Uppvärmningspausen väcker tankar om låg klimatkänslighet

Förra veckan rapporterade vi om hur uppvärmningspausen lett till diskussion av nya hypoteser för hur klimatet förändras som alternativ till IPCCs traditionella AGW-hypotes. För oss klimatskeptiker ligger tanken nära till hands att uppvärmningspausen beror på att klimatkänsligheten är låg så att effekterna av de mänskliga växthusgasutsläppen blir små jämfört med de naturliga klimatförändringarna. Här följer mina personliga funderingar om vad jag anser tyder på att klimatkänsligheten är låg.
Vi har tagit upp vad klimatkänsligheten är i en tidigare artikel.

Vad säger satellitmätningar av värmestrålningen ut från jorden?

Storleken på den ökade uppvärmningen på grund av ökad koldioxidhalt beror på hur atmosfärens avkylning ökar genom att värmestrålningen från jorden ut i rymden ökar när temperaturen ökar. Man kan studera hur värmestrålningen ändras med temperaturen med hjälp av satelliter. Sådana mätningar har gjorts men olika forskargrupper har tolkat mätresultaten olika.
UAH-gruppen, den forskargrupp som bland annat publicerar de satellitbaserade UAH temperaturmätningarna, har genom en ny metod för att tolka satellitmätningar av strålningen från jorden fått fram märkliga resultat. Vi har redogjort för detta arbete av Spencer och Braswell (2010) i en tidigare artikel. Deras metod, fasplansanalysmetoden, ger vissa resultat som endast är förenliga med låga klimatkänsligheter därför att en global temperaturökning ökar utgående värmestrålning, och därmed jordens kylning, mycket mer än vad till exempel klimatmodellerna beräknar. Se figur 1 som förklaras mer ingående i den tidigare artikeln.
Figur 11
Jag har genom självstudier skaffat mig grundläggande klimatvetenskapliga kunskaper och har därför i detalj kunnat sätta mig in i deras metod. Jag har själv kunnat reproducera deras resultat. Min bedömning är att det är svårt att förklara dessa resultat om inte klimatkänsligheten är låg, mindre än en grad per koldioxidfördubbling.
Andra i den svenska klimatdebatten, främst Olle Häggström, hävdar att Spencers och Braswells resultat inte är trovärdiga. Men Häggström bygger detta på en utomvetenskaplig trovärdighetsanalys av en enda medlem i gruppen, Roy Spencer, en trovärdighetsanalys som motsägs av den framstående klimatforskaren Roger Pielke Sr. Pielke varnar för en smutskastningskampanj som pågår mot UAH-gruppen.
Lägg märke till vilka som var författare till den artikel som smutskastar Roy Spencer (och även John Christy) som Roger Pielke Sr kritiserar. De var Kevin Trenberth, John Abraham och Peter Gleick. Alltså samme Peter Gleick som avslöjades för bedrägligt beteende. Se även här.
Häggström har inte heller sakligt kritiserat fasplansanalysmetoden enligt Spencer och Braswell (2010) (av vad han skriver verkar han inte förstå vad artikeln handlar om). Någon bärande vetenskaplig kritik av denna metod har jag heller inte funnit i den vetenskapliga litteraturen. Häggströms trovärdighetsbedömning bygger även på andra felaktiga grunder, se här och här.
Min egen bedömning är, till skillnad från Häggströms, inomvetenskaplig och bygger på min egen vetenskapliga analys av Spencers och Braswells artikel från 2010 (och då behöver jag ingen trovärdighetsanalys, det vetenskapliga arbetet får tala för sig själv).

Men klimatmodellerna säger ju något helt annat, eller …

Klimatmodellerna visar som bekant på högre klimatkänsligheter. IPCCs konsensusintervall för klimatkänsligheten från 2007, 2 – 4,5 grader per koldioxidfördubbling, bygger i hög grad på resultat från klimatmodeller.
Kan vi verkligen bortse från vad klimatmodellerna säger? Kan dessa verkligen räkna fel?
Min bedömning är just detta att de troligen räknar fel, med för hög klimatkänslighet. Det finns en stor principiell svaghet hos klimatmodellerna som kallas för komplexitetsparadoxen som diskuterats i en tidigare artikel om klimatmodellerna. Genom att klimatmodellerna är så komplicerade kan man inte avgöra om de ger riktiga resultat eller inte. Detta är den ena grunden för min bedömning.
Den andra grunden är de stora svårigheterna att modellera klimatsystemet eftersom detta i hög grad är kaotiskt. Även om man inte kan utesluta att långsiktiga underliggande trender i princip kan beräknas så blir osäkerheterna väldigt stora. Detta leder till att osäkerheterna i klimatmodellberäkningarna blir absurda. Detta framgår av Real Climates uppdatering om klimatmodeller nyligen.
Den första figuren i Real Climates artikel representerar klimatmodellernas resultat som en grå rökplym (som från en skorsten). För till exempel år 2012 beräknar modellerna att temperaturanomalin blir mellan 0,0 och 0,8 grader, dvs. osäkerheten är lika stor som den uppskattade temperaturökningen för de hundra sista åren som är just 0,8 grader (man undrar vad en jämförelse mellan nytta och kostnad skulle säga då det inte är gratis att utveckla dessa komplicerade klimatmodeller).
Till detta kommer att klimatmodellerna bygger på Arrhenius gamla hypotes om vattenångans förstärkande effekt. Men förmodligen kan inte vattenångan behandlas för sig själv utan den ingår i ett sammankopplat system med moln, nederbörd och cirkulationen i atmosfär och ocean, som vi diskuterat i en tidigare artikel.
Det är denna återkoppling från det sammankopplade systemet av vattenånga, moln, nederbörd och cirkulation i atmosfär och ocean som jag anser synliggörs i fasplansdiagrammen. Dessa motsäger alltså klimatmodellerna genom att visa på låga klimatkänsligheter.

