Slösar våra politiker och AP-fonderna bort våra pensionspengar på gröna (mar)drömmar?

AP-fondernas miljarder är alltid en stor frestelse för våra politiker att använda för andra ändamål än våra pensioner. Det är politikerna som sätter villkoren för fonderna och tillsätter styrelse. Frågan man ska ställa sig är om pengarna investeras för att få bästa avkastning eller delvis används för politiskt korrekta ändamål som inte gynnar pensionärerna!?

Vi ska idag granska 6:e AP-fonden. Tidigare har Klimatupplysningen granskat AP-fondernas gröna utsvävningar, se här, här och här. Nu är det dags att följa upp de tidigare artiklarna.

Ebba

Sjätte AP-fondens styrelse leds av ordförande Ebba Lindsö.

Karl-för-webb

VD är Kurt Swartling. Sjätte AP-fonden investerar i onoterade bolag och fonder. Det nya med sjätte AP-fonden är deras stora satsning på ”hållbarhet”. En mycket stor del av årsredovisningen för 2014 ägnas åt en ”Hållbarhetsrapport” och ”Klimatanalys”, se sid 18 och framåt. AP-fonden ägnar kraft åt ”klimatanalyser” av de företag man investerar i. Likaså ställer man krav på ”hållbarhet” i de företag som man investerar i genom aktiv förvaltning. En ”hållbarhetsspecialist” har rekryterats.

Så här skriver AP6:

AP6 har i sin roll som statlig investerare av pensionsmedel både ansvar och möjligheter att ställa krav på hållbarhetsarbetet i sina investeringar. AP6 ska skapa avkastning åt pensionärerna genom att investera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. 

Om detta gynnar pensionärerna kan man verkligen undra. Klimatfrågan är absolut inte avgjord ännu och IPCC:s tvågradersmål bara ett politiskt propagandajippo. IPCC:s rapporter om en kraftigt ökande global temperatur bygger på klimatmodeller som är felaktiga och inte alls har något prognosvärde. Sjätte AP-fonden använder pensionärernas pengar till att uppfostra företag i sann PK-anda. Dessa politiskt korrekta dogmer är mycket trånga och har inte mycket med verkligheten att göra.

Global_Compact

AP6:s nya profil

AP6:s vice vd har deltagit i ”Business for peace” i Oslo. Sjätte AP-fonden har anslutit sig till FN:s Global Compact och FN:s Principles for Responsible Investment. AP6 har låtit South Pole Carbon göra en ”klimatanalys” i syfte att mäta investeringarnas koldioxidutsläpp. AP6 väljer naturligtvis också bort bra företag som inte passar in i ”hållbarheten” eller ”etiken”. Vapenproducerande företag faller automatiskt bort.

Vad kostnaderna är för detta interna ”klimat- och hållbarhetsarbete” är svårt att utläsa. Det är säkert politiskt korrekt och man får regeringens applåder. De blivande pensionärerna kan nog hålla sig för skratt.

Sen finns det säkert bolag där ”hållbarhet” är nödvändigt och kan öka försäljningen. H&M är ett exempel på bolag som skryter om sina ”klimatåtgärder” samt ”hållbarhetssatsningar”. H&M riskerar alltid negativ press om villkoren är dåliga i U-länder. Men att dyr vindkraft skulle vara ett plus för företaget annat än att glädja rödgröna politiker och gammelmedia har jag svårt att förstå. Men ett privatägt bolag har rätt att göra vad de vill med sina pengar. H&M:s rörelsemarginal sjunker successivt, 2010 var den 22.7% och 2014 16.9%. Omsättningen ökar kraftigt men rörelseresultatet har ökat mycket blygsamt sen 2010 (från 24659 till 25583 Mkr)

Problemet om AP6 ställer hårda krav på ”hållbarhetsarbete” är att de kan missa bra investeringar samt att de kan bidra till en onödig kostnad för de bolag de investerar i. Att ställa krav på alla bolag blir en ”one size fits all” lösning.

Vi går vidare och tittar på några av sjätte AP-fondens investeringar, se sid 51-53 i årsredovisningen.

Energy Potential AB är en investmentbolag som AP6 äger 15% av kapitalet i men endast 3.6% av rösterna. Tittar vi på tillgångarna i Energy Potential är de endast ca 13 Mkr, se här. Resultatet ser bedrövligt ut med ständiga förluster och små intäkter. Likviditeten är mycket svag med en kassa om futtiga 49 Tkr och totala omsättningstillgångar om 231 Tkr  (per 2014-08-31). Christina Brinck från sjätte AP-fonden sitter som suppleant i styrelsen. Hemsidan verkar inaktuell med gamla uppgifter. Den kanske inte är ”hållbar”.

christina_brinck

Christina Brinck – AP6

Vilka bolag äger då Energy Potential? Jo bl.a (andel aktier inom parentes)….

Electric Generation AB  (35.21%) , Seabased AB (6.59%), Vertical Wind AB (22.3%),

Electric Line Uppland AB (6.52%), Current Power AB (3.69%)

Under året har Energy Potential lånat ut pengar till Vertical Wind. Vertical Wind har ett bokfört värde hos Energy Potential om 2467 Tkr. Omsättning 2013 för Vertical Wind blev bara 23 Tkr med en förlust om 3621 Tkr.

Electric Generation AB har ett bokfört värde hos Energy Potential om 25 Tkr. Bolaget verkar nästan vilande och genererar förluster och har en svag likviditet.

Går vi tillbaka till årsredovisningen 2008 för AP6 ser vi att AP6 hade direktinvesterat i dessa bolag. Den gröna soppan med Vertical Wind m.fl. skrev jag tidigare om här.

