”Vad stort sker, det sker tyst”

Gästinlägg av Ann Löfving-Henriksson
blad
Media har lyckats otroligt väl med sin information om vad en ökande koldioxidhalt i atmosfären eventuellt skulle kunna tänkas ha för oönskade konsekvenser. Mer koldioxid förväntades ge klimatförändringar som i sin tur skulle stressa planetens växt- och djurliv, minska tillväxten, öka svälten, förorsaka utrotning av många växt- och djurarter.
Koldioxidhalten har ökat, men hur stämmer hotbilden med verkligheten?
I total medietystnad har det skett en omfattande forskning om sambandet mellan atmosfärens koldioxidhalt och växtligheten. Denna forskning har sammanfattats av och redovisats vid Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change och bygger på både satellitdata och mera jordnära data. Huvudpersonerna vid centrat är Dr Craig D. Idso och Dr Sherwood B. Idso, vilka även skrivit stora delar av rapporterna.
För några år sedan gav de ut boken” CO2, Global Warming and Species Extinction: Prospects for the Future”. Under 2011 kom “The Many Benefits of Atmospheric CO2 Enrichment” och strax före jul förra året kom “The State of Earth´s Terrestrial Biosphere: How is it Responding to Rising Atmospheric CO2 and Warmer Temperatures?”.
Vad berättar dessa publikationer?

Vår grönskande jord

Det kortaste svaret är GG eller Global Greening dvs vi ser en allt mer grönskande planet. Denna grönska har påvisats i de naturliga systemen från tropikerna till den arktiska tundran, på höga höjder och naturligtvis i de alltmer effektiva jord- och skogsbruken världen över.
Produktiviteten i den terresta biosfären har sedan 1980t (enligt satellitbaserade studier) ökat med mellan 6 och 13 % och beräkningar visar att den ökade växtligheten har medfört att landmassan globalt sett har gått från att vara en kolkälla till att bli en kolsänka.
Det har funnits många förslag till vad denna produktivitetsökning beror på. En varmare jord, längre växtsäsong, ökad nederbörd, minskad temperaturskillnad under dygnet, ökad halt av kväveföreningar, mera ljus i trädkronorna på grund av mera ljusspridande partiklar i luften och en högre koldioxidhalt är några exempel. Alla faktorer kan här och var ha viss betydelse, men den avgörande och gemensamma faktorn globalt sett är ändå den ökande halten av koldioxid i atmosfären.

Koldioxidens betydelse för växterna

I The Many Benefits of Atmospheric CO2 Enrichment redovisas 55st olika effekter av en ökad koldioxidhalt och de flesta gäller växtligheten.
Först och främst är CO2 ,som allavet, helt nödvändig för fotosyntesen, men den nuvarande halten är så låg att CO2måste betraktas som en begränsande faktor för tillväxten. Växthusodlare, som sedan länge låtit berika luften i växthusen med extra koldioxid, har känt till detta och alla, som pratar med sina pelargonier, har genom sin utandningsluft hjälpt skyddslingarna att frodas. Trots det senaste seklets ökning av koldioxidhalten ligger den fortfarande långt under den optimala och särskilt märkbart är det på höga höjder där partialtrycket är extra lågt.
Mera CO2 ger alltså ökad primärproduktion i växtens gröna delar. I kontrollerade försök ökades koldioxidhalten med 300ppm. Då ökade örternas produktion med 1/3 medan vedväxternas ökade med ½ eller mer. Överskottet lagras i stammen och i växtens underjordiska delar. Detta gäller framför allt i vedväxter, särskilt i tropikerna och det visar sig i att årsringarnas bredd har ökat i takt med koldioxidhalten. Speciellt gäller det de tropiska skogarna sedan 1980. En stilla undran, kan denna hockeykurva spöka i samband med Mannkurvan?
De allt kraftigare stammarna i de tropiska skogarna lagrar alltså mer och mer biomassa och vilket kan förklara 40% av ”the Missing Terrestrial Carbon Sink”. Vad vi än fått höra om utrotning av den tropiska regnskogen så visar alltså studierna att den växer och frodas och det gäller inte minst den gamla tropiska regnskogen, urskogen, som har ansetts vara ”i balans”. Idso uttrycker det som att den ”Spry for it´s age”.
Den direkta koldioxidgödningen är viktig men koldioxiden har fler effekter.
Det är väl känt att antalet klyvöppningar per ytenhet minskar med ökad koldioxidhalt. Dessutom hålls dessa ”växternas munnar” inte vidöppna om det är gott om koldioxid. Färre och mer slutna öppningar gör att vattenförlusten, transpirationen, vid CO2 -upptaget minskar. Växternas får på så sätt en mer effektiv vattenhushållning.
Den effektivare vattenhushållningen är värdefull på många sätt. Med lägre vattenstress kan växterna hantera andra stressfaktorer bättre. De blir med andra ord mer stresståliga. Inte nog med det! Minskad stress kan göra växten mera temperaturtålig dvs öka den temperatur vid vilken växten har sitt optimum.
I torrområden blir vattenhushållningen extra viktig. När växten sparar på vatten kan den värdefulla fukten i jorden bevaras. Den högre koldioxidhalten bidrar alltså på flera sätt till att växterna kan invadera torrområden och minska ökenutbredningen på jorden.
Saharas ökande grönska i randområdena är omtalad, men även kalla torrområden som den arktiska tundran grönskar. Där ökar växttäcket genom att mossor och vintergröna småbuskar, vedväxter, breder ut sig. Ett ökat växttäcke kan i känsliga områden dessutom minska erosionen. Tvärt emot hotbilden så har studier visat att diversiteten har ökat på den arktiska tundran. I dessa kalla områden är vattenhushållningen och koldioxidens direkta gödningseffekt naturligtvis viktiga men här har även ökad temperatur betydelse. Ökad temperatur kan dels medföra en något utökad växtsäsong och dels att ytskiktet som sommartid tinar fördjupas. På så sätt ökar även nedbrytningen, mineraliseringen, och därmed näringsinnehållet i jorden. När primärproduktionen sätter fart gynnar det naturligtvis hela näringsväven i området.
Även den Mongoliska öknen grönskar trots kraftigt ökat betestryck. Här på de höga höjderna är växtligheten särskilt gynnad av den högre koldioxidhalten och Tibet är numera en koldioxidsänka.
Av övriga faktorer som samverkar till den ökande växtligheten kan nämnas att rotsystemet tillväxer extra kraftig vid högre koldioxidhalt. Det gäller inte minst finrötterna där näringen sugs upp. När mykorrhizasvampar och andra symbionter dessutom får del av den tilltagande näringen från fotosyntesen leder det till att de växer till sig och kan bidra med effektivare näringsupptag och kvävefixering.
Frodigare växter kan producera fler hormoner som t.ex. stimulerar celldelning och proteinsyntes. Ökad halt av kvävehaltiga proteiner i perennernas bladknoppar ger dem en fördel inför kommande års start av växtsäsongen.
Friska, frodiga växter kan producera mer antioxidanter, vilket är en del av deras försvarssystem. De kan även öka bildningen av tanniner. Med mera tanniner i blad och finrötter ökar växtens skydd mot insektsangrepp och jordbundna patogener och herbivorer. När rötterna får växa ifred så ökar kolhalten i jorden, dvs ”den naturliga lagringen av koldioxid”. Utsöndring av monoterpener från växterna kan öka och de verkar avskräckande för patogener och herbivorer. Även nektarproduktionen kan öka osv.
Listan över allt positivt som friska och tämligen välgödda växter kan producera för att försvara sig och öka sin konkurrenskraft är lång.

Framtiden

Hur länge kan denna positiva utveckling hålla på? Tittar man enbart på koldioxidhalterna så ser framtiden ljus ut. Vid 150ppm slutar växter att växa och vid 250ppm anses de fortfarande svältfödda. Växthusodlare höjer ofta halten i växthusen till 600ppm och först runt 1.000ppm bedöms koldioxidtillgången optimal för genomsnittsväxten. I byggnader där krukväxterna frodas är det ofta c:a 2.000ppm och när vi pratar med dem får de en uppiggande utandningsdusch med 40.000ppm CO2.
Koldioxid kommer för lång tid framöver att vara en begränsande faktor för jordens växtlighet, men i varje blad, i varje stam och i varje rot världen över kommer respektive växt tyst och stilla dag ut och dag in att ge sitt bidrag till vår alltmer grönskande jord. Ju mer koldioxid desto mer grönska.
”Vad stort sker, det sker tyst”. Citatet är hämtat från E. G. Geijers hyllning till Odalbonden och får symbolisera vår globale odalbonde – och mediernas skamliga tystnad.
 Länkar

http://www.co2science.org/education/book/2011/55BenefitsofCO2Pamphlet.pdf
http://www.co2science.org/education/reports/greening/TheStateofEarthsTerrestrialBiosphere.pdf
http://hockeyschtick.blogspot.se/2013/01/new-paper-predicts-co2-fertilization.html
http://www.nipccreport.org/articles/2013/jan/29jan2013a1.html
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack för detta, Ann. Intressant detta med vattentransport/förbrukning i sammanhanget – just för att transportera bristvaran ”koldioxid” för att bygga upp växterna.
  För det är verkligen en bristvara i sammanhanget

 2. Jag har bara skummat texten, men den verkar bra. Tyvärr är det så att de AGW-troende har uppfunnit argument mot att  CO2 är bra för växterna.
  Som vanligt finns det ett korn av sanning i en bra lögn. De AGW-troende hävdar att högre CO2-halt leder till två problem som gör att vi kommer att svälta ihjäl om vi inte drabbas av någon annan AGW-relaterad kalamitet innan dess.
  Det ena problemet är att mer växtlighet leder till mer insektsingrepp och stöds av en studie av gamla fossil, samt att man i en studie funnit att en CO2-berikad   frilandsodling drabbades av mer angrepp.
  Jag är inte förvånad över det faktum att om det finns mer mat kommer mer mat att ätas. AGW-troende brukar dessutom ha ett särskilt namn för att hänvisa till en studie, vilket enligt deras logik gör argumentet ogiltligt. För enkelhetens skull använder jag mig av detta här och kallar det cherrypicking.
  Det andra problemet som brukar dras upp av samma människor som hävdar att vi skall äta mindre protein är att vissa grödor får lägre proteinhalt under högre CO2-halt. Det finns stöd för detta i en rad artiklar, men man är inte säker på orsaken. Min teori är att växterna får ökad konkurrens om kvävet av mikroorganismer, vilket gör att det krävs karaftigt ökad kvävegödsling för att bibehålla proteinhalten.
  Det finns skäl att anta att detta är en övergående effekt, mer CO2 kommer  att leda till mer humus som efter en tid kommer att avge mer växttillgängligt kväve.
  För övrigt är lägre proteinhalt i vegetabilier ett problem begränsat till veganer och i viss mån en teknisk fråga för bagare och pastamakare. Riktiga karlar äter kött för att tillgodose sitt proteinbehov.

