Vilka följder har klimathysterin? Del 1

panik

Här följer ett gästinlägg av Dan Ahlmark (närmare presentation nedan) om de politiska följderna av klimathysterin:

Följderna av att världens länder agerar utifrån sin tro på global uppvärmning är mycket betydande. Men grunden: hypotesen om mänskligt genererad CO2 med farliga – måhända katastrofala – klimatmässiga följder för mänskligheten, har ännu inte bevisats. Och för varje år tycks katastrofen alltmer osannolik.  Samtidigt växer nu de negativa konsekvenserna av den politik som tron lett till. Vid sidan av de gigantiska monetära kostnaderna orsakade av nerläggning av fungerande teknologier, system och kostnadseffektiva lösningar; dyrare investeringar; ökade kostnader på otaliga sätt och områden; samt därför lägre tillväxt för en mängd nationer med stora behov av snabb utveckling, finns även andra betydelsefulla konsekvenser. Bland dessa kan nämnas inverkan på internationell politik, icke-ekonomiska effekter på länders inrikespolitik och inverkan på mänskliga rättigheter i många västdemokratier.

Ett huvudproblem är att grunddata för hypotesen manipulerats grovt och brett (för en populär beskrivning se (1)), vilket medfört att användningen av dessa sedan lett till slutsatser i många avseenden som inte är korrekta. Det finns numera ett betydande antal exempel på den manipulation som skett. Hypotesen har nyligen beskrivits på följande sätt av en japansk forskare (2): ”Dessa modeller saknar helt vissa kritiskt viktiga klimatprocesser och återkopplingar (feedbacks), och återger en del andra kritiskt viktiga klimatprocesser och återkopplingar på ett ytterst förvanskat sätt och i en utsträckning, som gör modellerna helt oanvändbara för några meningsfulla förutsägelser av klimatet”.  Men den finansiella styrningen av forskningen på området har internationellt medfört att klimatskeptiska projekt inte får finansiering. Det finns all anledning att tro, att många forskare då fogar sig och väljer att få anslag istället för att hålla fast vid en klimatskeptisk linje. Därför kan man tro, att ett antal akademiker under de senaste decennierna fått sina utnämningar pga sin politiska anpasslighet. Och storleken av den felinvestering som skett och sker i onödig forskning och sådan som förvridits pga felaktiga grunddata, är enorm.

Jämfört med denna vetenskapliga skandal orsakad av att hypotesen om katastrofal och mänskligt orsakad global uppvärmning inte kunnat beläggas men ändå accepterats, var Lysenkos irrlära futtig. Dess verkningar var begränsad till en diktatur, där ovetenskapliga synsätt allmänt rådde. Men idag talar vi om en stor del av världen, där de främsta vetenskapliga institutionerna och vetenskapliga skrifterna i Väst avseende ett område kapats och dominerats under en lång period. Hypotesen har på ett ovanligt sätt stöttats av hela det politiska etablissemanget i världen, och lett till globala beslut av osedvanlig räckvidd. Jag kommer nedan inte att gå in på sakskälen varför den bör förkastas, utan ser enbart på verkningarna av felbedömningen. I vissa fall kanske det dessutom inte var en oavsiktlig felbedömning utan att bakgrunden är policybeslut att – oavsett sanningshalten – driva frågan om mänsklig klimatpåverkan pga de gynnsamma politiska resultaten om hypotesen allmänt blev betraktad såsom bekräftad.

GLOBALISMEN SOM EN DRIVANDE KRAFT

FN har varit drivande i klimatfrågan främst genom sitt samarbetsorgan IPCC, som sammanställt en form av vetenskaplig grund för den internationella klimatpolitiken. Människor frågar då: ”Om inte FNs organ har rätt i frågan, varför driver man den då med sådan energi och intensitet?”  Man får komma ihåg att FN länge har försökt att bli mera relevant i internationell politik och försöker att öka sitt inflytande och sin makt. Det är ett naturligt mål för en byråkrati. Men organisationen ses dessutom som ett lämpligt redskap av västvärldens socialister, som nu förlorar val efter val i t ex Europa och behöver en plattform, från vilken de ändå kan påverka sina länder och därifrån försöka bakvägen införa socialistisk politik. FNs Agendor 2021 och 2030 (3) är här exempel på policyförslag med långgående centralistiska ingrepp för världens individer och nationer.  Man söker därvid införa någon form av internationell beskattning, som kan ge organisationen en oberoende inkomstkälla och inte vara bunden av medlemsländernas anslag. Någon form av klimatskatt kan vara ett inledande steg, och det är också en fråga, där man stöds bl a av alla världens diktaturer och auktoritära stater, vilka ju utgör majoriteten i organisationen (4). Skälet är, att dessa förespeglats att de genom en sådan skatt får pengar från väst som ”klimatkompensation” eller hjälp att överkomma negativa följder av det påstådda nya klimatet.

