Klimarealistene erbjuder kvalitetssäkring av läroböcker

Utveckling, miljö och klimat har fått allt större plats både i media och i skolans värld. Det är naturligtvis alldeles utmärkt, naturvetenskap och teknik hör idag till allmänbildningen. Men, när barn i 10-årsåldern, på föräldramöten, sjunger om farliga föroreningar från CO2 och eleverna lämnar skolan för att demonstrera mot klimatet undrar fler och fler, VAD förmedlar skolan om utveckling, miljö och klimat? Rostfria kunskaper eller information, som ger underlag till skolstrejk och demonstrationer? Klimarealistenes skolgrupp i Norge tog tag i frågan och genomförde en omfattande undersökning för att få klarhet.

En biolog, en fysiker, en geolog, en pedagog med naturvetenskaplig inriktning samt en samordnare gick igenom aktuella läroböcker för i huvudsak gymnasieskolan. De granskade och dokumenterade bok för bok. Arbetet blev tidskrävande, men de insåg att deras resultat skulle kunna ge underlag till den konstruktiva kritik av läroböckerna, som förlagen inte hade klarat av och som myndigheterna inte visade någon vilja att stå för. Förutom den dokumenterade granskningen bjöd de dessutom på en bilaga med grundläggande kunskaper kring det stoff som kritiserats. Som en extra slutkläm granskade och kommenterade de även ett opinionsinlägg i Aftenposten från en grupp kulturpersonligheter och akademiker. Allt detta arbete var frivilligt och oavlönat. Den 110 sidor tjocka rapporten heter:

Grove feil og utelatelser i laerebøkenes klima- og miljøstoff

Faglig kritikk av klima- og miljøstoffet i laerebøker for ungdoms- og vidaregående skole.

Skolgruppen skriver att om samhället hävdar att miljö- och klimatfrågan är vår tids största fråga och om det dessutom anses föreligga en miljö- och klimatkris måste grundläggande fakta förmedlas på ett korrekt och balanserat sätt. Informationen måste spegla verkligheten och ge möjlighet för var och en att efter kritisk bearbetning kunna tillägna sig en egen uppfattning.

Granskningen visar dock att både kunskapsstoffet och åsikterna i samtliga läroböcker är starkt påverkade av miljöorganisationer. Såväl tolkningar som begrepp och analyser från dessa organisationer används oupphörligt. Skolgruppen påpekar att miljöorganisationerna är intresseorganisationer, ofta med begränsade faktabaserade insikter och har en tradition av att aldrig beskriva positiva utvecklingstendenser. Deras fokus och analyser riktas mot allt som är galet. Det är det de lever av.

Klimarealistena hoppas nu att förlagen vill använda deras rapport som underlag för en långt bättre kvalitetssäkring av läroböckerna än vad som nu står till buds.

När det gäller bärkraftig utveckling är helhetsförståelsen avgörande och den handlar först och främst om kopplingen mellan fattigdom och miljöproblem. Nord-syd perspektivet är här centralt, men det nämns inte av författarna, de tycks inte ha förstått vad Brundtlandkommissionen handlade om. I det sammanhanget saknas diskussion om de fossila bränslenas för och nackdelar. Hur många elever får till exempel underlag till att fundera över i vilken utsträckning utvecklingen av vår moderna civilisation vilar på dessa energikällor och hur många miljoner och till och med miljarder individer, som lyfts upp ur fattigdom tack vare de fossila bränslena? Och, medan dessa bränslen demoniseras, saknas diskussion om de förnybara energikällornas miljöbetänkligheter.

Läroböckerna ger inte någon förståelse för att de flesta utvecklingsparametrarna, även när det gäller miljöproblem, är positiva. Böckerna tecknar helt enkelt en felaktig bild av världen.

902844-17443174-thumbnail

När det gäller utvecklingen av klimatet är klimathistoria nyckeln till förståelse. De skriver att allt som vi har sett av klimat, väder och oväder har människorna upplevt tidigare.

Flera läroböcker ger en introduktion till den vetenskapliga metoden med hypoteser, experiment, observationer och falsifiering. Men, den tillämpas överhuvudtaget inte när det gäller miljö, klimat och utveckling.

Utan klimathistorik är det omöjligt att diskutera eller ta ställning till viktiga och högst relevanta frågor, som till exempel:

Är berättelsen om en människoskapad klimatförändring en obekräftad hypotes eller välgrundad teori?