 3. Ann L H
  Utmärkt sammanställning! Och en hel del ny kunskap för mig.

 4. ThomasJ

  Utengemärkt bra skrivet Ann L-H! Mången tack!  😀
  Än mer utengemärkt vore om personer som Lena Ek, Fridolin/Romson, Rockström (som agronom borde gilla detta fett! 😉 ), med många fler mer/mindre tvingades läsa detta – och efteråt prövas ifall de öht. har förstått nåt… det senare dock ph**n tro’t…
  Mvh/TJ
   
   

 5. Thomas P

  ” De kan även öka bildningen av tanniner. Med mera tanniner i blad och finrötter ökar växtens skydd mot insektsangrepp och jordbundna patogener och herbivorer.”
   
  Kul om man är växt, mindre kul om man lever av växterna. Bara för att plocka en detalj ur Lenas som vanligt vinklade framställning.

 6. Bertel

  Ann L H
  Tack för denna välskrivna artikel och också för min del, innehöll den en del ny kunskap. Återigen har jag lärt mig något nytt, tack vare er skribenter på TCS.
   

 7. Ann L-H

  Perfekt – Om nu koldioxidhalten ligger långt under den för växter optimala och växtligheten därmed är undernärd är det svårt att tro att en ökning totalt sett skulle vara skadlig. Växternas olika försvarssystem får ju möjlighet att stärkas när de bli mer välnärda. De sammanfattningar som jag sammanfattat stöder sig på ett stort antal studier, möjligen till skillnad mot den/de som AGW-arna för fram.
  Problemet med en lägre proteinhalt vid ökad tillväxt har behandlats tidigare här på TCS
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/09/13/fof-och-2000-talets-stora-miljofraga/

 8. Härligt..mer handfast empiri om CO2 och mindre datamodellsgissningar….den länkar jag ut…Naturligtvis är sån här redig vetenskap vad som skall visas i skolan, inte hur Stadshustornet sticker upp ur havet genom datatrolleri 🙂 Tackar Ann

 9. Lars Jonsson

  Tack för en bra och viktig artikel Ann och Lena. 
  Det faktum att en större växtmassa får en minskad halt av proteiner, som många forskningsprojekt tilldelas pengar för att driva till bevis saknar betydelse. Har någon undersökt vilken tillväxt av animalieprotein på torra och lågproduktiva betesmarker en ökning av biomassan medför, den typen av forskning lär inte få några medel, den kan ju ge skrämmande positiva resultat. Har ingen referens för handen men läste för något år sedan att biodiversiteten på betad gräsmark ökar vid högre koldioxidhalt, dvs fler växter kan konkurrera mot de mest snabbväxande ofta införda grässorterna. 

 10. Ann L-H

  Perfekt #2 – Det är nog inte så stort problem med insektsangreppen. Se Thomas P’s initierade kommentar i #5. Dessutom Thomas P, om du läste mera noggrant skulle du inte skylla på Lena i onödan.

 11. Labbibia

  Tack Ann L-H.
  Mycket informativt och välskrivet!
   
  En undran dock. Du skriver:
  Speciellt gäller det de tropiska skogarna sedan 1980. En stilla undran, kan denna hockeykurva spöka i samband med Mannkurvan?”
   
  Det där förstår jag inte riktigt?
  Manns hockeykurva var ju baserad på proxys från bl a trädringar fram till 60-talet (?) då den övergick till att använda temperaturregegistrering från termometrar. Därav  prof. Mullers ilska, han tog ju upp detta i en föreläsning och kallade det forskningsfusk.
   
  Eller avser du någonting annat?
   

 12. Ann L-H

  Labbibia – #11 Såvitt jag förstått har den ökande koldioixhalten kontinuerligt påverkat trädtillväxten globalt sett, men ”speciellt efter 80t”. Just nu har jag inte Montfords ”The hockeystick illusion” till hands men om jag inte minns fel var det en liten diskussion där om hur man kunde skilja temperaturökningens effekter från koldioxihaltens. Det finns nog andra här som kan reda ut det bättre.

 13. Lasse

  Lärorikt och positivt! Vattenhushållningen är viktig i sammanhanget eftersom det är stora arealer som berörs.
  Går detta att koppla till vikten av att låta naturbete tukta grönskan i semiarida trakter. En metod som ger mer grönska än om marken lämnas helt utan betes- tryck!

 14. Bengt Abelsson

  Labbibia #11
  Divergensproblemet och Mikes ”trick”
  då den övergick till att använda temperaturregegistrering från termometrar.”
  När trädringarna i modern tid inte längre samvarierade med termometrar uppfann Mann ”Tricket” att klippa av den trädringsbasearde kurvan och klippa ihop den med termometerdata.
  Trädringarna i modern tid visade nämligen inte på någon ökning.
  När Steve MaciIntyre föreslog att man skulle ge sig ut i fält och ta nya trädringsdata ( ca år 2000 ?) protesterade M Mann och sa att det var så besvärligt och att man måste ut i oländig terräng med tung utrustning så det gick minsann inte alls.
  Bredare årsringar anses kunna tyda på högre temperatur så i princip finns ingen anledning att tro att Mann skulle vilja tiga om något sådant.
   

 15. Labbibia

  Bengt Abelsson # 14
   
  Ja, det är så jag vill minnas att det var också. Vill minnas att Muller sa ungefär så här….” Om hans trädproxys inte duger till att visa temperaturen från 60-talet och framåt, så torde de vara lika usla som temperaturproxy längre tillbaka också”….

 16. Ann L-H

  Lasse – # 13 Intressant fråga! Möjligen skulle utvecklingen tex i Mongoliska öknen kunna ge svar på frågan, men jag har inte lagt märke till någon sådan studie – än.

 17. Bim

  Antingen är koldioxiden skadlig eller så är den nyttig, tänker Thomas P.
  Eftersom den är skadlig enligt 20 års klimathotsforskning så kan den ju inte vara nyttig. Alltså måste det finnas problem om den i alla fall skulle vara nyttig.
  Men jag tror mycket hellre på Ann L-H eftersom hon inget har att vinna på att koldioxid är nyttig annat än att det är fint om naturen trivs och mår bra och dessutom är Ann och för den delen även Lena,  ärliga och pålästa damer. 😀
   

 18. Håkan R

  => Thomas P #5
   
  Vad har du emot tanniner, dricker du aldrig vin?

 19. Peter F

  Jag har nu tipsat redaktionerna på landsortspressen i  Norrland om denna artikel. Jag hoppas att de i vart fall läser den.

 20. Lasse

  #16 Ann L-H  Lite om bete , torka och grönska fick jag del av på en blogg:
  http://cornucopia.cornubot.se/2013/01/varlden-behover-mer-kott-av-ratt-sort.html
  Han hänvisar till föreläsningar av Allan Savory
   

 21. orolig

  Tack för läsningen, sunt förnuft är bra för hälsan. Som nyanländ läsare här vet jag inte om någon tagit upp följande så om detta blir en onödig upprepning ber jag om överseende, tack på förhand. Jag hamnade på den här websidan i letandet efter andra individer som är medvetna om det egentliga miljöhotet, alltså inte CO2 som är mat för växtligheten, utan den överdrivna spridningen av WiFi och allehanda Smart teknik som orsakar hälsoproblem för både människor och djur. I det stora hela verkar det i mina ögon litet som att klimatdebatten håller de flesta sysselsatta med ett ”icke-problem” så att färre tittar på vad som sker bakom kulisserna. Barry Trowers (http://www.youtube.com/watch?v=gQANlSd0d4s) är en äldre herre som länge varnat om t ex mikrovågors skadliga inverkan. Ett exempel är att ett barn som använder mobiltelefon i några minuter upplever sådana förändringar i hjärnan att inlärning de nästa timmarna blir omöjlig, och konstant mobilanvändning ger således ett beteendemönster som sedan klassas som hyperaktivitet, ADHD, etc.
  Fortums Olle Hansson (http://www.youtube.com/watch?v=sW8WSVuiryY) säger att Smartmätare skall installeras i våra hem och jag undrar hur man kan få till stånd informationsspridning om denna hälsonedbrytande teknik som är den verkliga miljöboven.
  Förlåt om jag avvikit för mycket från ämnet. Tack igen för god artikel.

 22. Thomas P

  Ni får nog välja. Om ni tror att CO2-gäödsling är så effektiv kan ni inte samtidigt klaga på att trädringar inte fungerar så bra som temperaturproxy längre.
   
  Muller hade läst lite på Internet, ungefär som Ann, och det var det han baserade sin kritik på. Man kan tycka det varit bättre om han läst på lite i litteraturen om varför man anser trädringar vara användbara historiska proxies trots divergensproblemet, men inget tyder på att han hade gjort det.
   