Klimatfrågan är högst naturlig och användbar för FN att öka sin allmänna legitimitet, eftersom motåtgärder vanligen kräver internationell samverkan – och då naturligen inom FNs ram – och ger dessutom på sikt stora möjligheter att ingripa i länders ekonomier. Eftersom frågan kunnat väcka betydande intresse och engagemang får FN här ett stort folkligt stöd, som man kan dra nytta av för sina viktigaste mål. Man börjar därigenom vänja världens befolkning vid globala beslut på reguljär basis – som vid klimatmötena – och därmed vid globalism. Det är ju uppenbart, att många inom både vänstern och det internationella etablissemanget i övrigt ser FN som en framtida världsregering efter att man passerat fasen med regionala politiska unioner, som ju EU avses bli.  Så klimatfrågan är en del i utvecklingen av den globalistiska agendan, vilket är ett huvudskäl till att den drivs så hårt. Och det är lustigt att just antikapitalism ger svaret på de flesta klimatfrågor. De stora diktaturerna – Kina och Ryssland – stödjer också välvilligt FN i denna fråga beroende på den försvagning och ekonomiska exploatering av Väst politiken leder till.

Ökad integration inom EU förespråkas ibland i europeiska länder med argumentet att klimatåtgärder kräver ”multinationella beslut och åtgärder”. Av bland annat konkurrensskäl kan detta eventuellt också ses som naturligt, ifall man nu ska genomföra åtgärder förmånliga för alla, men som annars ensidigt skulle belasta ett enskilt land. Ett alternativt synsätt är naturligtvis, att länder som vill minska sina utsläpp gör det och själva tar konsekvenserna. Det är ju närmast på det viset man ser relationen mellan Väst och världens utvecklingsländer. Att bl a Kina och Indien under lång tid inte omfattas av t ex reglerna för utsläpp av CO2, innebär en direkt sänkning av Västs relativa konkurrenskraft och bidrar till dess avindustrialisering. Vissa utvecklingsländer – och främst Kina genom sin storlek och mycket expansiva utbyggnad av sin industri inkl. kraftverkssektorn  – har en mycket stor inverkan på världens utsläpp, vilket gör försöket att minska EUs utsläpp relativt oviktigt.

Sverige betalar redan nämnvärda belopp internationellt för olika åtgärder i klimatalarmismens tjänst. Men mera allvarligt är att klimatfrågan påverkar – förutom inrikespolitiken – svenska politikers syn på regional och global samverkan och påverkar benägenheten att låta internationella organisationer fatta beslut, som binder oss.

1. https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2019/11/ten-years-after-climategate

2. Översättning av citat från:  https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2019/09/a-climate-modeller-spills-the-beans/  

3. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

4. https://nyadagbladet.se/kronikor/fn-har-alltfor-manga-motbjudande-medlemsstater/

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Delar synen på hur manipulation skett.
  Klimatmötet i Madrid skall avgöra två frågor.
  Om en sänkning av CO2 utsläpp i annat land skall få dubbelräknas.
  Hur länder skall kunna anpassas så skador från naturkatastrofer skall kunna lindras. Vem som skall betala.
  Det skall bli kul följa denna cirkusföreställning.
  Bistånd har jag inget emot och inte anpassning till naturen heller. Betala får vi väl ändå göra fastän FN chefen såg en möjlighet att låta utsläppare betala och inte deras kunder, vilket visar på en något förenklad världsbild.

 2. Lars W

  Stort tack
  Lysande sammanfattning av sakernas tillstånd.
  Effekten blir väl att Kina tar över totalt?

