Ytterligare Vietnamproblem för SVT

Det är med stor tillfredsställelse jag introducerar ännu en gästskribent på TCS. Sigvard Eriksson är ingenjör i medicinteknik. Under 20 år har han varit VD för Medilab Kliniska Laboratorier i Täby.   Bl a med hjälp TCS har han emellertid förkovrat sig på inom klimatområdet, och liksom många av oss bekymrat sig för den framtoning klimatfrågan fått i media och politik. Det ensidiga korrespondentprogram från Vietnam, som redan kommenterats här på TCS, upprörde Sigvard. Han har därför  i dagarna sänt ett brev till SVT-chefen Eva Hamilton, som vi här återger i sin helhet.

Ett gästinlägg av Sigvard Eriksson

VD Eva Hamilton
Sveriges Television
105 10 Stockholm
Om SVT`s rapportering i klimathotsfrågan
Den 7 maj sände SVT programmet Korrespondenterna med ett reportage från Vietnam. Jag    påstår att reportaget var undermåligt i sin avsaknad av kritisk analys av orsakerna till de förhållanden som skildrades.
Jag skriver till Dig i Din egenskap av högsta chef för SVT i ren förtvivlan över den bristande objektivitet och det tendentiösa sätt som SVT gång på gång visar i frågan om det s k klimathotet. Vietnamreportaget blev droppen som för mig fick ”bägaren att rinna över”.
I Vietnamreportaget ställdes inte en enda fråga om alternativa förklaringar till den förlust av land som var kärnan i skildringen. Erika Bjärström lade helt enkelt fast att en ökning av jordens medeltemperatur med 0,8 grader under 1900-talet lett till att havets nivå stigit och lagt den förlorade arealen under sig. Dessutom kopplar hon, som vore det självklart, detta till en klimatförändring som skulle vara förorsakad av oss människor, d v s den s k antropogena uppvärmningen, AGW. Bjärström upphöjer sig därmed till expert i klimatvetenskap och spär på den skrämselpropaganda som dessvärre präglar de flesta av både SVT`s och andra massmedias reportage i klimathotsfrågan. Det hade varit på sin plats att låta någon eller några forskare från relevanta ämnesområden kommentera sakfrågorna. Det är troligt att vi då hade fått höra om alternativa orsakssamband som t ex att ett stort grundvattenuttag  kan tänkas ge upphov till en landsänkning som lätt förväxlas med en höjning av havsnivån. Eller att tektoniska rörelser gör att landet sjunker. Ytterligare en tänkbar hypotes är att den naturliga slamtransporten till floddeltalandet rubbats p g a dammbyggen uppströms. I reportaget förekom inte en enda kritisk frågeställning, enbart overifierade amatörmässiga påståenden.
Det är svårt att tänka sig att Bjärström skulle vara ovetande om att forskningsläget i klimathotsfrågan är allt annat än  klart. Det är därför närmast oursäktligt att hon utformar sitt reportage så onyanserat.
Jag tar Vietnamreportaget som ett aktuellt exempel på SVT´s nonchalanta förhållningssätt till  vetenskapsrapporter som inte styrker hypotesen om att vi går mot en katastrofal klimat-utveckling, huvudsakligen framkallad genom AGW.
Ett annat exempel: I ett nyhetsinslag i Aktuellt den 15 maj rapporterades från USA att det snöar där det inte borde snöa den här årstiden och att det rasar skogsbränder där det inte borde rasa skogsbränder den här  årstiden. Allt skylls på klimatförändringar. Varför säger man inte att de flesta vetenskapsmän som ägnar sig åt klimatfrågorna anser att extremväder som alltid förekommit av och till inte har något att göra med den blygsamma temperaturhöjning vi sett under 1900-talet? Såväl meteorologer som klimatologer brukar till och med hävda motsatsen, d v s att vi för närvarande ser en viss minskning av extremväder! Kan man inte begära att en reporter som tar sig an ämnet känner till detta? Och varför beskrivs de senatspolitiker som uttrycker skepsis mot AGW-teorin med sådan arrogans?