  Perfekt #2 ”För övrigt är lägre proteinhalt i vegetabilier ett problem begränsat till veganer och i viss mån en teknisk fråga för bagare och pastamakare. Riktiga karlar äter kött för att tillgodose sitt proteinbehov.”
   
  Och vad tror du ditt kött äter medan det fortfarande sitter fast på ett djur?

 23. Ann L-H #7
  Instämmer, men i de AGW-troendes La-La-Land är detta mycket allvarliga problem som vi kommer att få höra om till leda eftersom de inte kan prata om skenande temperaturer och försurade hav.

 24. Niklas L

  #2
  De (jag blir väl tvungen att kalla dem troende) har inte bara uppfunnit argument mot att CO2 är bra för växterna, de har uppfunnit argument mot att det finns någon som helst möjlighet att någon annan (än deras) tolkning är möjlig. Finns att beskåda som (bl a) senaste inlägg på en blogg som enligt egen utsago tar klimatvetenskapen på allvar… Mer ledtråd ger jag inte till vilken sida det skulle vara…
  OT (lite): Jag hittade till den via en tråd här inne  som nämnde en debatt där en Jenny försynt försökte påpeka att en liten tecknad videosnutt (producerad för att skrämma lågstadieelever?) inte bevisar att CAGW pågår i stor skala, fast dolt, då. De koleriska svaren hon får av en viss herr Karlsson ledde mina tankar till den här gamla TV-sketchen (och nu skiter jag i det här med personangrepp): http://www.youtube.com/watch?v=A1D2hkzgVc0
  1:30 t o m 5:00, tänk herr Karlsson som konstnären…
   

 25. Bim

  Thomas P
  ”Ni får nog välja. Om ni tror att CO2-gäödsling är så effektiv kan ni inte samtidigt klaga på att trädringar inte fungerar så bra som temperaturproxy längre.”
  Tänk ett varv till så klarnar det nog.
  Co2 halten  är inget tillförlitligt mått för temperaturen, som du väl kan avläsa i temperatur /PPM i dag.
   

 26. Thomas P

  Bim #25 ”Co2 halten  är inget tillförlitligt mått för temperaturen”
   
  Eh, nej. Har jag påstått det? Vi har dock oberoende data för CO2-halten som visar att den varit i stort sett konstant i flera tusen år före industrialismens genombrott.

 27. Peter F

  Thomas #5
  Skönt att det finns någon som värnar om skadeinsekterna. Förutom de som tillverkar insektsgifter förstås. Du är en sann djurvän.

 28. Bengt Abelsson

  Thomas # 22
  ”Ni får nog välja. Om ni tror att CO2-gäödsling är så effektiv kan ni inte samtidigt klaga på att trädringar inte fungerar så bra som temperaturproxy längre.”
   
  Divergensproblemet i korthet: Termometrar visar på ökad temperatur. Trädringarna blir smalare:
  Lösning: Klipp bort trädringar ur figuren. Klistra in temperaturdata. (syns inte om figuren kopieras till svart-vitt)
  Om ökad CO2-halt påverkar trädringarna mot ökad bredd blir de ännu sämre som termometrar.
  Jodå, vi kan klaga.
   

 29. Ann L-H

  Thomas P – Eftersom trädens tillväxt påverkas av flera faktorer gäller det naturligtvis att reda ut i vilken utsträcken de olika tillväxtfaktorerna har påverkat.
  Singer skriver om detta på sid 71 i sin ”Unstoppable Global Warming…” under ”The Mann Research Left Out CO2 Fertilization”. Där hänvisar han till en undersökning ”Detecting the Aerial Fertilization in Tree Ring Chronologies” Graybil&Idso -93.
  Denna undersökning återkommer i ”The hockey Stick Illusion” sid123.  
  Hockeyteamet anser sig ha tagit hänsyn till koldixoidens effekter, men frågan är ändå i vilken utsträckning Mann/man vet tillräckligt för att mäta temperatur med trädringar.
    
   

 30. Bim

  Thomas P #26
  Oberoende av vad, vetenskap, eller?
  Jag har hör helt andra åsikter om det.

 31. Thomas P

  Peter F #27 För det första är det inte bara insekter som äter växter, de är grunden i hela näringskedjan om du händelsevis missat detta. För det andra finns det djur som äter insekter. Även du skulle kanske tycka det vart aningen tomt om insektsätande fåglar försvann.
   
  Bengt #28 Du vet mycket väl att divergensproblemet diskuterats mycket i den vetenskapliga pressen. Din nidbild är bara till för att lura de okunniga och få en och annan ryggklapp av de andra demagogerna.
   
  ”Om ökad CO2-halt påverkar trädringarna mot ökad bredd blir de ännu sämre som termometrar.”
   
  Hur träd påverkas av förändrad CO2-halt är helt ointressant för de perioder CO2-halten inte förändrades.
   
  Bim #30 Ja, åsikter är det ingen brist på på denna blogg. Så mycket kan vi vara överens om.

 32. Ann L-H

  Bengt Abelsson – # 28 Vi tar nog upp olika problem kring Mannkurvorna. Den matematiska diskussionen lämnar jag med varm hand över till andra.

 33. Sorry, medanstående inlägg hamnade i fel tråd. Det är fortf Off Topic, men passar ändå bättre här. För all kurskorrigering (bort från klimattokerierna) sker inte i tysthet. Där finns de som oåterkalleligt har bundit fast sig vid klimathotsmasten, och inte bara (i det tysta) profiterat på stolligheterna, utan även push:at sina egna intressen och agendor (i vissa fall ’skickligt’ iom att det lyckats). Men där finns också många aktivister som emotionellt och av personliga skäl gjort klimathotslarmandet till sin megafon att få leva ut sina antipatier och anklaga alla man ogillar för allt man ogillar …
   
  Och för dessa dras nu mattan bort under fotsulorna, och de har ingen annan väg ut än att höja skrän-nivån ytterligare och skrika ännu gällare. Här kommer två flugor i en smäll:
   
  OT Men jag undrar om inte UpprapaInitiativet har nått ett nytt lågvattenmärke (hur det nu kan vara möjligt)
   
  Patrik Lindenfors där försöker lyfta fram ännu mer ren dynga som producerats av pseudovetenskaparen Stephan Lewandowsky (ni kanske minns psykologen som tror att klimatvetenskapen är ngn man antingen accepterar eller förnekar och som behövde både ljuga, fekja, och (avsiktligt) ta med fejkade ‘intervjusvar’ för uppfylla sin våta dröm, att ‘klimatförnekarna’ också förnekar månlandningen mm).
   
  Den idiotin (som alltså vissa losers önskar skulle utgöra ‘vetenskap’) har fått en uppföljare, där Lewandowsky vill få det till att reaktionerna på hans tydigare (rena) dynga skulle bekräfta hans våta dröm om ‘konspirationsteoretisk läggning’.
   
  Igen behövda han fara med rean osanningar för att ‘få till det’. Och troligtvis hjälper det en del att inte förstå ett jota av vad klimatdebatten handlar om. Vilket ju är standard MO för alarmistsidan när de vill tillskriva de icke blint-troende allehanda påklistrade egenskaper.
   
  Extra roligt är det förstås att denna ‘forskningsmetod’, att försöka hitta bekräftelse för hur ‘dom andra är’ genom att leta bland anonyma blogg-kommentarer, och vilja ‘dra slutsatsen’ om ‘att sådana är dom nog allihopa’ tillämpad på alarmistsidans stödtrupper i deras bloggars undervegitation ..
   
  .. om man skulle tillämpa den ‘mteodiken’ på vad som förekommer där, då skulle ‘forskningsresultaten’ om hurdana ‘dom alarmismtroende’ egentligen är bli fullständigt förödande. Fullständigt! Konspirationsteorierna flödar, anti-intellektualism och vetenskapsförakt är centrala delar hos stora delar av personlighetsprofilerna där. (Jag skulle nog hävda att Lewandowsky är ett mkt bra exempel).
   
  Och i sagda fall, behövde alltså ‘forskaren’ Lewandowsky fejka sin egen data, och ljuga om hur han kommit över den, för att ha ngt att berätta.
   
  Och kritik mot sådant tar han, men nu alltså även UI som intäkt för att han hade rätt!
   
  Frågan är om det går att sjunka lägre i antiintellektualism? Iaf sådan som dessutm beredvilligt skyltar med.

 34. Jag ser att Thomas P återigen är i full damage-control-mode i kommentarsfälten.
   
  Divergensproblemet kallar han IPCCs, Manns och Jones försök att just ’vilseleda de okunniga’  och få ’ryggklapp’ från sanningsministeriet och dess stödtrupper.
   
  Thomas har hållit spegeln upp-och-ned så länge att när han väl tittar på världen på riktigt ter den sig just  ’upp-och-ned’ för honom ..

 35. Peter F

  ThomasP #31
  Men nu handlade det ju om skadeinsekter på växter. Inte om insektsätande djur. I programmet ”På minuten”  hade du nollats eftersom du avvek från ämnet.

 36. Björn

  Bravo Ann L-H! Detta är vad ”växthuseffekten” borde handla om, koldioxidens nödvändighet för uppehållande av våra liv. Demagogiken i klimatfrågan har och är, som den bedrivits, varit destruktiv. Jag har vid flera kommentarer här på TCS påpekat att den emission av CO2 som nu förekommer, kan vara en fördel för framtidens växtlighet. Med tanke på framtida energisystem som kall- och varm fussion och även andra system som inte bygger på förbränning, kommer emissionen att nästan helt att upphöra. Det är märkligt att klimatforskningen har en sådant snedvridet fokus mot bara negativa effekter. Dessutom vet man inte om CO2 orsakar den uppvärmning som man påstår. Dess inverkan kan när man får tillräckliga kunskaper om solens egenheter i kombination med den kosmiska strålningen och molnbildningen, visa sig vara vara en underordnad obetydlig bieffekt.  

