Vetenskaplig integritet

The Science and Environmental Policy Project delar varje år ut

SEPPs

APRIL FOOLS AWARD

THE JACKSON.

kolbit

C(s)

Årets pristagare var hela Biden-administrationen, eftersom den deklarerat klimatnödläge utan hänsyn till den vetenskapliga metoden och det faktum att vi nu lever i den mest välmående tid i mänsklighetens historia. Bland tidigare mottagare av denna sällsamma utmärkelse finns Barack Obama, John Kerry, Michael Mann, Christiana Figueres, AOC – Alexandria Ocasio-Cortez och Neil Ferguson of Imperial College London.

Samtidigt med årets utmärkelse publicerades Comments On Federal Scientific Integrity av SEPPs President K. Haapala:

Federal Scientific Integrity 2.pdf (sepp.org), med länkar, här något redigerad och med tillägg av några illustrationer.

¤¤¤

Kommentarerna inleds med ett citat från Frederick Seitz, den förste vetenskapligt sett riktigt tunga klimathotsskeptikern:

“It is one thing to impose drastic measures and harsh economic penalties when an environmental problem is clear-cut and severe. It is quite another to do so when the environmental problem is largely hypothetical and not substantiated by careful observations. This is definitely the case with global warming.” – Frederick Seitz, 17th president of the United States National Academy of Sciences (NAS).

Ja, varför införa drastiska åtgärder mot ett förmodat fenomen, som inte stöds av noggranna observationer?

Artikeln fortsätter. För att verkligen förstå hur CO2 påverkar globens temperatur måste man bilda sig en uppfattning om växthuseffekten, det vill säga hur olika växthusgaser påverkar energiutstrålningen till rymden och hur de påverkar effekten av andra växthusgaser i atmosfären. Dessutom måste man skaffa sig insikt i hur ökande halter av växthusgaserna påverkar klimatet.  För att komma underfund med hur mänskliga utsläpp påverkar klimatet krävs även att man kan skilja mellan dem och annan mänsklig påverkan och man måste också kunna skilja mänsklig påverkan från den naturliga klimatförändringen, som förändrad cirkulation i oceanerna och förändrade influenser från solen – vilket vi inte till fullo förstår.

¤¤¤

Den vetenskapliga metoden. Den vetenskapliga metoden är en process som ska eliminera fel och misstag i all vetenskaplig forskning. Den intellektuella och materiella utvecklingen kräver ständig förändring av forskningsinriktning och metoder.

1900-talet började utan relativitetsteorin och kvantmekanik och plattektoniken. Idag använder vi dessa kunskaper och upplever en ständig utveckling i kommunikation, elektronik och liknande teknologier.

Med den dramatiska utvecklingen av våra insikter i vår fysikaliska värld som till exempel kärnkraft har vetenskapen erövrat politiskt inflytande och ansvar. Steven Koonin, tidigare rådgivare åt president Obama och väl förtrogen med IPCC-processen citerar Philip Handler, en tidigare president för NAS, ”med vetenskapens unika roll kommer även ett särskilt ansvar … det är inget fel i att scientists är aktivister, men aktivism maskerad som Science är ödeläggande”.

Det åligger myndigheter och politiskt understödd vetenskap att tillämpa den vetenskapliga metoden så att allmänheten, väljarna inte missleds.

¤¤¤

Det förändrade klimatet. 2018 fick atmosfärsfysikern Richard Lindzen hålla årets tal på GWPF. Där gav han en liten översikt över vad som styr klimatet – solen med dess variationer, den roterande och ojämnt uppvärmda planeten, oceanerna med sina mer eller mindre kända varma och kalla strömmar på tidsskalor från några år till tusentals, den turbulenta atmosfären som växelverkar med oceanerna och som påverkas av den oregelbundna jordskorpan. Vidare beskrev han atmosfärens vatten med sina faser och fasövergångar. Han avslutade genomgången med att sammantaget ger detta naturen en inneboende och opålitlig variabilitet. Det är aldrig en exakt balans mellan inkommande energi från solen och utgående strålning som genererats av Jorden. Det beror på att energi alltid lagras i och frigörs från oceanerna.

Lindzen förundrades vidare över att man kan tro att det går att beskriva detta oförutsebara kaos i klimatmodeller och ställde frågan om någon kan inbilla sig att mänskligheten genom att ändra på en enda variabel, atmosfärens halt av CO2, skulle kunna påverka och till och med styra detta enorma system.