Som nyhetskonsument måste jag konstatera att SVT inte förhåller sig objektiv i sin rapportering om klimathotsfrågan. I stort sett allt vetenskapligt underlag som motsäger eller nedtonar de värsta katastrofscenarierna undertrycks. Har SVT en etablerad policy som stipulerar att det skall vara så? I så fall bör det tillkännages och motiveras. I vilket fall som helst innebär förhållningssättet att SVT¨s tittare går miste om den objektiva folkbildande information som behövs för att vi skall kunna bilda oss egna genomtänkta uppfattningar i denna komplexa fråga. I den ordning som nu råder framstår SVT närmast som en osjälvständig megafon för en likriktad förutbestämd uppfattning i en högst kontroversiell fråga. Dessbättre finns flera såväl svenska som utländska bloggar där den intresserade kan följa debatter och vetenskapliga argument som både bekräftar och motsäger katastrofteorierna. Klarar inte resursstarka SVT att vara en pålitlig objektiv nyhetsförmedlare i denna ödesmättade samhällsfråga? Detta är i så fall anmärkningsvärt svagt! Alternativt har SVT bestämt sig för att (som ett liknande, en gång hemligt, numer famöst policybeslut av BBC) enbart förmedla nyheter som bekräftar den politiskt korrekta alarmismen. Detta är i såfall förkastligt och knappast förenligt med SVT`s uppdrag!
Jag vill gärna förklara mitt engagemang i klimathotsfrågan. Som vanlig samhälls- och vetenskapsintresserad medborgare har jag med stort engagemang följt vad som skrivs och sägs i tidningar, radio och television. Det har då gått upp för mig att  praktiskt taget alla rapporter tar som utgångspunkt att den antropogena globala uppvärmningen, AGW är ett faktum och att det råder konsensus därom inom vetenskapen.  På senare tid har jag utökat mitt informationsunderlag genom att uppsöka olika bloggar och hemsidor, svenska och utländska.  Detta är mycket tidskrävande och tillgängligt material är ofta svårsmält p g a sin avanserade vetenskapliga nivå. Jag har emellertid blivit övertygad om att det som svenska massmedia serverar är ensidigt partiskt. Man skulle kunna tro att media tagit till sin uppgift att desinformera svenska folket till en likriktad tro på en förestående apokalyps. Jag tror också att våra folkvalda som skall fatta beslut om våra framtidsfrågor numera är inlåsta i uppfattningar som dom inte ens vågar ifrågasätta. Det vore alltför riskabelt eftersom väljarna/allmänheten ständigt matas med ”forskare har kommit fram till att det är värre än… etc”. Allt som oftast anlitas också representanter för ”gröna” påtryckarorganisationer som expertkommentatorer till stöd för alarmistiska rapporter. Massmedia har här ett stort ansvar.För min egen del har jag ännu inte kommit fram till något slutligt ställningstagande. Men ju mer jag sätter mig in i frågorna dessto mer lutar jag mot den klimathotsskeptiska sidan.
Med risk att bli långrandig vill jag förtydliga mig ytterligare. Jag anser klimathotsfrågan vara en av vår tids allra viktigaste frågor. Skulle vi verkligen stå inför en katastrofal klimatförändring är det en absolut nödvändighet att forskningen därom bedrivs som riktig forskning och inte som politiserad ”forskning”. Massmedias, inkl SVT¨s rapportering har hittills understött den politiserade varianten, som brukar framställas som att ”det råder enighet bland forskarna…”  Vilka forskare? Det är lätt att finna forskare som har mer eller mindre avvikande uppfattningar jämfört med den politiskt korrekta linje som företräds av IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).  Av intresse är också den mycket omfattande genomgång av IPCC`s arbetssätt som presenteras i bokform av den Kanadensiska journalisten Donna Laframbois. Jag kan inte erinra mig att den bevärdigats någon kommentar i SVT.
Klimathotsfrågan måste debatteras i media, bland politiker och bland medborgare. Media måste öppna sig för den debatten. Konsensus utan debatt och möjlighet att fritt välja ståndpunkt leder till konformism som skadar demokratin. Man måste också hålla i minnet att det är oerhörda summor pengar som står på spel i denna fråga. Då gäller det verkligen att rätt beslut fattas av välinformerade politiker.
Jag som skriver detta brev till Dig talar endast för mig själv.  Dock är jag övertygad om att min röst representerar en stor majoritet som önskar en oberoende, objektiv rapporetring i klimatfrågan. Tyvärr är det inte alla som har tid eller förmåga att på egen hand uppsöka alternativa informationskällor.
SVT har den bästa möjligheten att sprida allsidig information om forskningsläget i klimathotsfrågan. Är inte detta också en skyldighet som åvilar ett public serviceföretag?
Jag vore tacksam att få ta del av Dina synpunkter på detta.
Med all respekt och med vänlig hälsning
Sigvard Eriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann L-H