 37. Labbibia

  Jonas N # 33 & 34
   
  Tack, mycket bra!
   
  Man kan inte låta bli att förundras över herr Thomas P:s förmåga att helt oberört flytta målstolparna bakåt någon kilometer, och sedan helt oberörd fortsätta diskussionen utifrån de nya förutsättningar som råder. Egentligen vore det rätt skoj att göra en Thomas P-resa bakåt i tiden några år här på TCS. Och kolla var han hade målstolparna då…… 🙂
   

 38. Thomas P

  Peter #35 Det jag citerade var ”ökar växtens skydd mot insektsangrepp och jordbundna patogener och herbivorer.” Huruvida en insekt klassas som ”skadeinsekt” eller inte beror också på vad den äter. T o m växtätare som kor och hästar är f.ö. beroende av att få i sig en dos insekter med kosten.
   
  Jonas #34 Tror tydligen inte att divergensproblemet är erkänt. Han kan då börja läsa referenserna här och jobba vidare:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Divergence_problem

 39. I förra veckan var det ett inslag på SR’s blogg Klotet med rubriken ”Biomimicry härmar naturens lösningar”: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5426495#srcomments
  Jag skrev två kommentarer som borde passa även i denna tråd:
   
   
  JORDISERING = BIOMIMICRY
  Jordisering är ju en kopia på hur naturen gödslar sig själv när rötterna efter avdöda växter brytes ner i jorden och blir ny prima näring till nästa generation växter. Detta är det perfekta kretsloppet och det är så matjordslagret har bildats. Naturen jordiserar således i huvudsak växternas rotmassa. Detta räcker för en jämn balans i arternas utveckling och överlevnad och lagom tillväxt av matjordslagret. Men det räcker inte till mat åt jordens växande befolkningsmängd, för detta krävs att en allt större del av växtlighetens överjordsmassa och som är oanvändbar som mat återföres ner i jorden inom räckhåll för rötterna på det som ska bli nästa skörd. Men det ska ske medan det organiska avfallet är färskt, innan syret hinner börja sin näringsförödande oxidationsprocess. Tyvärr finns det de som påstår att organiskt material måste vara nedbrutet genom kompostering för att kunna tjäna som växtnäring. Om detta varit sant hade inga växter funnits. Vilda växter har ju endast haft tillgång till näring från ruttnande rötter från tidigare växter och är programmerade att utnyttja nedbrytningsprodukterna nere i jorden. Förutom kraftigt ökad växtlighet är jordisering också en kolsänka vilket miljöorganisationer m fl borde jubla över.
  KOMPOSTERING ÄR INTE BIOMIMICRY
  Det märkliga är att de som sysslar med biomimicry inte kunnat räkna ut att kompostering är precis det motsatta och fått stopp på feltänket. Var samlar naturen ihop sitt ovanjordsavfall i högar för kompostering? Miljöetablissemanget har alltid hävdat att kompostering är det enda rätta sättet att återvinna organiskt avfall som t ex köks- och trädgårdsavfall m.m. därför att naturen gör så när den låter löven på hösten falla till marken och bilda förna och mullämnen. Men skälet till att naturen gör så är ju precis tvärtemot det miljöetablissemanget tror. Även om naturens sätt att ta hand om sitt ovanjordsavfall ger lika litet i utbyte som kompostering så är naturen mycket klokare, den samlar inte ihop avfallet i högar utan sprider ut det jämt och tunt på marken. Härigenom utvecklas det mindre mängd giftiga gaser och mögel jämfört med vad som är fallet vid kompostering. Detta är sannolikt det som är orsaken till att vår inandningsluft är användbar efter årmiljoner av växtlighet på jorden. Alltså; naturen oxiderar och skickar upp sitt organiska ovanjordsavfall i så ren form som möjligt dvs som koldioxid och vilket inte är fallet vid kompostering.”

 40. Bra skrivet Ann!
  Jag översatte en abstract i mars 2012 om jordkemi och CO2 som pekar i samma riktning.
  https://www.frihetsportalen.se/2012/03/manniskan-inget-klimathot/
  Den som vill kan även läsa dagens kria till försvar för civilisationen.
  https://www.frihetsportalen.se/2013/02/civilisation-ar-inverkan-pa-naturen/

 41. Lasse

  #38 Jag trodde Manns problem var att han förkastade större delen av de mätningar på träd som inte passade in. Selektiv forskning!

 42. Björn

  orolig [21]; Du behöver inte ursäkta dig, för det du tar upp kan vara ett växande problem. Jag har varit på EMC-konferenser i USA och vet att mikrovågsindustrin, dit jag räknar mobilteknik och annan mikrovågsteknik i GHz-området, inte gärna talar om det som kallas för närfältsområdet, alltså i det område där det elektriska- och det magnetiska fältet ej ännu har bildat en elektormagnetisk våg. Teoretiskt går det inte att beräkna detta närfält i real tid, det är nämligen alldeles för komplext. När vi telefonerar med både trådlös telefon hemma och mobiltelefoner, gör vi det på ett sådant sätt att vi vår hud och huvud befinner sig i närfältet. Detta talas det inte om. Ett råd är därför att alltid använda hands-free eller högtalarfunktionen. Att alltid ha en blåtandsändare på örat är att spela rysk roulette.

 43. Svenolof Karlsson

  Tack Ann L-H, enormt intressant och relevant!

 44. Labbibia #37
  Thomas P flyttar målstolparna bakåt, och hävdar helt sonika: Den var aldrig över mållinjen! Ibland tom försöker få det till att hela planen flyttade med, så att när bollen nu fortf ligger kvar vill han få det till att den ligger bakom mållinjen för hans ’motståndare’ …
   
  🙂
   
  Hans kommentar #38 är ju också rena skämtet. Killen försöker insinuera att jag inte skulle veta vad det handlar om. Personligen begriper jag inte denna desperation att försöka vidmakthålla 15 år gammal dyng-forskning som giltig. Men det beror väl på det jag skrev ovan: Att hela klimathotsindustrin hoppade på samma tåg och kedjade fast sig, och glatt byggde skålandes och skrålandes från tåget på väg mot stupet/väggen/ökensanden ..
   
  Jag undrar verkligen hur dessa människor är funtade när de aldrig förmår vara ärliga och öppna med vad de ’argumenterar’ …

 45. Christopher E

  Jordens liv har frodats under miljoner åter många miljoner år av betydligt högre koldioxidhalter än vad vi kan åstadkomma även om vi försöker, så alla dystra profetior ovan om att ökad koldioxidhalt bara kan leda till elände kan vi nog glömma bort.
   
  Det märks ju redan positiva effekter av CO2-gödslingen. Och inga negativa.

 46. ThomasJ

  En del stort sker tyst, förvisso! En [hel]del annat, och nedranns stort, sker rätt ’högjutt’… dessutom i super-lyxiga omgivningar (ishotellet i Jukkasjärvi):
   
  http://www.regeringen.se/sb/d/17176/a/208707
   
  Go figure!
   
  Mvh/TJ

 47. Gunbo

  Visst funkar CO2-gödsling! Den används med fördel i växthusodling. Men den förutsätter tillförsel av andra näringsämnen som kväve.
  Det har gjorts många studier i naturen där CO2 tillförts både i instängda och öppna förhållanden. Här är bara några: 
   
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15720649
  What have we learned from 15 years of free-air CO2 enrichment (FACE)? A meta-analytic review of the responses of photosynthesis, canopy properties and plant production to rising CO2.
  Trees were more responsive than herbaceous species to elevated [CO(2)]. Grain crop yields increased far less than anticipated from prior enclosure studies. The broad direction of change in photosynthesis and production in elevated [CO(2)] may be similar in FACE and enclosure studies, but there are major quantitative differences: trees were more responsive than other functional types; C(4) species showed little response; and the reduction in plant nitrogen was small and largely accounted for by decreased Rubisco.”
   
  http://www.pnas.org/content/107/45/19368
   
  ”CO2 enhancement of forest productivity constrained by limited nitrogen availability
  During the first 6 y of the experiment, NPP [net primary productivity] was significantly enhanced in forest plots exposed to 550 ppm CO2 compared with NPP in plots in current ambient CO2, and this was a consistent and sustained response. However, the enhancement of NPP under elevated CO2 declined from 24% in 2001–2003 to 9% in 2008. Global analyses that assume a sustained CO2 fertilization effect are no longer supported by this FACE experiment. N budget analysis supports the premise that N availability was limiting to tree growth and declining over time.”
   
   

 48. Thomas P

  Jonas spelar i #44 som vanligt kalleboll.

 49. Gunbo

  Christopher #45,
   
  ”Jordens liv har frodats under miljoner åter många miljoner år av betydligt högre koldioxidhalter än vad vi kan åstadkomma även om vi försöker”
   
  Och hur såg växtligheten ut för 8 000 år sedan under klimatoptimat och en CO2-halt på 280 ppm? Jag har för mig att den var rätt frodig då också. Sahara var grönt om jag inte minns fel.

 50. Gunbo

  Jonas #33,
   
  ”..att få leva ut sina antipatier och anklaga alla man ogillar för allt man ogillar …”
   
  Jag tycker det är precis det du gör här på TCS. 😀

 51. Ann L-H

  Gunbo – Kvävebristen tja … globalt sett verkar man inte ha påvisat något likartat. Kanske borde man ha kikat lite mer på vad som händer i och runt rötterna: 
  ”Av övriga faktorer som samverkar till den ökande växtligheten kan nämnas att rotsystemet tillväxer extra kraftig vid högre koldioxidhalt. Det gäller inte minst finrötterna där näringen sugs upp. När mykorrhizasvampar och andra symbionter dessutom får del av den tilltagande näringen från fotosyntesen leder det till att de växer till sig och kan bidra med effektivare näringsupptag och kvävefixering.”
  Har rottillväxt, mykorrhizabildning och inte minst symbiosen med kvävefixerande organismer mm fått möjlighet att utvecklas i takt med koldioxidhalten i försöket? Som Christopher E påpekade (# 45) har ju växtligheten klarat högre koldioxidhalter förr under jordens historia.  
   

