Tysklands katastrofala energipolitik

elpriser tyskland

Den gröna energivisionen har länge varit att kunna ersätta den fossila och nukleära energiproduktionen med s.k. ”förnyelsebar”, dvs. vind, sol och bio. Det är denna vision som också än idag är vägledande för åtminstone ett av våra egna regeringspartier nämligen Miljöpartiet. De har också en allians om detta med Centerpartiet.

Ett av problemen med vind- och solkraft är att de bara kan producera el när det blåser eller då solen skiner. Ett annat stort problem är att de tar upp stora arealer mark på grund av källornas låga energitäthet, dvs. att man får ut ganska lite el per kvadratmeter mark som krävs. De är alltså väldigt resurskrävande i denna mening. Själva vindsnurrorna är också dyra att bygga och kräver en hel del underhåll.

Dessa problem innebär att det är en mycket dyr form av elproduktion som kräver stora subventioner och höga elpriser. Trots målmedvetna offentliga satsningar i över 35 år, och med ständiga löften om att snart bli lönsamma och självgående, så har det inte blivit mycket bättre. De traditionella energikällorna från framförallt fossil- och vattenkraft, men även kärnkraft, är klart mycket billigare.

Sedan början av 2000-talet så har Tyskland framstått som idealet för våra inhemska energivisionärer. Inget annat land i världen har satsat så stora summor på tekniskt utveckling och implementering av de ”förnyelsebara” energisorterna. Tyskland har gått före, helhjärtat, i den politik som de kallar för Energiewende.

Deras energipriser har som följd härav mer än fördubblats sedan år 2000 (se bilden ovan), och de har Europas näst högsta energipriser, efter vårt grannland Danmark. Och det ser ut som om de skulle bli tvungna att satsa mångdubbelt mer i en nära framtid om de skall försöka leva upp till sin egen målsättning att ha 80 % fossilfritt till år 2050.

Hittills har mängden producerad koldioxid knappast minskat i landet eftersom man på grund av vind- och solkraftens stora variation och oförutsägbarhet hela tiden måste bygga ut fossil reservkraft i form av kolkraftverk. Detta blev extra nödvändigt sedan Angela Merkel plötsligt fick infallet, påhejad av de gröna, att avveckla landets kärnkraft efter tsunamin i Japan för några år sedan. Så i praktiken bygger man alltså upp två parallella energisystem; ett fossilt och ett ”förnyelsebart”. Det i sin tur innebär att man allt oftare paradoxalt nog producerar för mycket el när det väl blåser bra och de blir tvungna att sälja sin överskottsel utomlands för negativa priser, dvs. man betalar för att bli av med den.

En beräkning visar att den energiproduktion som Tyskland satsar mest pengar i för tillfället, nämligen den havsbaserade vindkraften, innebär att kvoten av levererad ström i förhållande till uppbyggd kapacitet kommer att minska över tid:

havsbaserad vindkraft tyskland

Om man dividerar den kraft som levereras in (blått) med den installerade kapaciteten (grönt) så får man procenten av vad som faktiskt levereras in till nätet. Den linjära trenden visar en negativ tendens – ned mot 20% av kapaciteten. Det betyder: Trots en massivt ökad kapacitet under 2014 så har knappast mer energi levererats in jämfört med början av året. Endast en femtedel av den installerade kapaciteten tillförs faktiskt nätet.” – se mer här. (En annan beräkning för all vindkraft i Tyskland ger en ännu lägre siffra, 14,8 %, av installerad kapacitet.)

Ekonomin i detta spektakel är, minst sagt, inte särskilt hållbar i längden. Nya problem dyker ständigt upp.

Energiewende har hittills betraktats som helig, från väster till höger. Men alltfler kritiska röster reses nu mot denna energipolitik. Även företrädare för den gröna rörelsen säger sig ha upptäckt att politiken inte är hållbar. Man kan fundera lite över detta plötsliga uppvaknande.

Sanningen är ju att det funnits skeptiska röster länge. Dessa har pekat på vind- och solkraftens variabilitet och oförutsägbarhet. De har pekat på nödvändigheten av backup-kraft. De har pekat på nödvändigheten av att bygga ut kolkraften om kärnkraften avvecklas. De har pekat på behovet av radikalt utbyggda kraftnät, svårigheterna med havsbaserad vindkraft, problemen med överproduktion och de skyhöga kostnader som detta medför för de tyska konsumenterna och den inhemska industrin.

