Temperaturmätningen bleknar i solen

Ett antal tidigare inlägg har handlat om problem med den globala medeltemperaturen.  Det är t ex problematiskt att beräkna ett rättvisande medelvärde eftersom den geografiska fördelningen är mycket ojämn. Dessutom har det total antalet mätstationer minskat dramatiskt under modern tid.  Det finns ett illustrativt diagram som visar hur denna “medeltemperatur” sjönk när ett sönderfallande Sovjetunionen stängde nästan alla stationer i Sibirien. Det finns också en hårresande rapport av Anthony Watts1 över USAs mätpunkter, som visar i hur hög utsträckning dessa numera är olämpligt belägna i närheten av flygplatser, motorleder och grillkiosker.  För två år sedan skrev jag ett referat (länk )av en artikel av Essex m fl2, som  bl a påtalade att ett linjärt medelvärde inte är rätt val för att beskriva strålningsdrivna processor. Medeltemperatur är sålunda en knepig storhet på många sätt. Sedan 70-talet har vi möjlighet  att använda satellitdata som lämpar sig för medelvärdesbildning. Tidigare 1900-talsvärden  kommer i huvudsak från landbaserade meteorologiska mätburar, och klimatforskarna använder ofta dessa värden. Ett exempel på en klassisk sådan mätbur visas den här figuren – i facklitteraturen kallas de för Cotton Region Shelter (CRS). Observera hur innerytan blivit nästan svart – förmodligen av något slags växande mögel.T-bur

Detta inlägg gäller ett renodlat mätproblem med den markburna mätstationen. Målsättningen att mäta lufttemperaturen med en termometer är nämligen inte trivialt att uppfylla. Alla vet att en utomhustermometer bör sitta på husets norrsida för att i möjligaste mån undvika direkt strålningsupp­värmning. När det gäller vetenskapliga temperaturmätningar, som ofta rapporteras med en eller två decimaler är en så enkel försiktighetsåtgärd inte tillräcklig. En termometer kan vara kalibrerade så att den ger en sådan noggrannhet, men det hjälper inte om termometern eller ett föremål i dess närhet träffas av och absorberar solstrålning. Då fås ett strålningsfel, som primärt beror på den belysta ytans solabsorption.  Ett svart plåttak kan under en svensk sommardag lätt nå en temperatur över 50 oC, trots att lufttemperaturen endast är 20 oC. Eftersom en del av min forskning under 70- och 80-talen gällt optiskt selektiva ytor för termiska solfångare, känner jag mig hemtam med detta, trots att ändamålet  är det motsatta. I den tillämpningen gäller det att maximera det som jag nyss kallade “strålningsfel”.  Den vita buren i figuren ovan är ett försök att minimera samma effekt. Målsättningen är att det skall vara en så öppen bur så att luften kan strömma fritt kring känselkroppen. Samtidigt skall den skugga solstrålningen i alla infallsvinklar utan att själv bli uppvärmd. Det visar sig även att markens reflexionsförmåga har betydelse för strålningsfelet. Om buren strålningsvärms kommer den i sin tur att stråla mot känselkroppen. Av den anledning är buren ovan byggd av trä och vitmålad. Den vita färgen ger minsta möjliga uppvärmning av ytterytan, och trä har låg värmeledning till den inre ytan som kan stråla direkt mot termometern. Buren på bilden ovan är inte representativ för moderna strålningsskärmar som är kompaktare tack var små sensorer.

Bekymret med strålningsfel är inte något nytt och det ger fortfarande upphov till mätproblem. Det finns många artiklar som rapporterar om olika utföranden av strålningsskärmen, och hur man i efterhand ev kan kalibrera bort felmätningarna.  Nyligen läste jag ett tips om en accepterad, men ännu inte tryckt  artikel3 av Lopardo m fl.  De rapporterar att den vita färgen åldras även på moderna mätanordningar. Och detta i en omfattning som leder till avsevärda fel i den registrerade temperaturen. I arbetet finns bild på modernare mätstationer, gjorda av ett vitmålat keramiskt material. Tyvärr har jag inte lyckats kopiera någon av figurerna i detta otryckta arbete. Färgbilderna visar likväl att en 5 år gammal strålningsskärm har en beigare nyans än den nya rent vita. I förbigående sagt är det en perfekt bekräftelse av Murphys lagar (länk), att när ytan på solfångaren åldras av väder och vind så blir den svalare, och när den vita färgen på termometerburen åldras av samma väder och vind, så blir den varmare. Det som görs i arbetet  är att man jämför avläsningar från burar som är nya, 1 år, 3 år och 5 år gamla.  Mätresultaten visar att den registrerade temperaturen systematiskt stiger med burens ålder. Skillnaderna är störst när solen står högt, och de minskar som väntat med ökande vindhastighet. På natten försvinner skillnaden. Det är uppenbart att det är just ett strålningsfel, som beror på att färgen utanpå burarna med stigande ålder får en ökande solabsorption och därför värms över lufttemperaturen. Det överraskade mig dock att det maximalt uppmätta felet var så stort som +1.6 oC för en bur som är 5 år gammal jämfört med en ny. Även för så jämnåriga burar som 1 och 3 år syntes en skillnad i temperaturavläsningarna. Dagens maxtemperatur registreras och används för att beräkna det globala medelvärdet . Medelvärdet på felet hos 5-årsburarna i denna temperaturavläsning var 0.46 °C – återigen förbluffande stort.

Det framgår inte hur stor andel av mätstationerna i Italien som är 5 år eller äldre, men skillnader i första decimalen kan i praktiken inte rimligen vara signifikanta. Det  är också tydligt att detta strålningsfel ger en systematiskt stigande temperatur så länge man inte investerar i nya eller ommålning av temperaturburarna. Detta skulle kunna vara en delförklaring till att ”homogeniseringarna” av temperaturdata reglemässigt inneburit att temperaturökningen blivit större. Den ev återstående dramatiken i en ökning på 0.8 oC sedan slutet på 1800-talet blir s a s mera beige!

1. A. Watts Is the U.S. Surface temperature Record Reliable?  Chicago, IL: The Heartland   Institute, 2009.

2. C. Essex, R. McKitrick and B. Andresen J. Non-Equilib. Thermodyn. 32 , 1–27 (2007).

3. G. Lopardo, F. Bertiglia, S. Curci, G. Roggero and A. Merlonea Comparative analysis of the influence of solar radiation screen ageing on temperature measurements by means of weather stations Int. J. Climatol. DOI: 10.1002/joc.3765 (2013).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Henrik

  Finns det någon anledning att inte mäta temperaturen endast på natten? Om man bara mäter temperaturen på natten så borde ju ”strålningsfelet” upphöra. Om det är främst hur temperaturen varierar över tid som man vill veta.

 2. Henrik 07:30
  ”Bra fråga”
  Jag har läst någon gång att nattemperaturen och dagtemperaturen har stigit olika mycket.Det finns alltså separat statistik för dag och natt.
  Ett skäl att mäta på dagen är att man vill fånga in maxtemperaturen. De höga temperaturerna
  styr dessutom vattenavdunstningen.

  Hälsningar
  C-G

 3. Stickan no1

  #1;
  Få mätvärden vid polerna, 😉

 4. Thomas P

  Henrik #1 Eftersom det primära syftet med sådana här stationer är att göra väderprognoser med större tidsupplösning måste man mäta flera gånger om dagen. Däremot är naturligtvis inget som hindrar att man sammanställer klimatstatistik baserat endast på nattliga data. Mitt intryck är att man då får en något större uppvärmningstrend eftersom temperatursvinget mellan dag och natt minskat.
   
  Ribbing skriver att ”detta strålningsfel ger en systematiskt stigande temperatur så länge man inte investerar i nya eller ommålning av temperaturburarna.”
  Det förutsätter dock situationen att man bara låter ett gammalt nätverk rulla på utan underhåll. Mer troligt är att man successivt underhåller sina stationer och byter ut och målar om dem, och då tar effekterna från åldring och byte ut varandra. Man kan rentav få en artificiell kylande trend om man lär sig mer om hur man skall skydda väderstationer från solen och de nya stationerna därför är bättre än de gamla.

 5. Bra Thomas
   
  För jag håller med dig där … den ev uppvärmning som borde orsakas torde främst påverka de kallaste (och torraste) förhållandena upppåt. Dessa förstärkningsfaktorer på upp till faktor 3 (eller tom ännu mer) är svåra att få i samklang med ett minskat spann max-min temperaturer!
   
  Din spekulationer om rullande underhåll, som tom skulle kunna vara så bra att de artificiellt kyler ger jag dock inget för. Problemet med dessa stationer placering och skötsel är så långtgående och genomgripande att man bara baxnar för den nonchalans det handlar om.
   
  Myndigheterna spenderar mångmiljonbelopp på sina klimatexperter och dito kommunikation, men verkar inte lägga några resurser alls på att sköta den fysiska utrustningeni fält. Så som vi förstås är vana vid att det går till bland byråkrater.
  Lite samma sak som allas vår vän M. Mann, som nog inte har borrat fram några trädringskärnor på mången dag, om ens någonsin. Han sitter i sitt tjänstrum och ojar sig över kuvert med påstått vitt pulvrigt innehåll … eller håller föreddrag om sådant för 10.0000 USD/gång.

 6. Michael

  #1,
  Jag läste att 1900-talets temperaturökning i USA kan hänföras till att nätterna har blivit varmare, medan dagstemperaturerna uppvisar en praktiskt taget oförändrad trend.