Men istidsstudiernas höga klimatkänsligheter då?

Man har gjort uppskattningar av klimatkänsligheten från studier av övergångarna mellan istid och mellanistid. Några exempel på sådana studier finns här och här.
Jag är skeptisk till dessa studier av två orsaker. Dels för att dessa studier utgår ifrån att återkopplingarna kan beskrivas med samma enkla linjära ekvationer som används för de små temperaturvariationer som orsakas av varierande växthusgaskoncentrationer. Men övergångarna mellan istid och mellanistid är mycket olinjära och utmärks av att värmetillförseln från solen omfördelas starkt mellan höga och låga latituder. Dessutom är temperaturvariationerna mycket stora. Detta är något helt annat än den jämnt fördelade ändringen av värmetillförseln över hela globen på grund av ökade växthusgaskoncentrationer.
Vidare, den mycket stora del av klimatkänsligheten (egentligen återkopplingen) som beror på hur vattenånga i atmosfären, moln, nederbörd och cirkulationen i luft och hav reagerar på temperaturändringarna (och som jag anser synliggörs i fasplansdiagrammen, se ovan) går inte att få en aning om för övergångarna mellan istider och mellanistider. Som påpekats ovan så är förmodligen Arrhenius hypotes om vattenångans förstärkande effekt alldeles för enkel.
Man måste se vattenånga, moln, nederbörd och atmosfärens och oceanens cirkulation som ett sammankopplat system som ger återkoppling till temperaturen. Men det finns inga sätt att mäta hur mycket moln det fanns och hur de förändrades för tiotusentals år sedan.

Slutsatser

Alla de metoder som använts för att uppskatta konsensusintervallet enligt IPCC kan ifrågasättas på rimliga grunder. Klimatkänsligheten kan vara låg om hypoteserna om förstärkningseffekter inte är korrekta. Arrhenius hypotes om vattenångans förstärkande effekt leder sannolikt fel i ljuset av att vattenånga, moln, nederbörd och cirkulation i atmosfär och ocean måste behandlas som ett sammankopplat system. Om så är fallet så stämmer resultaten från Spencers och Braswells fasplansanalysmetod med en sådan komplicerad återkoppling mellan vattenånga, moln, nederbörd och cirkulation i atmosfär och ocean och detta innebär en låg klimatkänslighet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Att klimatkänsligheten är låg ligger i sakens natur om man ska vitsa till det, men allvarligt så visar just verkligheten att den är försumbar.
  Med så stora utsläpp som idag utan att uppvärmningen är mätbar kan bara betyda att klimathotarna är fel ute. Med den mängd parametrar som finns i klimatsystemet är det tveksamt om någon någonsin kommer att kunna spå framtida klimat där kända och okända tillstånd blandas slumpmässigt.
  Någonstans är klimatet i huvudsak självreglerande, ungefär som när man blandar alla färger och resultatet blir nästan färglöst…

 2. Klimatkänsligheten är naturligtvis komplicerad,mycket återstår att
  analyseras,vilket kommer att ta tid.
  Nu läget inom dessa frågor belyses av ditt inlägg P.B som är mycket intressanta att följa upp,inträngande av frågeställningar är spännande.
  Gott arbete P.B.
  ALI.K.

 3. Salby finner även klimatkänsligheten som låg,högre CO2 med ökad
  instrålning av ekvator områden på Jorden,därmed ökning av regn-
  skogars vattenavdunstning är en faktor av många som exempel.
  ALI.K.

 4. Ivh

  Eftersom det senaste årtiondet varit mycket varmare än årtiondet dessförinnan så kan man väl inte påstå att temperaturökningen planat ut.
   
  Du får nog vänta i 20 år innan du kan se om det verkligen är en utplaning i temperaturen eller inte. Om det här årtiondet och nästa inte blir varmare än det förra kan man tala om utplaning.
   
  Om man i det här läget talar om att det är en tydlig utplaning av globala temperaturen så visar man bara att man är dålig på att förstå brister i statistik.

 5. Peter Stilbs

  Ivh. Du yrar.

 6. Slabadang

  Femton år är en halv ”klimatperiod”
  De har bundit ris åt egen rygg med alla sina tvärsäkra alarmistiska uttalanden i kombination med tolkningar av för korta tidsperioder. Hela CAGW teorin och folket som säljer den är SJUK. CAGWrörelsen är 95% ideologiskt drivna och 5% vetenskapligt. Gleick Trenberth Jones M Mann Briffa Bradley Sommerville Dessler Smith Owerpeck har visat upp sin partiskhet i handling och i korrespondens.
  Det är inte bara temperaturen som strejkar emot CAGW. Globala stormar, Globala isar, inga havsnivåökningar, snötäcken, glaciärer, ingen klimatdata samarbetar. Bergström på SMHI skulle tvingas till hearing om hans patetiska profetior om havshöjningar och blir ett bevis på att självsaneringen och anständighet inte existerar inom CAGW. Alla rimlighetsspärrar är liksom borta.
  Pseudovetenskapliga alarmistiska slutsatser i parti och minut.
   

 7. Slabadang

  IVH
   
  Du önsketänker bara! 🙂

 8. Jan E M

  Jag håller inte med.
  Läs det här om trender.
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2012/02/om-trender-for-femtielfte-gangen.html
  Peter Stilbs #5
  Din kommentar var bara dum smutskastning.