Men tyskarna är likt oss svenskar illa anfäktade av den gröna ideologin. Kanske har vi ett gemensamt, naturromantiskt arv i botten som under senare decennier kunnat exploateras framgångsrikt av gröna partier och organisationer utan att någon egentligen vågat protestera. Vem vill bli utmålad som miljöfientlig? När sedan ”miljövänlighet” kokas ned till att man till varje pris skall bekämpa alla koldioxidutsläpp och ersätta all energiproduktion med ”förnyelsebar” energi, så kan man även få framstående kunskapsnationer som Tyskland att bedriva en totalt vansinnig energipolitik. Då sätts både sakkunskap och vanligt sunt förnuft ur spel.

Tydligen är vårt eget gröna regeringsparti fast beslutet att följa samma intelligensbefriade politik.

Ingemar Nordin,

med särskilt tack till P. Gosselin på NoTricksZone som sedan länge följt den tyska energidebatten.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Vi kan i spåren av vindkraften se vad som egentligen styr världen!

  Våra politiker är allt mer bara en fasad och illusion av att vi lever i en demokrati.Vindkraften är bevisligen ett nationellt ekonomiskt blysänke för alla länder som bygger ut den. Det är långt över folkens huvuden den riktiga makten ligger och besluten tas. Det är mest i form av en inofficiell lojalitet till ”konsensus” av de olika överstatliga thinktanks propaganda och policys som styr. Nationella politiker blir hedrade av att få umgås och diskutera med de ”riktigt stora grabbarna”. Då glömmer de fort vem de skall företräda när gåslevern tusenkronorsvinet och privatjeten imponerar.

 2. Verner

  En liten glimt från verkligheten.
  Jag har arbetat med solenergi nästan 40 år och köpte min första solcell 1976. Denna solcell var gav en ström på 0,1 Ampere vid 12 Volt.
  Jag har sett hur man inom vissa kretsar (politiska) numera tror att solenergin skulle kunna ersätta den baskraft som vi för närvarande har.
  Självklar har jag i verkliga livet testanläggningar som jag mäter på och kan konstatera att Solceller i Sverige som energialstrare för vårt behov av el under vinterperioden är en usel teknik.
  Jag har en mindre anläggning på 1,1 Kw och den anläggningen producerade under perioden November till Januari (3 månader) 29 Kwh. Mindre än en bråkdel av behovet på ca 5400Kwh.
  Till detta skall läggas att under resten av året, nattetid producerar solcellerna ingenting.
  Den som tror att vi kan ersätta vår baskraft med solceller kommer att bli oerhört besviken och hur staten kan subventionera solcellsuppbyggnaden i Sverige är för mig en gåta.
  Solcellspaneler i Sverige är utmärkt till sommarstugor, båtar, husbilar och husvagnar där energin kan lagras, men för direktsystem för försörjning av vårt behov av energi för bostäder och övriga förbrukare är det inte lämpligt.

 3. Olav Gjelten

  Jag tror att Ingemar och vi andre tänker fel när vi drar in den dåliga ekonomin i det som kallas ”Energiewende” som något negativt. För miljötalibanerna är sjunkande ekonomi för landets befolning det bästa de vet. Då finns mindre pengar över till bilar, flygresor och sådant som de anser är en beastning för miljön. Ökande arbetslöshet och industri som slås ut är enbart positivt för de som kallar sig ”miljövänner”.

 4. Lasse

  Idag blåser det på Jylland och priset rasar till 18 EUR/MWh eller 1,8 ct/KWh eller 18 öre /KWh.
  Prisfluktuationerna visar på flödande energikällors nackdel.
  För att täcka ett energibehov krävs alternativ som kan regleras, men inte ens då går det ihop. Det finns inte plats för den effekt som uppkommer då alla verk går för fullt. Det hoppas jag allt fler förstår-tom en viss centerpartist här aktiv ibland.

 5. Peter Stilbs

  Tack, Ingemar. Vi hade ju för någon månad sedan mycket låga elpriser, och i media fick vi givetvis hjärntvätt i att det berodde på tillskottet av vindkraftverk. Så kommer det att fortsätta.

