att städa rejält i sina PM etfer denna sista rapport. Varför inte lägga ner skiten. Den alarmistiska gojja Bergström Alzar mfl prånglat ut är rent förbannat OSERIÖS!!
    

 23. Jan E M

  Ingemar Nordin #16

  Rent logiskt så borde det bli mindre stormar om det varmare klimatet beror på växthusgaser, för att temperaturskillnaden mellan ekvatorn och polerna blir något lägre. Om det varmare klimatet beror på solens aktiviteter så borde temperaturen vid ekvatorn öka mer än vid polerna och då borde det bli fler stormar.

  Att det blir mer nederbörd vid varmare klimat, det behöver man nog inte ha så mycket naturvetenskapliga kunskaper för att förstå.

  Sedan tror jag att alla inser att ett varmare klimat kommer att ge väderförändringar och att det varierar om hur det blir. På vissa platser blir det mer nederbörd och på andra mindre. Det är likadant med årstider att det kan bli mer nederbörd under vissa årstider och mindre under andra årstider. I Sverige verkar man ändå räkna med mer nederbörd under alla årstider.

 24. Tack M.Sc.Eng för dina insideerfarenheter. Jag föbluffas också över hur oproduktiva alla dessa rapporter i slutändan är. Det känns som om själva målet är att producera tjocka rapporter som känns gedigna men som sällan för fram positionerna och skapar användbara plattformar för själva det praktiska genomförandet.

 25. Slabadang

  L! 🙂

  Du frångick din princip när det kom till mobiltelefoner i bil.

 26. L

  Slabadang, jag vet, men det handlade om att splitta budskapet så att branschens dimridåer blev tydliga…

 27. M.Sc.Eng. #20
  Väl formulerat!
  Men.
  >FN tycks mest syssla med att producera meningslösa rapporter som få orkar läsa och inte leder till någonting.
  Det djefliga är väl att det snarare leder till en massa idiotiska och kostsamma projekt?

 28. Slabadang

  M. Sc. Eng!

  Konsten med att läsa igenom den typ av rapporter/utredningar du beskriver är ju inte att förstå vad som där står, utan vad som inte står och vad som står skrivet mellan raderna. Jonova uppvisar i sin senaste artikel prov på denna värdefulla förmåga.

  http://joannenova.com.au/

 29. Bim

  Frågan är nu: Skall vi fortsätta att pumpa ut extremt mycket slantar på ett extremt normalt väder, för det är ju vad det är.  Väder är ju det som det talas om.

  Jag har inte uppfattat att det är klimatet som är extremt eller kommer att bli extremt.

  0,7 grader varmare klimat har jag svårt att se något extremt med, jag märker det inte ens och ingen annan jag känner heller.

  Att 0,7 grader kan ge extremt mycket stormar, regn, torka, översvämningar, undersvämningar, isbjörnskannibalism, smältande glaciärer, smältande poler, orkaner, fredspristagare, världsomspännande klimatmöten, tusentals klimatsmarta kockar, mijoner klimatsmarta kokböcker, miljontals människor som avslöjar sig som osjälvständiga flockvarelser utan självständigt tänkande, en journalistkår som totalhavererat samt en fullstänig nedrustning av demokratin.

  Det är banne mig inte dåligt jobbat av en samling korrupta FN tjänstemän.

  Det farligaste i hela detta komplex är nog FN.

 30. Christer Löfström

  Lars Jonsson: (och andra som bryr sig om världen och framtiden)
  http://econ-www.mit.edu/faculty/eduflo
  ”Poor Economics” – Business Book 2011 enligt Finaciel Times.

  Köp den och läs den. Den kommer att tigas ihjäl i svenska media.

  M.Sc.Eng #20
  Har du skrivit något om dina erfarenheter som jag kan läsa?

 31. Christer #30

  Läste en kort sammanfattning och det verkar som om två personer kan bidra med viktig information för att förstå och motverka fattigdomen. Betydligt mer än alla hundratals IPCC-delegater som åker världen runt och kongressar, Bali, Kampala, Cancun och snart Durban. 

  Tack för tipset, skall läsa den 

 32. Arkper

  Jag såg en rapport om att det i Somalia var minst lika torrt för 60 år sedan.

 33. Stickan no1

  Ä det inte dags att ha en ”Summary for Policymakers”  på TCS och SI förstasida?
  Men en baserad på modern vetenskap. 😉

 34. Stickan no1 #33

  Kul idé, men hur skulle det gå till?
  Hur skulle man få vetenskapen intresserad tror du?

 35. Tillägg #34
  … hur skulle man får forskarna och vetenskaparna intresserade, menade jag…

 36. Summary for Policymakers, TCS-version.
  Låter som en ganska kul idé. Den skall naturligtvis vara riktade till just ”Policymakers”, dvs politiker och jämställda makthavare. Klart, koncist och pedagogiskt, inget flumsnack utan väl underbyggda argument för vad man borde göra och framför allt vad man inte borde göra.

 37. Bim

  Kolla Dr Max ny inlägg. Superbra!

 38. L

  TCS Summary for Policy Makers kan baseras på IPCC:s rapporter. Det är bara en tolkningsfråga av var vetenskapen står.

 39. Stickan no1

  ”Policy makers” bör vara lagstiftande personer, dvs i Sverige rikdagsmän.
  Språket måster därför vara på synnerligen enkelt och fullt med politiksa kodord som passar alla partier.  Solidaritet, marknaden, gröna alternativ, samarbete, FN, svaga länder, globalisering, nya jobb,  osv osv.
  Men absolut inga tekniska eller vetenskapliga fakta. Det har de inte kompetensen att värdera.
  Slutsaten i rapporten är given. Sverige och speciellt Svenska politiker räddar världen.
  /sarc off

 40. Slabadang

  Totalt OT?

  Vem och är det som bestämmer över sanningen och över vad som anses vara rätt eller fel åsikter eller värderingar?

  Jag kan inte låta bli utifrån mitt intresse för det den fria öppna trygga demokratins grundläggande ordningsfrågor , dra slutsatser ifrån klimatdebattens höga vågor och sätta in dem i den logik eller snarare brist på logik som gäller för samhällsdebattens större sammanhang idag. Bristen på logik och principer har blivit till en den princip som nu styr den. 

  Att uppdela frågor i för och emot med sin tillhörande indelning av vänner och fiender är ingen ny företeelse i viktiga frågor. Den trend jag iakttar är den ökande polariseringen mellan lägren med allt större demonisering och förenkling/generalisering av motståndarna blir tydlig. Konflikten ökar och motsättningarna ökar ytterligare genom att elda på i ytterligheterna i förenklade problembeskrivningarnas anklagelser om både ämnet och motståndarna.