 9. Tage Andersson

  Uppsalainitiativet ägnar massor av figurer och snack åt den globala temperaturutvecklingen från 1970-talet till nu. Den långsiktiga trenden kan beskrivas så här. Under senaste seklet har den globala temperaturen ökat med ca 0,6 grader C. Eller 0,006 grader per år. Under de senaste 15 åren har uppvärmningen stagnerat.
  Den långsiktiga trenden är föga upphetsande. Allt tal om ”accelererande uppvärmning” saknar stöd i observationerna.
  Då ska märkas att temperaturerna bearbetats av sådana som Jones på CRU och Hansen på GISS, som med ständiga revisioner lyckas höja trenden.
  Någonstans läste jag att då de stora läkemedelsföretagen ska utvärdera sina tester sänder de resultaten till två utvärderare, som inte får ha kontakt med varandra. De behöver alltså oberoende utvärderingar. Jämför med klimatologin, där man vägrar att lämna ut data.

 10. Lars Jonsson

  Tack Pehr för en gedigen och klargörande genomgång av hela frågan, inklusive de tidigare artiklarna. Frågan om uppvärmningspaus eller inte blir något verklighetsfrämmande från då den cyklicitet om ca 60 år som är uppenbar genom den period då vi mätt med termometrar visar att AGW förespråkarna blundat för verkligheten och data, alternativt anser att CO2 överskuggar denna. Tongivande klimatforskare förutspådde inte detta 2001, trots att de borde ha gjort det. Nu när hiatusen är ett faktum erkänner de flesta seriösa forskare detta. detta Hur de än vrider och vänder på detta så har de tolkat verkligheten i enlighet med sin tro på AGW teorin.

 11. Slabadang

  Jan EM!
  Dumretorik och pseudovetenskap. Säg ett enda århundrade där klimatet INTE förändrats? Förändringarna säger INGENTING om orsaken. Att härleda tempförändringarna till CO2 är pseudovetenskap. Ni står kvar vid ruta ett och bara den ynkligt korta perioden sedan satellitmätningarna började bevisar CAGWteorin fel. Det finns helt enkelt ingen koppling mellan CO2 och temputvecklingen som stämmer med teorin. Priset på morötter har bättre korrelation med temperaturen än CO2.
  De alternativa hypoteserna är betydligt starkare där ökningen av solaktiviteten stämmer bättre med uppvärmningen sedan LIA där CO2 inte kan förklara uppvärmningen. Det har man förväxlat med den senare och samtidiga ökningen av CO2 och nu när co2 utsläppen är större än någonsin så planar temperaturen ut.
  Molnen på låg höjd har minskat sin utbredning sedan 1984 med 4-5% för att stagnera vid samma tidsperiod som uppvämningen planade ut och ingen har en susning om hur molnen har fungerat för tiden före 1984.
  Inte ens vattenångan i atmosfären beter sig enligt vad CAGW teorin hävdar och till och med inom IPCC så hävdar molnexperterna att molnen bildas utan koppling till temperaturen vad gäller det omvända förhållandet har de inte talat ur skägget ännu. Desslers förlängning av Ahrrenius ide om molnen som förstärkningeffekt är DÖD (se artikel ovan) och med det så brister sista halmstrået för grunden till CAGW.
  Att IPCC är inkompetent och inte förmår att erkänna att solens inverkan på vårt klimat har andra forcings än bara TSI är att blunda hårt. Shapiros TSIrekonstruktion i kombination med Svensmarks bekräftade hypotes (Laken Cern).
  Så Cagwteorin faller både i kort och långt perspektiv och ni har flyttat målstolparna så många gånger nu så att spelplanen ser ut som efter ett besök att tusen vildsvin, uppluckrad till att se ut som ett potatisåker istället.
  FÖRNEKARE har fått sin omvända betydelse och det är pinsamt att se hur många det är som helt okritisk hoppat huvudstupa in i villfarelsen att CAGW skulle bära nån form av substans.En korrumperad Politisk religion istället för vetenskap utövad genom pseudovetenskapliga slutsatser.
  Som första övning kan ni ta tillbaka alla pseudopåståenden om att planeten värms i allt snabbare takt detsamma om , glaciärsmältningen, havsnivåerna och Antarktis. Dessutom kan ni be om ursäkt för alla idiotiska kopplingar till stormar eller andra extremväder. Vi kan fylla hela Stockholm sophantering med felaktiga hysteriska pseudovetenskapliga larmrapporter och påståenden. De har legat så länge nu att det börjar lukta skit över hela stan. Å det luktar ”Värre än vi nånsin trott”.

 12. Slabadang

  Jan Em!
  Lär dig och dina polare skillnaden mellan ”smutskastning” och kritik:
  Kritik:Kritik är i populär mening en positiv eller negativ bedömning av någon eller någras prestationer, beteende eller utseende. Ordet i sig är neutralt men uppfattas ofta som negativt laddat. Kritik kan även vara verbal eller icke verbal, och fysisk eller icke fysisk.
  Teatraliskt martyrskap klär illa på en rörelse som predikat jordens undergång med miljarder av skattebetalarnas medel till sitt förfogande och i knät på våra förtroendevalda. Ni får ta och snygga till er helt enkelt!
   

 13. Slabadang

  Lars J!
  Ingen förnekar väl AGW teorin? Det är CAGW som skiljer oss åt? Snuva eller hjärnblödning?