  Sigvard Eriksson! BRA!!!!!!!!!!!!!!
  Går det inte att få in det här brevet på debattsidorna i någon av de stora drakarna? Vinden verkar verkligen ha vänt, den ene efter den andre kommer ut och tidningarna kommer snart att tävla om vem som var först med likartade synpunkter.  

 2. Väl skrivet. Med cynisk förvåning inser jag att jag aldrig skulle tillskrivit Hamilton själv på detta vis. Det är synd, kanske hade jag gjort mer nytta då. Nu fräser jag bara som en ilsken vessla trött på att ränna runt efter kaniner i ett hål med vindlingar som aldrig tar slut.

 3. Ingemar Nordin

  Mycket välskrivet Sigvard Eriksson! Jag hoppas at dt kan göra ett visst intryck och inte bara slängas i papperskorgen.

  Det skall bli spännande att se om Eva Hamilton bevärdigar sig med att besvara ett brev från ”the little people”. Men det är väl att hoppas på för mycket.

 4. Lasse

  Jag måste försvara SVT -de hade en chatt efter programmet där en vattenresursprofessor svarade på frågor.
  Han skulle kunnat upplysa oss och SVTs reporter om alternativa skäl till problemen i Vietnam.
  Hamilton valde dock fel expert!

 5. Ingemar Nordin

  Lasse,

  Det hade varit mycket intressantare om SvT från börjat hade försökt att göra ett bra reportage om Vietnam, och låtit riktiga experter från olika håll komma till tals.

  Att låta Rockström själv chatta om Vietnam är som att låta Betty Middler svara på frågor om hjärnornas storlek hos de flesta experter på geologi i Alberta. Expertisen på respektive område är inte bara noll, den är skrattretande.

 6. Sören F

  Bra brev, och ändå hade det som ett ytterligare, tredje exempel kunnat ta upp också Bjerströms lika flagranta liberiareportage 2011.

 7. Per-Olof Persson

  OT
   
  Jag får ibland ett fritt marknadsbrev som bygger analyserna på astrologi (http://www.amanita.at). Senaste brevet handlar lite om klimatet:
   
  “There is absolutely no doubt that in the next 20 years we will see a dramatic climate deterioration. By the 2030s global temperatures should drop at least drop to the lowest level in centuries (comparable to the Maunder minimum) & possibly to the lowest level in millennia.”
   
  “Actually the brain-washed crowd expecting a global warming due to ‘evil’ CO2 is almost a guarantee that the opposite will happen.”
   
  “Russian science is much less brain-washed, already in 2006 a top-not scientist predicted 100 years of global cooling beginning in 2014.”
   