AP6 har slingrat sig ur många av dessa gamla gröna investeringar, troligen med stor förlust. Pensionärerna kan bara gråta när man tänker på hur mycket av deras pengar som förlorats i ”gröna investeringar”. Men i gröna Energy Potential ligger man kvar i. Varför? Gammal vänskap? Grön ”hållbarhetsprofil”?

Krigskassa Blekinge AB är ett mindre regionalt investmentbolag där sjätte AP-fonden äger 50%. Resultaten de senaste åren kan du läsa om här. Inte mycket att hurra för. Christina Brinck, se ovan, är här ordinarie styrelseledamot. Krigskassan har en god likviditet om 3478 Tkr per 2013-12-31. Krigskassan har inga anställda så man får anta att styrelsen gör investeringsjobbet gratis. Hela portföljvärdet för Krigskassan är bokfört till 1661 Tkr. Portföljbolagen har ingen utpräglad grön profil.

Mina frågetecken om Krigskassan är om AP6 tror sig någonsin få tillbaka satsade pengar med avkastning. Investeringen verkar mycket liten och i portföljen ägs ingående bolag bara med ett fåtal procent, t.ex. Modondo AB (4.65%), Nodais AB (1.39%), Malvacom AB (4.93%), Techinova AB (9.4%).  Alla siffror per 2013-12-31. Jag påstår inte att investeringarna eller Krigskassans portföljbolag är dåliga för AP6, men de är små och plottriga för AP6 som ska förvalta många miljarder kronor. Är det dessa stackars bolag som ska tvingas på en grön ”hållbarhetspolicy”?

Det finns behov av regional såddfinansiering men det finns bättre investerare än AP6 att driva dessa.

Till sjätte AP-fondens försvar ska jag säga att det investeringsmässigt blivit bättre sen Ebba Lindsö och Kurt Swartling kom in. En hel del gammalt grönt skräp har rensats bort och nu aktar man sig att gå in för tidigt i små förhoppningsbolag. Men nu kommer det mörka moln med kostsamma klimat- och hållbarhetsmål. De blivande pensionärerna har all anledning att hålla koll på politiker och AP-fonderna. Om sjätte AP-fonden lyckas bra eller inte kommer att visa sig i resultatsiffrorna. Men det tar flera år innan en utvärdering av nuvarande ledning kan ske.

Det är extra riskfyllt att investera i politiskt subventionerade branscher. De subventionerade företagen växer på de osubventionerades bekostnad. En dag blir subventionerna för dyra och politikerna tvingas ta bort dem. Varning för vind- och solkraft, elbilar och annat som staten subventionerar!

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Korta svaret är: Ja!

  Politiker som skall leka ’affär’ med andras pengar slutar så gott som alltid i förslösade resurser på meningslösheter med obefintlig uppsida men ofta stora negativa (följd-) konsekvenser på många sätt som inte alls förutsetts.

  Om de dessutom skall leka ’riskkapitalister’ är farorna för huvudlöst slöseri ännu större. Som påtalas räcker det med några PK-riktiga fluff-ord som ’hållbar’ eller ’green-tech’ för att omdömet flyger all världens väg.

  De negativa följdverkningarna, skadliga för samhället i långt större utsträckning, är att där utvecklas en ’företagskultur’ som inte främst går ut på att försöka identifiera marknadsbehov som kan fyllas och genom det skapa mervärden både för kunder och dem som levererar, dvs som bygger på korrekt prissättning.

  Utan istället en vars huvudsakliga inflöde av både kapital och betalningar förväntas komma från politiskt beslutade medel. Alltså ’företagsamhet’ som direkt siktar in sig på att få del av den sortens medel politiker kan rå över och kan (kanske tom har till uppgift att) fördela ut.

  I stort sett hela vindkraftsbranschen är baserad på felaktiga (ohållbara!) affärsmodeller och nästan inga av ’intäkterna’ kommer från levererat mervärde, utan närmast enkom från ditkommenderar tvångskonsumtion via plikatandelar och sk elcertifikat.

  Hur det skulle kunna vara hållbart att ha hela industrigrenar baserade på totalt osunda marknadsförutsättningar har ingen lyckats förklara. I normalfallet kommer de politiker som är för den sortens ording frenetiskt peka på ord som ’hållbar’ och ’förnyelsebar’ gärna tillsammans med lika innehållslösa klimatfloskler och liknande. Men ngt meningsfullt kan de aldrig producera.

  Och även det, alltså mängden totalt meningslöst politiskt svammel från sk ’beslutsfattare’ är ett verkligt miljöproblem i samhället. Bara tänk hur lång tid det skulle ta att sanera samhället från allt utbrett strunt …

  … ja alltså ifall man skulle bli varse den nedskräpningen och bestämma sig för att man behöver påbörja att städa upp efter den.

 2. Urban Sandberg

  Tack Per för en avslöjande genomgång. AGW-hysterin i Sverige är mycket värre än jag anat. Hur ska denna galenskap kunna stoppas?

 3. tty

  ”Men att dyr vindkraft skulle vara ett plus för företaget annat än att glädja rödgröna politiker och gammelmedia har jag svårt att förstå”

  Just för företag är vindkraft inte nödvändigtvis dyr. Detta därför att den kraft de producerar i egna vindkraftverk är skattefri. Och nu kommer finessen: den behöver inte vara producerad i egna vindkraftverk eftersom man får skattebefrielse för den mängd el som vindkraftverken producerar. Företagen kan alltså lugnt fortsätta att använda tillförlitlig vattenkraft och kärnkraft när de behöver den, och pytsa ut vindkraften på nätet när det blåser, antingen den behövs eller inte. Det är förmodligen bara den här skattesubventionen som numera håller liv i vindkraftsbranschen.