 14. Pehr
  Intressant redogörelse, tack för den.

 15. Slabadang

  Shortlist!
   
  Klimatfaktorer som var för sig eller i kombination kan ersätta CAGW teorin.
  Molnbildning
  Kosmiskstrålning
  Havscirkulationer
  Atmosfärscirkulationer
  Solmagnetism
  Solaktivitet
  Jordmagnetismens förändringar.

 16. Slabadang

  Historierevision av värsta sort!
  Videointervjun med Glieck är en ”favorit” att spara. Åtta minuter in i videon så flyttar han varenada CAGW målstolpe och retoriken blir helt bort i tok.
  ” We are walkning away from taking about temperatures” Vaffödådå?? Helt fantastisk gröt av osammanhängande påståenden. Han gör ingen skilland mellan naturliga ständigt pågående klimatförändringar och rappar på så man baxnar och lägger det ena extrema ovetenskapliga påståendet på det andra om bla väder. Mr Climate Snake oil him self:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HKIPL-ksU3k
  En suverän sammanfattning på alla dumheter CAGWkyrkans propagnadister använder.
   

 17. Slabadang, det är brefriande att läsa vad du skriver! Och du är påläst! Men hur monterar vi ner alla stolligheter? Hur kan vi få politiskt genomslag?

 18. Ingemar Nordin

  Tack Pehr för din intressanta sammanfattning! (Vad OHs ”trovärdighetsanalys” – ett finare ord för personangrepp – har med saken att göra begriper jag dock inte.)
  Det som slår en när man tittar på Real Climates diagram med plymen av osäkerhet är ju hur dåliga modellerna är på att säga något med empiriskt innehåll. Från 1980 till 2010 (dvs 30 år) så skulle temperaturutvecklingen kunna vara noll, och ändå vara ”kompatibel” med IPCCs fantastiska prognoser!
  IPCC-Teamet måste se i syne när de ser att prognoserna prognostiserar en ökande global uppvärmning, för att inte tala om en ”accellererande” sådan. Kejsaren är naken!

 19. tty

  Ivh #4
  Eftersom det senaste årtiondet varit mycket varmare än årtiondet dessförinnan så kan man väl inte påstå att temperaturökningen planat ut.
  Eftersom jag har varit mycket längre de senaste 40 åren än jag någonsin varit tidigare så kan man väl inte påstå att min längdökning har planat ut.
  Eller hur?

 20. Slabadang

  Ingemar N!
  Klimatmodellernas lottokupong har alla numren ifyllda. 🙂 Ja jissenamn va oseriöst!
  Santer rättade in observationerna och validerade modellerna genom att utöka ”errorbars”. Man blir så trött på klimatmånglarna och de har satt regler som kommer fälla dem själva. Det är inte ens psudovetenskap det är bedrägeri och systematisk ohederlighet.
   

 21. Holmfrid

  Tack Pehr för en intressant och genomarbetad artikel i ämnet.  Sådana bidrag lyfter nivån på TCS till ökad trovärdighet och tvingar AGW-frälsta med intellektuell heder i kroppen att bemöta med sakliga argument.  Att ”etablissemanget”  orkar ta till sig fasplan-resonemanget är kanske att begära för mycket – de flesta är ju skolade i statistiskt modellbyggande med tiden på x-axeln.   Föreslår att vi undviker begreppet KLIMATSKEPTIKER och använder i stället KLIMATANALYTIKER.  Detta tvingar ju fram en diskussion med analytisk vetenskaplig argumentation och mindre av smutskastning som klimatskeptikerbegreppet framkallat.

 22. Joel

  Jag läste den där artikeln som länkas till i #8 och dess kommentarer. Det kändes som att ”Karl M” försöker få människor som mediatränats av Bosse Ringholm att svara på en fråga…
  http://www.youtube.com/watch?v=6OhSI98antc  

 23. Daniel F.

  Joel #22,
   
  Jag tänkte samma sak. Vilka var det nu som var förnekare…? 😉

 24. Slabadang

  Murry Salbys artikel skulle komma i denna månad!!
  Att förskjuta den bortom AR5 blev nog ett villkor, för kvaliten i slutsatserna om kolcykeln är av den art att de inte kan negligeras.
  Slutsatserna kommer till och med överraska många skeptiker och ger en helt ny paradigm för synen på vår mänskliga tillförsel av CO2. Frågeställningen och problemformuleringarna förändras i grunden.
  ”Vi människor kontrollerar inte den globala temperaturen vi kontrollerar inte ens nivån av CO2 i atmosfären”. Det blir en helt ny bollplan att skicka ut bollen på!
  Antagandet om mängden på den mänskliga tillförseln till atmosfären stämmer helt enkelt inte med den blandning /andel av co2 isotoper som cirkulerar i atmosfären. Varför ingen gjort denna enkla grundläggande hemläxa innan man började ropa på vargen. Man har helt enkelt blandat ihop den ökande CO2 nivån pga av uppvärmningen med den mänskliga tillförseln. Ett så fundamentalt felaktigt antagande så det generar hela vetenskapen och även skeptiker skall ha sig en släng av sleven för att inte upptäckt detta grundläggande fel ifrån grunden.
  ”CO2 och den mänskliga tillförseln av den sitter som passagerare i den buss som körs av värmen” ( M Salby fritt översatt)
  Han stärker sina slutsatser från isotopmätningarna med observationerna av minskade CO2 nivåer vid Pinatubu och ökade under El ninjo 98.
  Jag skulle ge ena lillfingret för att få läsa peer kommentarerna på de olika förslagen på formuleringar av slutsatserna i artikeln. Det är inte lätt längre att vara IPCC trogen 2012.
  Så då får vi ytterligare stöd för att de alternativa hypoteserna mot CAGW slår CAGW på fingrarna och nu börjar det faktiskt likna storstryk.
   