  “This Russian forecast came to pass very fast, as already in 2008-9 solar activity dropped to the lowest level in 100 years – in contrast to all models by Western Mickey Mouse scientists will their absurd models. According to Abdussamatov the global cooling will already start by 2014.”
  “So the problem is that we are topping out in the 25,700 year cycle & are poised to be begin a (minor or major) ice age. Most likely, the climate top was already set with the Medieval warming.”
  “My main reference point are the cycles of 5,215 & 25,700 years, which now align with the 62-million cycle of mass extinction = ¼ of one revolution around the Galactic Center (230-240 million years). In the past 100 years the species extinction has risen to a 60-million year high, so we are in the middle of it.”
   
  Free Amanita Newsletter

 8. Slabadang

  Bra Sigvard!
  En ekonomijournalist måste ha daglig koll på de viktigaste indikatorer i sitt komplexa ämne. Där ingår börsindex marknadsindex, räntor långa som korta, priser på råvaror , handelbalanser , exportsiffror och annat.Utifrån dessa data ställer han sedan frågor och rapporterar.
  Är man journalist som rapporterar om klimatet så är de motsvarande grunddata, havsnivåer, temperaturer, statistik över extrema oväder, torkor översvämmningar samt världsisläget de främsta att hålla sig vid ?
  Nej för helvete! Vi gör om vetenskräpsredaktionen till att börja jobba på A ekonomi istället. Då skulle de hävda att räntorna är högre än någonsin och ökar i allt snabbare takt. När chefen för riksbanken ringer in till redaktionen och frågar va fan de yrar om och pekar på att räntan varit låg under sjuttonårs tid, så svarar Ulskrika Bergsten … ”du ´!! Vi kan faktiskt det här om räntan och forskare vi hat talat med menar att den är onaturligt hög. När riksbankschefen frågar vilka ”forskare” som hävdat detta får han luren i örat.
  När de rapporterar om växelkursen är det samma visa. Kronan har aldrgi varit så lågt värderad som nu! och ”valutaexperten” Johan Skrockström kallas in och berättar att kronan nått en tippingpoint där värdet av den helt kan raderas och han hävdar att många ”experter” säger samma sak. Återigen ringer riksbankschefen upp och har skickat över de historiska växelkurserna via mail inför samtalet till redaktionen som visar att kronan tvärtom har en högre växelkurs idag än under långas historiska perioder. Näbbgäddan suckar när hon hör vem det är som ringer IGEN!! Riksbankschefen hävdar at redaktionen måste ha missförstått något vitalt om växel kursen. Bergsten höjer rösten ”Hörru du!” Vi veeeeet faktiskt vad en krona är och att den går att växla och rör sig inte växelkursen kanske???  Riksbankschefen … Jo .. men åt… Bergsten avbryter : Hörrö du riksbankchefen ska inte du ägna dig åt banken så sköter vi rapporteringen? Riksbankchefen ; De gör jag ju men …Bergsten: Nu har jag inte tid med dig längre för nu ska vi sända ett reportage om hur svensk import kommer att kollapsa när kronan rasar… klick!!
  Riksbankschefen stirrar paff in i telefonluren och undrar om det som just hände verkligen hände.

 9. Ingemar Nordin

  Oclså lite OT, men som berör klimatpolitisk forskning. Björn-Ola Linnér intervjuas av en klimathotstroende intervjuare:

  http://fjardeuppgiften.se/2013/04/22/klimatmotena-gor-visst-nytta/

  från en organisation som kallar sig ”Fjärde uppgiften” och som tydligen har uppdraget att informera den svenska allmänheten om ”rätt” syn på klimatforskningen (finansierad av Formas, dvs av skattepengar). Men intervjun är ändå intressant eftersom intervjuaren inte alltid får det svar som han uppenbarligen hoppats på.

 10. Slabadang

  Sören F!
   
  Varför inte Bjerströms klimatkalkon ifrån Austarlien i samma veva. Strax efter hon lämnat den torka som aldrig skulle sluta pga av klimatförändringarna översvämmades området med överfyllda dammar . Från Bjerström kom sedan naturligtvis inte ett enda litet pip om saken. och man tänker på den gamla tv sketchen ”Har jag gjort bort mig nu igen?”