 4. Lars Cornell

  e-mail sänt till
  Margareta Alestig !

  Du är Vice VD i AP6 och ansvarig för ”hållbarhet” där sk ”klimatpåverkan” ingår.

  Koldioxid är livsnödvändigt, vid 180 ppm dör det mesta av allt liv på jorden.

  Ökningen från 300 ppm till 400 ppm har fått det att växa ungefär 12% mer vilket är mycket betydelsefullt för en överbefolkad jord. Betydande enighet finns att en temperaturökning med någon grad är till övervägande nytta.
  http://www.tjust.com/vit/2015/coal-saved-european-woods.pdf

  Samtidigt har verkligheten visat att 97% av SMHIs och IPCCs klimatmodeller kraftigt överdrivit koldioxidens betydelse för jordens temperatur.
  http://www.tjust.com/vit/2015/consensus-revealed.pdf

  Första frågan till dig Margareta är, vilken koldioxidhalt anser du är optimal, dvs eftersträvansvärd för vår jord och mänskligheten om man skall väga koldioxidens nytta mot skada? Se sid 18 i
  http://www.tjust.com/vit/2015/JO-SMHI.pdf

  Den politiker som inte har en väl grundad uppfattning om det är en farlig politiker, för han/hon vet inte ens i vilken riktning vi skall sträva.

  Min andra fråga är hur du ser på biobränsle som resurs. Det är en bristvara nu och i ännu högre grad i framtiden.

  Jag emotser med stort intresse ditt svar.

  Hälsningar
  Lars Cornell
  medlem i nätverket KLIMATSANS

 5. Jonas N #1: Politikerna leker riskkapitalister med ANDRAS pengar, d v s blivande pensionärer som redan har betalat dessa som skattebetalare. Alla kan se i orangea kuverten att de statliga pensioner inte är något att glädjas över. Att AP-fonderna ska vara politiskt korrekta kostar massa pengar, återigen andras pengar.

  För att få ett anständigt liv som pensionär och slippa äta kattmat måste du ordna pensionen själv. Nu försöker politikerna hindra detta genom att ta bort avdragsrätten på privata pensionsförsäkringar. Även Alliansen har bidragit till att försämra villkoren för pensionärer. Högre skatt på pensioner än arbete t.ex. Men fattiga, bidragsberoende individer tycks vara många politikers mål. Indiviverna blir så tacksamma för bidragen då och politiker får rösterna i valen.

 6. Lennart Bengtsson

  Det är alltid lätt för befattningshavare att styra och ställa med andras pengar. Det skulle vara intressant att veta hur de själva investerar sina tillgångar? Härvid följs säkert andra regler. Så länge en investering inte är kriminell är det meningslöst att introducera moraliska/etiska bivillkor. Pengar söker för eller senare upp de mest lönsamma investeringarna med detta sker i olika led som sällan är överskådliga. Att följa Vespasianus devis ”pecunia non olet” är faktiskt inte så dumt. Problemet i dag är att diverse slagord har förts in i den allmänna debatten och de flesta företag anpassar sig till de rådande föreställningarna vare sig de är rätt eller fel i hopp om att detta skall bättra på omsättningen då de flesta konsumenter inte följer sitt förnuft utan sina känslor. Hur det påverkar vinsten vet vi inte ty detta är inte det lättaste att kontrollera. Vi kan bara hoppas på utdelning och stigande kursvärde, samt sälja och köpa vid rätt tillfälle. Inte heller detta följer förnuftets lagar.
  LennartB

 7. Helge

  OT
  Lite kul, Green Peace publiken blir allt osäkrare…

  https://www.youtube.com/watch?v=pTpfJof3Kog

 8. Janne

  Här är ett bra förslag från en moderat riksdagspolitiker, att knyta ett personligt ansvar till offentliga utgifter:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/knyt-ansvarig-till-varje-offentlig-utgift_4454363.svd

  Tjänstemannaansvaret behöver återinföras.

 9. Lars Cornell

  e-mail 2015-04-02 14.50
  Tack för ditt svar Margareta.

  Jag tänker som så, vilken ”sakkunskap” förlitar ni er på, är det de som hitintills har haft ständigt fel?
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2015/03/Figur-2.jpg

  Tänk dig ett rum med ett fönster. Om man sätter för en lucka blir det svart.
  Det blir inte mer svart av två luckor och ungefär så är det även med koldioxid som nu nästan uppnått mättnad.

  Många sansade forskare anser att vi och vår jord mår bra av mer koldioxid.

  Hälsningar
  Lars Cornell
  medlem i nätverket KLIMATSANS

  ———————–
  2015apr2 skrev Margareta Alestig:

  Hej Lars,

  Först vill jag tacka för ditt engagemang och intresse för oss som pensionsfond.
  Dina frågor är i högsta grad angelägna, men som ekonom vet jag ärligt talat inte vilken koldioxidhalt som är optimal, inte heller hur framtiden ser ut för just biobränsle. Här förlitar vi oss på sakkunskap från forskare/vetenskapsmän inom detta område.
  Men, jag vet att vi måste minska vår klimatpåverkan och det fort!
  En uppfattning som jag delar med styrelse, ledning och medarbetare på Sjätte AP-fonden.