 25. Håkan

  => Jan E M #8
  Tack för UI-länken om trender. Den var mycket roande, särskilt kommentarsfältet.
  Det bestående intrycket var att Karl M borde tilldelas en tapperhetsmedalj för sitt fruktlösa arbete att sprida lite ljus i det totala mörkret. En viss professor förefaller dessutom ligga i hårdträning inför årets förvillarpris.

 26. Janne

  Kan man inte dra klimatmånglarna inför domstolen i Haag för brott mot mänskligheten?
  Jag menar de har lurat och satt skräck i miljarder människor, deras påståenden har orsakat stora delar av befolkningen stora extra utgifter i form av olika skatter och pålagor. De har tvingat fram en massa teknik som är totalt onödig och kostsam. Är inte allt detta ett enda stort bedrägeri?
   

 27. Håkan Sjögren

  Pehe Bjönbom  :
  Kommentar. Det gläder mig att vi är ense om att klimatkänsligheten är låg. Jag hävdar ju i strid med många andra, men inte alla, att den helt enkelt är noll. CO2 är ingen växthusgas då sådana inte existerar. Om nu det skulle finnas ”växthusgaser” anser jag att Arrhenii hypotes om förstärkning medelst vattenånga är ett villospår. Vore vattenånga en växthusgas vore den kompetent att självständigt värma upp jordytan så att det skulle produceras ytterligare vattenånga, utan hjälp av mänskliga utsläpp av CO2. Mvh. Håkan.

 28. Håkan Sjögren

  Sorry Pehr. fingret slant. Mvh, Håkan.

 29. Pehr Björnbom

  Hej alla!
   
  Tack för intressanta kommentarer! Jag återkommer med svar.
   

 30. Pehr Björnbom

  L #1,
   
  Klimatkänsligheten har minskat radikalt. Det ser man till exempel på alla från Norden så åker till Thailand. 🙂
   
  Skämt åsido så ser jag personligen också klimatet som självreglerande. Hur skulle man annnars kunna förklara att pendlingarna mellan istid och mellanistid stoppar upp på samma nivåer.
   

 31. Pehr Björnbom

  ALI. K. #2, #3,
   
  Tack!
   
  Jag har förstått att Salbys artikel är på gång. Den skall bli intressant att läsa. Om Salby har rätt om koldioxidens kretslopp och klimatkänsligheten dessutom är låg så har vi en mycket gynnsam kombination i fråga om riskerna med antropogena klimatförändringar.
   

 32. Pehr Björnbom

  Ivh #4,
   
  Lägg märke till jag i artikeln inte använder uppvärmningspausen som argument för låg klimatkänslighet. Alla de argument jag framför är oberoende av uppvärmningspausen.
   
  Uppvärmningspausen är bara inspirationskällan som fått mig att skriva artikeln.
   

 33. Ingemar Nordin

  Pehr #32,
  Shavivs dilemma (som använder uppvärmningspausen som argument).
  1. Hög klimatkänslighet: Uppvärmningspausen kräver en förklaring i termer av naturliga negativa forcings eller feedbacks. Och i så fall måste dessa vara så kraftiga att CO2s uppvärmningsförmåga motverkas. Men om det kan finnas så kraftiga naturliga forcings eller feedbacks så kan vi inte lita på att de inte också kan förklara den snabba uppvärmningen i slutet på 1900-talet. (Attribueringen förutsätter ju att CO2-ökningen är den enda möjliga förklaringen)
  2. Låg klimatkänslighet: Om klimatkänsligheten är låg så kan det förklara temperaturpausen. Men då faller IPCCs resonemang om att CO2 kan förklara den snabba uppvärmningen i slutet av 1900-talet.
  Vackkert dilemma, eller hur?
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/01/16/dilemma-for-agw-hypotesen/ 

 34. Pehr Björnbom

  Tage Andersson #9,
   
  Jo, den långsiktiga globala temperaturändringen är liten och de senaste femton åren har ändringstakten blivit ändå mindre. Uppenbarligen är detta en utveckling som klimatvetenskapen inte hade förväntat sig:
   
  Why Hasn’t Earth Warmed as Much as Expected?
   

 35. Pehr Björnbom

  Lars #10,
   
  Jag anser också att det är cykliciteten som förklarar mycket både hur klimatet utvecklas och hur vissa lite alltför prestigebundna tongivande klimatforskare uppträder (de vill inte erkänna bristerna i sina tidigare analyser).
   
  Precis som du säger erkänner de flesta seriösa klimatforskare hur det förhåller sig.
   

 36. Pehr Björnbom

  Slabadang #15,
   
  En utmärkt lista!
   

 37. Pehr Björnbom

  Ingemar #18,
   
  Många tror jag lägger stor vikt vid vad OH har att säga. Han kombinerar en position i den allmänna vetenskapliga och kulturella debatten med positionen som klimatdebattör.
   
  Därför anser jag att det är viktigt att visa på felaktigheterna i OHs trovärdighetsbedömning/personangrepp på Roy Spencer och därmed i förlängningen hela UAH-gruppen med William Braswell och John Christy. OH har uppenbarligen fallit för den smutskastningskampanj som Roger Pielke Sr varnar för och lämnat det kritiska tänkandet på hyllan.
   
