Vilka följder har klimathysterin? Del 2

panik

Här följer del 2 av Dan Ahlmarks analys av klimathysterins konsekvenser. Del 1 finns här

På mängder av områden tas idag ”hänsyn” till klimatpåverkan, och nya regleringar avseende företags- och den offentliga sektorn tillkommer oavbrutet. Dessa skapar kostnadsökningar i otaliga avseenden, som till slut självfallet betalas av medborgarna/konsumenterna. Speciellt ändringen av energipolitiken i ett land har övergripande och viktiga effekter på många områden. En minskad kolanvändning som i Tyskland ändrar utbudet och priser gällande energi, vilket – om inte främst den tunga industrin med dess stora behov av energi subventioneras – direkt påverkar företagens konkurrensförmåga och därmed den industriella strukturen i landet. Viss avindustrialisering (med åtföljande arbetslöshet) blir en följd i många länder, och nationer som Kina, som inte påverkas negativt av de internationella avtalen, övertar produktionen. Genom att reningen av utsläppen i västländer ofta är effektivare, kommer nettoresultatet då alltså bli ökade utsläpp totalt i världen. Prisökningen på energi i Väst påverkar – förutom lokaliseringen – olika industrisektorers export och import och inverkar därigenom så småningom på medborgarnas levnadsstandard. Och de framtida politiska konsekvenserna av att en auktoritär stat som Kina – eventuellt på väg att bli totalitär – blir relativt sett allt starkare, har alla, bortsett från USA, glömt bort. Men elimineringen av resurser och kompetenser från Väst på många områden kan i framtiden ha grava säkerhetspolitiska konsekvenser. Medan västländerna har större frihet att missköta sin utveckling i syfte att uppfylla kraven från dagens rådande konsensus, kan utvecklingsländer knappast göra det. Dessa har absoluta krav på snabb tillväxt idag för att skapa resurser som tillåter standardhöjning, och de bör inte låta sig klavbindas av regler som hindrar dem från att i sina ekonomier utnyttja de kostnadseffektivaste energikällorna. Det innebär utnyttjande av fossilbränslen, vilka man dock idag ibland avstår från.

Av klimatskäl uppställs mål eller i vissa fall krav på olika typer av producerade produkter. Av särskilt intresse är naturligtvis sådana produkter som använder energi, och målet är att minska CO2-utsläppen. För förbränningsmotorer blir då bränslet särskilt viktigt. Istället för fossilbränslen utvecklas dyrare lösningar, vilket även gäller andra samhällsområden. Dessa många nya förutsättningar ställer stora krav på teknisk utveckling som annars ofta skulle komma naturligt i framtiden, men nu forceras fram idag. Tidigareläggandet medför i sig stora kostnader som då drabbar främst konsumenten. Eftersom minimala utsläpp numera kan användas som argument i marknadsföringen, sker en påverkan på produktutvecklingen även av detta skäl. All denna påverkan på många områden medför kostnads- och senare prishöjningar, vilket medför att många människor med låga årliga inkomstökningar troligen får sin standard successivt sänkt. Den särskilda industri, som just arbetar med climate change som affärside´ och levererar sådana varor och tjänster, utgör – trots sin storlek – bara en liten del av de totala kostnaderna.

Effekterna på makronivå blir många. Handelsbalansen förvärras med all sannolikhet, och nationers valutor sjunker i värde med åtföljande effekter på levnadsstandarden. Sannolikt faller tillväxttakten i ekonomierna, men värre är att en större del av tillväxten inte ger någon välfärdsökning utan är ointressant utifrån medborgarnas konkreta behov.

Vissa regleringar gäller direkt konsumenterna. Ta bara en sådan ringa och perifer ändring som att hus inte får byggas nära vattnet pga att vattennivån förväntas höjas i framtiden. Bakgrunden är den prognosticerade issmältningen i världen beroende på uppvärmningen. Det önskade utnyttjandet av en tomt kan därigenom hindras genom sådana regler. På otaliga sätt påverkas konsumenternas vardag och semestrar av nya regler och ekonomiska konsekvenser orsakade av tron på global uppvärmning.