 3. Lars W

  Litet OT men ändå
  Vi är uppmärksammade i dagens GP och
  Martin Hultman får vika ut sig.

  https://www.e-pages.dk/goteborgsposten/2998/article/1044333/18/1/render/?token=a146a2fd08bcfb0bd32894cb00dd2fca

 4. Agneta Isacsson

  Vilken tur att den här gruppen finns! Annars vore det ännu svårare att hålla modet uppe. Skriver sällan någon kommentar men besöker sidan så gott som dagligen sedan många år. För att diskutera med någon i min omgivning går knappt. Kanske finns det många som jag, så ni som skriver ska veta att ni är viktiga. Besöker ofta också många rekommenderade länkar och genom dem förstår jag att så extremt som tonläget är i Sverige är det inte på så många andra ställen. Tack och lov.

 5. Robert Norling

  ”Sverige betalar redan nämnvärda belopp internationellt för olika åtgärder i klimatalarmismens tjänst. Men mera allvarligt är att klimatfrågan påverkar – förutom inrikespolitiken – svenska politikers syn på regional och global samverkan och påverkar benägenheten att låta internationella organisationer fatta beslut, som binder oss.”

  Ja nog betalar vi stora belopp.
  ¤ Stefan L. lovade ju i sista klimathysteriska mötet att plocka 8 miljarder av svenska folket.
  ¤ EU är ju ingen billig historia för svensk del och värre kommer det att bli och och när ö-riket lämnar ”gemenskapen”. Hittills har nettoavgiften som Sveriges skattebetalare betalt sedan inträdet i EU uppgått till 590 miljarder/kr. eller 590 000 000 000 kr. Till o med 2018.
  Undrar förresten hur det gick med alla toaletter som vår statsminister lovade till värdens alla fattiga.
  Har det installerats några eller är det som med Rädda Barnen och TV4, bara bluff och båg för att lura pengar av folk.
  Lyssna på lördagsintervju 67 med Christer Bigander om TV4 fake och asylbedrägerier.
  https://www.swebbtv.se/

 6. Robert Norling

  Tillägg till #5
  Ca. 25 minuter in i intervjun berättar Christer Bigander om TV4 och Rädda Barnens bedrägeri.

 7. jensen

  Tack för en genomlysande , kritisk sammanfattning av olika agendor.
  En personlig uppfattning är följande :
  Under de senaste, kanske alla IPCC-konferenserna har den vetenskapliga grunden, alltså CO2-hypotesen varit helt bortblåst från eftertanke och diskussion. Uppfattningen: Science is settled är sålunda till 100-% bekräftad. Hur ovetenskapligt är inte detta. Och även i MSM. radio, TV råder samma pseudovetenskapliga grundsyn. Inte en susning av sedvanliga vetenskapliga frågeställningar.
  Mötet i Madrid kommer säkerligen att karaktäriseras av samma skevhet. Och i första hand handla om ekonomiska spörsmål utan behövliga vetenskapliga aspekter. Alltså utmynna i orealistiska målsättningar. Som ytterligare skapar ångest, polarisering och hysteri. Och ständigt krav på ytterligare COP-möten för att lösa uppkomna och olösliga målsättningar.
  Endast naturliga klimatförändringar kommer att påvisa verklighetens villkor. Och efter minst 30 års observationer och beräkningar.
  Man behöver ej konstatera Madridmötets resultat, utan detta är redan ödes-säkrat och utmynnar till synes i fortsatt hopplöshet.

 8. Per I

  EU missar tåget. Man är inte ens medveten om att det går. Kina erbjuder och bygger kolkraftverk i alla U länder. EU kommer märka att de är överspelade och helt saknar inflytande när de vill påverka energiomställning utanför EU.

 9. Håkan Bergman

  Lars W #3
  Jytte skulle kanske ta en sväng hem och kolla hur det går för S på hemmaplan.

 10. eon

  ”Samtidigt växer nu de negativa konsekvenserna av den politik som tron lett till. Vid sidan av de gigantiska monetära kostnaderna orsakade av nerläggning av fungerande teknologier, system och kostnadseffektiva lösningar; dyrare investeringar; ökade kostnader på otaliga sätt och områden; samt därför lägre tillväxt för en mängd nationer med stora behov av snabb utveckling, finns även andra betydelsefulla konsekvenser.”