  ”Klimatvetenskapen” vs ”Förnekarna” ”Feminsterna” vs ”Mansgrisarna/reaktionärerna/bakåtsträvarna” ”Antirasister” vs ”Rasister” och frågan är vem det är som bestämmer vilka ”värdegrunder” som skall läggas som bas för varje fråga och debatt. Här försöker jag använda Jonovas teknik med att läsa mellan raderna och hitta vad som saknas. Där jag lägger de grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheternas ordningsregler allra längst ner i värdegrundens bas och då blir motsägelserna och konflikterna med dem tydliga med de ihoplockade paket av ”värdegrunder” som sedan skall läggas ovanpå dessa för  varje fråga.

  Våra ”politiskt korrekta” värdegrunder är omständighetsanpassade konstruktioner i strid helt eller delvis med betydligt viktigare rent fundamentala.
  Så ser den nya och växande principen ut för hur samhällsdebattens villkor stakas ut. Man väljer därför att genom körsbärsplockning lyfta fram några på bekostnad av andra. Hur går detta till ? Vad är det som gör att det kan fungera? Vem bär ansvaret för samhällsdebatten och de grundläggande demokratiska spelreglerna?

  Svaret är väl ingen och alla på samma gång, med undantag för de som styr den och äger den största makten över den. Det blir MSM public service och våra politiker som bör det tyngsta ansvaret och det är deras brister i demokratiska värdegrunder och prioritering av dessa som styr villkoren i första hand. Nätet är den stora ”bubblaren” och skillnaden på villkoren mellan den officiella och den ”inofficiella” samhällsdebatten som sker på nätet bevisar att vi har två separata världar för samhällsdebatten med allt för ofta helt skilda villkor och sanningar.

  Nätet är numer det vapen som finns i händerna på alla de pojkar och flickor som upptäcker kejsares nakenheter och jag vill härmed utropa nätets demokratiska seger över den axelmakt av MSM public serice och politker som samlade sig för att tvångsmata oss med det konstruerade klimathotet.

  Den sista IPCC rapporten är ett kapitulationsdokument.Utan alla seriöst skeptiska bloggar hade detta inte kunnat ske och de/vi har sparat tusentalsmiljarder för alla planetens medborgare och stoppat eller åtminstone försvårat en centralbyråkratisk detaljstyrning av oss.

  Nätet markerar härmed en begränsning för hur stora samordnade idiotier politiker i samverkan med media och särintressen kan syssla med för all framtid så länge nätet är fritt. Vi har ett tydligt genombrott för nätets och sanningens makt över etablissemangets.
  Grattis alla! och till hela TCS redaktionen i synnerhet. Den nya rättmätiga opinionsbildningens kungar. Axelmakterna hade samlat alla sina förband i ett samordnat anfall på vår frihet och självständighet å de fick till slut på truten lik förbannat! Vi ska se till att vi jagar dem medan de är i formation skithög är på
  flykt ur sina skyttegravar. 

  Vad som är bra att det gör också en tydlig gräns synlig mellan folkmakten och etablissemanget det autentiska och det korrupta. Där MSM och partioligopol har större gemenskap med varandra än med det folkintresse den säger sig representera. En iakttagelse värd att förvalta och säkerställa att den inte blir gällande som generell sanning i allt fler frågor. Demokratin bygger på värdet och respekten för olika åsikter helt i strid med de krafter som nu så intensivt och med maktens och härkarteknikernas näbbar och klor jobbar däremot med sin strävan efter dessa djävla konstruktioner av ”konsensus”.

  Det största överlöparförräderiet står vårt förbannade SVT och SR för. Att MSM är en omoralisk hjord av mediokra vindflöjlar som av lönsamhets och bekvämlighetsskäl övergett sin journalistiska heder och sitt kritiskt granskande uppdrag är mindre förvånande. ´Vilken redaktör har råd att säga nej till WWF som spammar läsarna med isbjörnsannonser på varannan sida i tidningen dag ut och dag in år ut och år in?. Vilken journalist vågar sticka ut ifrån den politskt korrekta senaste vindkantring och problemformuleringsmonopol ? derty skuölle idag betecknas som ren kamikatze verksamhet för karriären. 

  SVT och SR har sålt ut hela sin trovärdighet i klimatfrågan och sådana som Thomas har ockuperat redaktionerna. Granskningsnämnden är en bevisad ren fasad för att legtimera propagandan och funktionen är skrattretande avslöjad som den pappfasad för granskning den i verkligheten utgör. Samma folk som instruerat de svenska representanterna till IPCC är de som sitter i nämnden.
  Vilken förbannat helsuten kedja av korruption och partiskhet. Fy faan på ren svenska. Vilken riggad teater. Opartiskhet och saklighet?? Jaha var fan då nånstans?  Är det Annika Åhnberg som representerar den i granskningsnämnden? eller kanske nån av de avdankade hgamla SVT medarbetarna?

  Nåväl.. nätet….gubbar och gummor… nätet.. är demokratins och folkets verktyg i folkets händer. jag känner mig som Obi van Kenobi i stjärnornas krig jag känner i rubbning i ”the force” och axelmaktens stormtrupper har mött motstånd.

 41. Bim. Håller med.
  länk
  http://andaslugnt.blogspot.com/2011/11/grona-bedragerier.html#comment-form

 42. Jan E M

  Arkper #32

  Att det varit svältkatsrof i Somalia nu beror lika mycket på kriget som på torkan.

 43. L

  Slabadang #40, det korta svaret på din långa fråga är att åsiktsmonopolet bygger på lättja, okunskap och konfliktsrädsla…

 44. Slabadang

  Bim!

  Dr Max gör en klockren analys av läget. Centern och miljörörelsen är livsfarliga i sin aningslölshet. vi borde införa ett konsensusförbud eftersom det alltid är en lögn och kan få vansinnighetr att gå hur långt som helst.

 45. Slabadang #40
  Om det nu är som du säger, hur lång tid tror det tar innan det kommer en samordnad attack mot friheten på internet?

 46. Slabadang

  Ingvar!

  ”Näthatet” var ju ett frösök att isolera sig ytterligare för MSM.Men jag är positiv folk fattar allt mer vad MSM i vekligheten är för något.
  det genuint låga förtroendet för journlaistiken i stort talar sitt tydliga språk och MSMs storhets tid är slut. Dt ör bara några eftersläntrare som inte fattat galoppen ännu. Parteirna fruktar nätet av samma skäl som MSM men  de kommer vara tvungna att anpassa sig. Partipiskan är också ett förlegat verktyg.