De politiska partierna i europeiska och nordamerikanska länder ger stor uppmärksamhet åt klimatfrågan, och förekomsten av särskilda miljöpartier som särskilt rider på farorna av ökning i CO2, påverkar majoritetsförhållanden och regeringsbildningar. Den lägger i Sverige beslag på en nämnvärd del av den politiska diskursen inom och mellan partierna. Det är tid som bättre kunnat ägnas åt Sveriges många reella problem. Så klimathänsyn påverkar samhällspolitiken brett, och kostnaderna får liten uppmärksamhet.

Tron på hypotesen har numera också blivit en del av politisk korrekthet, och åsiktsfrihet gäller inte allmänt i frågan. Man kan jämföra dess inverkan med en sekulariserad religions men betydligt mera hotande, eftersom frälsning inte kan nås genom individuella åtgärder. Den oro eller psykiska skada som klimatförkunnelsen med bland annat sina hot om katastrof inom några få decennier orsakar – och särskilt på barn, snowflakes (1) och andra labila personer – är sannolikt betydande. Påverkan på den enskilde individen sker med alla massindoktrineringens medel i Sverige: via förskola, skola, högre utbildning, media, påverkan på otaliga sätt i offentliga sektorn, i fackföreningsrörelsen, kulturlivet, kyrkan, via olika NGOs osv. Beroende på person kan olika repressalier användas ifall en individ inte har den rätta tron: motargumentation, ilska, moraliskt fördömande, politisk etikettering, avslutande av personlig eller organisatorisk kontakt, inverkan på personers karriär mm. De icke troende stöts ut från deltagande i press och den offentliga debatten, och istället sker uthängning och förtal av de aktiva.

Skälet till att denna villfarelse fått en sådan effekt i samhället, säger något om den ideologi som dominerar dagens välfärdsdemokratier, vilken ser skeendet ovan som enbart positivt. När dock hypotesen om global uppvärmning successivt rämnar, får vi inte som efter östblockets och realsocialismens sammanbrott bara förlåta och glömma allt som tidigare hänt. Nu måste ansvar utkrävas av beslutsfattarna så långt det går och med kännbara konsekvenser för bristande omdöme och skadliga handlingar.

(1) https://nyadagbladet.se/kronikor/snoflingorna/

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan Montelius

  Viktigt inlägg.

  Dessa indirekta kostnader går inte att överskatta, de är mycket svår att sätta konkreta siffror på eftersom de gömmer sig i en lagstiftning eller regeländring. Den som börjar räkna på dessa kostnader kommer rätteligen ställa sig frågan om vi är riktigt kloka. Vi slösar bort miljarder (som iofs hamnar i någons ficka) som vi stället skulle kunna använda för att ta tag i verkliga problem. Om vi inte vet vad vi skall lägga pengarna på så kan vi börja bygga reningsverk längst Östersjökusten tills vi kommer på någonting bättre.

 2. Johan Montelius

  ” …. hus inte får byggas nära vattnet pga att vattennivån förväntas höjas i framtiden.”

  Men den som bygger en meter från en å och riskerar översvämning kan kräva staten på ersättning ….. för att den globala vattennivån höjts med en centimeter?

  ”Delar av byggnaden på Norra strandvägen i Henån ligger lägre än marknivån. För ett par år sedan översvämmades fastigheten tre gånger på en månad.”