  Detta är den springande punkten. Ofta framställs omställningen som ”visst, kanske har vi fel, men om vi har fel så innebär det endast att vi satsat på bättre och renare teknik och minskade utsläpp”. Alarmister tycks inte förstå konceptet med alternativkostnader. Om du satsar en miljard på X är det en miljar som då inte kan användas för Y och Z. Hysterin innebär att enorma summor spenderas utan någon som helst verklighetsbaserad ”cost-benefit analysis”, även om de miljarder som satsas endast leder till en försumbar minskning av globala temperaturer så genomdrivs de.

  Baksidan är ju då allt vi förlorar, trots anslag och boomer kan elbilar och vindkraftverk inte ersätta kärn- och fossildrivna alternativ, och jag tvivlar på att statliga anslag ökar snarare än att minska innovationen (om det ens är teoretiskt möjligt att bli 100% ”förnybara”). Det är en viss elitism då rika västerlänningar har råd med vindkraft och Tessla-bilar, men för som verkligen behöver tillgång till elektricitet och transport i utvecklingsländer finns inga realistiska alternativ.

  Den stora lögnen är att om vi inte gör något kommer det ha enorma kostnader, men en omställning kommer vara värt det i slutändan. Inget kunde vara mer fel.

 11. Björn

  Ja, den globalistiska maktpyramiden måste belysas. Här måste man förstå att det inte finns ett uns av omtanke om mänskligheten. Det som gäller är att tillhöra makten med den gratisförsörjning som följer. Det gäller bara att spela på de rätta strängarna för att få gratis försörjning livet ut.

 12. Fredrik S

  I den hysteri som råder verkar det inte bara vara skeptiker som har svårt att räkna på saker.

  Även de goda och och upphöjda verkar gå bet eller det kanske glömdes av i stressen?

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/kritik-mot-gretas-resa-seglare-tog-flyget-over/

 13. pekke

  Riktig klimatvetenskap har några obesvarade frågor: Hur fungerar ordens klimat ?
  Det finns ingen vetenskapligt bevisad teori som kan visa en detaljerad beskrivning av klimatet.

  Det finns även inga seriösa klimatforskare som vågar säga att de vet hur det fungerar.

  Det finns inga klimatmodeller som bevisligen visar hur klimatet fungerar och även kan förutspå framtida klimat, IPCC redovisar ett tiotals modeller, men erkänner att de bara är ” möjliga scenario ” men inte ” prognoser ”, hade de trott på att modeller kunde förutspå Jordens klimat så hade det räckt med enbart en ( 1 ) modell.

  Klimatpolitik: ” Fråga forskarna som har vetenskapliga fakta ! ”

  Menar de där forskarna som inte vet hur Jordens klimat fungerar !!

 14. pekke

  Fredrik S. #12

  Jo, de flyger å far och skall rädda Världen.

  Såg även att en del skolar har ersatt ris med olika matvete, vilket en del inte gillar.
  https://www.expressen.se/kvallsposten/skolbarnen-far-inget-ris-storre-klimatpaverkan

  De kan väl uppliva gamla mattraditioner med barkmjöl i maten, borde vara ännu mer klimatvänligt ?
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Barkbr%C3%B6d

 15. Daniel Wiklund

  Klimathysterin är inte alltid så smart, trots att klimatsmart ska gå före allt annat. Att inte servera ris för att rädda planeten är ju helknäppt. Är det klimatsmart att arrangera ett klimatmöte med 30000 personer. Vem står för fiolerna, mötet kostar säkert åtskilliga miljoner. I Chile hade man ju redan hunnit satsa miljoner för klimatmötet. Nu ställdes det in, det fanns tydligen viktigare frågor än klimatet trots att det enligt EU råder klimatnödläge. En sak är säker, det kommer att arrangeras fler klimatmöte. Och det oavsett vilket klimat som råder.

 16. Ivar Andersson

  #1 Lasse
  ”Bistånd har jag inget emot och inte anpassning till naturen heller.”
  Anpassning till naturen är helt ok. Jordbävningar och vulkanutbrott kan vi inte göra något åt men vi kan anpassa bebyggelsen så att skadorna begränsas.
  Biståndet är enligt mig inte mycket att ha. SIDA betalar ut över 40 miljarder kronor per år men ändå behövs insamlingar av olika slag för världens barn m.fl. Jag håller med Leif Östling ”vad får vi för pengarna”?