Kan teorin eller hypotesen om den människoskapade klimatförändringen bekräftas eller avkreftes/dementeras genom att temperaturen föll från 1950 till 1975 medan atmosfärens CO2-halt ökade och att både temperaturen och CO2-halten har ökat endast från 1975 till 1998?

Det är viktiga frågor som inte kan ställas och diskuteras utifrån de genomgångna texterna. Flera av böckerna har dessutom grovt missvisande grafer, som ska visa temperaturavvikelser över olika perioder.

Sammanfattning. Läroböckernas beskrivning av miljö, klimat och utveckling speglar inte verkligheten. Texterna ger inte tillräcklig grund för elevernas egna reflektioner, trots att läroplanen kräver detta. Miljöproblem speglas inte ur ett vetenskapligt perspektiv, lärostoffet är politiserat, ideologi och föreställningsvärld är hämtade från miljörörelsen och nödvändigt referensmaterial saknas i dessa frågor.

Sista avsnittet i bilagan, skulle kunna få rubriken Till alla Gretor. Det avsnittet utgör kommentarer till ett inlägg i Aftenposten där 25 kulturpersonligheter och akademiker gav stöd till klimatstrejkande elever. Påståenden i artikeln skrivs med fetstil, medan kommentarerna från Morten Jødal (Miljømytene – står vi framfor verdens undergang?) med stöd av ytterliga tjugo fackkunniga skrivs i normal stil.

Kommentarerna är kraftigt förkortade:

Mänskligheten står inför problem utan motstycke i historien.

Nej. Det föreligger inte några dokumenterade fysikaliska, kemiska eller biologiska bevis eller experiment som underbygger detta. Inte heller klimathistorik.

Vetenskapen är otvetydig, vi är inne i en sjätte massutrotning och kommer att drabbas av katastrofer om vi inte handlar snabbt och resolut.

Nej. Påstående om en biologisk massutrotning stöds inte av dem, som registrerar artutrotning det vill säga Internationella Naturvårdsunion, IUCN.

Biologisk mångfald utraderas världen över. Haven förgiftas, försuras och stiger.

Nej. Havens pH varierar naturligt och är större än vad någon mänsklig påverkan kan åstadkomma, havens buffertkapacitet är närmast oändlig. Den globala havsnivåhöjningen tycks vara stabil och visar inga tecken på acceleration. Föroreningarna minskar i större delen av världen.

Översvämning och ökenspridning kommer att göra enorma landområden obeboeliga och orsaka massemigration.

Det finns inga tecken på fler översvämningar globalt och klotet har blivit 14 % grönare under de senaste 30 åren. Modern ökenspridning är en myt. Människor flyr krig och vanstyre.

Klimatsammanbrottet har börjat. Det kommer att bli fler skogsbränder, oförutsägbara extremstormar, ökad hungersnöd och torka.

Nej. Det finns inga mätbara parametrar för något klimatsammanbrott. Det mesta vi registrerar av variationer är uttryck för naturliga förändringar. Ingenting i naturen är stabilt – och det är det vi observerar.

Ekosystemen kommer att kollapsa och tillgången på mat och färskvatten kommer att minska. Domedagspåståenden! Empiriska kunskaper pekar i motsatt riktning.  

Gruppens slutkommentar till artikeln i Aftenposten: Påståendena i uppropet blundar för den roll de fossila bränslena spelat för att ta världens befolkning upp ur slit, svält och fattigdom. Historien visar att om det är något, som har en stark moralisk röst är det våra fossila energikällor. Utvecklingsländerna vill föra en politik, som sörjer för att svälten, fattigdomen, slitet och orättfärdigheterna reduceras. De vill därför fortsätta att använda olja, kol och gas. Det är realpolitikens verklighet. De 25 ”kulturpersonligheterna” bakom inlägget i Aftenposten visar i sina skrämmande framtidsutsikter en ekokrati överordnad folkvalda organisationer. Dit vill vi inte!