¤¤¤

Växthuseffekten gör jorden bebolig genom att hejda energiförlusten från ytan till rymden (Tyndall 1859).

Årtionden med experiment på laboratorier har visat att CO2 är en effektiv växthusgas, men endast vid extremt låga koncentrationer. Trots det har IPCC med flera inte hörsammat detta.

Fyrtio års mätningar av atmosfärens temperaturtrend bekräftar ett sekels erfarenheter från experimenten. Effekten av den ökande CO2-halten är liten, mycket mindre än den naturliga variationen och dessutom har den spekulerade förstärkningen från ökad halt av vattenånga inte kunnat påvisas.

Den aktuella uppvärmningen sedan januari 1979 är 0.25°F per tioårsperiod vilket skulle kunna ge 2.5°F (1.64℃) per århundrade. Observera att detta inkluderar samtliga växthusgaser och den naturliga variationen, vilket ligger väl inom gränsen för naturlig historisk uppvärmning.

Baserat på observationer av NOAA på Mauna Loa, Hawaii är atmosfärens maximala CO2 koncentration högst i maj månad. Stödd på dessa mätningar ökade halten från 339 ppm(v) 1979 till 419 ppm(v) 2021, en ökning med 80 ppm(v) eller 24 % och ändå ökades atmosfärens temperatur från alla källor endast med 1 °F.  Det mest adekvata fysikaliska belägget stöder inte hotet om att ökad CO2-halt ska förorsaka farlig uppvärmning.

 klimatkanslighet 2

För att ökad CO2-halt ska orsaka uppvärmning på jordytan måste atmosfären värmas upp snabbare än ytan, men i verkligheten det är tvärtom. De troliga orsakerna till den ytnära uppvärmningen är urbaniseringen, förändring i oceanernas cirkulation och förändring i solen. De som använder data från jordytan ignorerar sådana förändringar. De använder modeller som aldrig validerats genom användning av fysikaliska belägg från atmosfären för att spekulera 30 till 80 år framåt i tiden.

¤¤¤

Problem med klimatmodellerna. I sin bok Unsettled identifierar S. Koonin ett flertal brister i IPCC-processen. Bland de värsta är sammanblandning av Celsius- och Kelvinskalorna när man bedömer hur en fördubbling av CO2-halten påverkar atmosfärens temperatur och att IPCC-modellerna inte kan reproducera yttemperaturen mellan 1920 och 1940.

Det viktigaste är ändå att slutsatserna är politiska och inte vetenskapliga.

Huvudinvändningen mot IPCCs/SPM är att den är kraftigt påverkad, om inte rent av skriven, av utvalda representanter för regeringar, som har intresse av att gynna särskilda politiska beslut.

I en bok beskriver en tidigare NASA-klimatolog japanen Mototaka Nakamura svårigheterna med bristerna i mätningarna av yttemperaturen och anser dem opålitliga från tiden före satellitobservationerna 1980. Tidigare temperaturdata samlades från extremt små ytor i förhållande till jordens totala yta. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med data för att beräkna den globala medeltemperaturen före 1980. Nakamura menar att hela databasen, som de globala klimatmodellerna vilar på troligen är högt snedvriden.

Växthusgasernas temperaturpåverkan är mycket mindre än vad modellerna visar, vilket Christy et al. har påvisat. Klimatmodellerna är med andra ord inte användbara som underlag till politiska beslut gällande växthusgaser.

klimatmodell vs reality

¤¤¤

Moderna fysikaliska belägg stöder en alternativ analys av växthusgaserna. 1900-talets fysik gav möjlighet att utveckla metoder, som beskriver fysikaliska egenskaper hos partiklar på molekylär, atomär och subatomär nivå. Denna moderna fysik ledde till Atomic, Molecular, and Optical Physics (AMO) vilket möjliggjort utvecklingen av databaser, som kan användas för att direkt beräkna växthuseffekten i atmosfären.

Genom att använda databasen HITRAN har AMO-fysikerna W.A. van Wijngaarden och W. Happer uppskattat hur vattenånga, CO2, ozon, kväveoxid och metan i en molnfri atmosfär påverkar den globala temperaturen. Under nuvarande atmosfäriska förhållanden har en ökande halt av vattenånga och CO2 minimal effekt på temperaturen.