 52. Ann L-H

  Gunbo – # 49 Du skriver.
  ”Och hur såg växtligheten ut för 8 000 år sedan under klimatoptimat och en CO2-halt på 280 ppm? Jag har för mig att den var rätt frodig då också. Sahara var grönt om jag inte minns fel.”
  Och?

 53. Gunbo

  Ann L-H #51,
   
  Jag är ingen expert på detta område så jag är hänvisad till den forskning som utförts när det gäller CO2-tillförsel. Jag länkade till två artiklar från sådana experiment. Så mycket mer kan jag inte säga.

 54. Gunbo

  Ann L-H 52,
  ”Och?”
   
  Jag undrade hur det kom sig att växtligheten frodades och Sahara var grönt när jorden var så utarmad på CO2.
   

 55. Peter Stilbs

  Det har framförts tidigare – även ”riktiga forskare” inom området tycks hävda att exempelvis trädgränsen i Sverige flyttar uppåt pga ”global warming” – utan en tanke på att det kanske är den förhöjda CO2-halten i atmosfären som gör en skillnad för växter som lever på den verkliga marginalen.
  Men kanske är det lättare att få forskningsanslag om man vinklar det mot ”följder av ett allt varmare klimat”…

 56. Fel igen, Thomas #48
   
  1:a stycket är en lite satirisk beskrivning av dig som aldrig klarar av att argumentera hederligt för din position. Och metoforiskt för din ’metod’ att göra det. 2:a stycket är en helt korrekt beskrivning av dig (och många fler) som fortfarande vill ’rädda’ hockeklubban och hävda att det visst var och borde betraktas som seriös förskning. Det var den aldrig! Och nu sitter ni där med skägget i brevlådan.
   
  Totalt trams, Gunbo! Osannt (som så ofta) skulle jag nog påstå!

 57. Thomas P

  Ann #51 ”Har rottillväxt, mykorrhizabildning och inte minst symbiosen med kvävefixerande organismer mm fått möjlighet att utvecklas i takt med koldioxidhalten i försöket? Som Christopher E påpekade (# 45) har ju växtligheten klarat högre koldioxidhalter förr under jordens historia.”
   
  Och hur lång tid tror du det tog för växterna att anpassa sig till de geologiska förändringar som Christopher talar om? Givet tid kan säkert både enskilda arter och hela ekosystem anpassa sig både till ändrad CO2-halt och ändrat klimat, problemet är att förändringarna nu går så fort.
   
  Du förefaller ha Idsos som främsta källa, men var medveten om hur selektiva de är vad de berättar. CO2-gödsling är inte den mirakelmedicin som du hävdar. Utan tillgång till andra näringsämnen mattas tillväxten av efter något år och den extra tillväxt man får är lignin och cellulosa, vilket gör växterna mer svårsmälta. Är man bara ute efter växterna som kolsänka gör det inte så mycket, men skall man ha dem som mat är det ett problem.
   
  Gunbo var inne på grönskande sahara, på samma sätt kan man ta upp molnregnskogar på tusentals meter höjd där lufttrycket och därför CO2-mängden är mycket mindre och likafullt växer det väl.

 58. Bim

  Ann L-H
  Gunbo kan omöjligt minnas hur grönt Sahara var för  åttatusen år sedan.

 59. Christopher E

  Gunbo #49
   
  ”Och hur såg växtligheten ut för 8 000 år sedan under klimatoptimat och en CO2-halt på 280 ppm? Jag har för mig att den var rätt frodig då också. Sahara var grönt om jag inte minns fel.”
   
  Precis. Jordens liv är anpassningsbart och klarar även den koldioxidhalten utan att förtvinas. Men nu gällde det ju att det går ännu lättare med högre halt, vilket den ökande biomassan de senaste årtiondena visar.
   
  I Saharas fall är dock högre fuktighet i den regionen då som helt övertrumfar effekter av CO2.
   
  Sedan är det ju inte så säkert att koldioxidhalten var 280 ppm hela tiden. Den uppgiften finns bara från tveksamma iskärnor och känns rätt mytologisk.

 60. Peter F

  P1, OBS just nu om Randers och boken 2052

 61. Ann L-H

  Thomas # 46 – Man blir bara så trött. Till råga på eländet har jag just läst i pressen om  Maudans bravader kring Vattenfalls affärer. 

 62. Christopher E

  #57
   
  ”problemet är att förändringarna nu går så fort.”
   
  Ständigt detta obevisade påstående att ”allt går så fort” och att livet inte klarar anpassa sig. Nu visar ju verkligheten att växt- och djurlivet mår alldeles utmärkt, faktiskt bättre, av de senaste 160 årens ”snabba” CO2-gödsling så det kan vi nog strunta i, liksom alla andra påståeenden om minskande näring mm
   
  ” var medveten om hur selektiva de är vad de berättar”
   
  Och det är inte du, menar du… 🙂
   
  Bim #58
   
  😀 😀

 63. Jan E M

  Peter Stilbs #55
   
  Att trädgränsen flyttas längre upp på fjällen beror mest på ett varmare klimat enligt Skogshögskolan. Den ökade tillväxten i svenska skogen beror också mest på det varmare klimatet, men den ökade koldioxidhalten är starkt bidragande orsak. En tredje orsak som också påverkar skogstillväxten är att kväveinnehållet i regnet är högre idag än i början på förra seklet.
   
  I Sverige har man forskat om skog länge. Kunskapsnivån är hög om hur skogstillväxten påverkas av olika parametrar. Men som inom andra forskningsområden så är det de forskare som har hypoteser om att det förhåller sig annorlunda, får en oproportionellt stort genomslag i media. När det sedan visar sig att hypoteserna inte håller är det tyst i media.
   
  När det gäller skogstillväxten för de barrträd vi har i Sverige så är det mer växtsäsongens längd än hur varmt det är på sommaren som påverkar.

 64. Ann L-H

  Thomas P – Att det blir obalans mellan växtens tillväxtdelar och dess rot- och lagringsdelar vid hastig ökning av koldioxidhalt är inget man bör dra alltför långtgående slutsatser från. Diskussionen här och nu gäller vad som händer i naturen när koldioxidhalten långsamt ökar. Det försöket har ju pågått storskaligt nu under ett sekel eller så. Vilka undersökningar från detta ”storskaleförsök” stöder ditt påstående i # 57:
  ”Utan tillgång till andra näringsämnen mattas tillväxten av efter något år och den extra tillväxt man får är lignin och cellulosa, vilket gör växterna mer svårsmälta.”    
  ?
   

 65. Gunbo

  Christopher #59,
   
  ”Jordens liv är anpassningsbart och klarar även den koldioxidhalten utan att förtvinas.
   
   
  Ja visst är det så. De växter vi har nu och är beroende av är anpassade till relativt låga CO2-nivåer. Liksom de växter som fanns för flera miljoner år sedan var anpassade till höga nivåer. Och djurlivet var förmodligen anpassat till att äta de växterna.
   
  ”Men nu gällde det ju att det går ännu lättare med högre halt, vilket den ökande biomassan de senaste årtiondena visar.”
   
  Ja, biomassan har ökat, speciellt vedartade växter verkar ha gynnats om man får tro forskningen jag länkade till. Medan säd som vete och ris, stapelfödan för majoriteten av jordens befolkning, inte verkar reagera så positivt. 
  Synd att vi inte kan käka trä! 🙂

 66. bom

  Håll Dig till Dina jordgubbar Gunbo – för vi kan faktiskt ”käka trä”. Under WW2 producerades s k fodercellulosa. Vi hade faktiskt en ko som hette Cellulosa. Hon föddes samma dag som mjölkbilen lastade av de första säckarna.

 67. Ann L-H

  Gunbo – Mer om detta kan du läsa här
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/07/12/inget-gott-som-inte-har-nagot-ont-med-sig-eller/ 

 68. Gunbo

  Ann L-H #64,
   
  Om du läser citatet ur PNAS-artikeln jag länkade till får du svar på din fråga: 
  However, the enhancement of NPP under elevated CO2 declined from 24% in 2001–2003 to 9% in 2008. Global analyses that assume a sustained CO2 fertilization effect are no longer supported by this FACE experiment.
  NPP = net primary productivity
   

 69. Gunbo

  Bom #66,
   
  Kul med kossan Cellulosa! Jag får väl försöka tillreda mig en furuhamburgare men jag får nog förbereda mig på rejält ont i magen misstänker jag. Jordgubbar är hälsosammare. 🙂

 70. bom

  Har vi ett embryo till granskande journalistik ändå? Idag höjdes prislappen på Maude Olovsson. Hon har tydligen lyckats slänga bort ca 30 Mdr på holländska energibolaget Nuon. En värdering visade att kristidspriset på bolaget var 50 till 97 Mdr samt att förvärvet skulle förränta sig så uselt att Vattenfalls tokhöga 11% förräntning aldrig skulle kunna uppnås. Glatt betalade hon 97 och nu är 27 borta. Nån skrev här om dagen att riksdagen var en katastrof (utan att veta om det nu aktuella).
  Mera dynga: Någon har satt Boverket! på att utreda vårt ökande stillasittande. (Inte är väl Postkassörska Uusman ännu bas där – ni vet hon sa Internet är bara en övergående fluga (men då var hon väl ännu kommunikationsminister och därmed expert????)).
  Nu anser boverket att vi måste cykla mer och deras utredning föreslår ett särskillt verk för cykel- och gångtrafik eftersom dom menar att Trafikverket missköter sig! ”Det behövs en ny myndighet som för gång- och cykeltrafikens talan på nationell nivå”! Nu får dom väl f*n ge sig – vi behöver inte en enda j***a myndighet till föm myndigheter för inte talan för oss DOM FÖR TALAN FÖR SIG SJÄLVA och enbart det. Gick ni inte till val på att avskaffa alla dessa verk och myndigheter som bara blir födkrokar för avdankade politiker?