 7. tty

  Ett exempel på att man inte satsar på mätstationer kan man se vid SMHI i Norrköping där man håller på att bygga en ny stadsdel och just har byggt en stor asfalterad parkering och en köplada alldeles intill och i den förhärskande vindriktningen från SMHI:s mätstation.
  Enligt vad jag har hört lär dock SMHI nu fundera på att bygga en ny mätstation, vilket naturligtvis är alldeles för sent. Det skulle ha gjorts för flera år sedan. Nu är det redan omöjligt att få jämförbara värden från den gamla och den nya stationen.

 8. CeeBee

  Ett mycket viktigt ämna att penetrera!
  Det är anmärkningsvärt att klimatforskarna efter 25 år 100 000 0000 spenderade dollar inte har utvecklat och utplacerat nya mätinstrument som man kan lita på.
  På gränsen mellan Tyskland, Frankrike och Schweiz finns ett kärnforskningslaboratorium, CERN, varför bygger inte klimatforskningen ett liknande fullskaligt forskningscentrum.
  Ibland undrar man om det finns en rädsla för fakta enligt den journalistiska principen – Om du har en bra nyhet, ta inte reda på för mycket fakta då riskerar du att missa hela scoopet –
  /CB

 9. S. Andersson

  Ursäkta en möjligen korkad fråga: eftersom temperatur är ett tillstånd så måste väl genomsnittstemperaturen beräknas samtidigt överallt, d v s nattemperaturer i Europa läggs samman med dagtemperaturer i Amerika o sv? Sedan medelvärdesbildar man på något lämpligt sätt. 
   

 10. Peter F

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-lufttemperatur-1.3839

 11. Gunbo

  tty #7,
  ”Nu är det redan omöjligt att få jämförbara värden från den gamla och den nya stationen.”
   
  Det  är väl sådant här homogenisering är till för?

 12. S Andersson kl 10:12
  Nej, så går det inte till, man separerar efter lokal tid.

 13. Peter F 10:18
  Bra tips, där finns bild både på klassisk träbur och en modernare cylindrisk spjälkonstruktion.
  Från texten saxar jag: ”Termometrarna vid de meteorologiska stationerna visar sällan fel på mer än någon eller några få tiondels grader, och det gäller även mycket gamla termometrar.

  På grund av ofullkomligheter i strålningsskydd och placering kan ändå betydande fel förekomma. Det gäller främst vid tillfällen då temperaturen snabbt ändrar sig, då felet kan vara större än en grad. Dygnsmedeltemperaturen påverkas dock i genomsnitt endast obetydligt av denna typ av fel.”
  Hälsningar
  C-G

 14. Slabadang

  Vad vet vi säkert om GMT?
  Vi har minst tre olika mätmetoder för marktemperaturen genom historien. Avläsningar som tidigare är manuella och nu uppblandade med automatisk avläsbning. Vi har en ökad koncentration av mätstationer vid flygplatser och i urban lokalisering. Dessutom har tusentals stationer lagts ner eller flyttats och som lök på laxen så har vi ytterst dålig täckning vid der stora polområdena. Lägger vi sedan till de olika och i många fall helt oredovisade och olika ”justeringar” av tempserierna som skett i flera olika steg och dessutom av en mängd olika personer där inga gemensamma normer för hur de skall ske existerar så blir den historiska GMTkurvan ett rent skämt utan sina totala errorbars korrekt redovisade och beräknade ett rent skämt när man sedan jämför med två eller tre decimalers noggrannhet drar långtgående slutsatser från temp historiken.
   
  Statistikern Koutsoyannis visade att den officiellt redovisade ökningen var överdriven med 0,5 C efter beräkning av hur många av mätsttionerna som hade trend eller ej. Vad gäller val av statistisk metod så finns här heller inga normer inom klimatvetenskapen utan alla har sin egen filosofi och egen tolkning. Jim Salingers (CRU) misshandel av Nya Zeelands tempdatat betstående av endast SJU mätstationer gav oss ett exempel på hur illa det gått till. Hansens GISS har ju vid upprepade tillfällen (minst fyra) steg för steg gjort USAs trettiotal allt kallare.
  För att summera hela temphistoriken så är det bara ett djävla larv att hålla på att tveaka och massera de historiska tempobservationerna och metodiken och strategin har slagit bakut nu när tempen stätt stilla i sjutton och ett halvt år. Med satteliterna så har vi de data vi behöver för att kunna utröna hur pass co2 påverkar GMT och då kan vi konstatera att NEJ !!! CO” har ingen mätbar effekt på GMT såvida den inte byter skepnad och driver temperaturen ryckvis för perioden 1983-1998 för att sedan 1998-2013 bli inaktiv när koncentrationen är som högst.
   
  Även vilken moster Ragnhild som helst  fattar att korrelationen CO2 och GMT är utan mätbart samband än möjligtvis det omvända när säkra satellitobservationer läggs till de osäkra för tiden dessförinnan med sina 0,7 C på steroider. 
   
  Så det är dags att dra ett långt fett pennsträck över markstationerna och sätta in dem under ”lokala temperaturer” tillsammans med ”lokal väderrapportering” och bort ifrån ”Globalatemperaturer” som sköts tusenfalt bättre noggrannare och säkrare med de satelliter vi numer förfogar över. Att blanda dessa olika mätmetoder ställer bara till en massa trassel och osäkerheter istället för tvärtom. Tittar vi på SST med samma glasögon så gäller ”voine! voine! voine! i ännu större utsträckning när vi jämför de historiska med den moderna mätmetoden från satelliter.
   
  Problemen med flagnande färger omflyttning och nedläggning av mätstationer utgör numer historiska och möjligtvis lokala problem för de lokala historiska väder och temperaturjämförelserna, men för det globala klimatet och för CO2s effekter har de faktiskt redan spelat ut sin roll! Klimatvetenskpen får väl ren panik när jag hävdar detta faktum men det måste bli ett slut på att jämföra äpplen med päron!

 15. Peter Stilbs

  I söndags skulle jag handla i en lokal färghandel, och klagade i förbigående om de usla husfärger som säljs numera. Mögelsvärta redan på något år, på den vitmålade verandan. Men expediten påstod bestämt att det var de milda vintrarna och den ökade luftfuktigheten som var boven – ända tills jag sade &%€#-tsnack + lite annat. Jag fick honom efter viss diskussion faktiskt att intressera sig för att gå in på http://www.theclimatescam.se

  Och oljebaserade lasyrfärger finns visst inte längre att köpa …  Man får väl tota ihop något själv med lacknafta/balsamterpentin och linolja då…

 16. Stickan no1

  Eftersom man nu förlitar sig på relativt billiga automatiska stationer är jag förvånad att man inte tar tillfället i akt och använder fler på samma ställe för att säkerställa mätningarnas kvalitet.
  Allt fler av de Svenska mätstationerna i de globala mätserierna är exempelvis lokaliserade på flygfält.
  http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/
  Det borde inte vara så himla svårt att ha 2 eller 4 mätstationer symmetriskt placerade från landningsbanan och på så sätt också få information om lokala skillnader, hitta felkällor och kunna studera hur olika markförhållanden påverkar mätningarna. Dvs säkerställa att man inte mäter fel.
   
  Här är listan på de svenska stationera som CRU använder
  20220 684 -188 388 Abisko SWEDEN
  20800 684 -225 327 Karesuando SWEDEN
  21040 658 -151 475 Taernaby/Hemavan SWEDEN
  21200 670 -177 337 Kvikkjokk SWEDEN
  21270 651 -172 325 Stensele SWEDEN
  21420 666 -196 260 Jokkmokk SWEDEN
  21960 658 -241 5 Haparanda SWEDEN
  22260 632 -145 376 Oestersund SWEDEN
  22880 636 -208 6 Holmoegadd SWEDEN
  23240 620 -144 360 Sveg SWEDEN
  23610 626 -179 8 Haernoesand SWEDEN
  24180 594 -135 46 Karlstad SWEDEN
  24330 606 -156 160 Falun SWEDEN
  24581 599 -176 13 UPPSALA SWEDEN
  24851 593 -181 44 STOCKHOLM SWEDEN
  24960 594 -195 12 Svenska Hoegarna SWEDEN
  25120 578 -119 20 Goeteborg SWEDEN
  25160 576 -116 19 Vinga SWEDEN
  25500 578 -141 226 JONKOPING FLYGPLATS SWEDEN
  25820 587 -179 13 Landsort SWEDEN
  25840 584 -192 12 Gotska Sandoen SWEDEN
  25900 577 -183 42 Visby SWEDEN
  25920 574 -171 4 Oelands Norra Udde SWEDEN
  26040 567 -129 25 Halmstad SWEDEN
  26160 554 -128 5 Falsterbo SWEDEN
  26400 569 -148 166 Vaexjoe SWEDEN
  26720 567 -163 15 Kalmar SWEDEN
  26800 569 -181 38 Hoburg SWEDEN
  26960 578 -129 135 Boraas SWEDEN
  26980 655 -215 6 Piteaa SWEDEN

  För det mesta fyrar och flygplatser.
  Giss:
   