Till slut har vi beräkningar som överensstämmer med mätningar på vad som händer i atmosfären, skriver Haapala.

¤¤¤

Framtiden. Den vetenskapliga integriteten kräver att Biden-administrationen tillämpar den mest rigorösa tolkningen av den vetenskapliga metoden.

En del av 2000-talets tekniska vetenskap stödjer en del av 1900-talets uppfattning, medan andra har visat sig bedrägliga. Den vetenskapliga integriteten kräver att administrationen inte ska använda långsiktiga modeller för politiska beslut förrän de når lika hög standard för verifiering och validering som krävdes av ingenjörerna och vetenskapsmännen i Apollo-Teamet när de utforskade månen.

one more mission the right climate stuff

Bild från sista länken i artikeln

Haapalas sammanfattar artikeln med:

Eftersom det inte finns några fysikaliska belägg för en skadlig global uppvärmning på grund av växthusgaserna eller deras effekter och inte heller några belägg för en klimatkris borde administrationen använda den atmosfäriska temperaturtrenden och databaserna MONTRAN och HITRAN för att beräkna effekten av ökande halter av växthusgaser i atmosfären. Dessutom borde administrationen fortsätta att övervaka den atmosfäriska temperaturen så som den gjort i 40 år samt den utgående elektromagnetiska strålningen så som CERES projektet gjort.

Men först och främst borde Biden-administrationen informera allmänheten om att det inte föreligger något nuvarande klimathot och att den använder bästa tänkbara vetenskap för att övervaka situationen för att förvissa sig om att något hot inte utvecklas.

greening earth

Bild från sista länken i artikeln

¤¤¤

Man kan kort och gott konstatera att Haapalas ord till ”Biden”-administrationen gäller även dess, troligen snara, efterträdare samt EUs ledning, Boris Johnson med flera inför den planerade COP26-konferensen och inte minst den svenska Löfven/MP-administrationen – och dess efterträdare.

Ann Löfving-Henriksson

 

SEPP bjuder varje vecka på nya, aktuella rapporter ofta med kommentarer i The Week That Was (TWTW).

www.SEPP.org

Det något mer omfattande originalet finns här:

Comments On Federal Scientific Integrity – Watts Up With That?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  Vetenskapsradion i P1: ”Risken för extrema regn har ökat med 20 % p.g.a. den globala uppvärmningen enligt en ny studie.”

 2. TB

  Ann Löfving-Henriksson! Lysande genomgång av klimatfrågan. Borde delges alla politiker och journalister som uttalar sig om klimatet.

 3. Evert+Andersson

  Tack Ann L-H för en koncentrerad sammanställning. Varje avsnitt har konklusioner värda att ta med sig för diskussionen framöver. Särskilt ett par tre one-liners.

 4. Enough

  Det står väl allt mer klart för allt fler, att (det riktiga) vetenskapliga läget är…att läget är oklart men inte på något sätt alarmerande.

  Klimatdebatten ger mig vibbar tillbaka till kärnkraftsdebatten på 70-talet, vilken drevs av människors rädsla för det okända, troligtvis farliga, och känslorna styrde, förnuftet/kunskapen/vetenskapen fick stå tillbaka. Resultatet blev ett ”tankeförbud” om kärnenergi, men reaktorerna skulle köras sin tekniska/ekonomiska livslängd. Snacka om orationella beslut!!

  Det är närmast fascinerande att klimat/väder/hotsrörelsen kommit så långt idag, att den vanliga ignoranta människan ( ej naturvetenskapligt kunnig) på riktigt tror att man kan styra klimatet via mer eller mindre CO2 utsläpp i atmosfären. Det vore kanske bäst med en ny folkomröstning, denna gång om CO2 utsläpp, där alternativen är ”kör på”, ”totalt stopp” eller ”avveckla, men med förnuft”, ungefär som vid kärnkraftsomröstningen? 🙂

 5. Lars Cornell

  Tack Ann. Jag skall tipsa SVTs nyhetsredaktion om denna nyhet. För det är ju så att SVT har krav på sig att vara både allsidigt förmedlande av nyheter och vetenskapligt trovärd.

  Finns bilderna mer högupplösta?