 47. Slabadang #46
  Eftersom det mesta av drivkraften bakom ”AGW” kommer från centrala organ som EU och FN så skulle jag misstänka att förslag till begränsningar för friheten på internet kommer i förtäckta ordalag och med hänvisning till andra hot. Försök görs ju redan

 48. Ingemar Nordin

  DNs artikel http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/extremt-vader-blir-vanligare  är verkligen gravt missledande och lyckas inte ta fram den centrala osäkerheten beträffande framtidens extremväderhändelser (allt hänger på modellernas tillförlitlighet), och inte heller att man räknar med att de naturliga variationerna kommer att stå för de största extremhändelserna två till tre decennier framöver. DNs vetenskapsredaktion står tydligen bara för propagandaplamfetter för  alarmisterna utan att ens läsa IPCCs rapporter. Om detta är typiskt för standarden på tidningens övriga innehåll så är det svårt att se varför någon skulle vilja prenumerera på den.

  På naturvårdsverkets hemsida http://www.naturvardsverket.se/sv/Toppmeny/Press/Pressmeddelanden/Nytt-angreppssatt-i-IPCC-rapport-om-extremer/ kör man i stort sett samma förvillarinformation.

  Marianne Lilliesköld (Naturvårdsverket) och Lars Bärring (SMHI), som båda kommer att representera Sverige vid Durban-mötet, är källorna till bl.a. följande felaktiga påståenden:

  Rapporten poängterar att enskilda katastrofer inte direkt kan kopplas till klimatförändringen men långsiktigt är det tydligt att klimatextremer är en betydande faktor för risken för katastrofer. Trenden är ökande.

  Den här rapporten hanterar inte växthusgaser, men att minska växthusgaser och andra klimatdrivande gaser är fortfarande den långsiktigt viktigaste insatsen för att minska riskerna för extrema händelser. Tillsammans med anpassningsåtgärder kan riskerna för negativ påverkan människa och samhälle minskas betydligt.

  Texten är skriven av Anneli Nevrén, presschef på Naturvårdsverket.

  På SMHIs hemsida hänvisas till Naturvårdeverket för sin rapportering av denna IPCC-rapport om extremväderhändelser.

  Om detta är standarden på Naturvårdverkets och SMHIs rapportering av det vetenskapliga läget kring extremväder, så bör riksdagen omedelbart dra in sitt stöd och sparka cheferna!

 49. ThomasJ

  Sicken massa snömos de s.k. ’experterna’ producerat! Å till slikt pyntar svenska regeringen ut multimängder skattepengar… grrr!  🙁

  Donnan reflekterar i vanlig ordning ytterst läsvärt om den lille mannen som drar ’sagor’…:

  http://nofrakkingconsensus.com/2011/11/19/rajendra-pachauri-the-little-man-who-told-big-whoppers/

  Mvh/TJ
   

 50. Ingemar 

  Formuleringen 
  men långsiktigt är det tydligt att klimatextremer är en betydande faktor för risken för katastrofer
  får väl sägas sammanfatta standarden, om man i en tydlig kontext av katastrofer relaterade till extrema väderförhållanden hänvisar till att extremer är en betydande faktor för katastrofer bör SMHI skaffa en redaktör.
    

 51. OTROLIGT.
  De kan ju inte ha läst nåt från rapporten utan det låter mer som att de citerar nåt propagandauttalande av Pachuri!!

 52. Slabadang

  Ingemar N!

  Det är så bedrövligt så man baxnar. Det som är bra nu är att vi väl känner till vilka korrupta individer det handlar om och hur de flyttar sina målstolpar. naturvårdsvceket är SKYLDIG att rätta alla förbannade påhitt som L Westermark pumpat ut till svenska folket. naturvårdsverket skall omedelbart förflytta dessa charlataner i karantän!!

  Vilken trend är ökande?? vad babblar de om???

 53. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #48
  Hörde en representant från SMHI på kvällsekot fredag säga att det nu för första gången gått att visa ett samband mellan mänsklig aktivitet och extrema väderhändelser.

  Jag kommer personligen att ta äran för alla perioder av extremt bra väder i Sverige och överlåter gärna till SMHI att ta ansvaret när det är extremt dåligt. :_D

 54. # 50
  Ursäkta det var Naturvårdsverket som stod för de briliianta formuleringarna ovan. Kan tilläggas följande

  – Klimatscenariernas allt bättre förmåga att simulera framtida extremhändelser lämnar därför ett viktigt bidrag till anpassningsarbetet med att hantera och minimera framtida katastrofrisker, säger Lars Bärring

  Kan någon läsare ge mig exempel på att de olika klimatscenarierna har givit oss indikationer på inträffade väderhändelser av extrem art? 

 55. Ingemar Nordin

  Det som gör mig så heligt förbannad är att TV, Radio och övriga stormedia och, än värre, våra departement ljuger (ja, det handlar uppenbarligen inte längre om okunskap) folk rakt upp i ansiktet utan att ens darra på manschetten. Gång, på gång, på gång.

 56. Ingemar Nordin

  Fler läsvärda kommentarer från yttervärlden:

  http://dotearth.blogs.nytimes.com/2011/11/18/climate-panel-issues-report-on-extreme-weather-and-climate-change/

  http://rogerpielkejr.blogspot.com/2011/11/few-comments-on-ipcc-srex-report.html

 57. Jag tror faktiskt att man jobbar med följande strategi. Detaljerna i IPCC-rapporten kommer att var betydligt försiktigare än tidigare för att dämpa kritiken från den vetenskapligt kritiska sidan. Sedan matchar man det med rejäl propaganda med ”nyhetsreleaser” som tidningarna och övrigt MSM sväljer med hull och hår. Och naturligtvis blir det ”Maranatamöten” i Durban.
  Det ser så ut. Och det är väl det ”smartaste” de kan göra. Varför slåss i ett ”krig” man håller på och förlorar. Bättre att satsa på nåt som ger bättre ”avkastning”. Med tidningar som DN som smäller upp en stor artikel med häftiga bilder som når miljontals människor och naturligtvis även påverkar våra politiker så är väl det ett enkelt val!

 58. mängan

  Slabadang, du skriver slagkraftigt. Påverkar du även på andra plan?

 59. Bim

  thoooOOOMAS!
  Säg något för tusan!

 60. Bertel

  Ingemar Nordin # 55

  Nu skall man inte överdriva, men jag blir faktiskt lite rädd över detta och därav ilskan.
   
  Jag känner olust och i viss mån utanförskap, i dagens demokratiska landskap, dvs jag saknar valmöjligheter(inom partipolitiken) gällande klimatfrågor.  

  Trots att vi är lycklit lottade som får leva och verka i Sverige. är frånvaron av sundhet i klimatfrågor beklämmande.  

 61. Ingemar Nordin

  Ingvar E #57,

  Det verkar rimligt. Allteftersom den vetenskapliga grunden för alarmismen mals ned av kritikerna så får man ändra strategi. Inga hot spots, isen ligger kvar, ingen global uppvärmning på över ett decennium, extrema väderhändelser går inte att attribuera till koldioxidutsläppen, klimatkänsligheten för koldioxid växlas ned månad för månad, osv, Detta i kombination med avslöjandena om NGOernas infiltration och korruption av IPCC. Vad gör man?