 17. Ulf

  Har ni lagt märke till att så fort någon inte vill skriva på klimatnödläge och klimathotande så ligger det alltid ”oljeintressen” bakom det hela. Men aldrig en enda gång behöver den klimathotare som påstår detta redovisa vilka oljeintressen denne pratar om. Varför kan inte en enda journalist en enda gång be Hultman m fl specificera vilka oljeintressen som ligger bakom? Namn på personer och företag tack. Eftersom Hultman m fl naturligtvis ljuger om detta, men ändå slipper svara på denna självklara följdfråga så undrar man förstås, beror det på ren inkompetens eller vill inte journalisterna rapportera sanningen?

 18. Ann lh

  Stort Tack, Dan Ahlmark för att Du tagit Dig tid att skriva ner dessa insikter i lättläst förpackning. Hoppas att det kommer mera från Din penna!

 19. Sören G

  Reflektion över Madrid och och klimathotsdebatten/aktivismen av Judithm Curry
  https://judithcurry.com/2019/12/02/madrid/?fbclid=IwAR13GY__RvqeQXS4xhGwOfHEgzn0eq_tyemEwjz3nRED-UGMknu2uUAQ9AE

 20. Ulf

  Återigen så tycker jag det är värt att fundera lite extra på Kinas enorma ökning av koldioxid och enorma fortsatta ökningar. Detta utifrån följande perspektiv:

  Kina är ett enormt stort land med omfattande forskning men vad säger kinesiska forskare om klimathotet? Varför hör vi aldrig något om detta? Det verkar inte som det ses som ett stort problem i Kina.
  Kina är också en helt oöverträffad maktspelare den som inte tror det kan bara titta på Hongkong/Taiwanfrågan eller på Kinas absurda krav vad gäller sydkinesiska havet.
  Utifrån detta perspektiv så kan jag inte se annat än att Kina har all anledning att öka sina koldioxidutsläpp så mycket det bara går.
  Globala utsläppen ökar och paniken ökar ytterligare i EU nu senast med klimatnödläge. Tragiska felallokeringar av resurser blir resultatet i EU länderna. Minskad tillväxt, konkurrenskraft och fattigare länder ger Kina mer makt och billigare företag/länder att köpa upp.
  Konspiration? Nej jag bara konstaterar att Kina har all anledning att fortsätta pumpa ut mängder med koldioxid. Rätta mig om jag har fel.

 21. latoba

  DN skriver idag om något i Göteborg som ägt rum och som de kallar Het klimatdebatt .
  https://www.dn.se/nyheter/sverige/expertbrak-om-klimatet-folk-kan-inte-tvingas-in-i-kloster/
  Hur de kan kalla det debatt när några klimatalarmister samlas och diskuterar inför publik är minst sagt ofattbart. Falsk marknadsföring är väl vad DN ägnar sig åt.

 22. jensen

  Samtidigt har makthavarna i Kina sedan Paris-överenskommelsen varit helt ärliga med sina utfästelser beträffande framtidsplanerna med CO2-utsläppen, vilket fullt ut godkänts av FN.
  Nämligen att framtill 2030 har man planer att öka utsläppen fullt ut efter behov, dvs utan angivande av kvantiteter, utan i stället helt fritt blås.
  Efter 2030 har man ambitionen att CO2-utsläppen förhoppningsvis ej behöver öka i högre takt än vad befolkningen ökar.
  Och detta godkände Parisöverenskommelsens ansvariga förhandlare helt glatt.
  Men nu tycks man ångra sig, när man inser verkligheten dvs. ” Gapet”
  Hur skall man då lösa detta problem? Jag tror inte man kan få Kina att ändra sina utfästelser. Kanske man kommer att försöka få EU att skärpa sina. Tämligen utsiktslöst.
  Samtidigt tror jag inte att man har förstånd att diskutera basen för deras villfarelser, nämligen den vetenskapliga grunden för behovet av CO2-emission-reducering. Oj vilken grop man har grävt ned sig i.
  Slutresultatet av Madrid-mötet blir nog som vanligt: Vissa framsteg proklameras, men tyvärr allt för magra, så nya möten är av nöden.