¤¤¤

Den här rapporten är unik och imponerande. Skolgruppen har lagt ner ett enormt arbete för att göra det granskningsjobb, som borde vara samhällets och läromedelsförlagens ansvar. Rapporten är inte bara unik, den är oerhört viktig eftersom den kan hjälpa läromedelsförfattare och andra skribenter, till exempel medias reportrar, att både få och ge en mer nyanserad bild av miljö-, klimat- och utvecklingsfrågor. Det kan i förlängningen både hjälpa vilseledda elever att komma över sin ångest över framtiden och vägleda politikerna att fatta väl underbyggda beslut.

sol

Granskningen visar att läroböckerna i Norge innehåller allvarliga fel och brister kring utveckling, miljö och klimat. Att tro att en sådan granskning här i Sverige skulle ge likartat resultat, det vore nog ärekränkande. Men, tänk jag tror det!

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Skamligt att lura i våra barn och ungdomar sådana här lögner. I och med Greta och att detta fenomen är utbrett i Sverige kan vi förstås räkna med att läroböckerna är lika usla i Sverige.
  Det kan ju tänkas att en liknande granskning i Sverige är lätt att göra ifall man använder samma läroböcker.

 2. latoba

  Ann. Tack för denna intressanta genomgång av vad som har gjorts i Norge. Vem eller vilka kan och orkar göra samma med svenska läromedel som norrmännen har gjort med sina? Vore mycket angeläget. Kan Sverige åka snålskjuts på deras metodik och arbetssätt?

 3. Bim

  Ann- Du är väldigt rätt ute genom detta inlägg. Detta är nog den viktigaste frågan vi kan ta upp här när det gäller protester mot klimatgalenskapen.
  Att skolan inte lär våra barn korrekt information om den fråga våra politiker och regering anser vara vår tids största utmaning är ju kriminellt.
  Skall skolbarn utbildas till propagandainstrument för miljörörelserna. Barn har rätt att bli korrekt informerade om verkligheten.
  Tack Ann, väldigt viktigt inlägg.

 4. Ingemar Nordin

  Fantastiskt bra att du tar upp detta Ann L-H! Norrmännen som gjort denna granskning av skolböcker har gjort ett fantastiskt arbete är värda all respekt.

  Det var länge sedan jag tittade på hur våra egna skolböcker på området ser ut men jag kan inte tänka mig att de skulle vara mer sanningsenliga utan förvillelserna och myterna står väl som spön i backen.

  En viktig sak är ju också hur man når ut till skolorna men en dylik granskning i Sverige? Gröna organisationer, särskilt Världsnaturfonden fullkomligt vräker ut gratis läromedel till skolorna. både till elever https://www.wwf.se/utbildning/elev/ och lärare https://www.wwf.se/utbildning/ , https://www.wwf.se/utbildning/larare/ . Det här är enorm industri som står helt utan någon saklig granskning. Hur tränger Klimarealisternes skolgrupp igenom detta?

 5. Göran J

  Tack Ann för detta mycket viktiga inlägg.
  Det man lär sig som barn är det man har med sig hela livet.
  Det är mycket svårt att senare i livet ändra den känslomässiga fakta man får lära sig som barn. Vilket i de flesta fall är av godo t.ex. ärlighet, omsorg, tillit, respekt.
  Den ”känslomässiga fakta” som Gretorna förmedlar är katastrof för det uppväxande släktet.

  En sak som slagit mig är hur de olika svenska TV kanalerna med sina serier om mord i olika former fullkomligt överöser oss. Utbudet på våldsamma TV serier är enormt. Från GW:s strudier i brott till den våldsammaste Actionthriller med blod stänkande över TV rutan.
  Den som vill kan sitta hela sin TV kväll och titta på mordgåtor. Dessutom alla dessa verkliga brott, skjutningar, sprängningar, och demonstrationer från extrema grupper som extension rebellion som via nyhetssändningar når även vårt uppväxande släkte.

 6. Lasse

  Tack Ann
  Denna och det inlägg från Bryssel i fredags om viljan att alltid koppla ihop enskilda händelser till klimatet som vi är skuld till visar hur vi förleds tro på att ödet ligger i våra händer. Vi behöver inte anpassa oss till naturliga väderhändelser, vi behöver bara förändra hela världens fossilförbrukning.