 6. Bim

  Som vanligt Ann L H, är Du verkligen påläst och kunnig om klimatbedrägeriet.
  Varför kan inte riktiga vetenskapare få sköta klimatvetenskapen utan politisk inblandning. Då hade klimatproblemet inte uppstått.
  Kunskapen finns ju. Apolloprogrammet är ju, som Du tar fram, ett lysande exempel på vad vetenskapen kan. Tur att politikerna höll sig borta från den teoretiska delen av projektet, annars hade inga astronauter överlevt.
  Håller med TB. Dina inlägg är lysande.

 7. Lars Cornell

  Till SVT
  https://www.svt.se/nyheter/tipsa-svt-nyheter

  Bidenadministrationen har fått ett pris. 
  https://klimatupplysningen.se/vetenskaplig-integritet/
  Det är en viktig markör för propaganda och vilseledande i motsatt förhållande till vetenskap.

  SVT har krav på sig att vara både allsidigt förmedlande av nyheter och vetenskapligt trovärd.
  Med Erika Bjerström som klimatreporter är ensidigheten total och det är emot SVTs uppdrag. Hon är en skam för hela SVT och dess stab av hedervärda journalister.

  Stora delar av Sveriges befolkning hånler åt det som nu pågår på SVT.
  Jag förväntar mig därför att SVT förmedlar denna nyhet på ett ärligt sätt.

  Biden-administrationen har deklarerat klimatnödläge utan hänsyn till den vetenskapliga metoden och det faktum att vi nu lever i den mest välmående tid i mänsklighetens historia. 

  Ref:
  https://www.klimarealistene.com/vitenskap-2/klimarealistenes-vitenskapelige-rad/

  37 svenska vetenskapsmän står bakom följande deklaration,
  https://clintel.org/sweden-wcd/

  ​​​​​

 8. Lasse

  Vetenskapsradion är svår att lyssna på.
  Nyss:
  Aldrig förr varit lika varmt/regnigt extremt-i ett inslag.
  Redan idag 20% större risk.
  Nästa inslag om metan som i ett varmare förflutet skapat ytterligare värme.

  Tack Ann du behövs för att reda ut vad som är överdrifter.

  Bidens bedrift inkluderar nedstängning av oljeledningar och klagomål på dyr olja vänd till OPEC-pumpa med snälla!

 9. Sören+G

  #1
  Extrema väderhändelser minskar i själva verket i ett varmare klimat eftersom de beror på motsättningen mellan varma och kalla luftmassor. Vid de stora översvämningarna i Tyskland kring den 14:e juli var det varmt över östra Europa och Sydsverige med 30 grader eller över. Samtidigt var temperaturren kl. 14.00 den 14:e drygt 20 grader i England och kring 14 grader i östra Frankrike (enligt ventusky).
  Av vem och hur har rapporten granskats?

 10. JonasW

  Jag brukar undra om det finns något konkret som visar att vi befinner oss i ett nödläge.

  Jag kan inte komma på något överhuvudtaget.

  Som jag förstår så är nödläget att vi kan komma i ett nödläge. Med den definitionen så befinner vi oss i väldigt många nödlägen, med tanke på allt som kan inträffa.

  Meteorit nödläge.
  Krigs nödläge.
  Vulkan nödläge.
  Sjukdoms nödläge.
  …….

 11. Ann Löfving-Henriksson

  # 7 Lars, BRA!
  Tyvärr har jag inte tillgång till en mer tydlig och talande bild på klimatkänsligheten än den här i inlägget. Kanske någon annan sitter på Bilden, som var och en kan förstå.
  Hoppas Du får svar.

 12. Ann Löfving-Henriksson

  # 10 JonasW, viss befinner vi oss i ett nödläge! När media är så vetenskapligt illitterat att det fungerar som Gretas och Miljöpartiets megafoner.

 13. Simon

  Tack för en bra artikel Ann!

  Beträffande nödläge skulle jag nog vilja påstå att det största nödläget är myten om ett pågående nödläge. Det får enorma konsekvenser, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

 14. Bim

  Ann # 12
  Gjeta
  Inte kan veta.
  Inte nått.
  Inte skolan gått.
  🙂

 15. Ann Löfving-Henriksson

  Bim och alla andra! Ja, tänk om klimatfrågan hade fått styras av en grupp som den med ”One More Mission med The Right Climate Stuff”. De hamnade på månen och kom helskinnade tillbaka.
  Man behöver bara titta på jämförelsen mellan klimatmodellerna som ligger bakom klimatpolitiken och graferna från verkligheten för att förstå att ”aktivism maskerad som Science är ödeläggande”. Aktivisternas månlandning skulle ha missat målet tämligen grovt.