  Jo, man förlitar sig på att SMS och politikerna inte orkar, eller kan, hänga med i den vetenskapliga diskussionen. Tendentiösa pressreleaser får ersätta Summaries for Policymakers, som ersatt själva rapporterna, som redan från början ersatt de vetenskapliga publikationerna. I pressreleaser kan man ju i stort sett säga vad som helst och hänvisa till rapporter med snömos som få ens läser, eller begriper …

 62. ThomasJ

  Man kan utan darr på röst o/e annat ’organ’ referera till SR’s s.k. ’vetenskapsradions veckorapport’ [ska var vetenskräpsradions] från häromdagen för att i sanning bevisa hyckleriet della maxima.
  Gruppledaren Ulrika Björkstén ’berättar’ om pseudovetenskap där är avseende ’kall fusion’ [Rossi] (och jag håller med). Samtidigt upprätthåller redaktionen, inkl. dess svansar, vehement sitt 100% stöd för den likaledes pseudovetenskapliga tesen angående cAGW… Jösses!
  Länk:
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=415

  skrolla ner och lyssna på ’damen’… 

  Arma licensbetalare…  😉

  Mvh/TJ

 63. inge

  Svansen till IPCC verkar mer lojala med IPCC än de själva är!
  ”Diktaturens kreatur”, som Palme sa, om jag nu förstått honom rätt.

 64. ThomasJ #62

  Smiter du från radiolicensen?

   ”Arma licensbetalare…  ”

  Skrev du.
  men du kanske menade att andra licensbetalare än du inte fattar vad som berättas.

 65. Ingemar Nordin

  Teorin om att antropogent utsläpp orsakar fler oväder har länge haft starka supportrar från försäkringsindustrin. En av de tidigaste att se hur man kan tjäna pengar på alarmism om extrema väderhändelser var Munich Re: Ju mer folk trodde att deras hem och annan egendom stod under hot från extremt väder, desto fler försäkringar, med höga premier, kunde man sälja.

  I en intressant artikel lägger Lawrence Solomon ut texten om denna koppling:

  http://opinion.financialpost.com/2011/11/18/lawrence-solomon-insured-disaster/

 66. Ingemar Nordin #65

  Tack för intressant länk.

  Men vad hade den med klimat att göra? Att det är intressant att få kapital att växa är väl inget nytt. Försäkringsbolag är väl ingen välgörenhet som har annat syfte än att tjäna pengar åt ägarna?

 67. L

  Uffeb, är det inte dags att du börjar tänka själv? Eller åtminstone läsa vad du kommenterar…

 68. ThomasJ

  Ingemar N. #65: Och just Munich Re. är den största sponsorn till PIK…
  Follow the money & Go figure!

  Nedranns tråkigt att måsta notera att historiens vingslag har så liten betydelse i dagens ’tänk’… Där var ju under 30-talet i samma land en vehement support för en ’speciell’ samhällelig inriktning oxo… Brrrr…

  Mvh/TJ

 69. L #21
  M.Sc.Eng, ja det finns ingenting av vikt som inte kan sägas i en mening.”
  Det absolut viktigaste för de svältande i u-länderna, hur man enkelt mångdubblar avkastningen på det man odlar kan sägas med bara ett endaste ord, jordisering!

 70. Kurt Persson

  Ingemar Nordin #65
  Är det verkligen ”teorin om att antropogent utsläpp orsakar fler oväder” som gör att försäkringspremierna i USA ökar.
  Är det inte kostnaderna för att röja upp efter de ökande orkanerna som är orsaken.
  Forskare som Gray och Klotzbach verkar ha koll på läget. http://hurricane.atmos.colostate.edu/forecasts
  Har för mig att Pielke och Landsea lade fram en rapport som visade att enormt mycket mer egendom och människor samlats i utsatta områden och därför orsakar enorma kostnader vid katastrofer.

   

 71. AOH

  RE : MÜNCHNER RÜCKVERSICHERUNG
   
  http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/klimawandel-wird-versicherer-milliardenschwer-treffen/3312458.html
   
  Inför COP 15  Copenhagen bekräftade klimatkatastrofernas försäkringsbolag MR
   
  „….skador  vars orsak är väderbetingade som stormar, översvämningar eller torka har sedan 1980 stigit med 11 % per  år….”  En orsak till det kan hänföras till klimatförändringar…..”
   
   
  „…… wetterbedingte Schäden durch Stürme, Überschwemmungen oder Dürre-Perioden seit 1980 im Schnitt um elf Prozent pro Jahr gestiegen. Eine Ursache dabei sei der Klimawandel….“ – 
   
   
   MR såg naturligtvis  affärsmöjligheter för   ”kommande” klimatkatastrofer:
   
  ”…..Som ett bidrag till förhandslingsläget i Köpenhamn öppnar MK en egen fond av s.k. ” mikroförsäkringar ”  på  total 10 Miljarder dollar för att minska utvecklingsländernas ekonomiska belastning….”
   
   
  ”……Um die Belastungen für Entwicklungsländer abzufedern, die oft stark betroffen sind, bringt der Dax-Konzern eine eigene Initiative in den Verhandlungsprozess für Kopenhagen ein. Teil des Projekts sind Maßnahmen zur Prävention und Unterstützung von Mikroversicherungen. Zudem soll ein fünf Mrd. Dollar schwerer Versicherungspool für Spitzenrisiken geschaffen werden. Insgesamt würden sich die Kosten jährlich auf zehn Mrd. Dollar summieren…..“
   
   
  Är det industrnationern som betalar premierna ?  Och undras kan det också vilka nya affärsmöjlighter som MR erbjuder inför COP 17 i Durban

 72. inge

  Nu vill man alltså ha en fortsättning på Kyotoprotokollet. Lustigt! Inför detta 1995 frågade IPCC sina vetenskapsmän om det gick att urskilja mänsklig påverkan på klimatet och de svarade att i bruset av osäkerheter så kunde man inte göra det. En rapport som Santer ändrade på 16 punkter så att beskedet istället blev att man tydligt kunde urskilja mänsklig påverkan. Nu har det alltså gått 15 år och CO2 halten har stigit en hel del. Då kommer IPCC och säger att vi får vänta 20-30 år för att kunna märka av den mänskliga påverkan. Man skjuter hela tiden fram uppfyllandet av profetsiorna. Ungefär som vi nyligen här på TCS kunde läsa en tidningsartikel från 1958 som sa att år 2008 skulle Manhattan stå under vatten pga smältande glaciärisar. Nu sägs att om 90 år ska vi ha en havsnivå som ska ligga 60-100 cm högre. Samma sak här alltså.

 73. inge

  Sen har vi ju för all del blivit matade med att det blivit ”värre än väntat” i tid och otid och så kovänder IPCC. Fast DN m. fl. hade ju inte märkt det.