  64502080000 KARESUANDO 68.45 22.50 327 371R -9FLFOno-9x-9WOODED TUNDRA B 12
  64502128001 STENSELE 65.10 17.20 327 380R -9HIFOLA-9x-9MAIN TAIGA B 12
  64502142000 JOKKMOKK 66.63 19.65 264 313R -9HIFOLA-9x-9WOODED TUNDRA A 0
  64502183001 LULEA FLYGPLATS SWEDEN 65.60 22.10 17 23S 42FLxxCO 1A 3MAIN TAIGA C 71
  64502196000 HAPARANDA 65.83 24.15 6 5R -9FLxxCO 3x-9COASTAL EDGES C 41
  64502226000 OSTERSUND/FRO 63.18 14.50 370 317S 14HIxxLA-9A 8MAIN TAIGA B 22
  64502361001 HARNOSAND SWEDEN 62.60 18.00 8 18S 19HIxxCO 5x-9WATER A 7
  64502418000 KARLSTAD FLYG 59.37 13.47 55 55U 51HIxxLA-9A 1WATER C 38
  64502439001 OREBO SWEDEN 59.30 15.20 33 42U 171HIxxLA-9x-9MAIN TAIGA C 95
  64502456001 KREUZBURG SWEDEN 60.00 18.20 621 19R -9HIFOCO25x-9COOL MIXED A 0
  64502458000 UPPSALA 59.88 17.60 41 29U 157HIxxno-9A 2COOL MIXED C 80
  64502464000 STOCKHOLM 59.33 18.05 52 13U 1357FLxxCO10x-9WATER C 120
  64502512000 GOTEBORG/SAVE 57.78 11.88 53 41U 691FLxxCO 7A 2WATER C 36
  64502512001 TORSLANDA 57.72 11.78 3 11U 691FLxxCO 1A 3WATER C 37
  64502550000 JONKOPING FLY 57.77 14.08 232 183U 131HIxxno-9A 5COOL MIXED C 24
  64502576001 VASTERVIK SWEDEN 57.80 16.60 9 7S 21FLxxCO 3x-9WATER C 36
  64502590000 VISBY AIRPORT SWEDEN 57.67 18.35 47 18S 20FLxxCO 1x-9WATER B 17
  64502620001 HALMSTAD SWEDEN 56.70 12.90 64 37U 50HIxxCO 5x-9WARM CROPS C 37
  64502627001 LUND SWEDEN 55.70 13.20 73 40U 55HIxxCO 8x-9WARM CROPS C 41″
  det verkar vara i stort sett flygplatser.
  Men
  KREUZBURG SWEDEN ?? Undrar hur stor felkälla det blir i mätvärdena.

  Giss mäter alltså hur klimatet ändrar sig på flygplatser.
  Man får hoppas att flygplatser inte ändrar skepnad i framtiden för då förstörs mätserierna.
   

 17. Stickan no1
  Jag kan se rubrikerna:
  ”Chocknyheten: Världens flygplatser har blivit mindre än en grad varmare”
   
  En så underlig rubrik kanske rentav skulle kunna få mig att köpa en kvällstidning.

 18. #11 Om du med ’homogenisering’ menar ’gissa istället för att korrekt och systematiskt ta reda på’ så har du förstås rätt.

 19. Gumby #11
  Gammaldags homogenisering gick ut på detta och underlättades av att man hade data från närliggande stationer att jämföra med.
  ”Homogenisering” eller Hansenisering går ut på att på valfritt sätt ändra 30-talets temperaturer nedåt och dagens temperaturer uppåt.

 20. Gunbo

  Slabadang #14,
  ”Vi har en ökad koncentration av mätstationer vid flygplatser och i urban lokalisering. Dessutom har tusentals stationer lagts ner eller flyttats och som lök på laxen så har vi ytterst dålig täckning vid der stora polområdena.”
   
  Jag tror inte det behövs större mängder mätstationer eftersom det är temperaturavvikelserna man är ute efter. Temperaturer från stationer som flyttats homogeniseras. När det gäller UHI säger Vaughan Pratt följande på Judith Currys blogg:
   

  We can rule out UHI right away on the ground that global warming is observed at sea as well as on land (whether urban or rural). There are no urban heat islands at sea, nor on Arctic sea ice, hence UHI cannot explain global warming.

   
   

 21. Stickan no1

  Lista på de svenska stationerna som ingår i WMO listan. Notera att flera av de som ÄR flygplatser Airport eller SWE AFB, inte är uppmärkta som flygplatser, utan har sitt call name med 4 bokstäver istället. en del privata har inte ens det.
  Exempel: ESPC OSTERSUND/FROSON ESNN SUNDSVALL/HARNOSANDMånga flygplatser är det. Några fyrplatser. (LGT-H) eller (LH)
  020120 RITSEM SN 6744N 01728E 0523
   