  Speciellt i den nu uppkomna situationen finns det all anledning att uppmärksamma saken. Som Roger Pielke Sr påpekar så har smutskastningen skett genom en gemensam artikel där både Kevin Trenberth och Peter Gleick är medförfattare. Avslöjandet av Peter Gleicks bedrägliga beteende kastar naturligtvis en skugga på Trenberth. Den som inte själv vill göra sig besväret att tränga in i det vetenskapliga arbetet utan förlitar sig på så kallade trovärdighetsbedömningar måste nu inse att rollerna är ombytta.
   
  Jag anser att UAH-gruppens klimatvetenskapliga forskning är alltför viktig för att OHs förmedling av smutskastningen skall få stå oemotsagd.
   

 38. Ingemar Nordin

  Pehr #37,

  Jag menade inte detta som någon kritik av din utmärkta genomgång av frågan om klimatkänslighet. Men jag blev bara förvånad över varför du slösade någon tid på OH i detta sammanhang.

 39. Jan E M

  Pehr Björnbom #18
  Inom vetenskapen så är vissa trovärdigare än andra, eller snarare så att vissa har sämre trovärdighet för att de dragit felaktiga slutsatser tidigare.
  I 20 år så har man hört från de som förnekar AGW att temperturuppgången bara är tillfällig och snart vänder det nedåt igen. Det är väl 25 år sedan som Wibjörn Karlen för första gången påstod att nu var en istid på gång och att vi kunde förväta oss ett snabbt kallare klimat. Det var inte många som delade hans uppfattning då och det är ännu färre idag.
  Håkan #25
  Stockholmsinitiativet fick årets förvillarpris 2010. Mycket välförtjänt.
  Här kan du läsa moteveringen. Den gäller än idag.
  http://www.vof.se/blogg/arets-folkbildare-forvillare-2010/

 40. Slabadang

  Pehr B!
  Det var en gång…. då klimathotarna hade monopol på ”The Global Warming Story! den har gått ifrån fiction till att bli omvandlad till en dokumentär tack vare nätet. MSM är akterseglat och kvalitativa bloggar vinner allt mer. Stiltjen på UI och REALCLIMATE talar sitt tydliga språk. WUWT med sina över 100 milj besök är större än alla alarmistbloggar tillsammans.
  Mediavärlden förändras snabbt och nätet sopar banan med MSM vad gäller både analys nyheter problemformuleringar och fakta. Du håller en gentlmanna stil som hedrar dig Pehr. Lågmält korrekt och ödmjuk.
   
  Visst är vi lika Pehr?? !!! 🙂 😉 🙂 😉

 41. Pehr Björnbom

  Jan E M #39,
   
  Trovärdigheten är färskvara. Hur trovärdig är Peter Gleick i dag jämfört med för några dagar sedan?
   

 42. Slabadang

  Jan EM!
  Jasså du ? Nu önsketänker du igen! Tvärtom har Karlèn fått sällskap av fler:
  http://joannenova.com.au/2012/01/global-cooling-coming-archibald-uses-solar-and-surface-data-to-predict-4-9c-fall/
  Solheim Archibald mfl
  I grunden handlar det om värdering av solens betydelse för klimatet och kanske inte IPCC starkaste gren. Va hette ipccs ENDE solforskare var det inte M Lean?

 43. Thomas

  Pehr #41 Det finns väl ingen anledning till att Gleck skall ha mindre trovärdighet som forskare bara för att han skickat några falska brev? I alla fall brukar man ju få höra att Spencers trovärdighet som klimatforskare inte påverkas av hans åsikter om evolutionsbiologin.
   
  Inte heller lär teflonfolket bland skeptikerna få sänkt anseende pga olika förutsägelser om e ny mindre istid.

 44. Slabadang

  Gleicks anmäld till FBI!!
  Kul när vi talar om nätets ökade makt och inflytande på MSMs bekostnad.
  Washington Examiners hemsida blev överhettad av att vara länkad till från WUWT. Så testa lite senare och se om de klarat av peaken. Det lönar sig att bli länkad från WUWT
  http://washingtonexaminer.com/politics/washington-secrets/2012/02/fbi-called-over-climate-change-mole/305161

 45. Slabadang

  Thomas!
   
  Tack!! 🙂

 46. Bim

  Slabadang # 40
  Håller med!
   Pehr B. är mycket bra och liknar inte dig alls.
  Men skäms inte för det!
  Du är en frisk fläkt i debatten och det är skitkul att läsa dina utbrott riktade mot dumheten, falskheten och den nedlåtande tonen i  AGW-propagandan.
  Vad som bekymrar mig är vad jag skall hitta något att läsa när slaget är vunnet.   

 47. Pehr Björnbom

  tty #19,
   
  🙂
   

 48. Pehr Björnbom

  Holmfrid #21,
   
  Tack Pehr för en intressant och genomarbetad artikel i ämnet. Sådana bidrag lyfter nivån på TCS till ökad trovärdighet och tvingar AGW-frälsta med intellektuell heder i kroppen att bemöta med sakliga argument.
   
  Tack! Det känns fint att få sådan uppmuntran. Det är precis en sådan diskussion som jag också önskar eftersom klimatfrågan betyder så mycket.
   

 49. Pehr Björnbom

  Joel #22, Daniel F #23,
   
  Karl M kämpar uppenbarligen mot det ultimata teflongänget 🙂
   

 50. Pehr Björnbom

  Janne #26,
   
  En intressant tanke, oron sänker livskvaliteten …
   

 51. Pehr Björnbom

  Håkan Sjögren #27,
   
  Om nu det skulle finnas ”växthusgaser” anser jag att Arrhenii hypotes om förstärkning medelst vattenånga är ett villospår.
   