  Vi har nyligen genomfört vår första klimatanalys, vilket inte var helt enkelt eftersom vi investerar i onoterade bolag (dvs de som inte handlas på börsen) och nästan alla metoder som finns tillgängliga för att mäta företags koldioxidutsläpp, utgår från noterade bolag.
  Klimatanalysen ska ses som ett första försök i vår strävan att mäta klimatpåverkan av våra investeringar. Urvalet begränsar sig till 80 procent av portföljens värde och har gjorts på ett övergripande plan. Trots existerande osäkerhetsfaktorer, bedöms analysen kunna ge en rimlig helhetsbild och bör kunna utgöra en grund för arbetet med att minska portföljens klimatpåverkan.
  Med andra ord är det vår avsikt och ambition att påverka våra investeringar att först och främst mäta sina koldioxidutsläpp och därefter att minska dem.
  Analysen indikerar att Sjätte AP-fondens portfölj är mindre koldioxidintensiv än motsvarande investering i jämförelseindex. I snitt ligger utsläpp per investerad
  krona ungefär en tredjedel lägre än för motsvarande investering enligt indexet MSCI World.
  Jag bifogar ett ex av vår hållbarhetsrapport, där bland annat en kortare text om klimatanalysen ingår.

  Jag hoppas att detta svar ger dig användbar information om vårt förhållningssätt – även om jag inte kunde svara specifikt på dina två frågor.
  Tveka inte att höra av dig igen med ytterligare frågor.

  Glad Påsk!

  Med vänlig hälsning

  Margareta Alestig Johnson
  Vice vd/Administrativ chef

  Sjätte AP-fonden
  404 28 Göteborg
  ———————–

 10. Lars R Karlsson

  Två miljönissar vaknar från sina drömmar .

  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.620041/vi-var-naiva-om-vindkraften

  ”Vi var naiva om vindkraften”

 11. Lars R Karlsson

  Två miljönissar vaknar ur sina drömmar .

  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.620041/vi-var-naiva-om-vindkraften

  ”Vi var naiva om vindkraften”

 12. Christopher E

  #11 Lars R Karlsson

  Riktigt bra skrivet för att komma från den sidan.

  Några saker dock. Inte bara från Dalarna och norrut är vindkraftens miljöförstöring ett problem. Och vad är ”på rätt plats” menar de???

  Försök inte med havet. På västkusten planeras för en jättepark mitt flyttfågelstråk och i torskens sista lekområde i Kattegatt. Stoppa vansinnet helt nu.

 13. Evert Andersson

  Det är tyvärr inte bättre i en del andra bolag. SPP och Skandia tuggar samma teser och man får svar som inte är svar på frågan när man undrar hur de definierar hållbarhet och hur det viktas relativt avkastning.
  Det gör ju inte problemet med AP–fonderna mindre. Det är inte det som är min poäng.

 14. Börje S.

  #9

  ”Men, jag vet att vi måste minska vår klimatpåverkan och det fort!”

  Der här människorna sitter och snackar om hur just de ska rädda världen. De har fått för sig att en ökning av halten koldioxid i atmosfären på 0,1 promille under 100 år kommer att ändra precis allting till det sämre.

  Så nu ska 6:e AP-fondens styrelse rädda världen genom att minska landets utsläpp vilka motsvarar <0,15% av världens. Hurra vad dom är bra!
  Undrar om det ingick i klimatanalysen hur många celciusgrader de med hjälp av pensionärernas pengar de kan sänka världstemperaturen med. Kanske kan med pensionärernas pengar rentav kan förhindra världstemperaturen att stiga de där 2 graderna som (dom korkade) politikerna tjafsar om.
  Då blir 6:e AP-fondens förvaltare hjältar i hela världen!

  Inte en stavelse om att Kina kommer att öka sina redan världsstörsta utsläpp i accelererande takt. Inte en aning om proportionerna.

  Det här är människor som har fått förtroendet att förvalta folkets tillgångar.
  Istället för att känna sitt ansvar inför de människor vars tillgångar de förvaltar går de som de värsta dumhuvuden som tänkas kan på klimatbedrägeriet i vilket de nu tänkar satsa pensionärernas pengar.

  "Är ni med nu för nu slänger vi ner pensionärernas pengasäckar i det svarta klimathålet!… Ujuj pengarna bara försvann i ett nafs, vilken tur det inte var våra egna! Men hämta nu ytterligare ett lass pengasäckar att kasta, för att det var så här himla skojigt att bränna andras pengar hade vi inte en aning om!"

  Inspirationen verkar komma från den där avdankade kommunisttanten och TVkändisen som brände upp 100.000 i sedlar inför publik.

 15. Ingvar

  Lars Cornell 9
  Där har du det, svart på vitt. Det viktigaste är att begränsa koldioxidutsläppen. Pensionärers välmående kommer i andra hand. Tur att man redan är pensionär

 16. Evert Andersson

  Tomas Kåberger som är en fullfjädrad kärnkraftsmotståndare sitter nu i Vattenfalls styrelse. Inte bara AP-fonderna infiltreras av MP-ideologin. Vattenfall som en gång var en kassako för finansdepartementet är på väg i allt snabbare takt mot ett ekonomiskt slukhål. Kåberger har ju ett mellanspel i Japan som rådgivare för att ersätta deras kärnkraft med snurror. NUON-debaclet kommer så småningom att överskuggas av allt stolligare saker när Vattenfall som Mikael Damberg lovar får en ”bättre” ägarstyrning.

 17. Lars R Karlsson

  Tack för länken! Äntligen börjar vissa vakna. Förstöra gammelskog för dessa monster? Nej tack!