 7. Ann lh

  Ulf, latoba, Bim, Ingemar, Göran J och Lasse! Tack alla för era kommentarer.
  Klimatfrågan blir bara större och större. När det ”bara” gällde miljörörelsens hot fanns det motparter som kunde och fick väcka debatt. De olika frågorna fick aldrig sådant genomslag att det hotade hela samhällskroppen. Länge fanns det till och med ett naturvårdsverk med vett och sans.
  Klimathotsfrågan är annorlunda, den startade med en att i stort sett hela världens toppolitiker skrev under den förrädiska klimatkonventionen. I-ländernas ledare förstod nog inte vad de skrev under medan den mäktiga G77-gruppen visste att de kunde förvänta sig hjälp av olika slag. allt i klimatets namn.
  Sakta med säkert har UNFCCCs ledning i COP-möte efter COP-möte fått ländernas delegater, miljöministrar och likartade, att över våra huvuden komma överens om det ena steget efter det andra för att underminera både suveräna stater och klimatvetenskap.
  Nu sitter vi med klimatlagar som är viktigare än verkligheten, en till synes enig klimatopinion och till och med förskolebarn blir inskolade i den rätta klimattron.
  Utan att ha något genomtänkt förslag kommer ständigt tanken på samarbete med klimatrealisterna i Norden och Clintel upp …. Morten J. med flera har ju redan någon slags grund att starta med.
  Ingemar?

 8. Benny Wiktorsson

  Det är bara verkligheten som kan hejda klimathysterin det är så avslappnande och skönt att titta på skidtävlingar både alpint, längd och skidskytte. Från Alperna, Nordamerika eller Skandinavien har det varit bra med natursnö de senaste åren, väldigt lite hysteri om försvinnande glaciärer och dåliga snöförhållande, även om det smygs in en antydan vid minsta lilla töväder. Vi får hoppas att de populära vintersporterna kommer att öppna ögonen på folk att den skenande uppvärmningen inte existerar. Det kanske är räddningen för våra skolor och lärosäten, när kursliteraturerna blir mer och mer manipulerade, men det är brottom lögner blir med tiden mer och mer sanning, svårare att återställa ju längre tiden går. Håll tummarna att snön fortsätter falla

 9. Thorleif

  Kina och väst ”byter plats”. Kulturrevolutionen är död! Leve kulturrevolutionen!

  Betänk att allt det vi registrerar sker utan att folk i allmänhet protesterar. När får vi livesändningar via högtalare på allmän plats? Bildligt sett har många av oss det redan via Svt/Sr t.ex.

  Klimatalarmismen handlar givetvis oxå om att både befästa och återta makten. Inte bara ideologi alltså.

 10. Peter F

  #7 Ann lh

  ”Nu sitter vi med klimatlagar som är viktigare än verkligheten, en till synes enig klimatopinion och till och med förskolebarn blir inskolade i den rätta klimattron.”

  Min dotter arbetar på en förskola. När de fick klimathotsmateriel via kommunen sade de bestämt nej. Motiveringen var att de inte ville skrämma upp barnen. Hoppet är att det fortfarande finns tänkande människor i våra skolor.

 11. Thorleif

  Läste dagens inlägg hos L Bern om biomassa. Det bekräftade det jag redan ifrågasatt sedan jag fick höra om vår satsning. Om ett träd tar upp CO2 under ca 70-90 år innan avverkning (beroende på bonitet) för att sedan avverkas kommer numera flera länder använda inte bara restdelar utan ochså hela träd som insatsvara i nyinvesterade biomassa-verk. Då man genom förbränningen släpper ut all ansamlad koldioxid i råvaran kan det rimligtvis inte föreligga, som t.ex EU hävdar, koldioxidneutralitet eftersom vi bara har ca 10 år på oss att ställa om. Trä har dessutom ca hälften så bra energivärde jmf med kol men ger betydligt högre utsläpp av CO2. Varför får pappersindustrin carte blanche av miljörörelsen t.ex. Rockström verkar här nöja sig med att önska längre avverkningstider. Vi importerar dessutom massa-timmer.

  Kan tänka mig att de privata leverantörerna av läroböcker givetvis kommer att inpränta biomassans positiva bidrag i klimatomställningen till våra stackars studenter.

  https://anthropocene.live/2019/11/23/vilar-den-svenska-klimatpolitiken-pa-en-medveten-felrakning/

  Någon annan som kan utveckla mitt ev feltänk här?