 74. inge

  Gåtan med Antarktis ”underissjöar” löst?:
  http://www.expressen.se/nyheter/1.2627290/mysteriet-med-antarktis-spokberg-avslojat

 75. Ulrik

  Björn Lomborg har fått in en artikel i Sydsvenskan med rubriken Kostsamt miljöhyckleri.

  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1578087/Kostsamt-miljohyckleri.html

 76. Lejeune

  #75
  ……och DN fortsätter, i gammal god stil, i motsats till Sydsvenskan, att agera AGW-megafon, men vem är förvånad?
  http://www.dn.se/debatt/kol-och-karnkraft-behovs-for-att-avvarja-klimathotet

 77. Lejeune #76

  Artikeln puffar för visso på koldioxidhotet men är ändå intressant därför att den vågar debattera utifrån andra synvinklar. Den har en trots allt sina fördelar då den försöker avliva myten från SNF, WWF och Greenpeace att vi kan ställa om till vind och sol inom ett 50-årsperspektiv och kan därför ses som ett steg i rätt riktning. I dagens debattklimat måste man faktiskt välkomna alla inlägg som ställer saker på ända. Det är ju samtidigt lite av en attack på Andreas Carlgren och Anders Wijkman och de som tro att Sverige kan avskaffa kärnkraften genom att tillföra mer vindkraft. Sedan har han ju fastnat i CO2 fällan, men det är han ju inte ensam om.

 78. Ulrik #76
  Bra artikel.
  Och exemplen med politiker som ställer till med meningslösa och falska symbolhandlingar ökar minsann inte förtroendet för politiker. I sanning rent ut sagt korkat.

 79. Slabadang

  Kurt Persson!

  Försäkringspremierna baseras på varje försäkringobjekts värde i förhållande till risken. Försäkringspremierna ökar naturligt med värdet på på den försökrade portföljen och är därför alltid i balans med i det här falltet underliggande fastighetsbestånd. Så att titta på de  ”ökade kostnaderna” ger helt fel bild av prblemet. Ett problem som redan är löst eftersom ägarna till repektive objekt betalat försäkringspremier för att täcka kostnaderna för risken för sitt objekt.

  Det försökringsbolagen kunnat tjäna enorma pengar på är att de har kunnat hänvisa till dessa förbannade klimatmodeller och ”klimatforskare” som hävdat att risken för tex orkaner ökat för varje objekt. Så det är självklart att försäkringblagen älskar katastrof scenarier på pappret som inte levererss i verkligheten. Rena gratisstålarna.

 80. Bim

  Hurra!!!
  GP har fått spader och  gläntat på dörren och börjat vädra ut den unkna luften.

  En halv sida vetenskap om att ”kalvande isars smältvatten förser haven med mineraler och bidrar till att göda havet och på så vis göda planktontillväxten.
  Plankton behöver kol… djuren i den högre näringskedjan behöver plankton osv.osv.
  Alltså havet tar upp CO2 ju mer isarna smälter vilket innebär att klimatet ”kallnar”. Gud så skönt. Skall genast kuta iväg till Sportia…

  Vad de kan, de här vetenskapsmännen.

  Vi får väl hoppas att det inte är för effektivt för då växer väl isarna till sig igen och så är det slut på glädjen.

  Men ändå, dörrar gläntas på och snart är det korsdrag över hela klimathotargänget. 

 81. OT, men energi-relaterat.
  Lite mystiskt, men mycket med kol och nano är ju lite mystiskt
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ghhgUmGBjX8

 82. Christer Löfström

  Ulrik #75
  Den nya röda regeringen i Danmark försöker tysta Lomborg.
  http://ing.dk/artikel/124256-bjoern-lomborgs-millioner-ender-i-thy

  Notera att ansvarig minister är Ida Auken (SF) Socialistisk Folkeparti.
  Samma parti som näringsminstern Ole Sohn. Tidgare i livet (DKP)
  Danmarks Komunistiska Parti
  http://politiken.dk/politik/ECE1455498/vidne-sohn-kaempede-for-moskva-penge/

 83. LBt

  Lars J,
  med stor energi analyseras här på TCS diverse material. Detaljer plockas, vinklas, vrids och anpassas för de rätt skall färga den verklighet ni vill måla. Jag saxar från ovan

  ”Fortfarande gäller att många rappporter och den allmänna bilden ger sken av att våra utsläpp av koldioxid har orsakat extrema väderhändelser.”

  som är din slutsats av
  ”En värld som är 2°C vamare kommer att uppleva mer intensiva  skyfall och mer frekventa och allvarliga torrperioder, översvämningar, värmeböljor och andra extrema väderhändelser.” 

 84. L

  LBt, anser du att koldioxidhotet är utagerat, eller vad menar du?

 85. Björn

  LBt [83]; Det man faktiskt inte vet är om människan orsakar en global uppvärmning. Men de som tror på detta samband människa/CO2, livnär denna tro som en myt. Att vi har ett föränderligt klimat och har alltid haft det, vet alla sunt tänkande och bildade människor. De vet också att de naturliga komponenterna i klimatutvecklingen är dess forcings eller drivkraft, men tyvärr finns det de som tror att människans emission av CO2 och dess konsekvens, orsakar större påverkan än de naturliga orsakerna. Detta påstår man helt utan bevis för en korrelation mellan den påstådda temperaturhöjningen och vår emission av CO2. Man kan inte ens skilja på denna emission och naturens egen emission. Desamma gäller upptaget eller absorptionen av naturens egen kvantitativa emission av CO2, jämfört med den absorption som även människans emitterade CO2 inte undgår. Med denna utgångspunkt säger sig klimatforskarna veta vad som är orsak och verkan. Men verkligheten är den att ingen vet klimatets sanna orsak och verkan. Skandal och bedrägeri!!!!!!!!!!!!
   
   

 86. Slabadang

  LBt!

  Ett roligt påstående med tanke på ”motståndaren” som byggt hela sitt existensberättigande å¨att försölka finna samband och bevis där det inte existerar några. Du har liksom missat hela poängen om vem som sitter med beviskravet på sig.

  Tänk efter själv.. vi har nu brännt CO2 i över hundra år och när nu IPCC erkäner att de inte kan finna några bevis för att det påverkat extremväder. vad är då oddsen för att CO2 skulle göra detta längre fram?

  Du verkar helt ha missat att varenda värmeblja snöoväder orkan och översvämning använts som ”bevis” på co2 magiska inflytande. Rent förbannat bondfångeri helt enkelt och en ren skam för något som säger sig företräda ”vetenskapen”.

 87. Bim

  Om man vill stoppa klimathotet så borde det enklaste vara att stoppa hotarna.

  Att hota människor är förbjudet i lag, så det borde inte vara omöjligt att lagföra klimathotare.

 88. Gunbo

  Björn #85,

  ”Men verkligheten är den att ingen vet klimatets sanna orsak och verkan.”