 6. Björn

  Hur är det ställt med våra politiker som låter sig duperas av vindkraftsbolagen? Det kanske är dags att hänga ut politikers bakgrund och utbildning. De kanske på grund av sitt mindre vetande blir lättpåverkade. Det är naturligt att lågutbildade politiker blir offer för bolagens mera utbildade elit. Det är helt rimligt att våra politiker, där främst de som finns inom kommunalpolitiken, krävs på en högre utbildnings- och bildningsnivå. Det räcker inte med partitillhörighet. Hur är det möjligt att vi som väljare inte har större krav på våra politiker som handhar miljarder av vår skattemedel och dessutom är med och fattar för oss livsviktiga beslut som påverkar våra liv och vardag? Vindkraften och energifrågan är här ett praktexempel. Vi behöver mer rationalism än mer av radikal idealism. Det är dags att börja kräva förändring i våra politikers utbildning och bildningsnivå, för att de skall kunna möta den mera komplexa omvärlden med sina eliter på alla områden.

 7. Olle R

  Det är oerhört tufft av tyskarna att ge sig på två separata utmaningar samtidigt, att avveckla kärnkraften och att avveckla fossilkraften.
  Man kan dock inte säga att det går åt skogen direkt, även om tyska privatpersoner belastas med allt högre elpris. Det finns inga bevis för att ekonomin stagnerar, snarare tvärtom. Efter 1998 har det tyska börsindexet stigit med drygt 100 %, medan börsutvecklingen i kärnkraftslandet Frankrike varit mindre än 20%.

  Till skillnad från Verner ovan är jag ingen expert på solceller, men jag har ganska bra koll på geografi och naturvetenskap. Jag skulle inte ens i min vildaste fantasi föreställa mig det skulle gå att tillgodose Sveriges elbehov med direktel från solceller dygnet runt och året runt. Är någon så naiv?
  Nu får man inte glömma att det är golfströmmen som ger oss möjlighet att bo så här polnära, något som annars är ovanligt globalt sett. Runt 90% av jordens befolkning bor mellan 45 grader syd och nord, och där är solels-potentialen mycket jämnare fördelad över året, och uppvärmningsbehovet av bostäder inte så stort eller varierande. Vi som bor så här långt norrut måste på vintern ha tillskott av annan energi, exempelvis vattenkraft, vindkraft, biobränsle..

  Ett nästan 100-procentigt solenergi-samhälle är dock inte mycket mer ”science fiction” än torium och fusionsreaktorer, inte ens på våra breddgrader. Det gäller bara att utveckla lagrings och överföringstekniker för solel, från dag till natt, från sommar till vinter, från solbelysta delar av jorden till mörka delar.. Här är det nog elektrolys, väte, bränsleceller, eller vidare syntes till andra bränslen det som har störst potential. Tekniken finns redan, det gäller bara att få den praktiskt och kommersiellt gångbar…

 8. Urban Sandberg

  Tänk om Miljötalibanpartiets företrädare läste och förstod det Ingemar beskriver.
  Tänk om Journalistkåren gjorde detsamma.
  Tänk om alla med ”klimat” i sina arbetsbeskrivningar gjorde det.
  Tänk om Johan ”Cornflakespaketprofessorn” Rockström tog av skygglapparna och gjorde det.
  Tänk om verkligheten nådde ovan nämnda.
  Vad trevligt det skulle kunna vara.
  Inget slöseri med skattemedel.
  Inga straffskatter på bränsle och el.
  Ingen vindkraftmiljöförstöring.
  Är detta en utopi?