  020200 KATTERJAKK SN 6825N 01810E 0517
   
  020320 TORNETRASK LAKE SN 6813N 01943E 0393
   
  020430 ESRANGE SN 6756N 02104E 0341
   
  020440 ESNQ KIRUNA AIRPORT SN 6749N 02020E 0452
   
  020450 KIRUNA GEOFYSISKA SN 6750N 02026E 0341
   
  020490 ESNG GALLIVARE (PRIVATE) SN 6709N 02050E 0310
   
  020600 NAIMAKKA SN 6841N 02132E 0403
   
  020860 LAINIO SN 6746N 02221E 0317
   
  020960 PAJALA SN 6713N 02324E 0168
   
  021040 HEMAVAN SN 6549N 01506E 0475
   
  021080 KLIMPFJALL SN 6504N 01448E 0593
   
  021120 VUOGGATJALME SN 6634N 01621E 0500
   
  021200 KVIKKJOKK SN 6657N 01745E 0337
   
  021240 ARJEPLOG SN 6602N 01752E 0430
   
  021280 ESPD GUNNARN (SWE-AFB) SN 6501N 01741E 0281
   
  021363 ESKB BARKARBY (SWE-AFB)& SN 5925N 01753E 0017
   
  021420 ESNJ JOKKMOKK (SWE-AFB) SN 6638N 01939E 0264
   
  021440 ABRAUR SN 6559N 01856E 0374
   
  021540 ESPE VIDSEL (SWE-AFB) SN 6552N 02008E 0182
   
  021640 PALKEM SN 6623N 02138E 0263
   
  021850 LULEA/KALLAX (AFB) SN 6533N 02208E 0034
   
  021860 ESPA KALLAX/LULEA (AFB) SN 6533N 02208E 0034
   
  021960 HAPARANDA SN 6550N 02409E 0006
   
  021980 STOROHAMN (PORT) SN 6544N 02306E 0008
   
  022000 EDEVIK SN 6359N 01252E 0425
   
  022060 STORLIEN-VISJOVALEN SN 6318N 01207E 0644
   
  022220 GADDEDE SN 6430N 01408E 0330
   
  022260 ESPC OSTERSUND/FROSON AB SN 6311N 01430E 0370
   
  022320 NORRAKER SN 6426N 01538E 0346
   
  022340 STROMSUND SN 6352N 01535E 0373
   
  022480 KRANGEDE SN 6310N 01610E 0223
   
  022520 IDVATTNET SN 6427N 01705E 0353
   
  022590 ESNK KRAMFORS (SWE-AFB) SN 6303N 01746E 0019
   
  022620 LYCKSELE SN 6435N 01839E 0234
   
  022670 ESNO ORNSKOLDSVIK ARPT SN 6324N 01858E 0103
   
  022780 SKAGSUDDE (LGT-H) SN 6311N 01901E 0013
   
  022860 ESNU UMEA AIRPORT SN 6348N 02017E 0014
   
  022880 HOLMOGADD (LGT-H) SN 6336N 02046E 0006
   
  022930 ESNS SKELLEFTEA AIRPORT SN 6438N 02105E 0049
   
  022960 BJUROKLUBB (LGT-H) SN 6429N 02135E 0036
   
  023060 RORBACKSNAS SN 6108N 01249E 0465
   
  023100 STORSJO KAPELL SN 6248N 01304E 0583
   
  023160 SARNA SN 6142N 01310E 0438
   
  023240 SVEG SN 6202N 01422E 0360
   
  023260 HAMRA SN 6139N 01500E 0455
   
  023360 EDSBYN SN 6123N 01550E 0163
   
  023420 FRANSTA SN 6231N 01611E 0105
   
  023650 SUNDSVALL/HARNOSAND SN 6232N 01728E 0006
   
  023660 ESNN SUNDSVALL/HARNOSAND SN 6232N 01727E 0010
   
  023760 ESCL SODERHAMN (SWE-AFB) SN 6116N 01706E 0036
   
  024000 OSTMARK SN 6021N 01239E 0310
   
  024040 ESKV ARVIKA SN 5940N 01235E 0078
   
  024060 BLOMSKOG SN 5917N 01203E 0110
   
  024100 MALUNG SN 6041N 01343E 0308
   
  024120 GUSTAVSFORS SN 6009N 01348E 0190
   
  024180 ESSQ KARLSTADT AIRPORT SN 5922N 01328E 0055
   
  024280 ATORP SN 5906N 01422E 0105
   
  024283 ESOE OREBRO (PRIVATE) SN 5914N 01503E 0057
   
  024284 ESKM SILJAN/MORA SN 6058N 01431E 0193
   
  024350 ESSD BORLANGE (SWE-AFB) SN 6026N 01530E 0161
   
  024430 ESSK GAVLE/SANDVIKEN AFB SN 6036N 01657E 0079
   
  024440 FOLKARNA SN 6010N 01619E 0070
   
  024460 ESOW VASTERAS/HASSLO AFB SN 5935N 01638E 0031
   
  024580 ESCM UPPSALA (SWE-AFB) SN 5953N 01736E 0041
   
  024600 ESSA STOCKHOLM/ARLANDA SN 5939N 01757E 0061
   
  024640 ESSB STOCKHOLM/BROMMA SN 5921N 01757E 0011
   
  024740 SINGO ISLAND SN 6010N 01845E 0014
   
  024853 ESKN SKAVASTA/STOCKHOLM SN 5847N 01655E 0043
   
  024960 SVENSKA HOGARNA(LH) SN 5927N 01930E 0012
   
  025080 MASESKAR (LGT-H) SN 5806N 01121E 0014
   
  025103 ESGT TROLLHATTAN (PVT) SN 5819N 01221E 0041
   
  025120 ESGP GOTEBORG/SAVE (AFB) SN 5747N 01153E 0053
   
  025180 NIDINGEN (LGT-H) SN 5718N 01154E 0005
   
  025200 ESIB SATENAS (SWE-AFB) SN 5826N 01242E 0074
   
  025240 MOLLA SN 5756N 01304E 0190
   
  025260 ESGG GOTEBORG/LANDVETTER SN 5740N 01218E 0169
   
  025270 GOTEBORG (UPR-AIR) SN 5740N 01219E 0155
   
  025300 NASHUVUD SN 5854N 01315E 0050
   
  025350 ESGR SKOVDE AIRPORT SN 5827N 01358E 0105
   
  025500 ESGJ JONKOPING AIRPORT SN 5746N 01405E 0232
   
  025550 NASSJO SN 5739N 01442E 0305
   
  025560 ESMV HAGSHULT (SWE-AFB) SN 5718N 01408E 0172
   
  025620 ESCF LINKOPING/MALMEN SN 5824N 01531E 0117
   
  025625 ESSL LINKOPING/SAAB SN 5824N 01541E 0052
   
  025640 MALEXANDER SN 5804N 01514E 0200
   
  025650 ESSF HULTSFRED (SWE-AFB) SN 5731N 01550E 0112
   
  025660 MALILLA SN 5724N 01550E 0098
   
  025710 ESSP NORRKOPING/KUNGSANG SN 5835N 01615E 0008
   
  025760 GLADHAMMAR SN 5743N 01628E 0035
   
  025820 LANDSORT (LGT-H) SN 5845N 01752E 0032
   
  025840 GOTSKA SANDON (LH) SN 5824N 01912E 0012
   
  025860 HARSTENA SN 5815N 01701E 0007
   
  025880 FARO ISLAND SN 5754N 01910E 0008
   
  025900 ESSV VISBY AIRPORT SN 5740N 01821E 0047
   
  025910 ESQV VISBY AERO STATION SN 5739N 01821E 0047
   
  025920 OLANDS NORRA UDDE SN 5722N 01706E 0004
   
  026040 ESMT HALMSTAD (SWE-AFB) SN 5641N 01250E 0030
   
  026060 KULLEN (LGT-H) SN 5618N 01227E 0072
   
  026070 ESDB ANGELHOLM (SWE-AFB) SN 5618N 01251E 0047
   
  026160 FALSTERBO (LGT-H) SN 5523N 01249E 0005
   
  026260 OSBY SN 5622N 01357E 0085
   
  026300 ESDA LJUNGBYHED(SWE-AFB) SN 5605N 01314E 0052
   
  026360 ESMS MALMO/STURUP SN 5533N 01322E 0106
   
  026400 ESFU VAXJO/URASA (AFB) SN 5652N 01448E 0166
   
  026410 ESMX VAXJO/KRONOBERG SN 5656N 01444E 0186
   
  026500 HANO ISLAND (LGT-H) SN 5601N 01451E 0055
   
  026510 ESMK KRISTIANSTAD/EVEROD SN 5555N 01405E 0023
   
  026640 ESDF RONNEBY (SWE-AFB) SN 5616N 01517E 0074
   
  026660 UNGSKAR SN 5602N 01548E 0003
   
  026680 KUNGSHOLMS FORT SN 5604N 01535E 0005
   
  026700 KALMAR AIRPORT SN 5641N 01618E 0017
   
  026720 ESMQ KALMAR SN 5644N 01618E 0016
   
  026800 HOBURG (LGT-H) SN 5655N 01809E 0039
  Faktumet att man mäter på flygplatser borde ge skäl till funderingar vad som hänt under resans gång. Dvs hur har flygplatsutbyggnader påverkat historiska mätresultatet. Med modern teknik borde det vara ursimpelt att höja noggrannheten betydligt genom att utöka antalet sensorer runt en flygplats.
   
   
   
   

 22. Gunbo

  Perfekt #19,
  ”Homogenisering” eller Hansenisering går ut på att på valfritt sätt ändra 30-talets temperaturer nedåt och dagens temperaturer uppåt.”
   
  ”Hanseniseringen” gäller enbart GISS om jag förstått rätt. Hansen har inte homogeniserat HadCrut-serien eller satellitserierna vad jag vet.  
   

 23. Slabadang

  Gunbo!
   
  Endast satellitdata är relevant för GMT! Punkt! 🙂

 24. Gumby #22
  Hansenisering är numera ett generiskt begrepp så det kan avse andra ”homogeniseringar” också.

 25. Peter F

  Den globala uppvärmningen har nu slagit till ordentligt. Tur att det inte var min fiskevecka i Vindelfjällen. http://www.vk.se/935961/minusgrader-i-lanet-inatt

 26. Allvarligt Gunbo … Tror du att UHI kan avfärdas om man kan etablera att det iaf har blivit varmare, alltså även över hav?
  Hur tänkte du öht då?

 27. Slabadang

  Andrew Neil på BBC 2 motsvarigheten till våran Janne Josefsson ställer frågor ingen svensk journalist vågar ställa och vetenskräpsredaktionens gatekeepers
  Bergsten och Larshamre al
  drig skulle tillåta sändas. För vad skulle sossarna i styrelsen då säga till sina think tanks
   om hur de tappat kontrollen över SVT.. 
  s propaganda? Tyvärr finns inte intervjun tillgänglig för oss i Sverige ännu, men här är ett utdrag av ordväxlingen:

  People:

  Ed Davey: Secretary of State for Energy and Climate Change in the UK
  Andrew Neil:  Journalist and broadcaster

   
  Andrew Neil: Now, are you ready for a puzzle? Well, here’s one. Can global warming be happening as expected, when the world has stopped getting hotter? That’s the brain-teaser that’s troubling scientists and which threatens to shatter the consensus over global warming.
   
  Global temperatures have increased by 0.8 degrees Celsius since the industrial revolution. But since the late 1990s, they’ve stalled, despite the fact that emissions of greenhouse gases have continued apace. The amount of carbon dioxide in the atmosphere reached 400 parts per million for the first time earlier this year. The pause has led some climate scientists to question whether there could be something wrong with their models. One eminent German professor [Hans von Storch, University of Hamburg] has said: ”So far, no one has been able to provide a compelling answer to why climate change seems to be taking a break. We’re facing a puzzle…”
   
  The Climate Change Secretary, Ed Davey, has said that this normal expression of scientific uncertainty is no reason to reconsider energy and climate change policies, even though his department says they’re already adding £112 to annual household bills, a number which is set to rise. Speaking last month, he described people who cast doubt on the scientific consensus as ”crackpots and conspiracy theorists”, and he warned the press not to give an ”uncritical campaigning platform” to people who deny that climate change is man-made.
   
  Ed Davey, Secretary of State for Energy and Climate Change, joins me now for the Sunday interview.
   
   
  *  *  *
   
   
  Andrew Neil: Ed Davey, welcome. In a speech on June 2nd you said that healthy scepticism is part of the scientific process. Then, a couple of weeks later, you described anybody who challenged the climate change consensus as – quote – ”crackpots and conspiracy theorists”. So, what is it?
   
  Ed Davey: Well, I do think we should always challenge the science – of course, we should – and there’s a healthy debate amongst climate change scientists. But the vast majority of climate change scientists believe that climate change is happening and that man-made activity is causing it. So it’s a tiny number of people who believe that it’s not happening and that man isn’t responsible for it. And I have to say that I agree with President Obama in his recent speech, when he said we don’t need another meeting of the Flat Earth Society. We need to get on and tackle climate change, and I agree with him.
   
  Andrew Neil: So the scientists who challenge the consensus are ”crackpots”.
   
  Ed Davey: No, what I was saying – I was referring to a particular issue there. I do think there’s a  – of course, we should have a debate, I’m not against debate. What we’ve seen in the press – 
   
  Andrew Neil: You said that newspapers shouldn’t publish their views.
   
  Ed Davey: No, no, I didn’t say that. What I’ve actually said, and I completely stand by that, is that we’ve seen a completely unchallenged view of the climate change deniers. I think we need rather more balance in the debate, particularly when we saw recent analysis on 12,000 scientific papers, and of the scientists who expressed a view – on climate change papers – of the scientists who expressed a view, 97% said that climate change was happening and that it was human-made activities – human activity that caused it.
   
  Andrew Neil: That survey, of course, has been substantially discredited.
   
  Ed Davey: Well, I don’t believe it has –
   
  Andrew Neil: Oh no, it has. Let me tell you – 35% of the abstracts were misclassified, and they were classified to the pro-global warming side. Professor Richard Tol, the expert most quoted approvingly in this report, has disassociated himself from this survey – he said it’s not reliable.
   
  Ed Davey: If you look at – 
   
  Andrew Neil: That’s your survey.
   
  Ed Davey: If you look at what the scientists are saying – take the Chief Scientist to the government who’s just stepped down, Sir John Beddington. You and I, through our taxes, pay for these scientists. He said, in his speech as he left, that the evidence was unequivocal, unambiguous. The Chief Scientist in my department, Professor David McKay, is of a similar view. So I have to say, the science is on the side that we need to take action. And let’s just – hang on for a second, let’s just imagine that the huge majority of scientists are wrong. Let’s just say that climate change deniers are right. Do you think it’s sensible that we gamble, that we say ”Well, actually, even if most of the scientists say it’s happening, we should ignore them”? I say that we take a cautious approach and just as you, and many others – I hope, all your viewers – insure their houses against the very unlikely chance of fire burning heir house down, I think, given the risks of climate change are much greater, with more more devastating effects, we should – to humankind – we should invest in a little insurance policy to tackle climate change.
   