 12. Benny Wiktorsson

  Det har ju fallit en hel del snö i Mellanöstern de senaste veckorna i Iran inte långt från Persiska viken samt theherans flygplats med närmare en halvmeter snö. Pratat med en invandrare som bott i theherans i 22 år han sa att det snöat kanske 4-5ggr under den tiden och bara lite lätta flingor. Kanske Förenade Arabemiraten i Samarbete med Iran kan söka vinter OS nästa gång. Med tanke på hur lång historia och gammal litteratur det finns från Persien där man kan hitta historiabeskrivningar som visar hur klimatet förändrats naturligt under årtusenden istället för att ett antal hypikondrikter med egna teorier skall styra vad som står i skollitteraturen. Men som sagt det är verkligheten som kommer sätta stopp för hysterin, tyvärr är det bara en nedkylning som kan rädda oss, det ser ju hoppfullt ut.

 13. Björn

  Det har tydligen gått så långt att vi måste skydda de uppväxande mot desinformation och propaganda. Denna propaganda hoppar inte in av sig självt i läroböckerna. Frågor måste kunna ställas till skolboksredaktörerna om det finns påtryckningar om införande av desinformation, eller på vilket sätt felaktigheterna hamnar i böckerna. Felaktigheterna leder automatiskt till tankebegränsningar eller begränsningar i tankeförmågans uttryck. Samtidigt sker en infantilisering i klimatfrågan, när utfall i tänkande motverkas genom kränkningar och andra uttryck som hämmar ett naturligt tankeresultat.

 14. Ingemar Nordin

  Ann L-H #7

  Det vore ju en mycket bra sak om vi kunde göra något motsvarande i Sverige. En liten arbetsgrupp som plöjer igenom böckerna. Jag är rätt säker på att föreningen kan bidra med några tusenlappar för att finansiera inköp av skolböcker.

 15. Göran J

  Det är inte bara skolor som försöker att påverka våra barn.
  Jag har haft en dialog med Vattenfall angående deras reklamfilmer på TV som heter ”Worries of Children and Teenagers in Sweden”
  Vattenfall hänvisar i sin reklam till att citat: ”Det problem som engagerar barnen mest idag är klimatet. Det är en enorm utmaning och i Vattenfall arbetar vi för att göra en skillnad, som att hjälpa människor att producera sin egen el från hållbara energikällor. Vårt mål är att möjliggöra fossilfritt boende inom en generation.”
  På vattenfall hänvisar man till en undersökning av barn i Sverige där man inriktat sig på att få de ”rätta svaren”.
  Nedan kan du ladda ner hela enkäten som jag efter en hel del mejlande fick tillgång till.

  ** Borttagen farlig? länk /Moderator **

  Det är helt uppenbart för mig att detta skulle lätt kunna klassificeras som otillåten påverkan. Det är häpnadsväckande att ett statligt energibolag har sjunkit så lågt i sitt agerande mot våra barn.

  Läs igenom följande PDF fil och förvånas.

 16. Rolf Mellberg

  Sorry om detta är OT men Mikael Karlsson ska ju på turne och han omnämns i denna fullständigt totalitariskiska text:
  https://www.extrakt.se/i-huvudet-pa-en-klimatfornekare/
  Kan detta vändas mot honom?

 17. Ann lh

  # 13 Björn, eventuella påtryckningar! En mycket bra fråga!

 18. Ann lh

  # 16 Rolf Mellberg, godkänt eftersom det handlar om propaganda från centralt håll.
  Intressant! Den Mikael Karlsson, som figurerar här är nog densamme som i egenskap av ledamot i skogsstyrelsen yttrade sig om eventuellt nya direktiv från Skogsstyrelsens ledning. Eller missuppfattade jag det hela?

 19. Ann lh

  # 15 Göran J, tack! Ska kika närmare på enkäten från Vattenfall!

 20. Ann lh

  # 9 och 11 Thorleif, du testar verkligen gränserna.

 21. Thorleif

  @15 Göran J

  Som det ser ut av de detaljerade frågeformulären är Frågorna, dvs svars-alternativen färdiga eftersom de ska kryssa i på t.ex en 5-gradig skala. 58% alltså rädda för klimathotet som kallas för en s.k abstrakt rädsla!
  Eller har jag fattat något fel? Finns motsvarande undersökning utan färdiga svar som ger samma resultat månne?

  Barn av idag kan knappast ha missat det s.k ”klimathotet” eftersom även reklamtv klimathetsar. Npgon som har små barn som kan berätta om hur det ser ut i barnprogrammen på tv?