 9. ThomasJ

  Tack Ingemar för intressant (skrämmande!) tråd! 🙂
  En liten korrigering att börja med: Gosselin heter Pierre i förnamn, alltså ska ditt tack riktas till P Gosselin istf. M Gosselin. Minor but…

  Ja, Tyskland har i sanning kört fast rejält och katastrofalt iom Merkels ”Energiewende” (-elände). Konsekvenserna av deras ohemult fördyrade el-kostnader är bl.a. att ~ 30% av de tyska hushållen är frånkopplade el-leverans => att folk går ut i skogarna med motorsågar etc. för att skaffa bränsle => skogsägarna tvingas engagera beväpnade(!) vakter för skydd av sina egendomer.
  Cirka 25% av tysk industri håller i olika stadier på att flytta sina verksamheter till andra länder med fördelaktigare och, framförallt, långfristigt tillförlitliga elenergipolicys, Polen, Tjeckien i Europa är populära länder gränsande Tyskland. USA och F/E + Sydamerika är andra. Både Polen och Tjeckien har lång och bred erfarenhet från tung, energikrävande industri, t.ex. metall, gjuteri, betänk vilka mängder motorblock tysk bilindustri behöver…

  Det som ter sig än mer skrämmande och för oss i Sverige ytterst allvarligt är EUs strävan efter en ’gemensam’ europeisk el-marknad. Varthän kommer då våra i förhållande gynnsamma el-priser ta vägen? F.n. exporteras nästan all i Sverige producerad vindel till Danmark & Tyskland med en av svenska brukare/skattebetalare subvention om ~ 16 – 19 öre/kWh. Fullständigt vansinne!

  Romsoniten vill uppenbarligen inget annat än att föra detta land tillbaka till någon form av Amish samhälle och det är skrämmande märkligt, att t.ex. Svenskt Näringsliv inte satt ner foten rejält och detta för flera år sedan. Men det hela ska väl bli ännu värre innan folk vaknar till… Betänk också, att ~ 28% av svensk boendeyta är el-uppvärmd… så det kan, förhoppningsvis, ’smälla’ till utav bara den.

  Arma Land!

  Mvh/TJ

 10. Ingemar Nordin

  Olle R#7,

  Tyvärr har inte ens tyska ingenjörer lyckats utveckla ett effektivt och ekonomiskt sätt att lagra el. Tror du inte att de har försökt?

  Det mest grundläggande tekniska problemet med vind och sol är deras variabilitet. Det verkar vara ett oöverstigligt hinder. Det andra grundläggande tekniska problemet är ju att energitätheten är så låg. Och det går heller inte att ens i princip att ”lösa”. Det kräver enorma ytor, både till lands och till havs. Där lever politikerna i en drömvärld där inte ens fysikens lagar gäller.

 11. Olav Gjelten

  Urban 7 ”Tänk om miljöpartiets företrädade läste och förstod det Ingemar beskriver”.
  Om de just läser det Ingemar skriver är väl tveksamt, men jag kan lova dig att de förstår. Det tragiska är i stället att så många av oss andra inte förstår miljötalibanernas strävan. Att ruinera ekonomin är för dessa en målsättning, då fattigdommen medför mindre efterfrågan på sådant som de betraktar vara en belastning för miljön. Både du och alla vi andra hört detta uttryckas massvis av gånger av olika miljöföreträdare. Trots det går sådant inte in i huvudet på de allra flesta, kanske för att det strider mot allt vad människosläktet genom historien har försökt åstadkomma.

 12. Ingemar Nordin

  Thomas J,

  Tack för påpekandet om tyrkfelet i Gosselins namn. Fixat.

 13. Olle R

  Ingemar #10, Solceller är väl tillräckligt energitäta, takytan i landet räcker mer än väl för landets elbehov på årsbasis. Lagring? ja jag föreslår vätgas, och jag tror tyska ingenjörer fixar det med tiden. Även i ett 100-procentigt kärnkraftssamhälle måste väl elen omvandlas/lagras för fordonsbruk, tex via vätgas.

 14. Bengt Abelsson

  # 13
  FAA Financial Advisory AG har skrivit en rapport om Energiwende.
  http://www.finadvice.ch/files/germany_lessonslearned_final_071014.pdf
  Kostnader 412 000 miljoner USD, med ytterligare 460 000 miljoner USD i pipelinen. ( ca 40.000 SEK/invånare)
  Ytterligare 67 miljarder USD i uteblivna exportinkomster pga höga energipriser kan lägas till notan.
  De traditionella energibolagens aktier har rasat. Någon har förlorat massor med pengar där.
  Kol- och gaseldade kraftverk tvingas köra på dellast, med snabba upp- och nedgångar i effekt. Detta sliter hårt på turbiner och generatorer, som inte är konstruerade/optimerade för sådana driftfall.
  Att tillverka vätgas av vatten och elektricitet är i princip enkelt – men för att få lönsamhet så blir det en stor kemisk fabrik – med krav på drift 24/7. Att driva en sådan anläggning bara när det behagar blåsa blir dyrt.
  Men har man kärnkraft som bas blir driften pålitlig.