  Andrew Neil: Right, well, let’s just look at this [shows graph of global temperatures between 1980 and 2012, rising and then levelling off] graph going up here – shows temperatures rising since 1980, it’s a trend. We’ve flattened it out a little bit, just to get rid of the ups and downs – that’s the trend. Then it sudden – it rises and then it suddenly, around 1997, it plateaus and it’s still plateauing. Isn’t that a bit of a puzzle?
   
  Ed Davey: Well, actually no. When you talk to people at the Met Office, at the Hadley Centre, they expect, in their models, that there will be short-term variation in this century, a rather longer-term time series than you’ve shown there. If you took that much longer, you’d find that the beginning of the 20th century there was a plateau, in the 1950s there was a plateau – 
   
  Andrew Neil: That’s nothing to do with global warming.
   
  Ed Davey: – so the short – of course, we were emitting –
   
  Andrew Neil: No, the IPCC reports says that the real CO2 emission, rising temperatures, really kicked in after 1980. Now there is no –
   
  Ed Davey: No, I’m afraid you’re wrong – 
   
  Andrew Neil: – there is no Met model, there is no Met model that predicted this plateau.
   
  Ed Davey: First of all, you’re completely wrong to suggest that people in the climate change science community think it only started in 1980. That is simply not true. And in terms of the most recent decade, let’s remember – it was the warmest on record. And even if you look at the temperature analysis, that is pretty striking. But I think that’s a very narrow way of looking at climate change science. If you talk to the climate change scientist community, you’ve got to look at things like the temperature of the seas, because that’s surface – land surface temperature. The oceans have continued to warm. And you’ve got to look at sea levels – sea levels have continued to rise.
   
  Andrew Neil: Let me show you this – 
   
  Ed Davey: No, no, no, it’s very important we hear the actual science, because you’re not showing the full picture there.
   
  Andrew Neil: Let me show you this – 
   
  Ed Davey: If you look at the ice caps – the ice caps are continuing to melt. All that is part of the –
   
  Andrew Neil: We still have a puzzle. [Shows graph comparing temperature rise and CO2 levels between 1980 and 2012, with a widening gap towards the end.] We still have a puzzle, because this is the temperature and here we have superimposed the carbon dioxide, the CO2 going up in quantity. Now, is there not, at least when you look at that, clear at least that there is a possibility – I put it not higher than that – that there is something of a disconnect, now, between CO2 emissions and temperatures.
   
  Ed Davey: If you had a longer time series, most climate change scientists would say that is completely consistent with data we’ve seen previously. And I go back –
   
  Andrew Neil: Climate scientists can’t explain this disconnect, at the moment.
   
  Ed Davey: No, they can, actually. What they are saying – 
   
  Andrew Neil: Well, let me put you to – you may react to this, but this is just to amplify the question. [Screen shows a quote from Dr. Doug Smith, Met Office: ”It’s fair to say that the world warmed even less than our forecast suggested… We don’t really understand at the moment why that is.”] Dr. Doug Smith, climate scientist at the Met Office: ”It’s fair to say that the world warmed even less than our forecast suggested… We don’t really understand at the moment why that is.” So we don’t know why there is a disconnect.
   
  Ed Davey: And I went to the Met Office recently and did a speech at the Met Office, talked to the leading scientists – Doug Smith was there – and what they are saying is: you shouldn’t just look at surface temperature. You should look at the temperature of the oceans. You should look at the level of the sea, which are still rising. You should look at the ice caps, which are still melting. You should look at the increasing frequency of severe weather events. So if you just look at one bit of it, information, which is what you’re doing today, I’m afraid you’re not seeing the full picture.
   
  Andrew Neil: Just sticking with that one bit of information – when this plateau started to develop, and some academics started to write about it in 2006, the people who advise you – so, Phil Jones at the Climate Research Unit, University of East Anglia, in a world centre of climate science – he described the idea of a plateau as nonsense and stupid. The Met Office denied that a plateau was even happening.
   
  Ed Davey: And Andrew, and Andrew – that’s what I, as I said in my Met speech, which you read out a few minutes ago, I think we should have a healthy scepticism within the climate change science. Why? Because climate science is incredibly complicated – it’s new, innovative science. And so no-one, actually, if you talk to the climate change scientists – including the people you mention – none of them actually say we know everything for sure. Of course they don’t – few scientists say they know anything. But the question is: would you be – would you be prepared, would any government be prepared to take a gamble on the future of our planet, when the vast majority of the science shows that climate change is happening.
   
  Andrew Neil: All right. Can – on this plateau, though, you said that simulations show this plateau happening. We could – the Met Office could produce none to show that this plateau could happen. Scientists at the University of Hamburg, which is one of the world’s leading centres, institutes of climate science – they have looked at all the climate models, they’ve run the simulations and they produce a 15-year plateau in only 2% of the simulations. They just don’t happen on the models you depend on. And if I just show you what the professor at the climate institute in Hamburg [Hans von Storch] said: ”If things continue as they have been, in five years, at the latest, we will need to acknowledge that something is fundamentally wrong with our climate models…”
   
  Ed Davey: Well, very interesting, obviously I’d like to see more of that, but since when you just quoted Dr. Doug Smith at the Met Office, you came to a conclusion which the Met Office wouldn’t have agreed with. I don’t know what the University of Hamburg thinks, whether they think that climate change is clearly not happening or whether – as in that quote, actually, he was saying – we need to look at our models. No-one is suggesting, I’m not suggesting, I don’t think climate change scientists are suggesting that we know our models are completely perfect. That would be nonsense, to suggest that. But given the evidence, not just in temperature rises, which is what you’re focussing on, today – you’re ignoring all the things I’m saying about the rising heat in the oceans, the caps on the – the ice caps, the Arctic and Antarctic, the rising sea levels, the extreme weather events – why are you choosing to ignore that?
   
  Andrew Neil: Because I’m sticking to the temperature, because that is what the computer models are most concentrated on.
   
  Ed Davey: Well, I’m afraid you’re looking at a partial part of the science –
   
  Andrew Neil: I could get into ocean temperatures with you –
   
  Ed Davey: Please do.
   
  Andrew Neil: – and I could point out that the Arctic ice melt did not happen other than normally this year, and last winter grew back. But I want to stick with the temperatures –
   
  Ed Davey: Let’s – can we talk about the ice caps – 
   
  Andrew Neil: No, I want to stick with the temperatures.
   
  Ed Davey: – because I’ve got the figures for you, because your figures are very –
   
  Andrew Neil: Professor Storch says that if there’s a 20-year plateau, then we’ll need to have a fundamental re-examination of climate change policy – not to abandon it but to wonder whether we should be doing it so quickly and in the way we’re doing it. Now the Met is now predicting – that’s the Met that denied a plateau was happening – they’re saying that this plateau could now continue to 2017. That would be 20 years. If it’s still plateau in 20 years, will you re-evaluate the situation?
   
  Ed Davey: Well, we re-evaluate our policy all along, but the climate change science – under the fact that the world is warming because of CO2 emissions in the atmosphere – I think is unambiguous. The science is clear, the physics is completely uncontested – if you put carbon emissions in the atmosphere it warms up the world, that is uncontested. What is a debate – and it’s quite a reasonable debate – is how quickly that is happening – 
   
  Andrew Neil: That’s right.
   
  Ed Davey: – and looking at all the different aspects of it. But that does not mean that we shouldn’t take action, Not only if you take the insurance argument that I’ve talked about – it’s very – if there’s a risk, surely you insure against it – but also because the things we are doing – making people’s homes warmer through energy efficiency, investing in clean energy that doesn’t pollute – that’s good for people’s health, it also creates jobs. If you go to China – and I’m speaking, actually, later today to the relevant minister from China, about what’s happening there – they’re worried about pollution from coal power stations –
   
  Andrew Neil: Of course.
   
  Ed Davey: – not simply because of climate change but because of air pollution it’s causing. So there are many reasons for taking up policies. Let me finish this point, because one of the great things about the way we’re tackling climate change is a lot of our policies are ”no regrets”. If you’ve actually cleaned up the energy, you’ve cleaned up the atmosphere, you’ve absolutely – 
   
  Andrew Neil: All right. But your policies are hugely expensive, they’re over £400 billion –
   
  Ed Davey: No they’re not. No they’re not.
   
  Andrew Neil: – in the Climate Change Act, it’s the £400 billion that’s in the Climate Change Act
   
  Ed Davey: Well, I’m happy to talk about the cost.
   
  Andrew Neil: The point I’m trying to get to you is: there are a number of climate scientists out there – they’re not denying that CO2 emissions can increase the temperature. What they’re looking at, again, is whether it leads to such a quick and large rise in temperatures that the IPCC has predicted – that central forecast was 3% for this century. Now if I could just [Ed Davey is trying to respond] – even I get allowed to finish the point, just as you have. Professor Piers Forster, Leeds University, climate change professor: that the higher temperatures now are ”unlikely”. Professor of Geosystems at Oxford [Myles Allen]: the higher temperatures’ outlook – ”iffy”. Professor Judith Curry, Head of Climate Science at the world-famous Georgia Institute of Technology: ”the models are running too hot. Temperatures could stay flat for another decade or two”. Now if, as we originally thought, it’s not working out, my point to you is: don’t you want to step back and reconsider policy?
   