  ”Kostnaden för åtgärderna beräknas till 100 miljoner kronor. Rickard Karlsson vill se att staten, kommunen och privata fastighetsägare delar på summan. ”

  https://www.dn.se/nyheter/sverige/vem-ska-radda-henan/

 3. Sören G

  Man ska anpassa sig till det klimat som råder nu och de väderhändelser som kan inträffa här och nu. När det gäller havsnivåerna så har det varit globalt sett en höjning av 1 – 2 mm per år sedan glaciärerna slöt att växa kring 1860. Större delen av Sverige har en landhöjning som överstiger havsnivåhöjningen. Variationerna i Östersjön kan vara kanske ± 1m. Jag minns många högvattenlägen då vattnet stod högt och lågvattenlägen då havsbottnen låg bar långt ut.

  När det gäller nederbörden ska man planera för 10-årsflödet i första hand eller för 100-årsflöden som statistiskt kan inträffa en gång på 10 år respektive en gång på 100 år.

  Problemet är att man inte tagit hänsyn till vad som kan inträffa med vädret, och som har inträffat tidigare innan samhällsplanerarna var födda. Man har asfalterat stora ytor och inte sett till att vattnet kan rinna undan.

 4. Fredrik S

  Tack för inlägget!

  Idag kommer hysterin i Madrid äntligen igång när Greta ska hålla tal tillsammans med annan skolstrejkande 23-åring från Tyskland.

  Politikerna håller nog tummarna att folkets oro ska nå nya nivåer så de kan kräva in mer av undersåtarnas tillgångar, åtminstone här upp i Norden.

 5. Fredrik S

  Jag blev tydligen lite felunderrättad i media. Greta är tydligen inte alls intresserad av att prata längre utan vill låna ut sin röst till andra.

  Kanske någon av de 97 procenten?

 6. Ulf

  Jenny Stiernstedt är igång igen i DI. Bortsett ifrån dravlet så märker man en sak tydligt med klimathotarna. De är de goda alla som säger emot är onda. De delar in världen i svart och vitt och vill inte alls kännas vid att klimatomställningen, som de kallar den, har några negativa konsekvenser. Tvärtom har klimathotarna förstås vigt sina liv till att rädda och förbättra för mänskligheten.
  Egentligen borde alla dessa klimatbeslut kvantifieras i pengar, vad kostar de och hur mycket kunde istället gått till välfärden? Först då kommer vi ifrån ont och gott och svart och vitt. I alla fall blir riktningen inte lika självklar i vad som faktiskt är gott och ont.

 7. PWTec

  Angående det Dan berättar om Tyskland, här är ett intressant och detaljerat tal från senaste konferensen med Heartland Institute. Wolfgang Muller berättar om hur illa Tyskland klarar ”omställningen”.
  https://www.youtube.com/watch?v=Y9r1YFtQliE

 8. Fredrik S

  Ulf #6

  Hon låter alltid som hon skriver i Kamratposten.

  Men DI verkar ju tro det konceptet eftersom hon får upprepa sig då och då.

 9. PK

  Intressant och relevant inlägg. Tänker här även, förutom på kostnaderna, på omläggningens andra nackdelar. Ren naturgas (utsläpp CO2 plus H2O) ersätts med förbränning av biomassa i form av ved, flis, pellets etc. I växthus som i många fall ligger i villaområden ersätts naturgas med orenad förbränning av returflis (byggavfall). Och det är stora mängder vi talar om. Uppskattningsvis 3-500 GWh. Mest upprörande är att byte av uppvärmningsform subventioneras med 50% av EU. Ja där kom en kostnad också för att relatera till det intressanta och viktiga inlägget. EU bekostar därmed en mängd nya cancerfall med dessa bidrag.

 10. Ann lh

  # 2 Henåns lilla centrum ligger på en tidigare lerig strandäng, vilken doftmässigt tydligt ger sig tillkänna under stilla sommarhögtryck. Dessutom ligger Henån på Orusts baksidan och som pricken över i inne i en vik. Varje hög- och lågvatten blir naturligt rejält förstorat. Vid rejäla höststormar är det inte ovanligt att vår ö blir isolerad för en tid. Broar stängs av och färjorna ställs in. Kommer man trots allt till Henån från fastlandet kan vägen genom centrum vara översvämmad. En terränggående bil räddar i gränsfall situationen.