 11. bom

  KlimatskandalBjeran anmäld till högsta chefen! Det var karlatag. Förmodligen får vi uppleva Bronett-taktiken med ”största möjliga tyssstttnad”
  Men tänk om detta skulle kunna leda till att vi får en granskningsnämnd med riktig granskning i stället för mörkläggning som främsta plikt. Tänk om vi skulle få en från politiken fristående SR/SVT-styrelse och en utrensning av de miljöpartist/kommunister som bedriver det dagliga vilseledningsarbetet? Nä jag drömmer bara vi får nog biz as usual presis som vanligt. Rockis-Wijkman-Hamilton-Bjerström-Ergon-Brohult och hela konkarrongen kan hämta sin pro patria-medalj och guldklocka i sinom tid! 
  Sigvard Eriksson skall emellertid ha stort tack för att ha öppnat denna nya väg och kanske kanske kan han spika upp bjerströmskalpen på sin skithusvägg – mer blir det nog inte är jag rädd. 🙂

 12. Astrid Å

  Tack Sigvard Eriksson!
  Mycket bra formulerat. Bra också att du vände dig till Eva Hamilton och inte till granskningsnämden.
   

 13. Sigvard E

  Det blir kanske lite mycket nu om mina skriverier, men tack för all uppmuntran!
  Tidigare i dag skrev jag om mitt mejl till DN`s kulturchef. Jag har nu fått svar. Här återger jag både min fråga och svaret:
  Bäste Björn Wiman,
  I Din krönika 19/5 säger Du att Johan Rockström är en av världens ledande klimatforskare.
  Jo, jo. Man baxnar!
  Varför säger Du så?
  Hälsningar
  Sigvard Eriksson
  Svaret:
  Hej Sigvard
  Jag förstår inte varför du baxnar. Jag är väl medveten om att Rockström är agronom och en auktoritet på området hushållning och hållbarhet, vilka i allra högsta grad ingår i ämnet klimatförändringar i framtiden.
  Bästa hälsningar,
  Björn
  Jaha, då vet vi!

 14. Ann L-H

  Bra igen Sigvard E. Ju fler som hör av sig desto bättre!

 15. pekke

  ”  Jag är väl medveten om att Rockström är agronom och en auktoritet på området hushållning och hållbarhet, vilka i allra högsta grad ingår i ämnet klimatförändringar i framtiden. ”
   
  De har tydligen inte så stora krav på ” Världsledande klimatforskare ”

 16. Inge

  Lite OT men i alla fall …
  Såg ett program på Kunskapskanalen som hette Civilisationens Kriser där en tjomme från en thinktank bredde ut sig om framtiden. kris nr 1 var Klimatet  där han noga hade studerat de skeptiska argumenten om solens påverkan men kommit fram till att det inte räckte som förklaring. (om det hade räckt hade det ju inte blivit något program). Nr 2 var Peak oil som vi hört förut men han nämnde inget om shale oil eller gas.
  Nr 3 var matsituationen där den naturligtvis inte skulle räcka, osv.
  Han staplade elände och allt var förstås vårt fel. Suck!

 17. Ann L-H

  Inge 07:05 – Missade de att informera om att ökningen av koldioxidhalten i atm. är en del av lösningen på den eventuella matkrisen framöver? 