 71. Ann L-H

  Gunbo # 68 – Svar på en fråga jag inte ställt!
  Såvitt jag vet har atmosfärens koldioxidhalt ännu inte nått de 475-600 ppm som försöket från 2005 utfördes i. 
   

 72. Christopher E

  Gunbo #65
   
  ”Medan säd som vete och ris, stapelfödan för majoriteten av jordens befolkning, inte verkar reagera så positivt. ”
   
  Under det senaste århundradet märks inget alls av att stapelfödan skulle blivit sämre, tvärtom, trots ”snabbt” ökande koldioxidhalt. Dessutom beräknas bortåt 10% av den ökade avkastningen under 1900-talet bero på CO2-gödsling.
   
  När du är inne på grödor är växtförädlingen långt snabbare än långsamma förändringar av CO2-halt. Jag tror även naturen inte har några problem med saken.

 73. Sirapsodlaren

  Om jag förstod artikeln och efterföljande diskussion rätt så är det så att en given växt har ett trivseloptimum (stressminimum) utifrån faktorer som koldioxidhalt, värme, ljus och vattentillgång. Ju närmre detta optimum växten ligger desto bättre kommer den växa och också förbättra sitt ”immunförsvar” mot angrepp.
  När CO2 halten stiger så hamnar växterna närmre sitt optimum och växter bättre i genomsnitt och förvaret mot angrepp blir bättre.
  Och det alarmisterna ä rädda för är att det ska leda till att allt djurliv slås ut eftersom växterna är för motståndskraftiga.
  Men  hur stor effekt har egentligen koldioxidhalten i förhållande till övriga faktorer när det gäller trivseloptimumet? Dvs hur stor är variansen hos växterna i sin naturliga miljö som konsekvens av lokala faktorer. Tex växer det ju i regel bättre i södersluttningar än norrsluttningar.
  Blir inte bara effekten av koldioxidökningen att en bråkdel av växterna som idag bara hämmas av koldioxiden kommer bli ”superväxter” i bemärkelsen att de skulle kunna stöta bort alla angripare, men största delen kommer att må bara något bättre än idag.
  Väntevärdet för ”angreppstålighet” ökar men variansen är fortfarande så stor att djur och organismer kommer kunna flytta med förändringarna och helt enkelt bara välja en svagare växt att livnära sig på.
  Ett djur eller en organism som idag livnär sig på en växt på solsidan av en kulle får i värsta fall flytta till skuggsidan, om ni förstår vad jag menar.
   
   
   

 74. Lasse

  #70 Det räcker inte med en granskande journalist, det krävs lite av läsaren också!  Sen skall läsaren både förstå och kunna återge korrekt för att behålla textens trovärdighet. Läs om!

 75. Gunbo

  Ann L-H #67,
  Tack för länken till artikeln som jag nog läste när det begav sig. Jag har inga större invändningar mot den. Den visar hur ord står mot ord när det gäller forskningen.
   
  Det jag reagerar på är:
  ”Enligt artikeln säger växtfysiologen Professor Arnold Bloom University of California, Davis USA, att organisationer som Plants need CO2 har försökt misskreditera hans forskning om koldioxidacklimatisering.”
   
  Det är ju tydligt att Plants Need CO2 liksom CO2 Science har en bias i klimatdebatten och får tolkas utifrån det. 

 76. Ann L-H

  Sirapsodlaren – Stort tack för en sammanfattning som fångat poängen och ”förlänger livet” som man säger.
   

 77. Gunbo

  Ann L-H #71,
   
  ”Vilka undersökningar från detta ”storskaleförsök” stöder ditt påstående i # 57:”Utan tillgång till andra näringsämnen mattas tillväxten av efter något år och den extra tillväxt man får är lignin och cellulosa, vilket gör växterna mer svårsmälta.”?”
  Det är väl en fråga? I o f var den ställd till Thomas men jag tog mig friheten att svara på den.
   

 78. Pingback

  […] Jag avslutar här med ett lästips på en betydligt mer substansiell artikel om klimatet och om koldioxid, nämligen Ann Löfving-Henrikssons gästinlägg på The Climate Scam. […]

 79. Ann L-H

  Man kan tydligen inte förklara tydligt nog. 
  Diskussionen här och nu gäller vad som händer i naturen när koldioxidhalten långsamt ökar. Det försöket har ju pågått storskaligt nu under ett sekel eller så. Vilka undersökningar från detta ”storskaleförsök” stöder ditt påstående i # 57 osv.”
  Och så kommer du dragandes med försök där man hastigt och lustigt höjt koldixoidhalten till idag helt onaturliga nivåer.

 80. Gunbo

  Christopher #72,
   
  ”Under det senaste århundradet märks inget alls av att stapelfödan skulle blivit sämre, tvärtom, trots ”snabbt” ökande koldioxidhalt.”
   
  Nej, det var inte det jag menade utan att vete och ris inte reagerade lika starkt som vedartade växter på högre CO2-halter. Så länge de gödslas tillräckligt blir det knappast några negativa effekter.
   
  ”Jag tror även naturen inte har några problem med saken.”
   
  Jag ser inga problem heller. Det jag tycker är lite löjligt är den här tron på  CO2 som något slags ”mirakelmedel”.  Du får ursäkta men för mig luktar det propaganda för fossilbränslen. 
   
   

 81. Stig S

  Gå gärna in på humanistbloggen och kommentera Patrik Lindenfors svammelinlägg. Se:
  http://humanistbloggen.blogspot.se/2013/02/rekursiv-konspirationsimplosion.html
   

 82. Gunbo

  Ann L-H#78,
  Ber om ursäkt för att jag läst slarvigt!

 83. Lasse

  #80 Stor humor!
  ”konspirationsteorier och avfärdandet av vetenskapliga upptäckter (till exempel avfärdandet av vetenskapligt konsensus i klimatfrågan).”

 84. Lasse
  Det är ju ännu större humor att UI i inslaget under kommer med just en ”konspirationsteori” om bröderna Koch, snacka om självmål;)
   

 85. Karl-Oskar

  Ann L-H
  Intressant artikel, jag har länge funderat på var den saknade koldioxiden har tagit vägen de mänskliga utsläppen tillsammans med utsläpp från haven borde leda till en större koncentration än den uppmätta. kan det vara så att växtligheten tar upp nästan alla utsläpp av den tunga gasen CO2 som sker över land i marknivå? Mätningar visar att värdena är lägre på dagarna när biltrafiken är som störst och stiger på natten när växternas upptag avtar.
   
   

 86. Ann L-H

  Här är en ny forskarstudie som bekräftar det du skriver:

  http://www.reuters.com/article/2013/02/06/us-climate-amazon-idUSBRE91510O20130206

   

 87. Sirapsodlaren #73
  Om jag förstod artikeln och efterföljande diskussion rätt så är det så att en given växt har ett trivseloptimum (stressminimum) utifrån faktorer som koldioxidhalt, värme, ljus och vattentillgång. Ju närmre detta optimum växten ligger desto bättre kommer den växa och också förbättra sitt ”immunförsvar” mot angrepp.”
   
  De faktorer du räknade upp ger på sin höjd en högst medioker växtlighet. Vill du ge en växt optimala tillväxtbetingelser så missade du den viktigaste; JORDMÅNEN, d v s ett djupt matjordslager med en hög mullhalt och med mycket näring i form av organiskt material. Då kan vi börja snacka optimum för växten.

 88. Gunbo #79
  Det jag tycker är lite löjligt är den här tron på  CO2 som något slags ”mirakelmedel”.
   
  Håller med till 100%.
  CO2 gör hundrafalt mer nytta nere i jorden i form av kolföreningar/organiskt material och när dessa bryts ner till slutprodukten CO2 så bildar de tillsammans med markfuktigheten kolsyra och som i sin tur hjälper till med mineraliseringen i jorden för att så småningom återigen hamna i atmosfären.

 89. Lasse

  #86 Ännu en som alarmerat, fått forska, och nu är omvänd och lungnad!

 90. Stig S
  Vilket totalskämt denne Lindenfors gör sig till. Kommentarsfunktionen har stängts av efter några få inlägg. Enligt devisen: 
   
  ’Vad Lewandowsky gör är vetenskap. Och den säger att förnekarna är knäppa konspirationsteoretiker! Och hör sen!
  Typ!
  När jag såg UI postningen tänkte jag, ajaja nu är dom lite väl pinsamma. Alltså att vilja kalla den sortens pinsamma försök att kasta dynga i klimatdebatten för ’forskning’ och tyckte nog att även Patrik Lindenfors verkade vara medveten om hur undermåligt det var iom att han upprepade ’forskarna’ och ’forskarna får mer underlag’ för ’sin forskning’ osv ..
   
  Men nu tar han alltså dyngan till humanistbloggen och solkar ner även där.
   
  Gott omdöme verkar det inte vara så gott om i det lägret …

 91. Förtydligande av min kommentar #88
  Vad jag menar med att CO2 gör hundrafalt mer nytta i jorden gäller givetvis endast den förhöjda halten CO2.

 92. BoE

   
  TP #5
  Tanniner…..
  ”Kul om man är växt, mindre kul om man lever av växterna. Bara för att plocka en detalj ur Lenas som vanligt vinklade framställning.”
  Hm…
  Vill bara påpeka att vi som uppskattar lagrade viner tycker att tanniner gör god nytta.
   
   

 93. Slabadang

  Guld Ann LH!
  Nu fick alla TCS besökare tillgång till mycket viktig saklig information om co2 effekter den statliga desinformationen berövat dem.
   