 18. Klimatbluffen är historiens största bluff. Att syna bluffen kräver en hel del arbete och naturvetenskapligt kunnande. AP-fonderna ägs av staten och ägaren tillsätter styrelsen. Om styrelsen för AP-fonderna skulle börja ifrågasätta det politiskt korrekta (klimatbluffen) skulle de nog åka ut snabbt. Staten använder gärna pensionspengar till att driva sin agenda.

  Klimatfrågan handlar ju inte om vetenskapen utan vad staten vill lura på folket. En stark stat, mer skatter och styra folks beteende är alltid lösningen på dessa påhittade ”vi måste rädda världen” problem. Pensionärerna får betala för hybrisen som sjätte AP-fonden ägnar sig åt. Rent löjligt att tro att koldioxidutsläppen i de företag som AP6 investerar i skulle ha någon som helst betydelse för klimatet.

  Resultatet av all denna gröna noja är att vanligt folk kommer att bli fattigare. Det är det vi ser i oranga kuverten. Pensionerna utvecklas mycket dåligt. En del (individer och företag) som spelar med kommer att gynnas.

  Hade vi haft en gammelmedia som sökt sanningen och granskat makten så skulle makten inte kommit undan så lätt. Men gammelmedia är numera en del av makten.

 19. Håkan Bergman

  Börje S. #14
  Så vad säger du om följande, lite världsrekord i hyckleri. Men för all del låt idioterna betala.
  http://www.dn.se/kultur-noje/tv-avgiften-hojs-med-sju-procent/

 20. Daniel Wiklund

  Margareta Alestig skriver ”vi måste minska vår klimatpåverkan och det fort”. Det som verkligen måste gå fort, det är att dom tar bort fingrarna från pensionspengarna.

 21. Bo Carlsson

  Kan det möjligen bero på koldioxidökningen ?

  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/jorden-blir-gronare

 22. Lars Cornell #9: Så här sa vice-VD Margareta Alestig för sjätte AP-fonden: ”Men, jag vet att vi måste minska vår klimatpåverkan och det fort! En uppfattning som jag delar med styrelse, ledning och medarbetare på Sjätte AP-fonden.”

  Jaha – hur VET hon det? Vem/vilka har sagt det? Och varför ignorera de klimatforskare som INTE säger så? Hur vet hon att de som säger detta har rätt och säger sanningen? Jag tror inte ens Margareta Alestig själv tror sig VETA detta. Hon PÅSTÅR sig veta detta för det är politiskt korrekt.

  Att M. Alestig vill driva politik och förskingra pensionspengarna blir inte bättre för att denna uppfattning delas av de andra inom AP6. Stackars blivande pensionärer med dessa politiskt korrekta tjänstemän på AP6. Er uppgift är att ge bästa möjliga avkastning på pengarna och inte driva egna politiska korståg.

 23. Håkan Bergman

  Det bäddas verkligen för framtida konflikter i pensionsfrågan. Ett exempel, jag har en del av min tjänstepension från AMF, ett pensionsbolag förvaltat av industriförbunden inom LO och motsvarande parter på arbetsgivarsidan, dom förvaltar mina pengar där utomförträffligt. På den offentliga sidan däremot ser det annorlunda ut, SEKO ock Kommunal har valt egna lösningar i samarbete med Folksam, och självklart handlar det om etik och hållbarhet, grattis alla offentliganställda. Som om inte det vore nog så lär det vara så att inom den privata sektorn, alltså den sektor där AMF förvaltar pensionerna så är kvoten män-kvinnor runt 70-30, på den offentliga sidan 30-70, lägg sen till att kvinnor lär leva lite längre. Jaja, jag har väl passerat bästföredatumet den dag dom upptäcker det.

 24. Sören G

  #21 Bo Carlsson
  Man hävdar att det blivit grönare för att det regnat mer. Men har det det, och på alla platser samtidigt?
  Hat de statistik på det? Men att erkänna att koldioxid har en positiv effekt är allt för svårt att erkänna.
  Åratal av hatpropaganda mot koldioxiden blockerar tankeförmågan. Eller som Margareta Alestig som tror att hon VET.

 25. tty

  SörenG #24

  Högre CO2-halt minskar växternas vattenbehov så effekten blir densamma som mera regn.

 26. Börje S.

  #19 Håkan Bergman

  det verkar som om PublicService kommer att skattefinansieras vilket betyder att allaalla måste betala för allt skräpet som företaget häver ur sig.

  Men såg du artikeln om den ökande växtligheten på Jorden? Det som läsarna av den här bloggen vetat om i många år har nu tydligen nått ”vetenskaps”avdelningen på radio-TV.

  Att den ökande växtligheten skulle ha med den svagt ökade koldioxidhalten nämns dock inte. Trots att artikeln är två skärmar lång nämns inte ordet koldioxid en enda gång.

  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/jorden-blir-gronare

 27. pekke

  Lars R #11
  Intressant !
  Drömmar som går i kras brukar det kallas.

  Eller kanske fartblindhet.

  Under tiden verkar hela den nordiska elbörsen vara på väg mot en priskrasch !

  Kommer det första svenska kärnkraftverket läggas ner p.g.a. för låga elpriser ?

  http://www.di.se/artiklar/2015/4/2/eons-svenska-hardsmalta/

  Samtidigt fortsätter kolboomen i Tyskland.

  http://www.di.se/artiklar/2015/4/2/ja-till-vattenfalls-nya-kolgruva/

  Var det hit den gröna vägen skulle leda ?

 28. Håkan Bergman

  Börje S. #26
  Jo, men nu har vi en unik möjlighet att tvåla till Public Service. Riksdan är ju inte ett under av snabbhet, det lär ta minst ett par mandatperioder att ändra finansieringen. Att upplysa vänner och bekanta om att det är fullt lagligt att titta på tv via webben utan att betala borde vara en killer för P.S., give them hell!