  Jo, som jag skriver i artikeln så lutar jag starkt mot denna åsikt. Alla de argument som jag kombinerat i artikeln pekar på att det är så.
   

 52. Bertel

  Pehr Björnbom # 49
  Du är alltid läsvärd och i viss mån krävande skribent(läsekretsen måste sätta sig in i ämnet), och du håller en härlig ton i skrift, som visar att ditt indre kompass har en fin hövlig riktning i sökandet av ”sanningen”?. Utöver detta, klimatar du till med klockrena humoristiska träffar som inlägget # 49.  🙂 

 53. tty

  Thomas #43
  Thomas { 24.02.12 at 18:24 }Det finns väl ingen anledning till att Gleck skall ha mindre trovärdighet som forskare bara för att han skickat några falska brev?  
  Jo det gör det, och anledningen formulerades bra av en amerikansk kommentator (på vänsterkanten f. ö.):
  After you have convinced people that you fervently believe your cause to be more important than telling the truth, you’ve lost the power to convince them of anything else.  

 54. Pehr Björnbom

  Ingemar #33,
   
  Jo, det är ett vackert dilemma. Det tål att fundera vidare på.
   

 55. Pehr Björnbom # 49
  Jag skrev faktiskt en kommentar och hänvisade till klimatforskaren Judith Currys genomgång av olika alternativ med anledning av pausen. Kommentaren kom dock inte igenom, förmodligen eftersom jag undrade över vem som skulle kallas klimatförnekare i fortsättningen?
  *fniss*
    

 56. Thomas

  tty #53 i stort sett samma argument är då tillämpbart mot Spencer. Han har visat att han sätter sin tro före vetenskapen vid behov, men icke att det minskat hans trovärdighet bland de troende. Då heter det att man måste betrakta hans skriverier om klimatforskningen separat och stående på sina egna meriter.
   

 57. Pehr Björnbom

  Thomas #56,
   
  Som jag skriver i artikeln så har jag studerat Spencer och Braswell (2010) i detalj på ett inomvetenskapligt sätt. Jag har också reproducerat deras resultat, även genom att studera varianter som inte finns med i deras egen artikel. Detta eliminerar behovet av en trovärdighetsbedömning.
   

 58. Thomas # 56
  Han har visat att han sätter sin tro före vetenskapen vid behov”……
  Kunde ju lika gärna var dig den meningen beskriver, Thomas.

 59. Thomas

  Att det skall vara så omöjligt att komma med analogier på denna blogg! Jag jämför i #43 Gleick och Spencer och hur deras trovärdighet bedöms. Tty väljer att bara bemöta första halvan och tycker att Gleick inte är trovärdig, Pehr bara den andra och tycker att Spencer är trovärdig. Att han skulle bedöma Gleick på samma ”inomvetenskapliga” (hur han nu kan göra det som ren amatör på området) sätt är dock för mycket begärt. Gleicks trovärdighet är enligt Pehr körd.
   
  Den enda som, om än säkerligen oavsiktligt, fördömer Spencer är Labbibia i #58. 
   
  Är jag f.ö. den enda som tycker att Pehrs artiklar här är väl lika varandra? Hur många snarlika inlägg om samma artikel av S&B och deras skattning av klimatkänsligheten är han uppe i nu?

 60. L

  Thomas, det kanske kommer som en överraskning, men bloggen är skriven för fler än dig!

 61. Thomas # 59
  Nej Thomas, Jag fördömer ingen, inte ens dig, fast du egentligen förtjänar det.
  Saken är den, att du åtminstone borde argumentera på det professionella sätt som anstår en människa med den akademiska titel du innehar (doktorerat har du ju tydligen?)
  Du kan ju titta på hur Pehr Björnbom bemöter dig exempelvis….Se och lär.
  Men, eftersom du inte gör det, så kan man ju rent logiskt sluta sig till att du låtit aktivismen ta överhanden, dvs budskapet är viktigare än sanningshalten…..Ungefär som din kompis Connolley…..Shame on you…

 62. Pehr Björnbom

  Thomas #59,
   
  Din analogi har jag faktiskt inte förstått. Men din inställning till Spencer har du ordat om så många gånger i så många olika trådar så den behöver vi inte diskutera något mera.
   
  Jag har rent allmänt svårt att förstå hur Peter Gleick skulle kunna ha någon trovärdighet kvar när man läser hur han fördöms på alla håll. Se här UIs fördömanden efter en påpasslig kommentar av Bengt Abelsson.
   
  Vad är egentligen din inställning till UAH-gruppen? Vad anser du om William Braswell och John Christy och deras forskning tillsammans med Roy Spencer?
   
  Jag anser att Spencer och Braswell (2010) är ett viktigt vetenskapligt arbete av de skäl som jag redovisat i artikeln ovan. Därför återkommer jag ofta till denna artikel. Jag har en plan för det jag skriver och jag vill, efter bästa förmåga, försöka få mina artiklar att bilda en strukturerad helhet till bästa möjliga nytta för läsarna av TCS.
   

 63. Thomas

  Pehr #62 jag tycker din dubbelmoral är uppenbar. Spencer skall bedömas ”inomvetenskapligt” utifrån varje enskild artikel han skrivit. Gleick skall däremot inte få någon sådan bedömning, hans trovärdighet är körd. Även jag har fördömt Gleicks agerande om du missat det.
   