 15. Björn

  Olle R [13]; Du menar att alla skall ha en vätgasbomb hemma? Hur tänker du? Dessutom är det opraktiskt med tak som måste hållas rena året om. På hösten ramlar det ner barr och löv och på vintern snöar det. Detta med idéer om vindkraftens och solcellernas förträfflighet är framsprunget ur idealisters fullständiga okunnighet om energi och dess produktion. Om människor vill experimentera med detta i sina egna fastigheter, är en sak, men att detta skall drivas via våra skatter, visar på politikers mycket låga kunskaper om den komplexa omvärld som de är med och fattar beslut om.

 16. sibbe

  I den tyska versionen av Pippi ”Langstrumpf ” lät det så här:
  Ich bau mir eine Welt, so wie sie mir gefällt…
  Tysklands energipolitik tycks byggas enligt samma metoder, men riktig så är det ändå inte.
  Att en del i den här soppan har gått galen, är vi väl alla eniga om. Men, så är Energiewende ändå bara en liten del av helheten. För det första så behövs det mindre el i tyska hem än t.ex. i nordiska förhållanden. Uppvärmningen av bostäder och villor sker i regel genom centraluppvärmda system. Oljeeldningen har varit och håller åter på att bli den energiformen som överväger. Den höll på att ersättas av (rysk) gas, men är inte längre attraktiv av välkända skäl. Gaspriset har varit kopplat till oljepriset och således också dyrt. Man har som energikonsument inte riktigt litat på tillgången av den ryska gasen, och hållit kvar sina gamla oljecisterner i källaren. Med rätt. Till saken kommer att det finns ca 11 miljoner olje/gaspannor i Tyskland som inte uppfyller längre de nya strängare normer, och byts ut nu i rask takt. Här erbjuder staten förmånliga lån och subventioner, förutsatt att man också kan elda med gas,ved och, tänkte jag glömma det, förnybart…. Fjärrvärme finns bara i Östtyskland och räknas till de s.k. förnybara energierna, bara man bränner upp någon kvist i pannan tillsammans med olja, gas eller kol men är en obetydlig energiform.
  De högspänningslinjer som skall leverera mölleström till södra Tyskland är i motvind. Inte bara genom ”inte över min bakgård”-rörelsen (som ironiskt nog ofta leds av lokala gröna) utan också av delstaten Bayerns regering som hittills vägrat låta bygga nya ledningar där. Man vill helt enkelt inte ha ledningar som bara är en liten del av året i användning. Bayern är tillsammans med delstaten Baden-Württenberg Tysklands industricentrum.
  Ett flertal kärnkraftverk står i dessa 2 delstater som garant för elstabiliteten, och det verkar så att åtminstone Bayern vill ha sina de facto kvar vid nätet fastän de blir de jure avstängd…
  Flera av de kärnkraftverk som tagit ur bruk har installerad en s.k. fas-reglerare vilket gör att de kan när som helst kopplas till nätet och levererar s.k. ”blindström” som skall stabilisera elnätet – och flera är idag på ”tomgång” http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Biblis Phasenschieberbetrieb.
  Det ryktas att man fortsätter på samma sätt efter året 2022 med samma system i mån av behov. Och som vi vet, så kommer behovet att öka.

  E-ON:s uppspjälkning i två skilda bolag är ett klokt drag av bolagsledningen, den ”förnybara” delen som medierna firade som framtidens energikoncept får alla skulder med sig, medan man bygger ett nytt skuldfritt bolag kring de gamla energierna, som skall finansiera sig via börsen. Vilkendera skulle en vuxen Pippi satsa sina pengar på? På de förnybara energierna, som ger 0% avkastning och går i konkurs så snart subventionerna tas bort, eller i nya brun/stenkolkraftverk som är 90% av året vid nätet och ger både dividend och värdeökning?
  Om jag siar i framtiden så kommer kärnkraftverken i Tyskland forsätter att leverera el enligt ovan under hela 2020-talet. Året 2022 kommer vi att ha haft en ”klimathiatus” på minst 25 år, och antalet bortförklaringar av den frånvarande globala värmeökningen kommer att nå 1000-gränsen. Men, som vi alla vet, om 50 år eller så kommer världen att gå under. I synnerhet vår välfärd om vi fortsätter att slösa våra resurser på samma sätt som nu!