 16. Lasse

  Dagens SR vetenskapsnyheter talar om ”Extremregn-nödläge”
  SMHIs Kjellström säger att han har koll och det verkar som om Sverige har samma trend som påstods finnas i Tyskland.

  MSB gjorde en utredning där det konstaterades:
  ”För svenska förhållanden, i de (fåtal) fall, där jämförelser med regnstatistik långt bakåt i tiden varit möjliga, ses ingen trend i form av ökade regnintensiteter den senaste 25-30-årsperioden jämfört med tidigare data,”
  https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26609.pdf
  Gissar att Kjellström har annan utredning-eller modell 😉 ?

 17. Apropå Vetenskapsradions nyhet om att risken för översvämningar har ökat med 20% är ju sensationellt. Särskilt med tanke på att IPCCs rapport inte har upptäckt någon trend. Man tycker ju att 20% borde ha varit lätt att upptäcka 🙂

  ”Flooding (attribution): “there is low confidence in the human influence on the changes in high river flows on the global scale””

  https://rogerpielkejr.substack.com/p/how-to-understand-the-new-ipcc-report-1e3

 18. Håkan Bergman

  20 procent ökad risk? Hur stor var risken innan? Är det risken globalt, regionalt eller lokalt? Är det extremt för just den lokal man tittar på? Duggregn i Sahara lär vara extremt. Påminner om alla dessa larmrapporter om föda och ökad risk för en viss cancerform, man får aldrig läsa hur vanlig den cancerformen är.

 19. tompas11

  Kalmars kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020 att det råder klimatnödläge i Kalmar. Det var ett medborgarförslag som var inlämnat från en person aktiv i Fridays for Future, det vill säga Gretarörelsen.

  Det häpnadsväckande är att Kalmar kommunfullmäktige biföll medborgarförslaget.
  Den enda ledamoten som yrkade avslag var Thoralf Alfsson, som har uteslutits från SD. Vid voteringen var det endast Thoralf Alfsson som röstade nej till medborgarförslaget.

  Frågor till ordförande kf angående klimatnödläge i Kalmar

  https://www.youtube.com/watch?v=gKuTpTgKxIY

 20. L

  Tydligen ska Kalmar ta höjd för 3 meters vattenhöjningen till 2100 enl SVT. Tycker det verkar konstigt att man kan se så långt in i framtiden.

 21. Lasse

  #19 o #20
  Toralf brukar dra fram denna graf med förläning till 2100:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-081

  Noll acceleration mellan 1890-2020!
  Nödläget är inte helt uppenbart om man inte har ett barns fantasi eller modell som man kan köra extremt.
  Vi har därtill fått info om att om Grönland smälter så drabbas inte Östersjön av höjningen tack vare gravitationsändringen.

 22. Björn

  Nyttig och lärande information! Om man skall tala om vetenskaplig integritet, som exempelvis i samband med hypotesen om koldioxidens drivande av klimatutvecklingen, så är den mycket låg, så låg att dess påståenden närmar sig hyckleri. Däremot kan man påstå att Richard Lindzen i sitt tal, har hög integritet, när han i sin öppenhet visar på klimatsystemets komplexitet och inte utesluter några fakta.

 23. pekke

  L #20
  Varken Oskarshamn eller Karlskrona har nån ökande havsnivå, snarare sjunkande.

  Oskarshamn: https://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/2106.php

  Karlskrona : https://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/70.php

  Kalmar ligger ju mellan dessa.

 24. foliehatt

  #1, Sören G, och andra.
  Den ”internationella rapporten” som hänvisas till är framtagen av world weather attribution. https://www.worldweatherattribution.org/
  En organisation med det uttalade syftet att skapa uppmärksamhet i media för att länka oönskade väderfenomen till AGW i närtid till händelsen i fråga.
  Detta är vad de själva säger om varför de finns till.
  För att kunna koppla enstaka händelser till CAGW-teorin har de utvecklat ett knippe egna verktyg (vilka jag inte har satt mig in i).

  Rapporten om regnet i Tyskland och dess koppling till AGW gjordes i morse i ett flertal nyhetssändningar i P1. Rapportens innhåll presenterades av klimatreporter Kristula som Evangelium, helt utan några frågor. Ingenting sades heller om avsändaren (WWA) och deras dagordning.