  Vi har vid tidigare tillfälle diskuterat S&B 2010 om du glömt det. Som framgår av titeln ”On the diagnosis of radiative feedback in the presence of unknown radiative forcing” och abstract är det en artikel som diskuterar brister i en metod man tidigare använt för att uppskatta klimatkänslighet. Att hans metod skulle vara användbar för att ge klimatkänsligheten är mycket spekulativt. Ibland får han rentav negativ klimatkänslighet.
   
  Någonting antar jag att de där rätt hispiga fasdiagramskurvorna visar, men att skilja på orsak och verkan och om det är representativt för mer långsamma förändringar är inte lätt. Man kan t ex notera att Spencer inte anger någon som helst osäkerhetsmarginal för sin skattning (som bara förekommer lite parentetiskt i slutet) vilket antyder att han inte ser det som mer än att han introducerar en ny hypotes.
  Kanske kan metoden utvecklas till något mer seriöst,  men då behövs betydligt mer arbete av folk med sådan kompetens att de kan hitta och undersöka alla fallgropar vilket ingen av oss lär klara.

 64. Thomas # 63
  Som sagt, nästan dygnet runt är du här……
  Vem, eller snarare vad, är du egentligen?

 65. Pehr Björnbom

  Bertel #52,
   
  Tack! Bättre betyg än vad du ger mig kan jag knappast få! Jag skall försöka leva upp till det.
   
  Här är en musikhälsning med ett visst geofysiskt innehåll:
  http://www.youtube.com/watch?v=YHrelLDWDeg&feature=channel_page
   

 66. Pehr Björnbom

  Thomas #63
   
  …och hån heter rätten på borden …
   

 67. OK!
  Fredag!
  http://www.flixxy.com/dancing-the-boogie-woogie.htm
  http://www.youtube.com/watch?v=GpRU-vyelks&noredirect=1
  http://www.youtube.com/watch?v=y1FjlVsZ-mk
   
   

 68. Kurt Persson

  Pehr #62
  ”Jag anser att Spencer och Braswell (2010) är ett viktigt vetenskapligt arbete av de skäl som jag redovisat i artikeln ovan.”
  Hur bedömer du möjligheten för ett genombrott inom vetenskapen för detta arbete?

 69. Ta ett system med långa tidskonstanter, plotta  in- och utsignal under en kort period och välj godtyckligt en lutning utan hänsyn till dynamiken. Seriöst? Inte direkt. Klimatvetenskapens lågvattenmärke 🙂 Men passar svaret så köper vi det, för det är ju inte vetenskap det handlar om …

 70. Slabadang

  Thomas!
  Jahaaaa du tänker sååååå!
  http://www.youtube.com/watch?v=Xwd7E4VZwv0

 71. Pehr Björnbom

  Kurt #68,
   
  Min bedömning är optimistisk med reservationen att vetenskapen kan ta oväntade vändningar som vi idag inte har en aning om och att min erfarenhet av det klimatvetenskapliga området är begränsad (även om jag kommit framåt en hel del som autodidaktiker).
   
  Min bedömning är att inom fem eller tio år så kommer artikeln av Spencer och Braswell (2010) allmänt att anses som ett banbrytande klimatvetenskapligt arbete. Den har kommit i skymundan på grund av aktuella intressemotsättningar som jag gissar kommer att lösas upp.
   
  Andra, inte bara jag alltså, har också fått ett gott intryck av detta arbete. Kevin Noone, professor vid Stokhom Resilience Center, skrev så här i samband med IVAs klimatmöte i oktober2010:
   
  (KN) S&Bs analys erbjuder ett mycket spännande nytt sätt att försöka skilja mellan ”forcings” (”externa” förändringar) och ”feedbacks” (återkopplingsmekanismer). Det är klart att deras analys är nyttig och att flera forskare kommer att titta närmare på den i fortsättningen.
   
  Detta står på sidan 8 i de skriftliga frågorna och svaren.

 72. Kurt Persson

  Pehr #71
  Tack för ett ödmjukt svar, inte så vanligt här.

 73. Bäckström

  Pehr!
  Jag tänker inte berömma dig för din sakliga och noggranna analys, det får räcka med medhårs-strykande uppskattningar nu, rätt var det är börjar du väl bli mallig om det ska fortsätta så här 🙂
  Visst är fasplansanalysen av Spencer & Braswell intressant på många vis. En tanke som slår mig är varför den ”officiella” klimatforskningen inte lagt mer resurser på liknande angreppsätt för att mäta den varierande utstrålningen mot rymden, utan förlitat sig på nu gamla förenklade teorier utan att bry sig om att bekräfta dessa med empiriska underlag.
  Under samma undran faller också elefanten i rummet; molnens funktion i klimatsystemet. Man erkänner ju själva,(IPCC), att man faktiskt har klen kunskap om dess netto-påverkan i sammanhanget. 
  Från andra sidan staketet brukar man ju hävda att osäkerheterna är stora, men med det menar man inte att man beaktar Spencers eller tex. Svensmarks och sedemera Cern:s forskning som leder tankarna åt annat håll, utan hur mycket varmare det kommer att bli, alltså 2 eller kanske 6 grader varmare av en Co2-fördubbling.
  Jag vet inte, men onekligen verkar det som man faktiskt inte är intresserade av någon som helst annan förklaringsmodell än den grundmodell man investerat tid, pengar, prestige och inte minst intellektuellt kapital i.
  /Bäckström
   
   

 74. OT
  Men mycket intressant om det nya frälset politikerna. Krönika av Therese Larsson i dagens Svd.
  http://www.svd.se/naringsliv/nar-folket-drunknar-badar-makten-i-pengar_6877605.svd