  Men åtminstone en vet – du! 😉

 89. Bengt Abelsson

  Gunbo, om man kan läsa innantill står det att ingen vet.
  Björn vet att han inte vet. Det är en god början till förståelse, jämfört med att inte ens inse sin egen okunskap.

 90. Gunbo

  Bengt Abelsson #89,

  Jag försökte vara lite rolig men Björns kommentar låter som det vanliga: det är allt annat utom CO2.

  Dessutom stämmer inte den här meningen:”Man kan inte ens skilja på denna emission och naturens egen emission.”

 91. Lena Krantz

  LBt #83

  Det läggs stor energi på att försöka få bort klimathotsskeptiker eller i vart fall att tysta oss. Hur skulle en värld utan skeptiker se ut? Är det en bättre värld eller sämre värld och i så fall varför?

    

 92. Gunbo

  Slabadang #86,

  ”.. vi har nu brännt CO2 i över hundra år och när nu IPCC erkäner att de inte kan finna några bevis för att det påverkat extremväder.”

  Nja, riktigt så säger inte IPCC. Så här står det i själva rapporten (inte pressmeddelandet):

  There is evidence that some extremes have changed as a result of anthropogenic influences,
  including increases in atmospheric concentrations of greenhouse gases.

   It is likely that anthropogenic influences have led to warming of extreme daily minimum and maximum temperatures on the global scale.
   

  There is medium confidence that anthropogenic influences have contributed to intensification of extreme precipitation on the global scale.

  It is likely that there has been an anthropogenic influence on increasing extreme coastal high water due to increase in mean sea level.

  http://www.ipcc-wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-SPM_Approved-HiRes_opt.pdf

 93. Slabadang

  Gunbo!

  Det är kul att du tar ett genuina snömos till citat till stöd!?

  Det bevisar ju vilken förbannad pseudovatenskap det handlar om.
  Den är ju så uppenbart ologisk ocjh motsägelsefull utan substans i något avseende. En vetenskep som mer fan är mer en sinnesjukdom o form av inbillningsjuka och mentala brister.

  De påhittade kriterierna för sannolikheter är ett missbruk av vetenskpliga metoder.Hela skiten är ett bevisat korthus Gunbo och jag fattar inte hur man med sin intellektuella självkänsla i behåll kan svälja denna rena mungo jungo.
  Ställ lite kvalitetskrav för helvete!!

 94. Gunbo

  Slabadang,

  Hmm, jag citerade bara det som står i IPCC-rapporten eftersom du skrev om den (något felaktigt) i din kommentar. Jag tycker det är viktigt att det blir rätt. 

 95. Slabadang #93

  ”En vetenskep som mer fan är mer en sinnesjukdom o form av inbillningsjuka och mentala brister.”

  Hårda ord, men du är ju rak och poppis här, så någon sorts mening finns det nog i ditt flitiga skrivande här.

  TV-projektet har vi inte hört så mycket om. inte heller om din kommande bok.

  Vill du ha hjälp med marknadsföringen av din bok så kontakta mig.
  Jag är inte lika hemlig som du och går att nå med lite fantasi.

 96. bom

  Uffeb 95
  Jag förvånar mig alltid över att Du ständigt har detta behov av att solka ned dig själv!

 97. ThomasJ

  Allt handlar om förtroende eller ej förtroende – oavsett frågeställning. IPCC når näppeligen upp till ett ej på skalan, dvs. har ett negativt förtroende… Läs ’Donnans’ avslöjande artikel om Pachauri:

  http://nofrakkingconsensus.com/2011/11/20/pachauri-interviewed-by-pretend-journalist/

  ’All fisk ruttnar från huvudet och ner’   Go figure!

  Mvh/TJ

 98. Ingemar Nordin

  Gunbo #92,

  Dina citat för rapporten stödjer inte tesen att uppvärmning orsakar fler extremväder, vilket var det som hela rapporten skulle utreda. (Det är trivialt sant att OM det blir en uppvärmning beroende på antropogen påverkan i enlighet med andra IPCC-rapporter så kommer max- och mintemperaturerna att öka)

  Vi ser här ännu ett katastrofalt misslyckande för IPCC. Pachauri m.fl. har tidigare utmålat extremväder som det stora argumentet för att låta organisationen leva vidare, och för att skattepengarna skall fortsätta att flöda till det klimatindustriella komplexet. Detta sedan deras grundidé om att koldioxid är den huvudsakliga orsaken till Climate Change totalt har havererat.

  Vind- och solcellsindustrin havererar, liksom börserna för koldioxidhandel. Kvar blir bara de mest trogna förespråkarna som vill stötta dessa branschen – to the bitter end.

 99. Ingemar Nordin

  Indur Goklany på WUWT:

  First, since deaths from extreme weather events have declined despite any global warming that may have occurred, how much resources should we expend on this issue given other priorities?

  Second, are empirical trends for the losses of life consistent with model projections? If not, why not? And can these models reproduce past trends?

  Third, if deaths have declined despite any global warming, what is it that we are doing right, and how can we ensure we keep doing it?

  http://wattsupwiththat.com/2011/11/19/the-odd-omission-in-ipccs-summary-for-policy-makers-for-srex-on-extreme-weather-and-climatic-events/

  Vad bör göras för att hålla dödligheten nere vid extrema väderhändelser? Att göra oss alla lika fattiga och sårbara som i Bangladesh och på Afrikas Horn genom att avindustrialisera? Eller genom att fortsätta att utnyttja billig energi från fossila bränslen?

  Men kanske människoliv inte är så viktiga i sammanhanget …

 100. Ingemar N #98

  ”Vind- och solcellsindustrin havererar, liksom börserna för koldioxidhandel. Kvar blir bara de mest trogna förespråkarna som vill stötta dessa branschen – to the bitter end.”

  Men dom klarar sig nog. De som har en mängd pengar att flytta runt för att generera mer pengar lyssnar nog inte så mycket på vetenskap eller bloggar.