  Jag blir otroligt störd av detta. Tänk om någon nyhetsredaktion hade presenterat en studie från Timbro där tesen var att fackföreningar är en förstörande faktor för svensk ekonomi, UTAN att nämna varifrån budskapet kom, samt problematiserat det som stod i en sådan studie.
  Eller vilken som helst annan publikation från vilken som helst organisation med en uttalad dagordning – i just det ämne som man har deklarerat en åsikt inom.

  Det skulle public service aldrig göra.

 25. JonasW

  #12 Ann

  Ja, där håller jag med. När det gäller media/myndigheters propaganda så befinner vi oss definitivt i ett nödläge.

  I detta fall är det inte frågan om en kris som kan inträffa. Det är fråga om en kris som har inträffat.

  Listan över konkreta exempel på att vi faktiskt befinner oss i en propagandakris kan göras hur lång som helst.

  Listan över konkreta exempel på att vi skulle befinna oss i en klimatkris blir ett blankt papper.

 26. Lars Thorén

  Jag förstår inte: ”Årtionden med experiment på laboratorier har visat att CO2 är en effektiv växthusgas, men endast vid extremt låga koncentrationer.”
  Vad är en hög och låg koncentration? Om det ökar hela tiden verkar det inte växtligheten?

 27. Lennart Svanberg

  #1 Sören G. m.fl. – Roade mig med att ladda hem rapporten och tittade på undersökningsmetodiken. Självklart hänvisas resultatet till (drumroll please) : Datorsimuleringar.

  Att påstå att något blir sanning (dem har tröskat igenom väderdata med maskininlärning) för att det körts i ett datorprogram har samma värde som Tarot-kort. Det är hur du skrivit datorprogrammet som avgör vilket resultat du får ut. Dessutom hade dem mage att variationen i utvärde kan vara mellan 1.2 till 9(!) med andra ord, något måste temperaturen betyda och även om vi inte vet hur mycket så iallafall litegrann.

  Skumraskforskning är summeringen!

 28. Bim

  Lars Thorén # 26
  ” Om det ökar hela tiden verkar det inte växtligheten?”
  Påverkar förmodar jag att du menar.

  Co2 klimatkänslighet 1 grad. Vad jag har lärt-

  Vi vet att 200 PPM är en låg halt, så tillvida att det påverkar växterna negativt Vid 100 PPM dör en
  väsentlig del växtligheten, Alltså två hundra PPM kan betraktas som en låg halt.
  400 PPM blir klimatet 1 grad varmare och det växer bra.
  Vid 800 PPM blir det ytterligare 1 grad varmare och växtligheten mår ännu bättre.
  Vid 1600 PPM blir det ytterligare 1 grad varmare men växtligheten kan förmodligen inte tillgodogöra sig all CO2.
  Vad som är hög eller låg halt är beroende på vad som är viktigast för just Dig eller andra.
  en halt mellan 400 och 800 PPM är ingen kris, det är gynnsamt i vart fall för växter och djur inkl. människor. Välj själv.
  Detta är vadjag lärt här på KU under årens lopp.
  Om Johan Rockström har en annan uppfattning så kan han väll höra av sig.

 29. jensen

  Ann L-H. Tack!!
  Den mest omfattande och förståeliga bedömningen av klimatfrågan jag läst.

  Skall trycka ut och dela ut till så många som möjligt. Förmodligen inklusive kommentarer.

  Förnämligt diskussionsunderlag.

 30. Lyssnade på vetenskapsradion idag där en professor oroade sig för framtiden. 30 procent handlade om ”vetenskap”, 70 procent om behovet av ökade forskningsanslag och höjda skatter.

 31. Ann Löfving-Henriksson

  Stimulerande och uppmuntrande kommentarer! Tack!
  Men tacka inte mej, tacka Frederick Seitz, familjen Idso med ”CO2 Friend or Foe”, Seitz ”arvtagare” Fred Singer som grundade SEPP och låg bakom NIPCC, Heartlandinstitutet, GWPF, Australiens IPA med ”the Facts”, gubbsen på den här tråden inte minst Happer, som ibland nämns som Singers arvtagare, Peter Stilbs med KTH- konferensen, KUs ledning … med många flera.
  Vad vore vi utan decenniers kämpande skeptiker?!