  Thomas P rycker ut får att försvara vetenskapens huliganer och där huliganismen skall ursäktas med deras konstruerade ”divergens problem” vilket i klartext betyder ” vi har så taskigt med proxi som stärker våra slutsatser så vi tar vilken skit som helst även om den inte har ett skit med teperaturen att göra och visar att den är skit sedan sextiotalet” ,,,l vi kallar det för ”divergensproblem” och trycker in skiten i graferna i alla fall till den del de passar vår agenda och tejpar över med termometer data där vi klipper av serien från trädringarna, NU ser det ut som bevis!!
  Sen är det så kul!! att man på förhand vet vad CAGW dystoperna ska kommentera. FÖRBJUD ALLA POSITIVA EFFEKTER !!! ALLT ÄR ALLTID FEEEEEEEEEEEEEL !!!H JAG HATAR MÄNSKLIGHETEN!!!! JAG FATTAR INTE HUR MÄNNISKAN FUNGERAR OCH DÄRFÖR ÄR HON OND SÅ LÄNGE SOM HON GÖR SÅNT JAG INTE KAN KONTROLLERA OCH FÖRSTÅR!! SKRIK OCH PANIK … STOPPA VÄRLDEN! FÖRBJUD ALLT!!
   
   
   

 94. Tage Andersson

  Om nu dagens vete och ris inte reagerar så positivt på mer CO2, vad säger det om hur morgondagens kommer att göra det? Såvitt jag förstår utvecklas säden. Det kommer fram nya som kan utnyttja de gynnsammare förhållandena, dvs mer CO2.

 95. Mikael

  UI (Utan Insikt) har nu solkat ned både föreningen VOF och Humanisterna. Försöker UI slå världsrekord i förvillande av vetenskapen?!?

 96. Stickan no1

  ” Flera av de nya hypoteserna baseras på vad vi kallar ”unreflexive counterfactual thinking”, vilket betyder att de bygger på icke-existerande, kontrafaktiska tillstånd i världen, trots att kunskap om de sanna tillstånden bevisligen fanns tillgänglig vid tidpunkten. Det indikerar avsaknaden av ett kollektivt minne av tidigare händelser, eller avsaknaden av en kognitiv kontrollmekanism som kräver att en hypotes ska vara kompatibel med alla tillgängliga bevis.”
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.491050/studie-om-konspirationsteorier-bidrog-till-nya-konspirationsteorier
  Men allvarligt, vilket snömos.
  Och förresten är slutsatsen mer applicerbar på AGW folket som framhärdar en hypotes som förutsätter att man ignorerar historiken och saknar mätbara bevis.

 97. Ingemar Nordin

  Ann L-H,

  Stort tack för din sammanfattning av forskningen kring CO2:s positiva effekter. Som vi kan konstatera så är annars ”impact-forskningen” helt dominerad av negativa effekter av CO2 och av ökad värme. Det är ju bara för detta som man kan få forskningsbidrag idag.

  Som du säger i #79 (med referenser bakåt i diskussionen) så är det ju ganska irrelevant med körsbärsplockade experiment. Det intressanta är ju att peka på den historiska erfarenheten som tydligt pekar på en ökad tillväxt, ökad biodiversitet och ökade (fullt ätbara) skördar. Allt kan naturligtvis inte tillskrivas CO2, men inget tyder på några negativa effekter när det gäller detta.

  Jag vet inte vilka fördelar som Thomas P och andra CO2-hatare ser i att återgå till större öknar, lägre trädgränser och mindre växtlighet?

 98. Ingemar Nordin

  Mikael #95,

  UI (Utan Insikt) har nu solkat ned både föreningen VOF

  Tyvärr har vårt (jo, jag är fortfarande medlem) rykte redan solkats ned ordentligt genom styrelsens utmärkelse ”årets förvillare” till Stockholmsinitiativet. Dess styrelse visade därmed att de har en i grunden anti-vetenskaplig inställning när det gäller klimatvetenskapen, och föredrar ad hominem och konsensus-argument framför saklighet.

 99. ThomasJ

  Jonas N, #90: PÅ tal om Lew så har ACM (Simon) en väl läsvärd drapa här:
   
  http://www.australianclimatemadness.com/2013/02/lewandowsky-and-cook-lose-the-plot/?
   
  Headshrinks here and there… Jösses djefvlar!
   
  Mvh/TJ

 100. ThomasJ

  Korr #99: Länken är måhända fel (med ett ?-tecken på slutet). Korrekt är:
   
  http://www.australianclimatemadness.com/2013/02/lewandowsky-and-cook-lose-the-plot/
  Sorry.
  /TJ

 101. Sirapsodlaren

  #86 Lena Krantz
  Den här här raden kanske kan få alarmistera att tänka lite:
  ”Some people argued bizarrely that it would be better to chop them down and use them now,” Cox said, adding that the new findings meant that reasoning was no longer valid.
  Vräker man på för mycket och opropertionerligt för att skrämma upp politiker och väljare i väst så kan det få precis omvänd effekt.
  Jag tycker dock att ordet bizarrely skulle bytas mot rationally.
   

 102. Gunbo

  Karl Oskar #85,
   
  ”Mätningar visar att värdena är lägre på dagarna när biltrafiken är som störst och stiger på natten när växternas upptag avtar.”
   
  Ja, helt riktigt. Likaså sjunker de globala  CO2-halterna under norra halvklotets sommarhalvår eftersom växtligheten använder koldioxiden i sin fotosyntes. Enligt forskningen försvinner hälften av de mänskliga CO2-utsläppen både ner i haven och till växternas fotosyntes. Största delen av haven är så pass kalla att de absorberar CO2 än så länge. 

 103. Pelle L

  Gunbo #102
   
  Du formligen vräker ur dig lustigheter:
  Största delen av haven är så pass kalla att de absorberar CO2 än så länge
   
  Hur länge tror du att det kommer att fortgå?

 104. Karl-Oskar

  Gunbo # 102
  Då är frågan hur är fördelningen? Om större delen av utsläppen genom växtligheten blir kvar på land där de största utsläppen är så verkar det rimligt. Om CO2 istället stiger upp i atmosfären där vi har fått lära oss att den skall orsaka uppvärmning får man väl inse att gasen har misslyckats och gått och gömts sig i havet istället.

 105. Christopher E

  Gunbo #80
   
  ”Du får ursäkta men för mig luktar det propaganda för fossilbränslen.”
   
  Nej, det är det inte. Snarare en objektiv åsikt att en högre koldioxidhalt inte är till någon nackdel, men att däremot flera fördelar finns. En stor fördel är högre biologisk aktivitet på grund av gödsling, torktålighet och – i synnerhet om ni har så rätt som ni tror – en ökad avkastning med längre växtsäsong.
   
  Detta gäller oavsett om koldioxid utgasas ur haven, kommer ur vulkaner eller från brända fossilbränslen. Nu råkar en andel av utsläppen komma från fossilbränslen, men jag tror ingen som talar om koldioxidens nytta därmed anser att fossilbränsle har ett egenvärde i sig själv. Det är helt enkelt en bonus så länge teknikutveckling inte kunnat vända att vi är helt beroende av fossil energi under överskådlig tid.
   
  Däremot luktar det förstås starkt av propaganda för klimatpolitik när alarmister rycker ut på damage control så fort någon råkar säga något positivt om koldioxid.

 106. Ann L-H

  Lasse – # 20. Det är mycket man inte vet, minst hälften som gumman sa. Jag kikade på länken, som Du skickade. Resonemanget är nytt för mig, jag fick en del att funder över, men har inte något att tillägga. Intresseväckande och tack för nya tankar!

 107. Gunbo

  Karl Oskar #104,
  Den naturliga kolcykeln är ett nollsummespel där naturliga CO2-utsläpp motsvarar naturliga kolsänkor, m a o är nettot 0. Med antropogena utsläpp hamnar nettot på plus. Vad vi observerar nu är följande ökning av Co2 i atmosfären:
  Decade Total Increase Annual Rate of Increase 2003 – 2012 20.74 ppm 2.07 ppm per year1993 – 2002 16.73 ppm 1.67 ppm per year1983 – 1992 15.24 ppm 1.52 ppm per year1973 – 1982 13.68 ppm 1.37 ppm per year1963 – 1972   9.00 ppm 0.90 ppm per year 

 108. Gunbo

  Oj, det blev lite rörigt i tabellen ser jag. Hoppas den kan avläsas ändå!

 109. Slabadang

  Gunbo stopp stopp stopp!
   
  Vad är det du tror du försöker bevisa?

 110. HenrikM

  Gunbo #107
   
  Hur har kol och olja skapats om det har varit en naturlig kolcykel?

 111. Gunbo

  Christopher #105,
   
  ”Nej, det är det inte. Snarare en objektiv åsikt att en högre koldioxidhalt inte är till någon nackdel, men att däremot flera fördelar finns.”
  Det är en fråga som forskningen får avgöra. 
   
  ”Däremot luktar det förstås starkt av propaganda för klimatpolitik när alarmister rycker ut på damage control så fort någon råkar säga något positivt om koldioxid.”
   
  Jag ser (som vanligt) att vi har olika åsikter om vad som kan betecknas som propaganda. Jag står fast vid min åsikt att den överdrivna tron på CO2s välsignelser är – överdriven! Men jag kanske ändrar mig om jag får övertygande bevis. 🙂
   
  ”men jag tror ingen som talar om koldioxidens nytta därmed anser att fossilbränsle har ett egenvärde i sig själv.”
   
  Man får gärna tro. Men då är det fråga om tro och inte vetande!
   