 29. Håkan Bergman

  ta bort bevakning.

 30. LBt

  ”Men, jag vet att vi måste minska vår klimatpåverkan och det fort!”

  Så är det sannolikt globalt men absolut inte vad avser Sverige och rimligtvis är det vad M. Alestig bör syfta på. Men

  ”Klimatbluffen är historiens största bluff.”

  är ett långt värre grundlöst påstående. Klimatproblemet är väl underbyggt, dess dimension i olika tidsperspektiv kan emellertid fortfarande diskuteras.

 31. pekke

  När jag ändå är på gång.

  Grönare planet.
  1. Ökad koldioxid = minskat vattenbehov för växterna.
  2. Ökad global temperatur = mindre vatten binds i glaciärerna vilket ökar luftfuktigheten globalt.

  Mindre grön planet.
  1. Mindre koldioxid = ökar vattenbehovet för växter.
  2. Lägre global temperatur = mer vatten binds i glaciärerna vilket minskar luftfuktigheten globalt.

  Ganska enkelt anser jag.

 32. Daniel Wiklund

  Det är tur att du finns LBt, du vet ju vad som kommer att hända i framtiden, om vi inte vidtar åtgärder. Du äger tydligen gudomliga egenskaper. Undrar om du har lika god koll på din egen framtid.

 33. Det är inte så konstigt att ingen kan definiera vad de menar med ”hållbar”. Det har ju blivit ett flumord som många använder men som aldrig har något verkligt innehåll.

 34. pekke

  Lars K. #
  De som pratar om ” hållbart, grönt, klimathot ” har blivit fartblind och har bara tunnelseende för att nå sina mål, de ser inte att deras samhälle är på väg att krascha vid sidan om deras väg till målet.

 35. Slabadang

  SVT .,., lögner propaganda och desinformation!

  Författaren till artikeln (länk nedan) Michaela Lundell är av den mest avskyvärda skitjournalist allmänheten numer tvingas betala för. Michaela kämpar med den otäcka sanningen att jorden blivit grönare helt i strid med den klimatfascistiska miljölarmsskrikhals SVT tagit på sig rollen som. Åhhhhh va hon måste funderat hur fan hon ska få ihop en hel lång artikel med rent snömos till påståenden irralevanta samband och orsaker till det pinsamma faktum hon både skall försöka låtsas att hon erkänner men samtidigt totalförnekar den viktigaste orsaken till att det blivit grönare.
  Vi får naturligt inte reda på vilken ”grupp forskare” hon relaterar till och ingenstans framgår att planeten blivit chockerande minst 10% grönare sedan 1983.
  Puckot hävdar att det blivit ”lite grann” grönare sedan 2003, men CO2 demonen som orsak till tillväxten nämns inte någonstans eller någon gång i artikeln. ”Experten ” hon relaterar till Javier Godar jobbar naturligtvis på SEI och vet hur man har lögner flum och dumheter som yrke. Att han är ekonomiskt beroende av att hålla klimatalarmismen under armarna och är anställd av skattefinansierade SEI framgår naturligtvis inte heller.

  Läs skiten och HÄPNA !! Naturligtvis är det vår dj…la skämt till vetenskräpsredaktion som står ansvarig för denna råskit! Vilken mumbojumbo!

  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/jorden-blir-gronare

 36. Skogsmannen

  Helge #7!
  Lite kul? Näe hur kul som helst! Snacka om att få fram budskapet, något för KU att ta efter. Med humor kommer man hur långt som helst.

  Slabadang! Här ligger du efter!

  Grabben är ju en riktig diplomat, en sådan där som kan be någon att dra till varmare trakter och få vederbörande att se fram mot resan. Påläst dessutom.

  Så kul att det nästan blir otäckt!

 37. pekke

  Skogsmannen #35

  Håller med, de kan inte låta bli att fnittra trots att de är Greenpeas, hårdhudade av de hårdhudades i klanen, de vet nog att sanningen är annorlunda de själva predikar.

 38. Pelle Lundén

  Börje S. #26
  Din länk till SVT är ju pinsam i sin bakvända humor 🙂

  ”Det som gör att totalsumman ändå hamnar på plus är att savanner och stäpper i bland annat Afrika och Australien blivit grönare, tack vare mer nederbörd. Dessutom har Kina de senaste åren storsatsat på att återplantera skog i tidigare avverkade områdenDet som gör att totalsumman ändå hamnar på plus är att savanner och stäpper i bland annat Afrika och Australien blivit grönare, tack vare mer nederbörd. Dessutom har Kina de senaste åren storsatsat på att återplantera skog i tidigare avverkade områden”

  Så att ökenutbredningen har minskat i Afrika är tack vare att Kina har satt trädplantor i en rasande fart.
  Och därmed, förmodligen, lyckats hejda ”klimatförändringarna”.
  Heja Kina! Ni räddade just jordklotet 😀

  Och i Australien har det regnat. Heja!
  Men då kan vi väl lägga ner all den här klimathysterin. Det ordnar ju sig ändå 🙂

  Men kan det eventuellt, möjligen, finnas några andra orsaker till att öknarna krymper lite?

 39. Skogsmannen

  Pekke!

  Hårdhudade? Tja, kanske några få (men ok, för många).

  De flesta som är med är det nog för att de egentligen bara är lösa i magen och hellre följer flocken. När sanningen visar sig viker dessa ner sig.

  Jag lovar! 🙂

 40. Kan det vara den här studien som SVT skriver om?
  http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2581.html
  Eftersom den är bakom en betalvägg kan inte jag läsa den tyvärr. Vad skriver forskarna själva om orsaken till en grönare värld?