 22. Thorleif

  @20 Ann lh

  Vilka gränser syftar du på Ann? Annars känns det som viktigt att förflytta gränserna då motparten länge gjort detsamma åt motsatt håll. Att använda språkliga liknelser genom viss överdrift är att förstora en pågående process i landet för att lättare få folk att tänka större. En process som pågått länge men som accelererat. Självklart tror jag inte på en kinesisk utveckling men som skeende blir jämförelsen intressant.

 23. tolou

  Göran #15

  Varning! Den där hemsidan försöker få access till Android och ladda ner ett program Download.apk på telefonen!

  Klicka inte OK på nånting!

 24. Lasse

  #16 Rolf Mellberg
  Ser att de kommentarer som artikeln gav upphov till innehåller en den namn som är välkända här.
  Mikael Karlsson och FORMAS nämns och klimatförnekelse.
  Arktis -en utställning som Formas jobbat med i tre år och nu finns på Nordiska museet är ett exempel på hur de jobbar. En utställning med klimatfrågan i fokus. Många problem radades upp och skolbarnen som besökte den fick svara på frågor som texterna gav svar på.
  Pedagogiskt avslutades utställningen med en monter där man fick ställa ut löften för att rädda klimatet.
  Vad vill du göra för att den utveckling vi beskrivit skall hejdas?

  Dock ställdes aldrig frågan om hur vi skall kunna återskapa den bosättning som tvingades bort från Grönland på 1400 talet.
  Det kallar jag klimatförnekelse!

 25. Ann lh

  # 22 Thorleif, tråden handlar om indoktrinering i läroböcker.

 26. Thorleif

  @23 tolou

  Virustotal gav noll utslag på både filen och domänen. Givetvis finns det filer som kan ha filer kopplade till sig varvid frågan som uppstår handlar om vem som laddat upp filen till minfil. Kanske Göran vet mer. Själv använder jag ett flertal andra skydd för att motverka sådana risker.

 27. Thorleif

  @25 Ann lh

  Ok Ann, misstänkte det eftersom jag bara tangerade ämnet i ytterkanten men det är jag inte ensam om. Jag får försöka bättra mig och istället se vad övriga kommentatorer tillför.

  Annars tycker jag att biomassans status som sådan hör hemma under ämnet. Men du bestämmer!

 28. Thorleif

  Vet inte vad ni minns men jag är rätt säker på att dåvarande skolverket på 60- t.o.m 80-tal hade ansvar för vad som gällde ifråga om läromedel. Idag ser det tydligen helt annorlunda ut där man verkar efterfråga mer kontroll från lärarsidan!

  https://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel

  Har vi ngn lärare på besök här?

 29. Göran J

  Thorleif #21

  Den pdf fil som ligger i länken är resultatet av undersökning. Hur exakt själva frågeformuläret såg ut vet jag inte men det är tydligen så att en vuxen person (förälder) fått enkäten och ”hjälpt” sitt barn att svara. Skall kolla om jag i min mejl har mera info om själva tillvägagångssättet för enkäten.

 30. Ann lh

  # 28 Thorleif, tack för den länken. Den är oerhört intressant och jag kommenterar den lite senare i kväll.

 31. Thorleif

  @29 Göran J

  Såvitt jag tolkar frågorna (resultatet) handlar det i flera fall om svarsalternativ enl 5 gradig skala (typ stämmer helt till inte alls). Den typen av svar brukar handla om att de är kopplade till olika påståenden eller färdiga alternativ som t.ex vad är du mest rädd för…….. a) klimatförändring, b) mobbing i skolan c) osv.
  Att eleverna ska svara med egna alternativ och sedan gradera dem t.ex 5-gradigt är förvisso en möjlighet. Så borde det kanske vara? Jag tyckte inte jag fann förutsättningarna uppenbara! I vart fall inte i inledningen av pdf-presentationen (som brukligt är vid undersökningar). Den kanske är lösryckt ur en större sammanställning?