 101. ThomasJ

  Det är i sanning bra mycket värre än vi trott:

  http://wattsupwiththat.com/2011/11/19/dehydration-story-wrong/

  Två års fängelse för att förklara att vattenintag är bra mot dehydration…
  Jösses små & stora djä***r!  😯
  Och någon som fortsatt tror på EU?  😉

  Mvh/TJ

 102. ThomasJ

  Trovärdigt…?

  http://i44.tinypic.com/bg678o.jpg

  Mvh/TJ

 103. Lars Jonsson

  Lbt # 83
   
  Kanske en lite sen respons till din kommentar. 
  Visst är det väl på det viset att det skapas en bild av att den koldioxid som har släppts ut och den värme som påstås ha tillkommit av den anledningen har givit fler extremväder. Det skrivs ju i DN att tendensen är tydlig. Att en värld som för närvarande är några tiondels grader varmare än under 70- och 80-talet då temperaturen sjönk något jämfört med decennierna innan har givit fler varma dagar är på sätt och vis självklart, men enligt den föreliggande ipcc rapporten kan man inte säkert säga att detta gett fler tropiska stormar eller större skyfall. Det finns en genomgående och mycket tydligt manus hur desinformationen ser ut från t.ex SVT eller MSM. Se på detta klipp från den 12 januari
  http://svtplay.se/v/2296350/rapport/extremvader_ger_allt_fler_katastrofer?cb,a1366518,3,f,149143/pb,a1366516,1,f,149143/pl,v,,2296350/sb,k103266,12,f,149143
  Där visar SVT bilder av uppenbara katastrofer med dramatisk musik. Sedan intervjuas klimatforskare Kevin Noon som säger att de extrema väderfenomenen är ”konsistenta med vad vi förväntar oss”, dvs man låter tittarna/läsarna dra de slutsatser som nyhetsreportern avser, även om man som vetenskapsman vet att dessa slutsatser inte har med vetenskap att göra. Samtidigt märks att att han vaktar sin mun, så att ingen kan påpeka att han gör ett vetenskapligt felaktigt påstående. Det är fegt och oansvarigt.
  Denna teknik som delvis kan skyllas på de inblandade forskarna, men främst på media som vid nästan varje tillfälle tar in en ”forskare” som med halvkväden låter sin röst verifiera reporterns skrämselpropaganda. Detta kan inte vara i linje med god forskaretik
  I exemplet så kan jag hålla med om att det avser två tempus, nu och i framtiden och därför inte går att jämföra. Men där påstås att
  En värld som är 2°C varmare kommer att uppleva mer intensiva  skyfall och mer frekventa och allvarliga torrperioder, översvämningar, värmeböljor och andra extrema väderhändelser.
  Vad är andra extrema väderhändelser?. Snödjup, stormar?, ett påstående som totalt hänger i luften. Och hur bedömer man extrema väderhändelser. Sveriges fortfarande gällande värmerekord från 34 och 38 var kanske extrema väderhändelser i förhållande till 1800-talet. Om det skulle vara 1° varmare 2050 jämfört med nu skall vi bedöma extremer utifrån perioden 2010-2040 eller 1979-2009. Hela begreppet extremväder måste ju förhålla sig till en referensperiod. Och är extremväder 25+° på Svalbard eller -1° i Florida? Och vilken medeltemperatur på jorden är önskvärd?
  Jag önskar att de pengar som ödslas på dessa rapporter och på IPCC kunde komma mänskligheten till godo.

 104. Thomas

  Ingemar #98 ”Vind- och solcellsindustrin havererar, liksom börserna för koldioxidhandel.”
   
  Och vad baserar du det påståendet på givet hur snabbt priserna på solceller rasat? I områden där topplast inträffar varma dagar när AC går för fullt är solenergi redan attraktivt.

 105. Gunbo

  Ingemar N

  ”(Det är trivialt sant att OM det blir en uppvärmning beroende på antropogen påverkan i enlighet med andra IPCC-rapporter så kommer max- och mintemperaturerna att öka)”

  I rapporten står:

  ”It is likely that anthropogenic influences have led to warming of extreme daily minimum and maximum temperatures on the global scale.”

  Alltså inte OM det sker utan det har redan skett.

  Vad ”extreme daily minimum and maximum temperatures” har
  orsakat kan man läsa bl a här:
  http://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/comment.html?entrynum=1831

  ”Earth’s hottest year on record
  Unprecedented heat scorched the Earth’s surface in 2010, tying 2005 for the warmest year since accurate records began in the late 1800s. Temperatures in Earth’s lower atmosphere also tied for warmest year on record, according to independent satellite measurements. Earth’s 2010 record warmth was unusual because it occurred during the deepest solar energy minimum since satellite measurements of the sun began in the 1970s. Unofficially, nineteen nations (plus the the U.K.’s Ascension Island) set all-time extreme heat records in 2010. This includes Asia’s hottest reliably measured temperature of all-time, the remarkable 128.3°F (53.5°C) in Pakistan in May 2010. This measurement is also the hottest undisputed temperature anywhere on the planet except for in Death Valley, California (two hotter official records, at Al Azizia, Libya in 1922, and Tirat, Zvi Israel in 1942, have ample reasons to be disputed.) The countries that experienced all-time extreme highs in 2010 constituted over 20% of Earth’s land surface area
  .
  The Russian heat wave and drought: deadliest heat wave in human history
  A scorching heat wave struck Moscow in late June 2010, and steadily increased in intensity through July as the jet stream remained ”stuck” in an unusual loop that kept cool air and rain-bearing low pressure systems far north of the country. By July 14, the mercury hit 31°C (87°F) in Moscow, the first day of an incredible 33-day stretch with a maximum temperatures of 30°C (86°F) or higher. Moscow’s old extreme heat record, 37°C (99°F) in 1920, was equaled or exceeded five times in a two-week period from July 26 – August 6 2010, including an incredible 38.2°C (101°F) on July 29. Over a thousand Russians seeking to escape the heat drowned in swimming accidents, and thousands more died from the heat and from inhaling smoke and toxic fumes from massive wild fires. At least 55,000 people died due to the heat wave, making it the deadliest heat wave in human history.”

   
  The pace of extreme weather events has remained remarkably high during 2011, giving rise to the question–is the ”Global Weirding” of 2010 and 2011 the new normal? Has human-caused climate change destabilized the climate, bringing these extreme, unprecedented weather events? Any one of the extreme weather events of 2010 or 2011 could have occurred naturally sometime during the past 1,000 years. But it is highly improbable that the remarkable extreme weather events of 2010 and 2011 could have all happened in such a short period of time without some powerful climate-altering force at work.”

   

 106. Ingemar Nordin

  Thomas #104,

  Feed-in-tarrifs har redan ruinerat Spanien. Deras ”gröna” energipolitik kostar spanjorerna 200 miljarder om året. Med en ny regering så kommer detta med all sannolikhet att skrotas.

  Tyskland sätter ett tak på sina subventioner:

  http://www.bloomberg.com/news/2011-11-17/german-proposal-to-cut-solar-target-would-starve-industry.html#

  Samma i England:

  Alarmed at the escalating cost, the Government has now announced the Fit subsidies are to be cut by half – hence the bleats of complaint from everyone from Greenpeace and Friends of the Earth to solar panel installation companies and the CBI. But if solar power is as cheap and efficient as the environmental groups pretend it is, then it shouldn’t need any subsidy at all.

  http://www.yorkshirepost.co.uk/news/debate/columnists/bill_carmichael_more_mean_than_green_1_3981240

 107. Kurt Persson

  Kommentar borttagen

 108. Thomas

  Ingemar #106 den ekonomiska krisen i Europa kan säkert slå även mot investeringar i energisektorn, men Europa är inte längre hela världen. Kina inte bara tillverkar de flesta solceller utan de är också en allt större konsument och även andra nyindustrialiserade länder använder sig av alternativ energi. Den är som sagt mest attraktiv i områden där belastningstoppen för el inträffar varma dagar.
   