 41. Peter Stilbs

  http://www.nature.com/articles/nclimate2581.epdf?referrer_access_token=VrDwVvNUJq5aqNp3I8u0ntRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NAJ5kAuOuTRGQv1e0pm6qLYzoV3hmyWobR5EIh_91pdhn_e7lLVo19cxEJCoAx7qAGQK_UTELCl8ZT1KSp7VmTBxI6qHl1Jb_VWTn5dGto0aQfYSQxM0MrPm_8Gi4fSVzq-K1Cp7LBmLV42BTS3nvz&tracking_referrer=www.popsci.com

  Verkar som Nature-artikeln går att läsa via ovanstående långa länk (hittade på Google – genom att söka på artikeltiteln)

 42. Skogsmannen

  Peter S!

  Ganska vanligt att det går att läsa artiklar bakom betalväggar, i alla möjliga sammanhang, genom att söka på artikelnamn.

  Ingen större hightech där inte!

 43. Lars Cornell

  Jag hittade den här
  http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/extref/nclimate2581-s1.pdf
  Skall kolla vad där står i kväll.
  Har SVT även nämnt om det här även i sändning?

 44. Peter Stilbs

  Skogsmannen #42 – det där med copyright etc har luckrats upp en hel del sista åren, i och med trycket från ”open access”-tidskrifter och deras ”stödjetrupper”. Man har ofta numera automatiskt godkännande att utföra ”självarkivering” – dvs lägga upp en PDF-länk för nedladdning av egen artikel från en egen webbsida. Ibland gör folk så i alla fall – utan tillstånd.

 45. tty

  ”Dessutom har Kina de senaste åren storsatsat på att återplantera skog i tidigare avverkade områden”

  Det är inte bara skogsplantering som sker i Kina. Sista gången jag var uppe i Liaoning i nordost (2006) upptäckte jag något jag aldrig hade trott att jag skulle få se i Kina, nämligen att de mest avsides liggande åkerlapparna uppe i bergen överges och får växa igen. De är inte längre nödvändiga för att överleva, och det lönar sig bättre att satsa på de bättre jordarna.

 46. ThomasJ

  Utmärkt bra och intressant att du tar upp och belyser detta tema Per W., tack för det! 🙂

  Det är i sanning skrämmande vad de inom AP-fonderna håller på med och med andras + kommande personers pensioner. Erinrar att Peter Norman för ~ 2 år sedan, tillsammans med Maud, Yes-we-can’t, Olofsson, bjöd in AlGoraklet för att ’informera’ resp. ’rekommendera’ investeringar i ’hållbara’ segment, bl.a. ’förnybar energi’. Där var inte enbart AP-fondernas övre hierarkier närvarande utan de flesta dito från alla av staten, dvs. oss alla, ägda företag. Naturligtvis avsågs investeringarna ske via av AlGoraklet mer/mindre kontrollerade fonder… hmmmm, undrar varför han nu besökte Sverige som enda land i Europa för dessa ändamål. Nevertheless, locket är iaf på ordentligt från dessa två dagar (á US$ 100k åt AG) och hittills är (mig) obekant i vad mån o/e volym investeringar deFacto skett.

  Apropos Folksam så är där också ett/annat att gräva i; nu senast vad gäller kraschen i Northland – lär ska vara runt en miljard down the drain. Tidigare under perioden då fastigheter på kontinenten stod i högt intresse för ’die dummen Schweden’, fanns där något som hette ”Folksam International”. Deras ’specialitet’ var att utfärda bankgarantier för fastighetsförvärv av ’utvalda’ investerare, inte sällan med ngn form av ’vänskapsrelation’ till ngn i FI:s högre etage, de var inte fler än fem/sex personer, således var ju i praktiken samtliga i samma ’etage’. Hade med FI att göra vid en affär i Lux om ~ 75 mio DEM (dåvarande kurs mot SEK ~ 4,5), m.a.o. en hyfsad stor säck pengar. (Mitt ansvar var att ordna finansiering i tysk bank). Vid ett möte i Lux och middag på kvällen, hade jag en rep. från FI vid sidan och ’the small talk’ gav vid handen, att FI (då) hade sisådär 16-17 miljarder(!) kronor i garantistocken. Wow! Hur i hela världen klarar ni med fem-sex man av att kolla och administrera sådana volymer? var min fråga. Svaret som fick mig nära på att trilla av stolen, var; ”..nja, de (bankgarantierna) betraktas bara som ett papper, inget mer..” … Go figure! Men så small det ju till rejält -91 och, jag minns det väl, hela ’gänget’ i FI, förutom den person som närvarade i Lux, bara ’gick upp i rök’… En av dem tog sig hem till urskogen i finska Karelen… Jeez, sicken soppa det var. Vet inte hur, eller om öht., FI är avvecklat resp. vem som tvingats stå för förlusterna, men in any case så har där tvunget vara rejält med kreativa bokföringar… Ergo; stay off ANYTHING med Folksam direkt/indirekt involverat.