 32. Thorleif

  @23 tolou

  Ang download.apk

  Minfil är i likhet med dropbox m.fl en site för uppladdning och nedladdning av filer. För att du skall kunna ladda hem filer måste du ha en download-manager tillgänglig. De flesta webbläsare har detta inbyggt men om denna på något sätt är blockerad vid din begäran om filnedladdning kan siten istället t.ex först ladda ner en liten downloader i t.ex din cache så att filen kan skickas ner till dig. Download.apk är sannolikt en sådan manager som efter utfört uppdrag försvinner ur din enhet. Gå in på minfil och läs om villkoren!

  F.ö. vimlar det av downloaders på google play för android om du nu skulle vilja ha särskilda finesser etc

 33. Ingemar Nordin

  Thorleif #32,

  Nej, det här är ingen oskyldig länk. Ann L-H gör helt rätt som raderar den. Jag råkade trycka på en ”accept” (men avslutade när de bad om fler medgivanden). Sedan började de skicka mig diverse reklam av tvivelaktigt ursprung närsom. Jag försöker stoppa strömmen.

  Så, se upp! Vi vill inte ha den här typen av länkar i kommentarsfältet hädanefter!

 34. Ann lh

  # 33 Ingemar och alla andra, det var Per W.som tog bort länken, vilket han ska ha stort tack för.
  /Ann

 35. Göran J

  Ber om ursäkt om min länk ställde till bekymmer. Kommer inte att använda den mera.

  Ingemar kan jag mejla dig PDF:n med Vattenfalls resultatfil kan du lägga in den?

 36. Mycket bra Ann!
  Det här oroar mig rätt rejält och har gjort så under en lång tid. Barnen verkar indoktrineras redan i förskoleåldern. Det är obligatoriskt att läsa miljövetenskap i universitetets program och de lär sig att jorden är på väg att gå under tydligen. De hanterar det hela genom att inte ifrågasätta utan bara svara ”rätt” så att de blir godkända. De förstår instinktivt att de inte få all information men de är under hård press vad gäller tempo så det kör på godkänt ändå. De har inte tid med annat.

 37. sibbe

  Tja, allt är relativt…
  Bra,Ann du har här en bra grej, men hjälper det? Klimatkatastrofen finns i huvudena av en stor del personer som bor norr om Alperna och norr om Rio Grande. Klart att de vill indoktrinera sina barn i samma tro, varvid jungfru Greta kommer i bilden. Klimatkyrkan krossar alla gränser. Man har en Vatikan = IPCC som visar vägen till härligheten. Dess Summary for … plockar fram fakta som inte är fakta. Skiljer sig inte från den katolska kyrkans dogmer. Ve er, som inte följer herrens – klimatets – påbud. Då går det illa.
  Med skadeglädje ser jag, att klimatkyrkans kinesiska vänner absolut inte tror ett ord på CO2 hysterin. De bygger allt på kol, kol, kol. KOL…
  Och våra medier norr om Alperna applåderar extatiskt. Och försöker indoktrinera i sin dummhet.
  Glädjebudskapet just nu i våra medier är att Bloomberg ställer upp mot Trump.
  Frågan är förstås om han är klimatroende? Han är i alla fall en vän av law and order. Skulle vara bra statsminister i Sverige… Lägger han ner fracking- olja-gas? Knappast. Går han med i Madriduppgörelsen? Kanske. Men borrningen i Alaska fortsätter… Skillnad mot Trump? No Tvitter?
  -Och nu såg jag att det finns ytterligare ett klimatord: KLIMATREN. När är man då klimatren?
  Allt är relativt…

 38. Rolf Mellberg

  #18 Ann LH
  #24 Lasse

  Denne Mikael Karlsson är den som var ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen i 12 år. Jo jag såg på wikipeida att han även varit aktiv i styrelsen för Skogsstyrelsen,se även nedan.

  Sen är han AGRONOM, ha ha ha…

  Johan Montelius skrev om honom här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/10/06/kth-ute-och-turnerar/

  Hur går det med turnen?

  Här kan man nog få rättså bra bild av det budskap som turnen kommer att sprida:
  https://www.expressen.se/tv/klimat/kth-docenten-problemen-kommer-oka/

  Hmmm…. ämne för ny blogpost?

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikael_Karlsson_(milj%C3%B6forskare)

 39. Thorleif

  @33 Ingemar Nordin

  Rimligt att inte använda/tillåta fildelnings-tjänster på bloggar om man inte själv som blogg-ägare laddat upp filen som ren och att man är trovärdig för sina läsare, dvs har säkerhetsrutiner. Givetvis måste man som nedladdare först testa att både fil och domän/url är ok. Att ladda hem en fil via en färdig länk kräver ej inloggning om det inte bestämts av ”ägaren”. Bara vid uppladdning. Det beror alltså på hur fildelningen ska användas. Antar att ni inte heller tillåter t.ex dropbox då som har bättre cred.