  Ed Davey: If our policies were as expensive as you suggested, we would obviously want to look at them, but – the figure you gave at the top of the programme. You said that our policies are putting £112 on people’s bills. well, let’s look at that.
   
  Andrew Neil: That’s your figure.
   
  Ed Davey: I’m about to – I’ll give you the breakdown of that. The vast majority of that £112 is tackling fuel poverty, making people’s homes warmer. That’s a no-regrets, because it reduces energy bills long-term. That’s what I mean. A lot of the policies we’re doing you should do anyway. Only a small part of that £112 that you mentioned, which you tried to say was the cost of climate change – completely falsely, I have to say – only a small amount is in subsidising renewable and low-carbon energies. That’s why we’re taking a very rational, sensible, moderate approach to this. So it may well be – and I’m not denying it – that the climate change won’t go in the central forecast. If you look at what the models, all the scientists you talked about – they believe you have a range, you have a range of scenarios, just like you do when you forecast inflation or growth.
   
  Andrew Neil: I understand that.
   
  Ed Davey: And the science behind that is actually rather more developed and mature –
   
  Andrew Neil: What I put to you is that there’s a lot of climate scientists are now saying as a result of this pause, that perhaps the lower range is now more likely than the higher range.
   
  Ed Davey: The lower range is still scary.
   
  Andrew Neil: Well – well, let me… If temperatures were to rise by 1 degree Celsius, what would be the consequences for Britain?
   
  Ed Davey: Well, we are seeing some of the consequences, if you talk to the farmers, if you look at the money we’re spending on floods and so on, we can’t absolutely prove that it’s down to climate change, but –
   
  Andrew Neil: You can’t prove it at all.
   
  Ed Davey: – many people think it is. But –
   
  Andrew Neil: What would the consequences, be if you had a –
   
  Ed Davey: – the moment [inaudible] and you can reply – 
   
  Andrew Neil: – the central forecast you proceeded on has been – IPCC central forecast of almost 3% rise in temperatures. If it turned out, as some climate scientists are now saying, there is actually going to be 1%, what would be bad for Britain?
   
  Ed Davey: First of all, very few scientists are saying that, so your viewers need to understand that what you’ve talked about there, a 1%, is held by a tiny minority of scientists. The vast majority of scientists, who advertise [sic] us, other countries, American President Obama and others, are worried that we’re not going to hit the 2 degree target which we set, that we said we needed to stay within, where on all the projections that you’re talking about will go above that. Frankly, if we kept to 2 degrees, that would be a real step forward and we would reduce the amount of damage that we would see. So, I have to tell you that if you are a serious government, looking at the science in an objective, neutral way, you would take action. You wouldn’t gamble on our children’s future, on our grandchildren’s future – that would be deeply, deeply irresponsible.    
   
  Andrew Neil: Nor would you necessarily rush to spend, as you’re doing, £100 billion on wind power and you would perhaps, if you thought that temperatures were now not going to be as aggressive as the IPCC, you would take time to develop carbon storage, you would take time to develop proper battery storage so that wind power – 
   

 28. Gunbo

  Slabadang #23,
  Jo, jag litar också på satellitmätningarna som inte påverkas av UHI.
   
  Jonas #26,
  Var finns ”urban heat islands” på hav? Visserligen alstrar ju fartyg en del värme. Det är kanske dem du tänker på? 

 29. Gunbo … Snälla rara!! Säg inte att du har trott att UHI är vad som skulle ha värmt atmosfären (enligt dem som påtalar UHI-problematiken)!?
   
  Det kan bara inte vara så illa, eller? Cheezus …
   
   

 30. Gunbo

  Jonas snälla rara, UHI-argumentet används när man anser att landbaserade mätningar visar för höga temperaturer, eller hur? Är det inte i atmosfären de här mätningarna görs?

 31. Gunb Gunbo Gunbo Gunbo …
   
  Allvarligt! Skojar du med mig nu?
   
  Läs en gång till vad du så förnumstigt klippte in i #20 av Vaughan Pratt, gärna relation till #30
   
  Fundera också på varför du försökte med:
   
  ”Är det inte i atmosfären de här mätningarna görs?
   
   

 32. Gumby #30
  Det är möjligt att jag missat något men huvuddelen av tråden handlar ju om markobservationer. SST mäts dock vanligen med satellit och såvitt jag minns har dessa i princip stått still  (0,1K de senaste 23 åren). Vem säger att de har stigit?

 33. Gunbo

  Perfekt #32,
  Ja, hela tråden handlar om temperaturmätningar i atmosfären över land. Men SST följer den tempkurvan väldigt väl.
  Det du kanske missade var Pratts länk: http://www.woodfortrees.org/plot/hadsst2gl/mean:60
  Och precis som temperaturen i atmosfären har temperaturen över hav legat på en platå.

 34. Gunbo …
   
  Skall jag tolka både ditt ursprungliga inlägg #20 samt de efterföljande som att du tror (trodde?) att UHI effekten kan avfärdas pga att den inte existerar över vatten?
   
  Det är svårt att läsa ditt (lätt osammanghängande) prat på ett helt annat sätt!
   
  Kan du bekräfta att det är så du menar (eller menade?) ?
   

 35. Gunbo

  Jonas,
  Självklart finns UHI-effekten! Men enbart över land och i städer. Det som förvillade var att Vaughan Pratt besvarade följande påstående:
   

  §  If it should turn out that anthropogenic effects on warming are mostly deforestation and UHI, then the terms of the future discussion alter greatly.

  Jag borde ju ha klistrat in den meningen samtidigt med Pratts svar.

 36. OK Gunbo …  men det inklippta citatet gör ju hela resonemanget ännu märkligare. Pratts svar framstår ju då som ännu mer korkat, alltså om det var i respons till ovanstående.  Och dina märkliga svar/kommentarer är fortfarande obegripliga i detta ljuset, ännu mer än tidigare faktiskt.
   
  Ledsen Gunbo, men ännu en gång låter det du skriver som förvirrade efterhandskonstruktioner. Och helt oavsett vad Pratts citat i #20 kan ha syftat på blir ditt inklippande av det bara obegripligt.
   
  Frågan är kanske snarare: Hoppades du ännu en gång att någon random kommentators prat hade försett dig med slutgiltiga ursäkten att kunna avfärda UHI?
   
  Ledsen att jag här inte reder ut saker bättre, men i denna länk försökte  (numera klimat-nättrollet) BBD ngt liknande, och jag klargjorde pedagogiskt för honom varför/hur han totalt missuppfattat vad UHI-effekten handlar om (*). Men istället för att fatta enkla basala grundförutsättningar har han övergått till skränig förnekar-retorik, och trots att han tror han har läst en massa begriper han inte vad det är han faktiskt läst. Numera skriker han otidigheter på Deltoid tillsammans med dom få kvarvarande där.
   
  (*) Det betyder förstås inte att andra begriper. Däremot är det tillräckligt bra för att alla som vill begripa kan göra det

 37. Peter Stilbs

  Perfekt – kul återkommande felskrivning (?) – Gumby istället för Gunbo.
  Åtminstone om man är bekant med Monty Python…. 😉

 38. Gunbo

  Jonas #36,
  ” Hoppades du ännu en gång att någon random kommentators prat hade försett dig med slutgiltiga ursäkten att kunna avfärda UHI?”
   
  Den ”random” kommentatorn har Judith Curry låtit skriva flera inlägg på sin blogg så han är inte speciellt random. Här kan du läsa om Vaughan Pratt, professor emeritus at Stanford University:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Vaughan_Pratt
   
  Tack för länken till bloggen på Bishop Hill! Ser att du själv fick till en minimaraton med BBD. 😀
   
  Lite plock ur debatten:
   
  Jonas N:
  ”It shows that you are clueless wrt to the issue about whether a possible UHI effect has contaminated the surface station record, or more precisely, the reconstructed global mean temperature based on such surface stations.”
   
  BBD:
  ”Okay, I’m clueless. How does UHI heat up the entire troposphere?
   
  But we are talking about something else
   
  We are talking about measurements of energy in the climate system. Surface and 14,000ft/600mb. They match. Why and how, if UHI is distorting the surface temperature record?”
   
  Några kommentarer senare.
   
  Jonas N:
  ”As I’ve said before: I don’t think the UHI is as big an issue nowadays since satellite data is available and generally considered reliable.”
   

 39. tty

  #16 Stickan No1
  ”KREUZBURG SWEDEN ?? Undrar hur stor felkälla det blir i mätvärdena.”
  Svårt att säga. Kreuzburg ligger i Rumänien, men jag vet inte om det är temperaturerna därifrån eller från Films Kyrkby (som ligger i ungefär de angivna koordinaterna) som GHCN använder. Observera att ”Kreuzburg” dessutom ligger 621 m ö h (i Uppland!), så korrigerar man för höjd över havet (ca 5 grader) så sticker kanske rumänska temperaturer inte av alltför uppenbart.
   
  #21 Stickan No1
  Jaså Barkarby, Säve, Söderhamn och Ängelholm är flygvapenbaser. Det är väl inte stort mer än 40 år sedan F8 i Barkarby las ned, men en viss liten fördröjning i metadata får man ju räkna med.
   