 11. jax

  #2 Johan Montelius

  Det står ju faktiskt i artikeln att marken sjunker. Att DN sedan försöker få det till att de stigande havsnivåerna bidragit till problemet är ju bara i linje med deras klimatalarmistagenda. De som bara läser rubriken och ingressen tror ju naturligtvis att de höga nivåerna är orsaken, vilket förmodligen också är meningen. De som byggt husen har antagligen inte brytt sig om att säkra upp husen mot dessa sjunkande nivåer. Nu vill husägarna att kommunen skall betala men det framgår inte vem som byggt husen.

 12. Kjell Lindmark

  Följderna av klimathysterin är enkel, vi blir fattiga.

 13. Fredrik S

  Undrar om hon tog tåget från huvudstaden ner till västkusten för att göra ett långt bottennapp om översvämningar orsakade av klimatförändringar på sjunkande mark en meter från vattnet i Henån?

  Där har det väl svämmat över i tusentals år?

 14. Hasse Johansson

  Nyligen hemkommen från 3 dagars utflykt till Schwerin En stad med 90000 inv. I f.d.DDR. med erfarenheter av konsten att indoktrinera unga o gamla. En stad där plastpåsen totalt Utrotats!

 15. Daniel Wiklund

  OT I dagens Norrbottenskurir är det en stor artikel
  ”Fyra bjässar avgör klimatet”. Och en graf med” De stora koldioxidiutsläpparna. Kina i toppen med 9,8 mdr ton och Sverige i botten med 0,04 mdr ton. Dom visar det sammanlagda koldioxidutsläppen 1751-2017. År 1751 var det 0 mdr ton, måste ha varit en fint klimat då. På 1860-talet knappt mätbart, kanske inte så fint klimat under nödåren. På bilden ser man en person iförd en mask över halva ansiktet och nåt som förmodligen ska föreställa utsläpp av CO-2, ser ut som rök. Här tar man inte upp utsläpp som vulkaner står för. Ej heller utsläpp som klimatmötet står för.

 16. Rolf Mellberg

  #10 Ann

  Komunalpamparna i Henån kan väl ta tåget (och båt en bit) till Tokyo för att se hur man kan lösa problem med lite för mycket vatten:
  https://www.youtube.com/watch?v=tvUgOtS4kFQ

 17. LarsF

  Mark Steyn show – första 23 minuterna framför allt är vad jag skulle vilja ställa beslutsfattare inför i argument
  https://www.youtube.com/watch?v=G61AEvmYTlk

  Sammanfattar hysteri ganska bra, trots 2.5 år gammalt.

  Smakprov – politiker klarar inte att stoppa terrorister att komma in över gränserna man kontrollerar som suverän stat – men de tänker sig att himlen och klotets hela klimatutveckling tänker man sig klara av med lite höjda skatter hit och dit ungefär.

  17 min in – lite om hur han backade upp Judith Curry när hon vart attackerad vid någon hearing osv. Och hon fick inte enligt reglerna svara för sig själv – om hon inte blev tillfrågad av någon moderatorpersonal typ.

  Efter boken om Michael Mann – disgrace to his profession – hur 100-tals forskare sablar ner hockeyklubban i olika grad. Al Gore och övriga hetsares berättelse att vi alla kommer blir stekta, modeller som inte funkar är det media som återstår att matas med en sanning de inte kan motstå, sensationsdrivna som de är.

  Det blir tänkvärt, roligt och allt man vill ha från ett föredrag – en ståuppares angreppsvinkel som gör spektakel så synliga.

  Men som Löfven fortsätter sin berättelse att han är enda motpolen mot nazism i sverige, redan 2 500 000 i sverige enligt honom(M+KD,SD) – så är väl förhoppningen noll att något rubbar den ståndpunkten eller att största hotet mot klimatet är ”förnekarna”.