 17. Olle R

  #15 Björn: Nej, för fasen, ingen privat vätgasproduktion hemma. Det måste till kollektiva storskaliga lösningar för detta. Enskilda hushåll med solceller kan dock leverera el för vätgaslagring under perioder då elen inte behövs i hemmet… För mer korttida småskalig lagring duger ju batterier, etc.

 18. Daniel Wiklund

  OT. I dagens aftonblad kan man läsa ”En varmare värld”. Illustrerat med tre bilder. Den ena visar en indiska som skördar chili. Men pga den globala uppvärmningen så blir skördarna mindre. En bild visar en vulkan som har utbrott, på en fransk ö i Indiska Oceanen. Den tredje bilden visar hur japaner firar att vintern är över. Man tar sig för pannan, har den som gjort denna artikel dabbats av värmeslag.

 19. Ingemar Nordin

  sibbe #16,

  Tack för din kompletterande beskrivning!

  Bara en sak. Är det inte så att E-ONs uppdelning i två bolag hänger ihop med de tyska reglerna beträffande inköp av ”förnyelsebar” el, där kraftbolagen är skyldiga att köpa allt som produceras vare sig de sedan kan få avsättning för det eller ej? Det blir då väldigt olönsamt att ha ett kraftbolag med mixat produktionssätt. Bättre då att det bolag som driver rent ”förnyelsebart” får ta smällen, alternativt sälja till andra kraftbolag (typ Vattenfall) som har en mixad produktion.

 20. Ingemar Nordin

  Olle R 13,

  Med ”energitäthet” menar jag källans energi per yta eller volym. Det är inte mycket energi per kvadratmeter solbelyst yta, jämfört med t.ex. bensin eller gas. Solenergin kräver stora ytor och lång tid för att samla in. Störst energitäthet per gram lär uran ha i existerande energiproduktion.

 21. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #9 ThomasJ
  ”USA och F/E + Sydamerika”, och F/E är?
  (Jag hittar bara Santa Fe, diverse om järn, övernaturliga kvinnoväsen och diverse bil/mc-modeller som har FE i sin beteckning)

 22. ThomasJ

  dolf #21: F/E = Far East, Fjärran Östern.

  Mvh/TJ

 23. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #18 Daniel Wiklund
  Jag har länge väntat på att det skall komma någon framkrystad sanning om att nu har forskarna upptäckt hur den globala uppvärmningen (a.k.a. CO2) orsakar vulkanutbrott och jordbävningar. Visar de alltså en vulkanbild som att det är en effekt av uppvärmning, eller att vulkanen på något vis bidrar orsaksmässigt till uppvärmningen?

 24. Lars Cornell

  OlleR #13.
  Eftersom anläggningarna bara används 10% av tiden måste de överdimensioneras med en faktor 10.
  Verkningsgraden är > 50%.
  Summan blir att det är oerhört dyrt.
  Därtill är det farligt.

  Den dag kommer då våra tåg och bilar drivs med en generator baserad på kärnkraftsprincipen. Men det dröjer några år till.

 25. Olav Gjelten

  Håller till fullo med Björn # 6. Det säger sig självt att politiker ur massan, ofta lågutbildade, inte kan klara att hantera väldigt många komplexa frågor de tvingas ta ställning till. Lägg därtill till att politiker, liksom flertalet av oss andra, hämtar merparten av informationen från vänsterstyrd media. Då förstår vi att det bara måste bli galet.

 26. Lars Cornell

  #25 OG
  Ja, och det mest iögonfallande är att ”de” inte klarar av att se proportionerna. Vad är stort och viktigt? Vad är litet och försumbart? Kanske vill de inte ens.
  Att 7 är större än 3 klarar alla.
  Men när det blir många nollor före eller efter decimalkommat går många vilse.
  Bland dessa är de rödgröna i majoritet, de fick inte lära sig att räkna i skolan.