 40. Jan

  Ett stort problem är att miljöorganisationer som exempelvis Svenska Naturskyddsföreningen och WWF betraktas som oberoende expertorganisationer utan politiska och ekonomiska intressen eller bindningar. De får då sprida sitt budskap och material utan granskning eller ifrågasättande. Företrädarna för organisationerna har privilegiet då de framträda i massmedia att i regel slippa konfronteras med kritiska frågor från journalisterna eller möta motdebattörer som kan ifrågasätta eller nyansera budskapet.

 41. Göran J

  Ingemar, Thorleif, Ann, tolou med flera.

  Självklart testade jag nedladdnings av filen i både telefon och dator men kunde inte finna de problem riskas här på sidan.

  Här kommer filerna igen från min egen domän.
  Frågeformuläret som inte tidigare redovisats:
  garanterat fria från inblandning.

  http://www.soltek.se/energi/Frageformular.pdf
  De gula markeringarna i frågeformuläret är med i det original som jag fick från Vattenfall

  Och här finns resultatet:
  http://www.soltek.se/energi/Kids-Worries-in-Sweden-Full-report.pdf

 42. Thorleif

  @41 Göran J

  Tack för dokumenten.

  De problem som redovisats sammanhänger såvitt jag förstod med att en inloggning och kontoskapande på siten minfil orsakade en massa reklamutskick etc. Jag noterade att villkoren m.m för användning var synnerligen knapphändiga vilket talar för ev. svag säkerhetsprofil. Minfil är väl en svensk version av Myfile.
  Download.apk är nog deras egen file-manager som ev skickas till varje ny kontoinnehavare. En apk vars funktioner kan vara suspekta förstås

 43. Thorleif

  @41 Göran J

  Ang din förnämliga site. Skaffa SSL cert för kryptering av din hemsida (https). Idag finns det många som ej helst besöker okrypterade siter. Fast du har väl en fast kundkrets världen över antar jag. Inga som klagar?

 44. Thorleif

  Göran J

  Ang Vattenfall-enkäten

  Är det alltså så att Vattenfallls hemska reklam i tv om barnens oro för klimatet kommer från denna undersökning? Isf är det en skandal då den knappast uppfyller kraven på vetenskaplig nivå. Man kan tro att det är barnen själva som gjort den och inte svenska skattebetalare som betalat för detta ”tyska konsultjobb?”.

  Undrar om Obama hade fått vara med? Vad vet barnen om Trump och Paris-avtalet?
  Var är Kinas ledare? ☺
  Etc, etc……..

  En myndighet som bedriver ren aktivism. Axel Oxenstierna hade avskedat cheferna omedelbart!

 45. Göran J

  Thorleif #44

  Ja det är den här undersökningen som dom visade på när jag skrev till dom och frågade om deras reklam i TV.
  De barn som ser den här reklamen har inte en ärlig chans att förstå att Vattenfall hittat på hela historien om att alla barn i Sverige har klimatet som största ångestgeneratorn.

 46. Daniel Wiklund

  Läser på Text-tv om ännu ett klimatlarm. Nu ligger vi risigt till. Höga nivåer av växthusgaser. Då är det nog bara för sjukvården/sjukhusen att planera för en stor ökning av klimatrelaterade sjukdomar. Synd då att flera stora sjukhus varslar om uppsägningar av personal. Och att 18 av 20 regioner har dålig ekonomi. Då kommer ju klimatmötet i Spanien lägligt. 30000 delegater kommer säkert att fatta beslut som gör att planeten räddas från undergång. Man kan ju tycka att pengarna (skattemedel) som detta evenemang kostar kunde satsas på tex sjukvård.

 47. Håkan Bergman

  Jag blir så frustrerad, är det färre eller mindre plastpåsar som ska rädda planeten?

 48. Ann lh

  # 47 Du är inte ensam!

 49. Göran B

  I vår familj har vi aldrig använt så många plastpåsar som vi gør idag.
  Dessutom får vi dom gratis från kommunens sophämtning.