 18. Ann lh

  Dan A. Tack för ännu en suverän artikel. Det märkliga är att detta förödande lurendrejeri inte verkar kunna hindras trots att många i ledande position sedan länge borde insett varåt vi är på väg.

 19. Sören G

  Vi är varnade. Organisationen Avaaz kör full klimathysteri:
  ”Scientists just warned that the climate could be on the cusp of completely spiraling out of control!

  From burning rainforests to melting ice caps, we could be close to hitting a series of climate ‘tipping points’ that would trigger a nightmare we can’t stop.

  But we still have a brief window left to act — ten years to cut global carbon pollution in half, thirty to get it to zero. To do it, we urgently need massive investment in clean energy and green jobs — and Europe could be about to lead the way.”

 20. tty

  ”År 1751 var det 0 mdr ton, måste ha varit en fint klimat då.”

  Naturligtvis var det inte noll 1751. Det bröts redan kol i rätt stor skala i England (ca 5 miljoner ton/år = 18 miljoner ton CO2) och Nordamerika och i ännu större skala i Kina. Plus tillskottet från avskogning, torvbränning etc. Marco Polo berättar på 1200-talet om den svarta stenen som man eldade med överallt i Kina och i mitten av 1700-talet började kapten Cook sin karriär på ett fartyg som fraktade kol från kolfälten i norra England till London.

 21. Fredrik S

  Nu var det ju inte angående klimathysteri men Centern säger ju att de plötsligt mötte verkligheten så vi kanske kan hoppas att det sprider sig.

  Undrar om det kändes konstigt för dessa folkvalda?

 22. Daniel Wiklund

  # 20 tty. Artikeln är skriven av Jörn Spolander TT. Källan är Our World in Data. Diagrammet börjar vid 1751 och då är kurvan i jämhöjd med 0. Först vid 1900 börjar USA-s och Europas kurvor att närma sig 1 miljard ton. Mellan 1751-2017 släppte USA, Indien, Europa, Kina, Ryssland, Japan tillsammans ut ca 1200 mdr ton koldioxid. (Japan data från 1868, Ryssland data från1959.) (Sverige släppte ut 4,9 mdr ton mellan 1751 och 2017).

 23. ThomasJ

  Apropos Madrid-tjolavettet så ger i nedan länk den australienska parlamentarikern Craig Kelly FN-chefen Guiterras rejält på moppo, enjoy, eller inte… 😉

  https://wattsupwiththat.com/2019/12/08/craig-kelly-mp-on-cop25/

  Mvh/TJ

 24. Rolf Mellberg

  OT

  Om du vill läsa lite mer om havshöjning så kommer en intressant artikel nedan.
  Man ser ju ganska ofta en havshöjningskurva som är ganska rak men med en liten böj uppåt i slutet. (kan kanske misstänkas vara en alarmistiks önskeböj?)
  Här prestenteras en annan (enligt författaren mer trovärdig) kurva som visar större följsamhet med Atlanitic Multideca Oscillation (nåja, ca 20 tidsfördröjt)
  Värdet med denna rapport ligger främst i det arbete man gjort med att ställa olika forskningsresultat bredvid varandra.

  Enjoy:
  https://wattsupwiththat.com/2019/12/09/sea-level-rise-acceleration-jevrejeva-vs-church-white/

 25. latoba

  SvD ikväll. Senast nytt: Zambias president Edgar Lungu varnar: Victoriafallen kan torka ut
  pga klimatförändringarna. Undrar hur många dollar han förväntar sig av mötet i Madrid?

 26. Håkan Bergman

  Ska vi betala extra för våra kinaprylar också? Ska pengarna gå till EU eller FN? Knappast till vår behov anar jag.
  https://www.chinadaily.com.cn/a/201912/09/WS5ded8ce8a310cf3e3557cb0a.html
  Nå, ett litet handelskrig med kineser och andra lär väl vara det sista EU behöver just nu. Länder i Asien och Afrika som välkomnar kinesiska investeringar i infrastruktur och energiproduktion lär få välja sida, fortsatt utveckling eller stagnation? Hur mycket kostar det att bjuda över kineserna? Och vad har vi att erbjuda, sol och vind?