 27. Stickan no1

  Sveriges politiska instrument för förnybar elenergi, elcertifikatsystemet, är föremål för förändring.
  Förslag på kraftigt ökad kvotplikt.
  http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Redovisning-av-uppdrag-rorande-ambitionshojning-inom-elcertifikatsystemet/
  fig 2 sid 14 i nedladdningsbara dokumentet från länken ovan.

 28. Stickan no1

  Och här är nästa klimat/energi aktivitet i EU
  ”Leaked: EU Commission #EnergyUnion paper”
  ”Reading the paper, it is clear that a more appropriate name for this key EU project would be ‘Energy and Climate Union’ or even ‘Climate and Energy Union’. Because the bottom-line of ‘why Europe needs an Energy Union’ is climate”

  http://stollmeyer.eu/?p=96

 29. Stickan no1

  EU-kommissionen meddelar idag onsdag att arbetet med Energiunionen nu igångsätts på allvar. Kommissionen ser denna union som ett grundläggande verktyg, ett steg mot att genomföra den inre marknaden för energi (IEM) och som ett reformarbete för att optimera Europas produktion, transport och konsumtion av energi.

  http://www.energiforum.se/

 30. Pelle L

  Varför är vi kvar i EU, varför lämnar vi inte denna överstatliga 27-hövdade hydra?

  Som ett av de minsta länderna (till folkmängd) är vi ju i varje fråga helt pantsatta 🙁
  Särskilt som vi ju inte ens kan jämka ihop vår livsstil med våra nära små grannländer.

 31. BjörnT

  Tysklands spotpris på el var under 2014 den lägsta sedan 2002 och sjunker för fjärde året i rad. De måste väl vara Energiwändes fel….

  http://www.ise.fraunhofer.de/en/downloads-englisch/pdf-files-englisch/data-nivc-/electricity-spot-prices-and-production-data-in-germany-2014.pdf

 32. BjörnT

  2014 kom 6.9% av Tysklands elproduktion ifrån PV.

  Och apropå subventioner i Tyskland av energislag:
  “For decades, the conventional energy sources of nuclear, hard coal and lignite have profited on a large scalefrom government subsidies in the form of financial assistance, tax concessions and other
  beneficial boundary conditions. In contrast to the renewable energies, a large portion of
  these costs is not accounted and paid for in a transparent manner. Rather, funds are
  appropriated from the national budget. If these costs were also to be added to the electricity
  price as a ‘conventional energy tariff,’ they would amount to 10.2 cts/kWh, which
  is almost three times the value of the Renewable Energy Tariff in 2012.” Up to now subsidies
  for the renewable energies have amounted to 54 billion euros. To compare, from
  1970 to 2012 subsidies for hard coal amounted to 177 billion euros, for brown coal at
  65 billion euros and for nuclear energy at 187 billion euros respectively.”

  Intressant studie om PV i Tyskland för den som vill ha faktaom PV och inte skränigt häcklande av densamma.

  http://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/veroeffentlichungen-pdf-dateien-en/studien-und-konzeptpapiere/recent-facts-about-photovoltaics-in-germany.pdf

 33. Christopher E

  #31, 32

  Jaja, läser man kreativa partsinlagor från gröna industrin vilken lever helt på subventioner och gärna vill ha fler, blir det ju en skruvad bild av verkligheten.

  I själva verket betalar tyskarna för den ”gröna” elen på elräkningen med skatter, och diagram över spotpris visar inte subventionerna. Detta är vad energie-eländet i Tyskland verkligen inneburit:

  https://media.licdn.com/mpr/mpr/p/4/005/04e/132/226d043.jpg

  Sedan tror jag oerhört lite på snacket om hur mycket de ”icke-gröna” energikällorna skulle subventioneras när det igen kommer från den ”gröna” industrin som vill ha mer subventioner själva. Det är troligen rejält kreativa tankegångar om fiktiva saknade kostnader mm som ligger bakom. Man kan ju i alla fall förundra sig över att om de ”gröna” energikällorna är så mycket billigare, och utgör en allt större andel i Tyskland, varför betalar då konsumenterna nu 80% mer för elen, mestadels till subventioner…