 32. Off topic men liknande idiotpolitik också baserad på rena lögner förs ju för att ”bekämpa” covid-19 och för att trycka in miljontals analfabeter i Europa för att vi påstås behöva dem.

 33. jensen

  Ann.
  Tack för förnämlig översättning och sammanfattning då, samt länk till originalet.
  Intressant att Du i ett litet stycke fick ihop:
  Avsaknad av Hot Spot.
  Troliga orsaker till ” AGW ” : Urbanisering, oceanernas cirkulationsförändringar och förändringar i solens aktivitet, förutom NGW
  ( Natural Global Warming.)

 34. Eriksbo

  Gillar inte det raljerande utspelet med April Fool’s Award osv. Lite barnsligt. Förtar effekten, fast texten i sig är seriös. Vanligtvis sakliga GWPF gör samma fel med sitt pris till årets klimathypokrit. Not funny.

 35. En annan

  Tack för informationen, här lär man sig mycket!
  Fast nu vill jag se en datorsimulerad verklighet om Mijöpartiet med alla sina undergrupper (XR m.fl) får bestämma fullt ut, alltså allt från lantbruk till förtätning av städer, också om hur transportbehoven ska lösas, inte bara till och från jobben, utan hur varor ska distribueras både till sjukhus och ICa, COOP m,fl. Kan man göra smarta datorprogram om vädret 80 år framåt borde det vara en barnlek, obs ingen ironi, jag menar det! Efter detta är gjort borde vi få rösta om vi vill ha det eller inte.

 36. Simon

  #34 Eriksbo
  Jag kan hålla med till viss del. Det sänder ju på något vis fel signal att tilldelas pris för att man gjort något dåligt. När det gäller exempelvis politiker är det inte ens säkert dom begriper varför dom fått utmärkelsen utan kanske bara sporras till att få fler liknande. Ibland undrar man.

 37. JonasW

  # Ann

  Tycker du säger något väldigt viktigt.

  ”Vad vore vi utan decenniers kämpande skeptiker?!”

  Jag tror att klimatupplysningen och klimatsans spelar en central roll i att det faktiskt finns ett ifrågasättande av alla klimatlarm.
  Utan dessa två bloggar skulle ”vansinnet ha grasserat fritt”.

  Kan inte låta bli att göra parallell till Ryssland. Oppositionen till Putins verklighetsbeskrivning finns på några få bloggar. Alla MSM i ryssland hyllar Putin, och Putins åtgärder. Vad Putin säger är sant.
  I vårt lilla land så är allt som IPCC säger sant.

  Personligen är jag mycket tacksam för att klimatupplysningen och klimatsans finns, och att det finns människor som orkar driva dessa sajter.

 38. Håkan Bergman

  Brukar halka in på SkyNews allt som oftast, en ovana sen Brexit förmodligen, dom var bra på den tiden men idag vet jag inte. I morse halkade jag in på sluttampen av nåt som jag inte vet om det var reklam eller what. Det handlade om hampa, om hur fantastiskt det var på att suga upp CO₂ och hur bra det var för på att berika jorden med näringsämnen. Nån annan som kollar in SkyNews eller måste jag plåga mig igenom hela dygnet för att hitta inslaget?

 39. Håkan Bergman

  Jag borde veta bättre, fråga farbror Google direkt så kommer svaret:
  https://news.sky.com/video/could-hemp-help-solve-climate-change-12354375
  Naturligtvis kan hampa lösa klimarkrisen, sluta med fossila bränslen och droga folk med hampa, problem solved?

 40. Håkan Bergman

  Charlie Watts har slutat slå på rockens minsta trumset, men som han slog! Det är inte hur stort trumset man har som räknas, fråga Ringo!
  RIP Charlie.

 41. mattias

  Håkan,
  Ja, nu är det höstregnen som trummar på istället. Hösten kommer tydligen inträffa tidigare i år än normalt. Bered er på höstrusk enligt Aktuellts väderredaktion.

 42. Karl Erik R

  @38 o 39 Håkan Bergman

  Det finns hampa som används för industriella ändamål och som inte innehåller den berusande substansen i marijuana. Sådan hampa odlas i liten skala även i Sverige. Tyvärr är polisen lika okunnig, för de har stormat in och förstört flera hektar av legalt odlad hampa samt gripit odlarna och beslagtagit telefoner och datorer.