   

 112. Slabadang

  En MÄSTE MÄSTE MÅSTE MÅÅÅÅÅÅÅSTE Läsa artikel!
  Jag vet ingen som är en mer naturlig naturvetare än Willis Echenbach. han utvecklar här sin teori om den naturliga termostaten. Han gör det komplexa enkelt genom att han vägrar fuska i sin förståelse av varje enskilt steg i komplexiteten mellan uppvärmning molnbildning åskväder avkylning och uppklarning. Läs vilken roll co2 spelar i denna viktiga kylningsprocess av atmosfären och jag tror Lennart B skulle ha stor behållning av att läsa Willis tankeexpriment/ walkabout om hela kedjan. Han utvidgar termostatens egenskaper till vad som för mig är en självklarhet eftersom termostaten äger många tangenter att självspela med och det handlar bara om hur hårda tangentslagen är och ur kraftig resonansen och tiden är som den är i spel.
  Det här är naturvetenskap när den är som bäst!!
  http://wattsupwiththat.com/2013/02/07/emergent-climate-phenomena/#more-79055

 113. Gunbo

  Slabadang #109,
  Kan du förtydliga vad du menar med: ”Vad är det du tror du försöker bevisa?”? 

 114. Christopher E

  Gunbo #111
   
  ”Jag står fast vid min åsikt att den överdrivna tron på CO2s välsignelser är – överdriven!”
   
  Kul mening. Du postulerar alltså ett påstående och menar sedan att din åsikt (det vill säga tro) står fast på grund av detta… Om man byter lite ord blir det ett av klassiska ”gudsbevisen” du lyckats formulera. -Jag står fast vid min tro att eftersom Gud finns så finns han ju!
   
  Jag: ”en högre koldioxidhalt inte är till någon nackdel, men att däremot flera fördelar finns.”
  Gunbo: ”Det är en fråga som forskningen får avgöra.”
   
  Det räcker inte för dig med tex alla studier som gjorts över hur grönska expanderar in i ökenområden på grund av CO2-gödsling, som i detta fall Negevöknen i Israel?
   
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2486.2003.00612.x/abstract 
   
  Populär beskrivning av studien: http://www.sciencedaily.com/releases/2003/05/030509084556.htm
   
  Har du något bevisat exempel på att ökad CO2 skadat vegetationen någonstans? Eller någon skada av CO2-ökningen överhuvudtaget?
   
   

 115. Gunbo

  Christopher #114,
   
  ”Det räcker inte för dig med tex alla studier som gjorts över hur grönska expanderar in i ökenområden på grund av CO2-gödsling, som i detta fall Negevöknen i Israel?”
   
  Jag har inte någonstans sagt att CO2s positiva effekt inte finns eller är direkt skadlig. Tvärtom. Jag har bara påpekat att forskning visar att inte alla växter drar den stora nytta av CO2 som vissa vill tro samt att det behövs extra tillskott av kväve om den positiva effekten ska hålla i sig i längden.
   
  Det forskningen får avgöra om den negativa effekten (på klimatet) av CO2 är större än den positiva. Det vet vi inte ännu. 

 116. Ann L-H

  Gunbo –  citat från dig i # 115 ”…samt att det behövs extra tillskott av kväve om den positiva effekten ska hålla i sig i längden”
  Du verkar ha missat poängen med kvävet kretslopp i biosfären och kvävefixernade organismer. De stimuelras av tillväxt i de gröna producenterna och har hittills bidragit till att hålla igång biosfären och det är inte uteslutet att de även i fortsättningen kommer att fortsätta på samma sätt. I försöksodlingar med kraftigt ökade koldioxidhalter kommer de på efterkälken och man ska nog inte dra alltför hastade slutsatser av det. 

 117. Gunbo

  Ann L-H #116,
  ”Du verkar ha missat poängen med kvävet kretslopp i biosfären och kvävefixernade organismer.”
   
  Nej, jag har läst det du skrev, två gånger för säkerhets skull. 😉  
  Det experiment jag länkade till använde 475-600 ppm CO2 om jag minns rätt så några höga halter var det inte fråga om. Ändå visade resultaten att den positiva effekten sjönk från: ”24% in 2001–2003 to 9% in 2008. 24% in 2001–2003 to 9% in 2008. Global analyses that assume a sustained CO2 fertilization effect are no longer supported by this FACE experiment. N budget analysis supports the premise that N availability was limiting to tree growth and declining over time.”
  Tydligen har inte kvävets kretslopp i biosfären och kvävefixerande organismer haft den effekt du beskriver. Åtminstone inte i det experimentet.
   

 118. wannabe ekosof

  Gunbo.
  Härlig pessimism i ditt inlägg! ”Den positiva effekten sjönk från 24% till 9% inom 6-8 år”!
  Fortsätter trenden så är NPP ju nere under nollstrecket när som helst och vi och hela universum slutar i ett stort svart hål!
  9% högre nettoPP är inte fy skam det heller! Dessutom kan den antagligen förbättras med sämre kväverening/ökat kvävenedfall.
    

 119. Gunbo

  wannabe #118,
   
  ”Härlig pessimism i ditt inlägg!”
   
  🙂 Jag citerade forskningsrön. Som sanningssökare får man ta både de pessimistiska och optimistiska rönen i beaktande. Annars blir bilden fel och man börjar leva på en lögn.
   

 120. Pelle L

  Gunbo #119
   
  Kan du vara snäll och markera med fetstil, understrykning och utropstecken när du ”hittar” några optimistiska rön   😉

 121. Gunbo

  Pelle L #120,
   
  Jag lovar!!! 🙂

 122. wannabe

  Gunbo#
  Jess! Som du citerar forskningsrön skulle vi ännu prisa Malthusius och därför solidariskt svälta ihjäl för att ”det var fel att” uppfinna kväve- fosfor- etc gödslingen.
  Det jag gillar i din filosofi(din pessimism) är det att ”so what” vi slutar ändå i ett svart hål inom ca 5 miljarder solvarv. Oh dear!  

 123. wannabe

  Ann LH. Du är. Ingen hade gjort denna redogörelse så klar!
  Tack.

 124. orolig

  Tack Björn (#42), det var snällt av dig. Jag ser via annan artikel här inne att både Ann och du är medvetna om bakgrunden till konstruktionen av klimatet som ett s k hot.
  Till alla andra som fallit för mantrat att endast se framåt och ej bakåt skulla jag vilja vädja:
  Just det faktum att barns inlärningsförmåga försämras av att utsättas för Smart teknologi gör att det verkar brådska med att i alla fall upplysa föräldrar om den stora bilden i ett nötskal, och som ni ser är det s k klimathotet endast en trojansk häst, en pusselbit, eller en ”stepping stone”, mot en framtid som kanske inte är vad folk flest inbillar sig. I ett nötskal, på engelska, länk bifogas:
  What is Globalization?It is the collective effect of purposeful and amoral manipulation that seeks to centralize economic, political, technological and societal forces in order to accrue maximum profit and political power to global banks, global corporations and the elitists who run them. It is rapidly moving toward an full and final implementation of Technocracy.
  What is the Trilateral Commission? Founded in 1973 by David Rockefeller and Zbigniew Brzezinski, the Commission set out to create a ”New International Economic Order”, namely, Technocracy. The original membership consisted of elitists (bankers, politicians, academics, industrialists) from Japan, North America and Europe. Collectively, they have dominated and controlled trade and economic policy in their respective countries since at least 1974.
  What is Technocracy?Technocracy is a movement started in the 1930′s by engineers, scientists and technicians that proposed the replacement of capitalism with an energy-based economy. Originally envisioned for North America only, it is now being applied on a global basis. Authors Aldous Huxley and George Orwell believed that Technocracy would result in a Scientific Dictatorship, as reflected in their books, ”Brave New World” and ”1984”.
  What is Smart Grid?Smart Grid is the national and global implementation of digital and Wi-fi enabled power meters that enable communication between the appliances in your home or business, with the power provider. This provides control over your appliances and your usage of electricity, gas and water.
  Who is M. King Hubbert?Hubbert was a geo-physicist who co-founded Technocracy, Inc. in 1932 and authored its Technocracy Study Course. In 1954, he became the creator of the ”Peak Oil Theory”, or ”Hubbert’s Peak” which theorized that the world was rapidly running out of carbon-based fuels. Hubbert is widely considered as a ”founding father” of the global warming and green movements.
  Who is R. Buckminster Fuller?A pioneer in global ecological theory, was the first to suggest the development of a Global Energy Grid that is today known as the Global Smart Grid. Fuller is widely considered to be a ”founding father” of the global green movement, including global warming, Sustainable Development, Agenda 21, etc. http://www.augustforecast.com/2011/06/15/technocracys-endgame-global-smart-grid/
  ”[…]The blueprint further provides for a system of distribution based on energy measurement rather than commodity valuation. Since the only common denominator between production and distribution is the expenditure of energy, it is accordingly the only adequate balancing agent between the two. This is especially so where readily measurable high-energy conversion processes so predominate the industrial picture that the tiny remainder of converted energy represented by human muscle power is too inconsequential to warrant consideration. All residents of the Technate would be granted their individual consuming power in the form of Energy Certificates which would serve to maintain a continuous inventory and to furnish other necessary information. The details of this distributive mechanism are contained in the official Technocracy pamphlet, ”The Energy Certificate”, available at any headquarters office of the organization.[…]”
  http://technocracyinc.org/studies/social/technocracy-blueprint
  Personer som flaggat länge om hur miljön används som förevändning för extrem social kontroll är bl a George Washington Hunt (tyvärr dålig kvalitet, från videoband). George Hunt 4 parts on UNCED Earth Summit 1992 on population reduction and cap & trade scam:
  http://www.youtube.com/watch?v=e52KGkiQsx8
  http://www.youtube.com/watch?v=WdSjA_X6Um0
  http://www.youtube.com/watch?v=7vevpSnfh2U
  http://www.youtube.com/watch?v=FCxWiFcMkdY
  OK, det var allt jag ville förmedla, hoppas vi inte går en mardröm till mötes. Tack för mig och trevlig helg tillönskas alla.