  Stickan No 1: Om du vill ha mera roligt med metadata, så kolla koordinaterna med hjälp av Google Earth. Flygplatsen i Jokkmokk t ex ligger mitt ute i en sjö och Luleå/Kallax i Luleälven, Observatoriekullen ligger på Kungsholmen o. s. v.
  Jokkmokk har mycket riktigt använts av Hansen som en ”superlantlig” station eftersom det inte finns några ljus vid de angivna koordinaterna på satellitbilder. Det stämmer säkert. Det finns inte mycket undervattensbebyggelse i Sverige.

 40. tty

  Gunbo #38 etc
   
  Nu råkar det ju vara så att temperaturerna enligt mätningarna har stigit betydligt mer på land än över havet. UHI-effekter kanske?
  Lägg därtill att mätningar till havs före satelliteran är groteskt glesa och opålitliga och ”brutalhomogeniserade” för (påstådda) byten av typ av hink vattnet tagits upp med etc.

 41. tty 340
  Jag har för mig att det finns ett par Climategateemail där man diskuterar en godtycklig ”korrigering!”´av havstemperaturer med motiveringen att de borde vara på ett visst sätt.
  Gold standard settled science for dummies.

 42. Peter Stilbs

  tty2013/07/16 kl. 19:42
  Var det inte Phil Jones själv som sade att ursprungsdata var i ”such a disarray” att de inte går att återskapa – men det är tydligen ännu värre än man trott ?

 43. Håkan Bergman

  130478PLATFORM NO. 62118                        57.7000   0.9000   0.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom                                           -99-9999 -9999-9999 DB519 0 0 1b16c2660214821c5ec7ca094416ae380
  130479PLATFORM NO. 62116                        57.7000   1.4000   0.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom                                           -99-9999 -9999-9999 DB506 0 0 131b1693dee1ad291611fbded34201bdd
  130489PLATFORM NO. 62111                        58.1000   0.4000   0.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom                                           -99-9999 -9999-9999 DB512 0 0 19a06a154f09766a48919087b17f80b91
  130495PLATFORM NO. 62143                        58.3000   0.4000   0.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom                                           -99-9999 -9999-9999 DB543 0 0 1d5853c95f60e9ea90b7f7a518b3cc7b4
  130496PLATFORM NO. 62114                        58.3000   1.0000   0.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom                                           -99-9999 -9999-9999 DB530 0 0 1fbc8ddf0550a7757e0e698ee5165f631
  130509PLATFORM NO. 62150                        59.5000   1.4000   0.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom                                           -99-9999 -9999-9999 DB540 0 0 191c103466870a96c8160314f918dd0fd
  130510PLATFORM NO. 63110                        59.5000   1.5000  30.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom                                           -99-9999 -9999-9999 DB529 0 0 1e3a41b11e3f604bf49a430a9a34bb801
  130511PLATFORM NO. 63111                        59.5000   1.5000   0.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom                                           -99-9999 -9999-9999 DB503 0 0 1fd8c1651e063969b01431f5367603b78
  130516PLATFORM NO. 63108                        60.1330   1.7000   0.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom                                           -99-9999 -9999-9999 DB525 0 0 10b335f27e6313105a00b1c478e219b21
  130518PLATFORM NO. 62141                        60.3830   1.0500   0.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom                                           -99-9999 -9999-9999 DB518 0 0 14eff48b02d47f802444cd8047ac5ee9a
  130529PLATFORM NO. 63106                        61.0170   1.1170   3.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom                                           -99-9999 -9999-9999 DB542 0 0 14a04ef44d2bbb6a73abb29e0415fa482
  130532PLATFORM NO. 63101                        61.1170   0.9000   0.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom                                           -99-9999 -9999-9999 DB528 0 0 1fa46352d037f70f0a115e855a77a4734
  130533PLATFORM NO. 63102                        61.2000   1.1000   0.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom                                           -99-9999 -9999-9999 DB531 0 0 186efca9dc2d51c9e42e024316a7aee26
  130534PLATFORM NO. 63104                        61.2000   1.6000  30.000-9.9999-9.9999-9.999United Kingdom          
   
  Samtliga ovanstående stationer i BEST torde vara oljeplattformar. Använder man såna i England kan man anta att fler använder såna för väderdata.

 44. tty

  Håkan Bergman #43
  Man får hoppas att mätplatsen inte ligger alltför nära facklan. Strålningsvärmen från en sådan är avsevärd, det vet jag av egen erfarenhet.

 45. tty

  Peter Stilbs #42
  Jag har tittat på GHCN metadata för svenska stationer redan för flera år sedan. Jag vill inte påstå att inte en siffra är rätt, men å andra sidan finns det knappast någon station där alla uppgifter är korrekta heller. En del fel är rätt komiska, som en station 600 m över havet strax utanför Uppsala, stationer i sjöar eller att stationen i Karesuando ligger i Finland.
  Nu behöver ju dåliga metadata inte innebära att mätvärdena också är dåliga, men min uppfattning är att det är totalt meningslöst att försöka använda metadata i några som helst analyser (av t ex UHI) utan att de först rättas, station för station, av någon med lokalkännedom.

 46. Gunbo

  tty #40,
  ” Nu råkar det ju vara så att temperaturerna enligt mätningarna har stigit betydligt mer på land än över havet. UHI-effekter kanske?”
   
  Bra att du skrev ”kanske” för en bättre förklaring är nog att hav tar längre tid att värmas upp.
   
  Här är utvecklingen av landtemperaturer från Crutem och UAH plus HadSST. UAH hamnar lägre efter att de ändrat referenstiden till 1980-2010. ”Topparna och dalarna” i temperaturkurvorna visar tydligt att haven är trögare att reagera.
  http://www.woodfortrees.org/plot/crutem3vgl/from:1980/plot/uah-land/plot/hadsst3gl/from:1980

 47. tty

  Gubo #46
   
  http://www.woodfortrees.org/plot/crutem3vgl/from:1980/trend/plot/uah-land/trend/plot/hadsst3gl/from:1980/trend
   
  Ser du någon tendens?

 48. Gunbo
   
  Frågan är ifall du förstår nu vilken problematik UHI effekten utgör. Eller har du fortfarande ingen aning om vilken ’expert’ du skall tro på?
   
  BBD ville då (och försöker fortfarande!) argumentera att städer ju inte kan värma upp hela atmosfären. Ja ungeför som du eller möjligen Pratt … (Begriper forftarande inte vad denne öht kan tänkas vilja ha sagt. Men jag har inte kollat tråden, bara sett dina citat. Som är totalt nonsens)
   
  Men den enkla (Ja/Nej-) frågan är: Har du nu förstått hur UHI-effekten eventluellt kontaminerat datat?

 49. Stickan no1

  Jag förstår inte hur BEST kan få de graferna ur de data som finns.
  Exempel:
  Vinga:
  http://berkeleyearth.lbl.gov/stations/159298
  Lista Norge
  http://berkeleyearth.lbl.gov/stations/92885

 50. Gunbo forts
   
  Återigen, dina klipp och citat är ngt obegripliga. Man får ständigt intrycket att du klipper och citerar för att bända innehållet åt ngt håll, snarare än att förstå innehållet och ev de olika ståndpunkterna och perspektiven.
   
  Och samma intryck får man ju (tyvärr) ganska konsistent .. alltså att du längtar/söker efter en på förhand bestämd tolkning eller slutsats.

 51. Gunbo

  Jonas #48,
  ”Frågan är ifall du förstår nu vilken problematik UHI effekten utgör.”
   
  Ja, det förstår jag. UHI-effekten höjer temperaturerna i och kring städer. Detta i sin tur påverkar temperaturdata från mätstationer i sådana områden vilket i sin tur påverkar den globala medeltemperaturen. Ju fler urbana mätstationer desto mer felaktig blir medeltemperaturen.
   
  Men BBD kontrar med följande:
  We are talking about measurements of energy in the climate system. Surface and 14,000ft/600mb. They match. Why and how, if UHI is distorting the surface temperature record?”
   
  Vad han säger är alltså att satellitmätningar borde visa lägre temperaturer än marknära mätningar om UHI-effekten har den stora påverkan du tror eftersom satelliterna mäter temperaturerna på en höjd där UHI-effekten inte finns. Du har missförstått honom helt enkelt. Liksom du missförstod Vaughan Pratt. Han svarade på följande mening:
  If it should turn out that anthropogenic effects on warming are mostly deforestation and UHI, ….
  Pratt: We can rule out UHI right away on the ground that global warming is observed at sea as well as on land (whether urban or rural).
   
  Vad Pratt säger är att det blivit varmare även över haven där det saknas UHI.  Så UHI kan inte ha en så stor effekt på uppvärmningen som kommentatorn tror.
   
  Du får gärna berätta var resonemangen haltar.
   
   

 52. Gunbo, det är bra att vi är (iaf till synes) överens om vad UHI-effekten är och handlar om. Därför var ditt Pratt-citat om haven fullkomligt obegripligt.
   
  Och nej Gunbo, jag har inte missförstått BBD. Han redovisade tydligt, upprepat och han (också) trodde att UHI effekten påstods värma hela atmosfären upp till 14.000 fot. Vilket han hävdade var nonsens (det är det) men pga vilket han menade att UHI-problematiken var nonsens (vilket det definitivt inte är). Vidare missrepresnterar du också mig när du skriver:
   
  ” ..om UHI-effekten har den stora påverkan du tror … ”
   
  Nonsens, Gunbo. Jag vet inte hur stor påverkan är. Vilket jag  påtalade flera ggr. Jag frågade honom hur han menade sig så tvärsäkert kunna avfärda den! Han var väldigt bestämd på den punkten. . Och kunde inte avfärda den. Bara uppblåst bludder, både okunnigt och oförskämt.
   