 27. tty

  OT men kanske inte ändå…

  Tyska städer inför poängsystem och särskilda husnummer som markerar vilka hus som är bebodda av de ”klimatgoda”:

  https://www.welt.de/vermischtes/article204156960/China-laesst-gruessen-Kritik-an-Punktesystem-fuer-oekologisches-Leben.html

  För en gångs skull håller jag med vår statsminister. Nu börjar det lukta 30-tal….

 28. Peter

  FN står med blossande kinder och beskådar sitt verk. Äntligen har de fått igång överföringen av resurser från de rika till de fattiga länderna. Vi i den fungerande delen av världen betalar extra miljöskatter som våra politiker sedan levererar in i FNs olika projekt. Dessa pengar tas sedan ut som i en bankomat av de icke fungerande länderna som kompensation för påhittade Co2 effekter. Och som i en perfect storm drivs systemet ytterligare på av nyttiga idioter, som gröna gruppen vegan och sängvätare, samt politiker med egna FN ambitioner.

 29. tty

  #25

  Litet information om Victoriafallen. Zambesiloden är extremt grund vid falltröskeln som är så mycket som 1700 meter bred och en decimeters skillnad i vattennivån torrlägger faktiskt en stor del av fallbredden, särskilt på Zambia-sidan. Vattnet är alltid som lägst i slutet på torrtiden i november-december.

  Jag har besökt fallen både den här årstiden och i slutet av regntiden (juli) och ur turistsynpunkt är faktiskt torrtiden att föredra. Då kan man nämligen se fallen ordentligt. När vattenståndet är högt försvinner fallen och hela omgivningen i ett enda ofantligt ”regnmoln”.

  Sedan är det helt riktigt att det är torka i Södra Afrika. Som alltid när det är en El Nino på gång. Detta var visserligen en svag Nino, men det räcker.

  Victoriafallen är f ö troligen det pampigaste vattenfallet i Världen. Det slår definitivit Iguassu och Niagara.

 30. jensen

  Med dylika uppenbara och burleska lögner svärtar han inte bara ned sig själv utan framför allt sin egen organisation . Hur kan han vara så insiktslös? Varför griper hans underlydande inte honom i manen, och stoppar honom från dessa skadliga överdrifter.

 31. tty

  #22

  ”Ryssland data från 1959.”

  ????? Det finns bra statistik på den ryska kolproduktionen tillbaka till 1800-talet. Produktionen 1959 var ca 500 miljoner ton och den hade legat över 100 miljoner ton per år sedan 30-talet:

  http://www.unz.com/wp-content/uploads/2018/08/production-russia-coal-1897-2005.jpg

  En mycket försiktig skattning är att det därmed trollats bort typ 20 miljarder ton ”rysk” koldioxid. Alltså typ 4 Sverige. Fake News från TT som vanligt alltså.

 32. Ulf

  Svar 27

  Tyskarna har ju en tradition att följa upp på området. Den här gången har de vänt på kuttingen. Nu gäller det att inte stå utan märkning när klimatgestapo knackar på.

 33. Ulf

  Svar 28

  Aldrig någonsin har den typen av pengar kommit länder tillgodo utan hamnar alltid i fickorna på korrupta diktatorer eller korrupta politiker.

 34. Håkan Bergman

  Trade Wars – Klimatimperiet slår tillbaka.
  https://www.politico.eu/article/europe-mulls-a-carbon-border-tax/
  Vill man verkligen göra Europa fattigare har vi receptet här. Här ska ett självgott Europa alltså tvinga resten av världen till underkastelse, sen står vi där med resten av världen sammansvetsade mot oss, stackars barn och barnbarn.