 34. Holmfrid

  #30 Pelle L
  Högst relevant fråga. Att Norge står utanför EU är en finne i arschlet på Bryssel. Finland plågas av sin euro. Eländet i Grekland tar ny fart. Pensers idé om en Nordisk union utanför EU vore bra.
  EU får krypa till korset med ryssarna – sluta med pekpinnar om deras styrelseform, tagga ner ambitionerna med ett stor-EU inkl Ukraina, som ju är dysfunktionellt och skulle dra ner EU i det svarta hålet, investera i gasen, köpa rysk kärnkraft. Putin har ju satsat på omfattande handel med EU – livsmedel, verkstadsprodukter mot energi. EU och Ryssland kompletterar varandra, vilket inte EU och USA gör, som ju konkurrerar hårt på de flesta segmenten i ekonomin.
  Vad gäller EU/USA ´s agerande kan du ta del av Lars Bern´s artikel i bloggen Antropocene eller Harvardprofessorn Mearsheimer i World Affairs. – Allt är inte som synes vara.

 35. Björn

  Christopher E. Har du inte stämplar med någon alternativ text? Allt som inte faller dig på läppen är ju fusk och partsinlagor. Allt! Någon gång borde du växla detta fjantiga beteende med att ta in vad som skrivs och komma med sakliga invändningar (om du kan hitta några) i stället för at bara döma ut allt du inte vill se som fusk.

 36. Ingemar Nordin

  Björn T #35,

  Du bör hålla dig till det alias som du brukar, nämligen BjörnT. Det finns redan en Björn som kommentator här som nog inte uppskattar att du knycker hans alias.

 37. Håkan Bergman

  Christopher E. #33
  ’I själva verket betalar tyskarna för den ”gröna” elen på elräkningen med skatter, och diagram över spotpris visar inte subventionerna.’
  Det förhåller sig precis tvärtom, våra elräkningar visar inte vad vi i själva verket får betala för den förnybara energin. Det tyska systemet är betydligt bättre ur den synpunkten sett.

 38. Pelle L

  Holmfrid #34
  Denna fråga ställdes väl på sin spets när det lilla ”landet” Island för nästan precis ett år sedan drog tillbaka sin EU-medlemskapsansökan.
  De lade EU-ansökan på is 😀

  (Ja jag är född göteborgare och uppskattar sådana små Hegerforsare 🙂 )

  Vad vinner vi på EU-medlemskap? Det snackas mycket om frihandel.
  Hur mycket handlar vi med Kina som, vad jag vet, inte är med i EU?

 39. BjörnT

  Sorry Björn för att T:et råkar försvinna ibland. Måste vara brödsmulorna igen….

  Här finns ännu en rapport som ChristopherE kan använda sin avfärdarstämpel på igen utan att läsa.

  http://www.awea.org/MediaCenter/pressrelease.aspx?ItemNumber=7241

  ”As wind energy has grown to provide a larger share of our electricity mix, wind turbine technology has matured so that modern wind plants are able to provide the same grid reliability services as conventional generators.
  Changes in wind output are not a major issue for grid operators because all power plants are already backed up by all other power plants, and grid operators already deal with large fluctuations in electricity supply and demand. In fact, the gradual and predictable changes in wind power are also much easier for grid operators to address than the large-scale outages that can occur at conventional power plants.
  “Based on grid operators’ experience with reliably and cost-effectively integrating very large amounts of wind energy, wind can play can play a key role in meeting EPA’s Clean Power Plan,” said AWEA Senior Director of Research Michael Goggin.
  Past real-world examples presented in the report help illustrate wind’s role in keeping the lights on. Wind energy helped keep the lights on in Texas when fossil-fired power plants failed in the cold in February 2011, and more recently did so again across much of the U.S. during the “Polar Vortex” in early 2014.”

 40. BjörnT

  Och de rosenkindade förhoppningarna om shale gas som räddning ter sig snart lika löjeväckande som Slabadangs Ecat. (Ok, inte riktigt, Shale gas/tight oil finns ju faktiskt)

  http://www.resilience.org/stories/2015-02-13/shale-sub-prime-and-the-ides-of-march

  http://peakoilbarrel.com/wp-content/uploads/2014/08/US-Tight-Oil-Production.png