 23. PelleB

  Insändare i Financial Times: The FT offers another lenghty articel in which wind and solar presented as the only imaginable replacement for fossil fuels. China generated more than twice as much clean powerfrom nuclear energy as from solar last year. The country currently has 47 nuclear power reactors operable, 12 reactors under construction, 42 planned and 170 (!) proposed. Can FT explains why this gigantic program of nuclear investment warrents not even one word of mention in a whole page bemoaning the need to replace coalfired plans?

  Till skillnad från svenska så kallade ”kvalitetstidningar” kan man läsa i Financial Times papperstidning varje dag ett tiotal insändare på samma plats som ledarsidan av t.ex. ovanstående sort.

 24. PelleB

  vg läs plants

 25. Daniel Wiklund

  Klimathysterin accelererar, brukar göra det när det är klimatmöte. Isabella L sa ”Om man inte är orolig är man inte klok. Då har man stängt av radio, TV och inte läst tidningar på flera år”. Det var ord och inga visor. Få saker får mig så orolig som miljöpartister som utövar makt. Sen är jag inte säker på att Isabella L blir klokare av att läsa. Man måste ju förstå det man läser.

 26. Fredrik S

  Lövins departement har också räknat ut saker, här är ett utfall.

  https://www.di.se/bil/miljobilar-saljs-med-bonus-och-exporteras-det-var-kanske-inte-riktigt-tanken/

 27. Fredrik S

  Daniel Wiklund #25

  I fjol läste jag att hennes gräsmatta dog pga klimatförändring. Det gjorde inte mig klokare.

 28. Håkan Bergman

  Firma Lövfen&Lövin gör alltså lysande affärer i bilbranschen. Hur många undersköterskor kommer Lövin att kosta nere i Madrid tro? Tänk om vi hade journalister som inte bangar för att vrida om kniven i en redan skadskjuten politiker?
  https://www.youtube.com/watch?v=0vyZjgEPsoc&feature=youtu.be&t=493

 29. Robert Norling

  #27 Fredrik S.
  Tur för henne att klimatsommaren i år var betydligt gräsmattsvänlig.
  Den kunde ju ha brunnit upp, men det var nog el-cykelbidraget som fixade det.

 30. PK

  #3
  Intressant artikel från GP. Tack Ingemar, intressant, och som vanligt, en noggrann genomgång. Tar mig för pannan när Martin Hultman för in genusperspektiv i den vetenskapliga klimatdebatten. Kommer klassperspektivet snart också? Klimatdebatten visar att mänskligheten fortfarande står på en väldigt låg intellektuell nivå. Att utmåla ena sidan, realisterna, till idioter kan väl ändå inte gynna någon. Politik och religion, inte jordens klimat, kommer garanterat utrota mänskligheten. Ja och beskattningen som gör arbete och företagande mindre värt kan vara den tändande gnistan. Det är verkligen synd om människorna.

 31. Ulf

  Svar 25

  Så Lövin är orolig och klok emedan ryssar och kineser kör på och är dumma i huvudet. Nu när de precis invigt en enorm naturgas pipeline så kan jag inte se någon idiot på bilden. Lövin kanske borde lära sig engelska så kan hon titta på annat än svensk tv.

 32. Daniel Wiklund

  Undrar vad Isabella L ska tycka om dom 94,9 procent som inte i SCB-s opinionsundersökning la sin röst på det ”kloka” miljöpartiet. Tycker nog inte det är så klokt att dom två ministrar som ska deltaga i Madrid är Isabella L och Peter E. Dom kom ju med nöd och näppe in i riksdagen vid valet ifjol.

 33. Fredrik S

  Någon som vet förresten vilket tågalternativ Lövin och den svenska delegationen väljer för sin tågresa ner till Klimatnöjena i Madrid?

  Åker de via Bryssel och hämtar upp de andra stjärnorna där som jag antar också ska med?

  Slutsatsen att de kommer åka tåg har jag kommit fram efter att ha blivit klok av läsa och titta på TV under en tid tillbaka.

 34. Pingback

  […] Här följer del 2 av Dan Ahlmarks analys av klimathysterins konsekvenser. Del 1 finns här […]