 18. Ann L-H

  Ingemar 19:59  21/5 – Tack för länken!
  Intervjun var verkligen intressant. En väl förberedd klimattroende, intervjuare som i vanlig ordning inte ställde några initierade följdfrågor. ”Klimatforskare Linnér” verkade i många stycken nyanserad men när det km till grunden för hela frågan var det stopp med den saken. Han verkade tro blint på vad som kommer ut från IPCC-håll, men som han sa i ett annat sammanhang ”forskare är också särintresse”. Forskar man om klimatpolitik är det kanske inte så viktigt att ta följa den vetenskapliga debatten. Han avslöjade i varje fall ett nytt användbart begrepp i klimatsoppan ”konsensus innebär inte att alla är överens” det kan bli lika gångbart som försiktighetsprincipen.
  Tvågradersmålet diskuterades, det ansågs ganska bra, lite riskabelt kanske, det fanns ju forskare som kommit fram till risken/möjligheten att uppvärmningen inte skulle bli så stor. Intervjun var ett halvår gammal och redan nu verkar detta mål överspelat. Vad händer nu om det blir allmänt accepterat att vi inte når dit inom överskådlig tid? Målet kommer inte att nås eller är redan är nått hur man nu ser på det.  
  Intervjun är väl värd att lyssna på!   

 19. Lasse

  Jag hakar fortfarande upp mig på denne Rockströms medverkan i TV chatten efter Vietnamfilmen.
  Hans enda specialitet, vad jag vet, är just vattenplanering. Om han inte står upp i ett sådant program och upplyser om alternativa förklaringsmodeller till landets sjunkning/havets höjning så är hans trovärdighet nollställt. Tyvärr bortgjordare än så kan man inte bli!
  Propaganda är hans specialitet från och med då!

 20. Astrid Å

  Ann L-H2013/05/22 kl. 08:21
  Jaa, Linnèr svarade sansat på frågorna och det var ju bra att han ansåg, länders självbestämmande och demokrati, vara viktigare än ”klimatfrågan”. Det är så många rop på tvingande åtgärder nu. Att skeptiker borde få komma till tals i debatten ansågs dock inte behövas längre. Det är väl det som SVT lutar sig mot.
  Tack för länken, Ingemar!

 21. Sirapsodlaren

  ”  Jag är väl medveten om att Rockström är agronom och en auktoritet på området hushållning och hållbarhet, vilka i allra högsta grad ingår i ämnet klimatförändringar i framtiden. ”
  Hushållning och hållbarhet ingår i allra högsta grad i det akademiska ämnet ”Ekonomi”. Faktum är att det i princip är definitionen av ekonomi: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomi (Ekonomi (från gr. oikos, ”hus” och nomos, ”lag”) är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. ).
  Hur en agronom kan vara expert i detta ämnet är en gåta, rimligen borde någon från en ekonomisk institution rådfrågas i sådan frågeställningar.
  Men faktum är att det på våra tekniska högskolor (!) verkar ha uppstått en rad institutioner som studerar  just ekonomi, och dessutom med en helt klart kommunistisk touch, exempelvis nyss nämnda Rockström.
  Det rimliga är att de naturvetenskapliga institutionerna studerar de fysikaliska processerna i vårt klimat och att de ekonomiska dito studerar hur resursfördelningen påverkas OM det skulle uppstå någon form av brist eller annan situation i framtiden.
  Dock så är det ett faktum att i en kapitalistisk, demokratisk, marknadsekonomi så har det fortfarande inte uppstådd någon bristsituation av någon större dignitet ännu (annat än till följd av politiska vansinnesbeslut, ofta kopplade till monetär politik, det är därför kapitalister förespråkar tex guldmyntfot istället för fiat-valuta), i synnerhet jämfört med kulturrevolutionen och liknande där många människor svalt ihjäl till följd av politikers beslut.
  Så det är ganska enkelt att föregripa diskussionen och konstatera att oavsett vad som händer i framtiden så har vi idag det optimala ekonomiska systemet för att lösa eventuella problem, och eventuella insatser från politiskt håll för att ”styra upp” kommer bara göra situationen värre.

 22. Evert Andersson

  Håller med omkritiken mot SVT. Eva Hamilton är i och för sig högsta ansvarige för verksamheten, men jag menar att att hon inte ska dömas ohörd. Jag har gjort samma tilltag som Sigvard Eriksson ett par gånger och fått vettiga svar efter att hon uppenbarligen satt sig in i saken jag kritiserat. Så vänta och se är mitt tips.