  Även hänvisningar till ’matchar satellitmätningarna’ togs upp i en hel del detalj:
   
  Dels matchar dom inte alls så väl som impliceras, det är faktiskt så att ffa GISS visar en tydligt högre trend. Men det är inte huvudinvändningen. Den är istället: Vi har ingen aning om hur stor skillnaden skulle varit (i trend) ifall man hade kunnat kolla tillbaks till hela den storskaligt industriella epoken, dvs under den  tiden städerna växte samtidigt som energiförbrukning där sköt i höjden pga alla orsaker samtidigt.
   
  Frågan rör ifall de instrumentella mätningarna sedan ~1850 fått en förhöjd  trend pga att väldigt många stationer då låg i områden där stader och aktivitet växte (redan innan 1979 alltså)
   
  Frågan är alltså ifall trenden fram till 1979 är konstsgjort hög pga UHI. Dessutom har vi ju ’justeringar’ under dessa perioder ocskå, men det är en annan femma. Även efter satellitmätningarna började har UHI visat sig vara en faktor, men numera tycks ju ’värmesignalen’ i ytstationerna mer komma från tex arktis, där det finns extremt få markstationer mm.
  Ja, jag hade redan sett Pratts citat, även kommentaren han bemötte sen. Hans påstående är fortfarande totalt nonsens. Och ditt till(rätta)lägg ”UHI kan inte ha en så stor effekt på uppvärmningen som kommentatorn tror” är tvåfalt missvisande. Det missrepresenterar både vad Pratt faktiskt sa, och också vad kommentatorn faktiskt sa.
   
  Ingen har någonsin pratat om UHI till sjöss. Eller att all observerad (land-) uppvärmning skulle vara orsakad av UHI. Båda är halmgubbar. Resonemanget haltar såtillvida att det gått en halv dag med allt märkliga bludder innan du nu tycks vilja hävda ngt helt annat, som iofs är rimligt, men vare sig hävdades av dig/Pratt tidigare, eller vars motsats hävdats av ngn annan.
   
  Gunbo, jag är inte förvånad över att du hejar på bludderprataren BBD, men återigen gjorde du bort dig. Dels förstod du inte vad denne faktiskt sa, och dels behövde du igen missrepresentera mig totalt.
   
  Visst är det märkligt att det blir så hela tiden ….

 53. Gunbo … på ett sätt är det bra att du nu försöker lägga tillrätta dina påståenden, och ’justera’ vad du egentligen menade när du hävdade saker tidigare. Men det går inte så lätt. Det du skrev tidigare finns kvar. Och går omöjligen att tolka så som du nu vill lägga fram det. Dvs återigen vill du småskarva lite i debatten, bre på alldeles för mycket, och när du inte kommer undan med sådant, hävda att du eg menade ngt helt annat.
   
  Men gosse, du har redan visat att du inte är så noga med sanningen vare sig när du försöker eller när du blir synad. Och du borde veta att sådant blir avslöjat om jag är på alerten. DU skrev tidigare:
   
  ”UHI-argumentet används när man anser att landbaserade mätningar visar för höga temperaturer, eller hur? Är det inte i atmosfären de här mätningarna görs?
   
  som svar på min fråga strax innan:
   
  ”Säg inte att du har trott att UHI är vad som skulle ha värmt atmosfären
   
  Obegripligt. Speciellt ifall du inser att UHI just är motsatsen till mätningar av atmosfären, utan precis omvänt: Mätningar på allt mer olämpliga punkter för att de alls inte representerar atmosfären, utan just den urbana miljön.
   
  Så: Antingen försökte du ytterligare en fuling där, eller så var du lika okunnig som BBD om vad det handlar om där.

 54. Gunbo

  Jonas,
  ”Även efter satellitmätningarna började har UHI visat sig vara en faktor, men numera tycks ju ‘värmesignalen’ i ytstationerna mer komma från tex arktis, där det finns extremt få markstationer mm.”
   
  Och den ”värmesignalen” märks också i smältande havsis och smältande permafrost i Arktis. Trots avsaknad av UHI som skulle höja temperaturen där! Det behövs alltså inte mätstationer för att se att temperaturen stiger.
   
  ”Ingen har någonsin pratat om UHI till sjöss. Eller att all observerad (land-) uppvärmning skulle vara orsakad av UHI.”
   
  Får jag påminna dig om att kommentatorn som Pratt svarade skrev: If it should turn out that anthropogenic effects on warming are mostly deforestation and UHI, ….
   
  Han spekulerar i att den antropogena orsaken till uppvärmningen till största delen kan vara avskogning och UHI-effekten. Så visst menar han att UHI tillsammans med avskogning kunde vara de enda orsakerna till den uppvärmning som skett.
   
  Men nu är det verkligen dags att sova så jag säger God natt!
   

 55. Gunbo …
   
  Permafrost och smältande is? Är det ännu fler ämnen du måste byta till och lass av målstolpar i flytgods?
   
  Det är stolle-’debunkningar’ av UHI som är på tapeten. Inte att det har blivit varmare sen lilla istiden. Begrips!?
   
  Pratts avfärdande är totalt nonsens, helt oavsett hur du vrider på det. Och du tycks dessutom göra det vanliga aktivist-misstaget att blanda ihop GW med AGW:
   
  Han spekulerar i att den antropogena orsaken till uppvärmningen till största delen kan vara avskogning och UHI-effekten. Så visst menar han att UHI tillsammans med avskogning kunde vara de enda orsakerna till den uppvärmning som skett
   
  Herrejösses Gunbo … Du har hängt här i fem år. Och innan (när) du kom hit var du ju expert på dom här grejerna …
   
  Godnatt själv nu, Gunbo!
   
   

 56. Gunbo

  Jonas,
  ”UHI-argumentet används när man anser att landbaserade mätningar visar för höga temperaturer, eller hur? Är det inte i atmosfären de här mätningarna görs?
   
  som svar på min fråga strax innan:
   
  ”Säg inte att du har trott att UHI är vad som skulle ha värmt atmosfären
   
  För guds skull, atmosfären är väl luften från markytan till termosfären! Jag fattade inte vad du menade med atmosfären. Du får vara tydligare med vad du menar så att det blir begripligt.
  Jag förmodar att du nu igen kommer att anklaga mig för att småskarva och tillrättalägga i efterhand. Men det skiter jag i! 
   

 57. Gunbo …
   
  En termometer mäter temperaturen i en punkt. UHI påverkar termometern. Lokalt! Inte atmosfären som helhet!
   
  UHI antas heller inte påverka vare sig termometrar eller atmosfären över haven. Heller inte isar, isbjörnar eller permafrost. Ge dig nu för en gång skull! Man måste inte aktivt försöka missförstå allt för att få till ngn larvig poäng för egen del. Även om man längtar dit … Samma sak med ditt ”visst menar han att UHI [mm] kunde vara de enda orsakerna till den uppvärmning som skett”. Sedvanligt aktivist-hittepå. Men inte ens om ngn hade ansett det vore Pratts argument giltigt. Och jo, du klippte in enbart hans ’avfärdande’ av UHI … vilket nog var den poängen du hoppades skulle vara giltig.
   
  Nu får du skämmas för att du klippte in nonsens, och hoppades på sånt. Och faktiskt ännu lite mer pga hur du sedan försökte snacka bort det.
   
  Det som jag fascineras över är att du inte lär dig! Att du fortf inte fattat att du inte kommer undan med att småskarva och förneka eller fly … att du försöker, tom genom kreativt valda/utelämnade klipp i en diskussion. Eller skyller

 58. Ulf L

  Gunbo
  Han spekulerar i att den antropogena orsaken till uppvärmningen till största delen kan vara avskogning och UHI-effekten. Så visst menar han att UHI tillsammans med avskogning kunde vara de enda orsakerna till den uppvärmning som skett
  Du tolkar din egen text fel. Han spekulerar i att den antropogena orsaken till största delen etc. Han har alltså inte uteslutit en naturlig uppvärmning, som ju inte är antropogen, och  han har heller inte uteslutit att t.ex. CO2 kan ha en mindre roll.
  Därför är det fel när du hävdar att han menar att all uppvärmning beror på UHI och avskogning.

 59. Gunbo

  Ulf L #58,
  Jo, jag såg mitt misstag där. Det skulle ha stått: ”Så visst menar han att UHI tillsammans med avskogning kunde vara de enda atropogena orsakerna till den uppvärmning som skett”.
   
  Men timman var sen och jag var på väg i säng.

 60. Stora skogsområden på Jorden drabbas av bränder, mer av typ åsknedslag,knappast någon
  antropogen verkan där att finna.
  Se bara på USA och även Australien  de stora bränder som förekommit där.
  ALI.K.

 61. Ulf L

  Gunbo
  Du kan inte dra slutsatsen att han gör det. Du citerar att han säger största orsaken men du tolkar det till enda. Min tolkning är att största betyder huvudsakliga, inte enda.

 62. Gunbo … igen kommer där småskarvande från dig.
   
  Du citerade Pratt mitt på dagen (kl 12)
   
  Du klippte in det du menade att han bemötta (kl 16 i #35). Skyll inte på trötthet där, eller kom med efterhandskonstruktioner igen! Vidare var det ett mycket tydligt villkorat påstående:
   
  If it should turn out that anthropogenic effects on warming are mostly deforestation and UHI, then the terms of the future discussion alter greatly
   
  Inte en chans att det går att läsa som att någon hävdar saker du försökt tillskriva dem här. Vidare är Pratts utsagor om UHI,  som ju var din käpphäst här,  fortfarande totalt nonsens.