  Och, igen, på tal om pensioner så kan erinras om när (numera) godsägarn Persson var på statsbesök i Nya Zealand och det undslapp honom, utan hans vetskap att en journo bandade, att ”…de kommer inte att bli glada när de upptäcker vad vi gjort med pensionssystemen…” (de = svenska folket). Naturligtvis nedtystat i MSM/PS osv.
  Därtill kommer rader av rejäla ohederligheter, bl.a. ’SosseBosseUndergång’ (Ringholm) och dennes konfiskering via pennstreck av ~ 250 miljarder ur AP-fonderna, tror det var -99 och han försökte även öka på med ~ 90 miljarder, men då ’vaknade’ oppositionen och förhindrade detta. Vi har ju också, tack vare nämnda Undergångs agerande, på kommunal basis möjlighet att ta ut pensionsförpliktelserna ur balans-räkningarna… återfinns vanligen i mikrostil bland noterna, om öht. Kommuner och för den delen även landstingen har otroligt, otroligt! dåliga finanser/ekonomier över lag och allt värre blir det dag för dag, inte minst pga. alla ’kulturberikare’ som valt Sverige som varande ’lämpligt’ för utövande av ’sin’ kultur…

  Avslutningsvis reagerar jag med högsta larmnivå närhelst namnet Ebba Lindsö förekommer, Jeez sicket stolpskott den ’damen’ är.

  God fortsättning på Påsken! 🙂

  Mvh/TJ

 47. Argus

  #46 Thomas J

  Jag rycker till när jag läser dylika – som det verkar – insatta glimtar från verkligheten. En verklighet jag knappt kan föreställa mig.

  Är det SÅ illa??

  Till det yttre meddelsamma, kanske empatiska, personer som med omgivningens hjälp förefaller vederhäftiga och välvilliga. Och som i kraft av förvillade medvetanden fördärvar resurser! I en storslagen skala som gör slöseriet apokalyptiskt. Ve oss!

  En av mina funderingar apropå detta och liknande är om det finns en ’kritisk massa’. Finns det en gräns där tillräckligt många och inflyteserika indivder sammanhopat så mycket att en revolt inleds?
  Så gott det går gör jag lite grann varje dag; undervisar min närmaste omgivning, pekar på det ofta groteska (vi tänder ’allt’ på earth hour etc) men till priset av att man ses som tråkmåns.

  Jag får en känsla som påminner om den där gamla Hollywoodfilmen om pumpor från rymden, där de ’tog över’ riktiga människor – till det yttre exakt identiska – men i det inre blev de omprogrammerade (dvs kommunister).

  Men ett bra tag till håller jag ut. Låt sanningen dräpa månglarna!

  Glas Påsk!

 48. ThomasJ

  Argus #47:
  ”Är det SÅ illa??”

  Ja, det och värre än SÅ! Erinrar om i närmare tid liggande ’mega-affär’, den med att Vattenfall förvärvar holländska Nuon för sisådär 100 miljarder kronor. Vd:n på V-fall var då superkatastrofen Josefsson, samma person som egenhändigt körde statliga Celsius (uppfångningsbolag till bl.a. Svenska Varv) åt hum-hum, som (då) hade 100% backning av näringsminister Olofsson och dessutom, rätt kort tid, ingick i tyska Merkels rådgivningsgrupp…, och ivrig förespråkare för V-falls europeiska energietableringar. J:s ’uppträdanden’ i (främst) New York – marknadsinfo o andra liknande ’events’ – är ’berömda’ för sina utomordentliga excesser i allt. Dåvarande vd för Nuon blev ju också vd för V-fall. J avgick (?) med sisådär 50-60 sek i ’avgångsvederlag’ plus en livslång pension om ~ 5 mio sek/år…

  Nå, nu har Nuon-affären, hittills, ’kostat’ oss – vi äger ju V-fall! – sisådär 40 MILJARDER sek, via nödvändiga nedskrivningar av de totalt felaktiga siffrorna som låg till grund för förvärvsbeslutet. Observera också, att nåringsministern hade fått relevanta underlag/siffror inkl. skriftligt avfattade varningar att prislappen för Nuon var fullständigt åt hum-hum för högt. Det hårresande i denna ’affär’ är, i min uppfattning, ansvars-tagandet av V-falls styrelse respektive medlemmarna i denna. V-fall är ett AB och har som sådant att följa gällande AB-lag i vilken är skrivet, att PERSONLIGT ansvar kan/ska utkrävas av beslutande styrelse-medlem ifall medverkat beslut skadar bolaget. (enda möjlighet att undvika slikt är att till protokollet införa sin reservation – kom ihåg detta!).
  Ingen, säger ingen av dåvarande V-falls styrelse har ställts till ansvar och, som bekant, har Maud, yes-we-can’t, Olofsson har t.o.m. vägrat medverka i det tandlösa KU. Om Du eller jag som styrelsemedlem i vilket litet privat AB som helst, hade medverkat till ett sådant för bolaget katastrofalt beslut, så hade vi prompt blivit dömda till rejält hårda straff; böter, skadestånd, näringsförbud osv,,, Kost sagt 100% rökt!

  Tror inte, att Du uppfattas som en ”tråkmåns” när Du pratar med folk om slika/andra teman . tvärtom! 🙂 Keep it up och tillse att Du har på fötterna, där denna blogg ju är en veritabel guldgruva! 🙂

  Verkligheten är min absolut bästa kompis – den dyker hu alltid upp, förr eller senare. Erfarenheterna har lärt mig, att man kommer otroligt långt, i mål!, enbart med att akta & respektera denna bästa kompis! En annan, för min del, mycket bra regel är, att aldrig ljuga/bluffa och detta helt enkelt av den anledningen, att jag då inte behöver komma ihåg vad jag sa förra veckan/månaden etc… Easy!

  Fortsatt Glad Påsk ! 🙂

  Mvh/TJ

 49. Håkan Bergman

  Kloka ord om pensionssystemet, men kommer nån att ta till sig det?
  http://www.svd.se/naringsliv/pengar/pension/ett-forslag-som-minskar-fortroendet-for-pensionssystemet_4441643.svd