  Det finns ingen anledning att tro att solenergi på något sätt är död.

 109. Ingemar Nordin

  Guno #105,

  Jag citerade inte rapporten, utan konstaterade bara att OM det blir varmare så är det ganska självklart att max- och mintemperaturerna ökar.

  För övrigt är budskapet om att mintemperaturerna en positiv sak. Fler dör av kyla än av värme.

  Thomas #108,

  Det är möjligt att solceller kan vara lönande på vissa ställen och för vissa ändamål. Men om så är fallet så finns det ju ingen anledning att subventionera dem med skattemedel, eller hur?

 110. Christopher E

  Ingemar #109

  ”Men om så är fallet så finns det ju ingen anledning att subventionera dem med skattemedel, eller hur?”

  Bra du nämnde detta faktum. Så länge de är subventionerade kan vi räkna att ekonomiska kriser drar in på subventionerna.

  Subventioner leder dessutom allt som oftast till kriminalitet. När solceller och subventioner nu är på tapeten här är det läge att påminna om denna pinsamhet i Spanien…

  http://www.freerepublic.com/focus/f-bloggers/2494075/posts

 111. Gunbo

  Ingemar Nordin #109,

  ”Fler dör av kyla än av värme.”

  När och var dog 55.000 personer av kyla under en och samma köldknäpp?

  #99,

  ”Vad bör göras för att hålla dödligheten nere vid extrema väderhändelser? Att göra oss alla lika fattiga och sårbara som i Bangladesh och på Afrikas Horn genom att avindustrialisera? Eller genom att fortsätta att utnyttja billig energi från fossila bränslen?”

  Jag håller helt med om att en hög levnadsstandard och teknologisk utveckling är bästa sättet att gardera sig mot riskerna vid extrema väderhändelser. De är de fattiga både i u-länder och i-länder som är mest sårbara. I Storbritannien dog många fattiga äldre under förra vintern då de inte hade råd att värma upp sina hem. I Ryssland hade säkert mycket färre dött under värmeböljan 2010 om de haft tillgång till luftkonditionering. Just solceller för att driva AC är ju en perfekt lösning då det vanligen är soligt under värmeböljor.

 112. L

  Gunbo, det fordras enorma solcellspaneler för att driva AC…

 113. Christer Löfström

  Gunbo #111
  Ladda hem från nedanstående.
  http://www.worldenergyoutlook.org/development.asp

  ”Energy for all – Financing access for the poor”

 114. Thomas

  Ingemar #109, jag har aldrig varit någon vän att subventioner annat än för forskning, teknikutveckling och rena prototyper. Jag anser att koldioxidutsläpp bör beskattas ordentligt, men att staten skall göra så lite som möjligt för att detaljstyra vad som blir alternativen. Just nu är det f.ö. kinesiska staten som subventionerar solceller mest så det är en kostnad vi i Europa slipper.
   
  #110, termiska solkraftverk kan ge el även på natten. Dessa fungerar genom att hetta upp salter vars värme sedan driver turbiner och i alla fall vissa kraftverk ser till att ha så mycket värmereserver att de kan fortsätta under natten. Spanien har några sådana kraftverk, även om det naturligtvis kan förekomma bedrägerier också. Med tanke på hur pass dyrt det är att generera el med dieselgeneratorer är jag lite skeptisk till lönsamheten. I så fall är nog billigare att plocka ur ”smutsig” el ur kraftnätet på ett håll och mata tillbaka den som ”ren” i uttaget bredvid.

 115. ThomasJ

  Läs- o vetvärt om solar power:

  http://papundits.wordpress.com/2011/11/21/green-propaganda-concentrating-solar-power-provides-baseload-power/

  Mvh/TJ

 116. Gunbo

  L #112,

  ”..det fordras enorma solcellspaneler för att driva AC…”

  http://www.solarpanelsplus.com/solar-air-conditioning/

 117. Gunbo

  Christer Löfström #113,

  Tack för länken!

 118. L

  Gunbo, den typen av värme/kyla hade jag redan i slutet på 80-talet, men det bygger på solfångare, inte solceller…

 119. inge

  Apropå extrema väderhändelser vill jag minnas att jag läst att det under Lilla Istiden var vanligare med extrema stormar likt ”Gudrun” och ”Per”. Det vore logiskt med tanke på stora temperaturskillnader mellan Arktis och ekvatorområdet.

 120. Staffan D.

  Vi har ju extremväder nu!  Här är det 6,7º ute!  Den 21 november!  Det är mycket mycket varmare än de 6,0º — 0,7º högre, för att vara exakt — som är normaltemperaturen.  Så visst är krisen här!  Allt annat än kvicksilverlampor borde förbjudas omedelbart!   Vi behöver fler vindkraftverk!   Och så förstås skatt på CO2-utsläpp!

 121. Staffan D.

  Inspirationskälla:
  Kaarlo Pentti Linkola, född 7 december 1932 i Helsingfors, är en finländsk miljöaktivist, ornitolog och ekosof. Han har omväxlande betecknats som djupekolog och ”ekofascist”.
  – Linkola lever ett materiellt enkelt liv och arbetar som fiskare. Han anser att mänskligheten har förstört miljön och att en kraftig befolkningsminskning är önskvärd. Han är starkt kritisk till industrialismen och förespråkar en återgång till ett förindustriellt samhälle. Han förespråkar ett totalitärt samhälle styrt av en liten elit där huvuddelen av befolkningen har en levnadsstandard motsvarande medeltidens, där konsumtionen är strikt begränsad till förnybara resurser och där ”undermåliga” människor ej tillåts skaffa barn.
  – Han uppmärksammades i samband med skottdramat på Jokelaskolan, eftersom gärningsmannen Pekka-Eric Auvinen uppgavs ha hämtat inspiration från Linkolas åsikter.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Pentti_Linkola

 122. Gunbo

  L #120

  Ok, jag blandade ihop solceller med solpaneler. Men energikällan är ju densamma och funkar det att kyla en bostad med hjälp av solpaneler så är det väl bra. Önskar jag haft en sådan de senaste somrarna. I fjol somras hade vi två veckor med temperaturer mellan 27 och 35 C. I somras hade vi många dagar med temp. kring 30.

 123. Lars Jonsson

  Kanske vi kan lägga till ännu ett extremväder till listan. Alaska har haft en extremt kall period med temperaturer ner mot -50°C och Fairbanks hade rekord för november med -40°C, rekordet slaget med en grad.
  Undrar om det beror på den globala uppvärmningen?

 124. Pingback

  […] Mer om forskningssituationen om extremväder t.ex. här och här. […]