  Jag är dock tveksam om användningsområdena kan öka så mycket att odlingarna skulle mätbart påverka CO2- halten. Kanske när vi utan cement ska bygga hus av lera och armera dem med fibrer från hampa?

 43. Håkan Bergman

  mattias #41
  Här ska det regna, enligt yr.no, onsdag-lördag och kanske lite på söndag också, men jag bor på en bergknalle och tänker f.ö. som jämtgubben:
  Je tych om styggväre je, för slåre om så blir je fint!

 44. TB

  Vad får man inte höra från SVT? Vilken smörja som helst!
  https://detgodasamhallet.com/2021/08/24/hittat-pa-natet-skattefinansierad-statlig-media-talibanernas-maktovertagande-beror-pa-klimatkrisen/

 45. Håkan Bergman

  Karl Erik R #42
  Det kan mycket väl vara som du framställer det, men det är inte så SkyNews video ger intryck på mig. Det är säkert så att hampa odlad i Sverige håller en låg halt av skojighampa, men volym kan ju väga upp för sånt. Att sen SkyNews sätter in en sån här video i sitt flöde får stå för dom, inte mycket jag kan göra åt att hamparökarna tar över även där.

 46. Christer Eriksson

  Först tack Ann L H för intressant genomgång.
  Men en fråga som gäller Professor Richard Lindzen.
  Gäller en diskussion om att han har tagit emot betalning från Peabody Coal vid ett vittnesmål i Minnesota Commission.
  Vad handlade det om.
  Vet att det är utanför ämnet men är nyfiken,har en diskussion med en arrogant alarmist,vill bara veta vad det handlade om. Han påstår att han givetvis är betald av oljeindustrin.
  Tacksam för svar.

 47. Simon

  Glöm inte att som motfråga fråga vem Rockström är betald av. Kommer jag ihåg rätt så är man även bidragsgivare till Potsdam institute.

  https://www.rockefellerfoundation.org/profile/johan-rockstrom/

 48. En annan

  Tyvärr har en konstig narkotikapolitik svärtat ner hampan så till den milda grad att Kling o Klang gör bort sig totalt. Förr var hampa en cash-crop, med ett brett spektra av användningsområden, allt tågvirke var i princip av hampa, även fiskenät som nu har ersatts av långlivade plastfibrer som när dom tappas fiskar själva! Sk. dödens garn, dessutom har hampa använts som medicinalväxt i tusentals år, smaka på den Big Pharma. The Economist hade för väldigt länge sedan ett helt nummer om just hampa med dess vida användningsområde. Gott nog är att den medicinska användningen av hampa uppmärksammas alltmer inom fr,a cancervården,

 49. Håkan Bergman

  En annan #48
  Tror säkert att hampa skulle kunna ha varit fortsatt viktig som en växt av nyttig och ekonomisk betydelse, men kom inte dragandes med betydelsen som medicinalväxt. I stort sett allt som vi stoppar i oss kan påstås ha betydelse för vårt välbefinnande, vare sig vi stoppar i oss för mycket, för lite eller inte alls av en viss substans, bara att välja.

 50. Hans H.

  #49 Håkan Bergman

  Beträffande ”industrihampans” halt: Har du försökt dricka dig full på lättöl?

 51. Håkan Bergman

  Hans H #50
  Så desperat har jag aldrig varit, men ett par lättöl kan räcka för att bli av med lappen. Industrihampa kan säkert räcka för att bli av med en olympisk biljett eller i värsta fall en olympisk medalj. Jag är 75 år men i vissa avseenden fortfarande i trotsåldern och ordet medicinalväxt får mig ibland att ana nån som ska tala om för mig vad jag ska äta. Varför finns det inga medicinaldjur? Härom året var det en dam i mataffären som påpekade för mig att filmjölken jag just greppat innehöll tre procent fett, jag greppade en trea vispgrädde och svarade att jag brukar spetsa filen med den till angenäm styrka och smak.

 52. Håkan Bergman

  Hans H.
  Dom där FFP2-maskerna jag skrev om var inget för mig, får skylla mig själv generna har gett mig en näsa som inte ville spela med den masken. Nå nu har jag hittat en FFP3-mask som passar min näsa till överkomligt pris, återanvändbar också. FFP2-maskerna får gå till nån med svennekran.